DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De Hogeschool eert in U de redelijke mens" Mr. Stikker terug Inwoner van Ede slachtoffer van zijn dorst naar goud C Twee doden bij ongeval met militair vliegtuig Brune, illegaal werker èn S.D.-spion Dodende straal" van Oostzee tot Alpen zou Europa beschermen 99 Dr. PaulRijkens, groot bedrijfsleider Dr. W. Drees neemt de bul in ont- en Nederlander bij uitstek Bende-activiteit nabij Batavia Landbouwers redden zich het leven door overhaaste vlucht Groot proces in Arnhem Staafje van vierentwintig karaat' was 100 procent ijzer en lood In kort .bestek _J Dinsdas 9 November 1948 'Achtste jaargang, No. 1169 Opgericht door de Stichting „Het Parool** - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummer» 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Prof. De Vries tot dr. Drees: vangst vit handen van zijn promo tor, prof. mr. C. W. de Vries. (Van onze speciale verslaggever) „De Rotterdamse Hogeschool eert in U. minister Drees, in de eerste plaats de redelijke mens. die menslievendheid en menselijkheid tot zo'n schone eenheid wist te smelten". Prof. mr. C. W. de Vries daalt van het podium in de Prinse- kerk af en overhandigt onze minis ter-president de doctorsbul Welke wonderlijke reeks gedachten moet nu door het hoofd van de „Jonge" doctor spelen. Denkt hij aan de tijd, dat hij als jongeman met het diplo ma van de vijfjarige handelsschool in Amsterdam de wereld instapte? Gaan zijn gedachten terug naar de jaren, dat hij als kamerstenograaf zijn eerste contact had met het par lementaire werk? Doemt voor zijn geest op de kamer van het Haagse stadhuis, waar hij zich met hart en ziel wierp op het wethouderschap voor sociale Zaken? Of zijn al deze beelden verdrongen door de moei ten en de zorgen, die het minister schap hem opleggen? Wie kan het zeggen? Doctor Drees staat daar in de prachtige Prinse- kerk. De opgaande wanden welven zich boven hem als één grote go tische boog. Schuin achter hem zit zijn heel oude moeder dat zij dit prachtige moment in het leven van haar Willem mag beleven! naast haar mevrouw Drees. Een rij ver der hebben vrijwel alle ministers plaats genomen: de mannen, die met hun zo juist hoog geëerde leider werken voor een nieuwe bloei van ons volk. Hoe heerlijk moet het zijn voor deze hoogste dienaar van ons land te weten, dat hij niet alleen staat op zijn moeilijke post. dat er zovelen zijn in het land, die hem steunen. En deze steun en waardering culmi neren nu in het ere-doctoraat, dat de Rotterdamse Hogeschool hem heeft verleend. Niet alleen plechtig Plechtig Is de sfeer in deze bijeen komst en toch ook gemoedelijk. Er wordt veel gesproken, maar de woor den van hulde en diep respect worden zo vaak onderbroken door een luchtige kwinkslag die allen hartelijk doet lachen dat ieder voelen moet: de Hogeschool eert In minister Drees niet alleen de geleerde mens. niaar ook de goede, warmvoelende vriend. Toch ls hier een select gezelschap bij een. dat ook wil eren een andere man uit ons volk: de heer Paul RIJkens. Ook overval op fabriek bij Modjokerto Het hoofdkwartier van het Ne derlandse leger maakte gisteren be kend. dat zestig Indonesische bende leden en twee Nederlandse soldaten gedood werden tijdens een verbit terd gevecht 70 kilometer ten Zuid- Oosten van Batavia. Enkele weken geleden had in deze omgeving een overval op een trein plaats. Het Nederlandse leger betitelde de bende, waarmee de patrouille slaags raakte, officieel als een „goed bewapende republikeinse bende". Volgens het communiqué werden een zwaar machine-geweer, twee lichte machinegeweren, een brengun, een stengun en een aan tal geweren en karabijnen buit ge maakt. Een andere bende deed een aan val op een suikerfabriek ten Zuid- Westen van Modjokerto. waarbij een employé gedood werd. De aan vallers gingen er met een jeep van door. Amir Sjarifoeddin nog in leven? Het Indonesische nieuwsagent schap Antara meldt, dat Amir Sja rifoeddin. de vroegere republikeinse premier, nog steeds op vrije voeten is en ten Westen van Madioen het bevel voert over communistische opstandelingen. Deze bekendmaking van Antara is het eerste officiële bericht dat Sjarifoeddin van wie eerder in onofficiële berichten werd gemeld dat hij vermoord was nog in le ven is. Frans vliegtuig vermist Een twee-motorig Frans vlieg tuig is sinds Maandag zoek. Het toestel was op weg van Parijs naar Londen en had zes leden van het Tsjechoslowaakse internationale ijshockey-team aan boord, bene vens een uit twee personen be staande bemanning. Maandagmiddag om vjjf uur is het derde van de twaalf door de K.L.M. bestelde twee-motorigé Con- vair-vliegtuigen, die dienst zuilen doen op de Europese luchtlijnen, op Schiphol aangekomen. president van de Lever Brothers en Unilever N.V. In hem wil de Hogeschool eon saluut brengen aan de stage bou wer van een groot concern, die in oor logstijd toonde Nederlander bij uitstek te zijn. Hij was het. die in Londen het eerste vluchtelingencomité organiseer de. hij was het ook. die de plannen tot herhouw van ons geteisterde land hielp opstellen, die hielp de ergste nood der Nederlandse kinderen lenigen. En tóch is deze dag in de eerste plaats dé dag van minister Drees. Is niet het grootste deel van hen, die de stijlvolle Prlnse- kerk vullen, gekomen om de promotie van ..de vader der Nederlandse ouden van dagen" bij te wonen? Prof. De Vries, doctor Drees' promo tor. gewaagt dan ook in een geestige rede van het mooie sociale werk. dat onze huidige minister-president in zijn vele functies heeft verricht „In de 19de eeuw wonnen twee theorieën veld. die in velerlei opzicht eikaars tegenstellin gen waren- die van de volkomen maat schappelijke vrijheid en de opvatting, dat het maatschappelijk zijn der men sen hun bewustzijn bepaalt. Daarnaast groeide de gedachte vanwaar, dat weet niemand precies dat menslie vendheid gepaard moet gaan met men selijkheid En gij. Willem Drees, 7.1jt er het levend voorbeeld van dat dit mo gelijk ls". zegt prof De Vries Pf* promotor schetst de reeks van so ciale wetten, die onder doctor Drees' ministerschap het departement verlie ten: van de noodvoorziening voor eren, niet kan ontberen. „Als Iedere Nederlander maar eens precies wist. hoe diep wij in de put zitten! Als iedereen maar begreep, dat wij trachten de sociale verhoudingen zo gunstig mogelijk en zo rechtvaardig mogelijk te doen zijn!". Met deze verzuchting besluit dr. Drees zijn rede. Het is even stil, dan klatert ap plaus op. Geleerde en mens Nu vraagt prof. dr. J. W i s s e 1 i n k de aandacht voor zijn promovendus Paul Rijkens. „Geen terrein haast van de economische wetenschap, of de heer Rijkens kent er de belangrijkste delen van. Hij is als het ware eén der wei nigen. die nog over een schier univer sele economische kennis beschikken. Maar daarnaast is hij een warmvoelend mens. Dat is wel het sterkst gebleken ln de oorlogsjaren, toen hij in Londen zo veel prachtig werk leidde en voor bereidde. Verder is zijn technische ken nis zó groot, dat een technische hoge school met even veel recht beslag op hem had kunnen leggen. Daarom ach ten wij. hoogleraren van de Rotter damse Hogeschool, het een voorrecht hem tot doctor honoris causa te mogen benoemen." Is het wonder, dat dr. Rijkens zich in zi.in rede bezig houdt met de ver houding van het grote concern tot de maatschappij, tot de overheid ook? En Vrijdag staken tien millioen arbeiders in West-Duitsland In de Brits-Amerikaanse zones van Duitsland zjjn alle toebereidse len getroffen voor een algemene staking, die meer dan tien millioen arbeiders zal - .vallen. De vakver enigingsleiders hebben meegedeeld, dat de staking Vrjjdag zal worden gehouden. Britse vliegtuigen in Moskouse luchtparade De Britse minister voor bevoor rading heeft Maandag op de vraag, of het de minister bekend was. dat Zondag tijdens de luchtvlootschouw in Moskou straalvliegtuigen, ver moedelijk van Brits fabrikaat, ge bruikt zjjn, geantwoord, dat er in derdaad ook aan de Sowjet-Unie Britse straalvliegtuigen geleverd z(jn. Schacht duikt onder Hjalmar Schacht ls spoorloos verdwenen. De voormalige nazi minister van financiën, wiens vrij spraak enlgo dagen geleden door het denazificatiehof van WUrttem- berg-Baden werd vernietigd, is uit MUnchen vertrokken en nadien is niets meer van hem gehoord. Ernst Rohwolt, de uitgever van Schacht's boek „Vergelijk met Hit- Ier", zei gisteravond zeker te we ten dat Schacht in Hamburg ls. Po gingen om een ontmoeting met Schacht te arrangeren, wimpelde de uitgever echter resoluut af. G. Rengelink overleden Zaterdag is in Amsterdam op 68-jarige leeftijd overleden de heer G. R e n g e 1 i n k, de oud-voor zitter van de Algemene Neder landse Bond van Textielarbeiders „De Eendracht". Meer dan twintig jaar heeft de heer Rengelink deze bond geleid. ouden van dagen tot de wet op de ver- l hij noemt het ronduit een verouderd begrip, dat de bedrijfsleider alleen aan zijn bedrijfsbelang moet denken." „Want achter dat bedrijfsbelang staat toch altijd het algemeen belang. En ls het niet zo. dat de bedrijfsleider, als hij het algemeen belang dient, daar mee tevens zijn bedrijf dient? Want zonder een gezonde gemeenschap kan ook het bedrijf niet floreren", zegt hij. En hij spreekt als zijn stellige mening uit. dat wederzijds vertrouwen moet groeien. Dan is de plechtigheid ten einde. De „jonge" doctoren begeven zich naar de zaal. waar zij zullen reci piëren. En als de oude mevrouw Drees langzaam achter haar zoon de kerk uit schrijdt wijken allen eer biedig. Want is deze grote dag niet ook haar grote dag? pllchte werkloosheid-verzekering. die wel binnenkort in de Tweede Kamer behandeld zal worden. „GU zijt gewor den onze sociale vertrouwensman, een nationale figuur", zegt prof. De Vries. ,,Maak je geen zorgen..." Nu spreekt minister Drees zelf met die wonderlijke rust en even wichtigheid. waarvan hij het ge heim kent. Hij vertelt, hoe h?t hem altijd heeft gespeten, dat hij geen hoger onderwijs heeft genoten. Wel mocht hij zijn middelbare acte eco nomie behalen onder leiding van de Utrechtse bijzondere hoogleraar prof. R. Kuyper. „Ik kwam pas met de wetenschap in al zijn hoogheid in aanraking toen ik in Buchen- walde opgesloten was. Tot mijn ge luk waren daar ook enkele profes soren van de Rotterdamse Hoge school. Ik kon toen aan mijn zoon die eerstejaars in Rotterdam was schrijven: Maak je geen zorgen. Wat jij nu in wetenschappelijk op zicht tekort komt, steek ik wel op!" zegt dr. Drees. Hij verhaalt, hoe hem reeds jong de ontzaglijke sociale nood heeft gegrepen: de lage lonen, de slechte woningtoestanden, de duistere pers pectieven van zovele arbeiders. Daaruit groeide zijn ideaal. JSn nu hij is geroepen tot de post van 's lands hoogste dienaar bleef hij trouw aan de ideeën uit zijn jonge jaren, zoals blijkt uit zijn bezielde woorden. Hij toetst ze steeds weer aan de zware praktijk, waarbij hij de adviezen van hen, die hem nu Maandagmiddag, enkele minuten na i half drie ls een „Firefly Trainer" van I de marine luchtvaartdienst bij oor- j hout neergestort, een honderd meter van de spoorlijn Haarlem—den Haag. De twee Inzittenden werden op slag ge- dood. Het waren de officier vlieger tweede klasse \V. A. Llxnque en de luit. ter zee 2e klasse W. L. H. de Vries. Het instructlevllegtulg. dat thuis hoorde op het vliegveld Valkenburg (Z.-H.t, Is terecht gekomen op het omgeploegde land van een boilenkweker Deze. de heer Verschoor was hier Juist met de landarbeider H. J. Preenen aan het werk. De heer Verschoor vertelde: ..Prce- nen en Ik werkten op het land. Boven ons vloog een geel vliegtuig. Plotse ling hoorde ik een raar geluld Net alsof de motor van_ het vliegtuig op hol geslagen was. Ik keek omhoog en zag het vliegtuig vlak boven me ln een vrlllo naar beneden komen. Pree nen riep Ik. dlc komt op ons neer. lopen'" Preenen en lk sprongen weg van de plek Een vijf meter verder liet Ik mij vallen. We kregen twee keer een grote golf zand over ons heen Het vliegtuig was precies op de plaats neergeko men waar we eerst gestaan hadden. Mijn schop lag er onder We gingen kijken, maar er was niets meer aan te doen. De mensen waren belden dood" De „Firefly Trainer" heeft ln de losse grond van het omgeploegde land een kuil geslagen van een halve meter diepte, waar de romp van het vliegtuig Maandagmiddag omstreeks drie vur is nabij de spoorlijn te Voorhout een Firefly-trainer, bemand met twee inzittenden afkomstig van het vliegveld Valkenburg, neergestort. De bemanning kwam om het leven. Het verongelukte toestel even na de ramp. ingedrongen ls. Romp. vleugels cn staartstuk liggen in brokken bijeen. Spoedig was polltic en hulp aanwezig Er kon echter niet meer geholpen wor den. Het stoffelijk overschot van ccn van de inzittenden kon spoedig gebor gen worden. Om het andere te bergen, zal het toestel met een metaalzaag doorgezaagd worden. In verband met de overal verspreide benzine ls het werken met een lasapparaat onmoge lijk. Dc politic heeft de bewaking van de resten op zich genomen De luitenant ter zee de Vries werd verleden Jaar gedetacheerd bij de lucht strijdkrachten te Gl'ize Rijen om te wor den opgeleid tot vlieger De Vries werd In 1922 geboren te Hulzum bij Leeuwar den. De officier-vlieger Llmque kwam ln 1941 in Nederlands ïndlë nis leerling onderofflclervllcgcr In mnrincdlenct. Sedertdien heeft hij een zeer eervol,e carrière gemaakt. Onder meer maakte Llmque doel uit van de luchtmacht die de troepenlandingen der geallieerden in Zuid Frankrijk dekte Nadat het wapen rumoer ln Europa verstomde ging hij naar het verre Oosten voor de strlld tegen Japan. BIJ een zijner operatics werd de halve staart van zijn vliegtuig weggeschoten. HIJ slaagde er echter In zijn vliegtuig In de nabijheid van een vllegkampsehlp te brengen Hier voerde hU een landing op het water uit. Llm que werd opgevist. Hij werd ln 1922 geboren te Modjokerto op Java, cn was drager van het vllegerkruls. HIJ was gehuwd cn woonde te 's-Gravenhagc Geen hervatting der besprekingen Hot ls vandaag zeker geworden, dat minister Stikker de besprekin gen met de republikeinse autoritei ten niet zal hervatten, meldt A99. Press uit Batavia. In een officiële verklaring; te Ba- taviu wordt medegedeeld dat minis ter Stikker Woensdag; of Donder dag de terugreis naar Den Haag; zal aanvaarden. Zijn adviseurs ko ren heden uit Djogjn terug. Een Nederlandse woordvoerder te Batavia lichtte toe. dat de stopzet ting van het overleg ook betekent dat voorlopig dc Informele discus sies, die via Merle Cochran het AineriKnar.se lid van de C v. G. D., met de Republiek werden gevoerd, zullen ophouden. Mr. Stikker is ln geen geval van plan, weer naar Djogja te gaan, aldus deze zegs- Prof. Van Dam krijgt zeven jaar Het Amsterdamse Bijzonder Ge rechtshof heeft prof. dr. J. van Dam, in bezettingstijd secretaris generaal van liet departement van Opvoeding, Wetenschap en Cul tuurbescherming. veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Met 21500 gulden om een boodschap; verdwenen Zaterdagochtend om half twaalf kreeg een 34-jarige kantoorbe diende van de meelfabriek Holland te Amsterdam van zijn procuratie houder opdracht, de kleine kas, 'n bedrag van 21.500, naar de In casso Bank te brengen. De Incasso Bank belde een uur later op, met de vraag, waar het geld bleef. De man is sindsdien zoek. Een zeug van de landbouwer A. Hoving te Oosterhesselen wierp de zer dagen 23 biggen, waarvan er thans nog 13 in leven zijn. Deze zeug heeft thans in vijf maal 76 biggen ter wereld gebracht. „Brune is een zeer gevaarlijk mens, een hysterische psychopaat, die uit vaag idealisme reeds zeer vroeg begon met illegaal werk. Na zijn arrestatie sloeg hij onmiddellijk door en verried vriend en vijand. ]Puk Kosterman n Is vermin derd toerekeningsvatbaar. Zij is een vrouw, die onder invloed van een man gemakkelijk tot een onsociale handelswijze komt en dan geen eigen wllsleven meer leidt." Dit was het oordeel van de psy chiater G. Heringa over de twee verraders, die gistermorgen terecht stonden voor. h*t Arnhemse Bijzon dere Gerechtshof. Verscheidene ex- illegale werkers woonden dit proces bil. Uit het verhoor blijkt, dat Brune na zijn arrestatie ernstig door dc S.D. was mishandeld. „Daarbij ge droeg hij zich als «'en man." ver klaarde de S.D.-er Wamelink. Ten slotte had Brune doorgeslagen cn de namen genoemd van enkele zij- Tegen het einde van Juni ver scheen op het Noordplein te Rot terdam een 27-jarige „eierverza- melaar" uit Ede, die op zoek was naar een staafje goud. Hij werd in contact gebracht met enkele man nen, die hem er wel aan helpen konden, zoals ze zeiden, maar voor dat hij de staaf mocht zien, eisten ze f 500 handgeld. Zoveel contan ten had dc Edenaar niet bij zich. maar enkele tveken later, toen hij weer het Noordplein bezocht, liet hij zich overhalen naar een café op .de Crooswijkseweg te gaan. Daar zat warempel de verkoper in hope al met ongeduld te wach ten. In een rustig hoekje haalde de 99 Weerbericht ZACHTER Weersverwachting geldig van Dinsdag avond tot Woensdagavond: Half tot zwaar bewolkt •net later in het Noor den van het land plaat selijk enige regen of motregen. Geleidelijk aanwakkerende Wcs- liüjjke wind Belang rijk zachter, vooral ln cLa laetvt 16 Nor.: Zpn op 7 50. onder 16.57. Maan oo 15.16 onder 00.40. IJ OE zonderling het na 1 1 de slechte ervarin gen. welke de Fransen met hun Maginot-linie, de Duifters met hun ..onover winnelijke" Atlantik-Wall hebben opgedaan, ook mo ge schijnen: de experts van het Amerikaanse leger houden zich op het ogen blik in alle ernst bezig met het denkbeeld van een verdedigingsgordel. die van de Oostzee tot aan de Alpen zou moeten reiken. Men mag daarbij echter niet denken aan een on onderbroken reeks van machtige betonnen bun kers en stalen koepels. In tegendeel De West-Euro- pese linie, of hoe men het ding ook noemen wil. zou iets volkomen onzichtbaars zijn en voor haar „bouw" is geen stuk metaal of steen nodig. Wat men op het oog heeft, is namelijk een radio-actieve defensie linie. In een dezer dagen in de New York Herald Tri bune. een aanzienlijk Amerikaans blad. dat zich iemand anders, gedurende enige tijd aan deze radio actieve elementen wordt blootgesteld, is hij ten dode opgeschreven. Het is op grond van deze feiten, dat de des kundigen zich zijn gaan afvragen of er geen mo de „doordrenkt" van het radio-actieve bij-product der atoomsplitsing, zou zonder twijfel, ten min ste voor enige tijd, een dodelijke val zijn Anderzijds is het duide lijk, dat een dergelijke ra dio-actieve defensie haar Bij-product van atoomsplitsing in plaats van bunkers? gelijkheid bestaat, deze bij-producten der atoom splitsing te gebruiken als afweermiddel tegen een militaire invasie. De voor delen van een dergelijk object liggen voor de hand. Ammunitie, voedsel, kleding en wat niet al moeten van centra, die veilig, dat wil zeggen vèr verwijderd liggen, naar het front gevoerd worden. Er is niet veel fantasie voor nodig om zich voor te stellen, hoe groot de niet aan sensatiebericht- moeilijkheden zouden wor- geving pleegt schuldig te den. indien belangrijke slagen zou. is waarschijn- grenzen heeft. In de eer ste plaats is het er pro bleem der verspreiding, De dodelijke straling maakt geen verschil tus sen verdediger en aan valler. Vliegtuigen, bruik baar voor een „bombar dement" met het radio actieve element en tege lijk bescherming biedend aan de bemanning, zou den ontworpen moeten worden, of men zou moe ten omzien naar een an dere methode van ver spreiding. Dat men daarin maken, verschenen arti kel, wordt er op gewe zen. dat de atoomsplitsing de massa-productie van radio-actief materiaal heeft mogelijk gemaakt. Indien een soldaat, of verkeerspunten, zoals lijk. De commissie voor kruiswegen, bruggen en atoomenergie van de Ver rangeerstations zelfs maar enigde Staten heeft on- tijdelijk voor een aanval- langs aangekondigd, dat lende vijand onbruikbaar het bouwen van een vlieg- konden worden gemaakt, tuig. voortbewogen door En ieder gebied, voldoen- atoomenergie, niet meer tot de onmogelijkheden behoort Maar zelfs indien het probleem van de ver spreiding ware opgelost, zou de radio-actievè de fensie toch nog geen to tale verdediging zijn. Zij zou in de eerste plaats geen eeuwigduren de verdediging zijn. He vige regens zouden de ra dio-activiteit van een „ge- infecteerd" terrein sterk verminderen en ook on der normale omstandig heden neemt de radio-ac tiviteit langzaam af. Bo vendien bestaat er een nauw verband tussen het dodelijke effect van de straling en de tijd. dat de mens er aan blootstaat. Loden platen onder tanks of andere voertuigen zou den zeker enige bescher ming geven. De deskundigen geloven daarom niet, dat het ge bruik van radio-actief materiaal het defensiepro- blcem op miraculeuze wijze zou kunnen oplos sen. Maar wel zijn zij er over eens, dat de massa productie van dit mate riaal een geheel nieuw element in de militaire verdediging brengt en dat het zeker mogelijk is een middel te vinden om de dodelijke straling op een of andere wijze tegen een invasie-leger te gebrui ken. man met grote omzichtigheid een cartonnen doos onder zijn jas van daan. Toen deze geopend was, lag daar in watten en vloeipapier de staaf, 24-karaats maar liefst en geen zwendel, zoals verzekerd werd. Uit allerlei gouden voorwer pen was ze bij elkaar gesmolten. Als de Edenaar f 4500 kon fourne ren kon hij de staaf zo meenemen. De Edenaar had zoveel geld niet op zak, maar geen nood, onmiddel lijk bestelde hij een taxi, reed naar zijn woonplaats, liet voor de gezel ligheid een van de bemiddelaars nog meerijden, en leende in Ede links en rechts het geld bij elkaar. Daarop ging de rit in razende vaart retour naar Rotterdam. En in een donkere gang van een woning naar nader bleek in de Isaac Hu- bertstraat verwisselde de staaf van eigenaar. Thuis wachtte hem zijn meisje „Hiermee kunnen we prachtzaken doen," zei hij tot haar. Maar de volgende morgen kwam reeds de wrede ontgoocheling. Toen hij met behulp van een beitel er enige stukjes van de staaf, die als mon ster moesten dienen, wilde afslaan, spleet deze al bij de eerste klap in tweeën. De staaf bleek te bestaan uit een ijzeren contra-gewicht uit een raamstijl, met een loden om hulsel, dat in een goudbad gedom peld was. Van schrik wist de Ede naar niet beter te doen dan het „goud" begraven in zijn tuin. Maar na verloop van enkele we ken klopten de mensen, van wie hij geld geleend had, aan zijn deur en toen hij niet betalen kon, werd de politie uit Ede erin gemengd. CPN-bestuursleden vrijgesproken Het Gerechtshof te Amsterdam bevestigde hedenmorgen het von nis van de rechtbank dat luidde: vrijspraak in de zaak tegen de bestuursleden van de CPN „De Waarheid", de heren Koejemans, Schalker, Wagenaar. Van Santen, De Groot. Brandenburg, Baruch, Reuter en Teiwes. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan belediging van de re gering in een artikel m het dag blad „De Waarheid". De advocaat-generaal had tij dens de behandeling van deze zaak, veertien dagen geleden, 1 week gevangenisstraf geëist. Geen der beschuldigden was hedenmor gen verschenen. Die kreeg bij stukjes en beetjes het verhaal van de goudhandel los. De Rotterdamse recherche werd inge schakeld en die wist dc twee be middelaars spoedig te identifice ren. Het waren een 33-jarige losse werkman cn een 34-jarige klok kenmaker. Maar wie was nu de man, die het geld geïncasseerd had? Na veel speuren kwam men erachter, dal dit een 21-jarige metselaar moest zijn. Deze man echter had van „het Noordplein" een tip gekregen en hield zich schuil. Totdat hij distri butiebescheiden moest halen, zich I naar buiten waagde en juist een I hoofdagent van politie, die voor hetzelfde doel stond te wachten, in de arm liep. De drie verdachten worden nu voor dc officier van justitie geleid. De metselaar begint voorlopig een oude schuld van 15 maanden ge vangenisstraf op te knappen cn in die tijd zal men wel verder zien. Men zal zich de goudstavenzwen- del, die in Juni van dit jaar aan het licht kwam, nog wel herinne ren en ook hoe toen een fabrikant eveneens uit Ede er voor f 60.000 inliep. Het doet vreemd aan, zo meent de politie, dat korte tijd la ter een inwoner uit dezelfde plaats weer tegen dc lamp loopt en een staaf „goud" koopt voor f 4500. Toch is uit niets gebleken, dat deze goudstavenzwendel iets met de vo rige te maken heeft. ncr medewerkers. Arrestaties volg den. enkele ondergrondse werkers hebben de dood gevonden in concen tratiekampen. Koen Rozendaal viel voor een vuurpeloton. Merkwaardig was het. dat het oordcel over Brune zo verdeeld bleek. Vele illegalen achtten Brune een uiterst gevaarlijk man, die zo snel mogelük geliquideerd moest worden, de heer Simons echter, een man, die veel ondergronds werk heeft verricht, heeft Brune altjjd verdedigt*. De S.D. meende, dat Brune een dubbel spel speelde. Getuige Jalt Scheepstra vertelde, hoe hij in Zeist juist aan een arres tatie is ontkomen Brune zag hem op 29 Juni 1944 langs dc Dlenst- stelle van de S.D. komen HIJ riep tot de S.D.-er Sanenye. „Daar gaat Jalt van de L.O.!" S.D.-ers liepen naar het café-terras, waar Scheep stra zat. Scheepstra kon over hek ken en weilanden ontvluchten, zijn vrouw echter viel ln handen van de S.D. Na zeventien dagen liet die haar vrjj. Na dit voorval vergaderden een groepje Illegalen in Amersfoort waar de vraag werd besproken, of Brune uit de weg moest worden ge ruimd. De vergadering had een tra gisch einde, omdat SS-ers ln de buurt een oefening kwamen houden. Do illegalen dachten, dat het om hen was te doen en enkelen van hen sprongen uit een raam. Later bleek, dat de SS van niets had geweten. Vandaag wordt deze zaak voort gezet. De Alg. Ned. Bond van Gepen- sionneerden, de Bond van Gepen- sionneerden der Ned. Spnor- en Tramwegen en de Alg. Militairen Pensioenbond hebben gezamenlijk de ministerraad gevraagd ook aan gepensionneerden met een lager pensioen dan f 3700 een toelage van f 1.per week te geven. Bij het vertrek van de afgetreden Luitenant Gouverneur-Generaal van Indonesië, dr. H. J. van Mook, van liet vliegveld Kcmajoran bij Batavia, was de Hoge Vertegen woordiger van de Kroon, dr L. J. M. Beel, aanwezig om afscheid te nemen. Een Roosendaalsc hengelnnrsvercnl- glng luistert naar dc toepasselijke nanm ..Geduld brengt vis". Maar als de leden thans te veel geduld blijven oefenen, dan hebben 7.1J kans helemaal geen vis te krijgen De gemeente heeft n I. besloten hun viswater ook open te stellen voor beroepsvissers en als dlo met de zegen aan het werk gaan blUft cr voor dc sporthengelaars geen visje meer over De hengelaars hebben daar om bij het gemeentebestuur een pro test ingediend. In het Glldehuls te Roozcndaal zijn Zaterdagavond 149 zil veren jubilarissen van dc Spoorwegen gehuldigd. Zij hadden dat feest nog te goed. omdat tijdens de bezetting hun 25 dienstjaren werden afgesloten zonder feestelijk vertoon. De Kon Zang vereniging „Mastrecchtcr Staar", welke president Truman nis erelid heeft, zond na de verkiezing van Truman een tele gram aan de president met haar har telijke gelukwensen Alfred Brccourt, dlc dit jaar Maart dc Franse militaire medaille kreeg voor zijn dienst tijdens de Frans-Dultsc oorlog. 78 Jaar geleden, is te Montrelct op 102-Jarlge leeftlld overleden. Lcnl Rlefensthnl, Hitlers favoriete cineaste en filmactrice. Is zui ver verklaard van betrekkingen mot do nnzl-partil. Haar bekende Olympladc- film van 1936 ls volgens het Hof. dat deze uitspraak deed, onder dwang ge maakt. Te Milaan moest een voetbal scheidsrechter door de politie gered worden, daar enige duizenden toeschou wers hem met flessen en stenen bekogel den. De Britse koning besliste vorige week dat de aanwezigheid van een mi nister bij koninklijke bevallingen .oen verouderde gewoonte" ls, die niet ln acht genomen zal worden als prinses Elizabeth haar baby ter wereld brengt In een winkel ln May field iVcr. St was een groot portret van Truman to zien met de volgende aantekening: oude prijs 8 98 dollar, nieuwe prijs 10 dollar. Twintigduizend eenden, die naar het Zuiden trokken, zijn omgeko men nadat zij neerstreken on Lake St Poter ln Canada De oorzaak was een dikke laag stookolie die op het meer dreef en zich vastzette aan de vleugels, waardoor de vogels niet meer konden wegvliegen. Een zeventigjarige vrouw te Bordeaux, die bil haar wasmand stond, viel flauw cn kwam ln de mand terecht, waarna het deksel dichtklapte. Dc vrouw is door verstikking overleden Een 36-larIge vrouw te Sunny Gap natuurlijk ln Amerika), die met een 63-jarige steenhouwer Is getrouwd en 121 kilo weegt, heeft he» levenslicht geschonken aan een zoon van 17^ pond, die de lengte heeft van een normaal kind van 5 of 6 maanden. Dp beken de filmster Joan Fontaine heeft vorige week het leven geschonken aan een dochter.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1