DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Daar is het rode bord met de vijf witte sterren Russen verscherpen blokkade van West Berlijn Volgens min. Stikker overleg nog niet afgebroken Ghestem komt Gerrit de Stotteraar „zal het nooit weer doen!" Franse regering verkeert in wankele positie Uniformgeflonker in Engeland Ibestek Veldmaarschalk Montgomery per Dakota in Nederland gearriveerd Luchtbrug zal door hen niet kunnen worden uitgedroogd" Winkelsluiting op Zaterdagmiddag? Zes jaar tegen hem geëist Bewaking door drie parketwachters Ontmoeting tussen Truman en Stalin? November, maand van traditie huiselijkheid en mist In kort [Woensdag 10 November 1948 XcKtste jaargang, No. 1170 Opgericht door de Stichting „Het Paroor Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Posthui 9 - Abonnements prijs 32 cent p. w. of 115 p. kw. Losse nummer. 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DB BOORDER. (Van onze speciale verslaggever) VALKENBURG. Dinsdag. Veldmaarschalk Lord Bernard Montgomery of Alamein, voorzit ter van de permanente commissie van de Verdedigingsraad der Wes telijke mogendheden is vanmorgen met een Dakota van de RAF uit Duitsland in ons land aangekomen om besprekingen te voeren et burgerlijke en militaire autoritei ten. Tegen twaalf uur werd de Da kota van de RAF, waarmee Monty de reis van het vliegveld Melle In Duitsland naar Nederland maakte, op het vliegveld Valkenburg v wacht en geen minuut langer dan was aangekondigd, liet hij de hui verende autoriteiten en bibberen de pers-vertegenwoordigers op het onherbergzame vliegveld wachten. Enkele minuten voor twaalf ver scheen de Dakota KN 651 aan de horizon en om twaalf uur precies maakte de .bestuurder een voor treffelijke landing. Toen het toestel op het platform tot stilstand was gekomen, wierp een der leden van de bemanning de deur wijd open en op de bin nenkant van deze deur werd toen zichtbaar het rode bord met de vijf witte sterren, het eerste be wijs. dat de veldmaarschalk aan boord was. Voor het overige voer de het vliegtuig slechts de vlag van de RAF en het embleem van dit wapen. Een ogenblik later ver toonde Montgomery zich voor de uitgang, de kleine zwarte baret met de militaire kentekenen bo ven het glimlachende gezicht, de bekende beige jas tot boven toe dichtgeknoopt. Zo stond hij enkele seconden met de blik. die een veldheer nu eenmaal behoort te bezitten, de wachtenden op te ne men om dan ijlings het trapje af te schieten en dc Britse ambassa deur, sir Philip Nichols, de gele genheid te geven hem te begroeten en de wachtende officiële verte genwoordigers aan zich te laten voorstellen. Daar waren ter verwelkoming de vertegenwoordiger van de mi nister-president, kapitein ter zee C Moolenbrugh. de vertegenwoor diger van dc minister van oorlog, generaal-majoor M. R. H. Kal- raeyer, generaal Kruis, de waarne mende bevelhebber van de marine- striidkrachten. vice-admiraal jhr. E J. van Holthe en de chef van de luchtmachtsstaf. generaal-ma joor Giebel. Allen koud en stram, maar hartelijk. Montv zelf scheen ook in een uitstekend humeur te zijn. Belangstellend informeerde hij naar dc erewacht, een gewapende afdeling matrozen van de marine luchtvaartdienst, zoals jhr. Van Holthe, een weinig trots kijkend en terecht de veldmaarschalk uit eenzette. Man voor man werden deze matrozen door Montgomery geïnspecteerd. Vriendelijk lachend, meer met de ogen dan met de mond, die onder de grijzende snor wat verscholen ging, onderhield hij zich intussen met zijn geleider. Daarna keerde hij weer naar de rest van het gezelschap terug, waar gezien de verholen vreugde nog een enkele kwinkslag viel. Nog en kele ogenblikken onderhield men zich, doch toen- werd het de veld maarschalk. die zich de handen wreef, blijkbaar te fris en weldra nam hij met sir. Philip plaats in de wagen van de ambassadeur. In de volgende auto namen de Britse am bassaderaad, Barkley Gage en de Britse militaire, marine- en lucht vaartattaché plaats en begeleid door zes motorrijders van de Ko ninklijke Marechaussee ging het toen in hoog tempo naar Den Haag, waar Montgomery logeert by de Britse ambassadeur. Weinigen waren er die op de komst van Montgomery waren voorbereid, doch verschillende van de door het escorte gewaarschuwde voorbijgangers herkenden hem nog óp het. laatste ogenblik, wellicht aan de standaard op de wagen. Veel zakdoeken en hoec'.en gingen dan ook tijdens het passeren nog in de lucht. Steevast beantwoordde Montgomery dit met >en weder groet. In de Britse ambassade heeft de veldmaarschal! de lunch gebruikt. Enkele uren later hield hij zijn eerste bespreking met betrekking tot de verdediging van het Westen van Europa. Morgen zal Montgo mery overleg plegen met de minis ter van Oorlog en Donderdag ont moet hij minister-president Drees. Die middag zal hij de gast zijn van Koningin Juliana en Prins Bernhard. die hem een lunch heb ben aangeboden. Donderdagavond zal de veldmaarschalk met de*re gering aan een diner aanzitten, waarna hij Vrijdag vertrekt naar Brussel om zijn reis or Duitsland, Nederland, België. Luxemburg en Frankrijk te voltooien. De Russen hebben Dinsdag een scherpe controle Ingesteld op het verkeer tus sen de Russische sector van Berlijn en het Westelijk deel van de stad. Deze controle heeft ten doel te voorkomen, dat ook maar de geringste goederen van de Russische sector naar West- Berlljn zullen vloeien. De grens tussen de Russische sector cn Wcst-Berlljn Is gemarkeerd door zes controle-posten, waar de onder Russische leiding staande Duitse politie alle voertuigen aan een grondig onderzoek onderwerpt. Tenzij voorzien van vergunningen. Cetekend door de communistische ste delijke autoriteiten, worden geen ladin gen voedsel, bouwmaterialen of Indus triële goederen doorgelaten. Niet door een vergunning gedekte goederen worden in beslag genomen. Tot nu toe oefenden de Russen slechts een geringe controle uit op het verkeer in de stad Het doei van deze nieuwe maatregelen ls klaarblijkelijk om het verkeer stil te leggen cn dc blokkade tijdens de winter nog te verscherpen. „In eigen kring hebben de Russen opemtjk verklaard, dat zij van plan zijn West-BerRjn als een wrat op een vinger te behandelen. Een ste vig draadje er om heen. dan kan de wrat uitdrogen. Aan de lucht brug kunnen zij echter niets ver anderen en zolang deze bestaat zal Beriljn niet uitgedroogd kunnen worden door controle-posten". Met Naar Aneta uit Batavia meldt, heeft minister Stikker be richten tegengesproken, volgens welke alle besprekingen met de republiek zouden zijn afgebroken. De minister zou echter genoodzaakt zijn naar Nederland terug te keren, daar zijn verplichtingen als minister van buitenlandse zaken zijn aan wezigheid in Den Haag op korte termijn noodzakelijk maakten. Het tijdstip, waarop minister Stikker zal terugreizen, staat nog niet vast, doch in elk geval ver trekt hij niet heden, aangezien hij in de eerste plaats de terugkeer van zijn adviseurs uit Djokja wenst af te wachten. Dezen werden Dins dag te Batavia terugverwacht, doch misten het vliegtuig wegens weers omstandigheden. Wel heeft heden de gedele geerde van het opperbestuur in Indonesië, de heer L. Neher de reis naar Nederland aanvaard. Hij komt naar ons land op ver zoek van de regering ten einde besprekingen te voeren in Den Haag. Dr. Beel heeft Dinsdagavond in het paleis aan het Koningsplein te Batavia een receptie gehouden, mede in verband met de aanwezig heid van minister Stikker in Indo nesië. Vele honderden gasten be vonden zich in de paleiszalen en in de tuin. Onder hen waren de leden der voorlopige federale regering, het corps consulair, de leden der Comjhissie voor Goede Diensten, de fes-er Abdoel Kadir, de legercom mandant, generaal Spoor, de vloot voogd en admiraal Pinke. Pinda's deugden niet voor pindakaas Een party van 606 ton aardnoten. de zer dagen door de „Kamerllngh Onnes" uit Indonesië te Rotterdam aangevoerd, ls voor de fabricage van pindakaas door deskundige belanghebbenden afge keurd. Er werden mijten in aangetrof fen. De noten zullen nu door de in dustrie verwerkt worden. Olieslage rijen in Koog aan de Zaan en Delft hebben thans de partij afgenomen. Onze dammedewerker ontving hedenmorgen telegrafisch uit Parijs het verheugende bericht, dat Ghestem toch zal deelnemen aan de wedstrijden om het we reldkampioenschap dammen. Zo als hekend, bestonden er van de zijde van de Franse dambond aanvankelijk bezwaren. Deze zijn nu uit de weg geruimd en op 13 November zal Ghestem zijn titel van wereldkampioen te Amsterdam komen verdedigen. vy deze*woorden leverde William Bab- cock commentaar op het Russische besluit Andere Amerikaanse functionarissen van het Westelijke militaire bestuur gaven Dinsdag nochtans toe, dat de Russische blokkade het economische leven van West-Berlljn ernstig belem mert ondanks de onvermoeibare pogin gen van de .luchtbrug" om het leven aidaar op peil te houden Generaal Clay, de Amerikaanse mili taire gouverneur, zegt In zijn maande lijks rapport, dat de productie van West-Berlljn slechts twintig procent bedraagt van die van vóór de blok kade cn dat bijna 89.000 personen ge heel of gedeeltelijk werkloos zijn. werkloosheid is met tien procent ge stegen tengevolge van de blokkade. Het rapport van Clay schildert hel beeld van de stad in de volgende kleuren: De levensomstandigheden van de arbeiders worden met dc dag slechter. Velen zijn genoodzaakt hetzij geld te lenen of pcrsoon.ijke bezittingen te verkopen teneinde aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen Tengevolge van het feit. dat de Sow- Jets de stedelijke fondsen van de cen trale bank in de Sowjet-sector bevro ren hebben, waren 370 000 Berlijners niet in staat pensioen in ontvangst te nemen. Gemeentelijke arbeiders ontvan gen hun salaris slechts gedeeltelijk. Probleem dat ook de Engelsen beroert Nu de Zaterdagmiddagsluiting van winkels in Nederland een onder werp van discussie is tussen mid denstand en regering, is het inte ressant te lezen, dat hetzelfde pro bleem ook de Engelsen bezighoudt. Wat men er bij onze buren aan de overkant van de Noordzee over denkt, is tot uiting gekomen in een opinie-onderzoek dat de Daily Ex press onder haar lezers hield Engelse bladen doen zulks vaker. Het blad heeft, naar wij menen, ongeveer twee millioen lezers en van de ondervraagden was het grootste deel tegenstander van win kelsluiting op Zaterdagmiddag. On geveer 58"°*r wilde de winkels open houden, terwijl 33 voorstander was van sluiting Negen procent had geen mening. De Daily Express vroeg zijn le- rers ook, tot welke politieke rich ting zij behoorden: het bleek, dat onder de conservatieven 62 pet. te gen de Zaterdagmiddagsluiting was. onder de socialisten 53 pet. en onder de liberalen 59 pet. Weer Canadese troepen naar Europa? Canada overweegt, opnieuw troe pen naar Europa te zenden, zo weet de Daily Herald te melden. Ook Canadese wapenleveranties aan Europa zouden volgens dit bericht op het programma staan, zulks in het kader van de uitbreiding van de Westeuropese Unie tot een At lantisch Pact. waaraan de V.S en Canada zouden deelnemen. Men zou nog vóór Kerstmis de tekst ge reed hebben van het verdrag dat tot deze uitbreiding moet leiden. De officier van Justitie van de Amsterdamse rechtbank heeft tegen Gerard Cornells Blom beter be kend als „Gerrit de Stotte raar" zes jaar gevangcnlstraf en ter beschikkingstelling van de regering geëist. Voor de zaak tegen Gerrit de Stotteraar, insluiper en uitbreker bij uitnemendheid, was veel belangstel ling. Nog steeds schijnt men in jus titionele kringen te geloven, dat Gerrit er onder alle omstandigheden tussenuit kan gaan. want hij werd door drie parketwachters de rechts zaal binnengeleid en daar ook door hen bewaakt. De president, mr. M D. K. S. van Lier. vroeg hem of hij in de onder wereld bekend staat als „Gerrit de Stotteraar", waarop hij antwoordde: „Dat is me niet bekend". De dagvaarding sprak over vier insluipingen, die door De Stotteraar zijn gepleegd, nl in December 1947 en Januari 1948 in dc Ferdinand Bolstraat, de Leimuidenstrnat, de Ruysdaelstraat en de Kinkerstraat, alle te Amsterdam. Mr. Feitsma. de officier van Justi tie, vertelde, dat het openbaar mi nisterie slechts deze vier zaken ten laste had gelegd, omdat het ondoen lijk zou zijn geweest alle insluipin gen van De Stotteraar, die bekend zijn (40 in Amsterdam en 11 in Den Haag) te behandelen. Bij de vier in sluipingen. zijn vele textielgoederen. gouden en zilveren sieraden en ge- Gekortwiekte MRP zou willen uittreden Twee Franse staatssecretarissen zijn gisteravond tijdens een bijeen komst van het kabinet uit de re gering getreden. Het zijn Alain Pocher en Yvon Coude de Foresto. beiden lid van de MRP, de partij die Zondag zo'n grote verkiezings nederlaag leed. Tegelijkertijd deden hardnekkige geruchten de ronde, dat er binnen kort een ontmoeting zou plaats hebben tussen premier Queuille en generaal De Gaulle. Vermoedelijk zal de minister-president aan De Gaulle vragen of hij van plan is, zonder mededogen te trachten het kabinet ten val te brengen en zien zelf als premier aan te dienen. Er wordt in de MRP (de partij die met de socialistische samen de regeringscoalitie vormt) druk over geredetwist of men zich al dan niet uit de regering moet terugtrekken. Tijdens het weekend zal hierover worden beslist door de partijraad. Robert Schuman, de minister van buitenlandse zaken, zal aftreden indien de MRP uit het kabinet treedt en men verwacht dan de val van het ministerie. De communisten hebben een ver klaring uitgegeven, waarin zij aan bieden, met iedereen samen te wer ken, om aan de Gaullistische be weging een halt toe te roepen. Zij bepleiten de vorming van een re gering van de „democratische unie" en steken socialisten en zelfs ka tholieken de hand toe „om ver enigd de weg naar het fascisme te versperren". In een groot aantal communisti sche vakverenigingen is gisteren een stemming gehouden om te be slissen of er een spoorwegstaking van 24 uur zal worden' gehouden. De volledige uitslag wordt pas vanavond verwacht, maar van de 935 pro-communistische vakver enigingen staan er 679 een „waar- schuwingsstaking" voor. Naar het A N P verneemt is bin nenkort een Koninklijk Besluit tc ver wachten. waarin regelingen worden ge troffen voor de militairen, die na hun demobilisatie in Indonesië wensen to blijven. bruiksvoorwerpen, sommen gelds in diverse valuta, kledingstukken en schoenen een prooi van Gerrit ge worden. Enige van deze goederen waren in de rechtszaal aanwezig als corpora-delicti. „Was dc deur gesloten?" Mr. van Lier ondervroeg de ver dachte over de vier insluipingen. Bij elk geval zijn de vragen en ant woorden dezelfde: Pres.: „Was dc deur gesloten?" Gerrit: „Dat kan wel". Pres.: „Hebt u de deur met een valse sleutel opengemaakt?" Gerrit: „Dat kan wel." Pres.: „Het was toch uw gewone doen om deuren met een loper open te maken?" Gerrit: „Meestal wel." Vier getuigen, allen slachtoffer van de roofzucht van De Stotteraar vertelden hun verhaal, dat er steeds op neer kwam, dat zij bij hun thuis komst de inhoud van kasten en la den op de grond uitgespreid vonden. De president las een lijst voor met namen van straten in Amsterdam, waar Dc Stotteraar zijn vreemde ambt uitgeoefend heeft en bij elk adres gaf deze toe, dat hij wel in de bewuste straat is geweest, maar niet meer precies de juiste adressen wist. Even klonk een onderdrukt gelach in de zaal, toen de president het adres Piet Gijsenbrugstraat nummer 2 opnoemde en Gerrit dadelijk ant woordde: „Daar woon ik!" In de loop van het verhoor kwa men de drie uitbrekingen van Ger rit ter sprake en toen vroeg de pre sident hem of hij nu geen vijltjes in zijn schoenzolen had verborgen. Gerrit lachte flauwtjes en schudde van neen. Eén van de drie parket wachters, die De Stotteraar als een lijfwacht omgaven, keek argwanend naar de voeten van (Je verdachte.... Geen morele rem Toen begon mr. Feitsma zijn re quisitoir, waarin hij uit een psychia trisch rapport, dat dr. Tammenons Bakker over Gerrit uitbracht, aan haalde, dat De Stotteraar elke mo rele rem mist. De conclusie van het rapport was. dat deze verdachte, of schoon hij niet verminderd toereke ningsvatbaar is, ter beschikking van de regering gesteld moet worden, omdat hij bij terugkeer in de maat schappij waarschijnlijk de oucte weg weer zou inslaan. Toen Gerrit het laatste woord kreeg, kon hij plotseling niet meer. Hij barstte in tranen uit. maar wist toch even, voordat hij weggeleid werd, uit tc roepen: „Na mijn straf tijd weet ik zeker, dat ik het niet weer zal doen." De aanstaande zwager van Gerrit de Stotteraar, J. J Bakvis was we gens heling van gestolen goederen gedagvaard, maar niet verschenen, Tegen hem eiste mr. Feitsma één jaar gevangenisstraf. De republikeinse minister van bevoorrading onthulde in een ra diorede, dat de rijstprijs in dc Re publiek Indonesië gestegen was tot vijftig roepiah per liter, waardoor een paniekstemming onder de be volking heerste. Radio-Moskou heeft gewag ge maakt van de mogelijkheid van een ontmoeting tussen president Tru man en Generalissimus Stalin. De radio zei „sommige Ameri kaanse correspondenten menen, dat de president der Verenigde Staten zo zeer een vreedzame oplossing van de internationale problemen verlangt, dat hij, ingeval genera lissimus Stalin in de onmogelijk heid zou verkeren Moskou te ver laten, wellicht zelf bereid zou zijn zich naar de Sowjet-Unie te bege- Nog 195 Nederlanders in Rusland Duizenden verblijven in de Russische zone Van 195 Nederlanders kon wor den vastgesteld, dat zij na de beëin diging van de oorlog nog in leven waren cn in Rusland verbleven. Pre cics 2922 Nederlanders staan gere gistreerd als woonachtig in de Rus sische zone van Duitsland en 2591 verblijven in Berlijn. Uit de andere Oost-Europese landen zijn geen juiste gegevens bekend. Waar schijnlijk zijn daar nog enkele hon derden Nederlanders, van wie dc meesten hebben gediend bij de Duitse weermacht, de SS, of Duit se arbeidsorganisaties. Uit dc Russische zone cn uit Rusland zelf kwamen In de eerste helft van 1918 slechts enkele Nederlanders, en dan nog op eigen gelegenheid. terug. Van dc Nederlanders, die nu nog in do Russische zone of in Berlijn wonen, kan In het algemeen worden aangeno men, dat zij niet naar Nederland wil len terugkeren Velen woonden reeds vóór dc oorlog In Duitsland. Het ls on mogelijk een onderzoek ln te stellen naar dc vermisten In de overige landen van Oost-Europa. Dc Nederlandse amb tenaren. die met de repatriëring bel|«t zijn, waren door gebrek aan medewcr- kln- van de betrokken landen, niet ln staat dc daar verblijvende Nederlan ders naar hun land terug tc brengen. Deze mededelingen worden gedaan in een Memorie van Antwoord bij een Wetsontwerp betreffende het opmnken van akten van overlijden. Het wetsont werp is Ingediend om een einde tc ma ken aan de abnormale situaties, welke zijn ontstaan, doordat vele overledenen wei als vermist zijn opgegeven, maar niet officieel als overleden staan geno teerd Voor dc groep der Joodse gede porteerden alleen al zullen bijna 100.000 akten moeten worden opgemaakt Naar schatting zullen voor de niet-Joodse gevallen ongeveer 25.000 akten uitge reikt moeten worden. Woudenberg komt voor Op Donderdag 2 Dec. zal Hen drik Jan Woudenberg, in bezettingstijd leider van het Ne derlands Arbeidsfront en berucht collaborateur, voor het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam terecht staan. Litteraire prijs voor Annie Romein Mevrouw dr. Annie Romein- Verschoor heeft voor haar ro man „Vaderland ln de verte" de prys 1948 van de gemeente Amster dam ontvangen. Deze pr(js is een bedrag van f 2000.De jury be stond uit de Litteratoren Gerard tan Eekeren, B. Stroman en Theun de Vries. Op dc tentoonstelling van herders-, po'"'"- en legerhonden, die in ln wordt gehouden, hebben dc repeters, die moeten werken vóór de kost, staaltjes van hun kunnen vertoond. Ann Smith is er niet helemaal zeker van of de bei de herdershonden van haar moe der nu haar naar binnen brengen, of dat zij de honden naar hun plaats brengt. Frans vliegtuig sedert Maandag vermist Een Frans vliegtuig met zes le den van de Tsjechoslowaakse ijs- hockeyploeg aan boord wordt se dert Maandagmiddag vermist. Het steeg op van het Franse vliegveld le Bourget, nabij Parijs, met be stemming Londen. Hoewel deze af stand kan worden afgelegd in ne gentig minuten, is sedertdien niets meer van dit vliegtuig vernomen. Het vliegtuig, dat toebehoort aan een particuliere maatschappij is van het tweemotorige Beechcraft- type. Het vliegtuig had voldoende benzine aan boord voor een vlucht van 1500 kilometer. Gisteren werd te Volendam een atelier geopend van een manufacturen- fabriek uit Amsterdam. Hier zullen 120 Volendamse meisjes opgeleid worden tot ateliermeisje voor het vervaardigen van corsetten. Dit is de eerste Manufacturen Industrie, welke in Volendam wordt gevestigd. Volendamse schonen aan het voor hen zo ongewone werk. DEEDS een eeuw gele- den klaagde Thomas Hood: „No sun, no moon, no morn, no noon, no nog een heleboel andere dingen NO-vember." Maar November heeft ook zijn lichtpunten en het eerste hiervan, ge hebt het misschien.al ge raden. is... de avond te voren! Want All Hallows' Eve, de avond vóór Aller heiligen, als de spoken op aarde plachten rond te wandelen en de heksen op hun bezemstelen het luchtruim doorkliefden, vergezeld van krijsende uilen en griezellg-geruis- loze vleermuizen. Op het Elfde uur van de Elfde dag van de Elfde maand werd, sinds de voorlaatste oorlog de Wapenstilstand herdacht. Sinds de laatste oorlog heet het „Remembrance Day" en wordt het op de Zondag vóór de elfde ge houden. Kransen worden gelegd op oorlogsmonu menten. toespraken wor den gehouden: er ;s een twee-minuten-stilte over het gehele land. Middelpunt van belang stelling is de ceremonie aan de Cenotaaf, eenvou dig gedenkteken aan de „Glorious Dead" van twee oorlogen, waarvan de eer ste werd gevochten als een „war to end war." Veertig it vjjftlg mil lioen papavers worden jaarlijks gemaakt door oorlogs-invallden en v-er- kocht ten bate van oor logsslachtoffers; duizen den kruisen worden ge plant in het „Field of Re membrance" bij de West minster Abbey en elders. Een dag van stille her denking en laten we hopen zelfinkeer: een traditie, die nog zeer jong is In dit land van zovele en zoveel oudere tradities, maar toch reeds diepge worteld. Negen November ls Bur- gemcestersdag. Vele duizenden verdrin gen zich dan 's morgens in de nauwe straten van de City om de Lord Mayor's Show te zien, de staatsie-rit van de nieuw- gekozene naar het Ge rechtshof. waar de plech tige beëdiging plaats heeft. Maar hel is meer dan een staatsie-rit, meer dan een optocht, het is een traditie. Want reeds in 1209 horen we van een Lord Mayor's Show, reeds meer dan zeven eeuwen is deze rit gehouden (slechts onderbroken door oorlo gen en burgeroorlogen) eerst te paard, later op boten langs de Theems, nu sinds een paar eeuwen in staatsiekoetsen met schittering van goud en beschilderde panelen, met gegalonneerde palfreniers en koetsiers... een sprook je in de harde werkelijk heid. Maar een sprookje, dat de werkelijkheid nooit uit het oog verliest! Want de mijlenlange optocht geeft in levende beelden de bin nenlandse politiek aan, scherp belichtend waar aan in het komende jaar de meeste aandacht zal worden gewijd. Er is, voor de toeschouwer die aan het spreekwoordelijke hal ve woord genoeg heeft, veel te leren uit dit kleur rijk schouwspel. Een schouwspel, dat wordt gecompleteerd door het, alweer traditionele banquet in de avond, waar een paar duizend gasten uitgezochte spijzen plach ten te eten van het be roemde gouden servies. Sinds de oorlog is dit ban quet nog niet in zijn oude luister hersteld: het zou een al te schril contrast vormen met de nog steeds vrij schrale rantsoenen van de gewone burger. Zo weet de Engelsman dan min of meer wat hem in de eerstvolgende perio de te wachten staat, en hij trekt zijn schouders recht en kijkt, wat dat ook moge zijn, door het mistig verschiet van No vember, door dc donkere dagen voor Kerstmis heen, naar het lichtende feest aan het einde van het jaar. Want al weet hij, dat ook dit jaar nog do tradi tionele kalkoen in slechts één gezin per tien of twaalf ter tafel zal ver schijnen (cn dat zyn rant soenen ook voor de eerste helft van het volgend Jaar nog niet veel kans op ver betering hebben), Kerst mis blijft het familiefeest bij uitstek, feest van hui selijke gezelligheid, vol licht en warmte, feest van vrede en „goodwill". Een vrede en een goede wille waaraan het soms moei lijk te geloven is in de woelige tijden waarin wij leven, maar alweer een traditie, en düs een plecht anker op een woelige zee. Dc familie Zwaons to Kaatsheuvel ontving een brief uit Denemarken, die een zoon op 15 Februari 1947 in de buurt van Engeland ln een fles to water had geworpen. De fles spoelde op 9 October J.l. te Rlnkjoblng aan. Een jager te Mnasbrce ontdekte tussen een vlucht kraaien een exemplaar, dat hij ccn schot waard achtte HIJ trof do vogel, die een bruine kraal bleek to zijn Volgens vogelkonners is ccn bruine kraal nog een groter zeldzaamheid don de fameuze witte raaf. 9> In do raads vergadering tc Tholcn viel Maandag het besluit dat varkens uit do kom der ge meente geweerd dienen tc worden. Voor dieren, welke zeer binnenkort ge slacht worden, zullen „tijdelijke ver blijfsvergunningen" worden uitgereikt. De bestuurders van dc Harmonie te Belfeld hebben er wat op gevonden om de berooide verenigingskas tc spek ken. Dc leden gaan thans In hun vrije tijd dakpannen fabriceren, waarvoor bedrijfsruimte (een der bestuursleden is dakpannenfabrlkant) beschikbaar is gesteld Een BcrlUns gerechtshof heeft ccn 48-jarlge hulsvrouw tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. ZU lokte ln twee jaar UJd meer dan 500 kinderen, die boodschappen hadden ge haald. In een stille straat en beroofde zo van bonkaarten, geld. schoenen en kledingstukken. Een Zweedse zee man nam Zondag tc Liverpool zyn bruid aan boord van een vliegtuig mco om tc ontkomen aan de door dc Britse wet gestelde huwelijks-voorwaarden. Belden waren nog niet de vereiste twee weken ln het land. Zij werden in de lucht getrouwd door ds Abrahamsson van de Zweedse kerk tc Londo». Do hele plechtigheid duurde tien minuten Twee vliegeniers Frcd Anmont cn Bert Simons zijn al drie weken Jang bozig het wcreldduurrccord voor vlieg tuigen tc verbeteren, dat staat op 726 uur De vliegers hebben cr al 500 uur opzitten, ze maken het nog goed cn zijn van plan het 1500 uur uit tc hou den. Nieuwe voorraden benzine en levensmiddelen halen zij. laagvllcgcnd, met een touw van een vrachtauto op. Een 38-jarige neger Mclvyn Collins stond in Chester (Pennsylvania) zijn geld te tellen voor het raam. Een kwar tje viel op straat voor de voeten van vier mannen, die juist langs kwamen. ..Daar kan lk net ccn kop koffie van kopen." zei ccn van hen, terwijl hij het geldstuk opraapte De woedende Collins pakte toen een korabltn en opende het vuur op het groepje HIJ loste negentien schoten waardoor acht personen wer den gedood en drie zwaar gewond. Op het ogenblik dat hij overmeesterd werd schoot de woesteling zichzelf een kogel door het hoofd. En dat allemaal voor één kwartje Dr. J. P. L. Hulst, gerechtelijk deskundige te Leiden, is benoemd tot ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw. Weerbericht TAMELIJK KOUD Weersverwachting geldig tot Donder dagavond. In het uiterste noorden van het land: zwaar be wolkt met aanvankelijk hier en daar enige lich te regen of motregen. Matige, tijdelijk nog krachtige westelijke wind, later afnemende wind en Iets kouder. In het overige deel van het land: plaatse lijk mist, overigens ge deeltelijk bewolkt maar droog weer. Matige tot zwakke wind draaiend naar Zuid tot Zuid-Oost. Tamelijk kond. 11 Nov.: Zon op 7 52. onder 16 55. Maan op 15.26, onder 01.34.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1