DAGBLAD VOOR AMERSFOORT L Woningachterstand in 1960 ingelopen? Ook doofstommen kunnen spreken, al horen zij geen klanken Min. Stikker: Toestand niet zó ernstig meer Industrieën in Ruhrgebied weer in Duitse handen Tweede Kamer verdiept in „lonen en prijzen Ingaande 1952 moeten er jaarlijks 60.000 woningen gereed komen Stemming in Kalioerang „all right" Er zijn enige mogelijkheden Anglo-Amerikanen zetten door- ondanks Frans ver-zet Moord te Boxmeer opgehelderd CPN-motie wenst meer loon-bijslag In kort 2 Donderdag 11 November 1948 Achtste jaargang No. 1171 Opgericht door de Stichting ..Het Paroor - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Een maaltijd, welke een pers excursie langs wederopbouw- objecten besloot, was voor de minister van wederopbouw, mr. dr. In 't Veid gelegenheid zich uit te spreken over een aantal problemen in verband met het woningtekort. Hij becijferde hierbij, dat onder de gunstigst denkbare omstandigheden de achterstand in de woningvoor raad niet voor 1960 zal zijn in gelopen. De berekening van de minister is gebaseerd op het opvoeren van de productie in 1952 tot 60.000 wonin gen. Meer durft bij niet te ramen, omdat deze speculatie reeds opti mistisch gesteld is. Men zal zulks alleen bij de uiterste krachtsin spanning kunnen bereiken. Voor de oorlog bedroeg de top- productie 55.000 woningen per jaar. De normale productie 40.000 per jaar. Ook nu baseert men zich op 40.000. Waarschijnlijk is het ge tal iets hoger, omdat er voor de oorlog veel krot-opruiming was. welke men thans niet op grote schaal doorvoert. Nu wil men al leen bij de werkelijke „krepeer"- gevallen daartoe overgaan. Bij een normale aanwas van 40.000 zou men kunnen volstaan, wil men niet achteruitgaan. Er is evenwel nog een grote ach terstand. Men neemt aan, dat deze 300.000 woningen bedraagt. Indien men nu tot een jaar productie van G0.000 zou ko men, zouden er dus 20.000 per jaar op de achterstand worden ingelopen. Dat betekent, dat indien men in 1953 de produc tie van 60.000 woningen be reikt. men in 1968 pas de ach terstand zou hebben ingelopen. Dit bevredigt niet. Nu heeft men gedacht aan duplexvorming. twee woningen in een woning, welke later tot een volledige woning kan worden teruggebracht. Denkt men nu aan 20.000 duplex- womngen onder deze 60.000. dan zou zulks 80.000 woningen per jaar betekenen. Op de grote achter stand worden dan jaarlijks 40-000 woningen ingelopen, zodat men in „bij" zou zijn. Indien dit plan werkelijkheid zou worden, aldus de minister, zal men In 1960 heso'vkkcn over 200.000 duplex- woningen Er zullen dan nog eens tien jaar nodig zijn om deze woningen ie veranderen in crkclvoudlge woningen Samen met de krotopruiming. die dan .,Dan maar liften" zei Montgomery Conferentie van een uur met min. van oorlog De Britse veldmaarschalk Montgo mery heeft Woensdag gedurende ruim een uur een bespreking geh3d met de Nederlandse minister van oorlog, mr. Schokking. in de werkkamer van laatst genoemde in het ministerie aan het Plein ln den Haag. Voor het gebouw van het ministerie waren veel belang stellenden samengestroomd om een glimp van de populaire militair te kun nen opvangen. Voor het onderhoud met de minister gebruikte Montgomery de lunch in het restaurant van het hotel Witte Brug Onderweg van het hotel naar het minis terie deed zich een voor de erbij be trokkenen heugelijk Incident voor. De auto van Montgomery, een wagen van de Britse ambassade, raakte defect. De maarschalk werd opgemerkt door de Nederlandse vice-admiraal jhr. van Hoithe, die Juist in zijn auto passeerde. Hij gaf de matroos achter het stuur opdracht te stoppen en nam de ge strande Montgomery ln zijn wapen op. Staking op vliegveld te Londen De vluchten naar het continent, dlc werden ondernomen door de British European Airways, zijn gis teren lamgelegd door een staking onder het personeel, die Dinsdag uitbrak en zich Woensdag nog heeft uitgebreid. De staking ont stond op het Londense vliegveld Northolt naar aanleiding van een loonregeling voor overwerk. De stakers vroegen hun collega's van de British Overseas Airways cn de British South American Airways om een solidariteitsstaking te be ginnen. maar tot dusver zonder succes. Andere luchtvaartmaat schappijen, w.o. de KLM on derhouden nu de dienst tussen Groot-Brittannië en het continent, maar er moeten veel reizigers we gens plaatsgebrek worden teleur gesteld. CGT bereidt nieuwe staking voor De C.G.T. heeft weer stappen ge daan om de onrust aan het Franse arbeidsfront opnieuw te doen toe nemen. De onder communistische leiding staande vakbeweging heeft opnieuw een basisloon van mini maal 15.500 francs geëist (35% meer dan de regering wil geven), en de „strijdraad" van de vakbond is tegen de volgende week bijeen geroepen om te beraadslagen over de in de toekomst te volgen sta kingsstrategie. Puck Klostermann, de willoze medewerkster van de SD-spion Brune, is door het Bijzonder Ge rechtshof in Arnhem op vrije voe ten gesteld. De procureur-fiscaal eiste tegen haar één jaar gevange nisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Tegen Brune is twaalf jaar ge- intensief ter hand zal worden genomen, zal daarmeoe e«n werkruimte blijven bestaan, die \cor meer dan een kwart eeuw grc.e stabiliteit brengt ln het bouwbedrijf Van de problemen, waarmede de wederopbouw thans te kampen heeft, achtte de minister dat van de materiaalvoorziening het meest nijpende. De klachten over gebrek aan arbeiders zijn veel geringer dan een half iaar geleden De productie per werkdag is vergeleken met ver lenen jaar gestegen met 40 procent. Niet alleen noemde de minister het devlezenprobleem zeer benauwend, maar ook staat de bakstecnproductlc ver achter bij de behoefte. DE HUISHUREN Desgevraagd antwoordde de minis ter. dat hij niet kan bevestigen dat de buren per 1 April 1949 zouden ver hoogd worden. Daarvan Is geen sprake Een verhoging van de huren moei vanzelfsprekend bezien worden ln het kader van de loon- en prijspolitiek Een standpunt is nog niet bepaald Er moet een normale verhouding bestaan tussen de lonen en de huren. De arbeider mag in geen geval van die verhoging de dupe worden. Zij zal moeten worden opgevangen door prijzen of ionen. Men zal. Indien een huurverhoging door de lonen zou worden opgevangen, rekening moeten houden met de ge- penslonneerden en rentetrekkers, die daardoor niet in de knel mogen komen Het had de minister verrast, dat het aantal woningen dat in aanbouw ls sedert de daartegen genomen maatrege len niet Is gedaald Voor de oorlog duurde de bouw van een woning ge middeld ruim een half jaar. Thans is deze termijn meer dan een jaar Toen bedroeg het aantal woningen in aan bouw gemiddeld 24.000, thans 45 000. Zulks leidt tot stagnaties in deze tak van het bedrijfsleven. Een andere vraag gold de aankondi ging van sommige schcepsbouwwerven. dat zij voor liefhebbers volop woon schepen konden bouwen, terwlji de woningbouw dringend om hout verle gen is De minister antwoordde hierop, dat ook scheepswerven onder de hout- distributie vallen cn dat hij niet kon aannemen, dat deze inderdaad zonder beperking konden leveren UNO-commissie aanvaardt Nederlandse resolutie De Juridische commissie der UNO heeft Woensdagmiddag te Pa rijs met 31 tegen 4 stemmen (Sow- jet-Unie, Joego-Slavië, Oekraine en Wit-Rusland) een Nederlandse re solutie aangenomen, waarin een be roep wordt gedaan op de commissie voor het internationaal recht, de wenselijkheid en mogelijkheid te be studeren van de oprichting, van een internationaal rechtsorgaan voor de berechting van personen, die be schuldigd worden van volkeren moord of van andere misdaden, waarvan de jurisdictie bij interna tionale conventies aan dat orgaan zal worden toegewezen. In deze re solutie wordt de commissie voor het internationaal recht verzocht aandacht te besteden aan de mo gelijkheid, een internationale straf- rechtbank op te richten. In de door dr. de Beus ingedien de cn verdedigde resolutie wordt de mening uitgesproken, dat in de loop van de ontwikkeling van de internationale gemeenschap de noodzaak van berechting van mis daden door een internationale juri dische Instantie meer en meer ge voeld zal worden. De Nieuwe en Koorkerk te Middel burg. die met de Abdijtoren bij het bombardement van 1940 werden vernield, worden thans gerestau reerd. De toren beheerst reeds we der haar omgeving. Invasie van geschenken op Buckingham Palace De stroom van geschenken die uit alle delen der wereld Buckingham Palace komt bin nenstromen voor de geboorte van de Engelse prinselijke baby is naar U.P. meldt zo groot, dat de baby reeds onmiddellijk na zijn geboorte zou kunnen op gaan voor de overvloedigst ge klede baby ter wereld. Alleen een duizendpoot heeft genoeg voeten om alle schoenen te dra gen, die gezonden of aangebo den zijn. Er is reeds zoveel babyvoedsel aangeboden, dat de baby er genoeg aan zou hebben tot zijn kroning. Maar Bucking ham Palace is zeer achterdoch tig. Alle geschenken worden on der beleefde dank terugge stuurd, want men beseft heel goeddat de perschefs van vele handige zakenlieden reeds dro men van de magische rvoorden „leverancier van de koninklijke baby". De Nederlandse Minister van Bui tenlandse Zaken; mr. D. U. Stik ker, heeft in de hoofdstad van de Republiek Indonesia een onder houd gehad met de republikeinse vice-president Moh. Hatta. Minister Stikker werd uitgeleide gedaan door dr. Beel, admiraal Pinke, generaal Spoor en Cochran. Mr. Bloem, die met minister Stik ker naar Batavia kwam, keerde eveneen- naar Nederland terug. De minister zeide nog, niet als minis ter van Buitenlandse Zaken naar Indonesië te zij gekomen, doch als lid v&n het kabinet. De sfeer in Kalioerang was ,,all right" zo zeide hij en vervolgde: ,.U allen weet, dat er een klein in cident naar aanleiding van een brief was. Ik meen, dat dit thans gesloten is. Gisteren ontving ik een brief van Hatta, waarin de kwestie werd verklaard, de zaak is geslo ten." Op de vraag of de missie een succes kon worden genoemd en of hij van mening was. dat, indien overeenstemming zou worden be reikt. de republiek zich hieraan zou houden, verwees hij naar de ver klaring. dat er „enige mogelijkhe den" waren. De toestand was niet zo ernstig als toen hij kwam. De toestand vereiste echter nog steeds „ernstig overleg" met het Nederlandse "kabinet. Eerder op de dag was minister Stikker op het(vliegveld van Bata via aanwezig om zijn adviseurs te begroeten, die uit Djokja terug keerden. De leden waren optimistisch ge stemd, doch wensten geen com mentaar te geven op hun bespre kingen. Men begaf zich naar het paleis voor een conferentie met de hoge commissaris, dr. L. J. M. Beel. Het lid der Republikeinse dele gatie professor Soepemo zeide, dat hij hoopvol gestemd was ten aan zien van do in Djokja gevoerde be sprekingen, daarmede zinspelend op een vermoedelijke voortzetting der onderhandelingen. Winst in winkelbedrijf te laag, meent Kamer Textielvoorziening moet verbeterd worden Zeer vele leden van de Tweede Ka mer zijn blijkens het voorlopig vers.ag op de begroting van economische zaken over het jaar 1949 de mening toegedaan, dat de winstmarges ln tal van kleine en midden-bedrijven thans te gering zijn om een redelijk bestaan te waar borgen. In het bijzonder wijzen zij op de toestand in de slagerij, de broodbak kerij cn de schoenen- en kruideniers- branche. In dit verband verzoeken zij de minister deze materie opnieuw te willen bezien. Veie leden ook komen op tegen de benarde textielpositie van ons land. ZIJ stellen vast dat deze in tal van arbei dersgezinnen nijpend ls, vooral ln die gezinnen, waar men voor de oorlog ie kampen had met werkloosheid. Zij zijn van mening, dat dit voor de minister een aansporing moet zijn de productie van „uti'.ity"-goederen in deze bedrijfs tak met kracht te bevorderen. Algemeen stemden de kamerleden met de minister in, dat de industriali satie in ons land. met zijn snel groeien de bevolking, met kracht moet worden gestimuleerd Ook stemde men nage noeg algemeen in met de erkentelijk heid. die de minister heeft uitgesproken voor de door de Verenigde Staten op zo royale wijze verleende financiële hulp. De regeringen van Engeland en de Verenigde Staten hebben Frank_ rijk doen weten, dat zij vast be sloten zijn de Duitse industrieën in het Ruhrgebied aan Duitsers over te dragen, ongeacht de protesten, die hier tegen van Franse zijde zou den kunnen rijzen. In wiens han den uiteindelijk de eigendom dezer industrieën zal komen te rusten zal later worden uitgemaakt. Een vrij gekozen Duitse regering zal dan kunnen beslissen of de industrieën in particuliere dan wel in overheids handen zullen berusten. Het doel van de Anglo-Ameri- kaanse maatregel is de productivi teit van de Ruhr-industrie op een hoger peil te brengen, opdat Duits land economisch weer zichzelf zal kunnen bedruipen. Tegelijkertijd zeggen de Britten en Amerikanen, zulks ter geruststelling van de Fransen, dat zij nauwlettend zullen toezien, dat de Duitsers de vrijheid niet zullen misbruiken voor het stichten van nieuwe oorlogsin dustrie. Het Franse ministerie van buitenlandse zaken heeft be kend gemaakt, dat Frankrijk bij Engeland en de V.S heeft geprotesteerd tegen dit besluit. Een woordvoerder van het Fran se ministerie verklaarde: „Wij staan beslist vijandig tegen_ over dat wat wij geloven de ba sis te zijn van dit plan. Psycholo gisch gezien is het een zeer betreu renswaardige stap. Dit is een kwes tie waaromtrent de meningen vol_ strekt verdeeld zijn en die voor lopig buiten beschouwing moet blij ven." Amerikaanse functionarissen in Washington gaven te kennen, dat zij het Franse protest beleefd doch be slist zouden afwijzen. De heer Neher op weg naar ons land (Van onze Haagse redacteur) Hoewel van officiële zijde geen enkel commentaar wordt gegeven op de reis van de heer Neher naar Nederland, mag worden aan genomen dat de regering beoogt van hem een uiteenzetting te krij gen over de gebeurtenissen, die zich tijdens het bezoek van minis ter Stikker aan Indonesië en meer speciaal aan Kalioerang hebben voorgedaan. Wij vernemen voorts, dat het geenszins uitgesloten is, dat de heer Neher niet meer naar Indonesië terug zal keren. Hij heeft reeds eerder de wens te kennen gegeven van zijn opdracht te worden onthe ven, doch de regering heeft destijds een beroep op hem gedaan aan te blijven. De heer Neher heeft toen aan dit verzoek voldaan, doch het is bekend dat hij de wens is blijven koesteren naar Nederland te kun nen terug keren. De mogelijkheid wordt daarom aanwezig geacht dat de heer Neher zich thans inderdaad zal gaan terug trekken uit de Indo nesische politiek. In dat geval is het waarschijnlijk dat de heer Neher weer terugkeert naar de P.T.T. Dader werd gezocht door P.O.D. Op 8 September werd in de om geving van Boxmeer ln '.cn greppel nabij het bos het stoffelijk over schot van een ongeveer 30-jarige vrouw gevonden, dat daar een tien tal dagen gelegen moest hebben. In diezelfde dagen werd aan de grens bg Gennep door douaniers een man aangehouden bij een poging tot ille gale grensoverschrijding Het feit 1 dat de man een koffertje bij zich 1 droeg met vrouwenkleren en andere I voorwerpen wekte de argwaan der douanebeambten. Zg stelden zich tn I verbinding met de politie, die deze l aanhouding terstond met de vondst te Boxmeer in verband bracht. De man, zekere H., afkomstig uit Duitsland en te Boxmeer woon achtig geweest, ontkende hardnek kig, maar liet blaken er meer van tc weten. Hy wierp echter de schuld op een derde persoon met wiens ver blijfplaats hij, naar hg zeide, niet bekend was H., die, verdacht van verraad tgdens de oorlog, reeds door de P O D gezocht werd, bleef in verzekerde bewaring. Door de nolitie werd het onder zoek inmiddels voortgezet met het resultaat, dat H. thans bekend heeft de dader te zijn. Na do oorlog was h(j reeds eenmaal aangehou den, doch hg wist toen te ontsnap pen. Hg ls toen naar Duitsland ge vlucht en leerde daar de vrouw kennen. Later is hij met haar naar Nederland gekomen, waar het op 8 September tussen beiden tot een hooglopende twist is gekomen. H. heeft haar toen met een pistool schot gedood. De republikeinse radio, The voice of free Indonesia, spreekt het An- tarabericht tegen, volgpns hetwelk de communistische leider Alimin zou zijn geëxecuteerd. Volgens de republikeinse radio zal Allmin te Solo terechtstaan. Koek en stroop worden duurder Tot de artikelen, waarin de duur dere suiker en/of bloem als grond stof is verwerkt en dientengevolge duurder zijn geworden, behoren ook koek en zwarte stroop. Ontbijtkoek van klasse C is 1 tot 5 cent per koek duurder geworden, al naar gelang de grootte van de koek en de daarin verwerkte grondstoffen. De prijs van zwarte stroop stijgt 11 cent per kg., los uitgewogen, of 5 cent per pot van V» kg. Geen huurverhoging op 1 April 1949 Mr. dr. J. In 't Veld, minister van Wederopbouw en Volkshuis vesting, heeft in Renkum de ge ruchten tegengesproken, dat op 1 April 1949 een huurverhoging zou worden ingevoerd. IIü ver klaarde, dat het gehele liuurpro- blecm door de regering wordt ge zien in het kader van de loon- en prijspolitiek. Hij gaf toe. dat dit probleem in de loop van 1949 tot een oplossing moet worden ge bracht. Prestwick-ramp wordt rechtelijk onderzocht Een gerechtelijk onderzoek zal worden ingesteld naar de ramp met de Nederlandse Constellation bij Prestwick in Schotland, aldus Lind- gren, de parlementaire secretaris van het Britse ministerie van bur gerluchtvaart, in het Lagerhuis. Er zal geen verklaring omtrent het ongeluk worden afgelegd, voor dat het rapport van het hof is over gelegd. Groot verlof militairen die studeren Blijkens een legerorder kan aan dienstplichtige onderofficieren, kor poraals en soldaten, voor zover rij hun dienstplicht vervullen binnen Europa, groot verlof worden ver leend voor studie aan universiteit of hogeschool. Het groot verlof zal worden verleend, mits zij voor 1 Januari 1947 voor eerste oefening in werkelijke dienst zijn gekomen en zij sedertdien ononderbroeken in werkelijke dienst zijn geweest. Grote Beer naar Indonesië Het troepenschip „Grote Beer" zal Vrijdag 12 November met detachemen ten van het K.N.I L de Kon. Marine en de Kon. Landmacht uit Amsterdam naar Indonesië vertrekken. In de vergadering van Woens dagmiddag der Tweede Kamer heeft de heer Oud (WD) zijn rede bü de algemene beschouwingen over de rijksbegroting voortgezet. Hij stelde de vraag, of niet de ge hele staatkundige organisatie op nieuw moet worden bezien. Vol doet het vertegenwoordigend stel sel aan de eisen, die daaraan thans moeten worden gesteld? Hij zeide niet te willen pleiten voor terug keer naar het stelsel van voor der tig jaar. maar wel voor een ern stig onderzoek dezer zaak. De voorbereiding dei algehele grond- wetsnerziening moet naar zijn me ning niet al te lang worden uitge steld. In zijn verder betoog zeide de heer Oud nog, dat het streven moet gericht zijn op het scheppen van evenwicht in de maatschappe lijke verhoudingen zonder onna tuurlijke overheidsbemoeiing. Hij zeide in te stemmen met de poli tiek der regering ten aanzien der prijzen door afschaffing van subsi dies. Tegen de loonbgslag had hij geen bezwaar, maar hij meende, dat men daarbij niet uitsluitend naar de arbeiders moet kijken. De heer Wagenaar (CPN) vroeg waaruit de bedreiging uit het Oosten, waarover hier gesproken is, bestaat. Hij merkte op, dat de Sowjet-Unie nooit een aanvalsoor log begonnen is. Zij heeft vrede nodig. Spr. zeide, dat de „Gemar- shalliseerde" landen naar oorlog drijven. De heer Wagenaar vroeg, hoe het met de herstelbetalingen staat. De vraag van de heer van der Goes van Naters, of spr. bij een aanval op het Westen door het Oosten met gekruiste armen zou blijven staan, achtte hij onzinnig. Het doel van die vraag is provoca tie. Spr. verklaarde het niet eens te zijn met de maatregelen ten aan zien der levensmiddelenprijzen. De toeslag van een gulden achtte hij niet voldoende en daarom diende hij een motie in, waarin erop wordt aange drongen de bijslag tot 2.50 te verhogen. De heer Hofstra (P.v.d.A.) was van oordeel, dat niet meer no dig is een begroting van jaar tot jaar, welke in evenwicht is De financiële en belastingpolitiek is niet een aangelegenheid op zich zelf. Van een omgooien van het roer op het gebied van de loon- en prijspolitiek mag geen sprake zijn. De tekorten op landbouwegalisa- tiefonds en kapitaaldienst moeten aanvaard worden met het oog op de toestand van ons land. Spr. ver klaarde zich tegen het opheffen van tekorten door het afknappen van sociale maatregelen. De effi ciency in de overheidsdienst is z.i. nog niet zoals ze behoort te zijn. Spr. is voor invoering van een exportbelasting en voor stander van een conjunctureel beleid. Er moeten naar zijn opvatting reeds nu voorbereidingen worden getroffen, om te geraken tot ver betering van de staatsbalans. De belastingdruk moet verminderd worden: maar er zal geen sprake kunnen zijn van inwilliging van alle wensen. De motie-Wagenaar heeft z.i. geen betekenis, als niet wordt aangetoond waarom de bijslag op 2.50 wordt voorgesteld. Tenslotte uitte hij namens zijn fractie vertrouwen in het financiële beleid van het kabi net. Dc heer van de Wetering (CH) noemde de financiële toe stand des lands zeer zorglijk, al zijn er symptomen, welke op een verbetering wijzen. Het vinden van mogelijkheden tot bezuiniging zal niet gemakkelijk zijn. Gewaakt moet worden tegen verdere verho ging van het uitgavenniveau en ook tegen het te vroeg verlagen van bronnen van inkomsten. Zo lang men niet kan komen tot de blokkering moeten de nadelen voor de betrokkenen tot een minimum worden beperkt. In een uitvoerige financiële be schouwing bepleitte dc heer Lu cas (KVP) de noodzakelijkheid van het drukken der uitgaven. Bij herziening der belastingwetgeving dient bijzondere aandacht te wor den besteed aan de moeilijke posi tie van de kinderrijke gezinnen. De heer Ritmeester (WD) meende, dat het gevaarlijk is te blijven rekenen op hoge middelen opbrengst, verlaging van de belas tingdruk moet zeer spoedig ge schieden. De heer Hoo gear spel (CPN) betoogde, dat dc belangen van het werkende volk bij het regeringsbe leid voortdurend in het gedrang komen. In deze, naar zijn inzicht door de Amerikaanse geest beïn- vlocdc begroting komen onderwijs, cultuur en sociale zaken er karig af, in tegenstelling tot oorlog en marine, waarvoor bijna ccn kwart van het totale bedrag is uitgetn-c- Gehaktballen verrieden clandestiene slachters Reeds lang was het de politie op gevallen, dat de Doetlnchemse ban ketbakker K. veel croquetten en gehakt-ballen bakte en afleverde, althans een groter quantum, dan van deze bakker verwacht werd. Dit was dan ook de reden, dat de polltic eens een onderzoek instelde naar de grondstoffen voor dc ver vaardiging van deze lekkernijen. Aanvankelijk kon zg geen aankno pingspunt vinden, doch tenslotte ontdekte zij iets. Het onderzoek werd daarop voortgezet en er kwam aan het licht, dat men te doen hnd met een complot, dat zich al geruime tyd bezig hield met het clandestien slachten. Er werd een kykje genomen bij zekere van H. en het bleek, dat op diens erf ln de periode van Juli tot October van dit jaar vyftlen scha pen en een geit geslacht waren. Frledrich Boehm, een 38-Jarige Oostenryker, van wie wordt ver moed dat hij betrokken is geweest bij desertie van Russische officie ren naar het Westen, heeft te We nen zelfmoord gepleegd door uit het raam van de Russische Kom- mandatura te springen. (Van onze special© verslaggever) T-T ET was maar een simpel ver- -L -1- haal, dat een Brabants meisje ons vertelde; ccn verhaal van een uitstapje, dat zy deze zomer maakte naar Den Haag en Scheveningen. Maar toch hebben w(j heel aan dachtig en erg stil naar haar geluis terd. Omdat wU wisten, dat dit kind doofstom was. maar niettemin kon spreken als leder ander kind, ook al klonk haar stem dan iets te zwaar DIT meisje ontmoetten wij in een opleidingsinstituut voor doof stomme kinderen in St. Michielsge stel, dat onder leiding staat van rec tor Overbeek, de man, die ons geest driftig ontving met de woorden: „De nieuwe methode, die wij hier een paar weken geleden hebben in- ge\oerd, zal zonder twijfel een re volutie ontketenen op het gebied van het onderwijs aan doofstommen. Kinderen, die horen noch spreken, behoeven geen „leven in afzonde ring" meer te leiden, zij zullen leren spreken en liplezen en contact kun nen krijgen met de andere kinde ren." Spreken? Ja, want het doofstom me kind bezit normaal functionne- rende stembanden, maar het kan ze niet gebruiken, omdat het niet kan horen, dus nooit een gesproken klank kan naspreken. Nu hebben onderzoekingen de mening beves tigd, dat een dove wel degelijk ge luidstrillingen opvangt. Hij „voelt" deze trillingen als het ware reso neren in zijn lichaam. Het is deze wetenschap, die aan de nieuwe on derwijsmethode. zoals die in St. Mi chielsgestel wordt gevolgd, ten grondslag ligt. Grote steun ontving rector Over beek van de Rijksuniversiteit te Utrecht, die hem 'n kostbare audio meter ter beschikking stelde, een instrument, dat op een leek de in druk maakt van een geweldige ver sterker, compleet met een micro foon en een luidspreker in de vorm van een halve bol, die op het oor en de slaap van de doofstomme leer ling past. De leraar spreekt voor de microfoon en de verschillende tril lingen worden via de versterker door de leerling opgevangen. Het kind ziet bovendien in een spiegel de bewegingen, die de lippen van zijn leraar tijdens het spreken ma ken. Het zal proberen deze bewe gingen na te bootsen en, wat be langrijker is, tevens trachten de zelfde trillingen op te wekken, die het „voelde", terwijl de leraar sprak. Veel zal de leerling moeten oefe nen en deze oefeningen zullen aan het geduld van de leraar hoge eisen stellen, maar na verloop van tijd zal het kind kunnen spreken; het zal niet langer stom zijn OOK MUZIEK OOK op muziek reageert de doofstomme op dezelfde wijze: hoewel hij de klanken niet hoort „voelt" hij de trillingen resoneren. Daarom gebruikt rector Overbeek DOOFSTOMME MEISJES „voe len" een eenvoudige melodie in zich resoneren en kunnen daar door zelfs een balletdans uitvoeren. een Hammond-orgel voor zijn on derwijs, omdat hij ervan overtuigd is, dat de kinderen door het „voe len" van eenvoudige melodieën hun gevoelsleven kunnen verrijken. Immers, op de trillingen leren zij dansen en moet aan de dans niet worden toegeschreven, dat hij vreugde geven kan? Wij hebben hiervan in St. Michielsgestel het be wijs geleverd gezien, toen enkele meisjes, begeleid door de zware klanken van het orgel, een eenvou dige balletdans uitvoerden Dat voor dit voortreffelijke werk veel geld nodig is zal ieder duidelijk zgn. En ieder zal het kunnen steu nen, omdat ook rector Overbeek een gedeelte van dc opbrengst der kin derzegels, die nog deze maand wor den uitgegeven, zal ontvangen om zjjn instituut in stand te houden. .bestek _l Aan boord van .De Waterman", die Dinsdag 295 militairen te Rotterdam aan wal zette, waren ook driehonderd Chinezen. De douane had heel wat te stellen met de zonen van het Hemelse Rijk. Niet alleen hadden ze de vreemd- soortlgstc gebruiksvoorwerpen by h«n, maar ook stapels sigaretten. 150 Chine zen werden odergebracht ln het pension van de wed. Tam Chlng op Kntcn- drecht Prof. dr. L. v. d. Horst van de Gom. Universiteit tc Amsterdam ver klaarde op een lezing te Chicago, dat surrealistische schilderstukken dlkwills het werk ziin van personen die nooit volwassen zijn. President Truman's vacantie In Florida zal waarschijnlijk verstoord worden door een orkaan, die zich thans boven dc Oceaan vormt en met een snelheid van een 30 k m. per uur ln Noordelijke richting stormt. Volgens een Amerikaans psychiater zouden bloeding van het tandvlees en tandpijn te wijten zijn aan storingen van het gevoelsleven. Volgens een professor van de Sowjetacadcmle van wetenschappen zou op 7 Mei 1895 de Rus Alexander Popof reeds het eerste draadloze ontvangtoestel ter wereld ge demonstreerd hebben Het tsaristische Rusland hechtte echter niet voldoende belang aan de verdere ontwikkeling van de radio en daarom hebben we cr nooit van gehoord. De hoogste toren van Hamburg, de klokketorcn van de Sint Mlchaelskerk, helt waarschijnlijk als gevolg van de bombardementen zeven centimeter over. Meer dan 80.000 Berlijners hebben verzocht naar de Ver. Slaten te mogen emigreren. Het 132 iaar oude Witte Huls te Washington wordt voor bezichtiging en alle bllccn- komsten gesloten, daar aan het gebouw met het oog op dc veiligheid uitgebrei de herstelwerkzaamheden moeten wor den verricht, De „Club van dertig" te Londen stuurde aan een club ln New York als geschenk een schoorsteenman tel. vervaardigd van hout, dat afkom stig was uit de „Guildhall" tc Londen, dlc uit 1244 dateer» en uit het Lager huis, dat ln 1411 werd gebouwd Deze jaartallen maakten helemaal geen in druk op de Amerikaanse douane. Ze konden dc schoorsteen niet als antiqui teit classificeren, maor hij moest gor den Ingevoerd als „bewerkt hout De invoerrechten waren nu slechts 140 dol lar. In het aquarium tc Hclslngborg (Zweden) bevindt zich een paling, die de oudste aquarium-vis ter wereld zou zijn. Dc paling werd ln 1863 door twee Jongens gevangen en Is dus nu min stens 85 Jaar oud. Zij heeft belde Jon gens overleefd, maar lijdt thans aan een gezwel aan de bulk en wordt voort durend zwakker. Een vijftigjarige man te Philadelphia leed aan geheugen stoornis Zijn verpleegster kwam op het Idee hem de telefoongids voor te le zen. Plotseling ging dc man met een schok overeind zitten, De zuster had de naam „McMenamln" lezen. ..Dat ls mijn broer." zei hij. Het kostte toen nog wel even moeite voor hij ervan overtuigd was. dat hy zelf ook zo heette. Weerbericht RUSTIG WEER Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Nevelig of mistig, overwegend droog weer met zwakke wind en weinig ve'r- vHv-«aw andering ln tempo- ratuur. 12 Nov.: Zon op 7.54, onder 16.54. Maan op 15.36, onder 02.45.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1