Vrij Nederland Kantonrechter had 't druk met kleine zaken Een ander geluid over het Amsterdam-Rijnkanaal Toeslag voor invaliden Een keizer op de vluch Nog tien mille op zak 2 Noteert U even Van Helsdingen is dom KAPITEIN KOE Dagblad voor Amersfoort Ging kanaalplan Gelderse Vallei van de baan om Utrecht te redden? Petroleumventers zijn ontevreden De 25.000 eruit Donderdag 11 November 1948 STADSNIEUWS De mannen met de petten waren hedenmorgen tijdens de kantonge rechtszitting sterk in de meerder heid. Toch was mej. A. V. uit Leus den. een aardige jongedame, het eerst aan de beurt. Het lieve kind had met een rijwiel langs de spoor lijn Amersfoort—Woudenberg gere den en dat mag niet. „Ja, ziet U Edelachtbare het was noodweer en ik moest een kindj wegbrengen". „Maar lieve mens, U zou 't kind je dood kunnen laten vallen op de rails, dat is toch geen weg om te rijden" repliceerde de kanton rechter. „Ja, maar moet U eens horen 't is zoveel korter". „Vijf gulden of twee dagen", zei de ambtenaar van 't O.M. plotseling en daar bleef het bij. Een man op klompen, L. T., uit Hoogland, bleek groentenhandelaar te zijn. Hij had in zijn winkel een ongeijkt gewicht staan. Het was zo maar met een kist bonen uit Westland meegekomen. „Rare lui daar in het 't Westland' vond de Kantonrechter. De man hing een omstandig ver haal op over de aanwezigheid van het gewraakte gewicht. „Waar is het nu?" „In Pijnacker, Edelachtbare". Twee gulden of één dag eiste de ambtenaar. De kantonrechter maak te er f 1.of 1 dag van. Het was overigens geen „gewichtige" zaak. De woonruimtemisère komt ook tot uiting in de kantongerechtszit tingen. Hedenmorgen was er ook een aantal gevallen. Het gaat meestal om onderverhuur zonder medeweten van de autoriteiten. Zo was het ook met de Stoutenburger H. G. v. d. H. Hij had een Hooglan der in een noodwoning gezet. De ambtenaar wilde rekening houden met de omstandigheden, omdat er enige dagen na het verbaal vergun ning was verleend. Hij eiste f 5.— of vijf dagen. De kantonrechter vonniste met f 2.— of 1 dag. Giovannie M. uit Amersfoort, hoofd van een lampensorteerderij, was ook van de partij. Hij had ar beiders laten werken buiten werk tijd en geen arbeidslijsten kunnen tonen. „Dat is alles da, Ik kan u bewij zen, da da daar was", zei de man in vreemd Nederlands. „Was er vergunning voor over werk", vroeg mr. Vonkenberg. „Ja, ja, d'r was un vergunning". Er was nog al geharrewar over een aangevraagde vergunning. De man verklaarde stellig dat hij om een vergunning had verzocht. De ambtenaar stelde voor om eens uit te zoeken of er een brief was of een aanvrage. De man bleef nog al onduidelijk in zijn verklaringen, maar kreeg het toch zover, dat de zaak werd aangehouden. „Ik bien nog geholpen door een man van de Iichtdrukkerij". Maar ondanks de iichtdrukkerij bleef de zaak duister. De zaak werd veertien dagen aangehouden, wat de aanvrage van een overwerkver- gunning betreft. Voor andere over tredingen werd negen maal twee gulden, subs, negen dagen hechtenis gegeven. De heer M. K. uit Bunschoten had ondermaatse paling voorhan den gehad. „Vijf en twintig pond", zei de kantonrechter met nadruk. K. verklaarde op de veiling pa ling tc hebben gekocht. Uit de 350 pond maatse paling had hij een zootje kleintjes gezocht. De ambtenaar stelde voor het zaakje maar aan te houden om de verbalisant te horen. Over veertien dagen zien we K. dus terug. Zal hij de waarheid verteld hebben? Het nieuwe nummer van oiedt deze week weer een schat van interessante lec tuur van de hand van voor aanstaande auteurs. Uit de inhoud noemen wij slechts: Stalin en De Prawda dr M. van Blankenstein. Rameskader Hoe de „Luftwaffe" haar mannen de dood instuurde. Verscheidene medewerkers, waaronder prof. Tinbergen, schrijven over Benelux Is geen lnxe Truman's daverende verrassing door Ira Latimer. Johan Winkler bespreekt het laatste werk van Arthur van Schendel. Voorbijgaande schaduwen Koopt dit nummer, of nog beter neemt een abonnement. Losse nummers23 cents. Alom oi] kiosk of ooeknan- del verkrijgbaar. Minimum abonnementsprijs 1250 per kwartaal. Administratie week blad .Vrij Nederland". Kei zersgracht 604. Amsterdam-C. Wat in het vet zit Een juffrouw, die bij de politie gesignaleerd stond omdat ze nog drie dagen hechtenis te goed had wegens bedelarij, werd in Amers foort opgepikt. Ze is naar Roer mond overgebracht. GRAND THEATRE, Snouckaertlaan 4, tel. 4632, van 5 t.m. 10 Nov. „Obsessie". Zondag: 1,30, 4.—, 18 30 en 21 uur. Óverige dagen 2,30, 18.30 en 21 uur CITY THEATER: Westsingel 7 b, tel. 6572 „De zoon van Monte "Chris- to". Zo. 2, 4.15, 18.45 en 21 uur. Overige dagen 2.30, 18.45 en 21 u. REMBRANDT: Langestraat „De Wet van de Zweep", vooraf: „Dood in de wolken". Zo. 2,—, 4.15, 18.45 en 21 uur. Wijdag en Zaterdag 2.30, 18.45 en 21 uur. Overige dagen 2.30 en 20 uur. DANSEN: CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14. Tel. 5685. Woensdag 2023 uur. Zaterdag 20 —23 uur, Zondag 's middags 15—17 uur 's avonds 20^-23 uur. CABARET DANCING „De Stlcht- se Heuvel." Utrechtseweg 180. Tel. 3494. Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19.30—23 uur. J. VAN SCHAIK: Café Leusdenveg bij spoorwegovergang. Tel. 5510. Woensdag 8—11 uur. Zaterdag 8— 11 uur, Zondag 8—11 uur. Twaalf jaar geëist tegen kampbewaker Opnieuw diende vandaag voor het Bijzonder Gerechtshof te Utrecht de zaak tegen de gewezen Amers- foortse kampbewaker H. C. van Helsdingen, verdacht van het ple gen van ernstige mishandelingen op de politieke gevangenen in het concentratiekamp. Als getuige-deskundlge werd ge hoord dr. G. Janssena, psychiater te Vught, die verklaarde dat ver dachte dom en achterlijk is, een en ander tengevolge van onvoldoende opvoeding en een ongelukkige jeugd. Hij moet voorts als niet ten volle toerekenbaar worden be schouwd, waartoe het oplopen van een hoofdwonde in oorlogstyd waar schijnlijk wel het zyne zal hebben biigedragen. Z\jn toestand is zoda nig. dat het wenselijk zal zijn in het belang van de maatschappij en ook in zijn eigenbelang hem na eventuele straftijd onder toezicht te stellen. Voorts werd als getuige gehoord kapelaan J. Frijns, die als politiek- gevangene eni°-e tijd in het kamp te Amersfoort heeft doorgebracht. Deze verklaarde nooit gezien te hebben, dat verdachte gevangenen mishandelde. Ook zelf is de kape laan door verdachte niet mishan deld. Wel weet de kapelaan mede te delen, dat verdachte bij de poli tieke gevangenen geen gunstige re putatie genoot, omdat hij zich In derdaad als kampbewaker aan mis handelingen schuldig maakte. Op een desbetreffende vraag van de president ontkende verdachte pertinent mishandelingen te hebben gepleegd. Hij had ze wel laten robben". Deprocureur-fiscaal, mr. Drab- be, achtte de beschuldigingen, ver vat in de dagvaarding, bewezen en requireerde tegen Helsdingen, wiens optreden hij inderdaad „beestach tig" noemde, twaalf jaar gev.- straf met aftrek, ontzetting uit de rechten, en terbeschikkingstelling van de Regering. Uitspraak op 25 November. Vonnis Cabalt c.s. uitgesteld Het Bijzonder Gerechtshof bepaalde in de vandaag gehouden zitting, dat de beslissing in de zaken tegen de gewezen wachtmeester van het Ame'rsfoortse Po litiecorps in oorlogstijd, J. J. B. Cabalt, J Tol en L. Bcumer, zal worden uit gesteld tot na een hernieuwde behan deling van de zaak op 2 December. Zaak H. Vermeulen voortgezet Ex-commissaris Versteeg in Spanje gearresteerd Het Bijzonder Gerechtshof tc Utrecht zette vandaag de zaak tegen Hendrik G Vermeulen voort. De behandeling ln eerste Instantie geschiedde op 2 September j.l. Zoals men zich zal herinneren wordt deze ge wezen SS-man ervan beschuldigd ge gevens te hebben verzameld over de illegaliteit met name in de omgeving van Apeldoorn en deze gegevens te hebben doorgegeven aan de vijand. Maar ook te Amersfoort Is hij in die r.chting werkzaam geweest. Hij heeft daar tal van huiszoekingen en arresta ties verricht, o.a. in de woningen van Malkenhorst en v. Hees. Hij was dc man, die in Augustus '43 naar de on dergedoken Amrrsfoortse politicambte naar Jclsma zocht, waartoe door hem niet alleen te Amersfoort, maar ook te Hamersveld. Hoogland en elders huis zoekingen werden verricht. Vandaag zou dc zaak voortgezet worden met het verhoor van getuige Versteeg. Commissaris van politie te Amersfoort in bezettingstijd. Deze bleek bij de vorige zitting voortvluchtig. Maar thans werd medegedeeld, Is ver steeg inmiddels in Spanje gearresteerd :n wacht men op zijn uitlevering. Dc voortzetting van de behandeling is bepaald op 13 Januari a.s. Tevens zal dan nog een getuige a décharge worden gehoord. Advertentie DE AVONTUREN VAN (DE TERUGKEER VAN PEER DE SCHUIMER) verkrijgbaar aan ons kantoor en eventueel te bestellen bij onze bezorgers a 0.75 SNOUCKAERTLAAN 7 AMERSFOORT Uitvoering Amersfoorts Mannenkoor Het Amersfoorts Mannenkoor heeft voor z'n Jaarlijks concert, dat ditmaal op 18 November ln de Markthal ls be paald, een aantrekkelijk programma samengesteld. Wie de verrichtingen van dit koor ln de loop der jaren met aandacht heeft gevolgd, zal „oude be kenden" ontmoeten maar tevens gele genheid krijgen kennis te maken met geheel nieuw werk. Zo zullen o.a. twee Negro-Spirituals worden uitgevoerd, ln de effectvolle bewerking van Burleigh, naast een groep Motetten v. Palestrina cn da Vic toria. prachtige polyphone muziek van de hoogste orde. Via een tweetal kleinere composities van de Zwitser Honegger leidt het pro gramma naar werk van Hollandse toon dichters. w.o. Willem Landré. Van de beduidende koorwerken die Landré ln zijn laatste levensjaren schreef hij stierf op Nieuwjaarsdag 1948 wordt „Het Hazegrauwt" (tekst van Guldo Gczelle) te zijner gedachte nis op het programma geplaatst. De avond wordt besloten met het „Boerenfeest" (tekst G A Brederode) van Sem Dresden, dat daai-mce Zijn eerste uitvoering in onze stad zal bele ven. Van verschillende zijden kwam het verzoek om ook „Zegepraal" van Brandts-Buys (tekst van Guldo Gezelle) nog eens uit te voeren. Aan die wens zal eveneens worden voldaan Dc koorwerken zullen worden afge wisseld door piano-soli van dc pianist Luctor Ponse (Amsterdam). Advertentie S Dit sierlijke beestje het zeepaa je wordt het symbool voor een zaak in even sierlijke aparte arti kelen. Zaterdag leest U er meer van. Mijnheer de Redacteur, In de jaren 1927'28 kwam het plan er door, tot het maken van een kanaal door de Gelderse Vallei naar de Lek, dat ongeveer bij Wage- nmgen zou uitmonden. Dit kanaal zou dan de vlugste verbinding voor de scheepvaart van Amsterdam naar Duitsland worden, hetzij via de Lek en het Pannerdense kanaal, of zo nodig met een verlengstuk door de Betuwe, dat dan ongeveer een uur beneden Nijmegen in de Waal zou uitmonden. De agitator voor dit plan, de reeds overleden heer Van Ca- pelle, die toen in het buitenland was, kwam bij het horen van zijn suc ces onmiddellijk naar ons land terug. Amersfoort heeft belang bij beter vaarwater Een jaar later kwam minister Reimer aan de regering en ir. Mus- sert werd hoofd-ingenieur der Prov Waterstaat van de provincie Utrecht. Zij veegden het hele plan van de baan, want niet Amersfoort, maar Utrecht moest de belangrijk ste stad in de provincie blijven. Ing. Mussert maakte het slechte plan Amsterdam/Rijnkanaal klaar, met 1 sluis tot Wijk bij Duurstede en verder naar Tiel. Dit plan bracht de stad Utrecht geheel bin nen sluizen, terwijl het van de voorbijvarende scheepvaart geen cent voordeel had. Ook ligt het pand VreeswijkWijk bij Duur stede veel te diep onder het maai veld, waardoor oeververzakking sterk naar voren zal komen, ter wijl men met een uitmonding bij Tiel in de Waal, nog ongeveer „een dag opslepen" onder Nijmegen zit. Had de gemeente Amsterdam toen haar stem daar tegen laten horen, dan had het nu zeker al twintig jaren eerder 'n AmsterdamRijn kanaal kunnen hebben, want als men evenals bij de Maas in Lim burg ook een stuw in de Lek ge maakt had, dan waren daar toen dubbele belangen mede gediend. Dan zouden de laagwaterstanden op de Lek, en misschien ook op de Geld. IJssel grotendeels zijn opge heven. Nu zit men daar met een gebrekkig vaarwater te tobben. Trouwens, de heer van Ca- pelle heeft toentertijd ing. Mussert op een vergadering van ingenieurs voorspeld dat zijn plan een groot fiasco zou worden. Maar alles is nu toch nog niet verloren, want de scheepvaart kan naar ik meen toch achtereen van Amsterdam naar Wijk bij Duurste de varen. Als het mogelijk zou we zen om aldaar in de Lek een stuw te maken, dan zou dit misschien minder kosten dan naar Tiel, wel licht was dit nog sneller klaar. Het Naar aanleiding van onze pu blicatie, over de door de ge meente Amsterdam gevoerde actie voor voltooiing van het AmsterdamRijnkanaal, in on ze editie van Donderdag 4 No vember j.l. zond de heer H. Los ons een bijdrage u'aarin deze een ander geluid laat horen. Het is begrijpelijk dat zijn be langstelling vooral gericht is op Amersfoort, het Gelderse Val lei-kanaal en de Eem. Wij wil len de heer Los de gelegenheid niet onthouden zijn mening kenbaar te maken. zou tevens de vlugste verbinding met Duitsland zijn en voorts behoe ven de schepen twee sluizen minder te passeren. De gemiddelde Rijn vaarder van en naar Amsterdam is toch nooit zo groot van afmeting, en wil men dan later toch grote schepen gebruiken, dan kan men op zijn gemak dat grotere plan naar Tiel afmaken Mocht een stuw in de Lek bij Wijk bij Duurstede te laag liggen of aldaar dan niet mo gelijk zijn, dan make men deze stuw bij Wageningen. Van het afwate ringskanaal door de Geld. Vallei make men een vaarkanaal, en ver der normalisering van de Eem. De Polderdijk voor de inpoldering van de Zuid Oostpolder. vanaf Amster dam tot voorbij Nijkerk haven, kan meteen worden gelegd, waardoor dan kalmer vaarwater aldaar wordt verkregen. Het volspoelcn der vyf havengeulen van Muiden af tot de haven van Nijkerk was dan ook op geheven. Het zou het Rjjk een grote besparing van jaarlijks terugkeren de baggeringskosten geven. Wan neer de droogmaking van de grote Zuid Oostpolder uitgevoerd wordt, dan zal de uitvoering van het ka naal Geld. Vallei toch beslist nood zakelijk worden, en daar de indu strie en handel van Amersfoort en omstreken gestadig uitbreidt, zal ook daar een beter vaarwater nood zakelijk zijn. H. LOS. Amersfoort, 8 Nov. 1948. Protestmeeting op 25 Nov. in Amersfoort Het bestuur van de Ned. Bond van Petroleum-detaillisten „Door Eenheid Sterk" schrijft ons: De Ned. Bond van Petroleum detaillisten „Door Eenheid Sterk" heeft het plan opgevat om door middel van een grote openbare protestvergadering de noden van haar leden aan het publiek be kend te maken. Deze groep kleine zelfstandigen gaan protesteren te gen de willekeurige verdeling van de beschikbare petroleum. Ondanks het feit, dat onze leden toch de mensen zijn, die de petroleum bij het publiek brengen, zijn zij ge heel afhankelijk van hun leveran ciers die met de beschikbre pe troleum doen wat hun goeddunkt. Onze leveranciers kunnen ons ge heel uitsluiten van de verkoop van petroleum zonder dat er een Rijks- bureau iets tegen doet. Er is al jaren een teveel aan pe troleumventers en toch kunnen on ze leveranciers op eigen houtje per sonen aan petroleum helpen en met een kar de straat op sturen. Terwijl personen die jarenlang hun brood verdienden in de petroleum, gekort worden in hun rantsoen, dus de inkomsten sterk verminde ren, is het mogelijk, dat een ander een wagen oppakt en volop van petroleum voorzien wordt door de een of andere leverancier. Reeds jaren is het hoofdbestuur doende om een landelijke regeling tc verkrijgen, maar tot' heden had den wij geen succes. Wij stuiten op een afschuifsysteem. Ook de verdienste van de petro leum-venter is te laag in het alge meen. Als kleine zelfstandigen moet hij voor alles zelf zorgen. Alle so ciale lasten moet hij zelf betalen en reeds jaren wacht hij op de be loofde kinderbijslag voor kleine zelfstandigen. Deze en nog vele andere proble men zullen op Donderdag 25 No vember om 11 uur in de Markthal te Amersfoort worden besproken. De minister van Economische Za ken, de beide Vakgroepen in Olie producten en de pers zijn uitge nodigd. Wij verzoeken het geacht pu bliek ook hun medewerking te willen verlenen door het volgende: Onze leden gaan naar deze verga dering en zij, die niet gaan zullen die dag niet met petroleum ven ten. Zoals bij elke bond zijn niet alle belanghebbenden lid van onze organisatie, de een uit onbekend heid en de ander uit het oogpunt van „knappen jullie het zelf maar op". Wij verzoeken het publiek re kening te willen houden met deze vergadering door die dag geen pe troleum te kopen. Bij voorbaat danken wij u voor uw welwillende medewerking. Opbrengst modeshow De modeshow, die onlangs ten bate van de Opvoedingsinstelling „Zandbergen" in Amicitia werd gehouden, bracht een saldo op van f 567.19. Hulde aan hen, die hiertoe het initiatief heb ben genomen en aan de deelne mende zaken, die het werk der kinderbescherming op deze wijze krachtig wisten te steunen. Ons dagelijks te veel Er werden Woensdag schrikwekkend v«l verkeersovertreders bekeurd Tal- ril ke wielrijders schijnen nog niet te weten dat het al enige maanden ver boden is het stukje Smallepad langs de Brouwerij van de kant van het Soes- terkwartler ln te rijden Dit keer waren er wee drie, die voor hun onoplettend heid moesten boeten. Verscheidene automobilisten reden door het rode stoplicht, een onverant woordelijk wielrijder Het zich door een auto voorttrekken en een ander ver keerde in de veronderstelling, dat de politie er wel niet op zou letten dat hij een persoon ouder dan tien jaar achterop zijn bagagedrager meevoerde. Hij had het mis. Drie automobilisten brachten het verkeer in gevaar door de bocht naar links niet ruim genoeg te nemen. En ln dc Langestraat parkeer den enige automobilisten hun wagen, terwijl dat verboden is. Gevonden voorwerpen van 5 tlm 8 Sept. Hoofddoek (Plastic). Vulpen. Ac_ tetas met geld en papieren. Por- tem. (rood inh. 7 cent). Briefje van een f 1.00. Gekleurde haar- strik. Bruine parapluie. Enige wan ten en handschoenen. Wit keesje (zwart pokje). Pop. Br. portem. inh. 39 cent. Hond (Arnh.weg dood gereden). Zwart Bouvier met halsband. Doublé halsketting. Melkvaars (zwart met wit). Paar bruine handschoenen. Burgerlijke Stand 10 November 1948 Geboren: Alfina, dvA J Cirkel en W. Hofland. Louwina Maria, d. v W. Timmer en L M L van Ros- sum. TTheresia Alijda Jacoba, d. v. J A van Hattum en A H van Diermen. Hendrika, d v G Florijn en J A Craanen. Maria Petronella, d v A Klein Hesselink en K Burgij. Hendrika Maria, d v N G Groene- stein en J. Hofman. Gehuwd: Jvd Wakker en G J Bekkers. P. Timmerman en C. Brons. Overleden: Regnertje van Stra ten oud 79 jaar wed. v. J. v. d. Biezen. Robben (dames) versloeg Neptunus In het Sportfondsenbad speelden gis teravond het eerste dames-zevental van Neptunus en dat van Robben tegen el kaar. Do Hilversumse dames werden ln het afgelopen zomerseizoen kampioen van Nederland. Het was dus geen wonder, dat de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd aan ons vroeg, of wij wilden „turven". Zo erg ls het niet geworden. De Neptunus-achterhoede verdedigde uit stekend, doch de voorhoede, die twee Invalsters telde, kon er niet in slagen tot doelpunten te komen. De Robben wonnen tenslotte met 4—0, rctgeen een eervolle nederlaag voor de Amersfoortse dames betekende. Het eerste doelpunt van de Robben was het gevolg van een fout van de Neptunus-doclverdcdlgster. mej Kui per, die na jaren weer onder de lat „stond" In het verdere verloop van de wedstrijd herstelde zij zich uitstekend en voorkwam enkele zeker schijnende doelpunten. Toch kon zij niet voorko men. dat de Hilversumse dames nog drie goals scoorden. De Robben dankten haar overwin ning aan het goede samenspel. Mej. de Gans probeerde enkele malen met ver re schoten een tegenpunt tc scoren, doch had geen succes. Koeien op de rails Twee koeien van een landbouwer aan de Högewcg raakten Woensdag op het rechte spoor, wat voor hen dit keer het verkeerde spoor was. Ze braken R.l. uit hun wetland los en liepen ge moedereerd over de rails, die naar Apeldoorn voeren. Zo ver kwamen ze niet want om precies 13.16 uur den derde de sneltrein naar het Oosten op hen af. De dieren trokken zich er eerst weinig van aan en de eigenaar en de politie moesten er aan te pas komen om te zorgen dat de trein niet al te lang behoefde stil te staan. Na een minuut was de hindernis uit de weg geruimd en slaakten de mensen in dc coupés, die haast hadden, ccn zucht van ver lichting. De koeien die géén haast hadden stonden, verbaasd over al die poespas en drukte, aan de kant de trein na te kijken. Hooslnnd Dankdienst voor het gewas In de Nederlands Hervormde kerk aan De Ham wordt Donder dag een dankdienst voor het gewas gehouden, waarin ds. Jellema zal voorgaan. Gouden bruiloft Bij zijn vijftigjarig huwelijks feest werd het echtpaar B. Katoen- v. d. Ham aan de Dorpsstraat 'door vele familieleden, vrienden en kennissen hartelijk gehuldigd. In 1898 trad het echtpaar in Hoogland in het huwelijk. Het was lange tijd elders woonachtig doch vestigde zich tijdens de oorlog weer in het dorp. Automarkt Op de wekelijkse automarkt te Amersfoort werden 334 motorrij tuigen aangevoerd. Uitreiking bonkaarten Op 12 November vindt te Hoog land de uitreiking plaats van nieu we levensmiddelen- en tabakskaar- ten aan zelfverzorgers wier namen beginnen met de letters I t.m. O. Ook worden dan de extra-voe- dingskaarten uitgereikt aan a.s. en jonge moeders. Stamkaarten, in wisselingsbonnen en inlegvellen van de a.s. en jonge moeders moe ten v/orden medegebracht. Christelijke boeren congresseren De Christelijke Boeren- en Tuln- dersbond heeft tegen Vrijdag en Zaterdag a.s. zyn hoofdbestuur en andere provinciale leiders byeenge- roepen ln een tweedaagse conferen tie ter bespreking van actuele vraagstukken. De voorzitter van de bond, de heer Chr. van den Heuvel, zal het vraagstuk van do pensioenverzeke ring voor zelfstandigen en de toe komstige landbouwpolitiek inleiden. De conferentie zal worden gehou den op het conferentie-oord „Birk- hoven". Geheimzinnige ziekte aan boord Verscheidene leden der be manning van het Amerikaanse stoomschip „Saguaro", die door een geheimzinnige ziekte waren aangetast, heeft men kunnen redden dank zij de aanwijzingen van het „Internationaal radio- geneeskundig centrum" te Rome, dat draadloos werd geraad pleegd. Het Centrum, dat heeft kunnen uitmaken dat het hier een vergiftiging betrof, veroor zaakt door het stof der vleugels van e'en nachtvlinder, heeft de te volgen behandeling overge seind. Het schip is opweg van Venezuela naar Goteborg. Althans in Amersfoort De heer W. F. G. L. van Smaa- len, directeur van de Gemeente- lilke Dienst voor Sociale Zaken in Amersfoort, schrijft ons: In de rubriek „Lezers schrijven ons" in w blad van 10 November 1948 komt een artikel voor, af komstig van de secretaris van de Algemene Ned. Invaliden Bond, afdeling Utrecht onder de titel „Wat moeten de invaliden nu?" Ik kan niet beoordelen of dit artikel juist is voor andere plaat sen in prov. Utrecht maar wel dat het beslist onjuist is voor Amersfoort. Om niet al te uitvoerig te wor den zou ik thans slechts willen op merken, dat reeds vorige week dcor het college van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort werd besloten om, in verband met de stijging van de prijzen van noodzakelijke levensmiddelen, di rect over te gaan de uitkeringen van de dienst voor Sociale Zaken te verhogen en zulks nog wel in een gunstiger toepassing dan de bekende f 1.per week, om dat het plaatselijk mogelijk was met de samenstelling van elk gezin rekening te houden. Daartoe behoren ook de invali den, voor zover zij een uitkering behoeven. In de 505de staatsloterij (4e klas, 2de lijst) is een prijs van 25.000 gevallen op het lot no. 16832. Zwarthandelaar op de vlucht aangeschoten Gisteravond omstreeks 9 uur ar resteerde een tweetal ambtenaren van de prijsbeheersing in de Korte Reguliersdwarsstraat te Amsterdam een zwarthandelaar in sigaretten, een zekere W„ chauffeur van be roep en de koper, de Utrechtenaar M. De ambtenaren wilden de arres tanten overbrengen naar het post huis van de politie in de Halve maansteeg. Voor de Reguliersbree- straat ontvluchtte de zwarthande laar echter. Een van de ambtenaren riep hem na: „sta of ik schiet" en toen de man doorliep, trok hij zijn dienstrevolver, schoot eenmaal en raakte de vluchteling in de heup. Deze werd overgebracht naar het Binnengasthuis cn maakt het rede lijk wel. Utrechts elftal tegen Brugge Het Utrechts elftal dat Zater dag 20 November in Brugge zal uitkomen is als volgt samenge steld: Doel: Mostert ('t Gooi); Achter; Daudey (Hercules) en Van Beek (DOS): Midden: Van Zijl (DOS), Vis ser (D.O.S.) en Temming (DOS) Voor,- Van Zomeren (Vrien denschaar), Schaap ('t Gooi), Vonk (Elinkwijk), Van den Bo- gert (D.O.S.) en Van de Wurff (U.V.V.) Het elftal van Brugge luidt als volgt: Doel: Carels. Achter: De Grande en Hers- sens. Midden: Claeys. Van Pottel- berghe en Van Claenderen; Voor: Janssens, Roggeman, Pertry, Nasyn en Hubrechtsen. BRAND IN UW ZAAK VOORKOMEN! Iedere fabrikant en elke zaken man is beducht voor brand. Want van vele goederen (ook archieven) is de waarde niet te vergoeden, omdat zij onvervangbaar zyn, om niet eens te spreken over de schade door bedrijfsstagnatie. En het meest te vrezen is de aansluipende brand, het onopgemerkte vuur dat in een stil magazijn overdag of in de nachtelijke uren voortwoekert, tot het plots uitbarst in een niet te blussen heftigheid.' Elke brand begint klein, en is met een emmer water of zand te blus sen, mits U er direct bij bent. En elke brand kan in de eerste ogen blikken van zyn ontstaan ontdekt worden door een ALARMA '33 BRANDALARM installatie. Ge voelige Alarma brandmelders re gistreren de geringste tempera tuurstijging en stellen krachtige sirenen in werking, die de gehele omgeving en politie of brandweer alarmeren. En wéét U, dat zo'n Alarma installatie helemaal niet duur is Vooral kleinere panden kunnen zéér voordelig beveiligd worden. Gezien het grote algemene belang van een afdoende beveiliging tegen brand biedt Alarma '83 aan, om zonder enige verplichting een nauwkeurige prijsopgave te doen aan elke fabrikant, groothandelaar of winkelier, (kortom elke zaken man) die de moeite wil doen zijn naam en adres op te geven aan: Brand-Alarm-InstaUaties O. Z. Voorburgwal 161, Amsterdam Telefoon 34076, 30935 Advertentie l. M. Arbeiders aan de dood ontsnapt Grijparmen woelden granaten op Op het ogenblik wordt druk ge werkt aan de verbetering en de verbreding van de weg EdeOtter- lo, waarby een zware wals wordt gebruikt, waar achter enige grijp armen zijn bevestigd, waarmee men de bermgrond omwoelt. Op de hoek van de Edeseweg en de Dorps straat hebben deze grijparmen, na dat de wals over deze plaats was gereden, ongeveer twintig pantser- afweergranaten, die nog scherp waren gesteld, opgewoeld. Het mag een groot wonder genoemd worden, dat geen van deze twintig grote granaten is ontploft. De ramp ware niet te overzien geweest, wanneer het wel was geschied. Tijdens de oorlog Is op deze plaats een Duitse tank stukgoocho- ten. Zeer vermoedelijk zyn cie gra naten van deze tank afkomstig. Direct na de ontstellende ontdek king zyn maatregelen genomen om de pantserafweergranaten te ver wijderen. Dezer dagen is de bekroonde affiche „Nations Unies 1948" ge drukt. De affiche werd ontworpen door de Argentijnse kunstenaar Armando Paez Forres, die voor zijn werk de eerste prijs kreeg, een be drag van 1.500 dollar. De tweede prijs (1.000 dollar) kreeg de Frans man Jean Norbert Bachère en de derde prijs (500 dollar) de Belg Albert Setola uit Brugge. Vandaag, dertig jaar geleden Wij schrijven 11-11-'4S. Dat doet de herinnering teruggaan naar dc fameuze datum 11-11-'18, toen een vluchteling onze grenzen over schreed; een van de velen, die in ons land asyl zochten en gevonden hebben. Maar dit was wel iemand, die nooit en nimmer de gedachte zal hebben gekend dat hij, de machtige, ja een tijdlang d e machtigste man van Europa, in een klein nabuurstaatje in de bosrijke streek der Stichtse Lustwarande zijn jaren zou slijten als... houthakker, een bijna vergeten burger. Men weet op wie wij doelen: ex- Keizer Wilhelm II. de Vredeskeizer zo als hij zich graag liet noemen, maar die toch mede schuldig werd aan de eerste grote wereldoorlog, waardoor Europa, ja de aarde schudde op de grondvesten: waardoor zijn eigen dynastie kwam te wankelen en viel: de val was gróót... Maar heel simpel, op een regenachti ge miezerige Novemberdag. 11-11-'18, schoof de speciale trein met t moest zó zijn op de kop af elf wagens het kleine station te Maarn bin nen, waar de vluchteling door baron Bentinck werd opgewacht, om naar Amerongen te worden vervoerd. Er stond ccn hoopje mensen, die een beetje onwillig groetten, voor 't merendeel journalisten. Eén toeschouwer meende te moeten fluiten... Tragisch deed de ex-Keizer niet. Hij dacht wellicht, dat het slechts een kwes tie was van tijd. Maar dc tijd ging voor hem over in de eeuwigheid, zonder dat zijn dynastie weer voet aan de grond kreeg. Wat zal dc toekomst voor de eens zo machtige Hohenzollerns brengen? Voortvluchtige bediende gearresteerd (Van onze A'damse correspondent) De Amsterdamse kantoorbediende, die er enige dagen geleden vandoor ging met een bedrag van f 21.000.—, is in Den Haag gearresteerd, waar hij zich in een hotel liet inschrijven als dr. Van Walen. Deze 35-jarige man is er in ge slaagd, gedurende drie dagen elke dag een bedrag op te maken gelijk aan zijn normale jaarsalaris. Dat kwam omdat hij de dame, die in zijn gezelschap vertoefde een paar maal per dag met grote bloem stukken vereerde, grote feesten or ganiseerde met wfjn en champagne en fooien gaf van vijftig tot hon derd gulden. Maar zijn eerste fout maakte hij, toen hij in een cafetaria in Den Haag een geldkistje achterliet met f 235.aan zink-geld. Hij zou het een uurtje later wel weer ophalen. Doch hij kwam met terug cn de eigenaar van de cafetaria waar schuwde de politie. Zo kreeg deze het eerste spoor in handen. Bij zijn arrestatie had hij nog tien mille in zijn bezit. POST VOOR MILITAIREN ON DERWEG NAAR INDONESIë Op 12 Nov. a.s. vertrekt het s.s. „Grote Beer" met troepen van Am sterdam naar Indonesië. De opvarenden kunnen in Port Said post ontvangen, mits deze niet later dan 14 Nov. a.s. gepost wordt. Wil men de opvarenden dadelijk bij aankomst in Batavia post doen uitreiken, dan moeten de brieven uiterlijk 28 Nov. a.s. in de brieven bussen zitten. GERTRUD LEISTIKQW Naar wij vernemen is te Amsterdam de eertijds bekende danseres Gertrud Leistlkov.' overleden. Scheepstijdingen Alwaki, 10 Nov. van Santos te Rio de Janeiro; Amsteldiep, 8 Nov. van Soerabaya te Makassar; Delfland, Am sterdam—Buenos Aires. 10 Nov. te Mon tevideo; Esso Amsterdam, Aruba—Rot terdam. pass. 9 Nov. Land's End; Ja para (Lloyd), Nov. van Karachi to Bahrein; Joh. van Oldenbarnevelt, pass. 9 Nov. Kaap Guardafui; Kelbcrgen, SfaxVlaardingen, 9 Nov. van Gibral tar. Laurenskerk, Nov. van Coca- nsda naar Rangoon; Leerdam. 9 Nov. van New York te Baltimore; Lemster- kc-rk. Londen—Perz. Golf, pass .9 Nov. Knap St. Vincent; Leopoldskcrk, 9 Nov. van Hamburg te Bremen; Nieuw Hol land. Java—Australië. 9 Nov. nabij Ti mor; Osscndrecht, 9 Nov. van Takoradi naar Engeland; Raki, JavaAmsterdam, 9 Nov. van Aden: Ridderkerk. 9 Nov. van Cohin naar Aleppy; Samarinda. 9 Nov. van Cebu te Makassar; Sloter- dijk," 9 Nov. van Pcnang naar Port Swettenham; Tawall. 9 Nov van Bata via te DJeddah: Tiba. Buenos Aires- Rotterdam. 9 Nov. 5 uur St. Vincent k. v.: Weltevreden. 8 Nov. van Balik Papan te Pladjoe; Westland. Bucno3 Aires—Amsterdam, pass. 10 Nov Fer nando; Zaan 9 Nov. van Brunsbuttcl n. LTmuiden; Zonnewijk, 9 Nov. van Rot terdam te Narvik; Zuiderkruis. 10 Nov. van Makassar te Tjilatjap: Aldabi, 10 Nov. n m. van Antwerpen te Rotterdam verwacht; Aludra (charter). Calcutta Rotterdam. 10 Nov. te Antwerpen; An- ncnkcrk. Japan—Rotterdam, 9 Nov. van Marseille; Colyto. 8 Nov. van Rotter dam te Houston: Hettuy. W. Vinke. Am sterdamKaapstad, 8 Nov. van Walvls- baai; Mijdrecht (t). 11 Nov. van Rotter dam te Curacao verwacht; Polydorus, MacassarAmsterdam, 9 Nov. van Port Said; Pr. Joh. Willem Friso, Antwer pen—Montreal. 9 Nov. 750 mijl West Sclllies; Raki, Java—Amsterdam, 9 Nov. van Aden: Salawati. Amsterdam Java. pass. 10 Nov. Perim: Stad Haar lem, 9 Nov. van Genua naar Huelva: Stad Dordrecht, 11 Nov van Setubal te Vlaardingen of Rotterdam verwacht: Stad Leiden. 8 Nov. van' Rotterdam te Galveston; Themisto. pass. 9 Nov. Prawlepclnt, wordt 11 Nov. van Galve ston te Amsterdam verwacht; Zwljn- drccht. Bissao—Havre, pass 8 Nov. Las Palmas. worcit 14 Nov. te Havre verw. Abbedijk, 10 Nov. van Havanna ic Galveston; Almkerk. Genua—A'.exan- drië, 10 Nov. dwars van Napels; Aldc- baran. New OrleansRotterdam, 9 Nov 200 mijl N W. Key West: Axeldijk New York—Boston. 10 Nov. 300 mijl Z.O. van Norfolk; Duivendijk, Vancouver—Rot terdam. 10 Nov. te Los Angelos; Hecub- za. 11 Nov. te Curacao verwacht: Lem- sterkerk, Londen—Perz. golf. pass. 10 Nov. Straat Gibraltar; Marpcssa (T), LondenCuracao, pass. 10 Nov. Tercei- ra; Modjokerto, Java—Rotterdam. 10 Nov. van Suez; Oost Marsum, 10 Nov. van Rotterdam te Narvik; Poseidon. 10 Nov van Pamparote naar Trinidad: Van Ostade, 10 Nov. van Blue Fields te Ma- no Fwarcays geankerd; Zuiderkruis, 10 Nov. van Tjilatjap naar Batavia.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2