DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sinterklaas is weer op komst Compromisvoorstel van Republiek Amersfoorts comité gaat een natuurwacht voorbereiden De mysterieuze meneer Wijsman Wat gezegd en geschreven werd Tweede Kamer beëindigt de algemene beschouwingen Grote drukte in de winkels en warenhuizen Mooi speelgoed, maar vrij duur L. Neher terug uit Batavia Meningen over samenstelling liepen sterk uiteen 'Laat Nederlanders en Indonesiërs leden van interimbewind benoemen" Vlees blijft nog schaars Dr. DreesIn ontslag dr. Van Mook lag niets abnormaals Zaterdas 13 November 1948 Achtste jaargang. No. 1173 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrdaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. (Van een eigen verslaggever) Wij ontvingen gistermorgen het volgende telegram: „Ben aan boord gegaan van mijn stoomboot stop heb nog geen cadeautjes gekocht voor de lieve Nederlandse kinderen stop hoop in Frankrijk en Bel gië nog het een en ander te ko pen stop maar denk toch het meeste in Nederland in te slaan stop is daar al wat te krijgen? stop Sint Nicolaas" Wij zijn onmiddellijk op pad ge gaan" om te zien. of de oude heilige bij de Nederlandse winkeliers te recht zou kunnen. Wij zagen de etalages van speelgoed-, chocolade en boekenwinkels zo vol liggen, dat wij zonder dralen onze oude Spaanse vriend terug seinden: „Kom gerust stop winkels liggen vol stop maar neem veel geld mee". Ook U, lezers, willen wji iets ver tellen van onze ervaringen. Voor de eerste speelgoedwinkel, waarheen wij stapten, stonden tientallen jon gens en meisjes met platgedrukte neuzen. Dat herinnerde ons aan de tijd, dat wij zelf zo stonden, jaren geleden. Zelfs nu nog, heeft zon Sinterklaas-étalage een magische aantrekkingskracht op ons. Echte slaappoppcn Er was dan ook heel wat te zien! Een collectie poppen om van te Watertanden. Maar prijzen: 3.50 de laagste. Echte slaappoppen za ten er in keurige poppenstoeltjes. De goedkoopste kostte... bijna acht tien gulden. Een hole mooie, met echt haar, stond voor f 24.- ge prijsd. In een hoekje babypopjes van één gulden. Dat is te doen voor smalle beurzen. Maar je kan een meisje van tien toch niet meer zo'n dingetje geven- Bouwdozen bij de vleet en... mooi! Meestal Nederland» fabrikaat. Prij zen: 1.50, 2.50 en duurder. Rechts een prachtige verzameling houten auto's, ook al gemaakt in Nederlandse fabrieken. Het mpet gezegd worden: ddér kunnen ze het Prima afwerking en kleurig ge schilderd. Maar... duur. tenminste voor moeders, die maar een paar centen kunnen uitgeven voor haar hele troepje Een paar gulden ben je zo kwijt! Wjj zijn verder gegaan, bezoch ten nog vele winkels en ook een paar grote warenhuizen. Vrijwel overal hetzelfde beeld. Veel, mooi speelgoed, een lust soms om te zien, maar de meeste prijzen liggen toch nog boven de draagkracht van het overgrote deel der Nederlandse moeders en vaders. „Toch zijn tie prijzen al weer lager dan vorig jaar." vertelde ons een winkelier en hij liet ons vlechtdozca zien, die in '47 waren gemaakt en de nieuw ste van dit jaar. De laatste won nen het glansrijk van de èerste en... bleken nog een paar kwartjes goedkoper. „Maar het haalt nog niet bij voor de oorlog," gaf die „Die pop zou ik willen hebben. Maarheeft mammie wel genoeg centjes?" 4 Om klokslag vier uur landde Vrijdagmiddag op Schiphol de Con stellation „Holland" van de K.L.M., komende uit Batavia met aan boord de heer L. Neher, gedelegeer de van het opperbestuur te Bata via. Hij koert naar Nederland terug voor besprekingen met de regering. De heer Neher verklaarde, de laat ste berichten over de -ituatie in In donesië niet ontvangen te hebben. Wel verklaarde de heer Neher dat toen hij uit Batavia vertrok de si tuatie zo was, dat er geen reden tot direct pessimisme omtrent de hervatting der onderhandelingen met de republiek bestond. De heer Neher kon niet zeggen wanneer hij naai* Batavia zou te rugkeren. „Ik heb ook dit keer niet al mijn bagage bij me." zo zeide hjj lachend, „maar wat er met mjj ge beurt hangt af van het resultaat van mijn besprekingen in Den Haag." Bovendien wees de heer Neher erop, dat hij nog steeds directeur- generaal van de PTT is. zjj het met verlof. Hij liet dus alle mogelijk heden open. De heer Neher achtte het niet uitgesloten, dat minister Stikker, die op het ogenblik op weg naar ons land is. spoedig voor een twee ds maal naar Indonesië zal ver trekken. winkelier ons toe. Hrj verklapte dat er toch enorm veel wordt verkocht En ztfn collega's uit de meeste an dere zaken zeiden het ook. Slechts een enkele klaagde een beetje... Borstplaat, borstplaat En de ehocoladewinkeliers „We kunnen het niet aan, meneer," ver telde ons er een. „Onze omzet vliegt omhoog. Natuurlijk is het nog een nieuwtje, dat wjj alles zonder bon mogen verkopen. Ik ben er vast van overtuigd, dat cr spoedig een terugslag komt. Sintcrklaasdruk te? Borstplaat meneer, en nog eens borstplaat vragen de mensen. Voor al nu bijna geen enkele grote fa briek chocoladeletters maakt." Hij bleek niet de enige te zijn, die tevreden was over de verkoop van lekkers-in-alle-mogelijke-vor- men. „Ik zit tussen twee scholen." zei een andere winkelier, „en iedere dag weer verkoop ik balen snoep goed aan de jongens £n meisjes." Een banketbakker wist te vertel len. dat zijn omzet in één week ttfd met ruim twintig procent was ge stegen. Hij wreef vergenoegd in zijn handen, toen hij dit cijfer noem de „Maar hebt U voor Sint Nico laas, als hij hier komt. genoeg In voorraad?" vroegen wij. „Laat 'm maar komen," lachte de banketbakker. Die verkoper van» boeken was niet zo tevreden. Let wel: ook niet ontevreden. Maar van Sinterklaas- drukte kon hij nog niets merken. „En mijn collega's ook niet," zei hij. „Toevallig ben is gisteren bij een paar van hen op visite geweest om eens mjjn voelhorentjes uit te steken. Ook zij constateerden, dat de verkoop iets achteruit gaat. Nu ja, dat was ook eigenlijk niet an ders mogelijk, want we hebben een oracht-zomer gehad. Wat de ver koop betreft! Slecht weer, dus de meeste mensen bleven thuis. En kochten veel boeken. En dan... de enorme verkoop van jubileumboe ken. Maar lk ben er van overtuigd, dat wij toch nog een goede Sinter- klaasvcrkoop zullen hebben." Goede boekjes Wij hebben in zijn winkel rond geneusd naar goede en goedkope kinderlectuur. Eerlijk gezegd, het viel ons mee. Er zijn al weer mooie boekjes te koop voor minder dan twee gulden. Dat hadden wjj één, twee jaar geleden niet kunnen den ken. Kleurige prentenboeken al weer voor een paar kwartjes. Nog veel geld, zult U zeggen. Toegege ven! Maar het gaat tocli de goede kant op. Inderdaad, zoals onze banketbak ker zei, laat de Sint maar komen. De Nederlandse winkels hebben weer genoeg maar wjj seinden het al hij moet heel veel geld meenemen. En of hij dat voor alle gezinnen kan doen. wij betwijfe len het In de Wapenroem werd gisteravond een buitengewoon interessante ver gadering gehouden, die tot doel had te komen tot oprichting van een Amersfoortse vereniging „Natuurwacht". Na soms vrij scherpe opmerkingen werd er tenslotte besloten om een werkcomité te benoemen, dat „studie moet maken om te komen tot voorbereiding van de vorming van een Natuurwacht", zo werd althans omschreven. Voordat het echter zover was, werd er menig woordje gesproken. Burgemeester Molendijk, die B. en W. vertegenwoordigde, zelde hui verig te zijn de gehele opzet van de organisatie, die door de heer Poortermnh geschetst was. De bur gemeester zag niet veel heil in een clubje dilettanten, dat onder leiding stond van een dictator. ..Ik zou wel met deze zaak ln zee willen." zei de burgemeester. ..als ze berustte bij do desbetreffende poUtle-nfdeling. eventueel geholpen door ervaren,^?n verantwoorde me dewerkers. Ik zou niet de kant op willen van een organisme onder lei ding van een op zich zelf werkend mannetje." De burgemeester hpslooi met te zeg gen. doelend op een uitlating van de heer Poorterman: „Zodra een of andere particulier achter struikjes gaat staan loeren, komen er allerlei moeilijkheden cn daar moeten we heel erg voor op passen." Kap van Gullk. die de garnizoens commandant vertegenwoordigde, deelde mede. dat er van medewerking van milita'rc zijde zeer zeker geen sprake zal zijn. als aan nntuurwachrers poliiie- bevoegdheid gegeven zal worden. De heer Spoel was het over het alge meen met deze opmerkingen eens. doch meende dat er niettemin iets gedaan 1 moest worden „Beter ie»s slechts, dan helemaal niets." zei hij. De heer Boot deelde mede dat reeds I In 1939 een Natuurwacht was gesticht j ln Amersfoort, die tachtig leden telde doch zich door de oorlog nooit heeft kunnen ontwikkelen. ..Er was zelfs een ka? zei hij ..Waar is die kas?" werd ln de ver gadering gevraagd. Ook de heren A. H. Roozendaal en P Kortland voerden nog het woord De laatste wilde graag, dat groepjes „Geen organisme ouder één mannetje" Er zijn in ons land verscheidene in stituten. die „Natuurwacht" worden genoemd. Oa. is er éón in Soest. Een dergelijk instituut beschikt over parti culieren. die hun vrije tijd beschikbaar stellen om verontreiniging van bos en heide cn wangedrag op die plaatsen te gen te gaan Sommige van deze parti culieren hebben politiële bevoegdheden en zijn aangesteld als onbezoldigd veld wachter. Over het werk van de Natuurwacht Het Cooi sprak de heer J. A Poorter man uit Bussum. die daar leider is. De heer Poorterman hoopte, dat zijn rede aanleiding z,ou geven tot oprich ting van een Natuurwacht Amersfoort. Hij begon met te verklaren, dat er bij de oprichting van zijn instituut veel moeilijkheden waren te overwinnen. Het publiek stond cr vreemd tegen over. De vervuiling in het bos cn op de helde was verschrikkelijk. Aanvan kelijk met behulp van de padvinderij en later met behulp van betrouwbare particulieren kon hiertegen op tact volle wijze worden opgetreden. De heer Poorlerman gaf een aantal voorbeelden van de wijze, waarop de Natuurwacht werkt. De heer J. A. C. Spel. die de bijeen komst namens de V V.V.-Amersfoort leidde, beantwoordde deze vragen. POLITIE-ZAAK Allereerst deelde de commissaris van politie, de heer O. Goorhuls. mede. de belangrijke dingen uit de rede van de heer Poorterman niet goed begrepen te hebben. Hij vond het in ieder geval niet practis'ch dat de zorg voor de na tuur cn het toezicht op de gedragingen er in werd overgelaten aan particulie ren. Het was veeleer een taak voor de politie. De heer Boot verschilde van mening mtt dc commissaris en dacht, dat er een aantal ambtenaren aangesteld moest worden als de politie het toezicht ging uitoefenen. Hij meende, dat burgers meer invloed op de boosdoeners zou den hebben dan politle-agenten De heer Goorhuis zcide. dat dit hele maal het geval niet was en dat het de taak van de politie was om zedende licten en verontreiniging van de na tuur tegen te gaan. hij meende daar om zich aan niets tc kunnen verbin den. temeer daar hij het onverantwoor delijk vond om „dilettanten" politie werk te laten doen en daardoor het ge vaar te laten lopen, dat zij zelf voor de rechter zullen worden geroepen. „Wie draagt dan de gevolgen?", vroeg de heer Goorhuis. „toch niet de mensen die de vereniging opgericht hebben." De heer G. Sleijt zag een oplossing in een vereniging, die zeer nauw samen werkte met de politie en die enkele personen zou kiezen, die op verant woorde wijze de taak van de overheid zouden kunnen verlichten. het bos In en dc heide 00 mochtei De heer Poorterman hulde zich na de woorden van de commissaris en de bur gemeester in stilzwijgen.. Op voorstel van de heer Sleijt werd tenslotte besloten tot vorming van het comité, waarin voorlopig zitting hebben dc heren De Jonge. Reoms Boot en Knoester De heren W Meijer, tuin architect en J. S van Nouhuys. direc teur gemeente-werken, zullen nog uit genodigd worden, evenals diegenen, die zitting hadden in het bestuur van 1939. Ook de V.V.V. zal nog een Vertegen woordiger aanwijzen. Uit doorgaans betrouwbare bron te Batavia verneemt Reuter, dat in de brief van Moh. Hatta. die minister Stikker meebrengt naar Nederland, een compromis-overeenkomst wordt voorgesteld, afhankelijk van de bereidheid van het Nederlandse kabinet om de onderhandelingen te hervatten door bemiddeling van de C.v.G.D., op de formeel aanvaarde basis van de Amerikaanse, mondeling gedane, voorstellen. INDUSTRIE WERD KUNST Een eind rechts van de spoorlijn HarwichLon den, even voorbij Colchester, ligt in het Engelse graafschap Essex het kleine dorpje Halstead. Daar is sedert anderhalve eeuw een klein bakstenen- industrietje. dat echter kortgeleden zich heeft toe gelegd op de pottenbakkerij. Deze heeft eensklaps zo'n grote vlucht genomen, dat Halstead's produc ten nu niet alleen te zien zijn in dc etalages van vele Londense kunstzaken, maar zelfs veiwoerd worden naar overzee en op die manier een welkome bron van deviezen voor Engeland zijn geworden. Drie mensen drijven tot nu toe deze zaak. Zij gebruiken een klein bijgebouwtje van de steenbakkerij en fabriceren zonder hulp van machines aardewerk van de beste kwaliteit. Met behulp van een trap- wiel legt (op deze foto) een van de pottenbakkers de laatste hand aan de van een koffiekan. Naar verluidt wordt in de brief voorgesteld, dat voor 1 Januari a.s. de Nederlanders en de Indonesiërs ministers zouden benoemen voor een federale interimregering, die voorbereidingen zou moeten treffen voor de verkiezing van een consti tuerende vergadering binnen on geveer zes maanden. De interimre^ gering zou dan verantwoordelijk zijn aan dit lichaam, dat een Grondwet zal opstellen voor de Verenigde Staten van Indonesië en de onderhandelingen met de Ne derlanders zal voeren voor de in stelling van een Nederlands-Indo nesische Unie. Dc souvereiniteit over Indonesië zou gedurende de interim-periode blijven berusten bij de Nederlandse Hoge Vertegen woordiger van de Kroon, doch de interim-regering zou de facto het bestuur in handen hebben. De C. v. G. D. zou worden teruggetrok ken na de totstandkoming van de interimregering. A.P. meldt uit Batavia: Welingelichte persoonlijkheden bevestigden een bericht, volgens hetwelk de heren Stikker en Hatta het persoonlijk eens waren gewor den omtrent een brede basis voor een oplossing van het Indonesische vraagstuk. Deze basis moet thans door dc republikeinse en Neder landse regering worden goedge keurd. Volgens in de regel betrouw bare zegslieden strekt de voorlo pige overeenkomst tot de vorming x Aan dit teken zult U hem herkennen Groote Beer vertrok naar Indonesië Vrijdagavond omstreeks 12 uur' vertrok van de Javakade te Am sterdam het ziekentransportschip „Groote Beer" naar Irtdonesië. De „Groote Beer" vervoert op-de heen reis naar de Oost troepen en geen zieken. Het schip wordt over drie weken in Batavia verwacht In vele Rotterdamse en Haagse ge zinnen heerst de laatste dagen een angstige spanning. Eerbiedwaardige mensen haalden uit de bus een brief kaart. die ze met opgetrokken wenk brauwen lazen, weglegden en herla zen. Het was geen gewone briefkaart, dje hen verontrustte. Nee, er ging iets geheimzinnigs uit van de kaart, die de volgende boodschap bracht: Zeer geachte Heer. Vergun mij. dat ik U schrijf. De heer Wijsman en zijn vrienden z[jn van plan U een dezer dagen tc komen bezoeken en hij vroeg mij dit bezoek alvast aan te kon digen. Het is van groot belang, dat U met hem kennismaakt, want hij wil U iets zeggen, dat voor U van prettige betekenis is. Vertrouwend, dat het bezoek U gelegen komt en U bij voorbaat dankzeggend voor Uw gastvrij heid, met de meeste hoogachting (Hieronder volgden naam en adres). Onder het bericht stond een wit kruisje mét de mededeling: P S. Aan dit teken zult U hem herkennen. Inderdaad, er zit iets vreemds in deze vriendelijke, indringerige woorden. Het bericht werd nog eens gelezen en nog eens, er werd gegist en vooral de naam „Wijsman" wekte wantrouwen. Wat wilde die meneer Wijsman?, vroeg men zich af. Waar om wilde hij hen bezoeken? Waar om Iemand herinnerde zich plotseling een moordeen moord in een trein tussen Rotterdam en Den Haag. De moord werd vele jaren geleden gepleegd en de moordenaar was een zekere méneer Wijsman En die naam stond ook op de briefkaart. Wat zat er achter de mededeling, die men ontving? Werden er niet dagelijks oplichters achter slot en grendel gezet? De meest verontruste mensen bel den de recherche op. De politie die steeds meer telefoontjes kreeg, liet er geen gras over groeien en waar schuwde de recherche te Amers foort. van waar de briefkaart kwam. Er werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld en spoedig'werd het ge heim onthuld. De kaart droeg naam en adres van de afzonder, die de directeur van een stichting voor ziekenhuisverple- ging bleek te zijn. Hij vertelde de politie, dat de verontruste Rotter dammers en Hagenaars meneer Wijsman binnenkort thuis krijgen, want: meneer Wijsman is een man netje, ontworpen door een tekenaar, dat alleen maar voorkomt op een re clame-foldertje, dat een dag of zes na de „geheimzinnige" briefkaart zou worden verzonden. De wijze me neer „Wijsman" was wijzer dan zijn vrienden die niet verzekerd waren tegen ziekte bij de stichting, waarbij de heer Wijsman was aangesloten. De politie kreeg de verzekering, dat de heer Wijsman heus niet bestaat. Zij. die het nog niet geloven, kun nen zich reeds Maandag van het te gendeel overtuigen, want het recla mefoldertje werd op aandringen van de politie zo spoedig mogelijk ver zonden, om de Rotterdammers en Hagenaars gerust te stellen. ln de nabije toekomst van een voor lopige interim-regering, welke lijkt op, maar toch niet geheel volgens dezelfde beginselen zou zijn opge bouwd, als die van India. Zes maanden na de vorming van die re gering zouden verkiezingen voor een wetgevende vergadering wor den gehouden. De interim-regering zou volgens de mededelingen staan onder leiding van een soort mi nisteriële organisatie, ln plaats van onder een driemanschap, zoals ver scheidene weken geleden door fede ralisten in Den Haag is voorgesteld. Medegedeeld werd, dat even eens was overeengekomen dat het Nederlandse leger zal mo gen optreden ter voorkoming van schendingen van de wa penstilstand, doch alleen na ruggespraak met de Republiek In bepaalde büzondere gevallen zou de eindbeslissing berusten bij de Hoee Vertegenwoordiger van de Kroon. De zegslieden verklaarden, dat Hatta en Stikker door over de min der grote struikelblokken voorlopig heen te stapnen, erin z\jn geslaagd te komen tot wat op het ogenblik sinds vele maanden dc beste kans biedt voor een vreedzame oplossing van het reeds zo lang bestaande geschil. Men gelooft dat do voor naamste concessies van mr. Stik ker betrekking hebben op dc bui tenlandse vertegenwoordiging ge durende de interim-periode, terwijl de RcDubjiëk van ha„r kant er in zou hebben tocgstemd gedurende die periode de Nederlandse gouve- reinlteit de jure tc erkennen en een concessie op militair gbied zou heb ben gedaan. Eieren van de bon? Minister Mansholt deelt in zUn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer mee. dat in 1949 vlees nog betrekkelijk schaars zal zijn. Hij streeft naar een redelijko prijs voor het vlees. Dc prijs van rundvlees blijft gehandhaafd. Do minister acht het gewenst, dat de cicrcndistributic zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Sir William Gilliatt is de dokter, die Prinses Elizabeth van Engeland zal bijstaan bij de geboorte van haar baby, dtc binnen enkele da gen tegemoet kan worden gezien. Sir William heeft eveneens de drie kinderen van de Hertogin van Kent ter wereld helpen brengen en is tevens consulterend gynaecoloog van hetEngelse V.H.K. De foto stelt sir William voor in de tnga van President van het Koninklijk Instituut voor Verloskundigen en Gynaecologen. What's in a name (I) Op een Parijs postkan toor werd onlangs een brief bezorgd, die het adres „Straat der getrouwde mannen" droeg. Zo'n straat bestaat er in de hele Fran se hoofdstad niet. Maar een snuggere postbeambte kwam op het idee, de brief naar Montmartre te bren gen en te bezorgen in de Rue des Martyrs (Marte- larenstraat). De geadres seerde woonde er inder daad. (A.N.P.) What's in a name (II) In Delft bestaan grote plannen voor t.b.c -bestrij ding; die ontsproten zijn aan het initiatief van de districtstuberculose-arts van het plaatselijke consul tatiebureau. Deze arts heet: dr. W. A. Griep. (A.N.P.) Nood een deugd Een bekende Engelse medicus, die destijds Greta Garbo een dieet voor schreef van penenpurée en peterselie. heeft eezecd, dat tengevolge van de voedselrantsoenering de Britse vrouw een beter fi guur heeft gekregen dan ooit tevoren. (United Press) Laatste wens (I) Een boer uit Virginia (V.S.» die de vorige maand overleden is. heeft in zijn testament een som van 500 dollar overgemaakt aan een ziekenhuis waar hij vijftig jaar geleden was geopereerd aan een gebro ken dijbeen, een operatie die hij toen niet kon be talen. (Ass. Press) Laatste wens (II) Een 82-jarige inwoner van Atkinson in Nebraska (V.S.) hoopte vurig, dat hij lang genoeg zou leven om op Dewey te kunnery6tem- men. Zijn wens ging in vervulling. Zodra 't stem bureau open was. ging hij er heen en bracht zijn stem uit. Nog in het stem bureau kreeg hij een be roerte en overleed. (Daily Express) „Nooit weer!" (I) „Ik weet zeker, dat ik het na mijn straftijd nooit weer zal doen!" (Gerrit de Stotteraar) „Nooit weer!" (II) „Ik zal niet, zoals men beweert, in Italië een soort Gaullistische beweging be ginnen. Als ik vrij kom, zal ik mij terugtrekken op de top van een berg en mij nooit weer met politiek be moeien!" (Maarschalk Graziani) Happy ending Een pasgetrouwd vrouw tje in Californië kreeg een auto-ongeluk terwijl zij juist met haar man van de huwelijksreis terugkeerde. Bij het ongeluk verloor zij haar neus. Men bracht haar met spoed naar het zieken huis. reed in vliegende vaart naar de plaats van het ongeluk terug en vond daar de neus op de tree plank van de wagen. I nog vliegender vaart ging het weer ziekenhuiswaarts. waar een chirurg de neus weer op de juiste plaats aanbracht. (Ass. Press) Melk van de koe Volgens een Roemeens landbouwblad produceren de koeien in de Sowjet- Unie meer melk dan haar niet-marxistische zusters De Söwjet-koe Sjema zou het record hebben verbe terd dat op naam stond van de Canadese koe Spring- bank Snow Countess, die tot nu toe als de beste koe ter wereld werd be schouwd. (Ass. Press) Warmte van de koe Op een proefboerderij in Zweden zullen deze winter proeven worden genomen met een luchtpompinstal latie. die gezuiverde war me lucht van de koestal naar de woning pompt. De temperatuur in de woning zou op die manier perma nent op 23 graden Celsius kunnen worden gehouden. (Ass. Press) Vrijdag zette de Tweede Kamer de alsremene beraadslagingen over de rijksbegroting voort. De heer Andricssen IK.VP.I meende, dat cr toch wel sprake Is van een belangrijke koersverandering. Hii zelde niet in te zien waarom het tijde lijke karakter van de loonbljslag is aangehouden. Ten aanzien van het niet- doorberekenen van deze bijslag ver schilde hij van inzicht met de regering HIJ vroeg nadere overweging van zijn verzoek om de loonbljslag ook tc ver lenen aan gehuwden beneden 23 Jaar. Aan de motle-Wagenaar had spr. geen behoefte. De heer Hofstra (P.v.dA.I wilde nog vernemen waarom het niet tot een exportbelasting is gekomen. De heer Oud (VVD.) vond geen duidelijk antwoord le hebben gekre gen op zijn vraag inzake de gehuwde ambtenares. Hij merkte op. dat er blij kens dc mededelingen van dr. Drees kans is op een bevredigende oplossing met de republiek, maar aan de andere kant is het toch zo. dat deze zaak niet veel meer op de lange baan moet wor den geschoven. Als na deze allerlaatste poging er geen overeenstemming komt. dan blijft hij aandringen op die maat regelen die onvermijdelijk zullen zijn. De heer Van de Wetering (C.H.) herinnerde nog aan de belofte der regering Inzake de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal. De minister-president, de heer Drees. deelde nog mede. dat er reeds wordt gewerkt aan aanwijzingen voor burgemeesters en ambtenaren ln geval van oorlog en bezetting. In de bespreking over zijn ontslag met de heer van Mook Jag z.l. niets abnormaals. Nederland te verwijten dat het in Indonesië dc wapens heeft doen spreken. ïs een scheve voorstelling van zaken geven. Ten aanzien der huwende ambtenares wordt het geldende ambte narenreglement toegepast. Wat de loongrens voor de bijslag betreft is de regering zover gegaan als zij kon om de minst-draagkrachtlgen tegemoet te ko men Spr. verdedigde nader de leeftijd grens van 23 Jaar. Onjujst noemde dc minister-president het te zeggen, dat Nederland zijn vrijheid verkoopt voor de Marshallhulp. De minister van financiën, de heer L 1 e f t i n c k. ging nog uitvoerig op verschillende opmerkingen in. Dat dc exportbelasting niet is ingevoerd komt niet omdat er geen aandacht aan Is ge schonken: het is een gevolg van ccn be sluit. Ten aanzien der uitvoering van open- hare werken merkte hij op, dat een en kel er van zou kunnen worden aange pakt, maar er zijn verschillende desi derata. De algemene beraadslagingen zijn daarna gesloten en de stemming over dc moties-Wagenaar cn -Hoogcarspel werd uitgesteld tot Dinsdag a.s. Wel vergunningen voor Het ministerie van Verkeer en Water- staat deelt mede, dat dc richtlijn, waar in aan de Rijksinspecteurs van het ver keer werd voorgeschreven, geen ver gunning voor het gebruik van motor voertuigen tc verlenen indien deze van het bouwjaar 1934 of ouder waren, is Ingetrokken. De rijksinspecteurs van liet verkeer zullen in het vervolg dus voor dergelijke voertuigen vergunningen kunnen verlenen, tenzij hun blijkt, dat het gebruik daarvan in feite ui» econo misch oogpunt niet verantwoord is te achten. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen jn de afgelo pen weck de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Kon. landmacht: lt.-kol. H. Schild. Maartensc";!. (p. Utrecht), gesneuveld 2 November 1948: Sold. J. W. Schopberteld. Oldenzaal ge sneuveld 7 November 1948; Sold. A. H. Spann, Balgooij (gem. Over- asselt), gesneuveld 3 November 1948. KNIL Sold. W. M. Lapre „In donesië". I Ruimer armslag voor exporteurs? Volgens de Haagse correspondent van de „New York Times" overwe gen de Nederlandse autoriteiten ern stig de deviezcnvoorschriftcn te wij zigen teneinde de export naar de V.S. te stimuleren. Men zou het plan hebben de Nederlandse expor teurs in de gelegenheid te stellen vijf procent van de dollaropbrengst van hun export voor eigen gebruik tc behouden. Deze dollars zouden niet in Nederland mogen worden besteed, doch alleen mogen dienen voor het aanschaffen van goederen in de Ver. Staten of andere tot het dollargcbied behorende landen. De Nederlandse autoriteiten realiseren zich evenwel, aldus de correspondent van de „New York Times", dnt een dergelijke regeling zou kunnen- lei den tot een dubbele wisselkoers voor de gulden. Treinen stagneerden in Gooi en Ecmland Op het baanvak UtrechtBlauw kapel (nabij Hilversum) is Vrij dagmiddag om half twee een con tragewicht van dc bovenleiding losgeschoten, waardoor clectrischc tractie niet meer mogelijk was. Op de baanvakken Utrecht Amersfoort en Utrecht—Hilversum werd volgens de dienstregeling met stoomtractie gereden, terwijl op het baanvak UtrechtBiltho- ven op verkeerd spoor de verbin ding werd onderhouden. Om half vier was de toestand weer normaal. Met stationskas er van door Vrijdagavond omstreeks 6 uur heeft een vingervlugge bezoeker van het spoorwegstation te Bloe- mendaal kans gezien de kas, die naar schatting van dc stationschef ongeveer 300.bevatte, te ledi gen en zich met de buit uit de voe ten te maken. Vermoedelijk is de dief via het perron achter het raam gekomen waar de lokettlst de trein kaartjes verkoopt. Ongemerkt lieeft hij zich toen van het geld meester gemaakt. Weerbericht TAMELIJK KOUD Weersverwachting, geldig tot Zaterdag- vond. /wakke tot matige wind tussrn Oost en Zuid. half tot zwaar bewolkt, droog cn ta melijk koud weer. bv. Zon op 7 58. onder 16.51. Maan op 15 57. onder 05 07. 15 Nov Zon op 7 59. onder 16 49. Maan op 16.10, onder 06.22.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1