DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Prinses Elisabeth van Engeland heeft een zoon gekregen Nieuw beroep op Grote Vier om Berlijn te bespreken Ons leven hier in vrijheid werd met hun dood gekocht" Ik heb geen afspraken met de Republiek gemaakt" Zo blijven de grote mannen in de herinnering leven „Het is een jongenl" riep de agent van de paleiswacht MRP treedt niet uit Franse regering Marshall: Niet van plan af te treden Israel moet Negeb weer afstaan Maandag 15 November 1948 r. XT n.j Achtste jaar gans, IS o. 11 <4 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonneraents- Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Telefoon redactie -4291. Telefoon administratie 6235. prijs 32 cent p. w. of 115 p. kw. Losse nummers 10 cent Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. FEEST IN BUCKINGHAM PALACE ..Hare Koninklijke Hoogheid prinses Elisabeth, hertogin van Edinburgh, heeft om negen uur veertien 's namiddags op voor spoedige wijze het leven geschonken aen een zoon. Hare Konink lijke Hoogheid en haar zoon maken het goed." Deze officiële mededeling brak de spanning, die in alle delen van het Britse Rijk heeft geheerst. Voor het Buckingham paleis, waar de bevalling plaats vond hadden zich naar schatting tussen zes- en zevenduizend mensen verzameld om als eerste het histori sche nieuws te vernemen. Inderdaad waren zij de eerste gewone stervelingen, die het nieuws mochten vernemen. Onder nauwgezette inachtneming van de traditie waren echter de hoogwaardigheidsbekleders in alle delen van het Britse gemenebest van het nieuws deelgenoot ge maakt. De geboorte vond plaats in de so bere ziekenkamer van het Londense paleis. Deze kamer pleegt gebruikt te worden als voor eerste hulp voor de koninklijk familie en de hofhou ding De enige verandering, die het vertrek had ondergaan, wat dat het geheel was geschilderd met een ste riele witte verf. De herog van Edinburgh werd door de koningin omhelsd, toen hij de baby liet zien De koning schudde hem warm de hand. Hij dronk met leden van de konink- lijkeflhuishouding champagne op de gezondheid van de nieuwe prins. De traditie getrouw De eerste, die buiten het paleis van de bevalling kennis nam. was de Britse minister van binnenlandse zaken Chuter Ede. Naar oud ge bruik plakte hij de kennisgeving aan aan de ingang van zijn ministe rie. De minister belde daarop de lord mayor van Londen op om hem de boodschap door te geven. Inmid dels hadden de telegrammen in code naar alle delen van het rijk hun weg gevonden en was het ogenblik ge komen dat de particuliere secreta ris van de koning de enige twee journalisten in het Buckingham Pa lace de mededeling van de geboorte kon doen. Precies gelijktijdig be gonnen zij hun boodschap door te bellen. Nu ook verliet een lakei in blauw livrei de poort van het paleis. Plechtig wandelde hij naar een agent aan de hoofdin gang. Hij fluisterde hem iets in het oog. De spanning onder de duizenden steeg, als de agent daarop met een glimlach op het gelaat snel naar het hek wan delt. Hij roept triomfantelijk „Het is een jongen". Wü willen Philip zien! Het nieuws verspreidt zich als een vuurtje door het volk. Er wordt gejuicht en geroepen en de anders zo flegmatieke Londenaars heffen in koorzang de leuze aan: „Wij willen Philip zien. wij willen Philip zien!" En ja, na vijf minuten vertoont de prins zich inderdaad. Hij wordt be groet met het traditionele lied ..For he's jolly good fellow!" Kort daarop bereikt de menigte het verzoek heen te gaan, daar de prins en de prin ses rust verzoeken. Inmiddels had ook de BBC het nieuws. Zij onderbrak het program ma om de luisteraars het goede nieuws deelachtig te maken Daar op speelde men het Britse volkslied. Op soortgelijke wijze zijn de rijks onderdanen in Australië, en Canada, in Zuid-Afrika en India, kortom overal in het Gemenebest ingelicht. Het enige verschil was. dat de Australiërs het hoorden bij hun ont- Het gevaar van een kabinetscrisis in Frankrijk is (voorlopig) bezworen doordat de MRP besloten heeft, aan de regering te blijven deelnemen. Nadat verleden week twee staats secretarissen behorend tot deze partij, waren afgetreden omdat zij dit als de consequentie beschouwden van de ne derlaag. die de MRP in de Senaatsver kiezingen tegen De Gaulle's partij leed. gingen er in de partij stemmen op om uit het coalitiekabinet te treden, waar in de MRP met de socialisten de toon aangeven. Het partijcongres van de MRP is in middels gisteren bijeengeweest, en heeft besloten de deelneming aan de rege ring voort te zetten, op voorwaarde echter, dat de regering een vastberaden politiek voert en streeft naar „billijker verdeling van offers". bijt op Maandagmorgen, terwijl de Canadezen juist de Zondagavond maaltijd gebruikten. Reeds een uur nadat het nieuws was vrijgegeven legden de eerste gelukstelegrammen de weg van het nieuws in omgekeerde richting af. Een extra oorlam Daar de geboorte in de avonduren plaats vond. werd het luiden der klokken en het afvuren der saluut schoten uitgesteld tot hedenmorgen. Vandaag in alle vroegte hebben dan ook de klokken in het gehele rijk gebeierd en de vreugdeschoten weerklonken. In Londen werden zij afgevuurd in Hvde Park, en op de oude muren van de Tower. De be dieningsmanschappen droegen hun rode rijk met goud versierde unifor men. Ook aan boord van de oorlogs bodems van zijner majestcits vloot werden saluutschoten afgevuurd. De bemanning kreeg naar oud zeemans- gebruik een extra oorlom. George Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft de berichten tegengesproken, dat hij had besloten ln het komende jaar af te treden als minister van buitenlandse zaken. In een op het hoofdkwartier van de UNO te Parijs uitgegeven verkla ring zegt Marshall- ..Ik zie ln de och tendbladen een verklaring, waarin be weert wordt, dat ik nog steeds vasthoud aan mijn oorspronkelijk voornemen te gen 20 Januari uit het kabinet te tre den. Ik betreur het. dat mijn opmer kingen op de persconferentie van Vrij dag verkeerd zijn uitgelegd. Ik dacht, dat ik het duidelijk gemaakt had. dat ik nimmer een dergelijk besluit zou ne men zonder erover met de president te spreken en dat hij en ik de aangelegen heid nimmer bespraken". Luchtbrug Zondag door mist stil gelegd Tengevolge van een dikke mist Is de luchtbrug-operatie naar Berlijn Zondag volledig buiten werking gesteld. ZeLfs radar-landingen bleken onmogelijk. Van drie uur in de morgen af z(jn er op de Vliegvelden Gatow en Tempelhof geen vliegtuigen gedaald. Laat in de avond, na 20 uur te hebben stilgelegen, werd het vrachtvervoer door de lucht naar Gatow hervat. Veer tig Amerikaanse Skymasters landden met behulp van radar. Verwacht werd. dat het verkeer met Tempelhof, het Amerikaanse vliegveld, tegen midder nacht hervat zou worden. Koele ontvangst te Londen en Washington De Australische \oorzlttcr van de Algemene Vergadering der UNO. Herbert Evatt, en secretaris-generaal Trygve Lie hebben gezamenlijk een beroep gedaan op Stalin, Attlee. Truman cn Qucuille, de Franse premier, om te trachten het geschil over Berlijn op te lossen. De vier mogendheden worden tevens verzocht de bemiddelingspogingen van dr. Bramuglla. de waarnemende voorzitter van de Veiligheidsraad, te steunen. Ln het beroep wordt verklaard, dat het Bcrlijnsc geschil het gehele werk van de UNO op de huidige zitting, vertraagt en ondermijnt." Het beroep werd in de vorm van een schrijven afgegeven aan de vier delegaties te Parijs met het verzoek het aan Qucuille, Stalin, Attlee en Truman door te zenden „voor on middellijke overweging". Evatt en Lie dringen er bij de grote vier op aan, terstond bespre kingen te voeren en alle stappen te nemen voor een oplossing van de Berlijnse kwestie om zodoende de weg naar een hervatting van de onderhandelingen voor de afdoening van de resterende vredesverdragen met Duitsland. Oostenrijk en Ja pan te openen. „Wij menen ook", al dus Evatt en Lie. dat de grote mo gendheden hun volledige en actieve Vliegtuigbotsing in Alaska eist acht doden Een botsing tussen een opstijgende Dakota en een juist geland Superfort op het vliegveld Anchorage in Alaska (V.S.) heeft de dood van acht personen tengevolge gehad. Achttien mensen wer den gewond. Geallieerde soldaten die hier vielen, in Amsterdams Nieuwe Kerk herdacht Op dezelfde plaats, waar Koningin Juliana op 6 September de eed op de Grondwet aflegde, voor het koorhek van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, stond Zaterdag een catafalk, omgeven door vier brandende kaarsen, waar bij acht mannen van het Irene-garderegiment de wacht betrokken hadden. Ook nu vulden de banken en zetels zich met velen, die op die 6e September het voorrecht bezaten de inhuldiging van onze vorstin te mogen bijwonen, ambassadeurs, consuls, militaire attaché's, generaals, geestelijken en andere hoogwaardigheidsbekleders. Ditmaal verenigden zij zich voor een minder kleurrijke, maar daar om niet minder aangrijpende ge beurtenis. Nederland herdacht de oorlogsdoden der geallieerde landen, waarvan er tezamen 40.000 in onze bodem begraven liggen. De heer H. Gotzen, president van het Nederlands Oorlogsgravencomi- té. herdacht in een korte rede hen, die veelal ver van huis op vreemde bodem vielen. „Wij realiseren ons heden, dat zij de hoogste prijs be taalden. die een mens betalen kan Ons leven hier in vrijheid werd ge kocht met hun dood." En de heer J. R. Griffin. algemeen secretaris van het „British Legion" zeide: „Het is te betreuren, dat vele familieleden der gevallenen niet in staat zijn op de plaatsen, waar hun geliefden ter ruste zijn gelegd, een wijle te ver toeven. Maar gij. die de graven hebt geadopteerd, hebt hen doen realise ren. dat anderen dat kunnen doen. Gij bouwt een sfeer van vriend schap en goodwill op. hechter dan besprekingen of verdragen dit kun nen doen." Na deze toespraak traden twee zeeverkenners naar voren met een krans van de Nederlandse regering, die de minister van oorlog, mr. W, F. Schokking, bij de catafalk neer legde. Gedurende meer dan twintig minuten volgde daarop de kransleg- gingen door de ambassadeurs, ge zanten, consuls-generaal en charge's d'affaires van België. Noorwegen, Rusland, Australië. Frankrijk, Chi na, Canada. Engeland, De Verenigde Staten, Zuid Afrika en Polen, de landen, wier zonen in onze bodem rusten. Voorts door de burgemeester van Amsterdam, de adjunct-chef van de generale staf. generaal ma joor J. H. Droste en schout bij nacht J J. L. Willinge. Dan weerklonken vanuit het koor de hoorntonen van „The Last Post" en herdachten allen in de Nieuwe Kerk staande enige minuten de do den. Het „Onze Vader" gevolgd door het gezang 232, „Blijf bij mij Heer", dat door allen werd meegezongen besloien deze herdenkingsbijeen komst. UNO aanvaardt voorstel van bemiddelaar Bunche De Palestina-commissic van de Vei ligheidsraad heeft een plan van dr. Bunchc. de waarnemende bemiddelaar, goedgekeurd, dat ten doel heeft de Ncgcbwocstljn te demilitariseren. Vol gens dit plan moeten de Israëlische strijdkrachten, die dit gebied ln de steun moeten verlenen aan de po- twccde hcjft van October op de Egyp- gingen tot bemiddeling van de voor- ,cnar(n hcbbcn verovtrd .lch De gelukkige ouders Prinses Elisabeth en Prins Philip Mr. Stikker (terug op Schiphol): Havenstaking aan beide kusten van Amerika Verscheping Marshallhulp bedreigd In alle belangrijke havens aan de Amerikaanse Oost- en Westkust lag Zondag het werk stil daar ongeveer 65.000 havenarbeiders aan beide kusten besloten hebben voor loonsverhoging in staking te gaan. Aan de Westkust wordt reeds langer dan twee maanden gestaakt door de ar beiders die lid zijn van bij de C.I.O. aangesloten vakbonden. Door de staking aan de Oostkust dreigt er stagnatie te ontstaan in het transport van E.R P.-goedercn naar Europa. Buitenlandse schepen hebben ook last van de staking. De kans op een spoedige regeling is zeer gering. De spoorwegen hebben hun verbod tot vervoer van voor export bestemde goederen tot vier andere havens aan de Oostkust uitgebreid. Dit werd gedaan om opstopping van goederenwagons in de havens waar ge staakt wordt te voorkomen. Het nieuwe embargo geldt voor de havens Baltimore. Philadelphia, Hamp ton Roads en Wilmington in Delaware. Reeds eerder is een embargo voor New York en Boston afgekondigd. Zaterdagmiddag om drie uur Is de minister van buitenlandse zaken, mr. D. J. Stikker, fhet de K L M -machine „Eindhoven" uit Batavia in Nederland teruggekeerd. Ter begroeting waren op Schiphol o.a aanwezig dc ministers Drces en Sassen cn de gedelegeerde van het opperbestuur de heer L Nehcr. De minister heeft slechts een korte verklaring aan dc wachtende journalis ten kunnen afleggen. Hij herhaalde nog maals dc opdracht, waarmede hij naar Batavia was vertrokken, te weten: het Instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden om dc onderhandelingen te heropenen. Minister Stikker zcide hierover: „Naar mün mening zijn er enige mogelijkheden en hierdoor acht ik dc situatie minder critlseh, dan toen lk in Batavia arriveerde Uiteraard moet ik mijn bevindingen met dc regering be spreken, waarmede ik morgen hoop te beginnen en de regering zal moeten beslissen Ik heb goede hoop u in het begin van de volgende weck meer te kunnen vertellenOp een vraag over de bcstandsschendingen zcide minister Stikker, dat er de laatste week beslist een scherpe daling van incidenten valt te constateren. Een oorzaak hiervan kon hij niet noemen. Wat het goederenver keer betreft, ook hierover is geaproken en minister Stikker achtte het niet onwaarschijnlijk, dat het Rode Kruis ingeschakeld zal worden voor bepaalde gebieden, die in benarde omstandig heden verkeren „Afspraken heb ik uiteraard niet gemaakt", zo zeide de minister „De Nederlandse regering heeft besprekingen gevoerd met de Bandoengse federalisten cn daarbij een bepaald resultaat bereikt. Ik heb uiter aard geen afspraken met een andere groep gemaakt. Wel heb ik een duidelijk beeld van dc visie van dc Republiek op bepaalde twistpunten en is hierdoor een cn ander tot klaarheid gebracht." De mededeling van minister Stikker over de daling der incidenten is Zondag te Batavia aanleiding geweest voor dc publicatie van een officieel communiqué waarin wordt gezegd, dat hieromtrent een misverstand in het spel moet zijn. De feitelijke situatie is zo. dat het aantal incidenten in de vier afgelopen weken steeds Is toegenomen; het communiqué staaft deze bewering met cijfers. Ontwapeningsvoorstel der Russen verworpen De politieke commissie van de UNO heeft met 36 tegen 6 stemmen bij zeven onthoudingen het Rus sische voorstel tot ontwapcnlng- met-een-derde voor wat betreft de vijf grote mogendheden verwor pen. Het volgende agendapunt van dc commissie, die vandaag of mor gen weer bijeenkomt, zal waar schijnlijk Palestina of Korea zijn. De Fransman Pirolley wist het Europese record 400 m rugslag. dat twee weken geleden door Jack Hale I (Engeland) op 5 min 11.8 sec. gebracht was. met ruim twee seconden te verbe- I leren door dc afstand af te leggen in 5 min. 9.4 sec. Materiële oorlogsschade KVP wil ontwerp snel zien afhandelen De partijraad van de Katholieke Volkspartij heeft bij dc regering aan gedrongen op snelle afdoening van het wetsontwerp op de materiele oorlogs schade. Dit is geschied in een motie, die Zaterdagmiddag ln het Jaarbeurs- restaurant te Utrecht is aangenomen op de vergadering van dc partijraad. Op deze vergadering werd een nieuw bestuur van de partijraad samengesteld, waarin de heer W. Andricssen werd herkozen als voorzitter en de heer C. Matser als ondervoorzitter. Voor dc vacature-mr. E. Sassen als ondervoor zitter is nog geen candidaat gevonden. In de middagzitting hield prof. Rom- me, de voorzitter van de katholieke Tweede Kamerfractie, een rede. waarin hij de staatkundige toestand en het par lementaire werk besprak. Sprekend over de grondwetsherziening zei de heer Romme. dat het aansturen op een vicr- partijenkabinet mislukt was omdat de Partij van de Arbeid daartoe niet be reid was. De reden van die weigering lag volgens spreker „in het psycholo gische vlak". Aan dr. Beel te Batavia zond de partijraad een telegram, waarin waar dering werd uitgedrukt over diens ar beid als minister-president en waarin hem welslagen werd toegewenst in zijn nieuwe taak. Mosley's Duitse drummer uit Engeland gezet Erwin Scholz, een 28-jarige voormali ge Duitse krijgsgevangene, die de grote trom roerde op door sir Oswald Mosley. de Engelse fascistenlelder. te Londen georganiseerde bijeenkomsten. Is inge volge een uitwijzingsbevel per vliegtuig uit Londen naar Hamburg vertrokken. Interim-regeling voor de West 'Naar het A.N.P. verneemt heeft de regering besloten om in af wachting, van de vestiging ener definitieve rechtsorde van het ko ninkrijk ten spoedigste de tot stand koming van een interim-regeling te bevorderen, waarin wordt beli chaamd zowel een regeling der autonomie van Suriname en de Antillen als een regeling met be- trekking tot hun gemeenschappe lijke aangelegenheden met Neder land. zitter van de Veiligheidsraad bij de Berlijnse kwestie. Volgens Reuter vindt het beroep van Evatt cn Lie slechts lauwe steun van Brits-Amerikaanse zijde, waar men het beschouwt als een poging om te onderhandelen, terwijl de „blokkade" gehandhaafd blijft. Zij zouden uiteindelijk erin kunnen toestemmen vooral op aandringen van Frankrijk, doch totnogtoe heb ben Londen noch Washington enig besluit genomen. Britse en Ameri kaanse woordvoerders verklaren, dat onverschillig of de onderhande lingen over de valuta-kwestie rechtstreeks of door bemiddeling geschieden, zij toch „onder dwang" zouden plaats hebben. Ook in Wash ington is het beroep met gemeng de gevoelens ontvangen. Dc woordvoerder van het Engelse ministerie van buitenlandse zaken gaf uiting aan zijn verbazing, dat het voorstel niet speciaal aan de So\vjet-regcring is gericht, daar deze tegen de resolutie van de Veilig heidsraad. waarin concrete maatre gelen werden voorgesteld, een eind te maken aan de Berlijnse crisis, hot veto heeft uitgesproken, terwijl de Britse regering deze resolutie wilde aanvaarden. Monty terug in Londen Veldmaarschalk Montgomery Is Zon dagmorgen per vliegtuig uit Brussel naar Londen teruggekeerd. Hij heeft met de Belgische militaire autoriteiten soortgelijke besprekingen gevoerd als dc vorige week met de Nederlandse. G. J. Zwertbroek. eens secretaris van de Vara en na de Duitse inval propagandaleider van het N A.F., is door het Amsterdamse B.G. veroor deeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Georganiseerd overleg weer centraal (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen is zeer bin nenkort het besluit te verwachten dat de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtena renzaken weer in het leven wordt geroepen. Deze commissie is tijdens de bezetting opgeheven. Na de be vrijding deden zich een aantal moeilijkheden voor, waardoor niet onmiddellijk tot heroprichting kon worden overgegaan. Er werd toen een commissie ad hoe voor salaris- zaken wigesteld, maar deze zou verdwijnen om voor de centrale commissie, die het gehele terrein van ambtenarenzaken omvat, plaats te maken. trekken tot op hun oude stellingen cn de stad Beërs|cba zou weer aan dc Arabieren moeten worden gegeven. Het plan is. in dc vorm van een formeel bevel, reeds aan dc Israëli sche regering gezonden, maar men ver wacht dat Israel *hct zal verwerpen. David Ben Gurlon. de Israëlische pre mier, heeft nog onlangs gezegd, dat al leen geweld dc Joden uit dc Negcb zou kunnen verdrijven. Dc Egyptische eerste minister heeft meegedeeld, dat Egypte erin toestemt een niemandsland in de Ncgeb af te bakenen volgens dc door dr. Bunche aangegeven richtlijnen. Ongeoorloofde winst van 2£ millioen De Amsterdamse prijzencontrólcdlcnst heeft Zaterdag veelzeggende cijfers ge publiceerd over prijsovertrcdlngen bij verschillende bedrijven. Het blijkt, dat de prijzendisciplinc over het algemeen is verslapt sinds berichten de ronde hebben gedaan over bezuiniging bij dc dienst voor dc prijzencontröle. De grootste overtreders werden gevonden onder de mantclfabrikantcn te Amster dam: zij waren allen fout. Van Januari 1948 af tot heden werden in deze bran che overtredingen, tezamen voor een bedrag van 30.000,— vastgesteld. Door 10 controleurs werd in Mei .1947 cn- de periode van Januari 1948 tot Mei 1948 bij dc mantelfabriekcn door het gehele land een totaal over winst van 2.500.000.— geconstateerd. Bij een landelijke contröle ln fabrie ken van utility-stoffen bedroeg deze 1.600.000.-. Dc prljzencontröledienst zal. ondanks pcrsoncelvcrmlndering, een scherpe con tröle blijven uitoefenen cn ondervindt hierbij veel steun van rijks- cn gemeen tepolitie en bovenal, preventief, van de prijzencommissies. De „Oldenbarneveldt" en „Ruys" komen De „Johan van Oldenbarneveldt" zal vermoedelijk op 24 Nov. uit Indonesië te Amsterdam arriveren. Aan boord bevinden zich: aan leden van de Koninklijke Land macht en hun gezinnen 50 perso nen, 148 mariniers, aan leden van de Koninklijke Marine en hun ge zinnen 125 personen, aan KNIL- militairen met gezinnen 83 perso nen en ongeveer 325 burger-eva- cué's. De „Willem Ruys" wordt op 25 Nov. uit Indonesië te Rotterdam verwacht. Aan boord van dit schip bevinden zich 289 evacué's. Post voor Indonesië en West-Indië Naar Indonesië kan zeepost wor den verzonden met het stoomschip „Garoet", dat op 20 November ver- trekt. Geadviseerd wordt uiterlijk 16 November te posten. Naar Suri name en de Nederlandse Antillen wordt zeepost verzonden met de „Bacchus", die op 18 November vertrekt. Voor dit schip moeten uiterlijk 15 November de stukken zijn gepost. Het Nederlands Oorlogsgravencomitê heeft Zondagmiddag een herden kingsommegang naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam ge- wganiseerd voor de gesneuvelde geallieerde militairen. De deelnemers aan deze ommegang trekken langs de graven. Het wordt menigmaal betreurd dat men aan schrijvers, staatslieden of beroemdheden uit vroe gere eeuwen slechts een herinnering heeft, die be perkt blijft tot enkele ge schriften. anecdoten of prenten. Een nieuwe Franse uit gave. de zogenaamde ..Editions de rimmortail- té". tracht op originele wijze in dit,,, gemis te voorzien. Elk album, dat aan dc een of andere per soonlijkheid gewijd wordt, bevat een zo goed mogelijk gelijkend por tret. een reproductie van een schilderstuk of een echte foto. Vervolgens een facsimile van het handschrift van de per soon in kwestie en een fotografie in natuurlijke grootte van diens han den. Deze belde documen ten gaan vergezeld van een graphologische ana lyse. Verder een stam boom. voorafgegaan door een volledige levensbe schrijving. Daarna een compleet overzicht van zijn werken, gevolgd door een opgave van boeken, studies, artikelen, enz. die aan de bewuste persoon gewijd zijn. Tenslotte vervolledigt een verzameling van fo to's uit de verschillende perloden van zijn leven, het eerste deel van dij werk. Het tweede deel is het origineelste In de omslag van elk album zijn twee zakjes aangebracht. Het eerste bevat een gramo- foonplaat, waarop de stem van de betrokkene een deel van zijn werk voorleest of waarop deze een soort causerie houdt. Het tweede bevat een rolletje: een sprekende film van 20 minuten, die de grote man ln het da gelijkse leven, te midden van zijn familie, ofwel in de uitoefening van zijn beroep, laat zien. Post voor repatriërende militairen Het m s. ..Tablnta' vertrok Zaterdag met repatriërende militairen uit Bata via naar Amsterdam. Wil men de terugkerenden bij aan- komstjn Port Said post doen uitreiken, dan moet deze uiterlijk 22 November in do brievenbussen zitten. Wèrvelfractuur opgelopen bij het duiken Een 24-jarige student uit Tegelen kwam Zaterdag in een zwembad te Gro ningen bij het duiken ln aanraking met een andere zwemmer. Hij kwam niet meer boven: een medestudent dook naar hem cn bracht zijn vriend op het droge. Deze bleek een wèrvelfractuur te hebben opgelopen en werd ln zorg wekkende toestand naar een ziekenhuis overgebracht, waar folj later overleed. De Nederlandse kinderen, die zoet zijn geweest, kunnen hun schoen weer op het bekende plekje onder de schoorsteen zetten: De goed heilig man uit Spanje is weer in het land. Op zijn schimmel heeft hij ditmaal de lange reis gemaakt, samen met zijn twee zwarte knechts, die een groic wagen met speelgoed meevoerden. Bij het passeren van de Bel gisch-Nederlandse grens moest de douane van de grenspost Wuust Wezel zich overtuigen of de goede Sint zich wel aan de voorschriften had gehouden. Na een vluchtig onderzoek vonden de politiemannen het toch beter de grijze bisschop eens nader aan de tand te voelen en hij werd ter visitatie mee naar binnen genomen. Gelukkig voor de jeugd bleek het met de deviezen en de bagage in orde te zijn. Na afscheid ge nomen te hebben tan de aangenaam verraste inwoners van Zundert, zette Sint Nicólaas de reis voort, Nederland in. En nu maar extra zoet zijn en vooral het paard niet vergeten Weerbericht TIJDELIJK MEER WIND Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond. Gedurende de nacht: zwaar bewolkt met re gen. tot krachtig, tijde lijk tot stormachtig toe nemende cn naar Noord-uVest tot Noord draaiende wind. Mor gen overdag: nu en dan opklaringen met enkele verspreide buien. Ge leidelijke afnemende en later naar West tot Zv d-West krimpende wind. Iets minder zacht. 18 Nov.: Zon op 801. onder 16.48. Maan op 16.27, onder 07.40.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1