DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Moordenaars van kamp „Amersfoort" voor hun rechters Dertigduizend Italiaanse vrouwen verdwenen in Noord-Afrika Zeven nazi-beulen bedreven de meest afgrijselijke wreedheden Weest zuinig met stroom in de spitsuren Chinese rode troepen nemen het bolwerk Soetsjou Vele honderden slachtoffers Etalageverlichting alleen toegestaan tussen 6en 10 uur s'avonds Tsjang's troepen gedemoraliseerd Welgestelden in paniek Dinsda® 16 November 1948 Achtste jaargang, No. 1175 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrdaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De verdachten tussen de bewakers in de verdachtebank, le rij v.tn.r. KotiiUaBerg, 2e rij, Oberle. Wolf, 3e rij Brahm, Alscher en May. (Van onze,speciale verslaggever) Kotalla, Berg, Oberle, Wolf, Alscher, IVIay en Brahm: reven namen die in bezettingstijd onder de gevangenen van het kamp Amersfoort schrik, angst, afschuw en haat verwekten. Zeven Duitsers, die belast waren met het „handhaven van de orde", die hun sadisme botvierden op weerloze mensen: Joodse Nederlanders, illegale werkers, lieden die Duitsers wel eens scheef aanzagenVandaag staan zij in Amsterdam voor het Bijzonder gerechts hof terecht. Alscher lijkt een bejaarde ambtenaar, die nog een jaartje voort moet om zjjn pensioen te halen. May, een brave metaalbewerker, Oberle is sergeant „HJmmelstosz". zo weggelopen uit lm Westen nichts Neucs, in werkelijkheidschaapherder. Wolf zou een stoker op een sleepboot kunnen zijn, was echter timmerman. Brahm, de goedige melkboer, Kotalla. het type van een gladde, handige handelsreiziger. Berg heeft veel weg van een omhoog gevallen, zeer onontwikkelde zwarte handelaar. stelen enz., maar in het groot ge zien maken deze détails niet veel uit. Het beeld van het gezamenlijk optreden is in één woord: volko men onmenselijk. Wolf blijkt zijn lusten in Vught te hebben botgevierd. Zijn speciali teit was tijdens vriesweer gevange nen naakt in het water te jagen en ze daar te laten staan tot zij ineen zakten. Hij sloeg het liefst met gasbuizenVele gevangenen zijn door zijn schuld overleden. May heeft in samenwerking met enkele van zijn makkers op de Leusderheide 76 Russen in koelen bloede vermoord. De Russen zou den hebben geleden aan een onge neeslijke besmettelijke ziekte.... Daarom werden zij met machinepis tolen in de nek neergeknald. Alscher, men zou het hem nu niet aanzien hij ziet er met zijn grijze sikje zo gemoedelijk uit heeft ook al geslagen, geschoten, maar ook. zijn specialiteit: gestolen uit Joodse zaken waarover hij Ver walter was. Hij was o.m. ook belast met het „verhoor" van gevangenen en heeft zich op zijn eigen wijze van deze taak gekweten. Hoevele Nederlanders kunnen nog de litte kens tonen van de wonden die zij bij zulk een verhoor opliepen? Zieken hadden zijn bijzondere sa distische belangstelling. Ook als commandant van een groepje Ne derlandse landwachters heeft hij in 1945 bij Steenderen een vreselij ke terreur uitgeoefend. Het Hof, bestaande uit prof. Van Hamel, president, prof. mr. Schol ten, mr. Lubbers, generaal-majoor van der Bent en schout bij nacht Jolles, zal deze zaken afzonderlijk behandelen in een proces dat zes dagen zal duren. Voor zover moge lijk echter zullen de zaken geza menlijk voorkomen. Oberle is 22 maanden in Amersfoort geweest, maar verklaarde geen woord Ne derlands te verstaan. Wel een be wijs hoe „intiem" hij omging met de mensen die bij bewaken of liever „bewerken" moest. Berg, de waarnemend comman dant van het kamp Amersfoort, zijn niet minder dan ver over de honderd moorden ten laste gelegd: 76 Russen. 49 Nederlanders, als re presaille voor de aanslag op Rauter en vele, vele gevangen uit het kamp. Hij draagt in zekere zin oofc verantwoording voor de daden van de zes andere beulen, die hier te recht staan en die zijn onderge schikten waren. De lijst van misdaden die de pro cureur-fiscaal, mr Besier, voor leest, roept voor velen, die dit pro ces volgen, de herinnering op aan afschuwelijk leed, onverdraaglijke lichamelijke mishandeling en hon ger, opzettelijke onthouding van voedsel. Met alle mogelijke midde- den hebben deze zeven „mensen" het woord wil moeilijk uit onze pen andere mensen afgebeuld en getreiterd: met stokken, stenen, geweren, niet hun zware spijker schoenen. Hét wekt" een beeld, zo gruwelijk, zo bloedig, zo sadistisch, dat het niet in woorden uit te drukken is. Doodstil Het is doodstil in de zaal. Velen zitten op de publieke tribune, die al dit leed, deze voortdurende doodsbedreiging aan den lijve heb ben beleefd. In grote spanning le zen zij vrijwel ieder woord van mr. Besier's lippen af. Kotëlla: een vrijwel even lange lijst van moor den en misdaden als Berg. En dan te horen dat deze cynische sadist Kotalla, die zich „specialiseerde" op het mishandelen en afbeulen van Joden, die zijn „kampvee" soms dagenlang liet staan in bun kers of strafeeïlen, die de mensen neer knuppelde n de z.g „Rozen tuin", die mensen bruutweg neer knalde, dat deze man met zijn gladde, onbetekenende gezicht slechts een doodgewone „brave" kantoorbediende is geweest. En zo gaat de lijst voort van de andere verdachten: Oberle, Wolf, Alscher, May en Brahm. Ieder van hen had wel zijn „speciale" misda den, zijn bepaalde voorliefde voor uithongeren, afranselen, voedsel Geen woord over de 250 apen George Strauss, de Britse minister van bevoorrading, heeft in het Lagerhuis gewei gerd mede te delen waarom ten behoeve van zijn departement 250 apen uit Calcutta zijn aan gevoerd. Het zou niet van alge meen belang zijn de reden te onthullen. Men had de apen slechts nodig voor onderzoekin gen. Een Labour-lid vroeg of de apen waren aangevoerd voor bacteriologische experimenten in verband met de oorlogvoe ring. De minister gaf echter geen verder antwoord. Slechts een greep „En," .zo besloot mr. Besier het voorlezen van de ten laste legging, dat een uur duurde, „en dit mijne heren is slechts een greep uit alle misdaden, die deze verdachten hebben begaan." Even gaat er een vlaag van ver rassing door de zaal als mej. mr. Boon, de verdedigster van May, meedeelt, dat zij als getuige a de charge Schreieder heeft gedag vaard. Deze man heeft toch wel een merkwaardige „beroemde" naam gekregen in ons land. De eerste getuige die voorkomt is de rechercheur Knol, die met zijn collega Van Gulik het onderzoek heeft geleid. Honderden getuigen hebben zij gehoord, alle verhalen kwamen op hetzelfde neer: wreed heid, ruwheid, slaan, schoppen, moorden. Hoeveel Nederlanders in het kamp Amersfoort de dood vonden, is niet precies bekend, om dat de Duitsers hun papieren voor een groot deel hebben verbrand en de doden op velerlei plaatsen, die ook niet meer bekend zijn, werden begraven. Kotalla blijkt een van de ergsten te zijn geweest. Zijn dagvaarding spreekt over het neerschieten van ruim 100 gevangenen. Hij mishan delde weerloze zieke gevangenen met de handen, vuisten, knuppel of een stokje, dat hij altijd bij zich droeg. Dit stokje ligt nu als corpus delicti vooraan op de groene tafel. Kotalla liet honden op de gevan genen las, sloot gevangenen op in een bunker, liet ze urm, dagen en zelfs weken strafstaan in de zgn. „rozentuin". Voorts nog mishande lingen van allerlei aard, de ene nog erger, gruwelijker dan de andere. Voor elk der verdachten gelden bijna dezelfde feiten als voor Kotalla, alleen Berg en May hebben het neerschieten van 76 Russen nog op hun credit staan. Tezamen met Knabe en Janzen, twee Duitsers, die zich niet in Ne derlandse gevangenschap bevin den, hielden zij in October 1942 een .schietoefening' met een sten- gun. De doelen waren 76 Russi sche krijgsgevangenen, die in groepjes van 4 werden neerge schoten. Berg, May, Knabe en Jan zen. elk schoot op zijn beurt een groepje van 4 Russen neer, tot het totaal van 76 bereikt was en de schietoefening afgelopen was. Kotalla's knuppel komt ter tafel: een knoestige stok. Kotalla echter ontkent, dat dit „stokje" zijn knuppel was: „De mijne was dik kerzegt hij. „Laat ons zeggen een van de knuppels waarmede de gevange nen zijn mishandeld", zegt prof. Van Hamel. Dr. Harster. een hoge S.D.-arts, heeft de twee rechercheurs ver klaard, dat zo hem klachten, b.v. via het Rode Kruis, ter ore waren gekomen over slechte voeding en mishandeling, hij daar tegenop ge komen zou zijn. „Hebt U deze verklaringen ge loofd", vraagt mr. Besier. „Wel neen, edelachtbare. Wij meenden dat het een doodgewoon verhaaltje was", zeggen zowel Knin als Van Gulik. Niet alle fusillades zijn de ver dachte ten laste gelegd. „Niet om dat ik mUn goedkeuring kon hech ten aan deze moorden, maar ik kon niet alles in de dagvaarding zetten", licht mr. Besier toe. Moord op De Miranda De dood van de Amsterdamse Joodse wethouder Sr. de Miranda komt ter sprake. Voordat deze in Amersfoort kwam. was er al stem ming tegen hem gemaakt. Toen hij kwam, was hij al gewond. Kamp wacht Van der Neut heeft hem van top tot teen gestempeld. De Miranda moest tonen of hij wel volledig Jood wasZeven da gen heeft hij nog maar geleefd, na zijn aankomst in Amersfoort. Op de meeste tere plaatsen is hU ge slagen en geschopt door verschei dene bewakers. Tenslotte hebben dc helden hem in een waterput gegooid en gestenigd. De volgende dag moest bii toch op appèl ko men. In het hospitaal heeft men hem „gewassen", dat wil zeggen bespoten met een brandslang. Daarop is Dc Miranda aan hart- kramp gestorven. Alscher was voor de oorlog al in Nederland. „Dat zegt toch genoeg." roept J. Knol uit. „deze man was een spion, een verrader, een echt gemeen mannetje. Moet ik dat nog toelichten?" vraagt hij aan Al- scher's verdediger, mr. De la Croix. „U weet toch hoe deze vent zich in de oorlog heeft gedragen?" „Gewone" mannetjes. Daarna laat president prof. Van Hamel de verdachten in het kort hun levensgeschiedenis vertellen. Berg is een arbeiderszoon, die zijn „carriere" maakte bij de S.D. Hij had vooral tot taak de gevan genen te verhoren. Hoe dat is ge gaan, men kan zich dat indenken. In Schoorl en Vught heeft hij zijn „vooroefening" voor Amersfoort gehad, in dit laatste kamp was hij de „Stellvertreter" van de „Schutzhaftlagerführer". Berg tracht uit te leggen, dat hij geen ondercomm^ndant van het kamp was, want tussen zijn functie en die andere was een hemelsbreed verschil, beweert hij. Erg duidelijk wordt het niet, ook niet aan de edelachtbare heren achter de tafel, wat dat „hemels breed verschil" is. Kotalla was handelsreiziger maar kwam al jong bij de S.S. terecht. In September 1942 kwam hij in kamp Amersfoort als kantoorbediende. Berg was lid van de N.S.D.A.P., Kotalla niet. Kotalla beweert ook. dat hij onder dwang bewaker i.< geworden. Mr. Besier zegt, dat mer deze verklaring wel met een kor reltje zout moet nemen: Kotalla heeft tenminste geranseld met volle overtuiging. Brahm is metselaar geweest. Oberle schaapherder en S.S.-er. Walf was timmerman, May kwam reeds jong bij de politie terecht en geraakte via de grenspolitie bij dp Gestapo. Toen hij in Den Haag werd geroepen werkte hij enige tijd onder Schreieder. Later kwam hij in Amersfoort. Alscher kwam in 1931 naar Ne derland als vertegenwoordiger van enige Duitse fabrieken; na Mei 1940 was hij vertaler. Beestachtig De getuige C. v. d. Beukei en Wolthuis, die verbonden waren aan de dienst Identificatie en Berging in Amersfoort, hebben vele massa graven geopend en onderzocht. Prof. Van Hamel uitte zijn be wondering voor wat deze dienst heeft verricht. Hun proces-verbaal vermeld zulke afschuwelijke feiten, dat het doodstil in de rechtszaal wordt als prof. Van Hamel ze voor leest. Het blijkt, dat de zeven beu len ook dum-dum kogels gebruik ten. De beide onderzoekers vonden de lijken doorelkaar gegooid, soms met de benen omhoog en het hoofd in het zand. velen bedekt met on gebluste kalk. Een der lichamen, die men vond, was van de illegale werker Zwaans- dijk. die bij z(jn arrestatie zelf moord trachtte te plegen door zich vast te grepen aan een hoogspan ningsleiding. Hierdoor waren zjjn arm zwaar verbrand. Zes dagen heeft men deze zwaargewonde ln een bunker laten liggen. Wat er later met hem gebeurde is niet dui delijk. Het kan zijn, dat hti gefusil leerd is, maar niet uitgesloten is, dat de Amersfoortse beulen hem le vend hebben begraven Negen gevangenen kregen op ze kere "avond de mededeling, dat z\j werden vrijgelaten: zij werden ech ter bij de uitgang van het kamp door Kotalla en een paar andere kerels opgewacht, in een wagen ge ranseld, naar de Leusderhei ver voerd en daar neergeschoten. In enkele massagraven vonden Van de Beukei en Wolthuis dikke palen, doorzeefd met kogelgaten. De pa len waren kennelijk gebruikt om er de slachtoffers aan vast te binden Zo gaat de lijst verder: de afschu welijkste wonden vertoonden de lichamen der slachtoffers. De meeste verdachten zitten aan dachtig te luisteren: Berg en Ko- tSlla maken druk aantekeningen, Alscher buigt zich voorover om geen woord te missen. Hij is het ook, die het best Ne derlands verstaat en het ook zij hetg ebrekkig spreekt. Alleen Oberle en Wolf zitten er vrij on verschillig bij. Intotaal waren er honderd Rus sen in Amersfoort: geen heeft het kamp levend verlaten. Zij waren allen gezond tot;' z:j er kwamen, een deel stierf aan t.b-c. en andere ziekten: de anderen werden dood geschoten. Wolthuis merkte op, dat waar schijnlijk lang niet alle massagra ven zijn gevonden. Berg blijkt vele aanwijzingen te hebben gegeven bij het opsporen van de massagra ven, Kotal la ook. „Zij gedroegen zich correct", zegt Van de Beukei. Hij en zijn collega's kregen steeds de indruk, dat Al scher hen voor de mal hield. (De zitting duurt voort.) Maandagochtend heeft de directeur van het Staatsvissenibedrtif te IJmuidèn de nieuwe hal van de Rijksvisafslag met enige plechtigheid heropend. De oude hal was door de Duitsers grotendeels vcimield. Als eerste vis werd. in de nieuwe hal een tarbot geveild. Het visje, dat ge kocht werd door de Vakgroep Visserij, bracht f 274.op, welk bedrag ten goede komt aan de Niwin. Film „Niet tevergeefs'' als Kerstpremière De Nederlandse versie van de film „Niet tevergeefs die zoals bekend ln een Engelse en een Nederlandse versie is opgenomen ln de Clnetone-studio's te Duivendrecht. zal in het begin van dc Kerstweek haar première beleven. De film zal van 23 December af gelijktijdig vertoond worden ln Den Haag. Amster dam en Rotterdam. Het ligt in de be doeling de grote gala-voorstelling in Den Haag te doen houden. In electrische treinen minder w armte en licht Teneinde overbelasting van de electriciteitscentrales te voorko men, heeft de minister van Econo mische Zaken een aantal verbods bepalingen in het leven geroepen betreffende het verbruik van elec- triciteit in de spitsuren (van 7 tot 9 uur 's morgens en 's middags van 4 tot 6 uur). Ingaande 16 November is het verboden op werkdagen, behalve 's Zaterdagsmiddags, in de spits uren electriciteit te verbruiken voor de buitenverlichting van openbare gebouwen, hotels, café's, restaurants en amusementsonder- nemingen. Etalageverlichting, die tot op heden van een half uur na zonsondergang tot sluitingstijd was toegestaan, is voortaan slechts ge oorloofd tussen 6 en 10 uur 's avonds op werkdagen en op Zater dag en Zondag tussen 4 en 10 uur 's avonds. Dit verbod zal in de eer ste en laatste weken van Decem ber niet worden opgeheven. Het verbod op lichtreclames neon verlichting inbegrepen blijft on verminderd van kracht. Soetsjou, op 180 kilometer ten Noord-Westen van Nanking, Is volgens berichten uit Amerikaanse bron door de communistische legers ver overd op de centrale regering. De slag om deze stad heeft ongeveer een week geduurd. Aanvankelijk scheen het succes aan de z(Jdc van de troepen van Tsjang Kal SJek. Thans echter bevinden zich deze soldaten op wilde vlucht naar het Zuiden. Benelux in de Ruhr (Van onze Haagse redacteur) Verwacht wordt dat de minister van buitenlandse zaken by de be handeling van zijn begroting een nadere verklaring zal geven over het Nederlandse standpunt met be trekking tot de overdracht van de mijnen en de sleutellndus(rie langs dc Ruhr aan de Duitsers. In ver schillende kringen toonde men zich enigszins verbaasd over de vr\j scherp geformuleerde bezwaren van de Belgische minister Spaak tegen de besluiten van Clay en Robertson. Men had hier de indruk dat de Bel gische delegatie indertijd by het overleg minder ernstige bezwaren had laten horen Een officiële beves tiging was hier niet te krijgen. Het blijkt dat het leger van de communisten hier en daar reeds punten op veertig kilometer ten Zuiden van Soetsjou hebben be reikt. Te Peng Poe op 150 kilome ter ten Noord Westen van Nanking trachten de aanvoerders van de gedemoraliseerde soldaten hen een nieuwe verdediging te doen opwer pen. Voor de slag van Soetsjou tot ontplooiing kwam. noemde Tsjang Kai Sjek deze strijd een van de belangrijkste in het gehele verloop, van de thans veertien jaar oude Chinese burgeroorlog. De radiozender van de Chi nese communisten te Charbin maakte gisteren bekend, dat ook Tsjengteh, de hoofdstad van de provincie Jehol, in communistische handen is en dat door de verovering van deze stad, de dreiging tegen Peking groter wordt. Bij de jongste gevechten in Cen- traal-China zijn minstens drie di visies van de regering volledig ver slagen, Ongeveer tienduizend man regeringstroepen zouden zijn over gelopen naar de communisten in Taijoean, de hoofdstad van de provincie Sjansi. John Cabot, de Amerikaanse consul-generaal te Sjanghai heeft ziin landgenoten in China aanbe volen zich onverwijld naar veiliger streken te begeven. Zijn advies geldt in de eerste plaats de Ame rikanen in de Midden Chinese pro vincies Kiangsoe, Anhwei, Tsje- kiang en Foekien. Onder gegoede Chinezen in de stad Sjanghai heeft de angst om have en goed geleid tot een mas sale evacuatir, die de vormen van paniekachtige vlucht aanneemt. De luchtvaartmaatschappijen hebben al hun diensten uit deze stad met Zuidelijke bestemming reeds tot in. Maart volgeboekt. Op de eerste vijf werkdagen zal in de spitsuren de verlichting in electrische treinen en trams en de verwarming tot de helft moeten worden beperkt. De bestaande rantsoenering op de straatverlich ting zal terdege moeten worden nageleefd. Dit rantsoen is geredu ceerd tot 20 fo van het normale. In speciale gevallen kan ontheffing verleend worden tot 40 Het stroomverbruik in de openbare ge bouwen moet ingrijpend worden beperkt. .Voor de provincies Friesland en Groningen gelden deze verbodsbe palingen niet. Aan verbruikers, die aangeslo ten zijn op electriciteitsbedrijven, die voldoende vermogen hebben om gedurende de spitsuren aan de bestaande vraag naar stroom te voldoen, kan dispensatie van de verbodsbepalingen worden ver leend. Ongeacht de door de bovenge noemde maatregelen te bereiken bezuiniging zal het noodzakelijk zijn, dat alle overige verbruikers van electriciteit, o.m. de huisvrou wen, hun medewerking verlenen om het stroomverbruik in de spits uren te beperken. Alleen in dat geval zullen afschakelingen van bepaalde netgedeelten kunnen worden vermeden. Bovenstaande verbodsbepalingen wer den tijdens een persconferentie op het ministerie van Economische Zaken toe gelicht door de directeur-generaal voor de cnergic-voorzlenlng. Ir. G. J F. Bak ker De toegenomen Industrialisatie, do steeds verder gaande mechanisatie van het productieproces, de grote bevol kingstoename en de aansluiting van ze.f - opwekkende Industrieën op het openbare net, al deze factoren hebben er toe geleld, aldus lr. Bakker, dat het huidige verbruik van electriciteit be langrijk groter ls dan voor de oorlog. Door dc oorlog en door gebrek aan deviezen ls echter de apparatuur van de olectrlcltcltscentrnles niet uitgebreid. BIJ de bestelling van nieuwe mnchlnes wordt bovendien een levertijd van ongeveer vijf Jaar ln aanmerking ge nomen. De centrales moeten dus wer ken met de beperkte apparatuur, waar over zij thans heschikken en deze '8 van die aard. dat de overbelasting ln de spitsuren niet meer verwerkt kan worden Zonder drastische bezuinigin gen op het stroomverbruik zou het werlc in verschillende Industrieën gedurende enkele uren per dag gestaakt moeten worden om overbelasting en daardoor beschadiging van de apparaturen te voorkomen Tentinde dit productiever lies te vermijden werden de verbodsbe palingen ln het leven geroepen Het volgent! jaar zal liet waar schijnlijk noodzakelijk zMn, dat In dustrieën, die veel electriciteit verbruiken, gedurende bepaalde tijden van het jaar met dag- en nachtploegen gaan werken. De duizenden belangstellenden, die zich Zondagavond voor Bucking ham Palace in Londen verdrongen, werden tot enorm enthousiasme gebracht, toen het bulletin, dat de geboorte van een prinsje aankon digde aan de hekken van het pa leis werd opgehangen. Onderzoek verlaging radiobelasting (Van onze Haagse redacteur) Naar verluidt, zou een onderzoek worden ingesteld naar de moge lijkheid tot verlaging van de radio- belasting. De opbrengst van deze belasting is de laatste jaren aan zienlijk hoger dan werd geraamd en thans voor 1949 rekent men op 15 milhoen. Deze cijfers zullen, ge let op 47 waarschijnlijk wel ruim worden overtroffen. De uitkeringen aan de omroep stijgen echter nog steeds. Van 48 op 49 zelfs is het ruim 2 millioen. Niettemin houdt men rekennig met de mogelijkheid van verlaging van deze belasting- Het onderzoek zou echter nog slechts in een beginstadium zijn. Dertigduizend Italiaanse retten, autohanden en co- meisjes en jonge vrouwen, zo heeft de politie vastge steld. zijn sinds het einde van de oorlog de Middel landse Zee overgestoken, aangelokt door schone be loften van gewetenloze exploitanten der menselij ke zwakheden. Van hun illusie, voldoende geld te verdienen om later in het vaderland een bloemen- of fruitwinkel te kunnen ko pen, welke hun een onbe zorgde toekomst zou ga randeren. is niets meer overgebleven. Deze is reeds lang gedood in de Noordafrikaanse „amuse- ments"-machine, waarin zij als geheel afhankelijke radertjes worden geplaatst. caine, geheel verschillend. Voor deze artikelen zijn in Europa grage kopers ge noeg te vinden. Om mil- lionnair te worden in de gruwelijkste van alle on dernemingen moet men echter exporteren: naar Afrika en het Midden Oos ten. Deze wetenschap was signore Puba klaarblijke lijk reeds bekend, toen hij nog in zijn geboorteland, Zuid Slavië. een slecht be- Bij een bezoek aan een dancing in Algiers be merkte hij, dat de eige naar wat pessimistisch ge stemd was. Gevraagd naar de oorzaak van zijn neer slachtigheid vertelde de „patron" dat de oorlog van alles de schuld was. Nu. dat wilde Puba wel geloven, want hij was. zo als gezegd, pacifist: maar wpt had dit alles met de zaken van deze dansgele genheid te maken? Op deze avond hoorde SIGNORE PUBA Smokkelaar in mensen Zwarte markt, smokkel van verdovende middelen en handel in blanke sla vinnen dat zijn de „zaken" uvct die op iedere na-oorlogse jeej. tijd hun stempel drukken Keëerd en de eigenaars van der- - gelijke lucratieve onder nemingen tot millionnairs maken. Niet zonder moeite weliswaar, want ondanks conjunctuur en grote vraag is de verschaffing van de „waren" een prpbleem, dat de „zakenlieden" in deze drie takken van handel veel hoofdbrekens kost. taald baantje vervulde. Hij „exporteerde" namelijk eerst zichzelf naar Noprd- Afrika, ongetwijfeld in de overtuiging dat een pro eigen land nooit wordt. Overigens herinnerde hij zich eens in een krant, waarin een stuk schapenkaas gepakt was gelezen te hebben, dat ook een zekere Zaha- roff, die in zijn Griekse Puba het grote geheim, dat hij later tot grondslag van zijn onderneming zou maken: er waren geen meisjes meer. Vroeger kwamen ze uit Frankrijk maar nu was de oorlog er tussen gekomen. Mijnheer Puba overleg de niet lang en tekende een contract om binnen drie maanden twintig dan seressen te leveren. Kos- Dit geldt in het bijzonder voor de handel in het millionnair te worden. Pu- hoogste goed, de mens. ba echter was pacifist en Reeds de afzetmogelijk- ging machinegeweren en heden zijn, vergeleken kanonnen liefst zoveel mo rnet die van zwarte siga- gelijk uit de weg. vaderland het schoenpoet- ten: een half_millioen lire sers-ambacht had uitge oefend. naar het buiten land gegaan was om ten slotte koning der wapen handelaren „sir" en multi vredelievend, weshalve hij aan anderen de voorrang gaf. toen het er omging, de poort van de Europese vesting open te breken. Die anderen waren de ge allieerde soldaten. die zich van Noord Afrika uit via Sicilië in de hiel van Italië vastzetten. Toen zij langzaam naar het Noor den waren opgetrokken volgde hij hen en het kostte hem weinig moeite uit de in ellendige toe standen levende Italiaanse meisjes gegadigden voor Noord-Afrika te vinden: „Santa Madonna, u zult leven als een gravin, mooie kleren, veel geld en wanneer u het nietsdoen moe zi.jt, gaat u naar huis terug, koopt een bloemen winkel of fruitzaak Dus. signora, tekent u maar!" Zij tekenden allen, bij hon derden, bij duizenden. Signore Puba is op het ogenblik millionnair en ko ning van het Noordafri kaanse amusementsbedrijf. Dc politie kan hem niets bewijzen. Dus breidt hij zijn zaken nog uit. On langs is hij zelfs in ver binding getreden met een „koninklijke" collega uit de Verenigde Staten, waarschijnlijk met dc be doeling de „belangensfe ren" af te grenzen in Duits land en Oostenrijk, landen. Arrestant nuttigde een vork... De cellen achter het Asser politie bureau herbergen rare klanten. Er zijn er, die de hechtheid der deuren en tra lies met succes overigens hebben onderzocht en ln het nachtelijk duister de gulden vrijheid hebben opgezocht, zonder toestemming al te wachten. Er zijn cr ook, die niet met het dagelijkse menu kunnen of willen volstaan en dug „bijvoeding" wensen. Een van dcz.e lie den. die dc dikke deuren achter zich hoorde dichtvallen, omdat hij tets nam, waarover hij zich niet heer en meester mocht noemen, probeerde dezer dagen dc „bijvoeding" te verkrijgen door het consumeren van ccn etensvork. Eerst vonden de tanden een weg, die al het voedsel gaat en dat inspireerde hem tot het nuttigen van het hele etensappa- raat. HIJ slikte, slikte nog eens en kwam uiteindelijk, al slikkende ln het ziekenhuis terecht, waar hij von deza zwaar-op-dc-maag-llggendc bestand delen werd ontlast. Zijn toestand tg redelijk wel.... Vader offert oog voor blindgeworden zoon In de Deense hoofdstad heeft de vt- der van een blindgeworden student een van zijn clgcn ogen opgeofferd om zijn zoon ln staat te stellen, een deel van zijn gezichtsvermogen terug te krijgen, zo meldt .Aftcnbladct'. Enige tijd geleden verloor een 18-Ja- rlge student ten govolgo van een ont ploffing het gezichtsvermogen van bel de ogen. Zijn wanhopige vader vroeg een oogspecialist, prof. H. Ehlers van het Deense Staatshospitaal, het hoorn vlies van een van zijn eigen ogen op zijn zoon over te planten. De opcratlo gelukte en de zoon heeft thans een ge deelte van zijn gezichtsvermogen terug gekregen. Regeling voor uitkering aan „vorstwerklozen" De minister van Sociale Zaken heeft besloten ingeval van werkloos heid wegens vorst, sneeuwval of de gevolgen daarvan in de as winter maanden, voor zover nodig dezelf de regeling van toepassing te ver klaren als de vorige winter gold. Om practische redenen heeft de minister goedgevonden, dat vorst werklozen niet meer bij dc gewes telijk arbeidsbureaux behoeven te worden ingeschreven. Inplaats van de inschrijvingskaart zullen zij een verklaring van hun werkgever, dat zij als vorstwerkloos moeten wor den aangemerkt, dienen over te leggen. per stuk. De ..patron" schudde het hoofd. „Waar wil je zc vandaan halen, moil ami? Wil je ze per soonlijk uit het afgegren delde Europa slepen?" Dit plan koesterde Puba die op het ogenblik tot de niet. maar hij had een grooV-te producenten be- goede kijk op het oorlogs- horen van lieden als Puba verloop en was bovendien en Luciano. Weerbericht OVERDAG TOENEMENDE BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Aanvankelijk: wei nig wind met hier en daar vorming van nevel of mist. Later: wat toene mende en aan dc kust tijdelijk krach tige wind tussen Zuid en Zuid-West. meest zwaar be wolkt met plaatse lijk enige regen. Weinig verandering ln temperatuur. 17 Nov.: Zon op 8 03, onder 16 47. Maan op 16.50, onder 09.01.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1