DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Moskou geeft een vaag antwoord op het vredesplan Evatt-Lie Schoolmeester Sam Hill ving in zijn vrije tijd 20.000 ratelslangen Veiligheidsraad doet beroep op Joden en Arabieren „Ook het spoorwegpersoneel was verzets slachtoffer" China's hoofdstad gisteren stad van droefenis" Moch onthult, wie de Franse stakingen steunden „Amersfoort'' Amerika 'shouding onwrikbaar:Eerst opheffing der blokkade Nader contact met de Republiek Extra bonnen in December Eervol ontslag voor Abdoelkadir Roozenburg blijft de kop houden Niet gevaarlijk en een aangename tijdpassering Woensdag 17 November 1948 Achtste jaargang, No. 1176 ft Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummer* I0*cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administrètle: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Radio Moskou heeft medegedeeld, dat de regering der USSR aan Herbert Evatt, voorzitter van de Algemene Vergadering der UNO en aan Trygve Lie, secretaris-generaal heeft doen weten, dat zU hun opinie aangaande de oplossing van de Berlijnse kwestie deelt, wat be treft de beslissende invloed daarvan op andere kwesties zoals Duits land, Oostenrijk en Japan. De plaatsvervangende Sowjet-minister van buitenlandse zaken. Wysjinsky, heeft dit en andere punten uiteengezet In een brief. „De Sowjet-regering deelt evenzo uw mening aangaande de beteke nis van persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen tussen de leiders van staten bij het streven naar verbetering der betrekkingen". De brief gaat vervolgens in op een nota, die de Sowjet-Unie op 3 October aan Engeland, Frankrijk en de V.S. heeft doen toekomen en waarin werd voorgesteld „de richt lijnen te erkennen, waarover op 30 Augustus de opperbevelhebbers te Berlijn het eens geworden waren." Tevens heeft de Sowjet-Unie toen voorgesteld, dat de raad der vier ministers de Berlijnse en de Duitse kwestie zou bespreken, uit gaande van de overeenkomst van Potsdam. De Sowjet-Unie. zo zegt de brief, is nog altijd dezelfde me ning toegedaan. Terwijl dit algemeen gehouden, vage Russische antwoord geen nieuw licht werpt op de houding, die de Sowjet-Unie aanneemt te genover de verzoeningspogingen van Evatt en Lie, heeft president Truman in een verklaring te Key West, Florida, tegenover journa listen te kennen gegeven, dat Ame rika in elk geval vasthoudt aan de eis, dat eerst de Russische blok kade van Berlijn moet worden op geheven, alvorens besprekingen kunnen beginnen. Dit zei de president tegenover journalisten. Hij zeide geen plan nen te hebben voor een ontmoe ting met Stalin. Hij zou Washing ton niet voor een dergelijke samen komst verlaten. Zijn uitnodiging aan Stalin om naar Washington te komen was echter nog steeds gel dig. Truman zeide evenmin 't plan te hebben een afgezant naar pre mier Stalin te zenden. Betreffende zijn verhouding tot de minister van buitenlandse za ken, George Marshall, verklaarde hij, dat zij thans en vroeger in vol komen overeenstemming met el kaar waren. Hiermee gaf hij dui delijk te kennen, dat hij wenste, dat Marshall in zijn functie bleef. Truman noemde Marshall een van Amerika's grootste patriotten, daar hij slechts uit vaderlands plichts besef in dienst bleef. Marshall had zich van de tijd af dat hij uit het leger trad stèeds terug wensen te trekken. Marshall had, zo vervolgde de president, een verklaring gereed naar aanleiding van het voorstel van Evatt en Lie. Hij, Truman, keurde deze verklaring, die later gepubliceerd zou worden, volledig goed. Deze persconferentie was de eerste, die Truman na zijn verkie zing hield. Er zou geen speciale zitting van het huidige congres bijeen geroe pen worden. Senator Styles Bridges had namelijk op een speciale zit ting aangedrongen met het oog op de situatie in China. Truman zeide in contact te staan met de Chi nese president. Afscheidsvoorstelling Julia Cuypers In de Stadsschouwburg te Amsterdam gaf mevrouw Julia Cuypers gisteravond haar afscheidsvoorstelling als Ellonora de Wilde in „lentewolken" van Herman Roelvlnk. Het ls een afscheid geweest, dat velen naar de zaal aan het Leidsepleln had getrokken en dat zich ontwikkelde tot een grootse hulde aan deze 77-jarlge vrouw, die nu reeds 70 Jaar toneel speelt. Een kleine tentoonstelling van foto's en krantenknipsels ln de grote foyer gaf een beeld van de toneelloop baan van deze actrice. En wat aan deze expositie moest worden toegevoegd werd wel gezegd door de lange rij van sprekers en spreeksters die haar na af loop van de voorstelling hulde brach ten. Een Brits sportvliegtulg ls gisteren honderd kilometer ten Noorden van Genua in de bergen neergestort. De beide Inzittenden kwamen om het le ven. Eén van hen was een Engelsman, „Textieldistributie moet verdwijnen" Zo mogelijk in Juni van het volgende jaar „Wij moeten streven naar ophef fing van de textieldistributie vóór de Economische Unie met België tot stand is gekomen, zo mogelijk dus omstreeks JuniJuli van het vol gende jaar. Dit zou kunnen gebeu ren als de voorraad textielgoèderen vóór dit tijdstip zo sterk wordt aan gevuld, dat inplaats van honderd textielpunten per jaar, honderdtwin tig punten kunnen worden aangewe zen". gaf een woordvoerder van het Rijksbureau voor Textiel, drs. C. Bak. gistermorgen als zijn mening te kennen op het in Amsterdam gehou den handelscongres. „Nederland zou de overvloed van textiel, die België op het ogenblik reeds heeft, kunnen overnemen. Dit lijkt een vrij eenvoudige oplossing, die echter van de hand moet worden gewezen als men bedenkt, dat hier mede viermaal meer deviezen ge moeid zouden zijn dan met de im port van garens uit België. Uit deze garens zou Nederland zelf de eind producten kunnen fabriceren, zoa.ls dit ook vóór de oorlog geschiedde. (Van onze Haagse redacteur) Nadat de ministerraad gister- nacht tot ongeveer half één heeft vergaderd, is door enkele ministers het Nederlands standpunt naar aanleiding van de besprekingen tussen Stikker en Hatta nader ge- I formuleerd. Waarschijnlijk zal dit nog vandaag ter kennis worden j gebracht van dr. Beel en van de i adviseurs, die met minister Stikker j naar Kalioerang zijn geweest. Aangenomen wordt, dat deze ad viseurs dan verder in rechtstreeks contact met de Republiek zullen treden, teneinde nadere ophelde ring te verkrijgen van de Repu bliek over bepaalde punten die in het vorig onderhoud in Kalioerang zijn gerezen. Men neemt in welingelichte krin gen aan. dat althans voorlopig geen delegatie uit Nederland naar Indo nesië zal gaan en dus eveneens, dat ook "geen ministers uit Nederland zullen vertrekken. In verband met de spoed, welke zal worden be tracht bij het opnieuw opnemen van het contact, wordt zelfs niet aangenomen dat mr. Blom nog zal deelnemen aan de nieuwe bespre kingen. De ministerraad zal vandaag weer bijeenkomen om de normale zaken te bespreken, welke gisteren door het lange overleg over de In donesische kwestie niet aan de orde konden komen. Ratio Koster niet vrij Het hoog militair gerechtshof heeft gisteravond na raadkamer bet verzoek van de verdediger van Ratio Koster, om onmiddellijke invrijheidstelling van 1 zijn cliënt, afgewezen. Rijst, olie en boter Ter gelegenheid van de feestdagen In December zal aan alle leeftijdsgroepen honderd grom rijst op bon ter beschik king worden gesteld. Deze rljstbon wordt opgenomen ln de bonnenlijst van 2 December In dezelfde bonnenlijst wordt een bon opgenomen voor 250 gram boter of margarine of 200 gram vet boven het normale rantsoen voor de leeftijdsgroepen A B en C. De leef tijdsgroepen D en E ontvangen een ex tra bon voor de helft van deze hoeveel heid Tenslotte zal ln de bonnenlijst van 16 December oen bon worden nnn- gewezen voor alle leeftijdsgroepen voor 180 gram spijsolie De Amerikaanse torpr.dobootjagers „Purdy" en Bristolbrengen een operationeel bezoek van een week aan Amsterdam. Hedenochtend kwamen zij in de haven aan en kozen ligplaats aan het Steenen Hoofd. De schepen hebben een waterverplaatsing van 2200 ton en een beman ning van 350 koppen. Zij zijn beumperid wet 6 kanons van 12.7 cm., op gesteld in 3 geschuttorens, 12 mitrailleurs van 40 mm. 11 oelikons van 20 mm en 2 vijfling-torpedolanceerbuizen van 53.3 cm. Hun snelheid bedraagt 36',mijl per uur. Beide schepen behoren tot de „Allen M. Summer "-klasse en werden tn 1044 in dienst gesteld. Beide partijen handhaven onverzettelijk het eenmaal ingenomen standpunt De Veiligheidsraad heeft gisteren op Joden en Arabieren een beroep gedaan om onderhandelingen te beginnen over een permanente wa penstilstand in Palestina en aan de Joden opnieuw het bevel gegeven hun onlangs in de Ncgcb veroverde steunpunten prijs tc geven. Do Veiligheidsraad nam zijn besluit nadat kort tevoren de Arabieren de waarschuwing hadden laten horen, dat zij niet met de Joden zouden onderhandelen en de strijd zouden aanbinden met iedere Joodse staat, zolang deze zal bestaan. Tezelfdertijd hadden de Joden bekend gemaakt, dat zij de Negeb, zelfs niet tijdelijk, zouden verlaten. Bevredigende vergoeding bleef uit Stakers van '44 wenden zich tot regering „Het spoorwegpersoneel moest rekenen op een felle reactie van do Duitsers. Deze hadden reeds eerder in gevallen dat een staking alleen maar de betekenis had van aantas ting van hun gezag, maar hun oor logvoering niet raakte wat met de spoorwegstaking wel het geval was op de meest meedogenloze w\jze gereageerd. Dat dit by de spoorwegstaking meegevallen is, doet aan de waarde van de verzets daad en het daarbU aanvaarde risi co niets af". Met een brief, waarin o.a. de hier geciteerde zinsnede voorkomt, heeft de personeelsraad der Nederlandse Spoorwegen zich tot de minister raad gewend, om een volledige ver goeding toegekend te krijgen voor de door het spoorwegpersoneel ge leden stakingssehade, op dezelfde voet als de toegekende vergoedin gen wegens verzetsschade. Het spoorwegpersoneel is echter tot zjjn verbazing aldus de brief bii het betrokken departement ge stuit op de opvatting, dat de slacht offers van de spoorwegstaking niet als verzetsslachtoffers kunnen wor den beschouwd, doch slechts aLs gewone oorlogsslachtoffers. Deze kwestie vraagt nu al sinds de bevrijding om een regeling, waarvan echter, ondanks een schrif telijke toezegging, die de minister van financiën in October 1947 deed, niets is gekomen, doordat ln plaats van de 80 tot 100 procent uitke ring. die de minister in uitzicht stelde, in totaal slechts een bedrag van 33 procent was uitgekeerd. Het spoorwegpersoneel schraagt ztfn standpunt met uitlatingen van toenmalige ministers o.a. van prof. Gerbrandy voor radio-Oranje en van oud-minister ir. TJromp, en vraagt in de brief aan de minister raad, de directie der N.S. volmacht te geven tot het. treffen van een voorlopige regeling om te maken, dat het spoorwegpersoneel „de waarde vergoed krijgt van de goe deren, die in de strijd verloren gin gen". Bij beschikking van de minister-pre sident. minister van algemene zaken, de irllnlster van overzeese gebiedsdelen en dc minister zonder portefeuille is aan Raden Abdoelkadir Wldjojoatmodjo op zijn verzoek op de meest eervolle wijze, gerekend van 1 November 1948, ontslag verleend als voorzitter van de delegatie, ingesteld bij koninklijk be sluit van 15 December 1947. onder dankbetuiging voor dc vele en gewich tige diensten, door hem in moeilijke omstandigheden den lande bewezen. De hoogleraren Piccard en Cosijns zijn in België teruggekeerd na de mislukte duikproeven met de Bathyscaphe. De terugtocht werd gemaakt per vliegtuig in gezelschap van mevr. Cosijns en de heren J. van den Eeckhoudt( G. Marlier, Algost, Ockum en Jacques Piccard. Op het vlieg veld Everè bij Brussel werd het gezelschap begroet door de directeur van het Nationaal Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek, de heer Willems, en de dames Piccard, Eeckhoudt en Marlier. Nederlands schip op Theems gezonken In de nacht van Dinsdag op Woensdag is het Nederlandse mo torschip „Quo Vadis" buiten de mond van de Theems gezonken, Naar verduidt zijn tien leden van de bemanning door een voorbij komend Engels motorschip opge pikt. Zij ziin te Southend aan land gebracht. Een vrouw en een kind behoren tot de geredden. Wel zaclu weer maar nog peen records De laatste dagen worden we gc- tracteerd op een. we zouden haast zeggen, heerlijk lente weertje. Voor al in dc middaguren doet de tem peratuur niet vermoeden dat de ka lender 16 November aanwijst. Men is al geneigd te gaan spreken van abnormaal hoge temperaturen voer de tijd van het jaar en men denkt reeds aan records. Maar hier zijn wij nog wel oven vanaf. Bii infor matie bij het K N M-I te De Bilt bloek ons dat de hoogste tempera tuur eergisteren .(Maandag) 13 gr. Celsius was. Het vorig jaar werd op 21 November een temperatuur van 16 graden geconstateerd. Van een record breking is dus nog geen sprake! Weerbericht LATER TOENEMENDE WIND Weersverwachting geldig tot Donder- dagavond. Aanvankelijk: en kele plaatselijke opklaringen. h»rr en daar vorming van nevel of mist, weinig wind. La ter: meest zwnar bewolkt mot, nu» cn dan enige regen of (7 rilotregen en voor al aan de kust aanwakkerende tussen Zuid en Zuid-West. Weinig ve andering ln temperatuur. 18 Nov.: Zon op 8 05. onder 16 45. Maan op 17.22, onderJ 10 21 ivlnd Met aannemen van het wapen- stilstandsplan waren vier stem mingen gemoeid. Twee delen van het plan werden aangenomen met 8 tegen 0 stemmen, waarbij Rus land. de Oekraine en Syrië zich van stemming onthielden. Bij een derde stemming van 8 tegen 1 stem Syrië stemde tegen. Rus land en de Oekraine onthielden zich keurde de Raad dat deel van het plan goed, dat betrekking heeft op het uitvaardigen van een wapenstilstand. Een vierde stemming bleek noodzakelijk door e"u poging te elfder ure van Syrië om de order aan Israel tot terugtrekken uit dr Negeb uit te breiden tot Galilea, waar Israel de laatste maanden aanzienlijke veroveringen op de Libanezen boekte. Dit leverde slechts drie, stemmen op België. China en Syrië terwijl de-andere acht landen zich van stemming onthielden. Voordat de Veiligheidsraad het verstrekkende wapenstilstandsplan aanvaardde, werd een nog ver strekkender voorstel van de Rus sen verworpen, dat bevel tot .for mele vredesonderhandelingen' wil de geven. De meerderheid nam het standpunt in, dat de Veiligheids raad slechts het beëindigen der vijandelijkheden kan bevelen, ter wijl de kwestie van de definitieve vredesregeling diende te worden behandeld door de volledige zitting der Algemene Vergadering. De Joden begroetten het beroep op wapenstilstandsonderhandelin gen als een eerste stap naar een formele vredesregeling, maar hun standpunt in de Negeb-kwestie stelt de Raad voor nieuwe proble men. IV Nanking, zo meldt Reuter, was Dins dag „een stad der droefenis", toen van het front werd vernomen, dat de door de communisten geleide troepen om Hsoetsjou zijn heengetrokken en Soeh- slen hebben veroverd. 250 k m. ten Noorden van de hoofdstad. Volgens mi litaire bronnen te Nanking zijn bijna honderdduizend manschappen van de regering op weg naar het gebied van Sochsicn, waar een beslissende slag zou plaats hebben. Dc berichten over Hsoetsjou zelf zijh, zoals tevoren gemeld, verward. Indien de stad gevallen zou zijn. dan ligt tus sen de Noordelijke rode legers en Nan king als laatste regeringsbastion Peng- poe. 240 k m. van Nanking. Volgens de laatste berichten stromen tachtigduizend door de communisten aangevoerde manschappen naar Peng- poe. Het wachtwoord van de regering is nog immer „noch capitulatie noch terugtocht" maar verscheidene hoge regeringsfunctionarissen hebben toege geven aan dc toestand te wanhopen. In Noord-Mandsjoerije trekken de Noordelijke troepen nog steeds naar de Grote Muur om zich te voegen bij de door de communisten geleide concen traties bij Foening, 280 k.m. ten Oosten van Peking. In dc ..zak" van Peking hebben de regeringsstrijdkrachten hun linies verkort en zijn een gedeeltelijke terugtocht naar Loeanhslen. 170 km. ten Noordoosten van Tientsin, begon nen. Beweerd wordt, dat gemotoriseer de eenheden der regering voortdurend uit Peking naar het Zuidoosten trekken (via Tientsin) ter verdediging van de mijnstreek. Officiële berichten uit de hoofdstad Nanking spreken een geheel andere taal. Volgens deze berichten (uit rege- Tingsbron dus) zouden alle communis tische troepen rondom Hsoetsjou in een wanordelijke terugtocht zijn en zouden daar 93.000 communisten zijn gesneu- Russen eisen Oostenrijks spoorwegmaterieel De Oostenrijkse kanselier, dr. Leopold Flgl, heeft Dinsdag in de ministerraad medegedeeld, dat de Sowjets er op had den aangedrongen 540 locomotieven en 5575 spoorwagons, die als oorlogsbuit werden beschouwd, tegen het eind van de maand over te dragen. Met de over dracht van dit materieel was reeds een begin gemaakt, zei Flgl. veld.. De communistische troepen, van wie werd gezegd dat zij Soehsien had den veroverd, zouden gevlucht zijn over de grens tussen de provincies Sjantoeng en Kiangsoe. Dr. Wellington Koo, de Chinese am bassadeur te Washington, heeft bij het Amerikaanse State Department aan gedrongen op een „duidelijke verkla ring over de Amerikaanse politiek jegens China". Een verklaring van steun, sympathie en solidariteit zou het moreel van dc Chinese militairen en burgers verhogen, aldus dr. Koo. Oosteuropees goud moest strijd tegen het plan-Marshall gaande houden De Franse Nationale Vergadering is gisteren weer bijeengekomen om een lang relaas van minister Jules Moch (binnenlandse zaken» aan te horen over de stakingen en de communistische sabotage. De zitting ver liep rustig, hoewel minister Moch zich verscheidene keren scherp richtte tot de communistische afgevaardigden maar deze hadden kennelijk de opdracht gekregen, incidenten tc vermijden, zo schrijft Reuter. Moch gaf een uitvoerig overzicht over de gebeurtenissen in cn rond om de Franse mijnen en hij viel bij herhaling fel uit. „Dit was geen actie van vakverenigingen dit is revolutionnaire actie," zei hij. doe lend op de sabotage „die kennelijk geschiedde op bevel van hoger hand". aldus de woorden van de minister. Hij staafde zijn bewering door weer do bekende instructie van de inmiddels overleden Com- inform-secretaris Zjdanof voor te lezen, waar in stond dat „zelfs als de diplomatieke spanning zou ver minderen. de communisten in West- Europa moesten voortgaan met hun strijd tegen het plan-Marshall cn dat een diplomatieke Godsvrede slechts een episode zou zijn in de oorlog tegen het Westerse kapita lisme. dot op de knieën moest wor den gebracht". De gelden, die de commr.nisten ter ondersteuning van hun actie uit landen achter het IJzeren Gordijn hadden gekregen, waren, zo ont hulde minister Moch overgemaakt door de Banque commercial? pour l'Europe du Nord. een bank. die voor de wet Frans was doch in werkelijkheid het eigendom is van twee Russische banken. Nog zeer onlangs was goud van de Comm- form tot een bedrag van meer dan een milliard francs Frankrijk bin nengebracht. Voorts waren, zo vertelde de mi nister. enige Roemeense diploma tieke ambtenaren betrokken bij het verlenen van geldelijke steun aan de stakers. Ik veronderstel, aldus Moch, dat de Roemeense regering niet op de hoogte is van de activi teiten van sommige harer agenten en dat zij hen wel zal willen instru eren. zich niet te bemoeien met on ze binnenlandse aangelegenheden De debatten over Moch's verkla ring beginnen vandaag. Dammen De uitslagen van de partijen, ge speeld in de 4e ronde van het Lour- nooi om het wereldkampioenschap dammen luiden: Roozenburg (Ned.)Laros (Ned.) 20; Demesmaecker (België) Keller (Ned.).,02; Post (Frank rijk)Rostan (Zwitserland) 20; Verpoest (België)Chiland (Frank rijk) 20: Ghestem (Frankrijk) Pérot (Frankrijk) 20. De stand luidt na de 4e ronde: 1. Roozenburg 8 punten; 2 en 3. Keiler en Verpoest 6 punten; 4 en 5 Ghestem en Post 5 punten; 6 Pérot 3 punten; 7 en 8 Chiland en Demes maecker 2 punten; 9, 10 en 11 La- ros, Rostan cn Van der Staay 1 punt. De 5e ronde wordt vandaag in Den Haag gespeeld. BELGISCHE ELFTAL SAMENGESTELD Het Belgische elftal dat Zondag 21 November te Antwerpen tegen Nederland uitkomt, is als volgt sa mengesteld: doel: Meert Anderlecht)achter: Aernaudts (Berchem) en Anoul (F. C Luik), midden: Coppens (F. C. Mechelen), Carré (F. C. Luik) en Henriet (S. C. Charleroi); voor: Appeltans (St Truyen), Van Steen- lant (St. Nicolaas), Mermans (An derlecht), Chaves d'Agullar (La Gantoise) en Mannaerts (R C. Mechelen). Reserves: Dedopt (Ant werp. F. C.Hendrlckx (Lyra), de Buck (Aalst) en Govard (F. C Luik Sam Hill is van beroep hoofd van een middelbare school te West-Denver. En in zijn vrije tijd jaagt hij op ratelslangen om dat het zo leuk is. Hij zegt, dat hij dit een echte ontspanning vindt en hij kan het weten, want hij heeft het al 36 jaar ge daan en in die tijd zonder ooit gebeten te worden bijna 20.000 ratelslangen verschalkt. Hill houdt stokstijf vol, dat het jagen op ratelslan gen helemaal niet is wat ae meeste mensen denken, n.l. een buitengewoon ge vaarlijke om niet te zeg gen hoogst onaangename tijdpassering. Tijdens de oorlog heb ben Hill en twee jachtge noten honderden ratelslan gen naar de dierentuin te Chicago verzonden, waar het slangengif werd ver zameld voor de vervaardi ging van een geneesmiddel tegen slangenbeten. Hill veronderstelt, dat het gif tevens werd gebruikt voor de vervaardiging van en kele min of meer gehei me middelen, waarvan op zijn minst één aan gewon- geschoven en als men zorgt, dat hij vlak achter de kaak zit. kan men vol gens Hill zonder gevaar met het ondier doen wat men wil. de soldaten werd toege diend tegen shock. Hill is in 1912 met het jacht maken op ratelslan gen begonnen Hij was toen een jong onderwijzer te Wyoming. Om ze levend te pakken te krijgen maakt hij ge->. bruik van een metalen roede van ongeveer een meter lengte met. een lus van metaaldraad aan het ene einde, die lus wordt over de kop van de slang Er zijn 22 verblijfplaat sen van ratelslangen. di<> door Hill en zijn jachtge noten George Heywood en dr Everett, beiden uit Denver regelmatig wor den bezocht. Hill vertelde, dat een van de grootste daarvan zich bevond tussen de rot sen in de nabijheid van Craig in Colorado. „Daar plachten 3000 tot 5000 ratelslangen de win ter door te brengen" zeide hij, „en niet zelden vingen wij op één enkele dag m de lente of de herfst niet minder dan 600 exempla ren." „Eens zag ik een hol. zo groot als twee kamers, waarvan de bodem bedekt was met een dikke massa slangen Het leek of er een oosters tapijt op de grond lag Hill en Hevwood bewe ren. dat ratelslangengif. door de mond genomen, onschadelijk is. Heywood heeft eens de gifttanden van een grote ratelslang, die hij in een van zjjn handen hield „ge molken". Het gif, dat op citroensap leek. werd op gevangen in een kopje. Heywood doopte een vin gertop in het kopje en lik te haar af om de kwali teit vast te stellen. De toe schouwers huiverden, maar de snoeper bleef er gezond bij. ■\17ELK een grondeloze verwor- ding moet er geheerst heb ben ln de geesten van hen, die thans als „beulen van Amers foort" te Amsterdam terecht staan. Hoe is het woord mens hier ont aard; wat zijn woorden als „beul" en „moordenaar" eigenlijk nog zachtaardig als men ze toepast op hen, die in het kamp Amersfoort weerloze mensen te bewaken kre gen en instede van ze te bewa ken, hen moedwillig havenden, vernielden, vertrapton Men vraagt zich af, hoe het mo gelijk was, dat lieden, die eens eerzame beroepen uitoefenden als metselaar, timmerman, schaapher. der, metaalbewerker, konden af dalen tot zulke diepten van per versiteit. Doodgewone mensen, misschien wel, ééns. eerzame huls. vaders en nette burgers. Maar er kwam in hun land een systeem, het Hitler-systcem; en dat kende geen menselijke waar digheid, het kende slechts macht machtswellust. Die macht en die machtswellust werden hun aangeprezen, elke dag weer, ln hitsende redevoeringen en felle geschriften. Het leerde hun, dat Duitsers wezens waren van ho gere orde dan andere mensen; het leerde hun, dat het doel de mld- aelen heiligt, dat terwille van Le- bensraum aHes geoorloofd was. Het leerde hun, dat alle Joden rücksichtslos uitgerooid moesten worden, dat Polen niet op één lijn weren te stellon met Duitsers en toen de oorlog met Rusland kwam dat Russen barbaren wa. ren. In de Duitsers werd. iedere normale menselijke drift afge stompt en de machtswellust werd stelselmatig aangehitst, met alle gevolgen ervan. De beulen van Amersfoort ver dienen hun gefechte straf. Nie mand zal hot ontkennen. Het sys- teem, dat zulke onmensen schiep, ls vernietigd. I s het vernietigd? Is de machtsdrang, de machts wellust uitgebannen? Zijn alle mensen, ln alle landen ervan over tuigd, dat het streven naar macht noodzakelijk de geesten vergiftigt en mensen tot beulen maakt? Heeft de mensheid de les ge leerd, die koningin Juliana ons voorhield bij haar inhuldiging: „In de laatste twintig jaar hebben ln de wereldgemeenschap misdaden plaats gegrepen, zo groot, dat men zich die niet tevoren had kunnen voorstellen.... Geen be tere wijze om dit kwaad te bestri], don dan het opvoeden van onze Jeugd tot vrije mensen met een geestelijk fundament, met een sterk verantwoordelijkheidsge voel voor do modemens, met eer bied voor alles wat leeft en groeit en voor eens anders diepste overtuiging." Dat heeft Hitier hun niet geleerd. Vandaar „Amersfoort". '"FELKENS als gruwelen uit de A bezettingstijd aan de orde komen, voelen we woede teqen de nazi's In ons rijzen. En ofschoon v/ij ervan overtuigd zijn, dat het merendeel der Duitsers in Hitler geloofde, zolang zijn macht leek te zullen zegevieren, toch, we mo gen niet vergeten, dat er ln die poel van verdorvenheid ook, als verscholen, tere plantjes wellicht, andere gevoelens hebben geleefd. We denken aan een boek van de Duitse schrijver Ernst Wiechert, die de oorlog in een concentratie- kamD doorbracht; het is na de oorlog verschenen. Dit boek, „Die Jeromlnkinder", is vervuld van een zo diepe, religieuze levens liefde, van zulk een innige eer bied voor alles wat leeft en groeit, van een zo zuivere bekommernis nr.et alle leed onder de mensen, dat een Nederlander zich nauwe lijks kan voorstellen, dat een Duitser het schreef. Het is de fel ste veroordeling van mensen-ver wording door macht, die wij in lang gelezen hebben. Een van de aangrijpendste scè nes is deze: In hol dorp, waar de familie Jeromin woont, komt een predikant, Agrlcola. Hij heeft de stad verlaten, omdat het grenzen loze leed onder de mensen hem te sterk aangreep. Zijn geloof heeit hij er bij verloren. Nu gaat hij v/erken ln het kleine dorp. Mis schien zal God hem hier tonen, waarom er zoveel leed ln de we reld is. Maar er komt een ziekte en alle kinderen sterven. Het ge was wordt aangetast en het ver gaat. Zijn vrouw verlaat hem, want hij is niet rechtgelovig meer. Van zijn vrienden v/orden er ver moord. Dan vloekt hij zijn God in de felste bewoordingen; hij wordt een dronkaard. Maar door al die „openbare zonden" heen blijft hij voorstelen met de godheid, met het leven, met het leed. Ontoeganke lijk is hij, verwilderd, vervreemd, een wrak. Dan, bij een vechtpartij in het dorp. waarbij de ex-predikant aanwezig is, wil een dronken marskramer een kreupele jon gen, die hij ten onrechte van diefstal van zijn mars verdenkt, doodslaan. De predikant springt ei tussen en vangt de slag op. Bij zijn graf spreekt een collega. Diens grafrede kan ln één zin worden samengevat: „Niemand heeft groter liefde dan dit, dat hij zijn leven zet voor zijn vrienden." Een mens kan grondeloze diep ten van verwording bereiken; hij kan ook schijnbaar onbereikbare hoogten van verantwoordelijk heidsgevoel voor de medemens bereiken. Wat het machtssysteem voor mensen schept ziet men ln „Amers- foort". Voor dat andere fundament, dat van eerbied voor alles wat leeft en groeit, ddórvoor zijn do duizenden martelaars ln de bezet ting, in de vele kampen, gevallen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1