DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c Westen weigert; Evatt en Lie doen nieuw beroep op Grote Vier D Ook hout laat lamplicht dank zij nieuwe vinding Opmerkelijke radiotoespraak van Mohammed Hatta Eieren vrij Verkeer in Nederland wordt „in nieuwe banen" geleid Federalisme krijgt gestalte yeiliglieidsraad moet nu de partijen tot overeenstemming brengen IERLAND EEN REPUBLIEK Marshallhulp blijft steken in VS Wij moeten samen met federalisten naar onafhankelijkheid streven Maandag staking in Franse havens Vluchtelingen in Jeruzalem BONNENLIJST In kort .bestek Ondanks Frans protest geen wijziging in Brits-Amerikaanse plannen Donderdag 18 November 1948 Achtste jaargang, No. 1177 Opgericht door de Stichting Jiet Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamscbe Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. of 4.15 p. kw. Losse nummer* 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrdaan 7, Amersfoort. Telefooo redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur» TJ. DE BOORDER. VREDESPLAN" DER UNO Amerika. Engeland en Frankrijk hebben bet „vredesplan" van Trygve Lie en Herbert Evatt afgewezen. Kort nadat de antwoorden van de "drie Westelijke mogendheden waren ontvangen, hebben Evatt en Lie een nieuw beroep op de vier grote mogendheden gedaan om hun geschil over Berlün op vreedzame wijze op te lossen. In het eerste vredesplan bevalen Evatt. de Australische minister van buitenlandse zaken, die thans belast is met het voorzitterschap der UNO. en Trygve Lie, de secretaris-gene raal van de organisatie, direct over leg tussen de vier grote mogend heden aan. Dit is door de drie Westelijke mogendheden van de hand gewezen, omdat zij niet onder de druk der Berlijnse blokkade wil len onderhandelen. Amerika. Enge land en Frankrijk blijven van me ning. dat de kwestie via de UNO moet worden geregeld en zeggen dan ook hun volle steun toe. wan neer de behandeling van het geschil door de Veiligheidsraad geschiedt In het Russische antwoord, dat reeds een dag tevoren werd ont vangen. werd de eis gesteld, dat het overleg in de raad van ministers van buitenlandse zaken zou ge schieden. De Veiligheidsraad werd in het Russische antwoord ge negeerd. Enkele wen nadat de antwoorden van de Westelijke mogendheden te Parijs waren binnengekomen, heb ben Evatt en Lie een nieuw beroep gedaan op de vier grote mogend heden. Hierin wordt met voldoening geconstateerd, dat alle vier de mo gendheden „op de een of andere wijze" het verlangen naar een rege ling van de Berlijnse kwestie te kennen geven. Het nieuwe beroep van Evatt en Lie concentreert zich thans op een actie door de Veilig heidsraad. Marshall, de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, zal zich binnenkort naar de V.S begeven voor belangrijke besprekingen Hij zal Maandag president Truman op het Witte Huis ontmoeten. Men ver wacht dat hij nog voor 11 December de dag waarop de Assemblée ein digt. te Parijs terug zal zijn. In een zeer korte behandeling heeft het parlement van Eire gis teren met algemene stemmen de %vet aangenomen, waarbij Eire tol een republiek wordt verklaard, die niet meer met de Britse kroon ver bonden Is. Volgens de wet, die Woensdag In tweede lezing behandeld zal wor den. behoeven de maatregelen op het gebied van de buitenlandse po litiek niet meer de goedkeuring van de Britse kroon. De president van Eire heeft de uitvoerende macht in verband met buitenlandse aange legenheden en de naam van de na tie wordt „Republiek Ierland". Functionarissen van het plan- Marshall schatten, dat ongeveer 140.000 ton herstelgoederen, be stemd voor Europa, zich aan de ha vens aan de Amerikaanse Oostkust hebben opgestapeld als gevolg van de staking van havenarbeiders. Per dag werden 20.000 ton goederen naar de door de staking aangetaste Noordatlantische havens vervoerd, waar alle ladingen, met uitzonde ring van steenkool en graan, opge houden werden. De staking had tot dusver geen nadelige gevolgen voor de 16 Marshall-landen, doch uit het stijgend aantal verzoeken van Euro pese landen bleek dat sommige zich zorgen maakten. In een radiorede die in vele opzichten opmerkelijk van toon was. heeft Mohammed Hatta, de premier van de republiek Indonesië, zich gisteren tot de Indonesische bevolking gewend met het advies „zijn gevoelens op zij te zetten" bij het werken voor een onafhanke lijk Indonesië. Hatta zei in zijn rede, dat mr. Stikker, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, „goede bedoelingen" had, die echter door de Nederlandse legervoorllchtingsdienst en andere bureaux „verkeerd geïnterpreteerd" waren. Verder sprak hij woorden van waardering jegens de Indonesische federalisten, in de door de Neder landers bezette gebieden. Hatta deed een beroep op het leger en de politie om hun plicht te vervullen. Hij verklaarde met nadruk, dat de legereenheden aan de status-quo-lijn ernstig zullen worden gestraft, indien zij be standsschendingen plegen. Met betrekking tot de bespre kingen met minister Stikker zei Hatta. dat deze nuttig waren ge weest, doch dat de sfeer wordt ver slechterd door „Batavia", waarbij hij speciaal noemde de berichten van de Dienst Legercontacten. Hij zei verder o.m. „wij zullen ons ver dedigen indien wij worden aange vallen, doch indien wij niet worden aangevallen moeten wij ons aan onze beloften houden." Hatta zei verder, dat hij sa menwerking wenst met de fe deralisten en dat het belache lijk is, te spreken over ma rionettenregeringen, omdat wij één doel voor ogen hebben namelijk vrijheid voor geheel Indonesië. „Er dient geen anti these te bestaan tussen ons en de federalisten doch een syn these en wij moeten gezamen lijk streven naar het bereiken van het doel op één Januari 1949." „Wij moeten de besprekingen met de Nederlanders voortzetten en niet bang voor slechte gevolgen zijn, want op de rechtvaardigheid van de Veiligheidsraad kan gere kend worden," aldus Hatta. Hatta ging uitvoerig m op de affaire Madioen, die hij een be treurenswaardige nationale trage die noemde. Hij verklaarde, dat ideologische geschillen de een dracht hebben verbroken. De oor zaken van het lijden van het volk zijn volgens Hatta ten eerste de Nederlandse blokkade, vervolgens de affaire-Madioen en ten derde de langdurige droogte, waardoor de oogsten mislukten. Volgens „Antara" zei Hatta nog. dat hervatting van de onderhande lingen met de Nederlanders af hangt van de houding van de Ne derlanders. Hij legde er de nadruk op, dat de Nederlanders en de Re publikeinen een vreedzame sfeer behouden, die nodig is voor de regeling van het geschil De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft gistermiddag in de Twee de Kamer medegedeeld, dat het In de bedoeling ligt de distri butie van eieren op 2 Januari op te heffen. Negara-vorming terwijl overleg met Djogja ophanden is? Moet niet het bijeenroepen van een conferentie te Bondowoso (Oost-Java). met het doel. de oprichting van een negara Oost-Java voor te bereiden, weinig opportuun worden geacht, nu wij wellicht aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen met Djogja staan? Deze vraag heeft de heer F. Goedhart (Arb schriftelijk gesteld aan de minister van Overzeese gebieds delen. Het gaat hier om een gebied, dat bij de overeenkomst van Llnggadjntl dóór Nederland als Republikeins terri toir werd erkend en de heer Goedhart vraagt dan ook of de minister bereid is. deze voorbereidingen, die in Djogja de indruk moeten wekken, dat de Ne derlandse regering de Republiek verder wil versplinteren, te doen opschorten. Rijksluchtvaartschool naar Eindhoven? Ir. Philips maakt bezwaren Ir. F. Philips te Eindhoven heeft bezwaren te berde gebracht tegen de plannen om de Rijksluchtvaart school naar het vliegveld Welschap bij Eindhoven te verplaatsen. De bezwaren komen voornamelijk neer op het lawaai, dat honderd vlieg tuigen per dag boven de dicht bevolkte stadswijken zouden maken en dat tevens schade zou toebren gen aan de televisie-experimenten, het gebruik van de opnamestudio's en het werk in het natuurkundig laboratorium. De Eindhovense ge meenteraad zal 29 November een beslissing nemen. De Franse havenarbeiders die lid zyri \an de door de communisten beheerste vakvereniging C. G. T., zullen Maandag In staking gaan. De staking zal onbepaalde tijd du ren. Zy Is gericht op „aanpassing der lonen by de gestegen kosten van levensonderhoud". In Marseille is nog steeds een staking der zeelieden aan de gang. Deze heeft gisteren een protest staking van een uur uitgelokt on der de metaalbewerkers en de ar beiders in de chemische Industrie: zij protesteerden tegen het requi- reren van zeelieden ter bemanning van opgehouden sdhepen. Ook de Marseillaanse havenarbeiders slo ten zich bij deze proteststaking aan. In de Assemblée Nationale kwam het gisteren, bij de voortgezette de batten over de mijnstakingen, tut een incident. Lecoeur. een commu nistische afgevaardigde, had de po litie, die op last .van de regering had Ingegrepen, beschuldigd van barbaarsheid. Toen minister Mocli opstond om te antwoorden, riep Lacoeur: ,,U bent een leugenaar". Voorzitter Herriot schorste toen de vergadering voor enige tyd. Na de hervatting voerden behalve La coeur nog enige andere communisti sche afgevaardigden het woord, na dat zij waren gewaarschuwd, geen beledigende uitdrukkingen te ge bruiken. Vandaag zal waarschijn lijk André Marie, de minister van justitie, spreken. Gewijzigde groetplicht gaat pas 1 December in In verband met de dezer dagen in een legerorder opgenomen gewijzigde regeling van de groetplicht voor mili tairen der Kon. Landmacht, met inbe grip van de legerluchtmacht. waarbil o m. de groetplicht in spoorwegstations en de daarbij behorende perrons, als mede in openoare inrichtingen voor publieke vermakelijkheden Is vervahen, wordt er door de legervoorlichtings- dlenst de aandacht op gevestigd, dat deze nieuwe regeling eerst op 1 Decem ber a.s. in werking zal treden. De uit deze gemeenschappelijke rege ling voortvloeiende wijziging voor de Kon Marine zullen dezer tingen bij cir culaire-Zeemacht worden bekend gé- maakt Er wordt voorts op gewezen, dat de bepalingen omtrent het brengen van de militaire ere-groet, welke o m. aan de leden van het Koninklijk Huis wordt gebracht, ongewijzigd zijn gebievcn. Medische keuring voor automobilisten is na dertien jaar nog steeds twistpunt Rijbewijzen voor de tijd van 5 jaar Arabische vluchtelingen bakken, gadegeslagen door Egyptische oorlogs correspondenten. hun brood in dc open lucht in de wijkplaats Jeruzalem na hun vlucht uit het oorlogsgebied van de Negeb. Deze Arabieren vluchtten voor de verrassende overval van het Israëlische leger, dat met als excuus een aanval op een convooi, een bliksemsnelle en beslissende aanval deed op de Egyptische troepen, die de Negeb in Zuid-Palestina bezetten. Nederlandse Raad van de Europese Beweging in Den Haag geinstalleerd „Nederland kijkt de Extra trein uit België voor interlandwedstrijd Zondagavond, na afloop van de Inter landwedstrijd België—Nederland, zullen de Nederlandsche Spoorwegen een ex tra trein inleggen van Esschen naar Amsterdam. Deze trein vertrekt uit Esschen om 20 00 uur, uit Roosendaal om 20 55. Aankomst te Rotterdam om 21.56. Den Haag 22.23 en Amsterdam C S 23.30 uur. kat uit dc boom" In de Weeskamer van het Haagse Binnenhof is gistermiddag de eerste verpaderirg tr- li", n van de Ne derlandse naaH~fler Europese Bewe ging. In deze Raad, waarvoor ruim 30(1 personen zijn uitgenodigd van wie er meer dan 200 de uitnodiging aanvaardden, zijn alle schakeringen van het politieke, sociale, economi sche en culturele leven vertegen woordigd De Nederlandse Raad zal als regel tweemaal per jaar bijeen komen en hij zal een uitvoerend comité van 10 tot 20 personen kie zen, dat zo vaak zal vergaderen als .wenselijk wordt geacht. De installatie van de Raad, die gisteren in Den Haag plaats had, geschiedde door de heer P- A. Eer stens, de voorzitter van het inltia- tiefcomiló. Dit blijft nog tijdelijk in functie, om lijd te hebben voor een betere voorbereiding: de ver kiezing van een uitvoerend comité en leden van de commissies werd tot een volgende vergadering uit gesteld. Wel werd echter de benoe ming van een presidium van vier personen wenselijk geacht. Bij ac- clamaü.e werden hierin benoemd de heren P. A. Kerstens, voorzitter, prof. mr. R. Kranenburg, prof. dr. H. Brugmans en mr. J. Meyen, vicc- voorzitlers. De heer Kerstens gaf in zijn rede een overzicht van het werk dat reeds verricht is om le komen tot een Europese Assemblée. Hij her innerde aan het daartoe door Paul Ramadier ingediende ontwerp, dat reeds spoedig door de Franse rege ring werd overgenomen, en ge steund door Belgie. Sforza, de Ita liaanse minister van buitcnlanÖse zaken. Ierland, en het Amerikaanse departement van buitenlandse za ken. Engeland en Nederland bleven nog afzijdig, en wat ons land bctrelt was, zo zei de heer Kerstens, de houding van „eerst de kat eens uit de boom kijken" daaraan schuldig. Dezer dagen kan een ministerieel besluit worden verwacht, dat dc heren ir J. W. Albarda, dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot en P. A. Kerstens zal aanwijzen om Nederland te ver tegenwoordigen op de vergadering van het comité tot voorbereiding van een Europese Assemblée. Deze vergadering begint Donderdag 25 November te Parijs. Voor de feestdagen De minister van Economische Zaken heeft de colleges van B. en W. in alle gemeenten machtiging verleend ontheffing te geven van de winkelsluitingsregeling. Van 1 tot en met 4 en op 22 en 23 Dec. mogen de winkels tot acht uur 's avonds open blijven teneinde het publiek in de gelegenheid te stel len ook 's avonds hun cadeautjes te kopen. (Van onze Haagse redacteur) Sedert Vrijdag 13 September 1935 heeft Nederland een Wegenver keerswet. Doch of het nu komt door deze datum, of uitsluitend door meer zakelijke omstandigheden, dit lijvige stuk wetgeving ligt nog steeds ongebruikt op de archiefplan ken. omdat de dag van inwerking treding nog niet is bepaald. Nemen we aan, dat het uitslui tend de zakelijke omstandigheden zijn geweest, waarover deze wet is gestruikeld, dan moet als voor naamste reden de medische keuring voor het rijbewijs worden genoemd, welke in de wet wordt geëist Deze keuring eist een zo Ingrijpende en kostbare organisatie, dat alle po gingen om een oplossing te vinden mislukten. Zo werd de inwerking treding van de wet van maand tot maand en van jaar tot jaar uitge steld. Tot de Duitsers kwamen, met hun nieuwe Wegenverkeersregeling, die tezamen met de Motor- en Rij- wielwet van 1905 ons verkeer nog steeds beheerst Nu moet onmiddellijk worden ge zegd, dat de Wegenverkeersrege ling. ondanks haar dubieuze kom af, toch nog wel een aantal regels heeft gesteld, waarvan hot voortbe staan velen gewenst schijnt. Daarbij wordt in dc eerste plaats gedacht aan het principe, dat het algemeen beginsel van de weg op iedere weg gebruiker van toepassing is. Ook de voetganger is er dus aan gehouden. Voorts is bijvoorbeeld algemeen erkend, dat indien er maximum snelheden in de bebouwde kommen moet. bestaan, het toch in ieder geval een maximum-snelheid moet zijn. die in alle delen van het land gelijk is. Aan de andere kant echter wordt de regeling gekenmerkt door ty pisch oostelijke eigenschappen, op het behoud waarvan niemand prijs stelt. Een behoorlijke, moderne ver- keerswotgeving is er dus in ons land niet. Zij is althans niet van toepassing. In 1946 echter heeft de toenmalige minister van Verkeer, ir. van Schaik een commissie ingesteld, om de regering voorstellen te doen, die tot een sluitende verkeerswetgeving zouden kunnen leiden. En thans ziet het er naar uit, dat tegen het mid den van het volgend jaar de nieu we regeling kan., worden ingevoerd. Het opvallende is, dat de voorstel len van de commissie cr wel op neer zullen komen, dat de Wegen verkeerswet van 1935 alsnog in werking zal treden, zij het met enige veranderingen en met nieuwe uitvoeringsbepalingen vervat in een reglement. Een voorstel tot wijzi ging van de wet van '35 is op het ogenblik reeds in behandeling. Keuring voor ieder? En vanzelfsprekend speelt thans ook in het parlement de vraag van de medische keuring voor het rij bewijs nog een rol In het voorlopig verslag wordt opgemerkt, dat het vaak meer op iemands karakter eigenschappen, dan op zijn licha melijke toestand aankomt bij het besturen van een motorvoertuig. Nog steeds gaan er stemmen op, om medische keuring slechts voor beroepschauffeurs te eisen, waarbij dan voor chauffeurs van autobussen voor personenvervoer psychotech nische keuring zou moeten aanslui ten. In deze kring is men van oor deel. dat in de overige gevallen slechts keuring geëist zou moeten worden bij uitreiking van een rij bewijs aan hen, die de zestig gepas seerd zijn. Houdt men dan in het oog, dat het in dc bedoeling zou liggen de duur van het rijbewijs van twee tot vijf jaar te verlengen, dan zou dat dus betekenen, dat iedere automo bilist. die de 64 gepasseerd is, ge keurd zou moeten zijn. Het zal zonder meer echter niet mogelijk zijn van de medische keuring, welke in de wet wordt gevraagd, afstand te doen, tenzij de betreffende wetsbepalingen als nog kunnen worden gewijzigd. De heer A. G. M. Boost, een der directeuren van de ANWB. sprak in een kort onderhoud, dat wij hierover met hem hadden, de hoop uit, dat een dergelijke wijziging mogelijk zou blijken. Zijn opvoeding, discipline, ka rakter. verkeersgevoel en na tuurlijk niet te vergeten de goe de conditie van het voertuig eigen lijk niet veel belangrijker voor waarden voor de veiligheid langs de weg, dan voortreffelijke licha melijke eigenschappen, zo luidde dc wedervraag van de heer Boost. Wij konden het niet ontkennen. Illegale borden Met betrekking tot de nieuwe verkeerswetgeving heeft de ANWB ook nog andere wensen. De beken de blauwwitte richtingborden bij voorbeeld, staan eigenlijk „ille gaal" langs onze wegen, doordat dc Duitse Wegenvcrkeersregeling (met haar geel-zwarte borden) nog steeds van kracht is. Ook de maximumsnelheid in de bebouwde kom is een punt van discussie. Hier ligt zij te laag. daar weer te hoog. Van afschaffing er van wil dc overheid echter niet weten omdat de automobilisten nog lang niet genoeg verkeers- fatsoen aan de dag leggen. Verder bestaan er plannen om voor trams richtingaanwijzers voor te schrijven en tenslotte is het, met het oog op het internatio nale verkeer, gewenst, de verkla rende onderschriften van verschil lende borden te vervangen door duidelijk sprekende silhouetten op de borden zelf: men kan van de Fransman of Zweed die door ons land toert, bezwaarlijk vergen, dat hij eerst Nederlands leert. Voor het tijdvak van 21 Novem ber tm. 4 December 1948 zijn dc volgende bonnen aangewezen.: BONNEN VOOR VLEES 401 Vlees: 100 gram vlees 402 Vlees: 400 gram vlees 403 Vlees: 150 gram vlees ALLE BONKAARTEN 407 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet BONKAARTEN KA. KB. KC 812 411 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 412 Algemeen: -250 gram boter of margarine of 200 gram vet 413 Algemeen: pl.m. 225 gram huis houdzeep of 180 gr. toiletzeep B 425. C 427: 500 Rram boter of margarine of 400 gram vet BONKAARTEN KD. KE 812 417 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 418 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 419 Algemeen: pl.m. 450 gram huis houdzeep of 360 gr. toiletzeep TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QC 808 133,131,137 Tabak: 2 rants, sigaret ten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB. ZC. ZD, ZE, MD. MF, MH 813 (bijz. arbelj, a s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook X Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 November wor den gebruikt. De niet aangewezen bonnen van strook 2 kunnen worden vernietigd. De industrie van het Ruhrgebied Dat een Nederlandse vrouw een baby ter wereld brengt, is niet zo n uit zonderlijke gebeurtenis. Als zij echter Elizabeth heet, op dezelfde datum in het huwelijk trad als prinses Elizabeth van Engeland en dan haar baby op dezelfde dag wordt geboren als het nieuwe prinsje, dan wordt de zaak wel zeer merkwaardig. Dit overkwam Elizabeth van der Veen. die op 20 November 1947 in het huwelijk trad met Romke Postma. En Zondag j.l. werd hun dochtertje Janke geboren, in hun woning te Veen- wouden (gem. Dantumadeel). (Van onze spec, verslag gever) ZO op het oog onderscheid de zich de tafel, waaraan wij gisteren mochten zitten, in niets van de millioenen frnal-gevormde uren. legde cellen- en voorbeeld stelde ik een vloei- meer nog In het buitenland zijn „ziel' nerven figiüèn. Het liout leef- stof samen, die zodanig op (exportWant zij kan wor- j- ii1„ »ioi" het hout inwerkte, dat ik den toegepast op meubelen, de. het ickuc iijn - bloot meende „Eureka te mogen dansvloeren, lambrizeringen. Dit merkwaardige ver- roepen. Edoch, na verloop panelen en kerkornnmenten. schijnsel eiste een verklaring van tijd werd het hout weer Bovendien kan aan het door tafels in de wereld, dus daar- en op onze vragen vertelde even ondoordringbaar als stralende licht een gewenste om kon de heer Gerritsen uit de heer Gerritsen, die zijn voorheen. Immers, dc hitte kleur worden gegeven door De Bilt ons niet hebben ge- hart verpand heeft aan de van de achter het hout ge- het hout te beitsen vraagd zijn meubelstuk tc ko- scheikunde, van zijn prepa- plaatste lamp deed de aioo men bezichtigen. Een gewone raat. dat tal van houtsoorten hol. die ik mijn preparaat naa Vraag niet welke moeilijk tafel. van gewoon hout als licht-doorlatend maakt. gemengd, verdampen. Toch beden de heer Gerritsen in de de Uwe, als de onze die „Aan mijn onderzoekingen zette ik door cn na tal van vrm experimenteren echter van opmerkelijke werkte ik meer dan twee Jaar nieuwe proefnemingen vond moest overwinnen. Dat waren waarde bleek, toen dc elge- en het waren vooral nachte- ik een vloeistof, die aan de er veje; hij beschikte bijvoor- naar een stekker in het stop- Ujke uren. die ik doorbracht meeste houtsoorten dc bent- beeld niet eens over dc nood- contact gestoken had. Want in mijn tot laboratorium om- doorlatende eigenschap blij- zakelijke Instrumenten, hij op datzelfde ogenblik straal- gebouwd schuurtje. Twee vend verleent, zonder dat het was verplicht het fornuis als de ons door dat tafelblad een lange jaren droomde ik van materiaal gaat scheuren, droogoven en een teiltje als rose schijnsel tegemoet: het de resultaten, die ik van mijn „bobbelen of branden. primitief bad te gebruiken, uiterlijk gewone hout bezat uitvinding verwachtte en Omdat de dikte van het Dat hij er desondanks in ge- de eigenschap het licht van meer dan eens zonk mij de hout kan variëren van luttele slaagd is een zo merkwaar een onder het meubel ge- moed om verder te gaan in millimeters tot drie centi- dige vondst te doen. mag ze- plaatste lamp door te laten, de schoenen, als de proefne- meter, venvacht ik. dat mijn ker een reden zijn hem met zodat wij konden genieten mingen geheel 9f ten dele vinding belangstelling zal zijn bereikte resultaat geluk van het prachtige spel der mislukten. Op zekere dag bij- trekken ln het binnen- en te wensen! Nieuw Frans voorstel te Londen In officiële kringen te Washington heeft men Woensdag duidelijk te ken nen pegeven, dat de V.S. het Brits Amerikaanse besluit om de sleutel- industrieën van het Ruhr-gcbled aan Duitse beheerders over te drapen niet zullen herroepen ondanks herhaalde Franse protesten. Deze kringen tonen ten volle sym pathie met het Franse verlangen naar veiligheid met betrekking tot Duitsland. Zij gaan echter niet accoord met de Franse opvatting, dat internationale contróle niet voldoende zou zijn om Duitsland te beletten nogmaals oorlog te voeren. Het verschil tussen het Brits- Amerikaanse standpunt en het Franse wordt beschouwd als het verschil tus sen een schema van internationale con tróle cn een schema van internationaal beheer. Dc V.S. en Engeland zijn be reid dc kwestie van de eigendom van dc Ruhr-lndustrlcën te Jaten rusten totdat het Duitse volk. door middel van een democratisch regeringsstelsel, erover kan beslissen. Men is echter van gevoelen, dat tot ccn schema van inter nationale contróle zou kunnen worden besloten, waardoor zou worden voor komen. dat dc Ruhr-industricÖn ge bruikt kunnen worden om b.v. oorlogs- LAGERHUIS KEURT STAALWET GOED Het Britse Lagerhuis heeft vandaag ln tweede lezing zijn goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp tot nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie. Een mo tie van de oppositie tot verwerping van het ontwerp werd met 373 tegen 211 steramen afgewezen. voorraden aan te leggen. Hierdoor zou het niet nodig zijn dc Ruhr-industrleën werkelijk onder internationaal beheer tc stellen. Reuters diplomatieke correspondent verneemt, dat Hervc Alphand, de lei der van de Franse delegatie op dc Zes- landenconfcrcntie te Londen, dc Britse cn Amerikaanse afgevaardigden een plan heeft voorgelegd inzake inter nationaal beheer der Ruhr-industrieën. Men gelooft, dat dit plan verstrekkende voorstellen Inhoudt. Het ls nog niet door de conferentie besproken. Prinsje van Edinburgh nog steeds naamloos Het Buckingham Palace maakte gisteren bekend dat de toestand van prinses Elisabeth en haar baby nog steeds uitstekend ls. De geluk wensen blijven het postkantoor van het paleis 'binnenstromen. Er zijn or reeds meer dan vijfduizend ontvan gen. De naam van de baby is nog al tijd niet vastgesteld. De „Evening Star" weet te melden dat men het over de eerste naam al eens is doch dat over de andere drie of vier na men nog altijd gediscussieerd wordt. Eerste vos waargenomen in de Noordoostpolder Bij Lemmer, ln de Noordoostpolder, ls vanmldag de eerste vos in de polder waargenomen. Er ls reeds een drijfjacht op het dier gehouden zonder resultaat evenwel. Voor Arnhem bestaat er slechts één probleem: bouwen cn nog eens bouwen. Er zijn 20792 woningen, bewoond door 27242 huishoudens Dit betekent dat bU- na de helft van de gezinnen samen woont. De croupiers van dc Belgisch© casino's hebben besloten op weekdagen een sit-downstaklng te houden tegen het hoge bclastingnlvcau. Dc Jezuïe tenpaters. die astronomische waarne mingen doen op dc Vaticaanse sterren wacht, hebben ccn nieuwe komeet ge fotografeerd, die reeds eerder dez© maand werd waargenomen ln het ster renbeeld Dc Maagd". De „Swarth- morc Victory", een tweede arke Nonchs, zette Maandag In San Francisco haar lading olifanten, apen, slangen en an dere levende have nan land, die midden op de Oceaan ln opstand was gekomen tegen dc lage rantsoenen. De beman ning slaakte ccn zucht van verlichting toen de dokwerkers zes hongerige baby- olifanten van boord haalden, die vorige week Woensdag al hun kettingen had den verbroken om naar voedsel tc zoe ken. Even nadat dc sneltrein Lyon— Parijs Dinsdagnacht vertrokken was. begon ccn zwaar bewapende bandiet zijn werk. Zijn eerste slachtoffers wa ren enige dames, die dc keuze „Je geld of Jc leven" beantwoordden met enige biljetten van 1000 francs In de vol gende coupé bevonden zich twee In specteurs van dc douane cn van de politie. Op het .Je geld of jc leven" reageerden zij niet. De bandiet loste prompt een schot, dat de douane-In specteur in de dij trof. Zijn metgezellen sprongen op de aanvaller hetgeen de gangster niet verhinderde met de lin kerhand een tweede revolver te voor schijn te halen, waarmede hij de an dere inspecteurs ernstig verwondde. Toen dc bandiet uit dc rijdende trein sprong, trokken dc reizigers in de vol gende coupé aan dc noodrem. Tot he den geen spoor van dc boef. Weerbericht MEEST ZWAAR BEWOLKT Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond. Aanvankelijk iets afne mende wind tussen West cn Zuid. Meest zwaar bewolkt met voornamelijk In het Noordwestelijke ge deelte van het land nu en dan lichte regen of motregen. Wclnlf ver andering ln tempera tuur. 19 Nov.* Zon op 8 06. onder 16 41. Maan op 18.13, onri»-

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1