DAGBLAD VOOK AMERSFOORT Belgische regering afgetreden Bernadotte's voorstel door Engeland overgenomen Schimmen uit een nabij Verleden Minister Lieftinck zal zijn 85 millioen wel krijgen Misnoegen over het gevoerde gratie-beleid Geheim agent in oorlogstijd Cochrans voorstel nu bij CvGD Chinese regering meldt succes Prof. Goudriaan blijft Controle in de treinen Mond-en klauwzeer neemt toe In kort bestek _J .Vrijdag 19' November 1948 Achtste jaargang. No. 1178 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De Belgische eerste-minister en minister van buitenlandse zaken. Paul Henri Spaak, heeft hedenmorgen b(j de prins-regent het ontslag van zijn kabinet ingediend. De aanleiding daartoe was oen socialistische motie van afkeuring (gesteund door liberalen en communisten) tegen het gratiebeleid van de r.k.-minister van Justitie Struye. Minister Struye had tegen twee Rexistische verraders. Boverouille en Surin, uitgesproken doodstraffen veranderd in levenslang. Gisteren is er ir. het parlement de hele avond vergaderd over de wij ziging van deze doodstraffen Ter wijl het parlement bijeen was hiel den leden van de voormalige illega liteit een protestbetoging tegen het besluit van de minister van Justitie. Toen tijdens de debatten de socialis tische motie de steun van de meer derheid bleek te hebben kondigde minister Struye zijn aftreden aan. Spaak, die speciaal uit Parijs was overgekomen, brak 'n lans voor zijn minister. „De leden der regering volgen een algemene politiek be treffende toepassing der gratie-re geling en minister Struye heeft deze vertolkt", aldus Spaak. „Struye heeft een grote verantwoordelijkheid op zich durven nemen en de regering schaart zich achter hem. Tussen het uitspreken van een doodvonnis en de beslissing of het vonnis werkelijk zal worden voltrokken bestaat een groot verschil en de minister van justitie, die deze beslissingen moet nemen, leeft onder een bijna on draaglijke spanning Ik veroordeel persoonlijk de doodstraf uit huma nitaire overwegingen en onderschrijf de politiek van Struye volkomen". Minister Struye zelf wees er in zijn verdediging op dat sedert de bevrij ding aan 232 Belgische politieke mis dadigers het doodvonnis is voltrok ken. waarvan 107 tijdens zijn be wind. Spreker onderstreepte, dat in Nederland slechts 22 en in Luxem burg 5 doodvonnissen ten uitvoer zijn gelegd. De minister zegt van oordeel te zijn dat ..de dorst der go den" thans gelest is en hij acht de voltrekking van meer doodvonnissen niet in het belang van het land. De Belgische ministers waren he denmorgen in kabinetsraad bijeen gekomen onder voorzitterschap van Spaak. Na afloop van de zitting deelde Vermeylen, de minister van binnen landse zaken, het volgende aan de pers mede: De onderhandelingen tussen de katholieke en de socialistische par tij zjjn ten einde en de eerste-minis ter heeft bij de prins-regent het ontslag van de yegerihg Ingediend, om de zaak van de volgende kabi netsformateur te vereenvoudigen. In afwachting van de verdere ontwikkelingen is de functie van minister van justitie tijdelijk over gedragen aan de minister van ko loniën, Wigny. Churchill trekt weer van leer Winston Churchill is gisteren in het Lagerhuis hevig van leer ge trokken tegen de Labourregering. omdat deze Hugh Dalton, kanselier van het hertogdom Lancaster, heeft toegevoegd aan de Britse leden van het comité voor Verenigd Europa. In een heftige uitval aan het adres van Dalton beweerde Churchill, dat deze „zijn uiterste best had gedaan om de Haagse conferentie in de war te sturen". Dalton was een tegen stander van de politiek van een Verenigd Europa.behalve wanneer deze op een socialistische basis werd gevoerd, zo zei de oppositie leider Ook tegen de toevoeging van sir Edward Bridges had hij diep gaande bezwaren. Het was niet fair van Labour, om het hoofd van de Britse civiele dienst in partijpoli tiek te betrekken. Attlee stond Churchill te woord. Hij zei: „Churchill denkt dat wan neer er een Labourregering is. deze partijpolitiek voert en als er een conservatief bewind is. of een ka binet onder zijn leiding, dat dat dan niet partijdig is." Luid applaus vap de regeringaanhangers volgde. Prinsje van Edinburgh heeft een flinke stem Volgens een Woensdagmorgen uit gegeven communiqué van Bucking- ham-palace maakt prinses Elisabeth het goed. alsook de kleine prins, die „een gezonde baby" is. Overigens hebben bezoekers van het paleis, die in de buurt van de kinderkamer waren geweest, reeds verklaard, dat het prinsje blijkbaar „een goed stel longen" heeft. Ons nieuwe feuilleton Morgen beginnen wij in ons blad met een nieuw feuilleton, Geheim agent in oorlogstijd Het is een uitermate span nend verhaal van spionnage en ondergrondse strijd, dat gedeeltelijk in Nederland en zelfs in nnze naaste omge ving, in de provincie Utrecht, speelt. Wij twijfelen er niet aan of onze lezers zullen dit verhaal, dat geheel op histo rische feiten is gebaseerd, van dag tot dag met grote aandacht volgen. Het voorstel tot hervatting van de onderhandelingen tussen Neder land en de Republiek Indonesië, dat enige tijd geleden is opgesteld door Merle Cochran, het Ameri kaanse lid van de Commissie voor Goede Diensten, is thans als „wor king paper (werkschema) voorge legd aan de C.v.G.D., die het ech ter nog niet in haar agenda heeft opgenomen. Het is niet bekend, of de Belgische en Australische leden der commissie Cochran's voorstel willen aanvaarden als basis voor onderhandelingen. Mohammed Hatta, de republi keinse premier, is Donderdag per vliegtuig op zijn reeds lang voorge nomen inspectiereis naar Sumatra vertrokken. Hij wordt vergezeld door enige financiële en economi sche deskundigen. Volgens de Chinese regering heb ben de troepen van Tsjang Kai Sjek „opnieuw een overwinning" be haald in de slag ten Zuiden van Hsoetsjou Meer dan 20.000 man der onder communistische leiding vech tende strijdkrachten zouden ver nietigd zijn door lucht- en land strijdkrachten der centrale Chinese regering. Reuter voegt er aan toe, dat deze berichten de autoriteiten le Nanking moed hebben doen vat ten, maar dat „buitenlandse waar nemers twijfel aan de dag blijven leggen". „Ervaren buitenlandse waarnemers gaven te kennen, dat beweringen aangaande een eind overwinning „prematuur" zijn. Zij gaven toe. dat de volgende vieren twintig uur beslissend zouden kun nen zijn. Nog steeds vluchten duizenden personen uit Nanking. United Press schrijft, dat de verwar ring over de situatie duidelijk wordt geïllustreerd dooohet feit dat de Ame rikanen pessimistisch ten aanzien van de onmiddellijke resultaten van de strijd in Noord-Kiangsoe gestemd zijn. terwijl met de Engelsen Juist het tegenoverge stelde het geval Is. hoewel hun dezelfde inlJchtingerf ten dienste staan. North China Dally News. een krant die Brits bezit Is, schrijft in een hoofd artikel over de verwarde toestand dat indien alle inlichtingen die door beide zijden gegeven worden op waarheid zouden berusten, beide partijen door elkanders linies zouden zfin gelopen en met de ruggen tegen elkaar zouden staan. Professor dr Ir J. Goudrlaan heeft be sloten zijn benoeming aan de universi teit van Pretoria niet te aanvaarden. Naar wij onlangs oo gezag van prof. Goudriaan meldden, zou deze hoogleraar nog vóór 1 Januari naar Zuid-Afrika vertrekken. Reeds in Mei van dit jaar was hij uitgenodigd een professoraat in Pretoria te aan vaarden. maar ondanks herhaalde aandrang had hij er toen voor be dankt. In Augustus waren de Zuid- Afrikaners op hun aanbod terugge komen en tenslotte heeft Prof. Goudriaan het aanvaard. Daarna is van de zijde van hoogleraren en stu denten aandrang op hem uitgeoefend om in Nederland te blijven Tenslot te hebben huiselijke omstandighe den de doorslag gegeven en de hoog leraar bewogen alsnog voor de be noeming in Zuid-Afrika te bedan ken. Politie tegen stakers in Duinkerken Donderdagavond is een regiment van 800 man Noordafrikaanse troe pen in Duinkerken aangekomen, ter versterking van de 400 man veilig heidstroepen. die strategische posi ties innemen tegenover 1.000 haven arbeiders. De havenarbeiders ver sterken een barricade achter de stalen deuren van een havencom plex met balen, zakken en zwaar materiaal De stalen versperringen waren door de Duitsers aangebracht tijdens de bezetting. De veerdienst van New Haven naar Duinkerken werd omgelegd naar Calais. Het plaatselijk hoofdbureau van de CGT heeft bekend gemaakt, dat in dien de troepen zouden trachten de havenarbeiders uit hun stellingen te verdrijven, er een algemene sta king in het gehele gebied zou wor den afgekondigd. Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken noemde de toestand te Duin kerken „ernstig". De „Coronia" van de Cnnard White Star Line werd in October 1947 door Prinses Elizabeth van Engeland te ivater gelaten. Het is het groot ste passagiersschip, dat dit jaar werd voltooid. Op 4 Januari zal het schip zijn eerste reis van Southampton naar New York maken. Men neemt aan, dat de schoorsteen van de „Coronia'' de grootste is, die ooit op een boot werd aangebracht. Hij is in ieder geval nog 3 meter langer dan die van de „Queen Elisabeth". De schilders hebben er dus wel het een en ander aan te doen. Het zal menigeen zijn opgevallen, da* op het ogenblik in de treinen, een strengere contróle op abonnementen wordt gehouden, dan gewoonlijk het geval Is. Naar wij vernemen vindt dit zijn oorzaak In het feit. d?t gebleken is dat sommige gedemobiliseerde mili tairen het hun ter beschikking gesiel- de abonnement langer gebruikten dan geoorloofd was. Daarom nehbe.i de Ned Spoorwegen besloten een strenge contróle toe te passen op alle in omloop zijnde abonnementen en deze op hun geldigheid te toetsen Baron Van Boetzclaer ambassadeur te Parijs (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen is thans aan de Nederlandse ambassadeur te Parijs, jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer op zijn verzoek eer- vo1 ontslas ver- 3 leend met ingang van 1 December gjfa.s. Overeenkom- stig de vcrwach- ting, waarvan wij i enkele maanden geleden melding maakten, is tot zijn' opvolger be noemd de vorige minister van Bui tenlandse Zaken, mr. C. G. W. H. baron Van Boetze- laer van Oosterhout. die op 1 De cember zijn post zal betrekken. Verwacht wordt, dat jhr. Tjarda zich in Wassenaar zal gaan vesti- geh. Geen Nobelprijs voor vrede, dit jaar Het Noorse comité voor de Nobel prijs heeft bekend gemaakt, dat er dit jaar geen prijs voor de vrede zal worden toegekend. Twee derde van het bedrag zal aan het „speciale fonds" van het Nobelinstituut w rden gegeven. Woensdag is een 50-jarige schil derspatroon. toen hij werkzaamhe den verrichtte aan de achterzijde van een apotheek in de Marnix straat te Amsterdam, doordat het touw van een jaloeziesteiger brak, naar beneden gestort. De man was op slag dood. Beroep van Bunche op oorlogsvoerenden Groot-Brittannië heeft de verzocht te trachten op de basis van het plan-Bernadotte een oplos sing te vinden voor het Palestijnse vraagstuk. De Engelse delegatie heeft in de politieke commissie een ontwerp resolutie ingediend, waarin een be roep gedaan wordt op de UNO om do gevolgtrekkingen waartoe de vermoorde bemiddelaar gekomen is, ten uitvoer te brengen. De voornaamste voorstellen die Bernadotte deed. waren: Galilea geheel aan de Joden toe te wijzen, de Negeb by Transjordanië te voegen en Je ruzalem onder contróle van de UNO te stellen. De Engelsen stellen voor om een verzoeningscommissie te installe ren, waarin drie landen vertegen woordigd zijn, om toezicht te hou den op de grenzen en andere bepa lingen, die gemaakt zijn by het ver delingsplan voor Palestina, dat door de UNO is vastgesteld. Deze verzoeningscommissie zou ook op verzoek van de Veiligheids raad enige of alle adviezen van de tijdelijke bemiddelaar dr. Ralph Bunche en van de UNO-commissie voor het bestand overnemen. De commissie zou ook een tech nische commissie voor de grenzen benoemen om te helpen by het bepalen van de grenzen, van Israel en van Arabisch Pale stina. Deze grenzen zouden ge baseerd zijn op dc conclusies van graaf Bernadotte en in aanmerking komen voor wijzigingen, die de kans op overeenstemming tussen Arabieren en Joden kunnen verho gen. Het standpunt van de V.S. tegen over het plan-Bernadotte, zal niet volledig bekend zijn voordat Mar shall Maandag zijn onderhoud met president, Truman zal hebben ge had. Ralph J. Bunche, de bemiddelaar van de UNO voor Palestina, heeft vandaag de zeven Arabische staten en Israel elk afzonderlijk per brief verzocht onmiddellijk te beginnen met onderhandelingen over een wa penstilstand In het Heilige land overeenkomstig de opdracht van de Veiligheidsraad. Bunche verzond zijn brieven kort na het bekend worden van het standpunt der Arabische staten, nooit met Israel aan de conferentie tafel te zullen gaan zitten en van een krachtige weigering van de Jo den gehoor te geven aan een be vel van dc Veiligheidsraad tot ont ruiming van de Negeb. Het ultimatum tot ontruiming van de Negeb loopt morgen af Israel heeft de Veiligheidsraad doen weten, dat zij erin toestemt, de troepen die na 14 October de Negeb zijn Ingetrokken, terug te trekken. Het behoudt zich echter het recht voor, de troepen die voor deze datum daar reeds waren, le handhaven. Israel heeft voorts twee verbindingsofficieren bcnoema om met dc Arabieren te onderhande len. Den Haag verheugd over Hatta's rede (Van onze Haagse redacteur) De sterk aan de Nederlandse wen sen tegemoet komende rede van Mo hammed Hatta, uitgesproken vrijwel onmiddellijk nadat de regering in Den Haag het gemeenschappelijk be sluit had genomen tot de voortzetting van het direct contact met de re publiek. heeft in to£ oordelen be voegde kringen in Den Haag een zeer gunstige ontvangst genoten. Op plaatsen waar men gemeenlijk voorzichtig pleegt te zijn gaf men te kennen, dat men in elk geval dc goede wil erkent, welke spreekt uit Hatta's rede met betrekking tot de bestandsschendingen, terwijl men voorts de aandacht vestigt op het breken van Djogja met de oude po litiek die de deelstaten als marionct- staten aan de kant schoof. 1/OOR 1939 zou de se- cretaris van de Vol kenbond in Genève zeker geen tijd gehad hebben u zelf even voor te gaan in 'iet museum van dc Bond, hoewel het onmiddellijk grenst aan zijn plecht sta- ige kamer in het Vol- cenbondspaleis. Wanneer u in die jaren kans gezien zou hebben door te drin gen tot zijn vertrekken, zon u daar misschien Aristide Brian d, Gustav Stresemann of graaf Cia- no hebben ontmoet. NU is dat allemaal an ders. Het Volken bondspaleis heeft zijn oude glorie verloren. De orga nisatie is opgeheven, het gebouw is overgegaan in handen van de UNO die het gebruikt voor diverse commissiezittingen. ar chief en informatie cen trum. Nu heeft deze keu rige Zwitser. die zijn vreemde talen zo goed beheerst, bijna te veel tijd. Ten slotte kan het opber gen en rangschikken van die documenten uit het verleden wel even wach ten. Hij opent een zware deur. die toegang geeft tot een kleine zaal. indruk wekkend gestoffeerd met zware gordijnen en tapij ten. Er heerst een doodse stilte en in deze stilte le ven gedempt de schim men voort uit een nabij verleden, uit de jaren tus sen 1920 en 1939. Daar tussen de hoge Gustav Stresemann voltooid verleden tijd vensters hangt het ge schilderde portret van de grondlegger van de Vol kenbond. Woodrow Wil son. Kijk. een overzichts foto van de algemene ver gadering in 1934 toen de Sowjet-Unie zijn intrede deed in de Bond. Litwinoff staat op het spreekgestoel te. Onder zijn gehoor vin den we de groten uit de politieke arena van die dagen. De Duitsers en Ja panners slechts ontbreken, die traden reeds in 1933 uit de bond. U herinnert zich misschien, dat reeds in 1933, om precies te zijn op 19 October van dat jaar. Hitier de smaad van Versailles" uitwiste door uit de Bond te treden. De Japanners waren boos weggelopen omdat ze hun gang niet mochten gaan in Mandsjoerije. Naast die foto van Lit winoff. ligt een vergeeld document. Er komt een zin in voor van 144 woor den.. De laatste 48 woorden ervan luiden overwe gende. dat de uitnodiging om tot de Bond toe te treden een uiting is van de oprechte vredeswil van de volkeren van de Bond en van haar erkenning van de noodzakelijkheid van samenwerking met de Sowjet-Unie. bereid is die uitnodiging te aanvaarden en lid te worden van de Bond." Toen was het Lit winoff. thans is het Wis- jinski. De eerste verbaas de een wereld, die vreemd en wantrouwend stond te genover de Sowjet-Unie, door zijn gemoedelijk heid: de tweede schokt de wereld door zijn beeld- en kleurrijke scheldwoorden. We gaan verder door het zaaltje. In een sobere collectie, in foto's, soms gesigneerd, voorzien van goede - wensen, in borst- Bendenactiviteit op Java In de tijd van zes dagen, die af liep op 16 November 1.1. heeft de republikeinse guerilla activiteit op Nederlands bezet gebied een record bereikt. Naar de Dienst Legercon- tacten vaji het Nederlandse hoofd kwartier mededeelt ziin in deze pe riode 59 personen vermoord. 16 v.er- mist en 17 gewond. Gedurende deze periode kwamen dc Nederlanders bij patrouille 51 maal in botsing met de republikeinen, terwijl 22 ge vallen van sluipschleten gemeld zijn. Er waren 25 gevallen van sa botage. waaronder de vernietiging van Nederlandse verbindingslijnen zoals telefoonleidingcn, aldus de woordvoerder. De republikeinen hebben verder 17 gevallen van brandstichting op hun geweten, tweemaal werd met handgranaten gewonpen en 43 maal werd niet- milltair personeel aangevallen. Tweede Kamer aanvaardt wetsonticerp tot verhoging van enkele belastingen De leden der Tweede Kamer hebben zich gisteren beziggehoudeh met auto's, met de tabaksaccijns, met ïjsco's en actetassen. In figuur lijke zin beziggehouden dan altijd, want wat er aan de orde was, klonk heel officieel aldus: wetsontwerp tot verhoging van de opbrengst van enkele belastingen Er is 85 millioen gulden nodig, namelijk voor het verlenen van toeslagen ten behoeve van de landbouwbedrijven op lichte gronden en dat bedrag zou moeten worden verkregen in twee jaar. Hiertoe wilde minister Lieftin ck de tabaksaccijns, de weel debelasting en de ondernemingsbelasting verhogen. Van dat laatste voornemen is hij echter teruggekomen: bij de ondernemingsbelasting ziju men zich niet behoeven te houden aan de oorspronkelijk bedoelde twee jaar. De rest leverde trouwens ook al stof genoeg tot gedachtenwisseling. De heer Hofstra (Arb.) kon zich accoord verklaren met de wijze waarop de minister „dek king zocht", maar bij dc andere partijen bleken diverse bezwaren te huizen. Zo diende de heer L u- cas KVP) een tweetal amende menten in, waarvan het ene erop aandringt, de verhoging van de ta baksaccijns nadrukkelijk te beper ken tot twee jaar, en het andere er bezwaar tegen maakte, dat acte tassen e.d. aan weeldebelasting werden onderworpen. Het laatste amendement nam de minister over, maar hij ontried het eerste ten sterkste, want hij zei voor de ver hoogde tabaksaccijns op zijn minst drie jaar nodig te hebben. Dien overeenkomstig wijzigde toen de heer Lucas zijn amendement, dat met 48 tegen 21 stemmen werd aanvaard. Een derde amendement-Lucas had betrekking op het ijsje, maar om, zoals hierin werd voorgesteld, onderscheid te maken tussen ijs dat in hotels en ijs dat in salons of uit een wagentje wordt ver kocht, ging de minister te ver. Hij verklaarde het amendement dan ook aanvaardbaar en de hr. Lucas, vermoedelijk welwillend gestemd door de actetassen, trok het in. Moeten de auto's onder weelde belasting vallen? Vele leden meen den van niet, maar de minister rekende voor, dat als de auto onder deze belasting komt te vallen, Ne derland nog aanzienlijk lager ligt dan België. Zijn betoog kon de Kamer overtuigen: zonder hoofde lijke stemming ging het wetsont werp erdoor, zij het met de aante kening, dat de CPN-fractie geacht wilde worden te hebben tegen stemd. Er bleef toen nog maar weinig tijd in de middagzitting over voor de algemene beschouwingen over de begroting van binnenlandse zaken en discussie hierover is dan ook gisteravond tot half twaalf voortgezet. Behalve een pleidooi van een drietal sprekers voor strenger optreden tegen de zeden verwildering. hoorde de Kamer hier ook nog een uitvoerige be schouwing van mr. Oud (WD) over het vraagstuk van de zelf standigheid oder gemeenten. Zijn betoog drong aan op voorzichtig heid bij de concentratie: men moet niet verder gaan"dan strikt nood zakelijk is. Wat een kleine ge meenschap kén doen, behoort men haar ook te laten doen. dan kan de verantwoordelijkheid ook meer tot haar recht komen, aldus Rotter dams burgemeester. Ministerie waarschuwt In verband met de ernstige ge volgen die het op het ogenblik weer heersende mond- en klauwzeer voor de veestapel kan hebben in Me xico heeft men eens honderddui zend besmette dieren moeten af maken raadt het ministerie van landbouw, voedselvoorziening en visserij de veehouders aan. de uiter ste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het tijdig laten enten der die ren. het beperken van dc aankoop cn van hot in aanraking laten ko men van eigen met vreemde dieren, het afdoende reinigen van vee- transportauto's en het direct op geven van nieuwe gevallen van be smetting. Tot verplichte enting of tot blokkering van alle vccvervoer binnen of besmette gebieden zal misschien worden overgegaan in dien de aanwijzingen niet voldoen de in acht worden genomen, of de huidige maatregelen niet effectief genoeg blijken. beelden, in schoon gecalli- grafeerde pacten en ver dragen met vergeten handtekeningen staat hier het falen geschreven van een eerste poging tot een de wereldomvattende vol- kerensorganisatie. Kijk daar is Leon Blum, heel wat jonger dan nu. en de Belg Spaak, toen nog een onbekende in de hoogste regionen. Mussolini met zijn harde stekende ogen en de toen met al gemene deernis omgeven figuur van de negus van Abessinië. Haile Selassie, die zelf naar Genève kwam om sancties te vra gen tegen Italië. Langs de brieven, waar in de As-mogendheden be dankten voor de eer lan ger lid te mogen zijn be reiken we weer de uit gang. De kennisgeving van Italië bestond uit drie regels machineschrift, on dertekend door Graaf Cia- no. Dat was zo de ferme gesDierde allure van deze schoonzoon van Mussolini We kiikep elkaar eens aan. onze geleider en wij. Een glimlach speelt om zijn lippen terwijl hij de deur naar de hal van het pa- j leis voor ons open houdt We treden naar buiten Neen. opwekkende herin neringen worden daar bin nen niet bewaard. De se cretaris trekt de deux van het zaaltje toe en draait de sleutel om in het slot. Baby verbrand door kokend water Dinsdagavond legde een bewoon ster uit de Konijnenstraat te Am sterdam haar zoontje van drie maan den in bed met een warme kruik Na ongeveer tien minuten begon het kindje te huilen. De stop van de warmwaterkruik was losgeraakt en het ventje lag in het kokende wa ter. In ernstige toestand is het naar het ziekenhuis vervoerd, waar het enkele ogenblikken later aan de ge volgen is overleden. Mevrouw Kosenkina hersteld Mevr. Kosenkina. de Russische onderwijzeres, die niet naar haar land wilde terugkeren zal morgen het Roosevelt ziekenhuis te New York verlaten. Men zal zich herinneren, dat me vrouw Kosenkina uit een venster van het Russische consulaat ge sprongen is, waar zij gevangen ge houden werd. Drieling in Den Haag In het Bethlehemzlekenhuls ln Den Haag is con drieling geboren. Het zijn twee jongens en c«.-n meisje. De Jongens wegen resp. 1800 cn 2000 gram. het meisje weegt 1750 gram. Dc toestand van moeder cn kinderen Is goed. De directie van het ziekenhuis zorgde voor bloemen cn voor aanvul ling van de luiermand. Studiemogelijkheden voor beroeps-onderofficieren Beroepskorporaals en beroeps onderofficieren der luchtmacht kunnen na gebleken geschiktheid worden opgeleid tot officier mid delbaar technicus. In aanmerking komen zij, die op 1 September van dit jaar de leef tijd van 28 jaar nog niet hebben bereikt. Zij ontvangen, naast een vergoe ding van de door hen verschuldig de school- en excursiegelden, een tegemoetkoming in de kosten van aankoop van studieboeken, enz. EGYPTISCH KONINGSPAAR GESCHEIDEN Te Cairo is officieel medegedeeld, dat koning Farock van Egypte cn koningin Farida gescheiden zijn. Ook wordt medegedeeld, dat de zuster van de Egyptische koning, prinses Faw- zla. gescheiden is. Haar gemaal was de Sjah van Perzlë. Onder Geesteren bij Almelo heb ben CCD-ambtenaren een expedi teur uit Zenderen aangehouden, die enige duizenden „zwarte" eie ren vervoerde De expediteur is ge arresteerd. Midrlenstandspartij neemt deel aan a.s. verkiezingen Naar wij vernemen zal de midden standspartij in verschillende plaatsen van ons land deelnemen aan de ko mende gemeenteraadsverkiezingen. Daartoe werd besloten op een bui tengewoon partijcongres, dat giste ren te Utrecht gehouden werd. In het St. Carolus Borromcus-zleken- huis In Den Bosch heeft mevr. Van der Pol—Van den Oever uit Zaltbommcl Woensdag het leven geschonken aan een drieling, allen meisjes, op dezelfde dag dat zij zelf 38 Jaar werd. Dc kin deren wegen resp 4 pond cn 330 gram. 4 pond cn 120 gram en 3 pond en 450 gram. Moeder en kroost maken het wel. De gebrs Eykelcnboom. landbouwers te Hardlnxveld. rooiden Woensdag een biet, die bijna 25 pond woog. Het merk waardige was. dat die biet gegroeid was uit een zaadsoort, die dc landbouwers met tegenzin hadden gekocht, omdat het kwalitclts-zaafl, dat zij gewoonlijk gebruikten niet voorhanden was. Die biet heeft natuurlllk willen tonen, dat ook hij van kwalitelts-afkomst was. De rode haan kraalt nog steeds victorie. In de maand October werd door brand 'oen directe schade veroorzaakt van bij na vijf millioen gulden. Dc totale brandschade over 1948 gedurende tien maanden ocdraagt nu reeds 37 millioen gulden Een zekere mevr. Mc. Cor- mlck in San Francisco, die reeds ge durende vier maanden wegens kinder verlamming verpleegd werd in een .IJzeren long", heeft een dochter gekre gen van zeven r>ond De geboorte vond plaats buiten de IJzeren long. terwijl een dokter kunstmatige ademhaling toepaste Pletro Pugllerl, een 65-Jari- ge advocaat is Woensdag van een hoog te van 50 meter van de St. Pietcr to Rome gesprongen en heeft door deze zelfmoord de kerk ontheiligd. Hij trok eerst zijn winterjas uit en gooide deze naar beneden als waarschuwing voor dc mensen in de kerk. Dc kerk werd ontruimd en na een nieuwe wijdlngs- dienst heropend. De 27-Jarlge wereld burger Henry Noel Is te Kehl in do Franse zone van Duitsland, doet do Franse politie gearresteerd, omdat zijn papieren niet ln orde waren. Hi1 was op weg naar India omdat hij bang was In Duitsland in een nieuwe oorlog ver wikkeld te worden De correspondent van Ancta .te Semarang meldt, dat vo rige weck Donderdag te Tegal een baby werd geboren met twee hoofden en drie armen. De baby leefde twee uur, de moeder maakt het goed. In Louis ville in Kentucky trad Zaterdag dc zes tienjarige Raymond Goff in het huwe lijk met een veertienjarig schoolmeisje. Raymond verdiende 48 dollar per weck. Nu niet meer. want toen zijn baas van dit huwelijk hoorde waaraan nogal veel publiciteit was gegeven, wist hij meteen dat Raymond geen zeventien was zoals hij hem had opgegeven Leugenaars konden ze niet gebruiken. Weerbericht Dit verkenningsvliegtuig van de Zweedse luchtmacht heeft een paar ski's aangemeten gekregen om ook in de winter, als in het Noorden de vliegvelden gedurende vele maanden met sneeuw bedekt zijn, een per fecte landing te kunnen maken. Het Is de SAAB-17, die een snelheid van 435 km per uur kan ontwikkelen en ook als duikbommenwerper kan worden gebruikt. WEINIG VERANDERING Weersverwachting gel dig tot Zaterdagavond. Zwaar bewolkt met nu p. en dan lichte regen of motregen en In het Zuid-Oosten van het land vannacht plaatse lijk nevel of mist. Ma tige en aan de kust tij delijk krachtige wind tussen Zuid en Zuid- West. Aanhoudend zacht weer. 20 Nov.: Zon op 8 08. onder 16.43. Maan op 19.19. onder 12-32.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1