DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amerika hervindt de hot-Jazz NIEUWE DELEGATIE NAAR INDONESIË Er komt internationale controle op de bewapening Debat in Franse Assemblée geëindigd Regering is bezig met een Zondagswet Wetsontwerp kinderbijslag bij Kamer ingediend Ibestek _J Regering ziet mogelijkheden voor spoedige overeenkomst Spaak liever geen premier meer Oplossing mogelijk meent Bramuglia Wisjinski's ontwapeningsplan door UNO-Assemblée verworpen Roozenburg blijft onoverwinnelijk Paul Whiteman, de koning van de Jazz" speelde nooit werkelijke Jazz Tweeduizend dollar voor een plaat van King Oliver In kort Zaterdag 20 November 1948 'Achtste jaargang, No. 1179 Opgericht door de Stichting .Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements prijs p2 cent p. nr. of f 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235 Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De Nederlandse regering heeft een uitvoerige en diepgaande studie gemaakt van het door minister Stikker gedaan verslag van de door hem in Indonesië gevoerde besprekingen. Het kabinet is daarbij tot de conclusie gekomen, dat er wellicht nog mogelijkheden zijn om op de grondslag van de gedragslijn welke door de regering is vastgesteld, op korte tcrmUn de geschilpunten tussen de regering van het Koninkrijk en de regering van de Republiek langs de weg der onderhandelingen op te lossen. Derhalve heeft het kabinet dc minister van overzeese gebiedsdelen mr. N. J. M. A. Sassen, de minister van buitenlandse zaken mr. D. U. Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur L. Neher, aangewezen als delegatie, teneinde in Indonesië besprekingen te voeren zowel met dc regering van de Republiek, als met de federalistische nationalisten voor het tot stand brengen van een definitieve oplossing. De delegatie zal worden bijge- Belgische crisis zal reel enige dagen duren Prins-regent Karei van België heeft gisteren het hem door pre mier Spaak aangeboden ontslag van de Belgische regering aan vaard. Hij heeft Spaak verzocht, het hoofd te willen blijven van een „interim-regering" m afwachting van de vorming van een nieuw ka binet Het schijnt, dat Spaak liever geen premier meer zal willen zijn van het nieuw te vormen ministe rie. omdat hij zich ten volle wil kunnen wijden aan buitenlandse zaken De prins-regent heeft gistermid dag dc voorzitters van de politieke partijen ontvangen Men verwacht, dat deze raadplegingen nog wel enige dagen zullen voortgaan. De katholieken en de socialisten, de twee partijen waarop de regerings coalitie steunde, zijn het oneens over de koningskwestie, over het onderwijsvraagstuk (verwant aan de ten onzent bekende schoolstrijd) en over de berechting van collabo rateurs Dit laatste onderwerp werd het struikelblok voor de thans afgetreden regering; in het nu demissionnaire kabinet zal de portefeuille van justitie (die minis ter Struye had) ad interim worden beheerd door Pierre Wigny. de mi nister van koloniën. Mochten de beide partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over hun programma, dan zouden Kamerontbinding^ cü nieuwe ver- kiezingen moeten volgen. Oor spronkelijk zouden de verkiezingen eerst in 1949 worden gehouden. Rechercheur speelde voor echtgenoot En huiseigenares viel door de mand Een jonge vrouw te Amsterdam, die met haar echtgenoot cn kind bij haar oudeis inwoonde, verwonderde zich er over dat op het Javaplcin een woning al 7 weken lang leeg stond Zij ging er eens op af en hoorde van de eigenaar, dat dc woning toegewezen was aan een weduwe uit de Hasebroekstraat. die missiën wel bereid zou zijn de woning af te staan De Jonge vrouw toog naar het opgegeven adres en vond daar in derdaad de bedoelde vrouw, die bereid was van haar woning af te zien. mits zij echter een sleutelgcld" van f 1 000 ontving. Ook wist zi1 nog wel kamers in de van Woustraat, die haar ook toebehoorden en een woning in Den Haag. die eveneens op haar naam stond, maar waarvoor zij behalve f 1 000 sleu- teigeld nog f 1 500 vroeg voor enige meubelen, die zich in die woning be vonden. Dc Jonge vrouw toog naar de recherche voor economische zaken en met een rechercheur, die zich als de echtgenoot voordeed, ging zij weer naar de vrouw in de Hasebroekstraat. Deze wilde echter maar een persoon tegelijk spreken om niets in het bijzijn van anderen behoeven te zeggen De „echtgenoot-rechercheur" nam het ge sprek waar en probecide af te dingen op de bedragen. Dit lukte niet, want zo zei de vrouw, als ik naar een makelaar ga. dan krijg ik zeker wel f 2 000 of meer De rechercheur ging weer weg maar kwam even later de vrouw arres teren, die zich gesnapt ziende a.les ruiterlijk bekende Tegen haar werd proces-verbaal opgemaakt. Auto in Damsterdiep; twee doden Een personenauto met twee verzeke ringsagenten als inzittenden is gister morgen bij het Inhalen van een vracht auto geslipt en even buiten Appingedam in het Damsterdiep gereden. De inzit tenden konden slechts met veel moeite op het droge worden gebracht, doordat de wagen over de kop was geslagen Hun levensgeesten waren toen leeds geweken. De slachtoffers waren de 42- jarlge H. Smidt uit Appingedam en de 33-jarige J. Sikkcma uit Ulthuizennee- den. De Ned. Herv. Kerk te Zelhem, die door oorlogshandelingen groten deels werd verwoest, zal worden herbouwd. Men hoopt over onge veer twee jaar met het herstel ge reed te zijn. staan door enige vooraanstaande le den der Staten-Generaal als waar nemers. en enige deskundigen uit Nederland, terwijl in Indonesië in overleg met de hoge vertegenwoor diger van de kroon zodanige andere deskundigen kunnen worden toege voegd als nodig zal blijken. Deze de legatie zal zeer binnenkort vertrek ken. Nu de federalistische nationa listen op uitnodiging der Nederland se regering enige maanden geleden naar Den Haag zijn gekomen voor het voeren van overleg, dat tot ver heugende resultaten leidde, meent de delegatie dat het ditmaal op haar weg ligt. hen nu in Indonesië te gaan ontmoeten. Truman doet Tsjiang geen beloften Naar van gezaghebbende zijde te Washington vernomen wordt, heeft pre sident Truman zich in zijn antwoord aan Tsjiang Kal Sjck op diens verzoek om uitbreiding van de materiële cn morele steun van enige belofte ont houden. In gezaghebbende diplomatieke kringen verklaarde men. dat Truman op het ogenblik nog niet bereid is toe te stemmen in een of ander groot nieuw program van hulpverlening aan de xe- gei ingslegers in China Alles duidt cr inderdaad op. dat dergelijke plannen op het ogenblik niet worden overwogen De factoren die hierbij een rol spelen zijn 0.m 1. het onzekere bestaan van het regiem van Tsjiang Kai Sjek; 2 de omstandigheid, dat de voorwaar den voor veldtochten in China thans snel ongunstiger worden, waardoor de nationalistische legers enige adem pauze zouden kunnen krijgen, 3. de hoop op totstandkoming van een coalitie; 4. de veronderstelling, dat de Chinese communisten in feiie een grote mate #van steun genieten van de Chinese 'bevolking, 5. dat het misschien raad/aam zou zijn individuele steun te verlenen aan ge neraals als Foe Yso-YJ, die zich on derscheiden hebben bij het weerstaan van de communistische stormloop, indien er niets zou komen van een coaiitie Over de strijd in China wordt gemeld, dat dc regeringstroepen bij Hsoetsjou een omtrekkende beweging maken om de communistische troepen aldaar te vernietigen. Het beleg van Soehslcn, ten zuiden van Hsoetsjou, zou zijn opge heven. Alles wel op Buckingham Palace Gisteren is op Buckingham palace het laatste bulletin uitgegeven Het luidt „Mare Koninklijke Hoogheid prinses Elisabeth cn haar zoon verkeren nog steeds in een uitstekende gezondheids toestand. Het dagelijkse bulletin zal voortaan niet meer worden uitgegeven" Gesneuveld in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week In Indonesië het volgende verlies is ge.eden. Korp S. Koopmans uit Hen- naardcradeel, Fr. De Nederlandse kustvaarder ..Quo Vadis", die in de Theemsmonding ge zonken was. is gisteren gelicht en de rivier op gesleept. De Berlijnse crisis De Argentijnse voorzitter van dc \*eilighcidsraad, dr Juan Atiüo Bramuglia, heeft in een rede, die door de omroep van de UNO werd uitgezonden, verklaard, er van overtuigd te zijn, dat de Berlijnse crisis zou kunnen worden opgelost, Het zoeken naar een oplossing zou moeten geschieden zonder de waardigheid cn de belangen van de partijen te schaden. Het is nog niet eens Sinterklaas, dat duurt nog twee weken, maar in de bossen is men thans reeds bezig te zorgen voor de Kerstmis. Bij auto vrachten vol worden de Kerstbomen al weggehaald om naar de hande laren te worden gebracht. Dinsdag stemming over motie van vertrouwen Over het voortbestaan van dc huidige Franse regering zal over drie dagen weer worden gestemd door de Nationale Vergadering. Socialisten, radicalen cn leden van de MRP (de katholieken) heb ben gisteren een motie van ver trouwen in dc regering ingediend, waarover Dinsdag zal worden ge stemd. Het indienen van deze motie volgde op een demonstratie van de leden der communistische fractie. Zij waren allemaal opgestaan en hadden de Marseillaise aangehe ven. blijkbaar om hiermee een ver klaring van hun leider Jacques Duclos te onderstrepen, dat de Franse communistische partij geen centime uit het buitenland had ontvangen. Duclos viel minister Moch scherp aan over zijn verklaring van Dins dag, dat geld uit Oost-Europa de mijnstaking had gefinancierd. ,.ïk daag iedereen uit om te be wijzen dat het niet waar is," zei Duclos en hij eiste dat er een par lementscommissie zou worden in gesteld om in de boeken van de communistische partij na te gaan, of er inderdaad geld uit het bui tenland was ontvangen. Maar die commissie zou dan tevens naar Le Populaire moeten gaan, zei Duclos. want deze socialistische krant had wèl subsidies uit het buitenland ontvangen. Maar Moch ging er niet op in. „U geeft slechts toe, wat kan worden toegegeven", beet hij de communis- tische afgevaardigde toe. „Niet een I commissie van onderzoek zal de I feiten aan het licht brengen, dat I zal de jüsfiliè doen". En ofti' nog I eens duidelijk te doen uitkomen, hoe hij over Duclos en de zijnen dacht, voegde hij eraan toe: ,,De communistische partij is een per manente vijfde colonne, die betaald wordt door een totalitaire staat." Tegen het eind van de vergade ring stond Paul Ramadier op. Hij vroeg de communisten of zij in ge val van oorlog zouden weigeren, hun land tegen de Sowjet-Unie te verdedigen. Maar Duclos ant woordde slechts met een nieuwe aanval op minister Moch. In Duinkerken is de toestand nog even kritiek als een dag te voren. De stakers in de haven heb ben zich achter een stalen barri cade uit de Duitse tijd verschanst en vierduizend manschappen van de garde mobile en koloniale troe pen zijn het havengebied binnen getrokken. Van de verkiezingen die onlangs voor de Raad der Republiek (de Franse Senaat) werden gehouden, zijn thans de uitslagen voor 309 van de 320 zetels bekend. Zij lui den: Gaullisten 121, Socialisten 58, Radicalen 51. Onafhankelijken 26, Communisten 20. MRP 16, PRL (rechts) 4, overigen 13. Er komt een internationaal contrölcliehaam voor de gewapende strijd krachten der UNO-Icden. Dit lichaam zal de bevoegdheid hebben, vol ledige inlichtingen te ontvangen, controleren en publiceren die door alle leden van de UNO over de sterkte van hun gewapende macht worden verstrekt. De bijzonderheden van het plan zullen worden uitgewerkt door dc Veiligheidsraad cn de commissie voor conventionele bewapening. Tot de instelling van dit contrö- le-orgaan is gisteren besloten door de UNO-Assemblée: zij nam met 43 tegen 6 stemmen het hiertoe gedane voorstel, ingediend door de Westelijke mogendheden aan. Tot de tegenstemmers behoorde o-a. de Sowjet-Unie. Rusland had enige weken gele den, bij monde van Wisjinski. het bekende eigen ontwapeningsplan ingediend de vijf grote mogend heden zouden volgens dit Russische plan hun gewapende macht met een derde moeten verminderen maar met een bijna even grote meerderheid, nl. 39 tegen 6 stem men (en 6 onthoudingen) werd dit plan door de vergadering verwor pen. De debatten die aan de stemming vooraf gingen bestonden weer uit de bekende woordenduels West- Oost: John Foster Dulles sprak, bij ontstentenis van Marshall deze gaat Zondag naar Washington voor Amerika. Hij beschuldigde de Russen van „wreed bedrog" om dat zij met hun simplistisch voor stel de bevolking van de wereld wilden wijsmaken, dat men de re geling van de vrede maar met de Franse slag kon afdoen. Wisjinski liet zich evenmin onbetuigd en ha merde weer op het aambeeld van de Westerse oorlogshitser ij en de kwaardaardige bedoelingen jegens de vredelievende Sowjet-Unie. En geland en Amerika, zo zei Wisjins ki, hielden een waanzinnige bewa peningsrace en om zijn beweringen te staven haalde hij iets dat ge bruikelijk schijnt te worden een boek te voorschijn, „Militarisatie van Amerika", waaraan o.n. prof. Einstein heeft meegewerkt, en waaruit Wisjinski citeerde dat Amerika op het ogenblik 31 ir mil- lioen man onder de wapenen heeft Een herhaling dus aan beide zijden van de bekende stand punten. De uitslagen van de gisteren ge speelde partijen om het wereld kampioenschap dammen zij wer den ditmaal te Heerlen gespeeld luiden als volgt: RoozenburgPost 20: Laros Demesmaecker 20: RostanPerot 0—2; VerpoestGhestem 02; Chi- landv d. Staay 11 Het klassement luidt thans: 1. Roozenburg 14 pt.; 2. 3 Keiler en Ghestem 9 pnt: 4. Verpoest 7 pnt; 5. 6. 7 Chiland, Laros en v. d. Staay 6 pnt; 8, 9 Perot en Post 5 pnt; 10. Demesmaecker 2 pnt; 11. Rostan 1 pnt. Echtscheidingen aan het Egyptische hof Te Cairo Is officieel medegedeeld, dat koning Farock van Egypte en koningin Farlda gescheiden z(jn. Ook wordt medegedeeld, dat de zuster van de Egyptische koning, prinses Faw- zia. gescheiden is. Haar gemaal was de Sjah van PcrzJë. De officiële mededeling over de schel ding van koning Farock en koningin Farlda zegt; God heeft ln zijn hoge wijsheid gewild, dat dc banden, die de twee cdoic vorstelijke personen verenig den. verbroken worden HIJ heeft de ko ning en de koningin het verlangen ln gegeven te scheiden hoezeer z(J het ook betreuren. Het huwelijk tussen koning Farock cn koningin Farlda werd op 20 Januari 1938 gesloten. Bruid cn bruidegom wa ren toen belden 17 jaar oud. Uit het huwelijk tussen koning Farock en koningin Farlda zijn drie dochters geboren. In de officiële mededeling over de scheiding van keizerin Fawzla wordt verklaard; ..Hare majesteit moest twee cn een half Jaar geleden op doktersad vies ccn reis naar Egypte maken voor behandeling cn verandering van kli maat. Dc dokters hebben uitgemaakt, dat het klimaat van Teheran niet goed voor hare majesteit Is en dat verblijf van de keizerin in Pcrzlë gevaarlijk zou zijn voor haar gezondheid. Daarom ls bij wederzijdse overeenstemming beslo ten tot scheiding over tc gaan." Alleen de kerken om advies gevraagd In de vergadering der Tweede Kamer zijn gistermiddag de alge mene beschouwingen over de be groting van binnenlandse zaken voortgezet met een betoog van de heer Wagenaar (C.P.N.) die vond, dat de gemeenten te weinig arm slag hebben en een grotere uitke ring uit de belastingen nodig heb ben. In verband met de moeilijk heden met verdeling der woon ruimte wilde hij richtlijnen. Spr. vroeg, of de minister in verband met de Zondagswet alleen advies aan de kerken gevraagd heeft. Hij wilde ook andere instanties doen raadplegen, o.a. de grote sportbon den. De heer Van Dis (S.G.) ontwik kelde bezwaren legen excessen op het gebied der kleding en tegen de zedenverwildering. De huidige lec- tuurverspreidjng levert z.i. ernstige gevaren op: ook op openbare lees zalen en bibliotheken is zeden- ondermijnende lectuur voorhanden, zeide hij. De heer Scheps (Arb.) betoogde, dat een democratische staat prijs moet stellen op een vrije strijd op politiek gebied. Hij stelde de mi nister deze vragen: zijn er bij de laatste verkiezingen incidenten ge weest en zo ja, zijn deze recht streeks of zijdelings uitgelokt door de politie? Waar is de stembusstriid gestreden met ingrijpen der politie in de stemlokalen9 De geestelijke vrijheid moet verdedigd worden en voor de vrijheid van de staat moe ten alle nodige maatregelen worden genomen. In een fel betoog keerde de heer Scheps zich in verband hiermede tot de communisten. In zyn antwoord gaf de minister van binnenlandse zaken, de heer Het is merkwaardig, maar de bij uitstek Ame rikaanse muziek de Ja77. heeft jarenlang meer belangstelling geno ten in Europa dan in Ame rika en zelfs nu nog zijn er tal van Jazz-platen, die alleen in Europa te vinden zijn Sinds de oorlog is het aantal verzamelaars van jazz-platen in de VS. met duizenden toegenomen. Toch zijn er nog zo wei nig van die platen, dat wie geen verzamelaar is of een verzamelaar kent. mis schien helemaal niet weet wat Jazz ,.Hot"-Jazz eigenlijk is Aan Paul Whiteman, die eens bekend was als ..De koning van de Jazz", wordt door de echte Jazz verzamelaars maar heel weinig aandacht geschon ken. Het grote orkest van Whiteman speelde arran gementen Jazz kent geen arrangementen. Irving Berlin, die dik wijls een ..Jazz-componist" wordt genoemd, vaart niet beter bij de verzamelaar. Jazz wordt niet geschre ven Jazz wordt geïmpro viseerd. En wat moer is dit gebeurt meestal door klei ne groepen van musici, die trots zijn op hun talent om improviserend te spe len. Zij gebruiken geen ge schreven muziek, inplaats daarvan leren zij melodie- en uit het hoofd veelal volkswijzen en gebrui ken die als uitgangspunt voor eigen creaties. Tot enkele seconden voor een noot wordt gespeeld :yeet niemand nnk de musi cus niet welke noot dat zal zijn. Meestal niet altijd bestaat een Jazz-band uit niet meer dan zeven of acht instrumenten: een trompet (sóms twee), een trombone, een clarinet, een piano, een guitaar of banjo, een bas of een tuba en slagwerk. Soms is er nog een saxofoon bij en Vervolgens ontstonden reizende Jazz-bands van negers en blanken, die naar Chicago kwamen, waar voor het eerst op vrij grote schaal gramofoon- pla'en werden vervaar digd. Het zijn deze platen ge weest, die de belangstel ling wekken van Europese musici en muziekminnaars. Merkwaardigerwijze schonk echter in de V.S. soms ontbreekt een van de andere genoemde instru menten. „Hot-Jazz" wordt ge woonlijk op de volgende wijze gespeeld: de trom pet speelt de melodie door zoals zij is geschreven, terwijl de overige instru menten voor een passende begeleiding zorgen. Ver volgens sterft de muziek van de meeste instrumen ten weg. terwijl een er van een solo begint te im proviseren. Tenslotte im proviseren alle zeven of acht musici tegelijk, ter wijl de trompet de leiding heeft. Jarenlang werd in de Verenigde Staten jazz uit sluitend gespeeld door ne- gerartisten te New Or leans en nergens anders. niemand er de eerste ja ren veel aandacht aan. De Amerikaanse gra- mofoonplatenfabrikanten zonden' de metaien platen (matrijzen genaamd) waarmede de jazz-platen konden worden vervaar digd. naar Frankrijk en Engeland, waar de jazz- maikt zeer willig was. Soms deden de fabrikan ten dat zonder dat in Amerika ooit platen wer den gemaakt. De grotere belangstelling voor het verzamelen van jazz-platen ontstond in de V.S. omstreeks 1936, toen daar een Frans boek werd vertaald en uitgegeven, geschreven door Hughes Panassie onder de titel: „Le Jazz Hot". Reeds jaren is het meest belangrijke boek over de Amerikaanse Jazz de „Discography" van de eveneens Franse auteur Charles Delaunay, dat voor duizenden jazz-platen de musici, data van opna me en andere gegevens vermeldt V»le platen, die reeds lang van de markt ver dwenen waren, hebben thans waarde gekregen. Een Amerikaans verzame laar bood kort geleder dollar voor een plaat, waarvoor de thans be roemde King Oliver band heeft gespeeld tussen 1920 en 1930. Het toenemen van het aantal verzamelaars in de V.S. heeft voorts de gramofoonplatenfabrie- kanten aangemoedigd, vele goede oude jazz-platen op nieuw te vermenigvuldi gen en er zijn tientallen kleine nieuwe onderne mingen uit de grond gere zen, die uitsluitend Jazz opnemen. Ook is aan bei de zijden van de Oceaan een zeer drukke ruilhan del tussen de Jazzverza melaars ontstaan. Hetzelf de geldt van Australië en Zuid Amerika, waar het verzamelen van jazz-platen eveneens toeneemt. De Amerikaanse verza melaars kopen en verzen den naar verzamelaars in andere landen die platen, welke in de V.S. te krij gen zijn en ontvangen in ruil platen, die alleen ver krijgbaar zijn in het bui tenland maar niet in de V S ofschoon zij daar zijn opgenomen. Van Maarsseveen, aan, welke kerkgenootschappen om advies is gevraagd in verband met de Zon dagswet, hij heeft niet alle kunnen vragen. De minister zei het niet nodig tc vinden aan culturele orga nisaties advies te vragen. De over heid meent wel tc weten, wat deze en de sportbonden wensen. Voor de begrafeniswet komt een commissie, waarin de voornaamste kerkge nootschappen en andere vertegen woordigd zullen zijn. Wat de woonruimtewet aan gaat, merkte spr. op, dat B. en W. bevoegd zijn te vorderen, dat B. cn W. niet verplicht zijn te antwoorden op een desbe treffende interpellatie is wet telijk volkomen juist, maar hij zou het toejuichen als B. en W. zoveel mogelijk vrijwillig ope ning van zaken jegens de raad zouden geven. In voorkomende gevallen zou een bovengemeentelijk vestigingsbeleid uitkomst kunnen geven; deze ver klaring betekent niet. dat. de mi nister een zodanige regeling zal voorschrijven. Het geven van richt lijnen voor het bepalen van een minimum woonruimte lijkt spr. on doenlijk. Naar de minister verdere mede deelde. zal de wervingscampagne voor de reservepolitle cn de natio nale reserve spoedig kunnen begin nen en hij vertrouwde dat deze met groot succes zal worden bekroond. Dc minister van Oorlog heeft bepaald, dat ten hoogste 150 dienstplichtigen, die thans hier voor eerste oefening in wer kelijke dienst zijn. kunnen worden toe gelaten tot een eerste vrijwillige ver bintenis als beroepsmilitair, bestemd voor de Koninklijke Marechaussee. Oojc zij die bestemd zijn voor uitzen ding naar dc tropen, dan wel een rang bekleden of voor een bijzondere functie In opleiding zijn, kunnen voor dezo overgang naar dc Kon. Marechaussee ln aanmerking komen Met een plechtigheid, die veel overeenkomst vertoont, met de huwelijks ceremonie, wordt een wetsrol overgedragen aan een joods militair kamp. Onder een soort baldakijn, gedragen op vier bajonetten en ge volgd door een ere-escorte, wordt de wetsrol door een erepoort binnen gedragen. Het opschrift van de poort luidt: „Mozes ontving de Torah op Sinai en gaf haar over aan Jozua". Regeling zal slechts tot Januari 1950 van kracht zijn Het wetsontwerp tot wijziging van de kinderbijslagwet, dat de kinderbijslag wil doen uitkeren van het tweede kind af. is thans bü de Tweede Kamer ingediend. Het ontwerp beoogt in de eerste plaats een aequivalente aanvulling op de loonbijslag te verzekeren aan de loontrekkenden, wier gezin meer dan twee voor kinderbijslag in aan merking komende kinderen telt. Daarenboven wordt, ten einde te gemoet te komen aan de moeilijk heid waarop in het bijzonder de Stichting van de Arbeid nader heeft gewezendat ten gevolge van de inhouding van loonbelasting de loonbijslag van 1,geen volle dige compensatie biedt voor de ge stegen kosten van levensonderhoud van gezinnen van vier personen, ook voor het tweede kind een aan vulling op de kinderbijslag voorge steld. Zoals eerder is medegedeeld, ligt het in het voornemen een wijziging van de loonbelasting- tarieven ten gunste der lagere inkomens te bevorderen. In verband hiermede heeft de compensatie, welke thans in de vorm van een aanvullende kin derbijslag, te rekenen van het tweede kind. wordt gegeven, een tijdelijk karakter. Hierbij dient nog in het oog te worden gehouden, dat de thans be staande kinderbijslagen slechts tot 1 Januari 1950 van kracht zijn. Na der wordt onderzocht, welke de re geling na 1 Januari 1950 moet zijn. Daarbij zullen zowel de loonbelas tingtarieven als het bedrag van de kinderbijslag in de beschouwing worden betrokken. Toen dc landbouwer K uit Markelo met paard en wagen over een brug reed viel plotseling zijn paard dood neer. Een onder dc brug gelegen elcctrlsche kabel maakte contact, de brug stond onder stroom zodat het paard werd ge- elcctrocuteerd. Ondanks de herhaal delijke waarschuwingen zijn er toch nog landbouwers, die de bestrijding van dc coloradokever niet ernstig genoeg opvatten. Achttien moesten z.lch Woens dag voor de kantonrechter te Assen verantwoorden Hun werden geldboeten van 5.- tot 150 - opgelegd. Een Nederlandse onderdaan, Plctcr Lange- veld. Is door de Krijgsraad te Brussel veroordeeld tot levenslange dwangar beid cn 10 milllocn franc schadevergoe ding aan dc Belgische staat wegens het leveren van uitrustingsstukken en de kens aan dc vijand voor een waarde van bijna 150 milllocn Belgische francs. Na het buitengoed „Hot Haveko" bij Deventer gekocht tc hebben wilde de nieuwe eigenaar het zilnc weten over de geruchten dat er nog een nlet-ont- plofte bom In dc grond zou zitten. Graven had geen resultaat. Dc wichel roedeloper de heer W. Hulsegge uit Goorsscl wees een plaats aan en na enig graven stiet men op een projectiel van 500 k gdat met bekwame spoed verwijderd werd. Een Afrikaanse ar beider ln dc Rocanda Ocrbcndi-milncn wordt door het gerechtshof te Lcopolds- vllle in dc Belgische Congo ervan be schuldigd goud te hebben gestolen. Hij zou een kuiken hebben meegenomen In de mijn. dat hij stofgoud Het oppikken. Op de verjaardag van president Gott- wald 23 November zullen ln Tsjc- choslowaklje postzegels met zijn beel tenis worden uitgegeven. Er komt ook een aanhaling uit een van zijn rede voeringen op te staan. Aan dc tech nische hogeschool te Stockholm ls men <pende met het construeren van een electronlsche rekenmachine, die de In gewikkeldste mathematische problemen zal kunnen oplossen. Volgens een commentator van Radio-Moskou neemt het percentage huwelijken ln de Sowjct Unie toe en daalt het aantal echtschei dingen voortdurend. Weerbericht IETS MINDER ZACHT Weersverwachting, geldig tot Zondag avond. Vannacht op vele plaatsen vorming van nevel of mist. Morgen overdag overwegend droog weer met verander lijke bewolking. I.angs de Wadden- kust aanvankelijk nog matige Zuid westelijke wind. Overigens weinig wind. Iets minder zacht. 21 Nov Zon op 8.10, onder 16.42. Maan op 20.39. onder 13 15. 22 Nov. Zon op 8 11. onder 16 10. Maan op 22.06, onder 13.44.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1