DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Min. Sassen: Wij willen waar maken wat staat in nieuwe grondwet Ambtenaren schonden hun ambtsgeheim Spaak weer formateur Vijftienjarige jongen doodt zestien jarig meisje Chinese rode leger opnieuw in aanval bij Soetsjou Ver. Staten bepleiten Israels belangen bij de UNO Van Hollandse en Zwitserse kaasboeren Britse en Amerikaanse ambassadeurs deden delegatie uitgeleide Tendentieuze publicaties over twee departementen Tsjiang Kai Sjek: Alleen royale bijstand kan ons redden Wensen dat Negeb-woestijn deel blijft van Joodse staat Maandag 22 November 1948 Achtste jaargang, No. 1180 Opgericht door de Stichting .Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 - Abonnements prijs 32 cent p. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.Y. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER. Ministeriële delegatie naar Batavia vertrokken Zondagavond om ongeveer half negen i? met de PH-TDF (Franeker) van Schiphol naar Batavia vertrokken de nieuwe Nederlandse delegatie, die zal trachten een definitieve oplos sing voor de moeilijkheden met de regering van de republiek tot stand te brengen. Deze delegatie bestaat uit de minister van over zeese gebiedsdelen Mr. N. M. A. Sassen, de minister van bui tenlandse zaken mr D. U. Stik ker en de gedelegeerde van het opperbestuur L. Neher en hun staf van specialisten. Voor het vertrek vertelde minis ter Sassen in de zaal van het nieu we restaurant tot de in groten ge tale aanwezige journalisten, dat de bedoeling van de regering is naar het woord van koningin Ju liana. uitgesproken bij haar inhul diging in de Nieuwe Kerk waar te maken wat neergelegd is in de nieuwe grondwet met betrekking tot de nieuwe rechtsorde van het koninkrijk. In de door de delegatie te voeren onderhandelingen, zullen, aldus de minister van overzeese gebiedsde len vanzelfsprekend ook de federa listische nationalisten worden be trokken. Minister Stikker zeide in dit verband nog. dat men hoopt te bereiken, dat onderhandelingen ge voerd kunnen worden door de Ne derlandse-, Republikeinse- en fede ralistisch nationalistische delegatie gezamenlijk. De delegatie zal ook met de Commissie van Goede Diensten spreken, doch de bedoeling is directe onderhandelingen te voe ren. van het verloop daarvan zal de verdere gedragslijn afhangen. Ook Moh Hatta zal de delegatie stellig ontmoeten. De Commissie van Goede Dien sten zal eerst in een later stadium worden ingeschakeld. De onder handelingen zullen dus eerst recht streeks worden gevoerd. Wanneer deze onderhandelingen tot resul taat zullen hebben geleid zal de Commissie van Goede Diensten in de onderhandelingen worden be trokken. Op de vraag hoelang de delega tie in Indonesië zal vertoeven, werd geantwoord, dat het verblijf slechts enkele weken zal duren. De vraag of deze als laatste po ging moet worden beschouwd be antwoordde de minister met op te merken, dat er al zo dikwijls van een laatste poging is gesproken, dat dit wel niemand meer zal interes seren. Op een vraag aan minister Stik ker over de bestandschendingen gal deze ten antwoord, dat hij de cijfers niet bij de hand had, maar Drs. G. M. Nederhorst weer in de Kamer (Eigen bericht) Het is nu zeker, dat Drs. G. M. Nederhorst, ir. H. Vos zal opvol gen als lid van de Tweede Kamer. Ir. Vos, die benoemd is tot direc teur van de Centrale Arbeiders Deposito- en Verzekeringsbank in Den Haag. zal tegen het Kerstre ces het parlement yerlaten. Drs. Nederhorst was door het partij bestuur van de P. v. d. A. aange zocht directeur te worden van de Di. Wiardi Beckmanstichting. De huidige directeur, mr. dr. Barents, die kortgeleden is benoemd tot hoogleraar aan de z.g. zevende faculteit der Amsterdamse Uni versiteit, heeft het voornemen te kennen gegeven zich uitsluitend aan zijn academische werk te wij den. Gesteld tussen de keuze: lid van de Tweede Kamer of direc teur van de dr. Wiardi Beekman- stichting heeft drs. Nederhorst uit eindelijk op verzoek van het P. v. d. A.-bestuur, het eerste aanvaard, omdat er in de P. v. d. A.-Tweede Kamerfractie tot dusverre geen econoom zitting had. Te Alkmaar overleed, 71 jaar oud, de schilderes mevr. Frieda Rutgers van der LoeffMlelziner. Bij voorkeur schilderde zij Westka- pelse boeren en Volendamse vissers. dat hij bleef bij zijn verklaring, na zijn vorige reis afgelegd, dat „een daling daarvan geconstateerd is, gedurende de tijd dat hij in Indo nesië vertoefde. Het kan toeval ge weest zijn, zo voegde de minister er aan toe, „maar het is niettemin een feit". Ongeveer een uur voor het ver trek van het vliegtuig kwamen de Amerikaanse ambassadeur dr. Her man B. Baruch, de britse ambas sadeur sir Philip Nichols en de mi nisters van Schaik, Götzen en Schokking, de leden van de dele gatie de hand drukken. Het ligt in de bedoeling dat spoedig ook ver tegenwoordigers uit het parlement de reis naar Indonesië zullen aan vaarden om zich bij de delegatie te voegen Als waarschijnlijke candi- daten noemt men prof. Romme, (KVP) prof. Molenaar (WD) mr. van der Goes van Naters (P v.d.A.) en de heren Tilanus (CH) en Meyerink (AR). Tijdens de afwezigheid van de ministers Sassen en Stikker zal dr. Drees optreden als waarnemend minister van buitenlandse zaken en minister Götzen als waarnemend minister van overzeese gebieds delen. Teneinde in Indonesië besprekingen te gaan voeren zowel met de re gering van de Republiek als met de federalistische nationalisten en op deze wijze de geschilpunten tussen het Koninkrijk en de Republiek op korte termijn langs de weg der onderhndelingen op te lossen, is een nieuwe delegatie Zondagavond naar Indonesië vertrokken, bestaande uit de ministers Sassen en Stikker en ir. Neher. Even voor het vertrek van de Constellation v.l.n.r.: Mr. D. U. Stikker, ir. L. Neher, mr. E. J. M. A. Sassen, minister L. Götzen, minister mr. J. R. H. van Schaik, mi nister-president dr. W. Drees en minister mr. W. F. Schokking. (Van onze Haagse redacteur) dat hl) de artikelen heeft geschreven. Paul Henri Spaak heeft op zich genomen een nieuwe regering te vormen. Deze bekendmaking kwam na een dag van besprekingen tijdens welke de prins-regent alle partij leiders en de voorzitters van beide Kamers van het parlement ontving. Spaak verklaarde Zondag, dat hij tegen Maandagmiddag met de sa menstelling van het nieuwe kabinet gereed hoopte te komen. De nieuwe regering .zou een spe ciale afdeling krijgen voor de be strijding van de werkloosheid. Spaak zei te hopen in staat te zijn het nieuwe kabinet tot de zomer van 1949 te kunnen handhaven, dan zul len nieuwe algemene verkiezingen worden gehouden, waaraan voor de eerste maal in Belgie's geschiedenis vrouwen zullen deelnemen. Echtgenote met bijl vermoord Zaterdagmiddag heft een 44- jarige bakkersknecht te Maastricht zijn 41-jarlge echtgenote met een byi zodanig op het hoofd geslagen, dat de getroffene enkele uren later tengevolge van een schedelbasl9- fraetuur In het ziekenhuis ls over leden. Aanleiding tot de daad, welke blijkbaar ln zeer overspannen toe stand is gepleegd, was een twist over voonvaarden tot echtscheiding tussen man en vrouw. De man, die eerst naar zijn werk was gegaan, is later met een bijl naar een woning gegaan waar de vrouw bij een vriendin vertoefde. Toen de vrouw op het bellen van de bakkersknecht open deed, sloeg h\j vrijwel direct er op los. Kort na zijn daad is de man door de politie gearresteerd toen hij doelloos door de stad zwierf. Na een uitgebreid onderzoek Is thans aan het licht gekomen, dat de artike len. die enige maanden geleden o.a. In ..Elsevier" zijn verschenen, tegen de departementen van landbouw en finan ciën, geschreven zijn door de voorma lige secretaris-generaal van binnenland se zaken, ir. dr. K. J. Frederiks. De gegevens die hem zijn verstrekt, zijn. zoals thans blijkt, afkomstig van de hoofd-inspectie van de generale thesau rie. hoofd-afdeling begrotingszaken, de heer V. cn de inspecteur bij de genoem de dienst d. W. M. Tegen de heer Frederiks die gepen- sionneerd is. is geen disciplinaire straf meer mogelijk. Öf hij wegens laster zal kunnen worden vervolgd, moet nog worden afgewacht. Tegen Elsevier is destijds niet opge treden. Naar verluidt, zou de heer De W M. zijn ontslag hebben aangeboden hetgeen door de minister niet zou zijn aanvaard, omdat hem ontslag wordt ge geven. Telkens bij het verschijnen van deze artikelen, waarin sprake is van wan beleid en geldsmijterij op genoemde de partementen. konden deskundigen proe ven, dat zij of door Insiders waren ge schreven of door anderen, die de no- digc gegevens van insiders hadden ont vangen. De zaken die in de artikelen worden onthuld getuigen er van. dat de schrijver haarfijn met de gang van za ken op de hoogte is. Het ergerlijke, ls echter, dat zij op een dusdanige wijze zijn gegroepeerd, dat de lezers wel een onjuist beeld moeten krijgen van het beheer der financiën en andere zaken op bedoelde departementen. Terecht Is toen een onderzoek ingesteld, waar mede aanvankeluk de heer De W. zelf was belast. Natuurlijk kwam het toen niet verder. Enige tijd later zouden con cept-artikelen te voorschijn zijn geko men, waarin verbeteringen waren aan gebracht door de heer De W. Na een scherp verhoor heeft de heer De W toen bekend. Of door zijn toedoen ook de medeplichtigheid van de heer V. aan het Jicht is gekomen, kunnen wij thans niet zeggen. Wel is zeker, dat tenslotte beiden hebben bekend, dat aan de heer Frederiks gegevens zijn verstrekt en Afschuwelijk drama te Enkhuizen Vrijdagavond omstreeks acht uur Is do 16-jarige Annie R., helpster aan de neutrale kleuterschool te Enkhuizen door haar vriend, de 15- jarige scholier M. B., op een plek bulten de stad aan de oever van het IJselmecr met een dolkmes van het leven beroofd. Uit de sectie op het lijk, door dr. Hulst uit Leiden verricht, is komen vast te staan, dat er geen sprake kan zijn van een zedendelict. De politie ter plaatse, die eerst Zon dagavond een summier communi qué over deze afschuwelijke moord, die in het stadje grote opschudding heeft verwekt, verstrekte, onder zoekt 'thans wat de motleven van de dader, die zich Zaterdagmiddag vrijwillig meldde, zijn geweest. Het meisje, dat Vrijdagavond niet zoals zij thuis vertelde, naar haar gymnastiekclub ging, is met haar vriend, een leerling van de H.B.S., met wie zij voorheen in de zelfde klas had gezeten en sinds twee jaar bevriend was, gaan wan delen buiten de stad. Hoe de jonge man. bijna een kind nog, zyn af schuwwekkende daad heeft ge pleegd, is nog niet tot klaarheid gebracht. Reeds Vrijdagavond, toen het meisje om half elf nog niet in het ouderlijk huis was terugge keerd, werd de politie gewaar schuwd. die terstond op onderzoek toog. Enkele leerlingen der hoogste klasse van de H.B.S. gingen Zater dagmiddag na schooltijd ook aan het speuren en vonden bijna gelijk tijdig met de politieambtenaren het lichaam van het meisje. De beide ambtenaren hebben zich dus schuldig gemaakt aan het schenden van hun ambtsgeheim. Zij voeren aan, dat zij de heer Frederiks te goeder trouw hebben ingelicht. Natuurli|k is het mo gelijk. dat laatstgenoemde dus niet heeft gezegd, dat hij de gegevens in enkele artikelen zou verwerken. Dat neemt toch niet weg dat zij disciplinair uilen moeten worden gestraft. Of dit vergrijp hen zo zwaar zal worden aan gerekend. dat ontslag zal volgen, is thans nog niet te zeggen. In elk geval is overplaatsing naar een andere tak van dienst zeker. Franse havenstaking opgeschort Van de zijde van de bij de C.G.T. aangesloten Franse bond van ha venarbeiders wordt vernomen, dat er in de loop van deze week onder handelingen zullen plaats hebben, weshalve de staking voor havenar beiders in geheel Frankrijk, welke heden zou zijn begonnen, voorlopig geen doorgang zal vinden. De Franse minister van openbare werken, Pineau, die Zaterdagavond de havenarbeiders vla de radio zou toespreken, heeft zijn toespraak uit gesteld. nadat hij een ontmoeting had gehad met een delegatie dier arbeiders Het Belgische doelpunt: Hier lijkt- het nog. of Van Raalte de bal zal wegplukken, voor het aanstormen de hoofd van Chaves d'Aguilar, maar op het gezicht van Terlouw ziet u al 't naderende onheil weer spiegeld Montgomery te Parijs Veldmaarschalk Montgomery, voor zitter van het comité van opperbe velhebbers der West-Europese Unie, Is Zondag in Parijs aangekomen. H\j begaf zich terstond naar Fon- tainebleau waar in het beroemde kasteel het hoofdkwartier van de West-Europese defensie wordt in gericht. Verwacht wordt, dat hij tot Vrjjdag in Frankrijk zal blijven. Zaterdag verbleef Montgomery in Luxemburg, waar hij een langdurig onderhoud had met de minister van defensie van dit land. Dc communistische strijdkrach ten rondom Soetsjou zijn weer tot een offensief overgegaan. Vol gens berichten van regeringszijde neemt de strijd ten Oosten, Zuid- Oosten en Noord-Westen van de stad in hevigheid toe. In sommige sectoren, waar de rode troepen zich volgens vroegere berichten hadden teruggetrokken, worden zij nu ver sterkt voor een nieuwe aanval. I)e hevigste gevechten vinden plaats 55 km ten Oosten van Soetsjou. Reuter verneemt in dit verband, van een woordvoerder der centrale F. J. Jurgens overleden De heer F. J. Jurgens. oud- hoofdbestuurder van de Nederland se Vereniging van Fabrieksarbei ders. is op 68-jarige leeftijd in Am sterdam overleden. Van 1913 tot 1940 is h(j bezoldigd bestuurder van deze organisatie geweest. Vele ja ren was hij ook penningmeester van de Internationale van Fabrieks arbeiders. Paul Hofman, de administrateur van het Marshall-plan, heeft Zater dag op de elfde dag van de ha venarbeidersstaking een dringend beroep gedaan zowel op de reders als op de stakers om terstond de verschepingen naar Europa te her vatten. Hij heeft er daarbij op gewezen, dat de onderbreking der verschepin gen het welslagen van het gehele programma in gevaar brengt. De Verenigde Staten hebben de Verenigde Naties medegedeeld, dat de Palestijnse Negeb niet van Israël afgenomen behoort te worden zon der volledige toestemming van de Joden. Verder zeiden de Ver. Staten in de politieke commissie te verlangen, dat de staat Israël toegelaten wordt Gratieverzoek van Japanse oorlogsmisdadigers De Japanse ex-premier uit de oor logstijd. Tojo. en de 24 andere Ja panse leiders, die veroordeeld zijn wegens oorlogsmisdaden, zijn Zater dag in beroep gegaan bij generaal MacArtbur om hun vonnissen ver nietigd te krijgen. Tojo en zes anderen waren ter dood. zestien tot levenslange gevan genisstraf en de beide overigen tot kortere gevangenisstraffen veroor deeld. Verbetering in treinenloop NijmegenUtrecht Den Haag De directie der Nederlandse spoorwegen deelt mede. dat het mogelijk zal zijn met de dienstrege ling, welke op 15 Mei van het vol gend jaar ingaat, de doorgaande verbindingen via ArnhemUtrecht belangrijk te verbeteren. Er zullen dan doorgaande electrische treinen NijmegenDen Haag, zo mogelijk ook NijmegenRotterdam Maas, en terug rijden. De materiaalpositie laat nog niet toe, om dan ook door gaande electrische treinen Nijme genAmsterdam te laten rijden. Het nieuwe Griekse coalitie-kabi net van Sophoelis heeft een motie van vertrouwen verkregen met een meerderheid van een stem. De gehele nacht van Zaterdag op Zondag had de strijd in het over volle parlement tussen de regerings partijen en de oppositie geduurd, toen de regering met 168 tegen 167 stemmen de vertrouwensmotie won. Tijdens het stemmen hadden opge- wonde tonelen plaats. 505DE STAATSLOTERIJ 5e klasse, eerste lijst De prijs van f 100.000 is gevallen op no. 17141. De prijs van 25.000 is gevallen op nr. 14962. 70 minuten voor het vastgestelde vertrek van de Queen Elizabeth" naar New York, verliet een derde deel van de bemanning het schip om een vergadering in de haven van Southampton bij te wonen. Besloten werd uit sympathie voor de stakende havenarbeiders aan de Ameri kaanse oostkust niet uit te varen. De 2000 passagiers aan boord van het grote schip zullen dus nog even geduld moeten oefenen De beman ning van de „Queen Elizabeth" verlaat het schip „Zonder Zwitserse kaas kan geen land ge lukkig zijn", zeggen de Zwitsers. Maar zo erg zeker schijnen ze daar toch niet van te zijn, an ders zouden ze nu niet in de nesten zitten. Wat is het geval? Er zijn nog andere kaasboeren op de we reld, met name de Denen en niet te vergeten wij Neder landers. Die twee behoren tot de grootste concurren ten op de kaasmarkt. En wat doen nu die boze Hollandse en Deense kaasboeren? Ze gebruiken gelden die ze krachtens het Europese herstelplan hebben verkregen, om hun kaasexport te sti muleren En thuis rant soeneren zij de kaas bij mondjesmaat om maar zoveel mogelijk naar het buitenland te kun nen sturen. Dat gaat in Zwitser land anders. Daar is de kaas niet gerantsoe neerd. maar integendeel de uitvoer van bepaal de soorten door de re gering beperkt om de binnenlandse markt goed voorzien te hou den. De voornaamste afnemer van Zwitser se kaas zijn altijd de Verenigde Staten ge weest. maar thans zo klagen de Zwitserse concerns brengen te genwoordig verpakte kaas in de handel en ze gebruiken machi nesdie uit Zwitser land zijn ingevoerd. De Zwitserse kaas boeren zijn van mening dat men deze concur- tot de organisatie van de Verenigde Naties Dr. Philip C. Jessup van de Ame rikaanse delegatie zei, dat de rege ring te Washington zich over het algemeen accoord verklaren kon met de conclusies van de vermoorde bemiddelaar, graaf Bernadottc. Een uitzondering hierop vormen echter bepaalde beginselen met betrekking tot dc grenzen. Hij verklaarde dat de gren zen. zoals die zijn bepaald in het originele verdeelplan van dc V.N. dienden te worden gehand haafd. Indien de Joden echter het hun toegewezen gebied had den vergroot, dienden zij bereid te zijn de verworven gebieden tegen andere gedeelten van Pa lestina te ruilen Als de Israëlische autoriteiten Ga- lilea, dat door haar troepen is ver overd, wensten te behouden, dicn- den zij bereid te zijn de Arabieren althans een deel van dc Negeb te geven. Amerika, aldus dr. Jessup, steunt de aanspraken van de staat Israël op de grenzen, zoals die zijn vastge steld in de resolutie van de V.N. d.d. 29 November 1947 en is van mening, dat wijziging van die gren zen slechts kan geschieden als zulks voor Israël ten volle aanvaardbaar is. (Volgens het vorig jaar aangeno men verdeelplan zou de Negeb Joods worden en Wcst-Galilea Arabisch, terwijl de bemiddelaar in zijn plan juist het omgekeerde voorstolde. Red). Het Joodse avondblad Hador maakt melding van het neerschieten van een tweemotorige Egyptische vliegmachine door een Israëlische jager bij Faloedja. Volgens een Joodse militaire woordvoerder heb ben Egyptische strijdkrachten drie plaatsen in de Negeb op „Joods ter ritoir" bezet: Tel el Farrah, Tel el Djamma en Hirbeth Katsjin. De Joodse autoriteiten verklaren, dat zij deze aanval zeer ernstig opnemen. Zonder Zwitserse kaas kan geen land gelukkig zijn" kaasboeren komt 90 procent van alle inge voerde kaas van con currenten van Zwitser land uit Denemarken en Nederland en zelfs uit Finland en zij vragen zich bezorgd af: „wat zal er gebeuren, als de Amerikaanse importeurs en verbrui kers de smaak beet krijgen van kaas. die niet uit Zwitserland komt?" Daar komt nog bij, dat die kaasboeren uit andere landen zich met succes hebben toege legd op de uitvoer van verpakte kaas. Zelfs rentie slechts kan be strijden door meer ver pakte kaas uit te voe ren, maardat is nu juist de kaas, waarvan de export door de Zwitserse regering wordt gecontroleerd en laag gehouden. Geen wonder, dat de Zwitserse kaasboeren in de Neue Zucrcher Zei- tung klagen: „De hand having van de beper kingen van de uitvoer van kaas nu de oorlog al drie jaar is afgelo pen. is belachelijk. Zij dreigt het initiatief te onderdrukken en scha de toe te brengen aan sommige Amerikaanse onze volkshuishouding." Chinese regering te Nanking, dat drie door de communisten aange voerde legers „tijdelijk Djantsjean, vijfenvijftig km ten Oosten van Soetsjou omsingeld hadden. Zij werden echter, aldus de woordvoerder, teruggeslagen. Tus sen deze plaats en Soetsjou, bij Pajitsji, zijn zware gevechten aan dc gang Uit Peking wordt gemeld, dat regeringstroepen de spoorweg van Peking naar Tientsin ^twaken daar men verwacht, dat pogingen gedaan zullen worden om dèzc ver binding af te snijden. Landingsvaartuigen der Ameri kaanse marine hebben Tientsin verlaten met 31 Amerikanen en andere buitenlanders. Een speciale Amerikaanse missie, die juist uit China is teruggekeerd, heeft aan de toewijzingscommissie van de Amerikaanse senaat rap port uitgebracht. Volgens dit rap port heeft Tsjiang Kai Sjek ver klaard. dat China aan de commu nisten ten prooi zal vallen als dc V S. geen „onmiddellijke en royale" militaire hulp boden en geen lening verstrekten voor de stabili satie van de valuta. Hulpverlening bij stukjes en brokjes kon niet meer baten. Het was nu alles of niets. Oost-West-geschil ook in Berlijnse brandweer De Sowjets in Berlijn hebben Zondag politieagenten uit de Sov/- jet-sector bij alle brandweerwagens in deze sector doen posten om te voorkomen, dat deze zullen uitruk ken op een oproep uit de Britse, Amerikaanse of Franse sector. Te zelfdertijd werden alle brandweer- stations in de Russische sector door de politie bezet. Dc hoofdpost van de Berlijnse brandweer die juist binnen de Amerikaanse zijde van dc grens tussen de Sowjet- cn Ameri kaanse sector is gelegen, werd door dc politie uit de Westelijke sectoren bezet met het oog op eventuele po gingen om materiaal naar het Oos ten te transporteren. Ook de brand weerstations in de Franse sector werden bezet, nadat de Fransen Karl Feierabend. de Sowjct-gezinde Berlijnse brandweercommandant, die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij pogingen om materiaal weg te halen, hadden laten arreste ren. Na te zijn verhoord is hij weer op vrije voeten gesteld. Tot dusverre iunctionneerde de Berlijnse brandweer als een enkele organisatie. Vliegtuig botst tegen hoogspanningskabel Op het Franse vliegveld Orly heeft zich een vliegongeval voorge daan, dat sterke herinneringen op roept aan de recente ramp met een KLM-tocstcl nabij Prestwick. Ook ditmaal was de oorzaak van het ongeluk dot het vliegtuig in aan raking kwam met een hoogspan ningskabel. Het vliegtuig brak in tweeën en verloor beide motoren. Als door een wonder verloor geen der veertien inzittenden het leven. Slechts werden zeven personen ge wond. Jeep rijdt huiskamer binnen Zondagavond ls in Rotterdam een jeep van de verkeerspolitie op dc Mathenesserlaan ln volle vaart ge slipt. De agent-chauffeur raakte de macht over %ijn stuur kwijt en de wagen stoof het trottoir op en het souterrain van een woning binnen, tot grote ontsteltenis van de fami lie De Graaf, die juist om dc tafel zat. De militair FÏoogerbrugge, dlc verloofd is met de dochter dés hui zes. werd door de jeep uit z(jn stoel geslagen en moest door voorbijgan gers en buren worden bevrijd. Hij is met een hersenschudding, een ge broken nols en ernstige snijwonden naar het ziekenhuis vervoerd. De dochter cn haar moeder werden door glasscherven licht gewond. De heer De Graaf cn een zoontje kwa men met de schrik vrij. Ook de po litieman liep verwondingen op. Doordat dc jeep met de benzine tank boven op de brandende haard rustte, bestond er gevaar voor ont ploffing. Door snel optreden van de brandweer werd erger voorkomen- Volgens officieuze berichten mag de Venezolaanse president. Romulo Gallegos, zijn huis niet verlaten, na dat hoge officieren zijn aftreden hebben geëist. Naar verder verluidt, is in Venezuela een volledige cen suur ingesteld. Er zou een opstand dreigen, indien niet tegemoet wordt gekomen aan de eisen van het leger en de copei (Conserv. Rooms-Kath. partij). Weerbericht RUSTIG WEER Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond. Droog weer met weinig wind cn van nacht op vele plaat sen nachtvorst cn vorming van nevel of mist. Overigens wisselende bewol king. Iets lagere temperaturen dan vandaag. 23 Nov.: Zon op 8 13, onder 16 33. Maan op 23.34, onder 14.05.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1