DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Fullriede, de man van „Putten", in vrijheid gesteld Hollywood-croquetje In geheel Noord-China staat van beleg SS greep in Koning van Engeland moet tijdelijk rust houden Middenstand is ontevreden Ibestek J „Ik heb de represailles zo veel mogelijk tegengewerkt" Een koninklijk verzoek Belgisch kabinet nog niet gereed „Bloedtoevoer naar rechtervoet geeft reden tot bezorgdheid" Mevrouw Tsjiang Kai Sjek noemt de toestand zeer kritiek Longa disciplinair gestraft In kort Dinsdag 23 November 1948 'Achtste jaargang, No. 1181 Opgericht door de Stichting .Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements prijs 32 cent p. se. o4.15 p. kse. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrdaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Maandagmnrcen werd voor de Raad van Cassatie de raak behandeld van F. \Y. H. Fullriede, die in 1939 nog een rustig herenboerenleven er**"s aa.? Afrika s Westkust leidde. Bij het uitbreken van de oorlog meldde hij zich voor de Duitse militaire dienst. HU vocht onder meer in Rommel's gelederen in Afrika, kwam bij het verstrijken van de oorlogs jaren steeds dichter btf zijn vroegere vaderland In 1944 werd hij in Nederland opperbevelhebber van het Hermann Göringregiment. In deze functie was hy de man, die verantwoordelijk was voor het drama van Putten. Na dit langdurig verhoor, dat meestal via een tolk liep. kwam de verdediger mr. A A. H. M. Plochg uit Arnhem aan het woord. Hij be sprak allereerst de cassatiemiddelen van de proc fiscaal bij het Arnhem se Bijzondere Hof. die Fullriede ook schuldig achtte aan de dood van de Puttcnse mannen in Duitse concen tratiekampen. De raadsman bestreed deze mening. Hij haalde een aantal getuigenverklaringen aan, waaruit bleek dat niemand wist, wat er met de gevangengenomen mannen zou gebeurea Volgens een verklaring van Rauter heeft men eerst later beslist over het lot van deze mensen. In zijn eigen cassatiemiddelen voerde Fullriede aan. dat door zijn optreden erger voorkomen was. Mr. Plochg meende, dat kleine schade veroorzaakt mocht worden om gro tere nadelen te ontgaan. Fullriede kon de uitvoering van het bevel niet vertragen, omdat de S.S. plot seling was komen opduiken, zei hij. De verdediger wees verder op de houding van Fullriede, die talloze bevelen, die hij in strijd achtte met de begrippen van menselijkheid en fatsoen, naast zich neer had gelegd. Had hij in het geval Putten volledig het bevel kunnen saboteren, dan zou Zoals bekend, werd Putten als re présaille tegen het onschadelijk ma ken van twee van Fullriede's man nen „abgesperrt", waarbij zes man nen doodgeschoten werden, een paar honderd anderen naar Duitsland werden gevoerd en tientallen hui zen in brand werden gestoken. Niet minder dan 254 mannen vonden in Duitsland de dood. Het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem heeft Full riede veroordeeld tot een gevange nisstraf van twee en een half jaar, tegen welk vonnis de procureur-fis caal en veroordeelde cassatie aante kenden. Tijdens een verhoor, dat meer dan een uur duurde, gaf de nu grijze Fullriede, een gedetailleerd over zicht van de gebeurtenissen in Put- nen. Fullriede. die zich op het ogen blik van de aanslag op de twee oRi- cieren niet aan het front bevond, kreeg van Von Wühlisch, de chef staf van Christiansen, telefonisch bevel beoaalde représailles uit te voeren Toen hij protesteerde, zei Von Wühlisch, dat hij maar te ge hoorzamen had. want het bevel kwam van „overste Stelle" Fullriede verklaarde toen gehoorzaamd te hebben omdat hem nog verzekerd werd dat er tegen de Puttenaren niets ondernomen zou worden. Bo vendien zou Putten geheel verwoest zijn, wanneer*hij in zijn weigering was blijven volharden. Twee compagnieën van het ..Her mann Göringregiment" werden hem ter beschikking gesteld. Hij gaf op dracht Putten te omsingelen. Zelf begaf hij zich er heen ter controle. Bij aankomst hoorde hij dat zes Ne derlanders doodgeschoten waren. Waarom, door wie? Hij wist het met. De S.D. was ook reeds ter plaatse. Fullriede had de S.D. tegengewerkt en er was een daverende ruzie ont staan. De officieren en soldaten van het ..Hermann GÖring - regiment" had hij met het standrecht bedreigd, als zij zich aan Nederlanders of Ne derlands eigendom zouden vergrij pen. Toen de représailles in zeer ver zachte vorm uitgevoerd waren wilde hij zijn troepen terugtrekken. Er was echter ook S S in het dorp aan gekomen. De Nederlanders zelf hebben hem toen verzocht, aldus Fullriede, een aantal soldaten achter te laten. Men was bevreesd voor plundering Hij stemde toe en gaf zijn troep bevel samen te werken met de Nederlandse politie. Toen vertrok hij. „Ik kon niet blijven!" ,,U had moeten blijven om con trole uit te oefenen", zei de presi dent prof. mr. Verzijl. Fullriede: „Aan het front stonden mijn 15.000 soldaten. Die kon ik niet langer in de steek laten". Na zijn vertrek op 2 October vol trok het drama zich over Putten. Negentig huizen werden in brand gestoken. De president vroeg Fullriede of hij geweten had wat er met de Puttense mannen zou gebeuren. „Nein", zei Fullriede. Hij had aangenomen, dat ze geëvacueerd zouden worden. Twee Britten te Praag gearresteerd Twee leden van de staf der Britse ambassade te Praag zijn gearresteerd omdat zij er door de Tsjechoslo- waakse autoriteiten van werden verdacht, medeplichtig te zijn ge weest aan de vlucht van twee Tsje chen naar het buitenland. De twee Tsjechen, van wie de een een spion en de ander een terrorist wordt ge noemd, waren aangetroffen in een Britse vrachtauto die op weg was naar Wenen. Een der gearresteerde Britten, Char les Dwyer. is inmiddels weer vrij gelaten, maar zijn collega John W. Dixon is, naar de Britse ambassade heeft bevestigd, gedeporteerd. Er komen weer pinda's Binnen niet al te lange tijd zullen voor het eerst sinds de oorlog weer pinda's voor het publiek beschik baar komen. Dezer dagen zullen enkele sche pen met ca. 3100 ton grondnoten uit Indonesië in ons land aanko men. Een gedeelte hiervan (ca. 900 tov) zal, mits de noten van vol doende kwaliteit zijn, worden ge brand en als pinda's in de handel gebracht. Voorts zal een hoeveel heid van ca. 1800 ton worden ver werkt tot pindakaas, terwijl de rest voor diverse andere doeleinden is bestemd. Broodbloem wordt gemengd met 10 aardappelmeel Met Ingang van 22 November mengen maalderijen en hoogmolens 10aardappelmeel by in de brood- bloem. zowel voor het normale als voor het wittebrood. Met het oog op de vooraden bloem van oude sa menstelling zullen nog enkele we ken verlopen, voordat brood van bloem van de nieuwe samenstelling wordt gebakken. T J ET is zo teleurstellend il weer te moeten ervaren, hoe weinig het Nederlandse publiek de wens van Hare Majesteit de Koningin be grijpt, om zich met haar kin deren vrij en ongehinderd onder de mensen te kunnen begeven. Jongeren en ouderen dringen op, kloppen tegen de ruiten van de auto o1 blijven staren, on danks herhaald vriendelijk verzoek langzaam door te lopen. Elk gezellig, door de prinses jes bedacht plan, zoals bijvoor beeld het doen van boodschap pen in deze Sint Nicolaastijd of het bezoek aan een dierentuin, leidt daardoor tot een verdrietig resultaat. Nogmaals wordt oud en jong met klem gevraagd de wens van Hare Majesteit de Koningin te helpen vervullen. hij dat zeker hebben gedaan. Hij heeft geprotesteerd maar verzet was naar zijn mening in dat geval zin loos. Voor het geval de raad Fullriede toch schuldig achtte, vroeg de ver dediger geen langere straf op te leggen dan de tijd, die hij reeds in bewaring had doorgebracht, en hem onmiddellijk in vrijheid te stellen. Mr. Bakhoven, de advocaat-fis caal, /erwierp Fullriedes beroep op noodweer, want hij had zich kun nen onttrekken aan de uitvoering van '.ct bevel. Alleen indien hij de gehele uitvoering had kunnen be letten, had hij aan mogen blijven, meende mr. Bakhoven. Hij vroeg een straf gelijk aan die, welke het Arnhemse Bijzonde re Hof heeft opgelegd. Nadat de raad in de raadkamer was geweest, deelde de president mee. dat de raad. vooropstellende, dat hij zeer begaan was met het lot van Putten, tot het inzicht was gekomen, dat Fullriede pogingen heeft gedaan om het lot van Putten te verzachten. D-arom had hij er geen bezwaar tegen Fullriede for meel uit gerechtelijke bewaring te ontslaan. Fullriede zal thans naar een kamp worden overgebracht, waar Duitsers verblijven die uitgewezen worden. Mocht het nodig zijn, dan kan de raad hem daar altijd nog achterhalen. De uitspraak werd be paald op 10 Januari 1949. De Belgische kabinetsformateur Paul Henri Spaak is er nog niet in geslaagd een nieuw kabinet te vormen. Spaak, die van plan was heden zijn nieuwe regering aan het parlement voor te stellen, heeft meegedeeld, dat nog geen overeen stemming tussen katholieken en socialisten kon worden bereikt. Hij heeft nog geen minister van justitie kunnen vinden ter vervan ging van de katholiek Paul Struy- ve, die zijn pntslag genomen had. Israel ontdekt olie in Negeb-woestijn Israëlische olie-onderzoekers be richtten gisteren, dat onderzoek In de Negebwoestyn plaatsvond en dat op een plaats reed9 olie gevon den was, ondanks de gevechten in dit gebied gedurende de laatste maanden. Twee van de drie gebieden, waar in olie gevonden werd, zijn kortge leden in Joodse handen gevallen, terwijl een derde gebied, waar olie voor de dag gekomen is, gelegen is in Jebel Oesdoem aan het Zuid- YVestelyk eind van de Dode Zee in Niemandsland. Censuurvoorschriften verhinderen een meer gedetailleerde beschry- ving, vooral omdat het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken ernstig van mening zou zyn. dat olie-overwegingen een beslissende factor vormden in de recente Britse houding ten aanzien van de Negeb. Tengevolge van de blokkade is het niet mogelijk dc bevolking in de westelijke sectoren van Berlijn van voldoende brandstof voor de ko mende winter ze voorzien. De militaire autoriteiten hebben daarom be vel gegeven tot een vergrote houtkap in de stad en omgeving. Hout hakkers aan het werk in de straten van de Duitse hoofdstad. Aan koning George van Enge land is geadviseerd algehele rust te houden wegens een storing van de bloedsomloop in het rechterbeen. In verband hiermede zijn voor enige maanden alle afspraken van de koning voor officiële gelegen heden afgezegd. Ook is door Buc kingham-palace medegedeeld, dat de reis van de koninklijke familie naar Australië en Nieuw-Zceland voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Naar vernomen wordt hebben vijf dokters in de afgelopen week de koning geobserveerd nadat de ze ongeveer twee weken geleden had geklaagd over gevoelloosheid in de rechtervoet. In het bulletin wordt woor delijk gezegd: „De koning lijdt aan een storing van de bloeds omloop in de slagaderen van de benen, welke eerst onlangs acuut is geworden. De gebrek kige bloedtoevoer naar de rechtervoet, geeft reden tot be zorgdheid. Algehele rust is ge adviseerd en er is een begin gemaakt met een behandeling ter verbetering van de bloeds omloop in de benen, welke ge durende lange tijd moet wor den volgehouden." Naar Reuter nader verneemt be tekent het bulletin, ofschoon in ernstige bewoordingen gesteld, niet dat er enige reden is voor onmid dellijke bezorgdheid. Het advies tot rust houden zal, naar verluidt, de koning niet verhinderen de mi nisters en andere belangrijke per sonen te ontvangen. Ongetwijfeld zal de koning ech ter de eerstkomende zes maan den, of misschien nog langer, niet bij officiële gelegenheden verschij nen. Koning George wordt 14 Decem ber 53 jaar. De koning en de koningin en De nieuwe eerste minister van Canada Mr. Louis S. St. Laurent (links) wordt na zijn benoeming gelukgewenst door zijrf voorganger Mr. Wm. Lyon Mackenzie King. Wilt u graag filmster worden? Dan had u er voor moeten zorgen, in Mei geboren te worden, want dat is de maand, waarin meer grote filmsterren geboren zijn dan in andere maanden: 14 van de 100 meest prominente filmsterren zijn Mei-kinderen. Als u in Augustus of Sep tember geboren bent, gaat het ook nog. Dat zijn n 1. na Mei de gun stigste maanden, Augustus met 12 en September met tien '"•n die 100 allergrootsten. Verder is het goed als u bruin haar hebt. Bij de 50 voornaamste vrouwelijke sterren zijn er n.l. 19 met bruin haar naast 16 blondines, 11 roodharigen en maar vier met zwarte lokken. Bij de heren over heerst het bruine haar nog sterker: het siert niet minder dan 38 van de 50 meest illustere hoofden. mannelijke blondines zijn er maar 4, rooien 2 en zwart koppen ook twee de overige 4dragen pruiken. Toneelervaring is buitengewoon nuttig. Wilt u graag filmster uorden Van de 100 sterren van de eerste grootte komen 77 van het toneel. Veer tien hadden nooit to neel gespeeld, vijf kwa men uit de muziek, twee (Esther Williams en Sonja Henie) uit de sport en twee (Gene Autry en Roy Rogers) van de radio. U moet niet te erg gehecht zijn aan uw eigen naam, want niet minder dan 30 procent van de sterren heeft de eigen naam moeten ver wisselen tegen een filmnaam. Bent u niet in een grote stad geboren? Wanhoop niet, want een derde deel van de meergenoemde honderd is geboren in gehuch ten. En nu uw figuur en uw gewicht De gemiddelde vrou welijke ster is ruim 1 meier 60 lang en weegt ruim 52 kilogram, de langste der dames is Lauren Bacall met 1 meter 70 en de kortsten zijn June Allyson en Ann Sothern. De mannelijke ster ren blijven gemiddeld iets beneden de 1 meter 80 en ze wegen ruim 77 kilo. De langste van hen is Dan Daily, die 1 meter 90 meet en de kleinste Mickey Rooney met 1 meter 55. Het zou interessant zijn, ook het gemiddel de salaris van de ster ren te berekenen, maar met hun loonzakjes lo pen ze niet bepaald ie koop. Het zal wel zo iets tussen de 200 en 3000 dollar per week zijn „Kleine" knuppelaars voor het Hof Brahm en Oberle slaafse uitvoerders van bevelen Bij het voortgezette verhoor van Brahm komt getuige Goemaat ver tellen, dat Brahm dikwijls dronken was en dan beslist niet meer wist. wat hij deed. Dan sprong hij wel erg gemakkelijk om met zijn revol ver. „Eens heeft hij, met zijn dron ken bui op commandant Berg ge schoten," zegt hij. Uit het verhoor, dat president v. Hamel Brahm afneemt blijkt dan nog, dat deze Amcrsfoortse knup pelaar ook heeft deelgenomen aan de fusillades. „De commandant gaf het bevel en lk kon niet anders." luidt zijn verweer. By deze execu ties had Kot&Ua steeds de leiding. Oberle voor 's Middags behandelde het Hof de zaak tegen Oberle, de schaapher der". Hij heeft dit beroep inderdaad beoefend en prof Van Hamel zei hem dan ook: „Was maar bü dat vreedzame beroep gebleven." Uit alles blijkt, dat noch Oberle. noch zyn „vriend" Brahm tot de voornaamste schuldigen behoren voor wat er in Amersfoort is ge schied. Ongetwijfeld waren beiden ruwe. gewetenloze kerels, maar hun hele gedrag was van een slaafse gehoorzaamheid, die voor Neder landers onbegrijpelijk aandoet. Maar het zijn dan ook Duitsers... Oberle komt vertellen, dat hij tij dens het verhoor door de verbali santen is mishandeld. Daartegen komt rechercheur Van de Beukei in opstand. Hy zegt, dat een ontsla gen P.R.A.-rechercheur dit Oberle heeft ingegeven. Zaterdag 27 November zal het Hof zich opnieuw bezig houden met deze Amersfoortse tragedie. Hatta Donderdag te Djogja terug Een republikeins woordvoerder te Batavia heeft aan Aneta medege deeld, dat Hatta Donderdag te Djogja zal zijn teruggekeerd. Hij bevindt zich thans in Tapanoeli (Sumatra) en was via Darmasetia- wan, de persoonlijke vertegenwoor diger van Hatta te Batavia, op de hoogte gesteld van de komst der Nederlandse ministers naar Indone sië. prinses Margaret zouden 27 Ja nuari .van het volgende jaar met het slagschip „Vanguard" vertrok ken zijn voor de reis naar Austra lië en Nieuw-Zeeland, welke vijf maanden zou duren. „De koning en de koningin, aldus wordt in de verklaring gezegd, wensen tegenover de bevolking van Australië en Nieuw-Zeeland uit drukking te geven aan het diepe leedwezen en de bittere teleurstel ling, welke zij zeiven gevoelen over het afgelasten van de reis." Peter Eraser, de minister-presi dent van Nieuw-Zeeland. heeft in een verklaring, welke te Londen is bekend gemaakt, gezegd, dat het uitstel van de reis „zo mogelijk het enthousiasme nog zal vergroten, waarmede de koning, de koningin en prinses Margaret in Nieuw-Zee land verwelkomd zullen worden wanneer zij te zijner tijd hun be zoek zullen kunnen brengen." In geheel Noord China ls de staat van beleg afgekondigd in verband met de berichten over het op han den zijn van een groot offensief der communistische troepen In dit ge bied. De nationalistische bevelhebber van Noord China, Foe Tsojl, heeft de vijf provincies Hopel, Tsjahar, Socljocan, Jcliol cn Sjansl onder militair gezag geplaatst na berichten dat generaal Lin Pao, de leider van de communistische legers, naar schatting honderdduizend soldaten over de Grote Muur Noord China heeft binnengebracht. Verwacht wordt dat de hoofdaan val het Angsjan kolenbekken tot doelwit zal hebben, alsmede de Tientsin basis van de West pacific vloot der Amerikaanse marine. Vier colonnes van Lin Pao zijn samenge trokken ten Noorden van Tangsjan, een plaats die ongeveer 80 km ten Noorden van Tientsin ligt. Drie an dere colonnes worden samengetrok ken op punten vijftig tot tachtig kilometer ten oosten van Peking. Behalve dat de staat van beleg is afgekondigd, is nog een avondklok ingesteld in alle steden die zich in handen der regering bevinden in de hierboven genoemde provincies. De radio van de Chinese commu nisten heeft Maandag bekendge maakt. dat Paoting. de hoofdstad van de provincie Hopci is veroverd In de radio-uitzending, die in San Francisco door Associated Press werd opgevangen, werden geen bij zonderheden gegeven. Alleen werd gezegd, dat het garnizoen der rege ringstroepen was gevlucht. Pnoting ligt 150 kilometer Zuid Westelijk van Peking, aan de spoorlijn die deze stad met het Zuiden verbindt. Wat betreft de slag om Hsoetsjou wordt gemeld dat krachtiger com munistisch verzet de strijdkrachten der regering tot staan heeft gebracht ondanks de zeer zware aanvallen van de nationalistische luchtmacht. Intussen heeft het centraal comité Wereldreizigster met hindernissen Is na vijf strandingen haar liedje uit? Het door mevrouw Richarda Mor rowTait bestuurde vliegtuig is bij een noodlanding tussen Fairbanks en Anchorage (Alaska) vernield. Mevrouw Morrow-Tait, de Britse pilote, die een vlucht om de wereld maakt, en haar navigator, Michael Townsend, zouden ongedeerd zijn. De 24-jarige vrouw, moeder van een dochter van twee jaar, vertrok 18 Augustus van Cambridge in een een-motorige „protor" in gezelschap van de 25-jarige student in de geo grafie Michael Townsend. Na opont houd te Marseille door een ongeluk kige landing en daarna te Nicosia op Cyprus door motorstoring, kwamen zij 3 September te Karatsji aan Te Calcutta werden zij 46 dagen door motorstoring opgehouden. Op 29 Oc tober arriveerden zij te Tokio. Brits vliegtuig in mist neergestort In Zuid-Engeland is ten gevolge van de dikke mist een Brits vlieg tuig neergestort. Het verongelukte vliegtuig was gecharterd door de British Euro pean Airways voor de luchtbrug naar Berlijn. Aan boord bevonden zich acht personen, van wie er een de ramp heeft overleefd. van de Chinese communistische par tij vla dc radio laten omroepen: „De Kwomintong regering staat op het punt te vallen. Geen hulp aan de Kwomintang regering door welke buitenlandse regering dan ook kan die regering redden of de belangen van dc betrokken buitenlandse rege ringen beschermen." Mevrouw Tsjiang Kai Sjek heeft via radio Nanking opgewekt tot «on middellijke hulp om te voorkomen dat China en geheel Azië in handen der communisten vallen. Zij ver klaarde dat de situatie voor de na tionalistische regering zeer critick is en dat eventuele toekomstige Ameri kaanse hulp onmiddellijk moet ko men cn doeltreffend moet zijn. Haar redevoering werd door de American Broadcasting Company gerelayeerd naar dc Verenigde Staten. Voetbal Thans hekkensluiter in district VI Wegens het ongerechtigd uitkomen van de spelers van den Hout en Vclt- huizen ln het elftal van Longa. zijn drie gespeelde wedstrijden van deze Til- burgsc eerste klasscr ongeldig ver klaard. Het zijn de wedstrijden tegen Mnurits, Baronlc-D.N.L. cn NOAD. die respectievelijk met 20. 1—0 en 10 door Longa werden gewonnen. Dc gewijzigde stand In district VI luidt thans: Helmondla 0 4 3 2 11 13—10 P.S.V. 9 4 3 2 11 13—11 Eindhoven 8 3 4 1 10 1612 Blcycrhelde 9 4 2 3 10 1610 Roronle-DNL 7 4 0 3 8 20—11 Sltt. Boys 8 3 2 3 8 12—13 Mnurits 7 2 3 2 7 9—9 Sp. Cl. Emma 8 2 3 3 7 10—11 NOAD 7 2 2 3 6 11— 0 Kcrkrado 8 2 1 5 5 15—20 Longa 6 2 0 4 4 511 Op de Maandag in het Dorchester hotel le Londen geopende welda- digheidsbazar werd deze stijljurk van rood, zwart en ge'.c run ge toond door Mrs. Lewis Douglas, de echtgenote van de Amerikaanse ambassadeur in Londen. „De f 1.toeslag willen wij in de prijzen doorberekenen Dc middenstanders zyn ontevreden over de wyze, waarop de regering heeft gemeend maatregelen te moeten nemen om dc gevolgen van de afschaffing van de subsidies op levensmiddelen voor grote groepen arbei ders te moeten compenseren. Het voornaamste protest der winkeliers gaat er vooral tegen, dat zy de f 1.toeslag niet mogen doorberekenen en dus uit hun eigen zakken moeten betalen. In verschillende steden kwamen de middenstanders bijeen om hun grieven te bespreken. In Utrecht en Zwolle vergaderden de Chris telijke Middenstandersbond. in Rot terdam de Koninklijke Midden standsvereniging. in Amsterdam dc Moderne en in Den Haag de Katholieke. In vrijwel al deze ver gaderingen kon men dezelfde klacht opvangen: de regering houdt bij haar loon- en prijspolitiek te weinig rekening met de kleine zelfstandi gen. Dat de middenstanders de f 1. toeslag die zij op zichzelf juist achten niet mogen doorberekenen noemen zij de druppel, die de em mer met grieven doet overlopen. „Hoevelc middenstanders hebben zelf geen f 3700 inkomen per jaar! Op hen wordt deze nieuwe verzwa ring van de sociale lasten afgewen teld," zei een der sprekers Een an der zei: „De middenstand is steeds het hoofd van Jut, waarop de slagen neerkomen!" Vele wensen zijn in deze vergade ringen naar voren gekomen: de mid denstanders vragen van de regering de extra lasten over de hele linie van het bedrijfsleven te mogen door berekenen, waar dit mogelijk is zon der tot noemenswaardige verhoging van de kosten voor het levensonder houd te komen. Zij wijzen er verder op, dat de verlaging van de koop kracht een ernstig nadeel voor de middenstand betekent. Ten slotte was wel één -\an de belangrijkste eisen: er moet komen een kinder bijslagregeling voor de kleine zelf standigen. De organisaties dringen er bij de regering op aan vóór het nemen van maatregelen t.a.v. de afschaf fing van de subsidies op levens middelen en andere maatregelen, die verband houden met de loon- en prijspolitiek, overleg te willen plegen met de Middenstandsbon den. Stijgende werkloosheid in België Volgens het socialistische blad „le Peuple" wordt het aantal werk lozen in België op het ogenblik op 180.000 geschat. Gevreesd wordt dat drt aantal nog voor het einde van het jaar tot 300.000 zal stijgen. De Bijzondere Raad van cassatie deed Maandag uitspraak in de zaak tegen de SD-er E. van Doorn uit Amersfoort. Overeenkomstig de conclusie van de advocaat-fiscaal werd het beroep verworpen. Het Amsterdamse Bijzondere Hof had Van Doorn tot 15 jaar R.W.I. ver oordeeld, omdat hij zich, uit liefde voor de uniform, had gemeld bij de SD en kampbewaarder was ge worden in Amersfoort. Daar heeft hij zich aan mishandelingen schul dig gemaakt. Om 't damkampioenschap Dc uitslagen van dc Maandag tc Heer len gespeelde partijen voor de tiende ronde van het tournool om het wereld kampioenschap dammen lulden- DemesmneckerPerot 02 Rostan—Keller 0—2 Cesthcmkaros 0—2 Chlland—Roozenburg 1—1 Postvan der Staay 11 Vcrpoest was vrij. De stand luidt thans: 1. Roozenburg 17 uit 9; 2. Keiler 13 uit 9; 3. Gesthem 12 uit 9. 4 en 5. van der Staay en Vcrpoest 10 uit 9: 6. 7 cn 8. Laros. Perot en Post 9 uit 9; Chlland 8 uit 9; 10. Demes- maccker 2 uit 9 cn 11. Rostan 1 uit 10. Schaaktienkamp te Nijmegen De uitslagen van de partijen, gespeeld ln de zesde ronde van het candldaten- tournool voor het Nederlandse kam pioenschap lulden: BaayVlagsma 1—0. Hcnncberke— Vinken 1—0. PrinsBarendrecht 1—0, dr Stumpers—van Mlndeno afgebroken ln gunstige stelling voor Stumpers, van Schcltlngn—Kramer afgebrokeh ln ge lijke stelling. Dc stand na de zesde ronde luidt: 1. Prins 5 pnt, 2. Henneberkc 4 pnt, 3. cn 4. van Scheltlnga en dr Stumpers 3>,i pnt, plus 1 afgebr. partij. 5. Kramer 3 pnt plus 1 afgebr. partij. 6. Baay 3 pnt, 7. Vlagsma 2'i pnt, 8. Barendrecht lVj pnt. 9. van Mlndeno 1 pnt plus 1 af gebr. partij cn 10 Vlnke 1 pnt. BIJ de Hoornbrug tc Rijswijk kwamen twee vrachtauto's, waarvan een geladen was met zoutzuur, ln botsing Dc auto met zoutzuur sloeg om. De wagens wa ren door het zoutzuur, dat over de weg stroomde, bijna niet te benaderen, zodat de chauffeurs, die bedwelmd waren, slechts met de grootste moeite uit de cabines konden worden gered. Ook het verkeer ondervond grote stagnatie. Met gasmaskers op heeft de politie de straat schoon gespoten. De nachtvoorstcl- llng in „Arena" te Rotterdam, waarin Lou Bandy gehuldigd werd met zijn dertig jarig Jubileum, bracht 6000 - op ten bate van dc kankerbestrijding Dc Haagse politie arresteerde een 76-Ja- rlge weduwe, die van zakkenrollen haar dagelijks beroep maakte Zij bekende de laatste tijd 25 malen in magazijnen cn op de markt porlemonnnlcs te hebben gerold. Reeds ettelijke keren was zij met dc politie ln aanraking, voor de eerste maal 48 jaar geleden, eveneens voor zakkenrollerij. In Mei was zij uit dc gevangenis ontslagen. Wegens de papierschaarste ln Duitsland wordt de 21 delen tellende Brockhaus encyclopae dic ln mlcrofotografische vorm uitgege ven. Dc bladzijden hebben dc grootte van 'i postzegel en met krachtige ver grootglazen zijn ze zeer duidelijk to le zen. •-> Onder het Komsomolplcln te Moskou wordt het grootste ondergrond se station te wereld gebouwd. Een 67-jarige Duitse mijnwerker Fritz Dlc- tcrich uit Eschweilcr bij Aken kreeg dezer dagen de boodschap, dat hij van een oom, die ruim 50 jaar geleden naar Amerika emigreerde, een fortuin van 13 mlllioen dollar heeft geërfd. Dletcrlch, die de laatste 20 Jaar van een klein pensioen heeft geleefd, omdat hij we gens invaliditeit niet meer kon werken, hoopt spoedig naar de Ver. Staten te vertrekken. West Kansas heeft Ame- rika's eerste sneeuwstorm van deze win ter te verduren gehad Verscheidene Elaatsen werden geïsoleerd en het ver eer op dc buitenwegen raakte Inge sneeuwd. De kruiser „Aurora", welks kanonsalvo's op 25 October 1917 het be gin van dc bolsjewistische revolutie aangaven, heeft 'n permanente ligplaats gekregen aan de kade te Leningrad, als herinnering aan de revolutie. Weerbericht RUSTIG WEER r.n. '™„deI' t over- 1 v) Weersverwachting, dig tot Woensdagavond Droog weer met over drijvende wolkenvelden, weinig wind en vannacht plaatselijk nacthvorst en vorming van nevel of mist. Weinig verandering Ln temperatuur. 24 Nov.: Zon op 8.15, onder 16.38. Maan op 00.40. onder 14.21.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1