DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Gehuwde ambtenares vindt geen genade bij de minister Lbestek _J Voormalige NSB-ers hadden geheime organisatie Egyptisch dreigement om de UNO te verlaten Heftige tonelen in Franse parlement Particulier initiatief contra overheidsinmenging Guerilla woedt op geheel Java Arbeidsbureau camouflage voor politieke activiteit Spaaks pogingen hebben gefaald Bevreesd voor Zionistische drang tot expansie Niet alle filmsterren zijn jong In zes dagen om de wereld Socialisten en communisten verwijten elkaar buitenlandse steun Ie kort .Woensdag 24 November 1948 Achtste jaargnng, No. 1182 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rottcrdamschc Bank. - Postbus 9 - Abonnements- prijs 32 cent p. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235, Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. DE BEGROTINGSDEBATTEN Dinsdagmiddag lieeft de Tweede Kamer de begroting van binnen landse zaken verder afgehandeld en tenslotte zonder hoofdelijke stem ming aanvaard met aantekening, dat de communistische fractie ge acht wilde worden tc hebben tegen gestemd. Tevoren hebben enige leden nog het woord gevoerd. De heer Van Sleen (Arb.) meende een gebrek aan goede sa menwerking tussen regering en vakbeweging te constateren. Hij was Git ter teleurgesteld over het afwijzend antwoord van de minis ter op de «~merkingen inzake de oude pensioenen. Hij achtte het een onrecht, dat de onderwijzers niet de 2<~r gratificatie krijgen, welke de andere ambtenaren wel ontvangen Ten aanzien van de gehuwde ambtenares wilde de heer Roos- jen (A.R.) de sinds 1931 door de regering gevolgde gedragslijn zien voort""- t. De heer Beerninck (C.H.). be pleitte een voorschot van 10 c7o voor de gemeenteontvangers. Verder vroeg hij of de minister wil gaan in de richting van een landelijke salarisregeling voor gemeentepersoneel met behoud der ge meentelijke autonomie. Naar het oordeel van de heer Gort zak (C.P.N.) zal de nood der gezinnen niet weggenomen worden door een technische herziening van de salaris- regeling. Algehele herziening achtte hij noodzakelijk. Ten aanzien van het geor ganiseerd overleg vroeg hij of rekening zal worden gehouden met de vierde vak organisatie. De minister van binnenlandse zaken, de heer Van M aarseveen zegde toe verscheidene suggesties nader te zullen overwegen. Richtlijnen voor de salariëring van personeel van gemeen tesecretarieën zullen spoedig afkomen. In het georganiseerd overleg zullen al leen de drie grote vakcentrales worden betrokken. Bij de behandeling van de nieuwe pensioenwet zullen nog ver schillende vraagstukken aan de orde kunnen komen. Met bekwame spoed zal een ont werp worden ingediend om een speciale toeslag te verlenen aan de gepensionncerden. die door de sa menstelling van hun gezin In aan merking komen voor bijzondere hulp. De regering heeft besloten voor de ambtenaren een zelfde ge dragslijn toe tc passen als ten aan zien van de uitbreiding van de kin dertoeslag ln het vrije bedrijf is gevolgd De kwesties over ondorwijzerssalarls- scn en toeslagen behoren thuis bU de minister van onderwijs. In verband met de kwestie der gehuwde ambtenares merkte de minister op. dat sinds de be- Botsingen bereiken record omvang In een Nederlands communigué wordt meegedeeld dat 94 personen werden gedood en 31 ontvoerd tij dens de 240 incidenten, die in de af gelopen week op Java plaats von den. Dit is volgens het communiqué een nieuw hoogtecijfer sedert de Renville-overeenkomst. Voorts kwa men in deze periode voor: 82 geval len van plundering van regerings ambtenaren en de bevolking, 54 bot singen met Nederlandse patrouilles 290 gevallen van brandstichting en 19 gevallen van sabotage. Verder werden volgens de bekendmaking voertuigen, treinen, woningen en kazernes beschoten. vrijdlng veel ambtenaren zijn ontsla gen. Waarom zou men meer met de onlslagen gehuwde vrouw te doen heb ben dan met de ontslagen ambtenaar? Spr. zeide zich af te vragen of de over heid haar positieve taak het gezins leven zo goed mogelijk te doen zijn- vervuld heeft als ze de gehuwde vrouw ln dienst heeft. Het standpunt der re gering ten deze Is z.i- volkomen houd baar. redelijk en Juist. Nadat nog enkele Kamerleden hadden gerepliceerd, werd de begroting goed gekeurd. De begrotingen van het algemeen bur gerlijk pensioenfonds en van het staats drukkerij- en uitgeverijbedrijf werden eveneens z h s. aanvaard. Bij de begroting van het departement van algemene zaken vroeg de heer Wage naar (C.P.N.) nadere inlich tingen over de geheime dienst. De Cen trale Veiligheidsdienst heeft z.i. een gevaar in zich. De minister-president, minister van algemene zaken, de heer Drces, zeide te menen, dat de heer Wagenaar zich te veel in het hoofd haalt wat een dergelijke dienst ln totalitaire staten zou zijn. Na een korte verdere discussie werd de begroting goedgekeurd met aante kening. dat de C P N. tegen was. De Kamer heeft verder aanvaard het wetsontwerp tot goedkeuring van het vredesverdrag tussen de geallieerde en geassocieerde mogendheden en Italië, ondertekend tc Parijs op 10 Februari 1947 In de middagvergadering werd nog een aanvang gemaakt met de be handeling van het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de te legraaf- en telefoonwet 1904, waar in met betrekking tot de verzorging van de radiodistributie en ten be hoeve van een doelmatige exploita tie daarvan nadere voorzieningen worden getroffen. De heer Bachg (K.V.P.) gaf te ken nen. dat naar zijn mening deze wet nipt tot stand behoort te komen en men moet terugkeren tot het vooroorlogse gedecentraliseerde vergunningenstelsel. Dc heer Verkerk (A.R.) bezag het ontwerp uit een oogpunt van rechtsher stel. Rechtsherstel beoogt terugkeer tot de oude verhoudingen, meende hij In de avondvergadering zeide de heer Zegering Hadders (V.V.D) van oordeel te zijn, dat voor de oorlog de technische Inrichting der particuliere bedrijven over het algemeen goed was. Naar de mening van de heer Posthumus (Arb.) konden voor de oorlog de particuliere bedrijven de toets der critick niet doorstaan, al wa ren er die hun bedrijf perfect verzorgd hebben. Terugschakeling op de toestand van 1340 achtte deze spreker volkomen on mogelijk. Het ontwerp dient z.i. te worden aanvaard. _ie heer Ritmeester (V.V.D.) \ond het ontwerp onaanvaardbaar. „Het houdt een ernstige aantasting van de eigendom in." Dc heer Gortzak (C.P.N.) was van mening, dat. stelt men de eisen van 1948. een groot aantal houders van bedrijven niet in staat zal zijn rechts herstel aan te- vragen. Hij meende, dat het personeel door dit ontwerp meer rechtszekerheid zal krijgen. Dc heer Beernink (C.H.) zeide er niets voor tc gevoelen een verdienste lijk stuk particulier Initiatief de nek om te draaien. De minister van verkeer en water staat. de heer Spitzen, verdedigde het ontwerp uitvoerig, o.m. opmerkend dat men een terugschroeven van dc historie vraagt, een teruggang naar 1910 Technisch cn economisch zijn er alle voordelen om de zaak ln één band te houden. Bij de replieken bleek, dat de bezwa ren niet waren weggenomen. De m i- n t s t e r verklaarde zich toen bereid tot nader overleg over de toekomstige exploitatie. In verband waarmede hij verzocht het ontwerp van de agenda at te voeren. Daartoe is vervolgens besloten. Te kwart voor elf werd de vergade ring verdaagd tot heden Woensdag middag. Nu Eyskens (RK) met formatie belast De loop der gebeurtenissen heeft het optimisme, waarmede Paul Hen ri Spaak zich er aanvankelijk toe zette de Belgische regeringscrisis tot ccn oplossing te brengen, be schaamd. HU heeft dc hem verstrek te opdracht moeten teruggeven aan de prins regent, die thans de mi nister van financiën van het demis- sinnnaire kahinet, de heer Eyskens heeft belast met de vorming van een nieuwe regering. Voor het falen van de heer Spaak worden drie oorzaken genoemd. In de eerste plaats wensten de katho lieken het aantal ministers terug te brengen van 19 op 14 of 15. Spaak wilde daar niet a3n toegeven. Voorts wilden de katholieken dat het ministerie, dat met de verdeling van de Marshall-hulp aan Belgic niet onder beheer van een socialis tisch minister zou komen. De derde tegenstelling liep over de bezetting van het ministerie van justitie Dit ministerie wordt opgeëist door de katholieken. Spoorwegen onthullen gedenkplaten De Spoorwegen zullen weer In ver scheidene plaatsen gedenkplaten ont hullen ter nagedachtenis van perso neelsleden. die fn de oorlog om 'net leven zijn gekomen. Wij vermelden hieronder de data. de plaatsnamen en dc uren van de plechtigheden: 25 November. 1015 uur. Zaltbommel 25 November 15.00 uur. Waardenburg (Café Waalbandljk) 2 December 1100 uur. Dieren-Doesburg2 December 15 00 uur Apeldoorn (Hotel Suisse): 7 December, 10 00 uur. Westervoort (Café Hugen); 7 December, 15 00 uur. Arn hem .(Rest. National): 9 December, 10.25 uur. Den Dolder (Hotel Hiensch): 14 December, 14 30 uur, Didam (Café Helj- mcn). Vrijdag eerste contact in Kalioerang? Volgens U.P. wordt Vrijdag het eerste contact verwacht tussen de Nederlandse en Republikeinse dele gaties. In Republikeinse kringen te Batavia beschouwt men Kalioe rang, bij Djogja, als het meest waarschijnlijke ontmoetingspunt. Hatta, prof. Soepomo, Moh. Roem en dr. Leimena zullen bij de ko mende besprekingen de republiek vertegenwoordigen. Ofschoon Soe- tan Sjahrir niet direct aan de on derhandelingen zal deelnemen, zal hij een belangrijke rol spelen als adviseur van Soekamo en Hatta. In Den Hang wordt medegedeeld, de leden der Staten-Gencraal, die als waar nemers aan de Zondag naar Indonesië vertrokken delegatie zijn toegevoegd, zijn de heren jhr. mr. M. van der Goes van Naters. H. A. Korthals. H. J W. A Meyerink, prof. C. P M. Rommc en H W. Tilanus. De Kamerleden zullen Woensdagavond van Schiphol ver trekken. Opgewacht door een groot- aantal autoriteiten is vandaag de Nederlandse delegatie op het vliegveld Kcmajoran te Batavia aangekomen. Minister Sassen, die als eerste uit het vliegtuig was ge stapt. stond de pers te woord. Wij zijn hier om te trachten uitvoering te geven aan de wijzigingen die kortgeleden ln de Grondwet zijn aangebracht. Voorzo ver het mijn regering betreft, kunnen wij met de uitvoering van dit program ma onmiddellijk beginnen." zei mr. Sassen. Hij deelde mede. dat de Neder landse delegatie voor korte tijd in In donesië zal zijn, om daarna rapport uit te brengen aan de regering in Den Haag. Voor de op 5 December tc houden gemeenteraadsverkiezingen in Berlijn liggen de kiezerslijsten thans ter inzage, teneinde te kunnen nagaan, wie voor deelname in aanmerking komt. Aangezien de Russische com mandant de verkiezingen in de oostelijke sector heeft verboden, zijn alleen in de drie westelijke sectoren de lijsten ter inzage gelegd. De Egyptische gedelegeerde An draos Bev dreigde Dinsdag in een speciale zitting van de politieke commissie, dat Egypte de Verenig de Naties zou verlaten, indien Is raël een lid van de UNO wordt. Tijdens de debatten over toela ting van nieuwe leden zei Andraos, dat binnen weinige dagen de Ver enigde Staten van plan zijn Israël voor te dragen als lid van de Ver enigde Naties. „Wanneer personen in een club worden opgenomen die sommige leden niet opgenomen wensen, is het enige wat overblijft voor de andere leden, om de club te verlaten." Andraos zei. „om te beginnen is Israël geen staat, het heeft geen grondgebied, geen gren zen en gezien de zionistische expansiedrang ben ik bang. dat die grenzen moeilijk vast te stellen zijn. Buitendien is Israel geen vredelievende na tie. Wanneer men de Russe.n moet geloven, zo ging de Egyptische af gevaardigde voort, roepen ie Ame- Hernieuwde uitbraak van de Stern-groep Uit een militair gevangenkamp bij Tel Aviv zijn veertien van de zeventien daar gevangen gezette leden van de groep Stern ontsnapt. Zij werden in verband met de moord op graaf Bernadotte gear resteerd. Dit is de derde maal. dat leden van deze groep uitbreken De secretaris van de &roep Stern heeft de Israëlische regering voor het hoog gerechtshof gedaagd en verzocht „de reden te tonen waar om aan de strijders voor de vrijheid van Israel de status van een legale party wordt ontzegd". Op het Burchtplein te Heusden verricht de Rijksdienst voor Oudheid kundig Bodemonderzoek op het ogenblik opgravingen vaar de overblijf selen van het voormalige kasteel. Een deel van de voorburcht is reeds blootgelegd. Men is van plan alle fundamenten uit te graven, te foto graferen en in kaart te brengen om zich aldus een nauwkeurig beeld van het historische gebouw te kunnen vormen. De keukenzoals deze thans is vrijgekomen. Men ziet geheel links de trap, die vaar de woon vertrekken leidde en rechts de stookgelegenheid. Lizabeth Scott, de enige oud? vrijster, ook James Stewart is nog vrijgezel Als u meent, dat het ambt van filmster uit sluitend door jeugdige personen wordt bekleed vergist u zich Het zal u ongetwijfeld verbazen, te vernemen, dat de gemiddelde leeftijd der mannelijke sterren 40 en die dei- vrouwelijke 32 jaar is. Onder ster moet hier dan niet worden ver staan ieder, die met meer of minder regel maat meer of minder belangrijke rollen in films vertolkt maar al leen hij of zij. wiens of wier naam op zichzelf uitverkochte zalen trekt. Het gaat ons om de allergrootsten. Dat zijn er maar een honderd en op die hon derd. 50 dames ën 50 heren, met de grootste zorg gekozen zijn bovengenoemde gemid delden gebaseerd. De oudste mannelijke ster is Wallace Beery, die 59 jaar is en de oudste vrouwelijke is 's werelds „betoverend- ste grootmoeder", mar iene Dietrich, met 44 De jongste mannelij ke ster is de 28-jarige Mickey Rooney en de jongste vrouwelijke Shirly Temple, die 20 is De honderd sterren hebben samen 1,341 Wallace Beery de oudste 59) Shirley Temple de jongste 20) filmdienstjaren. de mannelijke zijn gemid deld 14,4 en de vrouwe lijke gemiddeld 11 jaar voor de film opgetre den. Sommige filmsterren hebben er heel wat jaartjes over gedaan om ster te worden. Myr- na Loy en Joan Craw ford b.v. ieder 23 en Wallace Beery niet minder dan 35 jaar. Wat de huwelijken betreft: de 50 dames zijn tezamen 75 en dus ieder anderhalf maal gehuwd geweest. Bette Davis, Lana Turner en Joan Bennet hebben met elk drie huwelijken het dubbe le van het gemiddelde op haar naam staan De enige oude vrijster is Lizabeth Scott. De mannen trouwden gemiddeld wat minder, n.l. 1,4 keer. Humphrey Bogart, Clark Gable en Dick en William PoweH zijn driemaal in het be kende bootje gestapt. Maar nog geen enkele vrouw is er ooit in ge slaagd. zich door James Stewart naar het altaar te doen geleiden. Nog een andere in teressante bijzonder heid: 17 van de vrou welijke filmsterren heb ben geen kinderen, vijf hebben kinderen gea dopteerd en het gemid delde aantal kinderen is precies 1 per ster. Joan Bennett heeft de leiding met vier stuks. De 50 heren hebben tezamen 84 kinderen. Nu de koninklijke reis niet doorgaat Australië teleurgesteld en gedupeerd De ziekte van koning George en het afgelasten van de koninklijke reis naar Australië en Nieuw Zee land heeft een einde gemaakt aan de uitgebreide voorbereidingen voor deze tocht. Ofschoon op Nieuw Zeeland de voorbereidingen nog slechts pas begonnen waren zien sommige commerciële instellingen en stadsbesturen zich tegenover aan zienlijke financiële verliezen ge plaatst waarvan een deel betaald zal moeten worden door verzekerings maatschappijen. In de hoofdstad van Australië, Canberra, was de startbaan van het vliegveld speciaal verlengd om het toestel van de koning veilig te kun nen laten landen. Er waren uitge breide voorzorgen getroffen voor een filmopname van het koninklijke bezoek, medailles waren geslagen en boekjes gedrukt voor de kinderen ter gelegenheid van het bezoek. Speciale glaswaren waren gekocht voor de koninklijke banketten. Doodstraf geëist, maar verdachte loopt vrij rond Tegen een 38-jarige banketbak ker uit Franeker is door de procu reur-fiscaal van het bijzonder ge rechtshof te Leeuwarden gisteren de doodstraf geëist. Bij verstek, want de man, die als landwachter en SS-er in de oorlog Friesland on veilig had gemaakt, is op 14 No vember j.l. uit het kamp Vught, waar hij opgesloten was, ontvlucht en sindsdien is hij onvindbaar. Geen verzachting van verlichtingsverbod De minister van Economische Zaken heeft in antwoord op schrif telijke vragen van het lid der Tweede Kamer, de heer Cornelis- sen (VVD), medegedeeld, dat hij ten aanzien van het verbod van re clameverlichting geen enkele con cessie kan doen. Gezien de ernst van de toestand kan de minister verzachting van de getroffen maatregelen ook tijdens de maand December niet in over weging nemen. Aan het verbod tot verlichting van etalages vóór 18 en na 22 uur (op Zaterdag en Zondag vóór 16 en na 22 uur) en tot het ontsteken van lichtreclames zal derhalve met de grootst mogelijke gestrengheid de hand worden ge houden. Boerenleider Roskam vandaag voor De voor het Bijzondere Hof te Nijmegen dienende zaak tegen de voormalige boerenleider Ros kam, een Barnevelder van ge boorte. werd aangehouden tot he den, Woensdag 24 November, om kwart over twee in het gebouw van het kantongerecht te Nijme gen. Vanmiddag zal tevens uit spraak worden gedaan. rikanen deze staat in het leven ter bescherming van hun oliebelangen, wanneer men de Amerikanen hoort verneemt men, dat dc Russen de Joden steunen omdat zij slechts een ding wensen: bases aan de Middellandse Zee om de droom van Catharina de Grote in vervul ling te doen gaan." Doch ongeveer op hetzelfde ogenblik, dat de Egyptische gede legeerde de eventuele aanvrage van Israël besprak, verklaarde de afgevaardigde van Israël dr Eban in de kamer daarnaast waar de ge wone zitting van dc politieke com missie plaats vond. dat Israël zich op het ogenblik waardig acht naar het UNO-lidmaatschap tc sollicite ren en gaf te kennen, dat Israël spoedig hiertoe een verzoek zou indienen. Eban maakte het voorstel van Engeland om de Negeb van Israël af te nemen belachelijk door te zeggen: „Engeland beschouwt de Negeb als een „absurd en nutteloos stuk zand In dat geval, mijnheer de voorzitter, komt de vraag op. .waarom Engeland zich zoveel moeite getroost om de staat Israël van dit zeer onaantrekkelijke niet begerenswaardige stuk grond te ontdoen." De dienst opsporing ontvluch te politieke delinquenten, een onderdeel van de rijkspolitie te Amsterdam, is er dezer dagen in geslaagd een vereniging, ge sticht door voorwaardelijk ver oordeelde politieke delinquenten, op te rollen. Het doel der vereniging was hulp I cn steun te verlenen aan oud- NSB-ers, die levensonderhoud zoe- i ken of om andere reden financiële hulp nodig hebben. Het onderzoek heeft echter uitgewezen, dat ook ondergedokenen en voortvluchtige politieke delinquenten, evenals on gewenste vreemdelingen, door deze vereniging werden geholpen. Het hoofdkwartier was ln een perceel te Amsterdam, waarin een soort arbeidsbureau was gevestigd en waar voort durend vergaderingen werden belegd. In dit perceel is een inval gedaan en dc politie is er ln geslaagd be scheiden, waaronder een kaart systeem en de volledige administra tie in beslag tc nemen. Bovendien konden verscheidene vooraanstaan de figuren in deze vereniging wor den geairesteerd. Het onderzoek wees boven dien uit, dat een van de mede werkers, een bekend radio propagandist uit de bezettlngs- Zeven personen zijn gedood meer dan honderd gewond tenge volge van een cycloon, die gisteren de stad Bombay heeft geteisterd. Er is een geweldige ravage aangericht en alle vijf de verbindingslijnen van de electrische hoofdcentrale werden vernield, zodat de stad geheel van stroom verstoken is. Ongeveer 25.000 personen zijn dakloos. tyd, gelden, die bestemd waren om gebruikt te worden voor de ondersteuning van politieke de linquenten, ten eigen bate aan wendde. Het onderzoek wordt nog voort gezet. Op grond hiervan kunnen op het ogenblik geen nadere bijzonder heden worden medegedeeld. Dinsdagmorgen om 11.27 Is op het vliegveld Kastrup (Kopenhagen) geland dc heer" Hendll, hoofdredacteur van „Extrabladct". Hij beëindigde hiermede een reis om dc wereld ln zes dagen, 21 uur en 15 minuten. Per K L M ging hij van Kopenhagen vla Amsterdam. Karachi cn Bangkok naar Shanghai. Dc North Western Air Lines bracht hem vla Tokio naar New York cn daar stond het Scandinavian Airlines System gereed om hem met bekwame spoed naar Kopenhagen terug te brengen. Hcndi'. wilde onderzoeken of dc ttjd- tabellen van dc burgervllegdlensten overeenstemden met de werkelijkheid. Hij heeft ondervonden, dat zijn reis twee uur en 15 minuten minder tijd kostte, dan hij had getaxeerd. In totaal was Hendll 5503 minuten ln de lucht Hierbij legde hij 35 675 kilometer af in zes verschillende toestellen. Sinaasappelenbonnen aangewezen Binnenkort zullen weer sinaas appelen beschikbaar worden ge steld. Men moet de bonnen 414 en 420 Algemeen uiterlijk 4 December a.s. bij een handelaar in groente en/of fruit inleveren. Bon 414 Al gemeen (voor houders van A-, B- en C-kaarten) geeft recht op 500 gram, bon 420 Algefneen (voor houders van D- en E-kaarten) op één kilogram sinaasappelen. Dc detaillisten moeten de bonnen ge plakt op opplnkvcllcn uiterlijk 7 Decem ber Inleveren bij een grossier in sinaas appelen. Dezen dienen de bonnen uiter lijk 9 December in te leveren bij de rayonlcider vnn het bedrijfschap voor groenten en fruit, waaronder zij ressor teren. De ravonleiders moeten tenslotte uiterlijk 14 December de bonnen bij de dlstrlbuttodiensten inleveren ter ver krijging vnn ccn ontvangstbewijs. Instellingen moeten zich ter verkrij ging vnn sinaasappelen tot dc rayonlct- ders wenden. Naar mate de aanvoer van overzee voortgang heeft, zol op de ingeleverde bonnen kunnen worden afgeleverd. Er wordt dus geen aparte koopbon aange wezen. Het Is nog niet zeker of deze dlstrl- butie-op-bon bestendigd zal blijven of dat mettertijd tot vrtJe consumptie kan worden overgegaan. Wat betreft dc aanvoer uit Italië. Spanje en Palestina zlin de vooruitzich ten niet somber. De Invoer van Suri naamse sinaasappelen Is voorshands nog onzeker. Citroenen zullen zonder bon In de handel worden gebracht. Revolutie in Venezuela geslaagd Radio-Caracas meldt, dat het le ger de regering van Venezuela om ver heeft geworpen. Het leger zou de toestand beheersen. Het opstandige leger staat onder leiding van majoor Mendoza. Men- doza verklaarde „verplicht" te z(jn geweest dc regering ten val te brengen, daar de regeringsparty, de „Liberal Accion Democratica" Ve nezuela naar „het bankroet" leidde. N.O. polder wordt bebost Er worden in dc Noord-Oostpol der thans drie grote boscomplexcn aangelegd, namelijk by de Voorst (bij Vollenhove), by Urk en by Kuinre. De aanleg van deze bossen geschiedt op gronden, die voor dc landbouw ongeschikt zyn. Op deze wijze kan de grond nog productief worden gemaakt, want het is de bedoeling dat deze grote bossen als oroductlebossen zullen worden ge bruikt. Behalve de productiebosren krygt het nieuwe land, om de eentonig heid van het landschap te breken, ook enkele recreatiebossen. In deze bossen zullen sportvelden worden aangelegd. De totale oppervlakte bos zal 2000 ha. bedragen. (De to tale oppcrvlakto van de polder is 48000 ha.) Ook langs de wegen, by de boer derijen en in de dorpen zal veel aandacht aan de beplanting worden besteed. Van de 2000 ha. bos is thans 250 ha. beplant. Het is Dinsdag ln de Franse volksvertegenwoordiging tot hefti ge tonelen gekomen bij dc behan deling van de wijze waarop en de mate waarin buitenlandse commu nistische partijen de Franse stakin gen financieel hebben gesteund. Door deze debatten is de stemming over de motie van vertrouwen in de regering Queuille tot heden uit gesteld. Dc communisten verweten de socialisten, dat zij zelve steun uit het buitenland ontvangen voor het voeren van hun propaganda. Zij wezen hierbij op de hulp die de Britse labour-partij aan het nood lijdende socialistische dagblad „Le Populaire" geeft. De socialist Laurent gaf dit feit toe, maar voegde er aan toe, dat uit dit hulpbetoon niet is voortgevloeid een slaafse afhan kelijkheid van de Franse socialis ten aan het politieke standpunt van Engeland, in het bijzonder ten aan zien van het Ruhrgebied. „Hetzelf de kan van U niet gezegd worden," voegde hij de communisten toe. De inzet van de debatten vorm de een communistische motie, waarin de instelling van twee com missies van onderzoek worden ge- eist, één om de rekeningen der communistische partij te onderzoe ken en een andere om die van het socialistische blad „le Popu laire" na te gaan. Behalve Laurent (socialist) en Legendre (rechts re publikein) spraken ook vertegen woordigers van de radicaal-socia listen en van de republikeinse vrij heidspartij zich tegen de commu nistische motie uit. Premier Henri Queuille, die de communistische aanvoerder Duclos antwoordde, zei dat het bekend was, dat de communis ten nog andere bronnen had den dan de bankrekeningen. Vermoed werd, aldus de pre mier, dat zekere staven goud op de vrije goudmarkt te Pa rijs merken van Oostelijke oorsprong droegen. Zekere personen, die door diplo matieke onschendbaarheid worden gedekt, werden van deze goudhan del verdacht. Als het dossier com pleet was en de nodige bewijzen aanwezig waren, zou de regering aantonen op welke wijze de com munistische partij geholpen was. Queuille verklaarde, dat de communistische propaganda de soldaten tot ongehoorzaam heid had aangespoord. Als de bewijzen beschikbaar waren, zou de gerechtelijke actie be ginnen. Er was reeds één klacht ingediend. De regering heeft de assemblee verzocht de parlementaire on schendbaarheid op te heffen van twee communistische afgevaardig den, op grond van wat zij hebben gezegd in redevoeringen tot de stakers in het noordelijke kolen bekken. Tegen P. dc Jong uit Roosendaal, die op 24 Juli Paulina van dc Broek vermoordde. Is levenslang geëist. Een Belgische vrouw, die een grote smokkelhandel dreef ln nylonkouscn, Is door dc Amsterdamse economische poli tierechter veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Een motorrijder is Maandagavond bij Velsen tegen een onverlicht rijtuig gebotst. De man overleed ten gevolge van vreselijke vorwondingen. Het 250 ton metende motorschip „Alk" uit Groningen is bij de Zweedse kust ln aanvaring gekomen met het Zweedse schip „Lisa" De gehele be manning van de „Alk" is gered, de machinist van dc „Lisa" sprong van schrik overboord en verdronk. Brits vaartuig vermist Het 5267 ton metende Britse vrachtschip „Hopestar", met onge veer 29 personen aan boord, wordt vermist. Men vreest, dat het ver gaan is. Het schip was op weg van New Castle naar Philadelphia en seinde dertien November, dat het stormschade had opgelopen. Nadien is niets meer vernomen. Hot vaar tuig had 18 November in Philadel phia aan moeten komen. Gepensionneerdcn vragen hogere toeslag De Algemene Nederlandse Bond van Gepensionncerden, de Bond van Gepensionneerdcn der Neder landse Spoor- en Tramwegen cn de Algemene Militaire Pensioenbond hebben een adres met een memorie van toelichting gezonden aan de raad van ministers, waarin zij er o.m. op wijzen, dat blijkens een mededeling van de minister van binnenlandse Zaken in dc Tweede Kamer op 29 September de pen sioenen naar het unaniem oordeel van de Kamer en de regering te laag zijn. Daarom verzoeken de adressanten de raad van ministers het daarheen te leiden, dat op kor te tijd verbetering wordt gebracht in de financiële positie van de oud overheidsdienaren door redelijke verhoging van de percentages en de maxima van de bijslag op hun pensioenen. I Het Is m Bergen op Zoom bij de glo rieuze intocht van Sint Nlcolnas Spaans toegegaan Begeleid door een grote stoet edelen trok de Sint door de stad naar het stadhuis, waar de burgemees ter hem verwelkomde Als dank voor dc grootse Intocht stuurde Sint Nlcolaas zijn zwarte knechten s middags met vliegtuigen van de L.S K de lucht in Boven het 7. g. Plein 13 voerden zij een pcpcrnotcnbombardcment uit, dat dc jeugd zeer op prijs stelde. President Truman ts Maandag verhuisd naar het Blair Huls. recht tegenover het Witte Huis. IÜJ blljfi daar wonen tot het Wit te Huls Is opgeknaDt, een karweitje, dat ongeveer een Jaar in beslag zal nemen Maanden geleden vertelde de Finse componist Jean Sibelius ann een bezoeker, dat het enige cadeau, waar mee hij op zijn 83 ste verjaardag op 8 December Ingenomen zou zijn, ccn kist je Havanna-sigaren was. iets dat ln Fin land practlsch niet tc krijgen is. Een collecte bij Amcrikabnsc muziekliefheb bers bracht zoveel geld op. dat een weck geleden 78 kistjes sigaren werden afgezonden De havenstaking dreigde nu alles In dc war te sturen, maar dc posterijen kwamen te hulp en verzon den de rokertjes thans per vliegtuig. Dc Finse rjcgerlng zal de hand over het hart strijken door van de sigaren geen accijns tc heffen. Archeologen heb- ben in een grot bij Vernols-sur-Mancc ln Oost-Frankrijk een skelet van 10.000 jaar oud gevonden met een bijl van gepolllst steen ernaast Op het eiland Anatahan, 320 k.m. ten Noorden van Guam zet een groep Japanners nog steeds de tweede wereldoorlog voort Amerikaanse vliegtuigen hebben deze soldaten thans gebombardeerd met pam fletten, foto's en Amerikaanse tijd schriften om hen murw te maken en hen ervan tc overtuigen, dat dc oorlog heus voorbij is. In Canada worden proeven genomen met het steriliseren van water door middel van hoogfre quente geluidsgolven. Weerbericht RUSTIG WEER Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond. Droog weer met enkele overdrijvende wolkenvel den. weinig wind en van nacht plaatselijk lichte vlucht en vorming van nevel of mist. Dezelfde of iets lagere temperatuur dan vandaag. 25 Nov.Zon op 8 16. onder 16.37. Maan op 01.02, onder 14.35.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1