Massale spreeuwentrek bij Elburg Geen spel zonder inzet „Wij gaan er op achteruit" Een gezicht duikt uit het duister, een diepe stem gromt: 0.Ko DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROBHet geheim van de tunnel Nu geen mensen, die „neen" zeiden Van Grevelingens tweede roman Geheim agent in oorlogstijd ${ec/ite spifsiwtering? Gebismureerd TUINKALENDER Uit de boekenmolen Woensdag 24 November 1948 3 Natuurschoon op een stortplaats /^NLANGS zwierven wij weer v-/ eens door het mooie oude ves tingstadje Elburg met zijn vaak brokkelige wallen, in wier ge steente de muurvarentjes zich in hun element gevoelden. Even later schoot ons de titel te binnen van één der films, die de natuurhisto- ricus Simon de Waard heeft ver vaardigd: „De idyllische vuilnis belt". Vlak bij de stad toch be vindt zich de stortplaats van El- burgs vuil. Het is, om ons euphe- mistisch uit te drukken, een on welriekend milieu, maar toch ver toeven wij er altijd gaarne. Ook die herfstdag hadden wij er geen berouw van de belt weer eens in ous excursieplan op te ne men, want het grote kaasjeskruis bloeide er. zo laat in 't jaar, nog zeer weelderig mei, vele rosc-vio- lctte bloemen en uit het welgedane voorkomen van vele andere plan ten viel op te maken, dat zij er een voortreffelijke voedingsbodem hebben gevonden. Hoe uitbundig hadden de fluite- door RINKE TOLMAN kruiden er zich ontplooid: gewel dige bossages vormden zij en zij bloeiden bovendien of het lente was. Een andere umbellifeer, de hondspeterselie, hief er eveneens zy'n bloemen naar het licht. Knop en knoopkruid, twee bijna gelijk namige, maar ten zeerste van el kaar verschillende kruiden, namen in de belt-omgeving ook nog heel zomerse allures aan en hetzelfde kon worden getuigd van raket, vlasleeuwenbek en echte kamille. Het geslacht Euphorbia was door de tuinwolfsmelk, de kleine wolfs melk en het kroontjeskruid verte genwoordigd. FJ ET gaat natuurlijk niet aan 1 A een volledige plantenlijst te vermelden, maar de verscheiden heid der botanische beltgemeen schap bleek voorts uit het feit, dat de radijs vlak naast het boeren- wormkruid, het varkensgras naast de grote ereprijs, de hoornbloem naast de rode klaver stond te bloeien. Cultuurplanten als toma ten, groene erwten, augurken, snij- biet en boerenkool gedijden er evenzeer als kropaar, kleine klis en Frans zaaigras. Deze laatste bloeiden nog volop. De kruisdistel en bereklauw ontbraken er even min als pastinaak en duizendblad. En nu heb ik nog niet het vijfde gedeelte der waargenomen en veel al geestdriftig florerende planten soorten opgesomd. Ik raad u in zo mer of vroege herfst er eens een kijkje te nemen en de aan een belt nu eenmaal inhaerente geu ren manmoedig te trotseren. Aardig was die dag ook de mu zikale omlijsting van de belt: daarvoor zorgden de vogels. De belt toch biedt hun allerlei lekker nijen en is aan een paar kanten omheind door vlieren, die bij ons bezoek zwart zagen vsn de bessen: een voortreffelijk dessert voor de spreeuwen. Collectief zongen zij in de struiken een opgewekt en aanstekelijk lied. De bell was tevens het operatie- terrein voor de Elburgse kauwen, terwijl de kokmeeuwen herhaalde lijk boven de stortplaats hingen als een tierende, warrelende wolk. De penetrante geuren schrikten hen niet in 't minste af, misschien omdat het reukvermogen hun ont breekt, of in 't gunstigste geval, zeer slecht ontwikkeld is. ATUURLIJK slenterden wij nog een tijdje langs de rietkragen van 't IJselmeer, waarin de war me kleur van een roodborst gloei de. Wintertalingen snelden de grauwe einder tegemoet en toen wij drasse oeverterreinen bereik ten, vluchtten watersnippen, die net aan tafel zaten, krijsend weg. Af en toe kwam een wulp fluitend over en blauwe reigers stonden aan de oever te vissen, strak en bedachtzaam. Maar toen ineens vond er een doortocht plaats van kleine zwanen: de voorlopers van de grote scharen, die zich eerlang weer in de voormalige Zuiderzee zullen vestigen, waar de wortels der fonteinkruiden hun maanden lang tot voedsel zullen strekken; veertien blanke vleugelparen sloe gen boven de grijze egaliteit van het water: een onvergetelijk ge zicht. Zoetjesaan drentelden wij in 't late middaguur het havenkwartier tegemoet. In de verte hadden wij reeds donkere hozen zich tegen de lucht zien aftekenen; op een af stand leken het wel muggenzwer men. Toen zy naderbij kwamen, bleken het spreeuwenwolken te zijn, die daalden en rezen en sier lijke zwenkingen uitvoerden. De ene hoos volgde op de andere; in geweldige scharen verplaatsten de vogels zich naar het Oosten. In den beginne waren het honderden, de honderden groeiden aan tot duizenden, de duizenden tot tien duizenden. Zelden zagen wij zulke indrukwekkende reisgezelschap pen. Minutenlang konden wij ge tuige zijn van dit vroegavondlijk phenomeen: een onafgebroken vo- gelstroom. Het leed geen twijfel: wij hadden hier, te doen met een buitengewoon massale slaaptrek van spreeuwen, die vermoedelijk op weg waren naar hun collectieve overnachtingsoorden. Misschien zouden zij over enige tijd, buiten 't bereik van onze blikken en kij kers. ergens neerstrijken in de uit gebreide rietcomplexen langs het IJselmeer om er als een gevleu geld heirlegcr de nacht- door te brengen. Dodenmasker van Mozart gevonden Het dodenmasker van de Oosten rijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart, dat meer dan 150 jaar weg was. is in een Weense tweedehands winkel door de beeldhouwer Willy Kauer ontdekt. Kauer was reeds lang op zoek naar dit masker, dat naar zijn me ning nog bestaan moest. Een com missie van deskundigen, waarin on der andere een professor in de ana tomie, een professor in de muziek geschiedenis en een beroemd Mo- zartkundige zitting hadden, hebben het masker wetenschappelijk onder zocht en zijn tot de conclusie geko men, dat het inderdaad het doden masker van Mozart is. Toch zal het onderzoek nog verder worden voort gezet, voordat het masker wordt tentoongesteld. Het zeer expressieve masker is in brons uitgevoerd en wijkt, naar ver luidt. geheel af van de afbeeldingen van Mozart in Rokoko-stijl, die mu ziekliefhebbers zo wel bekend zijn. Om 't damkampioenschap De uitslagen van de partijen gespeeld voor de elide ronde van het tournool om het wereldkampioenschap dammen. Dinsdagavond te Heerlen gespeeld, lui den: Roozenburg—Gesthem 1—1. Laros— Verpoost 0—2, Demesmaecker—Chlland 02, KellerPost 11, Van der Staay— Perot 1—1. De stand na de elfde ronde, alle elf deelnemers hebben nu tien partijen gc. Speeld, lulden: 1. Roozenburg 18 pnt. 2. Keiler 14 pnt 3. Gesthem 13 pnt. 4. Verpocst 12 pnt. 5 van der Staay 11 pnt. 6, 7 en 8. Perot. Post en Chlland 10 pnt. 9 Laros 9 pnt. 10. Demesmaecker 2 pnt. 11. Ros- tnn 1 pnt. Prins leidt in tienkamp schaken De uitslagen van dc afgebroken par tijen uit de 6e ronde van de schaak wedstrijd voor het Nederlandse kam pioenschap lulden: van Scheltinga— Kramer 0—1, dr. Stumpers—van Mln- deno afgebroken in een voor dr. Stum pers iets gunstiger stelling. De uitslagen der partijen gespeeld voor de 7e ronde lulden: van Schel tinga—Barendrecht 10. Vinke van Mindcno 1—0, dr. .Stumpers—Viagsma afgebroken in gelijke stelling. Prins— Henneberke afgebroken in een voor Prins gunstiger stelling. KramerBaay 1—0. De stand na de 7e ronde: 1. Prins 5 pnt plus 1 afgebr. partij 2 Kramer 5 pnt. 3. van Scheltinga 4i pnt. 4. Hen neberke 4 pnt plus 1 afgebr. partij 5. dr. Stumpers 3Vj pnt plus 2 afgebr. partijen. C Baay 3 pnt. 7. Viagsma 2V» pnt plus 1 afgebr. partij. 8 Vinke 2 pnt 9. Barendrecht 1% pnt 10. van Mindcno 1 pnt plus 1 afgebr. partij. Om de titel groot biljart cadre 47/2 Voor het nationaal kampioenschap hoofdklasse groot biljart cadre 47/2. dat georganiseerd zal worden van 16 tot en met 19 December ln het Kurhaus te Scheveningen, zijn dc volgende inschrij vingen binnengekomen' P J. van dc Pol (Rotterdam). A. J. J. van Loon (Bergen op Zoom). A Jacobs (Halsteren). L. G. J. Teegclaar (Lelden) C. van Vliet (Den Haag), P. dc Leeuw (Amsterdam). J. H. Sweering (Amster dam), c. de Ruyter (Waalwijk) en H. Mctz (Den Haag). Van de te houden voorwedstrijden zijn de wereldkampioen 45/2 Van de Pol cn de landskampioen Van Vliet vrij gesteld. 18. Diezelfde avond nog worden twee Bull- biters aan boord geladen van de „Astra". Harries zet er wel haast achter! De zware machines Harries heeft er vier ge kocht, maar twee zullen later worden geleverd moeten aan dek wor den gestouwd en Rob vreest het ergste, want op zo'n vracht is het dek toch zeker niet bere kend. Doch er gebeurt niets; de „Astra" moet ijzersterk zijn. Larry heeft ondertussen ande re zorgen. „De schuit wordt topzwaar", zegt hij tegen Harries; „als we slecht weer krijgen zijn we verkocht." „Kom, kom", zegt zijn baas, „we hebben altijd nog geluk gehad; het zal deze keer ook wel loslopen." De volgende nen" naar buiten trekt. De vijfmaster gaat noar morgen onderneemt dc „Astra" de terugreis Cadiz om daar zeilklaar te worden gemaakt. en wanneer ze even buiten de haven zijn, ziet Rob, dat een sleepboot ook al de „Carl Vin- Harries laat er geen gras over groeien. Kerknieuws Ned. Herv. Kerk Beroepen te Gorrcdljk-Kortezwaag (toez J de Boer te Loppersum te Vreeswijk P Bouw te Woudenberg te Zuldwolde (Dr.) W. E. Heijbocr te Geldermalsen te Nieuw-Helvoct G. H. W. v. Medevoort tc Beetgum (Fr.) te Gieten J N Wlllemse te Havelte te Terwinselen (toez H. J Bouwers te Hoogersmilde te Op en Neder Andel J. v Malcnstein te Nicuwpport te Siddeburen T W. Dekker tc De Cocks- dorp (Texel). Aangenomen naar Vootburg P. A Eldercnbosch te Kloetinge naar Grocde C, B. Boere. Ind. pred. met ver lof te Delft, die bedankte voor Zoe- lcn en voor dc benoeming tot hulppred. te Goor naar "s Gravenhage (nieuwe pred. pi.) Chr J. Gall te Kralingcn Bedankt voor Hlen en Dodcwaard G. J. J, Llcfting te Niekerk-Oldckerk voor Pynacker (toez.) W L Heljmans te Oudelande voor Koudum P. J. de Gceter te Zwaagwestelnde voor Wnddlnxveen G. Boer te Putten. Benoemd tot hulppred. te Zonncmalre M, J. van Wljck, cand. te Zlerikzee. Geref. Kerken Beroepen te Willemstad E. de Vries, cand. te Zwartsluis Bedankt voor Krommenie cn voor Hijken G J. Cozljnsen, cand. te Am sterdam. Chr. Geref. kerken Bedankt voor Wormcrvecr P. H. van Marrum te Nieuw-Amsterdam. Meeste Nederlanders zeggen: 1) 2) 3) 4) Alleenwonenden 67 11 22 Gezin van 2 pers 60 7 24 9 ,.3 67 7 19 7 4 68 1 24 7 5 72 2 14 2 6 77 6 9 8 7 en meer personen 77 2 7 14 1) Gaan er op achteruit: 2) Op vooruit; 3) Blijft gelijk; 4) Geen oordeel. Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. Toen de N.I.P O.-enquêteurs on geveer veertien dagen geleden men sen uit alle rangen en standen on dervroegen over de prijsverhogin gen en dc loonsverhoging van een gulden per week, bleken er slechts enkelen niet van gehoord te heb ben Minder dan van de on dervraagde steekproef nl. Vrijwel ledereen is dus van deze maarregel op de hoogte. Bijna 100 antwoordde ..Ja" op de vraag: ..Hebt U gehoord of gelezen over de prijsverhoging van brood, suiker, varkensvlees en anthraciet en over de loonsverhoging van een gulden per week?" Voor 't eerst in de geschiedenis van het opinie-onderzoek in Neder land kon dus Iedereen een mening hebben, omdat iedereen op de hoog te bleek te zijn. ..Vindt U deze dingen samen (dus prijsverhogingen èn loonsver hogingen) een goede of een slechte maatregel?", konden de N.IP.O- interviewers dus ook aan iedereen vragen. 53 antwoordde: Slechte maat regel; 27 Goede maatregel; 20 Geen oordeel. Vervolgens vroeg het N.I.P.O.: „Wat denkt U, gaat U door 'leze maatregel er zelf op vooruit, op achteruit of blijft het gelijk?" 69 antwoordde: Ik ga er op achteruit: 4% Op vooruit; 20 Blüft gelijk cn 7 Geen oor deel. Vooral armstcn De armste mensen vinden het meeste, dat zij er op achteruit gaan. Van de mensen met de laag ste inkomens zegt 72 dat, van die met iets minder lage inkomens 70%, van de middenklasse-ondervraagden 65 en van de welgestelden 67 De N.I.P.O.-enquêteurs noteren bij elk vraaggesprek de grootte van het gezin. Daardoor kunnen wij de volgende onderverdeling der ant woorden maken: IN zijn Homo Ludens heeft onze onvergetelijke en onvervang bare Huizinga de culturele grond slag van het spel ontleed, en vele psychologen hebben over de ziel kundige grondslag er van het hun ne gezegd. Men komt hoe langer hoe meer tot de overtuiging, dat ook indien een spel volkomen on doelmatig en nutteloos en onopzet telijk wordt bedreven, het toch wel degelijk tot niet bewust beoogde rgsultaten en doeleinden leidt. Spel zonder Inzet van H. van Grevelingen (Het We reldvenster, Amsterdam) geeft een beeld van de levenshouding van een groepje mensen uit de artis tieke. litteraire en journalistieke wereld van kort na de bevrijding en de schrijver wenst door clie titel, die een voortreffelijke vondst is, deze houding samenvattend te karakteriseren. De keuze van deze ontredderde en stuurloze wereld tot stof voor de roman zou er ech ter ook toe kunnen leiden, te den ken dat het schrijven van een boek als dit eveneens een spel is zonder inzet. Het tegendeel is het geval. Voor de schrijver moet het een in nerlijke bevrijding zijn geweest, dit boek te maken en wat ook ver der zijn intentie was, iets van dat bevrijdende moet uitstralen naar de lezer. Dat is dan de ongeweten functie achter dit spel geweest. H. van Grevelingen is het pseudoniem van dr. J. W. G. Vcrhagc, die als oog arts te Hengelo op 15 October 1947 plot- Ecu enorme explosie vernielde en kele dagen geleden de gebouwen van de Société Oriëntale de Pu- blicité" in Cairo, waar de voor naamste Egyptische kranten wor den uitgegeven. 400 huizen, win kels, fabrieken en garages werden beschadigd, terwijl ook de twee grootste bioscopen van Cairo ern stige schade bij deze aanslag op liepen. Onbekenden reden een auto met springstoffen in een steegje naast dc drukkerij en vluchtten, nadat zij de lading in brand had den gestoken. Overzicht van de ravage. Letterkundige kroniek door Victor E. van Vriesland sellng aan een hartaandoenlng overleed, niet ouder dan 37 Jaar. H(J debuteerde met „Het Onverbreekbaar Zegel", ccn soort van trilogie, bestaande uit ëén groot verhaal, geflankeerd door twee kleinere en alle drie verbonden door de gedeeltelijke gelijkheid der personen. Vestdijk, die naar mijn mening teveel raffinement en berekening heeft ge zocht achter de compositorische opzet van „Het Onverbreekbaar Zegel", die m i. Juist niet zijn sterkste kant was, heeft wel oog gehad voor de grote ver diensten van dit debuut dat vele kwa liteiten had die men eerder bij een reeds ervaren en gerijpt schrijver zou verwachten. De titel van deze triptiek is ontsproten aan het weemoedig in zicht. dat niemand ooit bulten zichzelf kan treden, het zegel van dc eigen per soonlijkheid kan verbreken. Iets van dit gevoel vindt men ook in het posthuum verschenen „Spel zonder Inzetterug. Een Hollander, die in de oorlogsjaren met de geallieerde legers heeft meegevochten, komt na dc bevrij ding terug, vervreemd van zichzelf en anderen, en kan niet meer aarden en het onderbroken leven moeilijk hervat ten. De vrouw van wie hij hield ls met een vriend van hem getrouwd; als hij hen na lange aarzeling bezoekt, blijkt zij bij een bombardement omgekomen, Hij komt nu bij de inmiddels hertrouw de vriend logeren en een „spel zonder inzet" begint tussen deze drie talent rijke maar zwakke en onevenwichtige mensen, nog gecompliceerd door de gel delijke moeilijkheden van het echtpaar, waar de "vriend aan tegemoet komt Het slot ls, dat de echtgenoot verdwijnt en nn enkele maanden een eind aan zltn leven maakt, waarna de belde anderen uiteengaan. INDIEN ooit de waarde der kunst als katharsis als gemocdszulverlng duidelijk was. dan wel hier. Het onder werp immers ls volkomen gebonden aan de decadente, wllszwakke doelverloren. twijfelzieke na-oorlogsmcntallteit. Deze wordt echter uitgebeeld op zo cvenwich- 1 tlge, beheerste wijze, zozeer vanuit dc afstand der aandachtige cn koele aan schouwing cn ln zulk soepel cn rustig voornaam proza, dat die hele beklem mende geestesgesteldheid daarmede doorlicht wordt, aan het tijdelijke mo ment onttrokken, verhelderd en over wonnen. Nergens vindt men effectbejag, ner gens worden grove middelen gebruikt. Dit proza ls genuanceerd. Zij wier tong cn verhemelte zijn afgestompt door de te sterk gekruide cn gepeperde spijzen welke veel hedendaagse litteraire scho tels, waaronder vooral veel volgens jong Amerikaans recept, hun bieden, kunnen deze roman beter ongelezen laten. ZIJ zullen teleurgesteld worden door dit zuivere cn eerlijke werk gelijk de ver dienstelijke maar te eenzijdig op dc Ver enigde Staten georiënteerde Jonge criti cus Adriaan van der Veen in dc N R.C. teleurgesteld was door „Het Onver breekbaar Zegel" (11 Jan. '47). De oorzaak van het heengaan en daar mede van de ondergang van de echt genoot uit dit book ls natuurlijk ccn ge heel complex van aanleg, ervaringen en reacties, waarvan de schrijver met een zeker fatalisme en onontkoombare noodzaak doet gevoelen, welke dc men sen tot pionnen maakt ln een onbekend schaakspel. Maar de aanleiding was. dat de Inwonende vriend de echtgenoot ln zijn financiële moeilijkheden steunde met een groot bedrag dat hem tot zijn overigens niet voorziene vlucht ln staat stelde Was dit alleen een neiging om te helpen, of speelde hierin mede het ver langen. de vrouw voor zich te winnen? Op bijzonder fijnvoelende wijze maakt de auteur hier de Invloed van dc onbe wuste drijfveren duidelijk cn daarmede van het betrekkelijke van alle schuld begrip. Dit boek zet de traditie voort van de goede psychologische roman die, hoezeer doordrenkt met wijsheid om trent mensen en leven, niet propageert, polemiseert, bestrijdt of aanprijst. Een boek als dit pielt dan ook, meer dan welke theoretische beschouwing, voor het pure werkstuk, tegenover de existentialisten cn vele anderen die slechts willen weten van een „littératurc engagéc", d wz. waarin men met „in zet" van de eigen vitale belangen zich zelf op het „spel" zet. Het ls nuttig dat een nog Jong cn door en door Neder lands schrijver heeft laten zien, dat ook dit soort van litteratuur nog alle be staansrecht heeft en dit recht wel altijd zal blijven houden nanst een op meer bulten dc kunst liggende overtuiging en werking gebaseerde letterkunde. Deze roman van Van Grevelingen ls ccn spel zonder inzet, zo men wil, op sociaal- psychologisch terrein. Maar van een an der standpunt bezien ls het nu juist dc Inzet van dit spel, dat het geen doel matige Inzet heeft Dc Inzet immers is die van elk kunstwerk dat die naam verdient. Het menselijk streven ls er oj gegaan cn veredeld en ln zeker opzie) vereeuwigd ln dc op het blijvende ge richte vorm. Stijl en verhaaltrant zijn bijna koel en zouden de oppervlakkige lezer zelfs eentonig kunnen lijken, te gelijkmatig en effen. Dat. komt. doordat de span ningen hier niet direct (als subjectieve, regelrechte onthulling van de schrijver zelf) maar verwerkt aanwezig zijn. Men onttrekt zich moeilijk aan de grote bc koring van dit op vrije, ontspannen, on getourmenteerde wijze schrijven over getourmenteerdheden den en gaan dan haastig door de vaart op de smalle landwegen. Zij open voordeur langs een paar meis- moet elke steen, ieder grassprietje III DE Iaat vertrekken we?" vraag ik Fitzy, als we na een uitstekend diner nog een laatste glas drinken „We weten, dat het overal een hel is, „Fitzy", zei ik, „maar we weten toch liever precies, waar we zullen landen." „Soms vraag ik me af, waarom „Ik weet het niet precies, maar je aan dit werk begonnen bent, als ik veronderstel zo tegen midder nacht. In de regel nemen ze in 't vliegtuig tegelijk dingen voor an dere plaatsen mee. Geen passagiers, maar voorraden". De kellner schenkt mijn glas nog eens vol en vraagt plotseling of ik zenuwachtig ben. „Niet bijzonder", antwoord ik. „mar ik zal blij zijn wanneer al dat geduvel van het vertrek voorbij is." „Ja, dat denk ik ook", knikt hij. „Weet U. meneer, ik heb me vaak afgevraagd hoe ik me zou voelen. Het moet grappig zijn te bedenken, dat je hier in Engeland iets drinkt, waarvan je morgen in Oslo of er gens anders de kater krijgt". Dc twee anderen, die toevallig zijn laatste opmerking, horen, bars ten in lachen uit over de ernstige manier, waarop hij het zegt en ook ik kom weer in mijn zonnige stem ming „Ik hoop. dat de piloot ons niet zover naast ons doel zal laten val len. We moeten die kerel te pakken krijgen en hem zeggen, dat hij ons in géén geval laat springen, wan- ik zie. dat jullie zo weinig vertrou wen in de organisatie hebben" merkt de chef stijfjes op. „Het is niet. dat wc niét in de or ganisatie geloven", zegt Pluto en gaat rechtop in zijn stoel zitten, met zijn stralende oogjes op zijn glas gericht, „maar we geloven wel in de menselijke zwakheid. Op één der scholen vertelde een Noor. die twee maal weggeweest was. hoe de piloot op zijn tweede tocht zijn spring plaats niet kon vinden en hem op een ander terrein neerliet, dat hij vroeger al gebruikt had. En dat zonder een woord te zeggen, „Dat kan ik bijna niet geloven!" protesteert Fitzy. We worden gestoord door een Fanny, die de kamer binnenkomt. „Dc auto staat voor. meneer!" Gedurende een fractie van een seconde is de atmosfeer gespannen. Het meisje staat keurig in de hou ding, haar gezicht zonder een spoor van uitdrukking. „O. goed, we komen! Kom mee, jes, die zwijgend toekijken de auto in. „Eén ogenblik!" hoor ik Pluto's stem achter me. „Ik geloof, dat ik een verkeerde jas heb. Hier zit een pistool in!" „Schiet alsjeblieft op", zegt Fitzy op de rustige, maar gezaghebbende toon, die hij gebruikt, wanneer hij onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verlangt. „Snel1" z.egt de chef tot de chauf- feuse. als Pli'.to met zijn jas over zijn arm weer binnen is. Met een ongelofelijke snelheid vliegen we naar het hek, de hoge bomen aan -\ Ons feuilleton op die weg kennen, want zij neemt bochten die in het maanlicht slechts vaag zichtbaar zijn, met feilloze nauwkeurigheid. Het feit, dat de auto geen licht voert en een bijna geruisloos lopende motor heeft, geeft het geheel als bovennatuur lijks. We zijn ernstig, mijn vriend cn ik. We zijn op weg met een moei lijke dracht, een zware opdracht, die al ons verstand eist. Ik weet niet. hoelang we gereden hebben, wanneer we op dezelfde onverwachte en correcte wijze stop pen recht voor iets, dat een slag boom over de weg blijkt te zijn. Het meisje mompelt iets lot de wacht, die zich overtuigt door in de duistere wagen te kijken. Terwijl we door de versperring glijden, stapt een andere man op de tree plank en blijft daar onbeweeglijk staan tot we na een onnoemelijk aantal bochten halt houden voor iets. wat er v.it ziet als een primi tieve stenen loods. Hij springt voor uit, terwijl we tot stilstand ko men, loopt om de auto heen naar mijn kant, opent het portier en zegt op gedempte toon- ,Pas op uw hoofd, meneer. Di Advertentie Leos dit dan eens goed Do oorzaak Is waarsohUnllJk to veel maagzuur. Hot gevolg daarvan ls een gevoel van opgeblazenheid on andere maagstoornisson. Wat U nodig hooft. Is eon betrouwbaar geneesmiddel, zoal8"Geblsmurcerd Magnesium", omdat dit de stoor- nlsson voorkomten or toe bijdraagt do maag normaal te doen functlon- noren. Voor allon, dio last hobbon van do maag, ls Oeblsmurecrd Magnesium" een waro uitkomst. Probeer bet vandaag. U zult merken, dat het binnen drio minuten opluchting brengt. MAGNESIUM T*blolt«n lo'bUkkcn öoosjt» d M «l. f o.3fl p«r 0oc*l« Po«d«r ln flacon) r LM c«r flacoi Verkrijgbaar In Apotheken en Droglicerlleo beide kanten van de laan houden het maanlicht, dat er nog is, tegen, reet naar binnen alstublieft." Dan trapt het meisje geheel onver wacht op de rem en de wielen slip pen over het grind. Een gezicht Pluto komt onmiddellijk achter me de gladde houten deur door en we worden opgevangen door twee neer hij de plaats niet vinden kan. lui-' Pak je jas en je hoed, we zijn Ik kom liever een nacht terug dan al laat!" dat ik ergens in die woestenij daal." Pluto is het hier volkomen mee eens en we laten ons niet beïnvloe- het portier en gromt met een diepe stem: „O K Het meisje sluit het raam. Ik hoor voetstappen op het grind voor de auto, het geknars van ijzer, alsof een hek opengeduwd wordt. Dan volgt een klop buiten op de auto en Haastig glijdt de laatste slok door zonder waarschuwing schieten we ons keelgat. We beantwoorden het weer vooruit. Het meisje rijdt op onverschillige „goedennacht, heren" lopsnelheid met een bijna ongelofe lijke behendigheid Ze zit licht duikt uit het duister, gluurt door sergeants. har nnr» i or- art ffrnmt ma+ aan i^iarsa Vr n„ „Noorwegen? Neen!' komt Fitzy snel tussen beiden. „P.12". Ze kijken hem even aan en één van hen leidt ons naar de trap, terwijl zij ons beiden van top tot teen op onplezierige manier opne- den door Fitzy's veelbetekenende^ van de barkeeper alsof we gewoon opmerkingen, dat hij mensen ge- wgglopen en over een paar uur weer voorovergebogen over het stuur, kend heeft, die gezegd hebben, dat terugkomen. In de verduisterde hall kijkt ingespannen vooruit, wannéér zoiets in het geheel geen verschil zoeken we naar onze jassen, slagen zou maken. er eindelijk in onze hoeden te vin- we de ene bocht na de andere door- loslaten.... suizen en vermindert nauwelijks men. Het is koud in het gebouw en vochtig, dc trap is smal en onze slappen klinken hol, de mt*.ren zijn van ruw, wit gekalkt beton. Opnieuw controle, opnieuw in structies. Of ze ons nóóit zullen (Wordt vervolgd) Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I 19.00 Lezing ds J. J Buskes; 10.15 Sllveslrl-kwartet; 19 30 Voor do Jeugd: 19 40 Jcugdnlcuws: 19 45 Lczon ln dc bijbel; 20 00 Nieuws; 20.05 Dingen van de dag; 20 15 Socialistisch nieuws 20.20 Omroeporkest; 21.00 Hoor spel, 22 00 Malando. 22 25 Viool; 22 43 Van boek tot boek. 2-".0Q Nieuws; 23 15 Hit-Kit 23 45—24 00 Gr platen. HILVERSUM II 19 00 Nieuws; 19 15 Rcg uit?.; 19.30 Actueel geluld: 19 45 Engelse les- 20 00 Nieuws; 20 05 Progr. proloog; 20.20 Concertgebouw-orkest- 21.00 Lezing over Arablë: 21.20 Concert gebouworkest. 22 20 Gram muz.. 22 4^ Avondoverdenking-, 23.00 Nieuws' 23 Gram.pl 23 45—24 00 Richard Crooks Morgen HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Marsen walsen; 7.50 dagopening 8 00 Nieuws; 8 15 Gram. muziek 8.55 Voor de vrouw: 9.00 Gram muziek; 9 30 Gram. platen; 10 00 Morgenwijding: 10 15 Bandl Ba- logh; 10 50 Voor de kleuters; 11.00 Frans symph. orkest; 11 45 Uit de we reldpers; 12 00 Do Papavers: 12,30 Weer- rrnatje: 12 33 In 't spionnetje 12 38 Pianoduo- 13 00 Nieuws: 13.15 Medede lingen: 13 20 Romancers: 13.50 Zancnla- ton: 14 00 Amy Groskamo-ton Have; 14 20 Röntgenkwartler: 13.OO Voor zie ker, cn gezonden; 16 00 Van vier tot vijf; 17.00 Kaïelrtoscoop; 17 20 Wolk rlicr deze week?; 17 30 Doe het zelf: 17 35 Les gars de Paris 18 00 Nieuws: 18 15 Sport- pvaatje 1830 Rog. uitzending. HILVERSUM II 7.00 Nieuws; 7 15 Gram. piston: 7.45 Morgengebed; 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek: 8 25 Hoog mis; 9.35 Jussl Björling; 9 40 Waterstan den 9.45 Schoolradio; 10 00 Pascal- kwartet; 10.15 Morgendienst; 10 15 Gram muziek- 1100 Zonneb'oem: 1140 Schoolradio- 1200 Angelus; 12 03 Liede ren vnri Faure; 1230 Wccroverzlcht; 12 33 Klaas van Beock; 12 55 Zonne wijzer; 13 00 Nieuws. 13 25 Klaas van Rccck: 13.45 Hors d'ocuvre; 14.00 Hin- elcy Temnlp Band. 14 40 Voor de vrouw; 15 00 Ivor Moreton m Dave Kaye; 15.15 Kamerorkest; lfi.no Bijbel lezing; 16 45 Vladimir Horowitz nlano; 17 00 Jcugdiournan' 17 30 Alcx Schel- levis: met koor: 17 50 Reg uitz.; 1800 De vijf Zaoakarn's: 18,15 Land- en tuin bouw: 18 30 Luigl Fort; 18 45 Voor pien tere pickeraars. 24 NOVEMBER. Een bekende inheemse boom is dc meidoorn of Cratageus, die in de voorzomer met zijn weelderige bloei bekend heid geniet. Daar deze vroeger ook veel voor heggen werd gebruikt, kent men hem ook onder de naam ..haagdoorn". De liguster heeft ech ter grotendeels de plaats van de meidoorn ingenomen. Het mooiste effect geeft de wilde meidoorn bij een boerenerf of in de duinen. In siertuincn gebruikt men veelal ro de. rose en dubbelbloemige soorten. Een der allerfraaiste is wel de scharlakenrode Crataegus oxyan- cantha Paul's scarlet. Als stam- heester of in de gedaante van struik kan deze rode meidoorn een zware afmeting bereiken en vraagt daarom veel ruimte. „Eekje Hoorn" overwint H. van Kruiningon, de schrijver-schil der. die ln zijn „De Tovertuin van Eek- Je Hoorn" een pientere eekhoorn schiep 7.ct ln zijn „Eekje Hoorn Overwint" do avonturen van dit beestje voort. Do draad die door dit boekje van Ofi bladzijden loopt, is do vindingrijkheid van Eekje Hoorn ln dienst zijner medo- dleren. Na heel veeï tegenslagen gelukt het hem de bewoners van zijn wondcr- tuln de narigheden van de winter te besparen. De laatste regel van dit bij Pegasus" te Amsterdam verschenen boekje luidt: „Tot ccn volgende keer!" We zullen dus nog meer van Eek Ie te weten komen Daaruit kon tussen do kinderen van acht tot tien met dit die renwereldje vriendschap groeien Veie zwart wit prenten en drie fraaie gc- kicurdo platen ondersteunen dc tekst Dp pretmakers „Dc Pretmakers van School C" Is het zoveelste jongensboek ln het genre dat bij elke opvolgende schoolgcneratle weer opgeld doet. Het verhaal, dat ln Vlisslngcn speelt, waar de scholen, die de schrijver J P. Balie als plaats van handeling koos. echt bestaan brengt een zwerm jongens ten tonele. Eigenlijk twee zwermen, want de ene hoort thuis op de „hetero school C" cn de andere op school F. Aanvankelijk gedragen zit zich als aartsvijanden, maar onder invloed vnn hun onderwijzers, die de dadendrang der Jongens weten te kanaliseren naar het sportveld, verliest dc tegenstelling zijn felheid. Een zwempartij tie ln do Schelde biedt, door het levensgevaar waarin ccn der Jongens komt te verke ren, de aanvoerder van een der partijen de gelegenheid zich een ridder te tonen. Een les. die dc Jeugdige lezers op pret tige manier wordt meegegeven. (Uit gave van De Boekerij" te Bnarn, om vang 119 bladzijden met Illustraties). Tante Rietje vertelt De uitgeverij Kluitman te Alkmaar lanceert onder de verzameltitel „Tante Riesle vertelt" van de hand van dr. Ph. A. Landsberg een serie van vier boek jes voor klnderc-n van 6 tot 8 Jaar. Elk deeltje, ruim geïllustreerd, omvat veer tig pagina's Bijzondere avonturen ma ken de hoofdpersonen In deze boekjes, die elk een in zichzelf besloten verhaal bevatten, niet mee. ZIJ zijn bestemd voor kinderen die eerst sedert kort kunnen lezen en die hier misschien voor het eerst een EIGEN boekte vinden, waarin zij ZELF kunnen lezen. In dul- de-HJ-ke druk en een spel-ling die hun ver-trouwd is. leest het kind hier van de belevenissen, die ook zijn eigen le ventje vervullen Dc eno keer vertelt het boekje van een fijne verjaardag, een tweedo dco]- t1o gaat over drie kleine poesjes cn een dikke man, het derde handle verhaalt van Koosje, die wegliep cn het laatste bandje van een bokkewagen cn ccn autobus. Noël Coward speelt te Parijs in liet Frans Noel Coward, dc Engelse acteur en toneelschrijver, heeft ln Parijs dc hoofdrol vertolkt In zijn comedle Pre sent Laughter", dat in een Franse be werking werd opgevoerd. Coward bleek het Frans evengoed te beheersen als zijn mocdcrtanl. HIJ ver klaarde na afloop erg moe te zijn maar ook zeer verheugd. Alles was naar wifts gegaan. „Ik zal altijd ln Frankrijk blijven", zclde hij. Muziekfestival in Palermo Tc Palermo zal van 22 tot 30 April 1949 het 23ste International Festival o£ Contemporary Music worden gehouden. Er zal nieuwe orkest- en kamermuziek worden uitgevoerd uit 11 Europese en twee Zuid-Amerikaanse landen. Do grote politieke tegenvoeters de Ver enigde Staten cn Rusland die ook niet hebben meegedaan aan het dit jaar te Amsterdam gehouden festival zullen schitteren door afwezigheid Tot de uitverkoren componisten be hoort de Nederlander Willem Pijper (Strijkkwartet no. 3). Nel, Dicky en Marie Louise naar Denemarken? Naar wij vernemen is van Deense zijde een uitnodiging binnengeko men voor Nel van Vliet cn Dieky van Ekris en voor Marie Louise Vaessen om op 14 cn 16 Januari a.s te Kopenhagen en op 18 Janu ari te Aarhus aan wedstrijden deel te nemen. Dc „Willem Ruys" wordt Donder dagmorgen uit Batavia In Rotterdam verwacht. Aan boord zijn 750 passagiers, waaronder 225 cvacué's.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3