DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Communisten vormen in Berlijn een eigen gemeenteraad Positie van dr. Ëeel wordt thans wettelijk geregeld Ondernemingsbelasting niet voor afschaffing vatbaar Zoon van president Ebert gekozen tot „burgemeester" in Sowjetsector Zeep vm de bon Informeel overleg ten einde Weest zuinig met stroom Derde van ons volk onvoldoende gekleed Twintig jaar tegen Paul Kiès geëist Vleesrantsoen weer op 200 gram In kort .bestek Woensdag 1 December 1948 'Achtste jaargang. No. 1188 Opgericht door de Stichting «Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummer» 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Eera Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur» TJ. DE BOORDER. SPLITSING VOLTOOID Berlijn heeft twee gemeenteraden. In een bijeenkomst in de otaatsopera, die in de Sowjetsector van de stad ligt. hebben giste ren de leden van de communistische Eenheidspartij, gesteund door enkele dissidente groepen van socialisten, liberalen en christelijk- emocraten. e West-Berlijnse leden van dc gemeenteraad ..van hun zetels vervallen verklaard. De aldus „met eenparigheid van stemmen zichzelf vormende Oost-Berlijnse gemeenteraad heeft r'u|Z .r :oon van de eerste president van de Weimar- republiek tot burgemeester gekozen. Kolen vermoedelijk in voorjaar vrij Het ministère van Economische Zaken deelt mde, dat met ingang van 2 Decembr alle beperkende bepalingen t.ar. de productie van en de handel a zeep, zeepproduc- tcn, was- cn reinigingsmiddelen, gecalcineerde-en kristal soda zijn vervallen. Dit :oudt in dat van die datum af bovengenoemde artikelen in elke getvente soort mogen wor den geproducerd en geheel vrij mogen wordei verhandeld. De subsidie >p oliën en vetten, die de grond?»f vormen v>or de zeepproductie ingetrokken. De prijzen voor zepproducten moeten daardoor woren verhoogd. Met ingang van 2December zijn de maximumprijzn voor zeepp-oduc- ten als volgt astgesteld: waspoe- der: 23 cent »er pakje van 250 gram, toiletzei 30 cent per stuk van 90 gram, lishoudzeep 34 cent per dubbel stk van totaal ?25 gram, zachte ?ep f 1.04 per kg De prijs voor heerzeep blijft on gewijzigd. „De Volksknt" weet te melden, dat in het vojaar waarschijnlijk de kolen vrij omen. De voedsel- n landbouworgani satie van de t'O (FAO) heeft be sloten .om no^minstens een half jaar de interrtionale controle op graan, oliën ei vetten, cacaobonen en kunstmest oort te zetten Tevens spra de FAO zich uit voor internat nale overeenkom sten oVer tarv. suiker, rijst, ka toen, wol en rober, in een poging om de weteldfoductie te stabili seren. De vorming van de communisti sche gemeenteraad geschiedde in de vorm van een resolutie, die ver klaarde. dat de huidige magistra tuur door de vitale belangen van de stad te verwaarlozen haar ver plichtingen niet was nagekomen en dat er een „voorlopige democrati sche magistratuur" moest worden gevormd, alvorens er algemene ver kiezingen voor geheel Berlijn zou den plaats hebben. Nadat deze re solutie. gesteund door diverse spre kers. was aangenomen, werd Fritz Ebert. lid van de Eenheidspartij, lot voorlopig „Oberbürgermeister" van de stad gekozen (D.w.z. van de Russische sector in de Westelijke sectoren wordt deze gehele commu nistische manoeuvre uiteraard als onwettig beschouwd). Beloften Onmiddellijk na zijn verkiezing nam Ebert het woord. „Wij zullen zorgen dat elk Berlijns gezin kolen heeft. Wij zullen het stroomrant- soen verhogen en per 1 Januari zullen wij textielkaarten invoeren. Wij zullen kolen latèn aanvoeren, opdat de fabrieken, die thans stil liggen. weer aan het werk kunnen" dat waren de beloften, die de nieuwbakken burgemeester de aan wezigen deed. Wat te doen? De wettige Berlijnse gemeente raad vraagt zich intussen af. wat hem te doen staat. Het gemeentehuis staat in de Sowjetsector en vele gemeente-emplové's werken daar Zij zouden een lijst met adressen in de Westelijke sectoren krijgen, om zich daar te melden, teneinde hun gewone werk te kunnen voortzetten Dr. Friedensburg. de vice-voorzitter van de Berlijnse gemeenteraad, heeft gisteren gezegd, dat het in de Sowjetsector gekozen bestuur geen andere autoriteit bezat dan de ba jonetten van een bezettende mo gendheid. Ook de Amerikaanse. Britse en Franse bezettingsautori- teiten laten zich in dezelfde geest uit. Kolonel Frank Howley zei: „Het is een tragische gebeurtenis, anders zou men kunnen spreken van de comedie in de Staatsopera." Dr Friedensburg was gisteren van plan vandaag toch nog eens naar 't raadhuis in de Sowjetsector te gaan om te pogen een lijn te vinden in deze zinloze toestand. „Het 'is mijn historische plicht," zei hij, „te po gen, enige orde te ontdekken in deze chaos." Toen men hem vroeg, of hij in de Sowjetsector geen ar restatie vreesde, antwoordde hij: „Dat doet er niet toe. Wij moeten de Berlijners duidelijk maken, dat de tegenpartij verantwoordelijk is." Soldaten in Zuid-Spanjc hebben het wrak gevonden van een Amerikaans vliegtuig, dat sinds een week vermist was. Aan boord bevonden zich de lijken van vijf Amerikanen. Westelijk antwoord aan Sokolofski De drie Westelijke militaire gouver neurs in Duitsland hebben een brief doen toekomen aan maarschalk Soko lofski. de Sowjet-Russische gouverneur, waarin zt] de verkiezing van nieuwe functionnarissen in het Berltjns ge meentebestuur ln de Oostelijke sector van Berlijn onwettig noemen. De Sow- Jet-autorlteitcn wórden ervan beschul digd. dat zij pogen de stad te verdelen en de uitoefening van de democrati sche rechten in hun sector te verhinde ren door uiteenscheuring van het ge meentebestuur door „straatschenders" toe te laten. Nederlandse ministers weer naar Den Haag? De Nederlandse ministers hebben gisteren een nieuwe bespreking ge had met Mohammed Hatta, de pre mier van de Republiek. De bijeen komst duurde ongeveer een uur Hatta heeft tegenover Antara verklaard, dat alle besprekingen van de laatste vier dagen een infor meel karakter droegen en dat men kwesties in verband met het Ne derlands-Indonesische geschil be sproken had. Hatta zei, dat de Ne derlandse delegatie vandaag naar Batavia zou terugkeren en daarna naar Nederland zou gaan om een memorandum inzake de besprekin gen te Kalioerang aan het parle ment voor te leggen. Gisteravond van zes tot zeven uur vond te Kalioerang de laatste informele bespreking plaats tussen Sassen en Hatta. Bij de aapkomst van de Neder landse ministers met hun adviseurs te Batavia zeide minister Sassen tot vertegenwoordigers van de pers het volgende: „De ministers Sassen en Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur, de heer Neher, zijn met hun adviseurs uit Djokja teruggekeerd om besprekingen te voeren met de inmiddels te Batavia aangekomen kamerleden. Hun ge sprekken te Kalioerang met Mo hammed Hatta en andere republi keinse autoriteiten werden in een aangename sfeer gevoerd Het zou echter '.e vroeg zijn. om daarop reeds thans commentaar te geven." Minister dreigt met strenge maatregelen De minister van Economische Zaken vestigt nogmaals dc aan dacht op de noodzakelijkheid het electrlcitcitsverbruik in dc spits uren te beperken. „Dc desbetref fende verbodsbepalingen dienen stipt te worden nageleefd en aller- wege moet de nodige medewerking worden verleend. Indien dit niet geschiedt zullen zonder verwijl strenge maatregelen worden ge troffen." schrijft hij. Van de verbodsbepalingen volgt hieronder nog een opsomming: Het is op werkdagen, behalve 's Zaterdagsmiddags, verboden in de spitsuren van 7 tot 9 uur 's mor gens en van 16.00 tot 18.00 uur 's middags electriditeit to gebrui ken voor de buitenverlichting van openbare gebouwen, hotels, café's, restaurants en amusementsonder nemingen. Voorts zal op de eerste vijf werkdagen in de spitsuren in electrische treinen en trams de verlichting en de eventuele ver warming tot de helft moeten wor den beperkt. Etalage-verlichting is uitsluitend geoorloofd op de eerste vijf werkdagen tussen 6 00 en 10.00 's avonds en op Zaterdag en Zon dag tussen 4 en 10.00 's avonds. Het verbod op lichtreclame blijft on verminderd van kracht. Voorts dient in de spitsuren de bestaande rantsoenering op de straatverlich ting terdege te worden nageleefd. In de openbare gebouwen moet het stroomverbruik ingrijpend worden beperkt. Zie hij rijdt in donkere nachten met zijn paardje over het dak Spaaks nieuwe ploeg geniet vertrouwen Paul Henri Spaak heeft gisteren zyn nieuwe nloeg ministers aan de Belgische Kamer van Volksver tegenwoordigers voorgesteld en deze heeft haar vertrouwen in de nieuwe regering uitgesproken door middel van een motie, die unaniem door katholieken en socialisten werd gesteund, doch door liberalen en communisten verworpen. Sjarifoeddin gevangen genomen Reuter meldt, dat Amir Sjari foeddin door de republikeinse troepen is gevangen genomen bij de kampong Klamboe, waarheen hij na de arrestatie van Djokosoe- jono was gevlucht. Nog andere communistische leiders werden te gelijk met Sjarifoeddin gevangen genomen, onderwie Soeripno. George Marshall, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken. Is ter observatie ln het Walter Reed zieken huis te Washington opgenomen Het is nog niet bekend of Marshall nog voor het einde der UNO-Assemblêe naar Pa rijs zal terugkeren. Wetsontwerp ingediend Tweede Kamer bij Ondanks de steeds voortgaande strijd in Palestina gaan de Joden voort nieuwe nederzettingen te stichten en oude uit te breiden. In Galilea, dat thans geheel in Joodse handen is, verrees Yechaim naast een oude sterkte van de Kruisvaarders. In de eerste fa$e van de strijd werd deze kolome afgesneden van de rest van het land en het beleg werd eerst opgeheven, toen de Joden de weg van Haifa ndar Naharia veroverden. Een overzicht van het kamp met de materialen en machines voor de opbouw, omringd door een verdedigingswal van losse stenen, die onder grondse onderkomens verbergen. Bij de Tweede Kamer is thans een wetsontwerp ingediend, betreffende de vertegenwoordiging van de Kroon in Indonesië. Dit ontwerp beoogt, dc positie van dc Hoge Vertegenwoor diger van dc Kroon wiens benoe ming op 29 October j.l. bij K.B. ge schiedde wettelijk te regelen. Toen op 25 October aan de lui tenant-gouverneur-generaal (dr. Van Mook) eervol ontslag werd verleend op diens verzoek, werd overwogen of er een luitenant-g.-g., een gouver neur-generaal. dan wel reeds direct een Hoge Vertegenwoordiger zou worden benoemd. Het laatste kwam het meest wenselijk voor. Er moest „Stervende" premier op weg naar volledig herstel Themlstoclcs Sofoelis. de 88-jarige Griekse minister-president, wiens dood Zaterdag na twee zware hartaanvallen zeker scheen hij was reeds bediend van de sacramenten der stervenden is op weg naar „volledig herstel zo hebben zijn artsen Dinsdag medege deeld Een Franse hartspecialist ls gis teren te Athene aangekomen om Sofoe lis te onderzoeken. echter binnen een maand na diens benoeming, op grond van de Nood wet Indonesië, een voorstel bij de Kamers worden ingediend tot wet telijke regeling van de positie van de Hoge Vertegenwoordiger (dr. Beel). Voor de totstandkoming van deze wet zal in de Staten-Generaal. eveneens op grond van een bepaling der Noodwet-Indonesie, een meer derheid van twee derden nodig zijn De artikelen 1 t m. 4 betreffen de re geling van de positie van de Hoge Ver tegenwoordiger van de Kroon en de voorwaarden, waaraan deze moet vol doen. zomede het treffen van voorzie ningen bij het openvallen van dit ambt en voor tijdelijke vervanging bij belet. Artikel 5 kent de Hoge Vertegenwoor diger van dc Kroon de bevoegdheden toe cn draagt hem de verplichtingen op. welke toekomen aan of rusten op de lultcnant-gouverncur-generaal en die ook dc nieuwe ambtsdrager niet zal kunnen of mogen missen, minstens tot dat het bewind ln Indonesië ln over gangstijd is tot stand gekomen. Artikel 6 omschrijft de bijzondere taak van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon tot voorbereiding van het bewind in Indonesië in-overgangstijd. Artikel 7 behoudt aan de koning de bevoegdheid voor om voorlopige maat regelen te treffen, met afwijking voor zoveel nodig van het bepaalde in de Loon- en inkomstenbelastingen komen het eerst voor vermindering in aanmerking belde voorgaande artikelen, zomede om ÉiRllljÉÉÉ^rtÉiVOO^^i bulten v erking te stellen. deze wet geheel of ten dele voorlopig Artikel 8 stelt de benoeming en de inwerkingtreding van deze wet vast. Na een debat, dat de gehele mid dag, en een antwoord van minister L i c f t i n c k. dat met de re- en duplieken mee dc gehele avond in beslag nam, heeft de Tweede Kamer gisteren de begroting van het departement van Financiën zonder hoofdelijke stemming goed gekeurd. ,Het onderwerp belastingen vorm de uiteraard dc hoofdschotel. De druk is wel zwaar, dat gaf minis ter Lieftinck toe, maar het totaal is in Nederland en België niet ver schillend. Wel is er verschil in het stelsel, dat de beide landen toepas sen. In België is de verbruiksbelas ting, bij ons de directe belasting het zwaarst. Voor een onderzoek, welke belastingen verlaagd moeten worden, komen naar het oordeel van de minister, het allereerst in aanmerking die belastingen, welke op loon en inkomen drukken en de belastingen op de winst. Een her ziening der fiscale afschrijvingsre geling komt eveneens ernstig in aanmerking, maar de minister toonde zich niet bereid tot af schaffing van de ondernemingsbe lasting. Dat zou een te groot gat slaan in onze schatkist. Wel wilde de minister echter een suggestie van de heer Hofstra (Arb.) in overwe ging nemen; deze opperde de mogelijkheid van een onderne mingsbelasting, welke niet be taald zou hoeven te worden, doch waarvan de heffing in dc onderneming zou blijven tegen vergoeding van rente aan de staat, indien de onderneming winst maakt. Voor de vermogensaanwasbelas- ting zal zeer binnenkort een scheidsgerecht worden ingesteld, waarvan de voorzitter reeds is be noemd. In dit verband deelde de Weerbericht Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond. Zwakke tot matige wind tussen Zuid-Oost en Zuid-West. Van nacht en morgenoch tend lichte vorst be halve plaatselijk In de kustgebieden van dc Noordzee en het IJsel- meer. Hier en daar tijdelijk nevel of mlst. Morgen overdag overal temperaturen boven het vriespunt en weinig bewol king. 2 December: Zon op 3 27, onder 16.32; Maan op 10.48, onder 17.21. minister mede, dat op het aantal gevallen van ongeoorloofde ver- mogensaanwas een heffing van 90 pet. is toegepast. Dit aantal geval len noemde de bewindsman „be trekkelijk gering", n.l.: twaalfdui zend. De minister heeft aan de directie van de Nederlandse Bank verzocht, een voorontwerp van wet op te stellen tot regeling van het toe zicht op de particuliere banken. Nu het wintert ENKELE maanden geleden bleek uit een NJ.P.O.-enquête dat 70 procent van het publiek ontevreden is over de textlel-distrlbutie. Wat dit onder meer betekent blijkt uit do pas verzamelde antwoorden op de volgende N.I.P.O.-vraag: „Hebt U voor Uzelf en voor Uw gezin voldoende wlnterkle- dlng om de winter door te ko men of niet?" 32% van het publiek antwoordt: Niet voldoende. 67% Voldoende. 1% Geen mening. Een derde van Nederlands gezin nen heeft dus niet voldoende wln- terkleding. Maar by do armste groepen van ons volk is het bijna de helft. li 2) 9) Laagste Inkomens 48% 92% Lage Inkomens 32% 67% 1% Middenklasse 16% 84% Welgcstelden 12% 88% 1) Onvoldoende wlnterkleding: 2) Vol doende; 3) Geen mening Over dekens stelden de enquêteurs van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinio dezelfde vraag Met dezo uitslag: Gehele publiek Laagste Inkomens Lage Inkomens Middenklasse Welgcstelden 1) Onvoldoende dekens voor de win ter- 2) Voldoende- 31 Geen mening. Terwyi een derde der gezinnen niet goed op de winter gekleed zul len zUn, ontbreken er dim ln onge veer een kwart der gezinnen vol doende dekens. 1) 2) 3) 23% 76% 1% 38% 60% 2% 21% 79% 8% 91% 1% 9% 88% 3% ..Heerszuchtig mens. wars van elk idealisme" Tegen Paul Kiès, de voorma- lige leider van de „Troclstra-bewe- ging", heeft de procureur-fiscaal van het Bijzondere Gerechtshof te Leeuwarden gisteren een gevange nisstraf van twintig jaar geëist. Deze verdachte, zo zei de procu reur-fiscaal in zijn requisitoir, was als een kameleon, die steeds van kleur veranderde, wanneer hij dit nodig achtte. Aanvankelijk was hij beroepsofficier, later werd hij politiek leider, was fel anti-duits, maar toen de vijand kwam, keerde hij als een blad aan de boom om. Hij was katholiek, maar de geeste lijkheid belasterde hij op alle mo gelijke manieren. Deze verdachte is een heerszuchtig mens, wars van elk idealisme, er alleen op uit, zichzelf te bevoordelen en omhoog te steken. Om dit doel te bereiken waren de dolste bokkesprongen hem niet gek genoeg. Verdachte heeft aan Rauter voorgesteld, hem te benoemen tot majoor van politie. Een andere instantie stelde hij voor, om hem te bevorderen tot gouwleider voor het'Noorden. Zon der aarzelen heeft hij de Troelstra- beweging overgeleverd aan de NSNAP. Zij, die weigerden, kre gen een waarschuwing. Verder sprak de procureur-fiscaal nog over de ronselpraktijken van Kiès en het zenden van verraders naar het kamp Schoorl om aldus achter illegale geheimen te komen. Gezien ook het psychiatrisch rapport, dat verdachte volkomen toerekeningsvatbaar acht. meende spr., dat een gevangenisstraf van 20 jaar hier zeker gerechtvaardigd is. Met Ingang van 3 December wordt het vloexrantsocn weer gebracht op 200 gram per week voor de leeftijdsgroepen A, B on C en op 100 gram voor de groepen D cn E (kleine kinderen en babies). Deze terugkeer naar het basisrant soen ls noodzakciijk om de consumptie In overeenstemming te brengen met de binnenlandse aanvoer cn de Import van slachtvee. Handhaving van het inder tijd voorshands verhoogde rantsoen van 250 gram per week zou een te grote aantasting van de voorraad Ingevroren vlees betekenen, aldus deelt het minis terie van Landbouw en Voedselvoor ziening mede. Treinontsporing bij Doetinchem Niemand gewond Op de spoorlijn Winterswijk—Arn hem is Dinsdag de trein, die om 7 24 uit Doetinchem in dc richting Arnhem was vertrokken, even voor het station Wijnbergen ontspoord. De locomotief kwam terecht op de verkeersweg, die naast dc spoorlijn loopt, de voorste drie wagens bleven staan buiten de rails op de spoorbrug over de Oude IJssel. Alleen de ach terste twee wagens bleven in de rails. Er gebeurden geen persoon lijke ongelukken. Tekort bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering Do Stichting van de Arbeid koestert ernstige bezwaren om het ln 1940 te ver wachten tekort bij dc vrijwillige zieken fondsverzekering dat ln dc jaren 1947 en 1948 resp. tien en twaalf millloen bedroeg te doen dekken uit door het bedrijfsleven bijeengebrachte gelden. Dc minister van sociale zaken heeft zich naar aanleiding hiervan tot de'Stichting gewend teneinde deze kwestie nogmnals te bezien. Het beraad duurt nog voort. Postwisselverkeer en waardezendingen door de lucht Met Ingang van 1 December wordt het maximum toegelaten bedrag voor postwissels, van Nederland uit te ver zenden naar Denemarken en Suriname, verhoogd resp. van D kr 45— tot D kr 180 en van Sur. gld 17.60 tot Sur. Guld 70 Met Ingang van 1 December wordt* het mogelijk waardezendingen per luchtpost te verzenden naar Denemar ken Finland (geen doosjesi. Frankrijk, Groot-Brlttannié cn NoortMerland. Vrije Staat Ierland. Noorwegen (geen doosjes». Portugal: Spanje (geen doos jes». Zweden. Zwitserland. Argentinië, de Ncd. Antillen cn Suriname. Het bedrag der aangegeven waarde mag voor deze zendingen dc 500.— niet te boven gaan. Het Deense ministerie van Justitie heeft zes door en door fatsoenlijke echtparen doen weten, dat zij niet echt getrouwd zijn De betrokkenen hebben dit te danken aan het feit. dat zij door een ..collaborateur"-gcestelijke ln de echt verbonden waren De geestelijk# was wegens zijn houding tijdens dc oor log van zijn ambt ontheven. Te goeder trouw nam de priester echter aan, dat hij wel zijn zegen mocht geven. De arme slachtoffers zullen moeten her trouwen. tenzij de verleiding om van deze unieke kans zonder scheiding te schelden gebruik te maken te groot wordt Een onderdeel van de vroe gere IG. Fnrben-trust heeft een con tract gekregen om ln Hoechst bij Frankfort de grootste penlclllncfabrlek van Duitsland ln te richten De be kende komiek uit dc tijd van de zwij gende films. Buster Keaton, zal een der grote rollen spelen In de film ..Good old summertimedie Metro Goldwln Mayer binnenkort uitbrengt De nj- gentig-jarige koning Gustaaf van Zwe den kan aanspraak maken op een ouderdomsrente van 1000 kronen per Jaar. Hij hoeft slechts een aanvrage ln te dienen Kroonprins Gustaaf Adolf ls volgend Jaar aan de beurt. De voor malige Britse minister van Volksge zondheid Ernest Brown wil Iedereen el ke dag laten bidden voor dc bekering van Stalin tot het Christendom. ..Dat zou meer goed doen dan dc Uno." ver zekerde hij op een kerkelijke conferen tie Inbrekers, die gebruik makend van dc mist. bezig waren hun slag te slaan ln een Londens appartement, ont dekten plotseling, dat zij in de woning waren binnengedrongen van Viscount Trcnchard. het voormalige hoofd van Scotland Yard Zij sloegen Ijlings 6p de vlucht zonder iets mee te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1