DAGBLAD VOOR AMERSFOORT GELIJKE LEVENSKANSEN VOOR IEDER? Het kind van de rijke - het volkskind Berlijn is nu een stad met vier verschillende burgemeesters Internationaal complot van valse-munters ontdekt Een Atïan- )rong naar een ansporttrein heeft 38 maal zoveel kans op hoger onderwijs als Nieuw Handvest voor de vrijheden van de mens te Parijs aanvaard BONNEI^LIJST Haagse koffiebar werd panopticum Geheim agent in oorlogstijd 'In kort Ibestek J Donderdag 2 December 1948 'Achtste jaargang, No. 1189 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 3^ cent p. w of 4.*5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie. Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Freudiaans? De Nieuw-Zeelandse minister president, Peter Fraser. bracht Woensdagavond de leden van de kleine politieke commissie van de UNO in verbazing, door een pleidooi op te zetten voor de toelating tot het lidmaatschap van.... Japan. Hij bleek zich echter versproken te hebben. Hij bedoelde Ceylon, aldus cor rigeerde hij zichzelf aan het einde van zijn rede. VROEGER was het zo. dat wte als zoon van een handwerks man geboren werd noodwendig zelf ook handwerksman moest worden, daar er practisch geen mogeli|kheden voor hem waren zich door studie een plaats in een andere maatschappelijke kring te veroveren. De laatste halve eeuw is dat wel wat anders geworden en zijn meer en meer de middelbare scholen en univer siteiten ook voor de kinderen uit minder goed gesitueerde gezin nen open gegaan. Maar zijn het naar verhouding velen uit de minder draagkrachtige gezinnen, die middelbaar, voorbereidend hoger of hoger onderwijs volgen? Mededelingen van Prof. dr. O. Bakker in de Economisch-statistische berichten van 6 October 19-18 verstrekken daarover interessante cijfers. HET WESTEN HOUDT A1 lrreerst HET BEEN STIJF Engeland. Frankrijk en Amerika hebben in een nota geantwoord op het voorstel van dr Bramuglia. de valutavraagstv.kken te Berlijn te laten oplossen door een neutrale commissie van deskundigen uit de zes ..neutrale" leden-staten van de Veiligheidsraad. De drie Westelijke mogendheden aanvaarden het plan van Bramuglia. maar wensen zich volledig het recht voor te behou den om elke door hen nodig geachte maatregel te treffen, die het hun mogelijk zal maken in Berlijn te blijven Zij zullen zich niet gebon den achten aan de status quo. ook al is de Berlijnse kwestie thans door de UNO in behandeling geno men. De Westelijke mogendheden zenen desnoods niet schromen, ge weld te gebruiken als de positie in Berlijn hiermee gehandhaafd kan worden. Ook de Sowjet-Unie zou. infor meel. haar goedkeuring reeds heb ben gehecht aan het plan van Bra muglia. Dit zou mondeling te Parijs zfjn geschied. Denen roken zonder bon Tabak en brood zijn sinds Woens dag in Denemarken zonder bon verkrijgbaar. Gerantsoeneerd zijn nu nog: suiker, boter, margarine, reuzel, koffie, thee, cacao. zeep. schoenen, brandstoffen. textiel wollen en katoenen garens, vlees, en spek. Brood ts in ruim voldoende hoe veelheden te krijgen, maar ver wacht wordt dat tabak cigaret- ten voorlopig slechts aan vaste klanten zal kunnen worden ver kocht. hetgeen betekent dat de winkeliers een onofficiële rant soenering zullen handhaven. toont hij aan, dat niet ieder, die een der ge noemde soorten onderwijs volgt, daarvoor de geschiktheid bezit. Van 9700 leerlingen, die in 1930 tot het M.O. of V.H O. werden toe gelaten. behaalde slechts een kwart het diplopia zonder vertraging (..zitten blijven" of „zakken"), een ander kwart behaalde het met ver traging (sommigen deden er twaalf jaa^ over) en de helft van de leer lingen bereikte de eindstreep hele maal niet. Van deze 9700 jongens en meisjes kwam 30 uit de wat inkomen betreft „hogere" kringen, 50 uit de „middelbare" en 20 uit de „lagere" kringen. Als men bedenkt, dat die kringen respectievelijk 15 25 To en 60 van onze be volking uitmaken, springt in het oog. dat de „lagere" kringen, hoe wel zij meer dan de helft van onze bevolking uitmaken, toch slechts een vijfde leveren van de leerlin gen bij het M.O. en V H.O. Aan de hand van de genoemde cijfers kan men uitrekenen, dat de verhou ding ongeveer IsT 'r hetgeen wil zeggen, dat kinderen iTïiogé- re en middelbare inkomensklassen even veel kans op middelbaar on derwijs hebben, maar dat de kin deren uit deze groepen zes maal zo veel kans hebben op dit onderwijs als kinderen uit de „lagere" groep. WOOR het hoger onderwijs geeft v Prof. Bakker soortgelijke cij fers. O.a. blijkt daar uit. dat van een studentengeneratie 30 de inrichtingen voor hoger onderwijs verlaat zonder een enke| exa men te hebben afgelegd. Voor de economische wetenschappen is het percentage zelfs 42 Van de herkomst der studenten geeft prof. Bakker de volgende cij fers' uit de hogere groepen 57 uit de middelbare groepen 37 uit de lagere groepen 6 Hoewel de lagere groepen dus 60 van onze bevolking uitma ken, leveren zij slechts 6 van het aantal studenten De hierbo ven ook voor het M.O. gevolgde berekening (gebaseerd op de coëf ficiënten 15. 25, 60) leert, -dat de kansen op hoger onderwijs zich voor de kinderen uit hogere, mid delbare en lagere inkomensgroe pen verhouden als 38 15 1. Een kind uit de hoogste groep heeft dus 38 maal zo veel kans op hoger on derwijs als een kind uit de laagste groep. MEN zou aan het bovenstaande allerlei commentaren kun nen verbinden. Enkele conclusies springen echter onmiddellijk in 't oog: le. dat de door de overheid aan het M.O.. V.H.O. en H.O. ten koste gelegde gelden niet doelmatig wor den besteed, daar te velen, groten deels op 's rijks kosten, onderwijs volgen, waarvoor zij klaarblijkelijk niet geschikt zijn. 2e. dat een groot reservoir van begaafdheid, dat in de lagere in komensgroepen gevonden kan worden, practisch niet aangespro ken wordt, waardoor velen, die bovengenoemd onderwijs \v 1 zou den kunnen volgen, er de gelegen heid niet voor krijgen. Wij kunnen dus vaststellen, dat niet alleen het uitgetrokken geld, maar ook de in ons land beschik bare begaafdheid niet doelmatig wordt aangewend. En wij kunnen ten overvloede constateren, dat wij van de democratie, die toch gelij ke levenskansen voor ieder indi vidu moet bieden, nog niet alles heeit gemaakt wat mogelijk is. Ministers plegen overleg in Batavia De uit Djokja teruggekeerde mi nisters hebben gisteren en heden besprekingen gévoerd met de Ka merleden-waarnemers en de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. Hedenochtend om 11.00 uur had den de ministers een ontmoeting met de contact-commissie van het Bijzonder Federaal Overleg, welke commissie stond onder voorzitter schap van sultan Hamid van Pon- tianak. Om 12.00 uur had cr een onderhoud plaats met de leden van de voorlopige federale regering ten paleize van de Hoge Vertegen woordiger. Het vertrek van deze laatste en van de Nederlandse parlementsle den naar Bondowoso, waar in hun tegenwoordigheid het voorlopige parlement zal worden geïnstalleerd is uitgesteld tot Vrijdagmorgen. Berlijn biedt het beeld van een stad met vier burgemeesters In de Fasanenstrasse zetelt prof Reuter, die in 1946 tot eerste burgemeester werd gekozen, doch in verband met de protesten der Sowjets door de toen nog intact zijnde geallieerde bestuursraad met in zijn ambt werd bevestigd. Als wethouder van de oude magistraat is hü thans leider van de afdeling verkeer. Louise Schroder, die tot lijn plaatsvervangster werd benoemd maar nog niet voldoende van haar ückte is hersteld, om de werkzaam, heden aan het hoofd van het stads- bestuur te hervatten, voert <plwecr het woord in de grote vergaderin gen en voor de radio en zal a s. Vrijdag op een verkiezingsdemon- stratic in West-Bcrlijn een rede houden. Dr Fricdensburg, de dienstdoende burgemeester van de oude magis traat. is eveneens naar de Fasanen strasse verhuisd, nadat hem Woens dagochtend de toegang tot het stad. huis in de Parochialstrasse (Sowjet- sector) was verboden. Friedrich Ebert tenslotte, die tot burgemeester van de nieuwe Oost magistraat werd geproclameerd, Bevolking is kalm en toont weinig interesse Europa reeds jarenlang overstroomd met vervalste dollarbiljetten Nog overblijfselen van Himmlers voorraad? SJARÏlOEDDIN GEARRESTEERD—, De Deense politie heeft een val- se-muntersbende, die reeds enige Jaren op grote schaal valse dollars in Europa ln omloop brengt, ont maskerd. Amerikaanse recherche in deze zaak een onderzoek hier te lande ingesteld. Twee Deense politiemannen zijn thans bezig, de zaak te onderzoe ken. Zij zijn reeds in Den Haag geweest en vandaar doorgereisd naar Antwerpen. Zij zouden de vrije hand hebben om in heel Eu ropa een onderzoek in te stellen. heeft de plaats van dr Friedens- burg ingenomen on leidde Donder dagochtend de eerste vergadering van de nieuwe magistraat. Ondanks de verwarde toestand en de talloze problemen, welke door de formele splitsing van het gemecntc- bestuur acuut zijn geworden, gaat het leven in heel Berlijn tot nu toe zijn gewone gang en gedraagt de bevolking in alle sectoren zich kalm en bijna ongeïnteresseerd. Dr. Acker, de tweede burgemees ter in de oude magistraat, en wet houder Lübbe. beiden lid der So cialistische Eenheidspartij, hebben geweigerd in de nieuwe magistraat een ambt te aanvaarden. Zodoende doet zich het merkwaardige ver schijnsel voor, dat deze beide ver tegenwoordigers der SED nog for meel deel uitmaken van de oude magistraat, die door hun eigen par tij voor afgezet is verklaard. Op voorstel der sociaal-democraten zal een onderzoek worden ingesteld naar het gedrag der beide magis traatsleden. Buitengewoon moeilijk is de po sitie van de maglstraats-ambtenaren die in de Oostelijke sector wonen. Tndien zij ertoe zouden besluiten hun medewerking te verlenen aan het bestuursapparaat in het Westen, lopen zij gevaar in aanraking te komen met de politie van de Oos telijke sector. Een groot gedeelte van het personeel is dan ook Woensdagochtend in het stadhuis in de Parochialstrasse verschenen. Men vindt het opmerkelijk, dat de Sowje^ Woensdag de nieuwe magistraat nog niet officieel heb ben erkend. Zij zouden Dinsdag avond tijdens een bespreking te Karlshorst de leiders der SED nieuwe richtlijnen gegeven hebben, waarbij uitdrukkelijk bevolen zou zijn geen geweld aan te wenden en De bende was reeds jarenlang door de Amerikaanse politie en ook door de politie van vele ande re landen, o.m. Nederland en België gezocht. In Kopenhagen werd een rubberhandelaar, Ster ling gearresteerd, die verklaarde, dat hij van twee buitenlanders, met wie hij door bemiddeling van een lid van het personeel van de Synagoge te Kopenhagen in contact was gekomen, 4400 dol lars had gekocht voor 35.000 kronen. Enrst later ontdekte hfl dat de dollars vals waren. De bei de buitenlanders waren in het be zit van veel grotere hoeveelheden dollarbiljetten. Zij reisden van Denemarken naar Noorwegen en Zweden om de andere biljetten daar van de hand te doen. Tegen over Sterling hadden zij zich j rr> l c- e jj- 1 Fraenkel en Weintrop genoemd, dadi Tezamen met Sjarifoeddin h y 2ich in hun ,hotel had_ werd dr. Soertpno gearresteerd, die d iaten inschrijven a'.s Sam Ros in Mei jl. als republikeins verte- Jo Beekman. Zij waren genwoordiger le Praag, met de jn h bczjt Van N e d e r 1 a n d- Sowjet-Unie onderhandelde over s e passeni doch by ondcrzoek in ons land aan de hand van de pas- Amir Sjarifoeddin, de voormali ge premier van de republiek Indo- nesië, die een leidende rol heeft - gespeeld bij de communistische op- stand van Madioen, is gisteren door republikeinse autoriteiten ge- j vangen genomen bij Klamboe, 20 I Fraenkel en Weintrop Gelijkheid van allen De sociale commissie van de UNO heeft een nieuw Handvest voor de vrijheden van de mens aanvaard. Dit Handvest gaat nu ter goedkeu ring naar de Algemene Vergadering Het roept de gelijkheid van alle mensen uit. zonder onderscheid naar ras, kleur, sexe. taal. gods dienst of politieke overtuiging Nie mand mag willekeurig gearresteerd of verbannen worden of onderwor pen worden aan marteling, onmen selijke behandeling of onmenselijke Voor het tijdvak van 5 t m. 18 De cember 1948 zijn de volgende bon nen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 441.443 Vlees: 109 gram vlees >142 Vlees: 300 gram vlees ALLE BONKAARTEN 447 Algemeen: 100 gram rijst 448 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200"gram vet BONKAARTEN KA. KB EN KC 812 451 Algemeen: 500 gram boter of margarine of 400 gr vet 452 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 453 Algemeen: 125 gram koffie 454 Algemeen: 50 gram thee B 465: 200 gram kaas of 2,50 gram korstloze kaas BONKAARTEN KD. KE 812 457 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 458 Algemeen: 100 gram* kaas of 125 gram korstloze kaas TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QA. QC 808 139,143 Tabak: 2 rants, sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. MD. MF. MH 813 (bljz. arbeid. a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook Z. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 3 December worden gebruikt. De tussentijds aangewezen bonnen 414 Algemeen en 420 Alge meen voor 500 gram, resp 1 kg. si naasappelen moeten uiterlijk 4 De cember bij een handelaar in groente en/of fruit worden ingeleverd. Geen opheffing van de kolendistributie Naar aanleiding van enkele ge ruchten deelt hét ministerie van Economische Zaken mee, dat het niet in het voornemen ligt de brandstoffendistributie in de loop van dit stookseizoen op te heffen Het bonvrij-verkopen van brand stoffen. die onder de distributiebe palingen vallen, blijft dus verboden. Tegen overtreding van dit verbod' zal streng worden opgetreden, aldus het ministerie. straf Ieder mens heeft het recht van bewegingsvrijheid binnen de grenzen van zijn land en het recht in andere landen asyl voor vervol ging te zoeken Huwbare mensen van verschil lende sexe hebben het recht te tjpuwen zonder beperkingen be treffende ras. nationaliteit of gods dienst. Tn het Handvest wordt vrij. heid van meningsuiting en vrede lievende vergadering voorgestaan, voorts de vrijheid van godsdienst en van vrije \;erkiezing. Volgens de verklaring heeft ieder recht op de nationaliteit van zijn land en het gelijke recht openbare functies uit te oefenen in zijn land. De wil van het volk. zoals die in periodieke en eerlijke verkiezingen lot uiting komt. is de basis voor het gezag Ieder heeft het recht te werken met gelijke betaling voor gelijk werk en het recht op bescherming tegen werkloosheid. Arbeiders mogen vakverenigingen stichten en zich bij vakverenigin gen aansluiten. Zij hebben recht op een redelijke arbeidstijd en op pe riodieke betaalde vacanties. onderhandelde diplomatieke betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de republiek. Sjarifoeddin was toen hij door republikeinse soldaten op de vlucht werd achterhaald, gekleed in een pyama en een sarong. Hij liep bar revoets, was ongeschoren, liep mank en zag er vermagerd uit als gevolg van dysenterie, die hij de laatste vijf dagen had opgelopen. Sjarifoeddin. die een pistool bij zich had. zei van plan te zijn ge weest. als handelaar vermomd naar Soerakarta en Djogjakarta terug te keren. Sjarifoeddin en Soeripno worden thans te Koedoes vastgehouden. Vervoerde UNO-convooi wapens voor Egypte? Joodse ftrijdkrachten hebben medegedeeld, dat zij onderdelen voor lichte wapenen hebben aan getroffen in een voedselconvooi van de Verenigde Naties, dat be stemd was voor de afgesneden Egyptische troepen in de Negeb. Een Israëlische militaire woord voerder zei, dat het „na deze ont dekking aan twijfel onderhevig is. of de convooien van de Verenigde Naties zullen doorgaan." nummers bleek, dat de passen c spronkelijk voor twee dames wa ren uitgegeven en dus vals waren. Vermoedelijk bevindt zich de drukkerij, waar de dollarbiljetten worden vervaardigd in een Zuid- Europese staat Het zou niet onmogelijk zijn. dat de in het Deense bencht genoem de Fraenkel. dezelfde is als Lud- wig Fraenkel. een Tsjech van ge boorte en Nederlands ingezetenë, die deel had- in de opzienbarende zaak van de internationale bende, die handelde in wapens, waarvan \destijds een deel is gevonden in *t douanedepót te Rotterdam. Deze fraenkel heeft een broer in Ant werpen. waar zich het hoofdkwar- voorlopig niets te ondernemen, wat de orde en de rust in de stad ern stig zou storen. Uit het feit, dat Woensdagochtend de verbindingsofficieren der Ame rikanen cn Engelsen op het gewone uur ln hun kantoren op het stad huis in do Parochialstrasse zijn ver schenen, leidt de linkse pers of. dat de Westelijke geallieerden de nicu. we magistraat de fado hebben er kend De Amerikaanse en Britse militaire besturen hebben echter medegedeeld, door de aanwezigheid van hun verbindingsofficieren in het stadhuis te willen demonstreren dat zij zich van de veranderde situ atie niets aantrekken. De officieren hebben aanwijzing gekregen met de vertegenwoordigers van de Ooste lijke magistraat generlei contact te onderhou-den cn geen onderhande lingen te voeren. In kringen van de oude magis traat en van de burgerlijke partijen van het Westen betreurt men de af wachtende houding dor Amerikaan se cn Britse bezcttlngsautoritciten. De oude magistraat heeft er op nieuw bij de Amerikaanse en Brit se militaire besturen op aangedron gen de positie van het stadsbestuur in het Westen te versterken. In het bijzonder wordt van de Engelsen verlangd, dat zij l)et nog altUd door de Sowjets bezette radiohuis in de Britse sector laten ontruimen, om de magistraat cn zijn 14 afdelingen, die nu over heel West-Bcrlijn ver spreid zijn. een gemeenschappelijk onderdak te verlenen. Voorts is op nieuw het voorstel aanhangig ge maakt in West-Berlijn de West mark tot bij uitsluiting geldig be taalmiddel te verklaren. Zolang svenvel in Parijs nog onderhandeld worm, is erop te rekenen, dat in deze beide kwesties geen definitie ve beslissingen zullen worden ge nomen. In de gemeenteraadsvergadering van Woensdag heeft het oude stadsbestuur besloten de politieke noodtoestand af te kondigen, waar door de magistraat het recht ver krijgt. zonder speciale vergunning van het stadsparlement. maatrege len te treffen welke haars inziens noodzakelijk zijn tot handhaving van orde cn veiligheid. Tot 5 De cember. de dag der gemeenteraads verkiezing. ral de gemeenteraad da gelijks bijeenkomen. Europees parlement ENGELAND STEUNT FRANS PLAN In kringen, die ln nauw contact staan met het comité voor Euro pese eenheid verneemt Reuter, dat Groot-Brittannië or in toegestemd heeft het Franse voorstel voor vor ming van een Europees parlement te steunen. Op de Quality Fair tentoonstelling in Londen is dit miniatuur-buiten huisje te zien, dat Prinses Elizabeth als geschenk voor haar jonggeboren zoon heeft aanvaard. Het is vervaardigd door drie Londense brandweer lieden, die tijdens de oorlog in hun vrije tijd speeldgoed maakten voor de kinderbewaarplaatsen. VOOR een koffiebar in het centrum van Den Haag blijven vele voorbijgangers even staan om te zien wat zich daarbinnen afspeelt. Een dronke- mansrel misschien? Nee. die hoeft men door het raam de bar binnenkijkt. Maar bij nadere be schouwing zal men merken dat kellner en bezoekers zich zo rus tig houden omdat ze wassen beelden zijn. Hoe dat komt wordt iwHonlil' \J ANNEER Trun^an zijn eerst- v v volgende boodschap richt tot het nieuwe Congres, dan zal dat er als niet alle voortekenen be driegen een zijn, die zwaar is van inhoud. Want in deze bood schap zullen de-beginselen van de Amerikaanse binnen- en buiten landse politiek voor de komende vier jaren worden uitgestippeld. Gezien de plaats, welke de Ver. Staten sinds de oorlog innemen, betekent dit niet meer of minder dan dat aan de hele wereld wordt me^edeeld, op welke wijze de machtigste onder de staten zijn leidende taak denkt op te vatten en uit te voeren. Twee dingen zullen daarbij in de buitenlandse politiek van de Ver. Staten de meeste aandacht vragen: het Atlantisch pact en het probleem China, twee vraagstuk ken, die wij als beslissend voor de verhouding tussen Amerika en de Sowjet-Unie en dus voor de vrede in de wereld moe ten beschouwen. Men begrijpe mij vooral goed: dit zijn geen afzon derlijke problemen die best- an in onze dagen van Eén Wereld (gelukkig of helaas) niet meer'! het zijn in wezen twee aspecten van een en hetzelfde probleem. Maar desondanks heeft elk dezer vraagstukken toch zoveel eigens, dat het gemotiveerd en geoorloofd is om er een aparte beschouwing aan te wijdgp. Vandaag dus eerst iets over het Atlantisch pact. HP OEN het einde van de oorlog al spoedig tevens het einde der illusie der Ene Wereld bleek en wij al gauw moesten gaan pra ten van de tegenstelling tussen West en Oost, betekende dit a 1- 1 e r m i n s t, dat die wereld van het Westen zelf reeds een eenheid vormde. Het tegendeel was waar! Op zijn minst konden wij daar drie elementen in onderscheiden: de Ver. Staten, het Britse Rijk ljn de Staten van W.-Europa. en Van deze drie vormden alleen deun Ver. Staten op zichzelf een een- te heid. Het Britse Rijk zat boordevol en interne problemen, die zelfs het blote feit van zijn bestaan onzekerijk schenen te maken en voor West-ior Europa, uitgeput en ontstellendfc- verarmd door de oorlog, scheen 'nan tijdlang alleen maar het triesteen perspectief van een steeds verderdt- schrijdende balkanisering te be-ar- staan. ■7S" Er was geen sprake van team-^ work meer in het Westen, noch vanj^ doelbewuste leiding; staatsman-^ schap met een brede visie op d«iek toekomst óntbrak. Men verschoots zich achter de met de lippen be-)is- leden beginselen van het Handves der Ver. Naties, ook toen het iedei eerlijk denkend mens reeds duide eei? lijk was, dat Roosevelts scheppinf3^ voorlopig niet meer was dar jj. dc som van alle tegenstellingen ir»en de wereld. In feite kende het Wes-ïen ten toen geen andere eenheid ep- ge- groeid en vormen een soort gewelf- Ik strek me op de natte bladeren er onder uit en voel me goed be schermd tegen de koude bries, die sinds een uur opgestoken is- Ik Ons feuilleton steek een sigaret op, die even heer lijk smaakt, als elke andere verbo den- Ik ben moe, nat en koud en ik zie er uit als een landloper- En zo voel ik me ook- Ik ben me vaag bewust van een verplichting om een uitge breid plan voor mijn ontsnapping en mijn toekomst in bezet België te ont werpen en het feit, dat ik niet in staat ben een reeks plannen kant en klaar uit mijn mouw te schudden, brengt me in verwarring. Ik kom tot de slotsom, dat de hele zaak van één enkel punt afhangt: of ik er al dan niet in slaag door de afzetting heen te breken, die opgesteld is of opge steld zal worden- Als ik slaag, zal het betrekkelijk gemakkelijk zijn'om mijn wijkplaats in Brussel te berei ken. daar ik alles bezit wat ik nodig heb: Belgische identiteitspapieren, distributiekaarten en geld- Wanneer het lot me echter slecht gezind is. zal ik hoegenaamd niets kunnen uitrichten dan op het einde wachten Er dan uit te komen zal een kwestie van geluk zijn- Ik hoor in de verte het gerom mel van een naderende trein. Ik kruip snel naar de uitgang van mijn schuilplaats en kijk om het hoekje Langzaam rijdt door het station een goederentrein in mijn richting- Ik schat de snelheid op ongeveer dertig kilometer en opeens besluit ik een poging te wagen om er op te sprin gen. Ik kruip zo dicht als ik durf langs de rails en druk me tegen de grond Ik zie het vuurschijnsel van do locomotief langzaam naderen en als het over me heen gaat druk ik mijn hoofd in mijn armen en zend een schietgebedje op dat de machi nist me daar niet ziet liggen- Het volgende ogenblik kruip ik onge veer een halve meter terug, klaar om te springen, al mijn spieren ge spannen Als een ijzeren handgreep voorbij komt. spring ik omhoog naar de donkere goederenwagen En dan, op hetzelfde ogenblik, ver schijnt een figuflr boven in de wa gen en tegen de heldere lucht tekent zich een silhouet af. dat ik onmid dellijk herken: een Duits soldaat met helm en machinepistool- (Wordt vervolgd) Een schoonheidschirurg te New York heeft bekend gemaakt, aat hij het pu blicatierecht heeft verkregen van meer dan 300 liefdesbrieven, welke Mussolini heeft geschreven aan een Italiaanse schoonheid, mevr. Marghcrita Sarfattl. Hij wil de brieven publiceren om de Amerikaanse dames ann het verstand te brengen hoe belangrijk de schoonheid kan zijn. Mevr. Sarfattl heeft op haar beurt verklaard, dat de Amerikaanse vrouwen moeten weten, welke invloed een vrouw kan hebben om een man op het rechte pad te houden. Voorzichtig heidshalve voegt zij er toe. dat zij met Mussolini gebroken heeft toen deze ln 1937 de Jodcnwettcn uitvaardigde Pater Rlccardo Lombardi, bijgenaamd ,,'s Heren microfoon", een bekende Ita liaanse anti-communistische radio-pries ter. zal op 4 December in de sacristie van dc kerk te Cagllarl een mondeling duel houden met de meest vooraan staande communist van Sardinië, Velio Spana, met als onderwerp: „Voor het menselijk welzijn: communisme of Christendom". Reeds weken hebben da tegenstanders schriftelijk de nodige be schuldigingen en tegenbeschuldlglngen geuit. Er bestaat grote belangstelling voor dit duel Churchill deed op 30 November, hoewel hij op die dag 74 Jaar werd, net of het een gewone dag was en ging naar het Lagerhuis Daar bracht men hem een enthousiaste ova- „tt m He HIJ ontving honderden gelukstele- heldcn bij de ouders van zijn Hollands grammen en bracht de avond kalm in helden. En nu begrijp lk niet. dat cc f3mi]iekring door Zijn verjaardagstaart de zet de eigenaar uit een. dat in Juni 1946, toen hij zijn overtre ding beging, „ver schillende artikelen nijet langs normale weg te bekomen" wa ren en dat hij wel ge noodzaakt was te hoge prijzen te berekenen. we deze onwaarschijnlijke zwUgza held nog aan. wat moeten we in zelfde verhaal denken van de me< ling van gesprekken van hoge ren, waarbij hij zeker niet tegenwooS__ is geweest, aisof dat wel het geval Sva geweest? Dit zijn composltle-foutcn. Dc schrijver vertelt ook over de In kwnrticring van zijn Itallaans-Sp|fi§l Hollandse schrijver ln deze tijd cc boek schrijft, waarin genoemde zonder enig bezwaar van hun kant enthousiaste verzorgers cn vertrdBj laars worden van dezc.fde soldd waartegen hun zoons dagclllk* strU cn voortdurend hun leven waccn mee zijn ze nauwelijks zó bezigt chologisch cn opvoedend schiet dit b^ ver te kort bij het beste, dat wij onze kinderen niet goed genoeg achtfl MUZIEK ONDER HET WERK Een genoegen voor de werknemei Een belang voor de tverkgeven vas versierd met figuren, die zijn ge liefkoosde bezigheden weergeven een doek. palet en penselen, een kaart van Europa cn de nabootsing van een zijner hoeken Prinses Elizabeth heeft de Britse minister van Voedselvoorziening verzocht Iedere moeder, dlc ook op 14 November een kind gekregen heeft, een voedselpakket te sturen, uit de zending, die zl| sinds haar huwelijk uit alle delen van het gemenebest cn Amerika had ontvangen De zoon van prinses Eli zabeth heeft een poppenhuis gekregen, dat zo groot is dat kinderen erin kun nen spelen. Het drie meter hoge vlllatja Is gebouwd door drie bandweermannen, dlc ln de oorlog speelgoed maakten voor klndcrbewaarplaatsen Uranium konen, meneer? Zo leurden ln Zllrleh twee mannen rond. Vonden zij een slachtoffer, dan probeerden zij geld los te krijgen om ongeveer 5 k g uranium vrij te maken, dlc zij naar hun zeggen bij een bank hadden gedeponeerd als onderpand voor een lening. Een goed gelovige. die enkele duizenden dollars leende om uranium te kopen gaven De opwekkende invloed, die muziel heeft, biykt frappant wanneer het werk op fabriek of atelier be geleidt. Het ls of de arbeid lichte valt. De anders normale inzinking Zij een monster in een flesje De man- In de middaguren wordt gemakke» nen drukten hem op het hart dc fles iHu- vooral niet te laten vallen omdat do lyk overwonnen. En doordat de ar« ontploffing die daarvan het gevolg zou beldsvreugde toeneemt, stijgt ook zijn een groot deel van de stad zou het arbeldstempo en dus de pro^ vernielen De wereld wil bedrogen wor- ductlviteit. dfn' Weerbericht GELEIDELIJK ZACHTER Een eenvoudige, maar zéér ver zorgde installatie, de Alverma mu ziek- en omroep installatie, kan met betrekkelijk geringe kosten w.„TO„«htlBf v.ljd.r worden aangebracht Zoals de naam avond. al zegt, kan men hiermede, naast het uitzenden van muziek, ook per sonen omroepen (bespaart tijdro vend zoeken) en mededelingen van algemene aard bekend maken. Een dubbel voordeel. Zwakke tot matige, ln de kuststreken tijde lijk vrij krachtige wind tussen Zuid-Oost en Zuid-West. Over hpt algemeen wat meer bewolking dan vandaag. Overwegend droog weer, maar la ter In het Westen van het land toene mende kans op enlgo regen. Vannacht op sommige tegen de wind beschutte plaatsen lichte nacht vorst. Overdag dezelfde of Iets hogere O.Z. Voorburgwal 161 - Amsterdam ""fff,tuur <l,n v.nda.j, Maan o u'tt ocdtM 14AJ r LAL Nadere Inlichtingen en prijsopgave worden zonder verplichting gaarne verstrekt door Telefoon 34076, 30935

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1