DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Bereidt de misdeelde kinderen een blij kerstfeest C.v.G.D. leest Nederland en Republiek de les Russen erkennen rode raad als wettig bestuur Sowjet-Unie wil overleg in kwestie van vetorecht Een Atlantisch pact in wordini Economische situatie critiek" Soetsjou veroverd door rode troepen Vierhonderdvijftig km. per uur met de Convair-liner Het Dagbladverzamelt uw gaven Boeken Speelgoed Voedsel Kleren Qeld In kort .bestek _l .Vrijdag 3 December 1948 Achtste jaargang, No. 1190 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Heden is te Parijs het vierde in terim rapport, uitgebracht door de commissie van goede diensten in Indonesië aan de veiligheidsraad, voor publicatie vrijgegeven. Het rapport geeft een overzicht over de periode van 11 Juni tot 15 No vember 1948 en in de inleiding wordt nog iets gezegd over de ont wikkeling na 15 November. „Ondanks de pogingen van de leden der commissie om een basis te vinden voor oplossing van het Indonesische probleem op basis van de Renville-overeenkomst, is er geen enkele vooruitgang geweest, sedert het derde interimrapport aan de veiligheidsraad in Juni van dit jaar werd aangeboden, aldus lezen wij in de inleiding. Sedert eind Mei hebben er geen politieke onderhandelingen meer plaats ge had. De Nederlandse delegatie heeft geweigerd voorstellen van de Australische en Amerikaanse ver tegenwoordigers in de commissie in overweging te nemen. De vertraging in de oplossing van het politieke geschil heeft 4 belangrijke consequenties ge had: a. een verslechte ring van de economische si tuatie binnen de republiek en een vertraging der economi sche rehabilitatie van Indone sië als geheel, b. een toene men van politieke moeilijkhe den binnen de republiek, c. een toenemen van de po litieke spanning tussen de twee partijen, d. een toenemen- d e spanning betreffende de wapenstilstand, met als gevolg de mogelijkheid voor een al gehele mislukking van de be- standsov.ereenkomst. Naar aanleiding van punt a. zegt de commissie ondermeer: De republikeinse autoriteiten zijn niet bereid stappen te ondernemen voor het verkrijgen van handelsvergunningen, welke naar hun inzicht een erkenning zouden inhouden van dc Nederlands- Indische regeling Deze factoren heb ben de normale handel van en naar de republiek bijna geheel tot stilstand ge bracht De economische situatie in de republiek is thans kritiek. De cultures cn ondernemingen zijn verwaarloosd -Naar aanleiding van ptmt b zegt de commissie, dat de vertraging in het bereiken van een politiek accoord het republikeinse bestuur voor grote In terne politieke moeilijkheden heeft ge plaatst. Zij voegt hieraan toe. dat dc republiek met grote bezorgdheid gade slaat hoe de Nederlandse regering is voortgegaan met besprekingen met ver- tgenwoordlgers van nlet-republikeinse gebieden in Indonesië en de politieke De Chinese communistische radio heeft gisteren bekend gemaakt, dat de rode troepen de stad Soetsjou zijn binnengetrokken. Soetsjou, dat drie weken lang het middelpunt is geweest van een felle strijd, ligt 320 k m. ten Noorden van de Chi nese hoofdstad Nanking. De Chinese regering heeft giste ren aan de buitenlandse diploma ten medegedeeld, dat zij niet van plan is, Nanking te verlaten, doch dat zij buitenlandse diplomaten wel wilde helpen, als deze uit Nan king wilden vertrekken. Het corps diplomatique heeft echter besloten, eveneens in Nanking te blijven. Mevrouw Tsjiang Kaj-sjek, die Woensdag in Washington aankwam is de gast van mevrouw Marshall. Marshall zelf ligt nog in het zie kenhuis, dat hij waarschijnlijk de zer dagen zal verlaten. Mevrouw Tsjiang heeft een audiëntie aange vraagd bij Truman en Marshall. Senaat schenkt Spaak zijn vertrouwen De nieuwe Belgische coalitie-regering van Paul-Henri Spaak heeft Donder dagavond met 107 tegen 20 stemmen, bij acht onthoudingen, een vertrouwens votum van de senaat verkregen. Enige dagen geleden reeds sprak ook de Belgische Kamer van Afgevaardig den haar vertrouw'en in de nieuwe re gering-Spaak uit. Bevin terug in Londen Dc Britse minister van buitenlandse zaken, Ernest Bevin, is gisteren in Londen teruggekeerd na een vacantië van bijna vier weken aan de Engelse zuidkust. Hij zal zijn werkzaamheden niet eerder dan Maandag hervatten. organisatie van onder Nederlandse con trole staande gebieden treeft aangemoe digd. De status van deze' gebieden blijft bepaald volgens dc regelingen van de Renville-overeenkomst en de republiek heeft de vrees uitgedrukt, dat de Ne derlandse politiek gericht is op de ves tiging van een federale interim-rege ring voor Indonesië zonder deelneming van de republiek. Bij punt c. tekent de commissie aan dat er een merkbare toeneming ls van politieke spanning tussen partijen. Naar aanleiding van de Jongste be sprekingen In Djogja zegt de commissie: ,,de Nederlandse ministers Sassen cn Stikker hebben aan de commissie me degedeeld. dat Indien deze rechtstreekse onderhandelingen resultaat mochten hebben, formele onderhandelingen onder auspiciën van de commissie zullen plaats hebben. In hoofdstuk 2 van het rapport wordt om gesproken over de kwestie van de opiumsmokkel. De commissie merkt naar aanleiding hiervan op: „Tot nu toe zijn geen bewijzen van deelneming van een dezer officiële republikeinse personen aan dergelijke activiteiten aan de commissie overgelegd." Stikker c.s. Zondag naar Nederland Van officiële zijde Is to Batavia bekendgemaakt, dat In overeen stemming met het desbetreffende besluit van de Nederlandse rege ring, de ministers Sassen en Stikker en de heer Neher Zondag naar Ne derland terugkeren om verslag te doen van hun besprekingen In Ba tavia en Kalloerang. Bevoegde, officiële kringen ln Den Haag hebben gisteren naar ANP meldt, commentaar geleverd op het vierde interim-rapport van de Commissie van Goede Diensten. Naar het oordeel in Nederlandse officiële kringen geeft het rapport een op essentiële punten onvolledig en daardoor een misvormd beeld van de huidige situatie in Indone sië. Het is inderdaad waar, dat na 'het verschijnen van het derde inte rim-rapport geen vooruitgang naar een politieke oplossing van het ge schil valt te bespeuren. De politieke onderhandelingen hebben echter tot op 23 Juli 1948 doorgang gevonden De republikeinse delegatie heeft toen aan de agenda-commissie me degedeeld, dat zij voor een niet ver der gelimiteerde periode uitsluitend onderworpen wilde bespreken, die betrekking hadden op dc nakoming van het bestand. SCHOONHEID IN HET EIGEN GEWEST. De provincie Utrecht kent veel karakteristieke punten, die een dankbaar object vormen voor het oog van de camera. Dit plaatje werd dicht onder de rook van Utrecht gemaakt en wellangs de drukste weg van Nederland, de hoofd verkeersweg UtrechtZeist. Talloze auto's snorren hier dagelijks langs, doch slechts weinigen zien dit stille verdroomde hoekje in de schaduw van het Koninklijk Meteorologisch Instituut te De Bilt. Labyrinth in Berlijn MARSHALL BLIJFT, ZEGT TRUMAN President Truman heeft gisteren op een persconferentie gezegd, dat Geor ge Marshall erin heeft toegestemd, mi nister van buitenlandse zaken te blij ven. Truman zei. Marshall zulks te heb ben verzocht Er zou thans geen ver andering ln het kabinet komen. Alle kabinetsleden hadden erin toegestemd ln functie te blijven. Op de vraag van Journalisten, of dc president zich zou wreken op vooraan staande functlonnarissen. die zijn ne derlaag in dc verkiezing hadden ver wacht. antwoordde Truman verge vensgezind te zijn. Hij zei. dat hij op niemand boos was en dat hij niet wist. Iemand iets te vergeven të hebben. Het Sowjetbestuur te Berlijn heeft de Dinsdag ingestelde communis tische gemeenteraad erkend als het „enige wettige bestuur" van Ber lijn. In een brief van kolonel Jelisa- rot, .plaatsvervangend Russisch com mandant van de stad, wordt ge zegd. dat het Sowjetcommando de „voorlopige democratische magi straat" alle bijstand en steun zal verlenen. De brief van Jelisarof is het ant woord op een desbetreffend ver zoek van Ottomar Geschke. het communistische raadslid, dat de vergadering van Dinsdag had geor ganiseerd. Geschke had zijn ver zoek tot alle vier de bezettende mo gendheden gericht. Het Britse militaire bestuur heeft officieel geantwoord, dat het geen moment de aanvaarding van een dergelijk „onwettig lichaam" zal overwegen. Terwijl de nieuwe magistraat van de Sowjet-Russische sector van Berlijn onder leiding van burge meester Friedrich Ebert in het stad- Hirohito wenst goede relaties met VS Keizer Hirohito van Japan heeft pre sident Truman een boodschap doen toe komen. waarin hij zegt. dat hij „de nauwste en hartelijkste betrekkingen met de V S." wil bevorderen De boodschap werd mondeling aan president Truman overgebracht door Joseph Kennan. hoofdaanklager ln het proces tegen de van oorlogsmisdaden beschuldigde Japanse leiders. Het zwakke geslacht Dezer dagen verwierf de 72- jarige weduwe Bentsine Bendtsen uit Nvkjoebing fSeeland) de gou den sportmedaille voor vrouwen. Het oude dametje leverde enke le opmerkelijke prestaties. Zij fietste 20 kilometer in 57 minu ten, liep de 200 meter in 32 se conden en wierp de speer 18 me ter ver. Het onderscheidingsteken was dus wel verdiend, en wat Bentsine Bendtsen betreft zal niemand meer van het zwakke geslacht durven spreken. Nieuwe aanwinst van de KLM Sinds enige tyd heeft de K.L.-M. enkele Convair-liners ingeschakeld op de Europese diensten. Deze toe stellen de K.L.M. heeft er 12 ln totaal besteld vormen een be langrijke aanwinst voor de burger luchtvaart. De machine, die 3240 passa giers kan vervoeren in een cabine waarin de luchtdruk, temperatuur en vochtigheidsgraad automatisch zijn geregeld en constant kunnen worden gehouden, is speciaal ont worpen voor kortere trajecten, be neden de 700 km. Het vliegbereik van de Convair-liner bedraagt 1700 km., waarbij dan nog een reserve- voorraad aan benzine voor 1 \'z uur normaal kruisen aanwezig is. In tegenstelling tot de machines, die meestal op de kortere trajecten worden gebruikt, heeft de Convair- liner een hoge kruissnelheid, n.l. van 450 km. per uur, dat is bijv. 165 km. per uur sneller dan de DC 3. Met de nieuwe toestellen kan de vlieg tijd dus aanmerkelijk bekort worden. Het toestel heeft 20 ruime vier kante ramen, waardoor de passa giers een zeer goed uitzicht naar buiten hebben. Tussen de cockpit en de cabine is een modern inge richte pantry ingebouwd, waar warme en koude maaltijden toebe reid kunnen worden. Twee Pratt-and Whitney-moto- ren van elk 2100 pk. stuwen het vliegtuig voort door dc lucht. Een revolutionnaire nieuwigheid vormt het gebruik van de uitlaatgassen ter vermeerdering van de snelheid; de uitlaatgassen van de motoren worden door een straalagregaat ge leid, dat achter elke motor is aan gebracht. De met een snelheid van 2400 per uur uitstromende gassen geven het vliegtuig een extra stuw kracht van 255 pk., hetgeen neer komt op een verhoging van de snel heid met 19 k.m. per uur. huis in de Parochial-strasse verga derde, vergaderde de oude magis traat onder het presidium van de dienstdoende burgemeester dr. Frie- densburg in een kantoorgebouw van de Britse sector. Aan beide zij den heeft men met grote moeilijk heden te karn pén.' 'zowel door hét feit, dat talrijke ervaren en inge werkte beambten niet meer op hun plaats achter de bureaux zijn terug gekeerd als de omstandigheid, dat de nieuw benoemden in het laby rinth van het bestuursapparaat nog niet de weg weten. Daarbij komt, dat de beambten, die naar de magi straat van het Westen zijn overge gaan. erin geslaagd zijn veel waar devol actenmateriaal mede te ne men. Anderzijds moeten dc beamb ten van de oude magistraat in West- Berlijn zich behelpen met dikwijls zeer primitieve kantoorinrichtingen, terwijl ook het gemis van de ar chieven het werk uiterrpate hindert. Bovendien zijn de veertien afdelin gen van de West-Berlijnsc magi straat ondergebracht -in tien ver schillende gebouwen, die tamelijk ver uit elkaar lggen, hetgeen de samenwerking vertraagt. Incident Voor het stadhuis in de Sowjet- sector kwam het Donderdag tot een incident. Epn Britse verbindings officier wilde een aantal Britse do cumenten en kantoorbehoeften per vrachtauto overbrengen naar de Westelijke sector, maar werd daarin gehinderd door Duitse politicman nen van de Sowjetsector. Het bleek tenslotte te gaan om enige prulle- manden en twee schrijfmachines, waarvan de Engelse officier zei dat ze aan de Britse verbindingssectie waren geleend door de oude magi straat. Hij werd echter gedwongen ze achter te laten en zal Vrijdag een nieuwe poging doen. Politie controleert étalage-verlichting De economische politie te Am sterdam heeft Woensdagmiddag ge controleerd of de bepalingen be treffende de etalageverlichting tij dens de spitsuren inderdaad wor den nageleefd. In vijftig gevallen werd procesverbaal opgemaakt. Tevens controleert de economi sche politie op het ogenblik de prijzen, welke gevraagd worden door kamerverhuurders. HET gebeurde op een Sinterklaasmiddag, die we dezer dagc-n bijwoonden. Een zaal vol kinderen in ge spannen verwachting. Zou de bisschop in zijn kleurige kledij komen? Zou hij de vurig verbeide geschenken mee brengen? Het was alsof we honderden kinderhartjes in die zaal konden horen kloppen. Ze werden niet teleur gesteld: de Sint kwam en hij deelde geschenken uit, met kwistige hand. Dc ouderen, die er bij zaten, ze genoten even veel als de kinderen en daardoor werd het kinder feest een feest voor allemaal. De Slijdschap was aan stekelijk. zij deelde zich mede aan iedereen, tot dc zwarte glundere snoeten van de knechts, tot de kellners. die limonade hadden uitgedeeld. Het was èèn honderd voudig bewijs van de waarheid van het oude woord, dat het zaliger is te geven dan te ontvangen, en van de waar heid, dat gedeelde vreugde dubbele vreugde is. HET lock een wijle of cr een dissonant zou komen in die harmonie van vreugde. In een hoekje van de zaal 2at een man. die met wat norse blik het geheel zat aan te zien. Hoe hij er was gekomen, deze gemelijke heer op dit feest van vreugde, wist niemand. Hij zat er. Hij luisterde. De span ning der verwachting leek hem voor bij tc gaan. Toen de heilige de zaal binnenschreed keek hij even verveelt^ naar de mijter. Zijn norsheid bleef. en vraag aan al Uw lczeas om iets te doen voor de vele kinderen, die niets verwachten cn die toch iets moeten krijgen." WE voldoen bij deze aan dit verzoek. Op Sinterklaas volgt Kerstfeest cn dan zou het D.v.A, door middel van een of meer Amersfoortse verenigingen, die zich liet lot van misdeelde kinderen aantrekken graag aan honderden kleuters in dc stad een geschenk geven. Een Kerstgeschenk. 0 Maar cr moet veel meer komen. U kunt geld zenden onder motto KERSTGESCHENK, maar U kunt ook andere dingen zenden. Boeken, speelgoed, kleren, niet bedervende levensmiddelen. Uw kinderen krijgen met Sinterklaas nieuw speelgoed, nieuwe boeken cn talrijke andere dingen. Een deel ervan zou kunnen dienen als kerstgeschenk voor lien, die niets hebben gekregen. Gebruikte boeken, gebruikt speelgoed, mits in prima staat! denk aan het bovengenoemde meisje, dat óók iets nieuws gafll ze zijn alle wel kom. Heel welkom zelfs. U kunt ze gerust laten bezorgen aan ons bureau Snouckacrtlaan 7. "Dij dc uitdeling der geschenken -'-'kwam er wat beweging in hem. Zijn strakke gelaatstrekken ontspan den zich. Er gleed nu en dan een glimlach over heen. Hij rekte dc hals om beter te kunnen zien en horen, van zijn hoekje uit. Toen kwamen er een paar kleuters naar hem toe, dc armen beladen met geschenken, een stuk speculaas in dc mond. Ze bleven even voor de*man staan, keken hem lachend aan. Een van hen n?m met een royaal gebaar een van de geschenken en bood het de eenzame aan. „Heeft dc Sint U vergeten?" vroeg het meisje. „Eerst wel, nu niet meer", fluisterde de man. En cr gleed een traan over zijn gezicht en voor het eerst, die avond, zagen wc vreugde schitteren in zijn ogen. HIJ kwam naar ons toe en zei: „Weet U, waarom ik eerst zo somber was? Ik dacht aan die honderden, misschien duizenden kinderen in Amersfoort, die niets krijgen, niet niet Sinterklaas en niet met Kerstmis. Ik dacht eerst, dat ik, eenzame, ook vergeten zou worden; maar zie: die kleine, dat kind, heeft aan me gedacht. En nu zou ik op mijn beurt zo graag iets willen doen voor. die vele kinderen in Amersfoort, die ook somher waren, omdat ze dachten niets tc zullerf krijgen. Wilt U me helpen?" „Graag", antwoordden we. „Hoe?" Snouckaerllaan 7 Postgiro 510330 DE tijden zijn duur cn de winter is voor velen hard. heel hard. Har der waarschijnlijk dan gij vermoedt. Gc kunt in die harde winter aan kin deren ccn lichtstraal brengen, door Uw Kerstgeschenk. Maak van dat ge schenk voor anderen ccn offer. En bedenk, dat geven inderdaad geluk kiger is dan ontvangen en dat Uw eigen vreugde verdubbeld wordt als gc cr anderen in laat delen. T_J ET Dagblad voor Amersfoort stelt zijn girorekening no. 510330 open voor Uw Kerstgeschenken in geld. Het D.v.A. stelt zijn gebouw beschikbaar oin Uw gaven in natura tc verzamelen cn straks aan verenigingen ter beschikking tc stellen. Als ge U voorbereidt op het Kerstfeest cn U afvraagt wat gc dan aan Uw kinderen zult geven, denk dan ook aan die anderen. Als gc dc glanzende slingers opzoekt oin Uw kerstboom tc tooien, als gc dc kaarsjes gereed zet en al in Uw verbeelding ziet flonkeren, denk dan ook aan dc anderen, dc misdcclden, aan hen die niets krijgen, lenzi^gij hun iets geeft. En als gc straks will gaan zingen van die stille heilige nacht, toen cr op aarde een kindeke geboren werd, zoudt gc dan niet ccn dubbel gelukkig kerstfeest hebben, als ge wist, dal ook door Uw gave ccn Amcrsfoorts kindje ge lukkig \?as gemaakt? Honderden kinderen wachten op Uw antwoord. Op dat van Uw huurman, van Uw buurvrouw, van Uw familie. En in ons gebouw aan dc Snouckacrtlaan is „Vertelt U maar in de krant wat er zoeven gebeurd is ruimte, voor zoveel gelukbrengende geschenken „Onnodig formalisme worde vermeden" De Sowjet-Unie heeft Donder dagavond in de vergadering van de tweede politieke commissie een re solutie -ingediend over de kwestie van het veto-recht, waarin uiting wordt gegeven aan „vertrouwen, dat de Veiligheidsraad in de toekomst, waar nodig, de methode van over leg zal toepassen en zal pogen de mogelijkheid van aanvaarding van besluiten met algemene Instem ming te verbeteren." De volledige tekst van de Sowjet- russische resolutie luidt: „De alge mene vergadering oordeelt het van bijzonder belang, dat alle leden-sta- ten er naar blijven streven het ge zag v^n de Verenigde Naties te verstevigen in overeenstemming met de hoge beginselen van het Handvest, dat door alle vredelieven de naties is erkend. Zy beschouwt het van byzonder belang, dat de naties, grote en kleine, zich verenigen in hun po gingen de onderlinge vriendschap pelijke betrekkingen te ontwikke len en de internationale vrede en veiligheid te verstevigen. En doet daarom een beroep op de Verenigde Naties dc internationale samenwer king op bovengenoemde basis uit te breiden onder vermijding van on nodige regelingen en formalisme ln het optreden van haar organen en bevordering van de ontwikkeling van practlsche resultaten op het gebied van de politieke, economi sche en culturele samenwerking tussen de volkeren. Zij overweegt, dat het beginsel van eenstemmigheid onder de per manente leden van de Veiligheids raad b(j het nemen van beslissingen door de raad een hoogst belangrijke voorwaarde is voor het waarborgen van effectief optreden door dc UNO bij het ontwikkelen van samenwer king tussen de naties en het hand haven van do internationale vrede en veiligheid en spreekt daarom haar vertrouwen uit, dat de Veilig heidsraad in de toekomst dienover eenkomstig rekening zal houden met de ondervinding uit zijn werk in het verleden, waar nodig de me thode van raadpleging zal toepas sen en zal pogen de mogelijkheid van aanvaarding van besluiten met algemene Instemming te verbete ren. Prinses Elisabeth gaat goed vooruit Gistermorgen ls het volgende offi ciële bulletin omtrent de gezondheids toestand van prinses Elisabeth van En geland en haar zoon gepubliceerd: „Hare Koninklijke Hoogheid, prin ses Elisabeth, gaat voortdurend cn op bevredigende wij zo vooruit. ZIJ ls thans verscheidene uren per dag op. Dc kleine prins maakt het goed cn neemt regelmatig ln gewicht toe. Er zal geen bulletin meer worden uitge geven". Brand in Harz-gebergte In het noordelijk gedeelte van het Harz-gebergte woedt een grote brand ln de nabijheid van Goslar. Dc brand be slaat een oppervlakte van ongeveer vijf tien kilometer breedte en wordt door de Westenwind ln Oostelijke richting aangewakkerd. Men vreest, dat een groot gedeelte van het voor dc uitvoer bestemde kaphout vernield zal worden. Twee treinen zijn tussen Straatsburg cn Lautcrbourg op elkaar gereden Er zijn acht doden en 20 tot 25 gewonden, van wie velen ernstig. De' botsing was het gevolg van het feit, dat men tijde lijk op enkel spoor was gaan rijden wegens reparatie van de lijn. Vier wa gons vielen van de spoordijk. II T N mijn eerste artikel van Donder- *ig j.l. eindigde ik mijn beschou wing met te wijzen op de moeilijk heden, welke zich voordeden ,op het ogenblik, dat men erover begon te denken de door de Canadese minis ter St. Laurent aan de orde gestelde idee van een Atlantisch pact te gaan verwerkelijken. Deze moeilijkheden waren vele en velerlei; ze werden bovendien van de meest verschillende kanten op geworpen. Daar was allereest de vrees bij velen in West-Europa, dat men daar door een zo nauwe allian tie met de Ver. Staten aan handen en voeten gebonden zou worden aan de Amerikaanse politiek en dat West-Europa op deze manier niet anders zou worden dan een Ameri kaans bruggehoofd op het Eurasia- tisch vasteland. Een angst, die zeker op zichzelf niet uit de lucht gegre pen mag heten, maar die veel. zo niet alles van zijn betekenis ver liest, wanneer wij ons realiseren, dat de werkelijkheid o ak zonder Atlantisch pact op het ogenblik nu eenmaal niet anders is en dat West- Europa zonder de zekerheid van de lantisch pact, er beslist niet beter, integendeel veel minder goed zou voorstaan. Ongeveer hetzelfde geldt m i. voor een ander bezwaar fdat trouwens met het vorige samen hangt), dat wel gehoord wordt: een Atlantisch pact zou door de Sowjet- Unie als een zodanige provocatie worden beschouwd, dat Moskou hierin aanleiding zou vinden om on middellijk West-Europa te gaan be zetten. Dit „argument" tegen een Atlantisch pact dat met evenveel recht ook al werd aangevoerd tegen de Westeuropese Unie beschouw ik. eerlijk gezegd, als angstmeierij van $e meest bedenkelijke soort. Want punt één als de Russen een oorlog willen ontketenen, dan doen zij dit zonder deze „provocatie" ook wel; verder punt twee ge loof ik niet, dat zij dit willen. En dan punt drie wat nog het al lerbelangrijkste is: geen beter middel, volgens mij. om een eventuele oorlogspa r tij in het Kremlin tot nadenken te brengen dan juist zo'n Atlantisch pact! Deze bezwaren zijn het dus niet. volledige militaire steun van de Ver. die de totstandkoming van een At Staten, eerste uitvloeisel uit zo'n At- lantisch pact hoeven te bemoeilijken; zij zullen het trouwens ook wel niet hebben gedaan. Maar welke dan wel? HET eerste bezwaar, dat ik noe men wil, is van principiële aard. Voor de Westeuropese Unie is het grote belang van een Atlantisch pact. dat zij daardoor de zekerheid 1 11door prof. dr. C. D. j.-Rrandt krijgt van onmiddellijke, als 't ware automatische, militaire hulp van de Ver. Staten, zodra een van haar le den wordt aangevallen. Een derge lijke garantie kunnen de V S. echter niet geven: krachtens hun constitutie heeft alleen het Congres het recht een oorlog te verklaren. Bovendien komt zo'n garantie in strijd met de hele traditie van de politiek van een land. waar nog ieder Jaar op 22 Fe bruari de afscheidsboodschap van de eerste president. George Washington, in de Senaat wordt voorgelezen, waarin deze zijn land ertegen waar schuwt om zich in internationale verwikkelingen te steken. Nu weet ik wel, dat ook tradities uit de tijd raken en ik weet ook. dat voor de Ver. Staten de dagen van isolationis me voorgoed voorbij zijn en dat de overgrote meerderheid van het Ame rikaanse volk dit laatste ook heeft aanvaard, maar dat neemt niet weg. dat de Amerikaan er toch nog wel tegen op zal zien om nu ook de laatste stap op deze weg te zetten. Zou dit bij een Atlantisch pact wer kelijk gebeuren, hetzij in de vorm van een formele garantie, hetzij in de nauwelijks minder bindende vorm ener morele garantie, dan is er in het Amerikaanse volk en in de Amerikaanse politiek een stil le omwenteling aan voorafgegaan, welke nog veel intenser en veel be langrijker is dan de stille revolutie in de Vijf van het Pact van Brussel, waarop ik in mijn eerste artikel de aandacht gevestigd heb. EEN andere moeilijkheid is van militair-technische aard Waar ligt de grens in W.-Europa, die de Amerikanen zullen moeten helpen verdedigen0 Dit is natuurlijk een probleem, dat in de eerste plaats de Westeuropese Unie raakt, doch waar de Amerikanen intussen even onmid dellijk bij betrokken zijn. Ik heb cr al vaak op gewezen, dat er onder de Amerikaanse militaire deskundigen ccn stroming is. die van geen verdediging van W -Euro pa wil weten, omdat zij die onmo gelijk acht. Deze groep wil hoog stens het Pyrenese schiereiland ach ter de linie van de Pyreneeën ver dedigen en verder Engeland en N. Afrika. Maar deze opvatting, welke voor de bestaande Westeuropese Unie een Atlantisch pact zonder meer waardeloos zou hebben ge maakt heeft het niet gewonnen Momenteel staat vast. dat de Rijngrens verdedigd zal worden en Montgomery en zijn Raad van Defensie der West europese Unie zijn reeds begonnen deze verdediging voor te bereiden. Ik herhaal nog eens: wanneer dit laatste niet het geval was, dan mul voor de Vijf van Brussel zelfs het gepraat over een Atlantisch pact geen zin Met deze militaire zijde van de zaak hangt weer een ander probleem ten nauwste samen. nl. is het voor een goed functionneren van 'n At lantisch pact niet noodzakelijk om de bestaande Westeuropese Unie tot andere staten van ons continent uit te breiden en zo deze vraag bevesti gend wórdt beantwoord, welke mo gelijkheden zijn er dan hiervoor7 Deze vraag wil ik in een derde be schouwing allereerst aan de orde stellen. In de straten van het Duitse plnatsja Godesberg kon men Dinsdagavond een geheel ontklede man achter een ge klede aan zien hollen. De naakte was een 21-Jarlgo student, die ln het bad zat. toen hij door een raam een man zag verdwijnen met zijn kleren. De student bedacht zich geen ogenblik cn rende do dief achterna. Nn vijf minuten had hij hem tc pakken. Een oploop ontstond rond de vechtenden en het publiek mengde zich ln dc strijd. Toen ver scheen de polltic. die in enkele ogen blikken de situatie doorgrondde cn d« dief. die ec-n oude bekende was, ar resteerde. Overspel is dc enige reden waarom men In de staat New York echtscheiding kan verkrijgen. Duizen den in de laatste Jaren op die grond uit gesproken echtscheldlngsvonnlssen zul len echter herzien moeten worden als gevolg van zes arrestaties, die dc politie verricht heeft ln verband met het af leggen van valse getuigenverklaringen. Met het oprollen van een bende, dlo zich hierin specialiseerde, kon een be gin worden gemaakt toen do 20-Jarigo brunette Sara Ellis doorsloeg, omdat zij vond dat zij niet voldoende betaald werd voor haar rol als „onbekendo vrouw", f Een Afrikaanse expeditie meldt weer dc ontdekking van een praehistorlschc voorvader van dc mens. Zij heeft dc fossiele overblijfselen ge vonden van een reusachtige aapmens, misschien wel twee en een half maal zo'groot als de moderne mens. groter cn sterker dan een gorilla doch met be trekkelijk weinig hersenen. e> De rege ring van Costa Rlca heeft besloten het leger af te schaffen en de kazernes tot musea te maken. Wegens een per brief geuite bedreiging van het leven van president Truman is de 20-Jarlge Dennis Porter Dinsdag tot drie Jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Porter be kende schuld en deelde de rechter medo nog altijd van plan tc zijn zijn bedrei ging ten uitvoer te brengen. James I.ester, een 28-Jarlgc electricicn to Melbowine raakte per ongeluk een hoogspanningskabel aan. Gedurende een halve minuut ging een stroom van 66.000 volt door zijn lichaam. Lester bleef ln leven en ondervond geen enkel nadelig gevolg. Daar de inkomsten hun uitgaven niet dekten hebben cow boys uit Texas, die in Italië op tournee waren, tenslotte hun paarden en stieren aan vleeshouwers te Napels moeten verkopen. Weerbericht MORGEN OPKLARINGEN Weersvcrwacltflng. geld Ie tot Zaterdag avond. Aanvankelijk meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen later flinke opklarin gen. Matige, langs de kust nog nu en dan vrij krachtige wind tussen Zuid en West. Weinig verandering van temperatuur. 4 December: Zon op 8 29. onder 16.31; Maan op 12.22, onder 19.35.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1