DAGBLAD VOOR AMERSFOORT West-Berlijn morgen ongehinderd naar de stembus? Ontwerpen voor Atlantisch pact aan VS voorgelegd Wat gezegd en geschreven werd Terugreis van Ned. delegatie uitgesteld? Geruchten over provocaties van de zijde der communisten Jaarbeurs gaat een machinehal bouwen Liquidateur van verenigingen voor Bijzonder Gerechtshof Nanking zou gaan onderhandelen Brits voorstel tot UNO-beheer over Jeruzalem aangenomen Tekst in Maart voor het Congres? In kort Zaterdas 4 December 1948 Achtste jaargang, No. 1191 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4..5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon reda/tle 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. T DE BOORDE R. De uiterlijke rust. die tot dusverre de Berlljnsc verkiezingsstrijd ken merkte. schijnt langzamerhand plaats te gaan maken voor een sfeer van spanning. De woorden van communistische sprekers, de scherpe toon van de links-radicale pers. de geruchten, dat uit de Sowjet-Russlsche zone „knokploegen" naar Berlijn gestuurd zouden worden om Zondag incidenten te provoceren en de pogingen van linkse züde om verkie zingsvergaderingen der burgerlijke partijen in West-Berlijn te storen, dragen daartoe bij. De voorzitter der Berlijnse SED, Jendretzky. zou op *en vergadering in de Sow jet-sector gezegd hebben: „Wij hebben nu eenmaal toege grepen. wij zullen ndg geheel an ders toegrijpen." en de eerste mi nister van Saksen, Seydewitz, zou gezegd hebben: „De strijd om Ber lijn moet thans actief en offensief worden gevoerd. De verkiezingen van Zondag moeten door een bui tengewone aanwending van alle vooruitstrevende krachten worden verhinderd, want een sterke deel neming aan de verkiezingen zal de Westelijke mogendheden het recht geven te zeggen, dat zij te Berlijn moeten blijven." Vrijdagmiddag, tijdens een mas sabetoging der sociaal-democraten waar Louise Shroeder en prof. Reuter het woord voerden, kwam het evenals Donderdag in vele an dere verkiezingsvergaderingen tot vechtpartijen met jeugdige perso nen. die poogden het houden van redevoeringen te verhinderen. De leiding van de stadsspoor, die on der. controle der Sowjets staat, had opdracht gegeven de treinen het station Witzleben te laten voorbij rijden, zodat de passagiers, die aan de betoging wilden deelnemen, pas op het volgende station konden uitstappen en enige kilometers te voet moesten afleggen. Een bericht van de „Nachtex press". een van de linkse avond bladen. dat de Amerikanen zouden overwegen zich in het a.s. voor jaar uit Berlijn terug trekken, zou naar men meent ten doel hebben, de Berlijnse bevolking van de doel loosheid van gemeenteraadsverkie zingen te overtuigen. Intussen heeft de Sowjet-Russische stads- commandant de nieuwe magistraat in Oost-Berlijn niet alleen als enig rechtmatig stadsbestuur er kend. maar ook verzekerd, dat hij alle hulp en ondersteuning zal verlenen om deze magistraat „ae uitoefenuig van zijn functies mo gelijk te maken". Maarschalk Sokolofski, de chef van het Sowjetrussische militaire bestuur, die Donderdagavond de burgemeester van de Oostmagis traat. Friedrich Ebert, ontving zou er op aangedrongen hebben, te pogen invloed te winnen in de kringen der Berlijnse intellec tuelen. Volgens een bericht van het Sowjetrussische nieuwsbureau zei hij: „te Berlijn bestaat de Duitse academie voor wetenschappen, die tot een centrum van wetenschap- Toestemming thans verleend De voorzitter van de raad van beheer van de Koninklijke Neder landse Jaarbeurs te Utrecht, dr. F H. Fentener van Vlissingen. deed gisteravond mededeling van het feit, dat door de overheid toestem ming gegeven is tot het uitvoeren van de plannen tot oprichting van een grote, moderne machinehal op het terrein van de Jaarbeurs aan de Croeselaan te Utrecht. Deze toestemming houdt in, dat het materiaal voor de bouw be schikbaar is. Hiermee zal ongeveer 9 000.000 zijn gemoeid. De volle dige bouw zal 2 a 3 jaar duren. Bij de voorjaarsbeurs in 1951 verwacht men het eerste deel van de machi nehal in gebruik Ie kunnen nemen De grote haT. die bij een opper vlakte van ruim 2' ha, 15 rr> hoog is. zal het grootste tentoonstellings gebouw van Nederland en wellicht •van geheel Europa worden. Bij het ontwerp van de hal is ten volle geprofiteerd van de gunstige ligging ten onzirhte van de water-, spoor- en autowegen. Met Kerstmis: Extra kaas ln verband met de goede melkclft van het vee en de daaruit voortvloeiende ruimere kaasproductie in de afgelopen periode ral het mogelijk rijn aan alle leeftijdsgroepen 100 cram kaas extra ter beschikking te stollen, waarvoor In de bonnenlllst van IS December een extra bon wordt opgenomen. Desgewenst kan men op deze bon 125 gram korstloze kaas betrekken. Sevenum krijgt weer huisnummers Het plaatsje Sevenum ln dc Peel des tijds wijkplaats voor vele geallieerde piloten, verzetslieden en onderduikers, krijgt weer huisnummers. Het vernielen van de huisnummers was een indertijd door het verzet ondernomen actie, die opsporingen moest bemoeilijken. Maar het ontbreken der huisnummers begint nu wat lastig te worden, zodat de raad heeft besloten, dat 1 Januari alle huizen weer genummerd moeten zijn. Voor de Rotterdamse Kamer van het Haags Bijzonder Gerechtshof stond Vrijdagmiddag mr. H. M. M. Fransen uit Den Haag terecht, die zich wegens hulpverlening had te verantwoorden Fransen zou tij dens de bezetting als liquidateur van een aantal organisaties en ver enigingen zijn opgetreden. Zo ont bond hij de R K. Staatspartij, de Staatk. Gereformeerde partij, de Vrijz. Democratische Bond, de Christelijke Democratische Unie, de Ned. Militaire bonden De Graal Als getuige was o.a. opgeroepen mr. Kolfschoten, burgemeester van Eindhoven. Hij was in 1940 direc teur van het bureau van de R.K. Staatspartij te Amsterdam en tweede secretaris van het partijbe stuur. Mr. Kolfschoten vertelde, dat alle periodieken waren stopge zet en de geldmiddelen in beslag waren genomen en in de liquida- tiekas gestort. Fransen zou bij deze liquidatie correct zijn opgetreden. De ontbinding, die in Juli '41 be gon, had in twee maanden gereed kunnen zijn, maar zij duurde vijf tien maanden. Bij de liquidatie heeft de verdachte rekening ge houden met de belangen van het personeel. Getuigen décharge kwamen verklaren, dat Fransen, hoewel hij lid was van de NSB, zich misprij zend over het nationaal-socialisme had uitgelaten Fransen zelf ver klaarde, dat hij lid van de NSB was geworden, omdat er gevaar bestond, dat hij gearresteerd zou worden wegens hulpverlening aan joden. Toen de president, mr. Van Vol lenhoven, hem vroeg of hij het no dig vond, dat een Nederlander zich met de liquidatie van door Duitsers verboden verenigingen had moeten bemoeien antwoordde Fransen: „Ja anders was er van de betaling van de schulden en het geven van ver goedingen aan het gedupeerde per soneel mets terecht gekomen." De zitting werd na de behande ling van de dagvaarding geschorst tot Woensdag. Kauwgom verboden in Sowjetsector De communistische magistraat te Berlijn heeft gisteren een van zijn eerste verordeningen uit gevaardigd: deze heeft betrek king op het gebruik van kauw gom, dat voortaan in de Sowjet sector verboden is. Een verslag gever van een Amerikaans blad in de Westelijke sector, die zich een ogenblik in de Oostelijke sector ophield, werd door een Oost-Berlijnse agent aangehou den. Hem werd kortweg mee gedeeld: „Gom kauwen is Ame rikaans en het is in de Ooste lijke sector verboden". pelijk denken voor geheel Duits land gemaakt kan worden. Er zijn voorts wetenschappelijke vereni gingen en andere culturele inrich tingen, die door de nieuwe magis traat tot medewerking moeten worden bewogen." Sokolofski beval aan, de promi nente vertegenwoordigers van het geestelijk leven van Berlijn zo te betalen en met levensmiddelen en andere materiële behoeften te voorzien, dat zij niet door zorg voor het dagelijks brood worden gedrukt. Voortzetting strijd hangt af van succes van mevrouw Tsjiang In gewoonlijk welingelichte krin gen te Sjanghai wordt verklaard, dat, indien mevrouw Tsjiang-Kai- Sjeks bezoek aan Washington niet tot resultaat zou hebben, dat uitge breide Amerikaanse steun aan Chi na verzekerd werd, de nieuwbe noemde premier, dr. Soen Fo, z\jn pogingen om een regering te vor men zou opgeven en zou trachten met de communisten te onderhan delen. Ondanks herhaalde officiële te genspraak geloven welingelichte kringen te Hongkong en Kanton, dat generalissimus Tsjiang-Kai-Sjck zich binnenkort uit het bedreigde Nanking naar Kanton zal begeven. Volgens een onbevestigd bericht uit Kanton, zou de Soen Jat Sen- universiteit aldaar verzocht zijn haar gebouwen binnen tien dagen te ontruimen om plaats te maken voor de centrale regering. Van nationalistische zijde wordt bericht, dat de regeringsdivisie die zich uit Soctsjou een weg baant raar het gevechtsterrein te Pengpoe, hevige aanvallen onderneemt op de communistische troepen in het ge bied van Soehsien. halverwegen Soetsjou en Pengpoe. Treinbotsing bij Berlijn By Falkensee. even ten'Westen van Berlijn ln de Russische zone. Is gisteren een personentrein op een stilstaande trein gereden. Bij dit ongeluk zijn zes tien personen gedood, vijftien gewond. fdnririfri^<ttor<t^ct seizoen w 0°ed Qeweest voor de haringvissers, nuri/igi/ioderd n^e[ auecn voor de Nederlandse, maar ook voor de hnrjfloii ppn E"0else en Schotse. De vissers, die van Great Yar- riuuutrii moutlx uit de Noordzee bevissen, maakten buitenge- „oed seizoen woon hoge besommingen, zodat meer dan tien jaar oude vangstrecords gebroken werden. Als de avond begint te vallen over Great Yarmouth varen de trawlers de haven uit om weer op de Noordzee hun netten te gaan u itwerpen en daarna terug te keren met hun ruimen vol vaatjes glinsterende haring. De politieke commissie heeft gis teren met 34 tegen 5 stemmen bij 14 onthoudingen een Brits voorstel goedgekeurd, volgens hetwelk de stad Jcriizalem onder internatio naal beheer zal worden gesteld. De binnenstad moet zo snel mogelijk gedemilitariseerd worden en de be volkingsgroepen behoren plaatselijk zoveel mogelijk autonomie te ont vangen. De verzoeningscommissie zal een commissaris voor de stad benoemen. Een door Engeland en Amerika gesteunde aanbeveling om de Ara bische helft van het verdeelde Pa lestina toe te voegen aan het ko ninkrijk Transjordanië, zoals ook was voorgesteld door wijlen graaf Bernadotte, werd verworpen. De haven van Haifa en het vliegveld van Lydda werden tot vrije havens verklaard, voor gelijkelijk gebruik door Joden en Arabieren. Vandaag wordt gestemd over een Syrische resolutie, die aan het In ternationale Hof van Justitie wil vragen of de Assemblée bevoegd wordt geacht, Palestina te verde- Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leed wezen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Sold. J. M. Emonts, uit Neer; Sold. Ie kl. E. W. Molenaar, uit 's-Gravenhage Sold. G. Rijsdyk, uit Heerjansdam. Koninklijk Ned. Ind. leger: Man. sold 2e kl. A. Lantang, uit Indonesië; Man. sergt. 2e kl. A. W. Kilapong, afkomstig uit Indonesië. len. (De besluiten die de politieke commissie neemt, zijn slechts aan bevelingen, die nog door de Assem blée moeten worden goedgekeurd, alvorens geldigheid te krijgen. Red.) Dr. Bunche, de waarnemend be middelaar. is naar Cairo vertrok ken om te pogen, Joden en Arabie ren te overreden om het huidige be stand te veranderen in een wapen stilstand. Dr. Bunche zal ook Haifa. Tel Aviv en Amman bezoeken. De uit de Veiligheidsraad be noemde commissie, die zich bezig houdt met Israels aanvraag tot lid maatschap van de UNO, heeft gis teren besloten, het verzoek niet te behandelen voordat de politieke commissie de bespreking van de Palestijnse kwestie heeft beëindigd. Volgens Reuter is een speciale Britse koerier te Washington aan gekomen met de ontwerpen voor een Atlantisch pact tussen dc lan den der Westeuropese Unie, Canada en de Ver. Staten. Reeds de volgen de week zouden tussen de zeven betrokken mogendheden bespre kingen over deze documenten be ginnen. Men hoopt de tekst van het pact niet later dan Maart aan het Ame rikaanse congres voor te leggen. Naar verluidt zijn in grote trek ken de punten van het voorgestelde verdrag als volgt: 1. De ondertekenaars zien af van oorlog en het gebruik van ge weld als politiek instrument, uitge zonderd volgens de voorzieningen in het Handvest der UNO. 2. Er zullen voorzieningen ge troffen worden voor het handhaven van de bevoegdheden van de Vei ligheidsraad en voor het treffen van collectieve verdedigingsmaat regelen gedurende de tijd, dat actie van de zijde van de Veiligheids raad wordt overwogen, alles in overeenstemming met de voorzie ningen van het Handvest. 3. De landen der Westeuropese Unie zUn het erover eens, dat een gewapende aanval op een der on dertekenaars beschouwd zal wor den als een aanval op alle onder tekenaars. de V.S. inbegrepen. 4. In het voorgestelde verdrag heeft iedere ondertekenaar het recht te beslissen of een actie van een buiten het verbond staande mogendheid een gewapende aanval of een daad van agressie in het ka der van het pact vormt. De onder tekenaar behoudt zelf het recht tc bepalen tot welke onmiddellijke individuele actie zal worden over gegaan ter nakoming van de ver plichtingen volgens het pact. 5. Ondanks enig collectief be sluit. genomen door een door de ondertekenaars van het pact op te stellen consultatief lichaam, zal er voor de deelnemende landen geen bindende verplichting bestaan voor het gebruik van wapens zonder eigen toestemming. 6. Er wordt een permanente con sultatieve raad opgericht van ver tegenwoordigers der ondertekenen de landen. Deze raad zal terstond bijeenkomen wanneer een der lan den wordt aangevallen om over ge zamenlijke actie te besluiten. Mijndetector spoorde tafelzilver op In 1912 liet een Inwoner van Rotterdam, die moest onderdui ken, een waardevolle hoeveelheid tafelzilver begraven in het In- derAe bos te doorn. Doordat een merkteken in do loop der jaren verdween, geluk te het na de bevrijding niet, do verborgen voorwerpen terug te vinden. Ten einde raad riep dc eigenaar de hulp in van dc com mandant van de mijnenschool to Amersfoort. Deze heeft dezer dagen de plaats, waar dc verborgen schat zich moest bevinden, met Schulp van een mijndetector doen af zoeken, met het resultaat, dat reeds na 20 minuten het tafel zilver werd opgespoord. „Emmaüsgangers" toch van Vermeer? Mening van Belgische kunstkenner De Belgische kunstkenner De- coen heeft in een onderhoud met de ANP-correspondent te Brussel ge-' zegd, dat naar zijn mening het schilderij ,tde Emmaüsgangers", dat voor een vervalsing van Van Meegeren wordt gehouden, toch een echte Vermeer is. De heer Dc- coen hoopt binnenkort een uitvoe rig rapport tc publiceren, aan de hand waarvarj hij met behulp van conclusies van scheikundigen, die het voor het doek gebruikte mate riaal hebben onderzocht, wil aan tonen dat „de Emmaüsgangers" wel degelijk aan Vermeer moet worden toegeschreven. De heer Decoen is hiervan, naar hjj zegt. „voor negentig procent overtuigd". Terwijl de Belgische textielindustrie met werkloosheid te kampen heeft, hebben de Nederlandse textielfabrieken een schreeuwend tekort aan ar beidskrachten. Van ver in de omtrek worden de arbeiders en arbeid sters naar de industriecentra gehaald. Tegelijkertijd worden in Twente nieuwe spinnerijen en weverijen gebouwd. De in aanbouw zijnde spin nerij van Van Heek en Co. te Enschede Te moeilijk de Amerikaanse militaire Te hoog genoteerd Mevrouw Dinges vertel- Jecohtbank- d,.e ^m tot 30 mii. dat haa; nacLw da«en. veroordeelde „Maar de mij. dat haar pasgebo ren baby, een meisje. Boa dicea zou worden genoemd. naar de Beroemde Britse achter 8, knjgsaanvoerster Doch ze kon de naam niet spellen en het kind werd toen maar Ann genoemd. (Sheffield Star Een gezelschap buiten- U "behoeft de straf pas tc landers, onder wie een komen uitzitten als het Dee" en een Engelsman. zaten in een Pools café. Volksblatt) De band speelde het ene Anglo-Amerikaanse ver zoeknummer na het an- Goerings genoeg In de buurt van Kassei j VUI1ÏCI idllCVC dere. Op een gegeven mo- t craonen ment bracht een Pool een Vergelding Op een bijeenkomst van de Labourpartn in Ayles bury werd onlangs de vraag gesteld, of het ge past was. dat BBC-come- dianten zich gedroegen als propagandisten van de Conservatieve Partij Naar A. P. meldt zullen dc Nederlandse ministers, volgens officiële Nederlandse woord voerders morgen wellicht niet naar Nederland terugkeren. Zij voegden hieraan toe. dat Hatta misschien voor besprekingen naar Batavia zou komen. Hedenmorgen is het Ameri kaanse lid van de Commissie voor Goede Diensten, Merle Cochran naar Djogja gevlogen om een bezoek te brengen aan Hatta. Dit is een verrassende wending, gegeven het feit dat Donderdag werd bekend gemaakt dat de on officiële besprekingen te Kalioe- rang waren geëindigd en de Neder landse delegatie naar Den Haag zou terugkeren. Waarnemers die de zaken van nabij kunnen volgen, hebben ver klaard dat wellicht 't Amerikaan se ministerie van buitenlandse za ken nog eens duidelijk te verstaan heeft gegeven dat het wenst dat de onderhandelingen worden voort gezet. mem uidirm een rooi een Sen var^ rond z wervpnd p 2000 den van rondzwervende wasberen. Een paar van naar de dirigent, met het SÖiïSI Marshall-landen „God Er werd echter 7000 zloty en een rondje gevraagd. De Pool keerde teleurge- Binterklaas, wiens verjaardag nu met rasse schreden nadert, heeft het verschrikkelijk druk met het bezoeken van alle zoete kinderen in ons land. In Eindhoven gunde de bisschop zijnschimmel even rust om voor de televisiecamera te poseren. Drooggelegd (I) Het parlement van India u„ur „ueilI1B «menica heeft een wet aangenomen geïmporteerd In het be save te blazen die ds verkoop van alco- fëSThïïïliid rondom v">rrt "'h">r ™0 holhoudendc dranken ver- Kassel hebben ze zjch biedt. Een amendement sterk vermenigvuldigd om ook tabak onder de Men noemt de dieren „Goe wet te doen vallen, werd ringetjes" verworpen.fDajiy Heraidj (Ass. Press) Gretchen te weinig De jongere generatie van Te laag genoteerd Een Duitser, die a! drie manlijke toneelspelers is jaar op een Amerikaans beter dan ooit. maar de over minis ters en zo. I.emand antwoordde: ,'t Is maar een vorm van vergelding De conserva- tieve partijpropagandisten hebben zich jarenlang ge dragen als BBC-comedian ten en niemand heeft er vermenigvuldigd. r" 5 ooit iets van gezegd'" steld terug, met de mede- (Dailv Hp deling dat de King in Po len npg te hoog stond. (Volkskrant) (Daily Herald) „Civilisation Drooggelegd (II) Prinses Elizabeth krijgt De Belgen in de Congo willen beginnen met radio uitzendingen in de vier voornaamste Congolese ta len, om de inboorlingen zo bureau werkte had twee vrouwelijke stelt teleur. \\er -pond slerljng. wa't wegwijs te maken in flessen jenever mee naar Het Duitse Gretrhen-tvne WMnsP alle jonge moeders u flessen jenever mee naar Het Duitse Gretchen-type - - huis genomen omdat zijn ziet men met meer. De Du r recht hebben, dochter zich ging verin- Gretchens. van wie wii rT.lns Fhilip heeft name- het wereldgebeuren. Het nut wordt echter sterk be- ■r zich ging verlo- Gretchens. van wie wij twijfeld Er ziin nameliik .Ut' d!i.le in df c»»*> verloving nu zonder jene ver moet worden gevierd", zei majoor Wood van waren, schijnen te zijn uit gestorven. (Volksblatt) betaald op zijn kaart van de nationale verzekering (The People) paar negers die een ont vangtoestel hebben. (De Standaard) Cochran naar Djogja Merle Cochran, Amerikaans lid van de Commissie van Goede Diensten, is heden naar Djog.ia- karta gevlogen en heeft bespre kingen gevoerd met dr. Moham med Hatta, de republikeinse pre mier, aldus meldt het republi keinse nieuwbureau Antara. Volgens gewoonlijk betrouwbare bron te Batavia doet Cochran, die reeds verscheidene voorstellen heeft gedaan om het geschil in Indonesië tot een oplossing te brengen ter elfder ure een poging licht te brengen in de geschillen tussen Nederland, en de Republiek, voordat de Nederlandse delegatie morgen naar Nederland terug keert. Het bezoek van Cochran aan de republikeinse hoofdstad geschiedt op verzoek van Moh. Ha.tta. Hij is vergezeld van de vertegenwoordi ger van Hatta te Batavia, dr. Dar- masetiawan. Volgens bevoegde bron heeft dr. Darmasetiawan een persoonlijke brief van Hatta aan Cochran over handigd waarin deze de ongerust heid weergeeft van Hatta na de veronderstelde mislukking der on derhandelingen te Kalioerang. Wetsontwerp inkomen prinses Wilhelmina Er Is een wetsontwerp ingediend aan gaande het Inkomen uit 's Rijks kas van prinses Wilhelmina. De ministers van binnenlandse zaken on van finan ciën hebben gemeend. bij de vaststel ling van dit bedrag aansluiting te moe ten zoeken b|j het Joarlljks Inkomen dnt dc Grondwet voorschrijft aan de doch ter des honlngs. die na het overlijden van haar gemaal de vermoedelijke erf genaam ls van de kroon. In de gemeente Rijsbergcn (NB) is men voor de watervoorziening aangewezen op een drietal pompen in de dorpsstraat. Nu de winter zich doet gevoelen en dc eerste nachtvorsten optreden, worden de kostbare waterleveranciers van ge meentewege zorgvuldig in stro ge pakt om bevriezen te voorkomen. Mussolini had kunnen blijven leven Mussolini had ln leven kunnen blijven, heeft Rlccardo Lombardi. eertijds partisancnleider, thans se cretaris van de socialistische partij in Italië, Vrijdag medegedeeld ais getuige in het proces tegen maar schalk Grazlani. In een bespre king met verzetslieden, georgani seerd door kardinaal Schuster van Milaan, heeft Mussolini te horen gekregen, dat hy volgens dc con ventie van Genève zou worden be handeld, als hy de overgave van zijn Noorditaliaanse troepen aan vaardde. Mussolini scheen niet on geneigd hierop in te gaan, maar Graziani had hem ervan afgehou den, omdat volgens deze eerste de Duitsers ln deze kwestie gekend moesten worden. Vier dagen later executeerden partisanen Mussolini en zijn maitresse. Zes jaar voor doodslag te Nijkerk In de nacht van 4 op 5 September J.l. werd het landelijke Nijkerk opgeschrikt door het feit dat de landbouwer G. v D. op gewelddadige wijze om het leven gebracht was. De 47-jarige Amersfoortse fabrieksarbeider M. J J. C.. die een verhouding had met de huishoudster van v. D.. had de man met een schoen makersmes een steek ln de hartstreek toegebracht, aan de gevolgen waarvan hij korte tijd later overleed. C. heeft thans in verband met dit feit terecht gestaan voor de Zutphense rechtbank, waar de officier van Justitie een gevangenisstraf vorderde voor de tijd van 10 jaar. Uitspraak doende heeft de rechtbank hem thans wegens zware mishandeling, dc dood ten gevolge hebbende, veroordeeld tot een gevange nisstraf voor de tijd van zes Jaar, met aftrek der voorlopige hechtenis. Trygvc Lie. de secretaris-generaal der UNO. heeft een bedrag van 229.800 dol lar aangevraagd ter bekostiging van de uitgaven van de Commissie van Goede Diensten voor Indonesië gedurende het gehele Jaar 1949. Volgens Lie lijkt het namelijk zeker, dat de C v.G.D ln In donesië gedurende 1949 haar werk zal moeten voortzetten. Postzegels, die in 1949 niet meer geldig z'jn De zomerpostzegels, uitgegeven ln 1947. van 2. 4. 7',i. 10 on 20 eent. en de wcldadlghcldszcgcls (klndcrzcgels). uit gegeven ln 1947. van dozelfde frankccr- waarden. zullen met ingang von 1 Januari 1949 bulten gebruik worden ge steld. Ibestek _J De lezers van een Kbpenhaags dag blad werden Donderdag voor een raad sel gesteld. BIJ het opnemen van hun krant bemerkten zij een sterke geur van citroenen. Het raadsel werd opge lost toen zij de krant openvouwden. Daar zagen zij een advertentie over citroen-limonade, waarvan dc geur die van de natuur evenaarde. De voltrek king van het huwelijk tussen gravin Ludovica Cnlvi dl Bergolo. kleindoch ter van wijlen koning Victor Emanuel van Italië en Robert Gnschc. zoon van een Zwitsers textielfabrikant, die plaats had ln de kerk van het Heilige Hart te Alexandrlë, werd bijgewoond door twee ex-konlngcn en drie voormalige koninginnen, nl. ex-koning Umbcrto van Italië en zijn gemalin Elena, de 11- Jarlge ex-troonopvolger van Bulgarije, Simeon met zijn moeder cx-konlngln Joanna en ex-koningin Gcraldine van Albanië. Sidney Stanley, de centrale figuur bij het onderzoek naar beweerde corrupte praktijken op Britse rege- rlngsburenux. heeft verklaard op een diner aan Bcvln twintig sigaren te heb ben gegeven. „Ik verzocht hem echter niet aan de een of ander de oorlog to verklaren," voegde hij cr aan toe. John Belcher, de parlementaire secretaris van het departement van Handel, had hij een costuum laten aanmeten nadat deze geklaagd had. dat hij geen behoor lijk costuum bezat om mensen tc ont vangen. Bclchcr had het hem later te rug betaald. Koning Frcdcrlk van Denemarken, die een goed dirigent ls. heeft met zijn eigen orkest vier wer ken uitgevoerd, waarvan gramofoon- platcn zijn opgenomen ten behoeve van een loterij ten bate van de internatio nale organisatie voor tuberculosebe strijding. Denemarken kreeg Donder dag zijn eerste pak sneeuw, tezamen precies 75 ton. De sneeuw kwam ln zes grote vrachtauto's aan uit Noorwegen voor een grote ski-wedstrijd die Zon dag gehouden wordt. Gary Davis, wereldburger no. I maakte Donderdag middag dc Place dc* l'Opern te Parijs onveilig door tussen het verkeer lopend aan voetgangers briefjes uit te reiken. Het waren oproepen voor een protest- vergadering, waarin aanhangers van Davis hun ontevredenheid willen uit drukken over het werk van de UNO. Al drie maanden zijn ze bezig en we zijn nog^een stap dichter bi) de vrede, aldus dc oproep, v Frankrijk zal bin nenkort voor de laatste maal een zen ding door de nazi's gestolen kunstvoor werpen terugkrijgen. Het „laatste beetje" omvat ongeveer 400 tapisse rieën. antieke meubelen en schilde rijen. Meer dan 800 rlvierschepep zijn op dc Rijn en de Main ln Duitsland blijven steken als gevolg van de boven de waterwegen hangende mi?t. Weerbericht TIJDELIJKE OPKLARINGEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen en plaatselijk enige regen. Matige, langs 1 de kust nu en dan vrij krachtige wind tussen Zuid en West. Weinig verandering van temperatuur. 5 December: Zon op 8 31. onder 16.30; Maan op 12.40, onder 20 50. 6 December: Zon op 8 32, onder 16.30; Maan op 13.07, onder 22.04.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1