DAGBLAD VOOR AMERSFOORT WORDT MAO TSE TOENG DE TITO VAN CHINA? Berlijnse verkiezingen hadden een ordelijk verloop Spoed-missie van Hatta zonder succes Complot van spoorwegdieven ontmaskerd Waarschijnlijk zes doden' bij brand in Deventer Communisten lijden zware nederlaag en noemen uitslag vervalst Scherpe Westerse nota over Berlijn Vlucht in paniek uit Nanking Grote overwinning voor Berlijnse socialisten Nederlandse ministers huiswaarts om kabinet in te lichten Groeiende onrust op West Java In enkele maanden voor duizenden aan textiel gestolen Er zijn twee zwaar gewonden Maandag 6 December 1948 'Achtste jaargang, No. 1192 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.i5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Twaalf uur lang zijn de ingezetenen van de Amerikaanse. Britse en Franse zones van Berlijn Zondag in staat geweest in strikt geheime verkiezinqen hun politieke mening te uiten. Zij hebben dat in zeer groten getale gedaan. De oproep voor de verkiezingen heeft gehoor gevonden bij ruim 1.370.000 van de 1.580.000 of 87 procent der ingezetenen van de Wes telijke sectoren van de voormalige Duitse hoofdstad. Ook universiteit te Berlijn „gesplitst" De Berlijnse 140 jaar oude universiteit is thans ook „ge splitst". In het Kaiser-Wilhelm- instituut, in de Amerikaanse sector van de stad, is officieel de „Vrije Universiteit" geopend in verband met „de Sowjet-con- trole op de oude universiteit" die in de Russische sector ligt. Eind van Bramuglia s interventie? De drie Westelijke grote mogend heden hebben in een gemeenschap pelijke verklaring de Sowjet-Unie er van beschuldigd een feitelijke verdeling van Berlijn tot stand te brengen en het invoeren van een enkele munt „uiterst moeilijk" te maken. In de verklaring worden bijzon derheden gegeven over de maatre gelen. die sedert Juni door de Sow- jet-autoriteiten te Berlijn werden genomen, „met voorbijzien van de door de voorzitter van de Veilig heidsraad uitgesproken wens. dat alle stappen zouden worden verme den. welke zouden leide». tot een complicatie van de Berlijnse crisis". Reuters diplomatieke correspon dent seint uit Parijs, dat men de verklaring beschouwt als de „doods klok" voor de hoop, dat een oplos sing gevonden zou kunnen worden op de basis der v orstellen van Bra muglia, de voorzitter van de Veilig heidsraad. Louise Schroder van plan af te treden Mevrouw Louise Schroder, de 61-jarige waaarnemende burge meester van Berlijn, heeft het voornemen tot aftreden te kennen gegeven. Waarschijnlijk zal zij worden opgevolgd door prof. Ernst Reuter, evenals zij lid der sociaal democratische partij. Zijn verkie zing tot burgemeester in 1946 werd getroffen door het veto der Rus sen. Zegevierende generaal bleef in gebreke De regeringsautoriteiten te Nan king hebben instructies gegeven ter beteugeling van de ongeorganiseer de vlucht van duizenden op het centraal station aldaar. Het sta- tlonspersoneel stond de laatste da gen vaak machteloos tegenover de hysterische menigte. De Chinese pers deelt mede, dat de regering generaal Wei Li- Hoeang. nationalistisch opperbevel hebber in Mandsjoerye, gearres teerd heeft. Generaal Wei werd Woensdag in Kanton gearresteerd op last van Tsjang Kai-Sjek. Er zal een onder zoek ingesteld worden naar zijn fa len om de orders van Nanking uit te voeren. Generaal Wei, die ln de oorlog in Birma gestreden heeft, stond vroe ger bekend als de „altijd zegevie renden generaal". Zesduizend Chinese soldaten gedood Troepentransportschip explodeerde Tjjdens de evacuatie der Chinese regeringstroepen uit de havenstad Tslngtou ten Noorden van Nanking 1§ een Chinees koopvaardijschip dc lucht in gevlogen. De 6000 perso nen, die zich aan boord bevonden voor het merendeel soldaten Werden gedood. Officieel werd later meegedeeld, dat de ketels van het schip waren gebarsten, waardoor de munitie was ontploft en iedereen, die zich aan boord bevond, werd gedood. Deze ramp is de grootste maritieme catastrofe in de geschiedenis. Het aantal slachtoffers viermaal zo groot als bij de catastrofe van de Titanic in 1912, die met 1513 men sen aan boord in de golven ver dween. In de monding van de Jang Tse Kiang bij Sjanghai is eveneens een schip met vluchtelingen geëxplo deerd en gezonken. Direct rukte een vloot sloepen uit, die vele dren kelingen redde. Het schip bood slechts plaats aan 2000 passagiers, maar voor het vertrek werd het schip door vluchtelingen bestormd, zodat er geen controle op de plaats- kaarten kon worden uitgeoefend. Het is dus onbekend, hoeveel op varenden va*' ;t schip zijn ver dronken. Aan de -'ooravond van de ver kiezingen hadden de drie grote partijen die aan dc stembusstrijd deelnamen, zich in een gemeen schappelijk manifest gewend tot de ingezetenen van Berlijn om te stemmen voor „voor vrijheid tegen het communisme". In dit licht gezien luiden dc eerste com mentaren. dat de communisten hoewel zij niet aan de verkiezingen hebben deelgenomen een zware morele nederlaag hebben geleden. De Russen hadden niet alleen in hun sector, waar 900.000 Ber- lijners wonen, de verkiezingen verboden, maar bovendien had den zij hun aanhangers in de Westelijke sectoren opdracht ge geven zich van stemming te ont houden. Met opzet hadden de Sowjet autoriteiten deze Zondag in hun zone als een dag aangemerkt, waarop het werk op normale wijze moest worden voortgezet. De omstandigheden waaronder de verkiezingen plaats vonden waren allerminst aanlokkelijk. Er hing over de zwaar gehaven de stad een mist, die tegen het middaguur weliswaar iets lichter werd. maar die later weer zoveel zwaarder werd. dat de luchtbrug tijdelijk moest worden stopgezet. De eersten, die hun stem uit brachten, waren de 10.000 man politie, die na h t vervullen van hun burgerplicht overgingen tot het betrekken van de ordedienst bij de 1600 stemlokalen. Slechts in en kele gevallen hebben zij behoeven op te treden. De geallieerde solda ten die voor alle eventualiteiten in hun kazernes waren geconsigneerd hebben m het geheel niet behoeven in te grijpen. In het geheel werden in de drie sectoren 6.9 personen ge arresteerd wegens pogingen de verkiezing.n in de war te sturen. Enige keren ging de politie tot arrestatie o'er. omdat commu nisten trachtten te weten te komen, wie aan hun oproep om aan de verkiezingen niet deel te nemen, geen gehoor gaven, met de bedoeling tot represailles over te gaan. Een vrij scherp incident deed zich voor in een treinstel van de door de Russer. gecontroleerde „Hochbahn". Deze trein loopt voor een deel door de Westelijke secto ren. Jm passagiers te verhinderen aan de verkiezingen deel te ne men reed de trein enkele haltes voorbij. Inzittenden, die de opzet bemerkten, trokken aan de nood rem en brachten zodoende de trein tot stilstand. Er ontstond een vechtpartij tusstn het pu bliek en communistisch trein personeel, waarbij de laatsten het onderspit moesten delven. De communistische pers en radio noemt de verkiezingen een „groot scheeps bedrog" Zij beweren, dat er „terreur-maatregelen" zouden zijn genomen tegen hen die niet wilden stemmen en dat de uitsla gen „vervalst" zijn. DE CIJFERS Het Franse persbureau AFP geeft als volgt de volledige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen voor de drie Westelijke sectoren van Ber lijn: Britse sector: sociaal-democraten 248.321. christen-democraten 82 964. liberaal-democraten 73.181. Amerikaanse sector: sociaal- de mocraten *889.460. Christen-democra ten 127.611, liberaal-democraten 98.852. Franse sector: sociaal-democraten 188.119. christen-democraten 45 225. liberaal-democraten 28.903 Thee gaat van de bon Datum kan nog niet worden vastgesteld Over het al of niet vrijkomen van de thee doen de laatste tijd te genstrijdige berichten de ronde Verschillende data, waarop de thee van de bon zou gaan, zijn reeds genoemd, maar zij werden van of ficiële zijde weer tegengesproken. Uit betrouwbare bron vernemen wij thans, dat het in ieder geval vaststaat, dat de theedistributie spoedig zal worden beëindigd. Dit zal waarschijnlijk zijn in Januari, maar een en ander is nog afhanke lijk van de ontwikkeling van de thee-positie in Indonesië. In De cember zal in Batavia een grote theeveiling worden gehouden. Het resultaat hiervan zal voor ons land mede van invloed zijn bij het vast stellen van de datum waarop de theedistributie haar einde vindt. Wij vernemen voorts, dat in de koffie-rantsoenering geen wijzigin gen te verwachten zijn. Voorstel tot beperking veto-recht aanvaard De kleine politieke commissie van de UNO heeft met 33 tegen 6 stem men, by vier onthoudingen, een re solutie van Engeland. Frankrijk, de V S. en China aangenomen, waarin beperking van het vetorecht ln de Veiligheidsraad wordt voorgesteld. In de resolutie worden meer dan dertig onderwerpen genoemd die als procedurekwestie dienen te wor den aangemerkt en waarop het veto niet van toepasgjng zou dienen te zijn. In de resolutie wordt de per manente leden van de Veilig heidsraad verzocht waar doen lijk te overleggen voordat er een belangrijke stemming plaats heeft en het veto alleen te gebruiken als er geen eens gezindheid heerst en de kwes tie van vitaal belang wordt ge acht. Een Sowjet-resolutle In algemene bewoordingen, waarin eveneens op overleg wordt aangedrongen, maar de nadruk wordt gelegd op het feit, dat het principe van eensgezindheid „een hoogst belangrijke voorwaar de" is, werd alleen door de zes Sla vische landen gesteund De nu ingetreden koude heeft de Berlijncrs naar middelen doen zoe ken hun spaarzame kolenrantsoe- nen enigszins aan te vullen. Eén van de meest begeerde en omstre den plekken is de gasfabriek, die met zijn cokes-stortplaatsen het middelpunt wordt van speurende en grabbelende t>rouu?en. De be langstelling is zo groot, dat de autoriteiten wekelijks slechts een beperkt aantal zoekers tot de ter reinen toelaten. Een bepaald deel van hun productiemoeten zij aan de ziekenhuizen en andere openbare instellingen afstaan. ..Natuurlijk, er is altijd nog een kans op overeenstemming", aldus beantwoordde de leider van de Nederlandse ministeriële 'delegatie mr. Sassen de vragen waarmede de journalisten hem en zijn collega's bestormden, toen zij Zondagmorgen op het punt stonden per K.L.M.-toestel „Franeker" naar Nederland terug te keren. Hiermede kwam een eind aan een verblUf van acht dagen in Indonesië van de ministers Sassen en Stikker en dc heer Neher, met het doel met de republiek tot overeenstemming te komen. Zij zullen In Den Haag rapport uit brengen. Daar zal van afhangen of de be sprekingen worden hervat. Ernstig motorongeluk op Afsluitdijk Zaterdagmorgen heeft ter hoogte van het monument op de Afsluit dijk een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Uit de richting Friesland kwam een luxe wagen en uit de tegenovergestelde richting een vrachtauto. Daarachter volgde een motorrijder. Juist op het moment, dat beide wagens elkaar wilden pas seren. haalde de motorrijder de vrachtauto in. Een botsing tussen de luxe-wagen en het motorrytuig was niet te vermyden. De 38-jarige motorrijder T. Smit, kampcomman dant te Medembiik, werd op slag gedood. De duopassagier werd zwaar gewond. De luxe-auto kwam door de botsing aan de onderzijde van de dyk terecht. Een der inzit tenden kreeg lichte verwondingen. De dienst voor Lcgercontacten meldt ln een overzicht van de si tuatie In West-Java, een stygeud aantal ordeverstoringen ln de afge- 1 lopen weck in het gebied ten Wes- ten van Buitenzorg en ten Zuiden van Soekanegara. Er zou In dit ge- bied een groto republikeinse actie worden voorbereid dlo begin Januari 1949 moet beginnen. Het overzicht zegt verder, dat in het regentschap Tasikmalaja de terreur onrustbarende afmetingen heeft aangenomen. Van Nederland se militaire z\jde zijn maatregelen genomen om hieraan een eind te maken. Ook in de streken rondom Bandoeng en in het Garoetse wor den toenemende ordeverstoringen gemeld. Volgens het overzicht is ln geheel West-Java waar te ne men dat de benden zich van het Oosten naar het Westen verplaatsen, terwijl de druk op de Indonesische bestuursambte naren geleidelijk toeneemt. Bij de propaganda wordt er van republikeinse zijde de nadruk op ge legd, dat Indonesische bestuursamb tenaren niet mogen samenwerken met de gezagdragers der deelsta ten. doch zich moeten richten naar het republikeinse gezag. Met ingang van 1 December is het hoofd van de legerfilmdienst, de kapitein in buitengewone dienst H Alsem van zyn functie ontheven en eervol uit de militaire dienst ont slagen. Samenwerk ine tussen de rijks politie. de politie te Amsterdam en de spoorwegreeherehe van de N.S.. heeft een eind gemaakt aan de werkzaamheden van een bende spoorwegdieven. die voor duizen den guldens textiel uit goederen treinen heeft gestolen. Reeds maanden lang waren dief stallen uit de goederentreinen, die 's nachts van Twente naar Am sterdam rijden, geconstateerd. Deze treinen bevatten soms dertig tot vijftig pakken textiel, welke teza men een waarde van tienduizenden guldens vertegenwoordigen. In het begin van dit jaar vond de politie enkele van deze vermiste pakken langs de spoorbaan nabij de zogenaamde Rietlanden een groot spoorwegemplacement voor goederentreinen nabij Amsterdam. Dit wees erop dat een bende dit terrein voor zijn operaties had ge kozen. Een uitgebreid onderzoek door James D. White (A.P.) SJANGHAI. De historici zouden wel eens op 1948 kunnen terugzien als het jaar, waarin een Chinese communist, genaamd Mao Tse-Toeng. een der machtigste mannen ter wereld werd. Machtig in de eerste plaats door eigen gezag. Zijn leger telt namelijk drie milliocn man en de Chi nese communistische party heeft ongeveer evenveel leden. Machtig in de tweede plaats, omdat dit leger, zoals de zaken nu staan, in staat ge acht moet worden, geheel China aan zich te onderwerpen. Mao Tse-Toeng moet wel is waar zijn plaats in de geschiedenis nog vinden, maar er zijn tekenen, die er op wijzen, dat hjj zal kunnen wedijveren met de aller grootste mannen van het moderne China. Veel zal afhangen van hetgeen hij doet met de kansen, welke hem geboden worden. wel bij kunnen varen. China Im mers heeft voor een lange periode hulp nodig. Er zijn maar twee lan den. waar het die hulp kan krijgen: Rusland en Amerika en deze beide landen hebben elk voor zich groot belang bij een vriendschappelijk ge zind China. Aan het eind van de tweede we reldoorlog hadden vele Chinezen in de nationale regering de idee om van China een „vredesbrug" tussen Rusland en Amerika te maken, een stootkussen ter vermijding van een Wat zijn die kansen? Het is nieuwe oorlog. China zou van zyn merkwaardig en veelzeggend, dat vriendschap met beide landen de bijna alle waarnemers van de Chi- voordelen plukken, redeneerde men ncse burgeroorlog het er over eens Maar toen de burgeroorlog tussen zijn, dat het enige, wat China uit Tsjang Kai-Tsjek en de communis- zijn ellende kan verlossen, een coa- ten uitbrak ging die hoon verloren. litie-regering is. De meeste waar nemers zijn het er verder over eens. dat Mao Tse-Toeng en zyn commu nisten het overheersende element in zo'n coalitie zouden zijn. omdat zij haar op elk gewenst ogenblik kun nen torpederen, ongeacht wie aan het hoofd staat. Worden de communisten de lei dende macht in China, dan dringt zich natuurlijk onmiddellyk de vraag op: zullen zjj een satelliet van Rusland worden of niet? Velen achten dit geen vraag en zijn er er zeker van. dat China dit inderdaad zal worden. Maar het is te betwy- Gaat dit inderdaad gebeuren, dan felen of het Kremlin er ook zo over zou de rustige, vlijtige voorzitter denkt, vooral als het kennis geno- van de Chinese communistische men heeft van onlangs afgelegde party een der sleutelfiguren in de Chinese communistische verklarin- wereldpolitiek worden om de een- gen. Deze verklaringen zeggen na- voudige reden, dat noch Rusland mehjk, dat het communisme een noch Amerika het zich kunnen ver- goed middel is om het politieke bracht aan het licht dat de dieven zeer geraffineerd te werk gingen. Een of meer leden van de bende sprongen reeds in Amersfoort of Hilversum, waar de tremen korte tijd opgehou den worden, op de wagons, daar zij zoals later bleek beschikten over sleutels die op de deuren pasten, lukte het hun in de wagons door te dringen. Terwijl de trein naar de hoofd stad reed hadden zij de tijd bij het licht van een zaklantaarn uit te zoeken wat van hun gading was. Nabij Diemen verlaten de goede rentreinen hel hoofdspoor om via een kleine helling de Rietlanden op te rijden. Op deze helling vermin dert de trein de snelheid aanmer kelijk en hiervan maakten de die ven gebruik de goederen uit de wagons te gooien en ïelf eveneens eruit te springen. Samen met daar opgestelde handlangers werden dan snel de pakketten verzameld en vervoerd. Weken lang heeft de politie ter plaatse in een hinderlaag gelegen doch dit leverde aanvankelijk geen succes op, tot dezer dagen twee politicmannen, die een hond bij zich hadden, een viertal mannen opmerkten, die daar niets te maken hadden. Bij de poging deze man nen aan te houden wist één te ont snappen, doch de andere drie kon den worden gearresteerd. Een van deze wierp op het ogenblik dat de politie hem greep een klein voorwerp in het gras, dat later door de hond werd teruggevonden en een sleutel bleek te zijn, zoals die gebruikt worden bij de spoorwegen om de gesloten goederenwagons te openen. Uit het verhoor bleek, dat de politie een goede slag had geslagen, die nog beter verd, toen men er in slaagde de volgende morgen een man met een bakfiets aan te hou den, kennelijk er op uit de buit af te halen. De politie is er van overtuigd een einde te hebben gemaakt aan de activiteit van een bende, die reeds heel wat diefstallen op haar geweten heeft. overwicht in een land als China te verkrijgen, maar Moskou wordt er Is Mao Tse-Toeng dan geen trou- geenszins in naar de mond gepraat oorloven, dat hij volkomen de zijde van èf Rusland öf Amerika kiest we volgeling van Moskou Zeker is hij dat en wel. omdat dit strookt met zijn doeleinden. Maar evenals de Russen zelf verandert hij zrjn politiek dikwijls naar gelang de om- Mao Tse-Toeng heeft zelfs opge merkt. dat de communisten het tot hun huidige positie hebéen ge bracht, terwyl zij nog steeds ge ïsoleerd zijn. Dit betekent van het Twee Chinese vrouwen. Welke toe komst gaat haar land tegemoet? standigheden zich wijzigen. In elk Chinees in onze taal overgebracht, geval kan hij een zeker machts- dat zij het zonder hulp hebben ge- evenwicht in stand houden tussen daan Móskou zou zich daarom wel Rusland en China. Hij kan de een eens kunnen afvragen, of Mao Tse- tegen de ander uitspelen. Mits be- Toeng een tweede Tito gaat wor- kwaam geleid, zou China hier heel den, alleen tien maal zo machtig. Sinterklaas beledigd Baldadigheid bij intocht in Winterswijk Toen Sint Nicolaas Zaterdag in een open landauer zijn triomftocht door Winterswijk maakte, werd de kindervriend van een bouwwerk af door een der daar aan het werk zijnde arbeiders met zand gegooid. Sint Nicolaas stelde de politie telefonisch met deze baldadig heid in kennis, waarna onder leiding van een Inspecteur on middellijk een onderzoek werd ingesteld. Nadat een der arbei ders als verdachte naar het po litiebureau was overgebracht, legde hij een bekentenis af. De politie maakte proces-verbaal tegen hem op. De Ijlste uren van het verblijf te Batavia waren voor de delegatie zeer bewogen. Toen het afscheids diner reeds vaststond en het be sluit om Zondagmorgen de terug reis te aanvaarden was gevallen, verschenen plotseling tc Batavia de republikeinse premier Mohamed Hatta, en de heren Roem, Natsir en Darmatesiawan. Zij reisden van Djokja naar Batavia per vliegtuig van de Commissie van Goede Dien sten en waren in gezelschap van het Amerikaanse lid van de C v G.D., de heer Merle Cochran. Ter toelichting van hun komst naar Batavia deelde de delegatie op het vliegveld mede: Wij doen een nieuwe poging om een oplossing van de oude moeilijkheid te vinden, waar over beide partijen anderhalf jaar geleden gestruikeld zijn, dezelfde moeilijkheid, die En geland en India vlot geregeld hebben. Om zes uur in de middag vond een in allerijl gearrangeerde ont moeting plaats tussen de heren Sassen. Stikker en Hatta. Het af scheidsdiner dat op zeven uur was bepaald ving daarop overeenkom stig het programma op de vastge stelde tijdstip aan. Dat was de eer ste aanwijzing, dat de missie van Hatta als mislukt moest worden beschouwd. Mohammed Natsir bevestig de dit. toen hij op het vliegveld Kemajoran, vanwaar de repu blikeinen, na de nacht te Ba tavia te hebben doorgebracht de terugreis naar Djokja aan- vaarden, verklaarde: „Wij zijn nog niet over het dode punt heen." Correspondenten melden, dat twee vertegenwoordigers van de federale deelstaten, die deelnamen aan de afscheidsmaaltijd van de mmistriële delegatie, na afloop daarvan een privé onderhoud heb ben gehad metjiile republikeinse missie. Het zljh de heren Anak Agoeng. de premier van de staat Oost Indonesië en Adil Poeradi- redja. Zij behoren beiden tot de groep, die van mening is, dat een Indonesische federatie niet zal kunnen tot stand komen, zonder medewerking van de republiek. Sjarifoeddin thans in gevangenis te Djokja Antara meldt, dat Sjarifoeddin, Hardjono en Soeripno, drie* der lei ders van de communistische op stand. Zaterdagmiddag per trein te Djokja zijn aangekomen en daar onmiddellyk werden overgebracht naar de gevangenis. Op het station Toegoe te Djokja had zich een me nigte verzameld, doch er deden zich geen incidenten voor. Sjarifoeddin las In de trein Sha kespeare. Sinds het verlies van zijn „SowjeC'-staat te Madioen en na zyn vlucht door het platteland van Java is hy magerder geworden. Gedood tussen auto en muur Hedenmorgen te omstreeks kwart voor zeven reed de chauffeur Nieuwenhuizen uit 's Gravenhage, werkzaam bij het expeditiebedrijf F. Vrolijk, zijn auto uit de garage. Hij stak zijn hoofd uit het portier raam om achteruit te kunnen kij ken, maar raakte met zijn hoofd dusdanig bekneld tussen het por tier en de muur van de garage, dat de dood vrijwel onmiddellijk intrad. Slechte dag voor de luchtvaart Vier ongelukken, één in de luchtbrug Het hoofdkwartier van de Ame rikaanse luchtmacht in Europa heeft Zondagmorgen medegedeeld, dat te Fassberg een Amerikaanse C-54 van dc luchtbrug is neerge stort. Dc drie leden van dc beman ning kwamen om het leven. Door dit ongeval is het aantal Amerikanen, dat door ongevallen bij de luchtbrug dc dood gevonden heeft, tot zestien gestegen. De Britten hebben er tot nu toe zes mensen door verloren. Een Dakota van de Tsjechoslo- waakse luchtvaartmaatschappij, komende uit Amsterdam, heeft Zondagmiddag op het vliegveld Ruzyne bij Praag in de dichte mist een harde landing gemaakt. De propellers en het onderstel werden vernield. Geen der passagiers, on der wie twee Nederlanders, werd gewond. Een vliegtuig van de „Central Air Transport Corporation" is by een vliegveld te Sjanghai neerge stort en verbrand. Twaalf inzitten den kwamen om het leven. Het ongeluk is te wijten aan slecht zicht. Enkele honderden kilometers ten Zuid-Westen van het Johnson- eiland in de Stille Oceaan moest een transportvliegtuig van het type C 54 boven zee dalen. Het aantal personen, dat zich aan boord be vond is nog niet bekend, maxi maal kunnen het er dertig zijn. Schepen en vliegtuigen hebben tot dusverre geen spoor van het vlieg tuig kunnen vinden. Gaat UNO-Assembléc 11 Dec. uiteen? De procedurecommissie van de Algemene Vergadering der UNO heeft geadviseerd, dat de Algeme ne Vergadering opnieuw in New York bijeen te doen komen om het tijdens de Parysc zitting niet vol tooide werk te beëindigen. Verschillende gedelegeerden ga ven de voorkeur aan een eind Ja nuari of midden Februari te hou der. bijeenkomst. De commissie adviseerde dat de Assemblée aan staande Zaterdag 11 December uiteengaat. Vandaag behandelt de voltallige Assemblée deze advie zen. Engeland heeft laten weten zich tegen verdaging te zullen uitspre ken en te zullen adviseren dat de Assemblée in Parijs het werk af maakt. Aardbeving teistert Californië Een hevige aardbeving heeft Za terdagmiddag de kust van Califor nië geteisterd. Het centrum lag bij de Mexicaanse kust. Dc op het eiland Maria Madre gevestigde strafkolonie werd vrijwel geheel vernietigd. Men vreest, dat zleh on der do pulnhc/en vclo doden bevin den. Schepen van de Mexicaanse vloot z|jn uitgevaren om de honderden veroordeelden en de inwoners van 't eiland weg te voeren. Een eskader van de luchtmacht is met medicij nen naar Maria Madre onderweg. Aanklacht van Kupers tegen De Waarheid De heer E Kupers. voorzitter van het N.V V heeft tegen „Dc Waarheid" een aanklacht Ingediend by dc officier van Justitie te Amsterdam, wegens beledi ging. zowel hem als het N V.V. aange daan. ..Dc Waarheid" heeft ln het verslag van dc rechtszaak tegen H J. Wouden berg onder grote koppen het bericht gebracht: ..Kupers leverde de carto theek en dc mlllloenen van het N V.V uit". In zUn aanklacht verklaart dc heer Kupers daardoor ernstig ln eer en goe de naam tc zUn aangetast. Nederlandse doden uit S.U.-zone huiswaarts De stoffelijke overschotten van 400 Fransen en Nederlanders, dlo tijdens de oorlog omkwamen In het thans door de Russen bezette deel van Duitsland, kwamen Zaterdag in de Westelijke zone aan. Zij zullen naar Nederland en Frankrijk gebracht worden en daar opnieuwe worden begraven. Hedenmorgen ln dc vroegte heeft In Deventer een felle uitslaande brand gewoed, die vermoedelijk zes slachtoffers heeft geëist. Reeds één dode is geborgen, terwijl twee per sonen werden gewond. Een volwas sene en vier kinderen worden nog vermist. Om ongeveer kwart voor zes werd brand gemeld in de zeer nauwe As serstraat boven de slagerij van S van Krefeld. Op de eerste verdie ping woonde de reiziger B de Lan ge. die enige logé's met kinderen in huis had. Vermoedelijk hebben deze op een zolderverdieping geslapen. Juist toen de brandweer arriveer de. viel de logé Lodeweges van een hoogte van tien meter naar beneden. De man brak door de val beide be nen. Men zag daarop een vrouw op dc gevellijst, die in haar val van de dakgoot uit nog juist kon worden opgevangen in een springzeil. Deze vrouw bleek de echtgenote van De Lange te zijn. Zij stootte in het zeil op de trottoirband en brak het rech terheupbeen. De brandweer slaagde erin met de mechanische ladder een vierjarig meisje te bereiken, dat in de dakgoot lag. Intussen had de brandweer met veel materiaal de folie brand aange tast. De zolderverdieping brandde geheel uit en van de eerste verdie ping werd de achterzijde^loor het vuur verwoest. Daar vond men bij de nablussing het lijk van een vol wassene, dat men tot dusverre niet heeft kunnen identificeren. Toen het dag werd begon men ver der te zoeken naar de slachtoffers, aangezien nog een volwassene en vier kinderen die in huis zouden hebben verbleven, worden vermist. Men is thans bezig tussen de smeu lende resten naar de lichamen der vermisten te zoeken. Weerbericht VRU ZACHT Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond Veranderlijke bewol king met hier en daar tijdelijk regen. Matige, nu en dan krachtige wind tussen Zuid-Oost en Zuid-West. Ongeveer dezelfde of iets hogere temperatuur. 7 December: Zon op 8.33, onder 16 29: Maan op 13.22, onder 23.17.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1