DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zes doden bij brand in Deventer Politieke leiders overleggen wat thans te doen staat Pres. Truman looft Turkije laakt Griekenland Communisten verbergen hun nijd achter scheld-kanonnade Ontmanteling wekt Duits verzet Thee vrij op 30 Dec. Wel successen tegen de rebellen, maar eindzege bleef uit Excessen bij strijd op Zuid-Celebes zullen worden bestraft Virginiatabak uit Amerika op komst Berlijn In kort Dinsdag 7 December 1948 Achtste jaargang, No. 1193 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.i5 p. kw. Losse nurpmers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Na de Berlijnse stembusstrijd Terwijl de kopstukken der Ber- lijnse politieke partijen Maandag avond in vergaderingen en confe renties bijeen zü" orn urgente pro blemen te bespreken, is het cen trale stembureau ononderbroken in de weer met het maken van bere keningen. Het is evenwel nog steeds niet met zekerheid te zeggen, hoe veel zetels elk der partijen in de nieuwe gemeenteraad zal hebben. Vast staat slechts, dat de sociaal- democraten over een meerderheid van 60 zullen beschikken. Dr. Otto Suhr. de socialistische voorzitter van de tegenwoordige gemeenteraad, heeft verklaard, dat naar zijn schatting de verdeling der zetels als volgt zou zijn: Sociaal-democraten 79. christen democraten 24. liberaal-democraten 16 Elf zetels zouden worden open gehouden voor de S E D de «com munisten. voor de kiesdistricten in Oost-Berlijn. Men verwacht echter, dat deze de zetels niet zal bezetten, aangezien de S E D verklaard heeft, dat de verkiezingen onwettig zijn. De communisten, die de uit spraak van de Berlijnse bevol king tegen hun optreden niet kunnen verkroppen hebben hun toevlucht' genomen tot het ver dacht maken van de stemmings procedure. Zij spreken van „schijnverkiczingen. die onder terreur zijn gehouden". ..schaam teloze verkiezingszwendel" en „massa-arrestaties". Met het laatste bedoelen zij de arrestatie van zeventig aanhangers van de communistische eenheids, partij, die werden ingerekend bij pogingen om onrust in enkele kies- bureaux te veroorzaken. Door de overwinning van de so cialisten is de kans zeer groot, dat hun aanvoerder, professor Ernst Reuter tot opper-bcrgemecster van Westelijk Berlijn zal worden ge kozen Qere sociaal-democraat, die een vurige redenaar is en van beroep transportdeskundige was eens zelf communist. Hij omhelsde de rode leer. toen hij tijdens de eerste wereldoorlog als gevangene in Rusland was. Hij kreeg na zijn terugkeer een hoge functie, in de Duitse com munistische partij Sinds de twintiger jaren strijdt Reuter echter in de so cialistische gelederen. Intussen werpt de uitslag der verkiezingen de sociaal-democraten ook een aantal nieuwe problemen op Naar een verslaggever van het A NP. te Berlijn meldt, staat de linker vleugel van de partij op het standpunt dat thans ingrijpende socialistische besluiten genomen dienen te worden. Daartegen ver zet zich de rechterzijde van de partij, die meent dat dit niet het tijdstip is voor zi'Jke maatregelen. (Van onze Haagse redacteur) Op 30 December komt de thee vrij. In de bonnenlyst van die dag zal geen bon voor thee meer wor den aangewezen. Oproep om Britten te negeren Het Britse plan tot vernietiging van het grootste Duitse torpedo- proefstation te Eckenförde in Sleeswijk-Holstein heeft tot krach tige protesten van Duitse zijde aan leiding gegeven. De Duitse Noord-West vakbon- der. zouden hedenmiddag stille de monstratie-optochten houden in tal van steden. Ook hebben de Duitse politieke partijen, in het bijzonder de sociaal-democraten hun leden opgewekt de omgang met Britten te mijden als protest tegen het be sluit tot ontmanteling van dit sta tion. Zij beweren, dat hiermede vestigingsruimte voor ten minste, zeventig industrieën verloren gaat£ De Britten op hun beurt zijn vastbesloten de vernieling heden te laten doorgaan, onverschillig of Duitse arbeiders daar al of niet aan wensen mede te werken. In tegen stelling tot de Duitsers die het proefstation als een onschuldig bouwwerk voorstellen, heet dit in een Britse verklaring „een gevaar lijk oorlogspotentieel". De enige concessie van Britse zijde is, dat achttien gebouwen die tot wonin gen kunnen worden verbouwd zul len mogen blijven staan. We krijgen vrouwelijke notarissen De minister van Justitie blijkt, vol gens zijn memorie van antwoord, be reid in daarvoor ln aanmerking ko mende gevallen vrouwen te benoemen tot notaris. Over 4 dagen verlaat UNO Parijs In April opnieuw bijeen te Lake Success Met 43 tegen 13 stemmen, bij 2 ont houdingen. aanvaardde de Asscmblée van de Verenigde Naties een aanbeve ling van de agenda-commissie, gesteund door de VS.. om de huidige zitting op 11 December te verdagen cn in het nieuwe jaar tA L3ke Success weer bij een te komen. De datum, die oorspron kelijk door de agenda-commissie was vastgesteld voor het begin van de nieuwe zitting, was 1 Februari. Deze datum werd echter in 1 April veranderd door een desbetreffende motie van Ar gentinië die werd aangenomen met 21 tegen 16 stemmen, btf 21 onthoudingen Wereldburger no. 1 bij voorzitter Evatt Dr. Evatt. de voorzitter van de alge mene Assemblée der Ver. Naties, heeft Maandag op zijn bureau ln het Palais de ChaiUot, wereldburger No 1. Garry Davis ontvangen. Het onderhoud duurde een half uur en had plaats in een hartelijke sfeer Woordvoerders hebben verklaard, dat Evatt erin heeft toegestemd, een petitie van Garry Davis aan de leden van de Ver. Naties te doen toekomen Ernest Be vin hervat zijn werkzaamheden De Britse minister van buiten landse zaken. Ernest Bevin. is na een maand verlof om gezondheids redenen weer op zijn ministerie te rug. Donderdag zal minister Bevin in het Lagerhuis het tweedaagse de bat over de buitenlandse politiek openen. Verwacht wordt, dat Duitsland en de blokkade van Beriyn het grootste gedeelte van zyn uiteen zetting in beslag zullen nemen. Dienstplicht in Engeland wordt anderhalf jaar Maandagavond heeft het Britse La gerhuis het wetsontwerp inzake de mi litaire dienst, waarbij de periode van dienstplicht van 12 op 18 maanden wordt gebracht. In derde lezing met 218 tegen 25 stemmen aangenomen Op de grote wintertentoonstelling te Toronto (Canada) trok de Neder landse inzending van tuinbouwproducten zeer de aandacht. Dc Cana dese boeren werden het meest getroffen door de uniforme kwaliteit der geëxposeerde kool. in het bijzonder van de bloemkool. Affiches rond de stand wekten de bezoekers op tot ,Jtopen in Holland", het enige land,, dat op deze tentoonstelling het buitenland vertegenwoordigde. Minister beantwoordt prof. Logemann Volgens een communiqué dat gisteravond op Buckingham Palace werd uitgegeven, is er een lichte vooruitgang waar te nemen in de toestand van koning George. (Van onze Haagse redacteur) De moeilijkheden, die de aan koop van Virginiatabak in Ameri ka tot nu toe hebben belet, zijn thans goeddeels uit de weg ge ruimd. Dezer dagen vertrekt een com missie naar Amerika om voor 2'/2 millioen dollars tabak te kopen in het kader van de Marshall-hulp. Met dit bedrag is wel is waar min der te bereiken dan verleden jaar, maar de tabakspositie van Neder- land wordt er toch aanmerkelijk gunstiger door. Winkeliers willen geen uniforme winkelsluiting In verband met de nieuwe win kelsluitingswet. die in de toekomst waarschijnlijk van kracht zal wor den. en waarbij een uniforme slui ting van alle winkels, gedurende een middag in de week, tot stand zal komen, brachten Maandagmid dag vertegenwoordigers van de vakgroep detail-handel in glas. aar dewerk en huishoudelijke artikelen in een persbespreking hun bezwa ren naar voren. De grote meerderheid der detail listen zou tegen deze verplichte winkelsluiting zijn. Wanneer zij toch doorgang zou moeten vinden, zouden üj aan de Maandagoch eed sluiting de voorkeur geven. Het voorstel van deze vakgroep luidde om desgewenst een verkoop- tijd van 50 uren per week vast te stellen, waarbij rfe ondernemer de vrijheid zou worden gelaten zijn winkel te sluiten, om aan de ver plichting. zijn personeel een halve dag per week vrij te geven, te vol doen. Deze halve dag zou kunnen worden verkregen door de zaak een ochtend of middag te sluiten: door het invoeren van een roulerings- systeem onder het personeel: door een vervroegde winkelsluiting: een latere openstelling, of het inlassen van de middagpauze Een felle brand die Maandag morgen woedde in een woon huis aan de Asserstraat te De venter heeft aan zes personen het leven gekost. Twee volwas senen en vier kinderen kwamen jammerlijk in de vlammen om. slechts drie van de negeil per sonen. die zich op het tijdstip van de brand in het huis bevon den. zagen kans te ontkomen. Het voorlopig onderzoek van de politie heeft uitgewezen, dat de brand vermoedelijk is veroor zaakt door een defect aan de schoorsteen. Tor gelegenheid van het Sint Nl- colaasfeest was de familie Lnde- weges. bestaande uit man. vrouw en drie kinderen, met nog een kind uit Amsterdam naar Deventer geko men. De families sliepen op de zol derverdieping van hef huis en wer den volkomen door het vuur ver rast. Van de familie de Lange hebben alleen de heer de Lange en zijn vierjarig dochtertje het levèn be houden. De derde geredde is me vrouw Lodeweges uit Zaandam. De slachtoffers zijn mevrouw de Lange en haar dochtertje van anderhalf jaar. het Amsterdamse jongetje Thijssen. eveneens anderhalf jaar oud. de heer Lodeweges en zijn zevenjarige dochter en zijn zoontje van vier jaar. Atlantisch Pact Nog deze week contact met Washington De ambassadeurs van de landen der West-Europese Unie zijn gis teren te Washington begonnen met hun besprekingen over het opstel len van een ontwerp voor het At lantisch Pact. Deze besprekingen worden voorlopig nog gevoerd zon der het State Department, maar een Franse zegsman wist te mel den. dat er reeds Woensdag of Don derdag, wanneer de vijf ambassa deurs het onderling eens zijn. con tact zou worden opgenomen met het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken, zo meldt U.P. De minister van Overzeeso Ge biedsdelen heeft op vragen van het kamerlid Logemann (P.v.d.A.) in formaties verstrekt over de gebeur tenissen op Zuld-Celebes. Men zal zich herinneren, dat by de str\)d te gen de opstandelingen In dit gebied van Nederlandse z(jde militaire maatregelen zouden z(jn genomen, die naar de mening van do vragen steller onolrbaar waren, en die bU gebleken juistheid van z(jn Infor maties streng zouden moeten wor den gestraft. De minister stelt vast. dat zich inderdaad by de strijd en kele betreurenswaardige exces sen hebben voorgedaan, met name by bepaalde acties by Mandat. Pare Pare, Rappang en Koelo. Hij deelt mede dat de regering van Indonesië de le gercommandant heeft opgedra gen deze acties aan een straf- rechtëiyk onderzoek te onder werpen. In het antwoord van de minister is een overzicht vervat van de ge beurtenissen, die aan deze acties vooraf gingen. Hij zegt hierbij, dat tet begin van de verzetsacties op ^nd-Celcbes stamt uit de tijd van de Japanse bezetting. Toen ont stond een anti-Nederlandse bewe- Kamerwaarnemers naar Nederland terug De Kamerleden Korthals en Tilanus zijn Dinsdagmorgen per vligetuig naar Nederland vertrokken. Profes sor Romme vertrok reeds Maandag uit Batavia en de heren Van der Goes van Naters en Meyerink aan vaarden de terugreis morgen. Benden-activiteit op Java Het Nederlandse leger heeft Maandag medegedeeld, dat Neder landse patrouilles Zaterdag 20 km ten Oosten van Tjikampek. dat ls 80 km. ton Oosten van Batavia, aan zienlijke verliezen hebben toege bracht aan een grote geïnfiltreerde bende. Aan Nederlandse zijde sneuvelde één man. terwijl twee militairen licht gewond werden. ging, die zich kon ontwikkelen in de tyd na de Japanse capitulatie, toen er een gezagsvacuüm ontstond Door het ontbreken van elk gezag nam de bendenactivlteit hand over hand toe en terroriseerde de bevol king. Door terreurdaden werd de bevolking geïntimideerd. er werden aanvallen gedaan op gezagscentra. Brandstichtingen, moorden en ontvoeringen wa ren aan de orde van de dag. Het herstel van normale verhou dingen vergde, aldus de minister, zeer strenge maatregelen. Deze maatregelen hebben In enkele ge vallen tot de ook door de regering betreurde excessen geleld. Het rapport dat do president van do Verenigde Staten periodiek uit brengt aan het eongres over liet \erloop \an do. militaire en burger- lyke hulpverlening aan Griekenland en Turkije en »lnt ditmaal afsloot op 30 September van dit jaar maakt melding van „aanzienlijke vooruitgang" die Turkije heeft go- boekt by de verboging van zijn mi litaire paraatheid. Wat Griekenland betreft, Is het rapport daarentegen in mineur gestemd. Kon de president voor enkele maanden nog melden, dat dc militaire hulpverlening aan Griekenland tot „opvallende successen" had geleid; ditmaal stelt hij vast. dat de overwin ningen die het Griekse leger in dc afgelopen zomer heeft ge boekt tegen de guerllla-stryders niet het definitieve einde van de burgeroorlog hebben ge bracht. De president schrijft dit toe aan de hulp. die de opstandelingen ont vangen uit aangrenzende commu nistische landen. Deze landen heb ben de terugtrekkende troepen van de opstandelingen-generaal Markos een tydeiyke schuilplaats geboden waar zij zich konden hergroeperen De correspondent van Asso ciated Press valt het voorts op. dat terwijl de president in zijn rapport aan het begin van dit jaar nog sprak van vijftiendui zend opstandelingen, hij hun aantal thans taxeert op twin tigduizend. De president wyt het voortduren der gevechten ten dele ook aan dc aanvoerders van de Griekse troe pen, die hun overwinningen niet Berechting eind 1949 voltooid Executie alleen in zeer zware gevallen De minister van Justitie deelt ln zijn memorie van antwoord mee, dat de regering t a v. gratieverle ning van doodstraffen de richtlij nen volgt, die vorige kabinetten hebben gevolgd, zy acht het uit een oogpunt van „vervelende gerech tigheid" niet verantwoord in de toe komst geen enkele doodstraf meer ten uitvoer te leggen. Dit zal ech ter alleen geschieden in zeer zware gevallen. Er bevinden zich op het ogenblik nog 298 mensen, verdacht van oor logsmisdrijven, in handen van de ju stitie. De minister acht het niet moge lijk een schatting te maken hoe lang het nog zal duren voordat alle politieke delinquenten in eerste ter- myn berecht zullen zyn. Hy ver trouwt er echter op, dat de berech ting einde 1949 zal zijn voltooid. voldoende hebben weten uit te bult ten. Tot dusverre heeft dc militaire hulpverlening aan Griekenland do Vcronigde Staten 210 millioen dol lar gekost. Tegenover verzoeken van Griekse zyde om verhoging van dc mate van hulpverlening stelt do president, dat een beter en meer efficient gebruik van dezo hulp tot hetzelfde doel kan lelden. Bijzondere Hoven nog in functie Het zal niet mogciyk zyn alle Bij zondere Gerechtshoven op 1 Januari 1919 op te heffen. Die in 's-Herto- genbosch cn Leeuwarden zullen pas op 1 Februari 1919 worden geliqui deerd, omdat z(j nog enkele groto 7.aken in behandeling hebben. Do Byzondero Gerechtshoven in 's-Gra- venhage en Arnhem zullen pas in April worden opgeheven, het Hof ln Amsterdam zal nog enkele maan den langer functionneren. Dit deelt de minister van Justitie mee ln zyn memorie van antwoord. Nieuwe rode aanval in China Een nieuw communistisch offen sief in China, dat de rode troepen op iets meer dan honderd kilometer afstand van de hoofdstad Nanking heeft gebracht, is de afgelopen da gen Ingezet. Het is begonnen met een aanval op Klang Jen, waardoor niet alleen Nanking, maar ook de monding van de rivier de Jangtse Kiang in de toekomst gevaar drei gen te lopen. By Klang, waarheen tienduizend communisten optrek ken, worden nog twintigduizend man rode troepen aangevoerd Tsjiang Kaj-Sjek stuurt eveneens versterkingen naar dit front. Ook uit Noord-China worden nieuwe communistische successen gemeld tussen Peking (Peiping) en de Grote Muur. Voorts woedt een slag om Kalgan. de hoofdstad van de provincie Tsjahar. Italiaanse arbeiders naar Nederlandse mijnen Volgens een telegram uit Rome xëerd Maandag tussen de Italiaanse en Neder landse Regeringen een overeenkomst gesloten over het tewerkstellen van Ita liaanse arbeiders in Nederlandse mij nen Te Den Haag kon men nog geen nadere Inlichtingen over deze overeen komst verstrekken. P)E verkiezingen in dc Weste- lijke sectoren van Berlijn hebben gesproken en hun taal is niet mis te verstaan: van het Sta linisme moeten de bewoners van Berlijn-West niets hebben. Zelfs als men de thuisblijvers allemaal zonder meer onder de aanhangers van de sikkel en de hamer zou mo gen rekenen wat natuurlijk dwaasheid is, maar daarom de communisten niet belet heeft om aan te kondïgcn. dat zij dit zouden doen dan nog constateer ik, dat het Stalinisme er ondanks alle ver lokkingen en be dreigingen van zijn zijde geen voet aan de grond heeft gekregen. Dat daarenboven dc socialisten als de grote overwinnaars uit de bus zijn gekomen, is een reden te meer tot verheilgenis. omdat dit bewijst, dat de Berlijners niet in hot rcactionnaire kamp zijn terecht gekomen, ondanks het feit. dat de Russen en de communisten met hun tactiek van maandenlang al hun best cedaan hebben hen hier heen te drijven. Misschien is het voorbarig om uit doze zwaluw een gevolgtrekking te maken over dc komst van de zo mer, maar ik ben toch geneigd om uit de uitslag van-deze verkiezin gen voor mezelf te concluderen, dat het met de politieke heropvoeding van dat deel van het Duitse volk. dat in de Westelijke sectoren van Berlijn woont, toch allerminst wanhopig is gesteld. Belgische tram staakten wegens loongeschil Maandag heeft het genationali seerde Belgische trambedrijf de ge hele dag gestaakt. De staking heeft ten doel een hervatting af tc dwin gen van de loonsonderhand^lingen tussen dc vakbond en de regering. De vakbond wenst een verhoging van het loon. 17.000 employé's van de tram legden het werk in de grote steden neer. Het personeel van tal van bedrijven verscheen hierdoor niet op tyd op z(jn werk. Het platteland ondervond van dc staking geen hinder. Daar wordt in hoofdzaak van bussen gebruik ge maakt en deze diensten function- neerden normaal. T N deze derde - en voorlopig laat- Li z£3*ltxïl 1 ste - beschouwing wil ik aller- IB II 11 eerst aandacht vragen voor de kwestie: uitbreiding van de West europese Unie tot andere staten en zn ja tot welke? Ter voorkoming van misverstand voeg ik hieraan toe, dat deze vraag op zich zelf niet pas aan de orde gesteld is met de besprekingen over het Atlantisch pact, zij is aanstonds ter tafel ge komen, zodra het Pact van Vijf te Brussel werd getekend, maar.... een feit is het. dat dit probleem van een uitbreiding der Westeuro- pese Unie opnieuw geactiveerd is door de onderhandelingen over een Atlantisch pact. Het ligt voor de hard om voor zo'n uitbreiding der Westeuropese Unie naar twee kanten te kijken: le. naar Scandinavië, als dekking van de Noordelijke flank. 2e. naar het Middellandse zeege bied. ter dekking van de Zuidelij ke flank. Beide mogelijkheden zijn dan ook dadelijk aan de orde gekomen en ik wil ovc. beide hieronder het een en ander zeggen. Vooraf zij echter opgemerkt, dat het hele vraagstuk van de uitbreiding der Westeuropese Unie natuurlijk niet alleen 'n kwestie is van de staten, die het Pact van Brussel hebben getekend, maar minstens evenzeer van de staten, welke eventueel toe treden moeten (of kunnen) worden uitgenodigd. Dit laatste blijkt al dadelijk bij zonder duidelijk in het geval van de Scandinavische staten. Want terwijl er bij de Vijf van Brussel zeker geen enkel bezwaar bestaat tegen de uitbreiding vrn hun com binatie met de drie Scandinavische staten, is het er verre van. dat Oslo, Stockholm en Kopenhagen ter zake van een toetreding tot de Unie een zelfde standpunt zouden innemen. Terwijl de regering van Noorwegen van het begin af het meest van de wenselijkheid, ja de noodzaak van een aansluiting bij het Westen overtuigd is geweest, heeft het Zweedse kabinet tot nu toe het meest strak vastgehouden aan de (in twee wereldoorlogen) beproefde neutrallteitsgedachte. Blijkbaar hebben de Zweden de illusie want dat het niet meer dan een illusie kan zijn, is mijn vaste overtuiging dat zij er ten derden male in zullen slagen om buiten een wereldconflict te blij ven. Daar komt nog bij, dat men in Stockholm doodsbenauwd is om iets te doen, wat de Sowjet-greep op Finland zou verzwaren en men is er en vermoedelijk niet ten onrechte van vertuigd, dat het eerste wat er gebeuren zou. wan neer Zweden in het conflict tussen Oost en West partij koos, zou zijn, dat aan Finlands uitzonderingspo sitie achter het IJzeren Gordijn een eind zou worden gemaakt. En Denemarken? Dit neemt een tus senpositie in. Hier voelt men dege lijk de klem van de argumenten, die voor een spoedige aansluiting bij een Westeuropese Unie pleiten, maar aan de andere kant zouden de Denen dit toch ook weer niet graag alleen met Noorwegen, dus zonder Zweden, doen. Practisch is men in Scandinavië niet verder gekomen dan dat op de laatste conferentie van de drie mi nisters van buitenlandse zaken het besluit is genomen om de mogelijk heden van een gezamenlijke defen sie der drie Scandinavische staten in studie te nemen en daarover in Februari (let wel: pas in Februari! verslag uit te brengen. Verder dan deze ongelofelijk bescheiden stap in de richting van een prusgeven zijner neutraliteit wilde Zweden beslist niet gaan. Gezien deze stand van zaken hadden de Vijf van Brussel dan ook al besloten om de kwestie van uitbreiding tot de Scandinavische staten voorlopig maar te laten rus ten. Maar ondanks dat werd de zaak natuurlijk ogenblikkelijk ac tueel, zodra het Atlantisch pact aan de politieke horizon opdook. Im mers Noorwegen en Denemarken liggen ook aan die Atlantische oceaan, nemen daaraan zelfs zo'n gewichtige strategische positie in dit geldt zeer in het bijzonder voor Noorwegen dat het een voudig ondenkbaar is, dat men hen buiten een Atlantisch pact zou kunnen laten. Omgekeerd moet voor beide staten een toetreding tot een Atlantisch pact. d.w.z. tot een verbond, dat de volle garantie van de militaire macht van de Ver. Staten heeft, veel aantrekkelijker door prof. dr. CVD. J. Brandt zijn dan een aansluiting bij de Westeuropese Unie alleen. Wanneer ik het goed zie. dan staat de zaak op het ogenblik dan ook reeds zo, dat, gezien ook de enorme beteke nis. welke een Atlantisch pact kan hebben niet slechts voor West- Europa. maar voor het behoud van de vrede in het algemeen, Noorwe gen en Denemarken zich niet door de gedachte aan de Scandinavische solidariteit zullen laten terughou den van toetreding: ZEKER niet minder ingewikkeld liggen de zaken aan de Zuidelij ke flank van de Westeuropese Unie. Hier komen ook dadelijk de nodige problemen op: Ten eerste het lievelingsdenk beeld van het Engelse Foreign Office, om de Westeuropese Unie te verlengen met Italië. Grieken land. Turkije, de Arabische Liga cn Perzië en zodoende dus het Atlan tische verdedigingssysteem door te trekken tot de Indische Oceaan. Hiervoor voelen de Amerikanen voorlopig niet. zij zijn van mening, dat hiermee te veel hooi op hun toch al behoorlijk belaste vork zou worden geladen. Zij achten het beter om hun hulp aan Grieken land en Turkije te continueren, maar die gescheiden te houden van het Atlantisch pact. De Amerikanen zouden eerder kunnen instemmen met een toetre ding van Italië alleen. Maar ook hierbij zitten haken en ogen aan alle kanten. Want Italië is op het ogenblik als militaire macht waar deloos, het zou zich moeten herbe wapenen. En zou de Sowjet-Unie deze bij het vredesverdrag verbo den herbewapening laten gebeuren (dat zij een flagrante schending van de vredesverdragen in ditzelf de opzicht in Hongarije, Roemenië, Bulgarije heeft goed gevonden, ja aangemoedigd, is volgens Russische logica niet de minste reden om Italië net zo te behandelen), zou Joegoslavië dit dulden? Een van de regeringspartijen in Italië, de socialisten van Saragat, gebruikt juist het argument, dat Italië de communisten in eigen land en Joegoslavfe de Sowjet-Unie niet kan provoceren, om de aan sluiting bij een Westeuropese Unie af te wijzen. En ook onder de Christen-democraten zijn er velen, die precies zo redeneren. De Gas- peri en zijn minister van buiten landse zaken Sforza voelen op zichzelf veel voör toetreding, maar de eerste wil hierbij voor zijn land een gunstige beslissing van het Westen in zake de Italiaan se kolomen uit slaan! Dat is dui delijk gebleken bij zijn jongste be zoek aan Parijs. En hiervan willen de Ver. Staten en nog meer Enge land nu net niets weten. Frankrijk is in deze wel tot een grote mate van toegeven bereid; dit is een van de (helaas) vele punten, waarop h-e t goed functionneren van de Westeuropese Unie en de totstandkoming van een Atlantisch pact ge remd wordt door ver schil van mening tussen Frankrijk en de Angelsak sische staten. T-T N dan is e^ nog de kwestie- Spanje. Hier ligt de zaak niet zo, dat er van die kant bezwaren gemaakt worden of te verwachten zyn. Heel algemeen gezegd zou Franco alleen maar dolbiy zjjn, wanneer hy niet langer een uitge stotene zou zyn. Maar dit is nu juist wat de Westeuropese staten, die niet zo vlug van vergeten en vergeven zijn (en in het byzonder ook de publieke opinie in die sta ten!) de caudillo niet gunnen. Een feit is natuuriyk, dat zuiver poli tiek en strategisch gezien Spénjc zeker zo onmisbaar is by een At lantisch pact als b v. Noorwegen. Vandaar dan ook, dat de zich noe mende realisten in de politiek en de alleen maar militairen betogen, dat men Franco er by moet halen, omdat hij nu eenmaal niet weg te krijgen is en men moet roeien met de riemen, die men heeft. Daar staat tegenover, dat de morele en de psychologische bezwaren van het standpunt der realisten wel eens zo groot konden blyken, dat de (materiële) winst van het mee doen van Franco al vry gauw of op de duur niet zou opwegen -tegen de (geesteiykc) schade. Op dit laat ste standpunt hebben zich. anders dan vele Amerikaanse militairen en Congresleden, voorlopig Marshall en het State Department geplaatst. Maar in ieder geval is ook dit ob stakel op de weg naar uitbreiding van de Westeuropese Unie nog lang niet uit de weg geruimd Zo zyn er problemen te over. Het ls mogelyk en lk houd dit zelfs voor zeker dat de totstandko ming van het Atlantisch pact niet zal behoeven te wachten op de op lossing van alle problemen, welke ik in dit artikel heb aangesneden. Ik neem aan, dat men het betere niet de vijand zal laten worden van het goede en dat men zich dus in eerste instantie beperken zal tot een verbond tussen de Ver. Staten en Canada enerzyds, de bestaande Westeuropese Vnie anderzyds. Zo'n verbond zou ik ln de gegeven om standigheden zonder meer toejui chen. Ik heb in deze beschouwing alleen by voorbaat willen waarschu wen tegen de opvatting, dat wy er met het sluiten van zo'n Atlantisch pact meteen al zouden zijn. Neen dan begint het pas of weer! bestel Een Wecnse advocaat heeft officiële toestemming gevraagd voor de oprich ting van een nieuwe polltleko partij, die een verplicht huwelijk van alle vrijge zellen tussen 30 cn 65 Jaar voorstaat Do advocaat, die zelf 75 is, verklaarde op de stemmen der vrouwen tc kunnen re kenen. Ook een neger kan hier recht krijgen", zei een geheel uit blanken be staande Jury in dc Amerikaanse staat Alabama en veroordeelde een blanke, die twee Jonge negerinnen had aange rand, tot 45 jaar gevangenisstraf. Jose Marin Bayonn tc Barcelona, heeft toen zij hoorde dat Churchill voor het eerst op zijn verjaardag gcen*slgnrcn had ge kregen. alsnog per luchtpost een reuzen- sigaar gestuurd. Zij heeft Winston ver zocht als bewijs van ontvangst het bandje terug tc zenden Dc schrijfster van de geruchtmakende rgman Forever Ainber". Kathleen Windsor. Is vorige weck gescheiden van de Amerikaanse bandleider Artie Shaw. ZIJ was zijn ze vende vrouw. BIJ de uitspraak voor de rechter was Kathleen zeer nerveus. De eerste drie echtscheidingen zijn altijd het ergste, zei ze. Drie schooljongens vonden ln het dorpje Llopcsl even bul ten Athene een beeldje. Zc waren van plan het te verkopen en kregen daar over ruzie. Een van dc Jongens liep naar dc politie, die het beeldje ln beslag nam cn ontdekte dat het een Aphrodite is, die waarschijnlijk uit dc vyfdo eeuw voor Christus dateert De Spaanse posterijen zitten een beetje in met de brieven, die Nederlandse kinderen aan Sinterklaas te Madrid sturen met hun verlanglijstjes. Zij hebben de brieven doorgezongen aan de Ned lcgntle in de hoop. dat het adres van de heilige daar bekend ls In het ziekenhuis te Bar naul in Siberië ontdekten artsen dat een patiënt het hart rechts en zijn maag links had zitten. De Amerikaanse filmster, Rita Hayworth. die na een va- cantle In Mexico en Havanna met prins Aly Khan, dc zoon van de Aga Khan. in Hollywood terugkeerde ls door de filmmaatschappij ..Columbia Pictures" geschorst. ZIJ had Donderdag al terug moeten zijn om aan een nieuwe film te beginnen Twee Poolse ingenieurs hebben dc eer opgeëist van een ..sensa tionele uitvinding", het maken van gra- mofoonplaten van papier. Hun electro- chcmisch opname-systeem zou 20 maal goedkoper zijn dan het thans gebruike lijke. Een diamanten ring ter waarde van 22.000 dollar, die mevr. Estellc Auguste bij de opening van het seizoen van dc Metropolitan Opera te New York verloor, is thans terug gevonden in een champagne-koeler. De zoon van prin ses Elizabeth is Zondag voor het eerst ln de kinderwagen een half uur bulten geweest Helen Rowe. zijn kindermeisje ën Margaret MacDonald. het kamer meisje van zijn moeder, reden hem rond ln de tuin van Buckinghampalace. Weerbericht VEEL WIND Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Meest krachtige en langs de kust tij delijk harde of stormachtige wind tussen Zuid en Zuid-West. Veran derlijke bewolking met op de meeste plaatsen enige re gen. Weinig ver andering in tem peratuur. 8 December: Zon op 8 34, onder 16 29; Maan op 13.33, onder

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1