Verkeersongeval eist dode Jacob Dooyewaard Voorlopige grenscorrecties nog niet toegestaan Noteert U even Bregman redde de eer Kanarie-expositie „Ons Genoegen" 2 Dinsdag 7 December 1948 STADSNIEUWS Tegenover hotel „Birkhoven" botste Maandagavond omstreeks ach» uur n vrachtwagen, bestuurd door de 40-jarige D. uit Amersfoort, tegen de achterzijde van een trailer beladen met planken, die In de C3binb drongen. De chauffeur werd met ernstige inwendige verwon dingen naar het Lichtenberg Zjckcnhuis overgebracht en ls daar in de loop van dc nacht overleden Er waren bij het ongeval drie auto's betrokken De eer ste een onbekend gebleven vracht wagen met aanhanger stopte ln de bocht van BIrkStr.iat en B. W -laan De met planken geladen- trailer, die er ach ter reed, hield eveneens stil. Toen even daarna de voorste wagen weer op gang kwam. bracht ook de tweede chauffeur zijn tienwielige auto weer aan hel rij den Deze was nog maar twee A drte meter opgetrokken, toen de bestuurder ervan, zekere E uit Bergh, voelde dat zijn wagen van achteren werd aange reden Het bleek dat dc planken, die bulten dc oplegger staken, de voorzijde van dc derde wagen geheel haddeti in gedrukt Politie stelde vast dat aan de planken wel een rode vlag doch geen rode lantaarn was bevestigd. De belde wagens werden in beslag genomen Gerard Bos doodde landgenoot Gerard Bos uit Maarn zal Don derdag terecht staan voor het Bij zonder Gerechtshof te Amsterdam, zitting houdend te Utrecht. Bos heeft o.m. op 23 Februari 1945 te Amersfoort, tijdens een transport van personen voor tewerkstelling, geschoten op J. Versluis, die trachtte te vluchten. Versluis over leed. Dit is wel het belangrijkste punt van de tenlastelegging, die uit drie punten bestaat. Rijdend postkantoor in Amersfoort Het lijdend postkantoor zal 14 December, na een rondrit door Amersfoort, standplaats innemen aan de Korte Gracht voor de ver koop van kinderzegels. Zij, die bij dit rijdend postkantoor hun zegels willen kopen, kunnen deze laten voorzien van een speciaal post stempel. gaat exposeren in d'Oude Lanteern Het is de laatste tijd wat stil in d'Oude Lanteern. Het wachten was Gud-Soesterweg, die zij er van ver- Werd postambtenaar aangebracht? Het valt moeilijk zonder meer uit te maken of Francina v. d. Linden, echtgenote van de NSB.-er W. v. Kleef, opzettelijk verraad pleegde, dan wel ondoordacht haar mond voorbij praatte, toen zij er zich bij een onderofficier van het Duitse leger (die later een verkeer de Nederlander bleek te zijn!) over beklaagde, dat de brieven van haar man, die in Duitsland werkte, en diens geldzendingen zo traag over kwamen. Het ergste was, dat zij in dit verband de naam noemde van de postambtenaar Hagevoort van het hulppostkantoor aan de Winkeliers lieten lichten in etalage branden Van het verbod om de étalage verlichting te laten branden trek ken sommige winkeliers zich niets aan. Maandag werden aan zeven winkeliers waarschuwingen uitge deeld. Als ze weer worden be trapt zullen de maatregelen wat rigoureuzer zijn. Jeep nam bocht te ruim Een jeep, die van de Arnhqmse- weg kwam en de overweg naar de Vermeerstraat wilde passeren, nam de bocht veel te ruim en reed de 28-jarige wielrijder B. aan, wiens linkerbeen werd gekneusd. De G.G. en G. D. nam de gewonde mee naar de Westsingel, van waar hij na te zijn verbonden naar huis werd gebracht. Het rijwiel liep nogal wat schade op. op restauratie van de voorgevel cn enkele andere voorzieningen in het gebouw zelf Deze restauratie is nog even uitgesteld en zeer begrij pelijk grijpt de leiding van dit kunstcentrum deze gelegenheid aan om in de vertrouwde sfeer opnieuw goede kunst te exposeren. Jacob Dooyewaard, een kunste naar van naam, zal van 11 Decem ber tot en met 9 Januari vier en dertig van zijn beste werken ten toon stellen. Het is geen jeugdige kunstenaar meer. Dooyewaard, die in Amersfoort heeft gewoond, werd in 1876 geboren. Zijn werk is mees terlijk en zal als het oeuvre van een Breitner en andere groten in de schilderkunst altijd blijven bloeien. De bekende kunstbeschou wer R. W. P. de Vries Jr. schrijft in zijn boek „Jacob Dooyewaard en zijn werk" onder meer: „Zo zien wij Jacob Dooyewaard bij het overzichtelijk beschouwen van zijn oeuvre van de begaafde jongeling langs vele en moeilijke wegen komen tot de rijpe kunstenaar voor wie er geen problemen meer be staan en die in de gilde-periode de meestertitel waardig was." Dooyewacrd houdt zich bezig met portretten, interieurs, stille vens en landschappen schilderen en werkte gedurende de jongste oorlog in Noorwegen. De expositie wordt Zaterdagmiddag om drie uur geopenci door de heer N. Blokker, secretaris van de Utrechtse kunst kring. dacht de geldzendingen en de post stukken opzettelijk te vertragen. Het gevolg van een en ander was, dat de ambtenaar in' kwestie door vier S.S.-ers, waarbij de on derofficier Eijsink, met wie de vrouw een relatie onderhield, werd gearresteerd en ongeveer een maand in gevangenschap heeft ge zeten. De Monyé beschoot jonge Nederlanders Ex-burgemeester van Woudenberg komt voor Op Donderdag 9 December wordt voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, zitting houdende te Utrecht, de zaak behandeld tegen Johan P. A. de Monyé. burgemees ter van Woudenberg in bezettings tijd. De Monyé heeft te Wouden berg, Maarn en Maarsbergen met anderen verscheidene personen ge arresteerd. In September 1943 verschafte hij dr. Bodens te Utrecht, die voor de Duitse spionnage- en contra-spion- nagedienst werkte, blanco per soonsbewijzen, afkomstig uit de administratie van de gemeente Woudenberg. Op 21 September 1944 heeft De Mony.é zich in gezelschap van twee Duitse soldaten naar de woning van de heer Hardeman te Ameron- gen begeven 'en vijf jonge mannen gearresteerd. Hij liet hen naar de plaats brengert, waar de spoorlijn Woudenberg-Veenendaal was op- De behandeling van deze zaak i geblazen. Daar zou De Monyé heb- voor de "kantonrechter voor Trib'u- ben deelgenomen aan de beschie- naalzakcn heeft Maandag niet het "n8 van dez' >on^ mannen-, volle licht op deze affaire gewor pen. De vrouw hield vol niet de Soest bedoeling gehad te hebben de amb tenaar bij de Duitsers aan te bren gen. Zij had volgens haar zéggen, alleen maar geklaagd. Ook Eijsink, als getuige gehoord, verklaarde de zaak niet rechtstreeks bij zijn chefs aanhangig te hebben gemaakt, maar hij moest wel toegeven onder zijn vrienden te hebben gepraat, met het gevolg, dat het geval ten slotte bij de Duitse autoriteiten kwam. De verdediger, mej. mr. Jacob, betoogde, dat de opzet tot verraad ontbroken heeft en vroeg vóórhaar cliënte, wier N.S.B.-er schap zij niet kon ontkennen, een milde straf. Uitspraak op 20 December. (Van onze Haagse redacteur) Wij vernemen dat tijdens de be sprekingen van de zes landen in Londen over het Duitse vraagstuk ook het voorlopig accoord aan de orde is geweest, dat is bereikt tus sen Nederland en de vertegenwoor digers van de mogendheden, die West-Duitsland bezetten, over de uitvoering van een aantal voorlo pige grenscorrecties. Deze behande ling in Londen heeft echter voor lopig niet het gewenste resultaat gehad. De bedoeling was om door geringe verleggingen van de grens controle te krjjgen over bepaalde stroomgebieden, zodat Nederland maatregelen zou kunnen nemen om overstromingen te voorkomen. Voorts om door enkela-andere klei ne grenswijzigingen aanzienlijke wegcorrecties op Nederlands gebied tot stand te brengen en b.v. ook om het deviezenverhes te voorkomen, dat ontstaat bij het verwerken van Nederlandse grondstoffen in een Nederlandse industrie op Duits ge bied. Het betreft dus technische wijzi gingen, die echter allerminst als een loslaten van de oude eisen tot grenscorrectie kunnen worden uit gelegd, doch slechts een vooruit- OVERGEPLAATST De^ heer YV. Ritman, Inspecteur van 's Rijks belastingen en hoofd van de inspectie der registratie en successie te YVageningen, is over geplaatst naar Amersfoort cn aan gewezen als hoofd van de Inspectie der registratie en successie aldaar. GRAND THEATRE. Snouckaert- laan 4, tel. 4632. van 4 t.m. 9 Dec. „Het gebeurde morgen". Zondag 24.156.45 en 9 uur. Overige dagen 2.30—6.45 en 9 u. CITY THEATER, YY'estsingel 7b, tel. 6572, t.m. Dec. „Een moor denaar bekent". Zondag 2—4.15 6.45 en 9 uur. Overige dagen 2.306.45 en 9 uur. REMBRANDT THEATEJR, Lan- gestraat 129, t m. 9 Dec. „Het Moederland". Zondag 2—4.15— 6.45 en 9 uur. Vrijdag en Zater dag 2.306.45 en 9 uur. Overige dagen 2.30 en 8 uur. 7 Dec. Volksuniversiteit, Muurhui zen 9. 8 uur dr. K. van Brakell Buys. Onderwerp: „Boeddhisti sche Filosofie". DANSEN: CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14. Tel. 5685. Woensdag 20—23 uur. Zaterdag 20 —23 uur. Zondag 's middags 15—17 uur 's avonds 20—23 uur. CABARET DANCING „De Stlcht- se HeuvelUtrechtseweg 180. Tel. 3494 Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19.30—23 uur. J. VAN SCHAIK: Café Leusderweg bij spoorwegovergang. Tel 5510. Woensdag 8—11 uur. Zaterdag 8— 11 uur, Zondag 8—11 uur. 9h dacki Gedeelde weelde GISTEREN schreven wij over de betrekkelijke weelde, die in vele gezinnen heeft geheerst bij het vieren van het Sinterklaasfeest. Velen zullen de smaak van het let terbanket nog op de tong proeven, ze geuren met een nieuwe das of nieuwe handschoenen, de kinderen zijn na schooltijd bezig met het pas gekregen speelgoed, een pop, een mecanodoos, een auto-tje of een electrische trein. Maar niet alle gezinnen hebben van die weelde geproefd, niet alle kinderen zijn blij gemaakt op deze feestdagen, aan vele deuren is de Sint voorbij gereden. Wij schreven enkele dagen vóór Sinterklaas ever deze misdeelde kinderen; wij willen hun nu graag een blij kerstfeest bezorgen. Ge heel daarin slagen zullen wij niet, want een blij kerstfeest bezorgt men iemand niet door hem een cadeau-tje te geven, daar komt nog- iets meej aan te pas. Maar wij kun nen er iets toe bijdragen, zeker voor kinderen. Hebt u zelf of hebben uw kinde ren eigenlijk niet iets te veel gehad op het feest van Sinterklaas? Kun nen u en uw kinderen er rustig van genieten, terwijl u weet, dat dui zenden kinderen hunkerden en niets hebben gekregen? U weet, dat ons blad zich be schikbaar stelt om de gaven, die u voor het kerstfeest van misdeelde kinderen wilt afstaan, te verzame len en aan daarvoor in aanmerking komende verenigingen af te dragen. U weet ook wat nodig is: geld, voedsel, lekkernijen, kleding, speel goed, boeken. De meeste van ons hebben wel iets te missen, niet iets, dat men anders zou weg gooien, maar iets goeds. Ik dacht zo, dat wij niet langer moesten talmen, maar onmiddellijk iets moesten brengen of sturen aan het bureau van de krant. U weet het adres. Enu weet ook, dat gedeelde weelde dubbele weelde is. Ons dagelijks teveel Pas bij een verkeerscontróle blijkt duidelijk hoevelen er dage lijks weer tegen de verkeersregels zondigen en in hoe grote mate. Met gevaar voor eigen leven doen tal van weggebruikers juist het te genovergestelde van wat geboden i.-. Het rijwielpad op de B.W.-laan bijvoorbeeld laten heel wat fietsers links liggen. Zfj rijden liever op de drukke autoweg, waar geen ruimte voor ze is. Vier van die eigenwij zen werden gisteren weer bekeurd. Een fiets is pas een kostbaar bezit als ze gestolen is. En er staan er heel wat voor 'het grijpen in onze stad, ongesloten en onbe heerd. De politie ontfermde zich weer eens over zo'n eenzaam vehi kel. Burgerlijke Stand GEBOREN- Lconardus Valentljn, z v H N v d Hoek en G J H Runsscnaars; Robert Gerrlt Willem, z v W Timmer en H J Bluemink: Hendrlka Hilletje Allda, d v P Brongers en A Donselaar: lebc, 7 v J Mulder en S J C de Wekker, Hcn- riette Maria, d v J H T Voest en H M Engelaar. Gerhardus Hendrlkus Maria, z v W A Teunissen cn J F M v Dartel; Abrahammina Lieselotte. d v L W Meyer cn G W v Empelcn. OVERLEDEN: Jan Nlemantsverdrlet. 52 jaar. ongehuwd; Marrlgje Jalving. 66 Jaar. geh met J Lok: Maria Huiberdl- na Dtjknuizen. 4 jaar; Neeltje Krijt, oud 85 jaar, geh met J. Poelman Auto slipte door Een auto, die op het kruispunt Vondellaan. Utrechtseweg, Emma- laan draaide om naar de stad terug te rijden, veroorzaakte Maandag ongewild een lichte aanrijding. Van de andere zijde kwamen n.l. twee auto's, waarvan de voorste voor de manoeuvrerende wagen stopte. De achterste moest dus plotseling ook remmen, wat ook gebeurde. Het wegdek was echter nogal glad zo dat ze dooi slipte en tegen de eer ste wagen botste. Er ontstond lich te materiële schade. Bavoort liet de Sint komen Door taai volhouden van enkele bestuursleden der Buurtvereniging „Bavoort" te Leusden. weet deze vereniging zich nog steeds te hand haven. En dat zij er mag zijn werd gisteravond bewezen, toen op ver zoek van „Bavoort" in het café van Van Dalfsen Sinterklaas met zijn onafscheidelijke Zwarte Piet ver scheen. Zij werden met luid gejuich ontvangen door een groot aantal kinderen, terwijl ook verschillende ouderen belang stelden in het be zoek van de goede Sint Allen werden deze avond naar hartelust getracteerd op chocolade melk en snoep, terwijl Piet met gul le hand lekkernijen in de zaal strooi de. In de wedstrijd tussen Dc Vergulde Wagen cn Centraal ln de Cadrc Klasse van de N B B. Maandagavond ln Café ..Centraal" te Soestdljk was de eerste partij tussen Van Vliet (V.W.) en Waasdorp (C maar middelmatig en beiden gingen tot de 2öe beurt precies gelijk op. In de 35e beurt beëindigde Waasdorp de partij. Van Vliet stond toen op 177. Van Vliet (200) 177 35 29 5 05 Waasdorp (200) 200 35 30 5 71 De partij tussen Steffcn tV.W.) en Verkerk tC.) begon onfortuinlijk voor Steffcn, daar hij zelf bij de eerste sloot pjbdeide. terwijl Verkerk een serie van 23 caramboles maakte De 75 caramboles die Steffcn meer dan Ver kerk moest maken, bleken voor hem ten geweldige handicap. In de 21e beurt maakte Verkerk een einde aan de partij, door een serie van 62. Stoffen (300) 144 21 25 6.85 Verkerk (225) 225 21 62 10.71 De partij tussen Bregman (V.W.) en Jac Stalenhoef iC.) was feitelijk een partij waar geen belang moer bij was voor Centraal, alleen de Vergulde Wa- gcnspelcr kon de eer voor zijn club nog redden cn dit heeft Bregman dan ook gedaan. Bregman (225 225 4 0 28 5,62 J. Stalenhoef (225) 193 4 0 26 f.82 Feestavond „Ruso" De traditie getrouw, bood de Ont- wikkelings- en Ontspanningsclub van het personeel der RUSO-fabrie- ken ter gelegenheid van het St. Ni- colaasfeest. haar leden met genodig den Zaterdagavond in de zaal van „Bosch en Duin" een intieme feest avond aan. De O. en O.-club bracht een non stop revue onder de titel „Cocktaii en Confetti". De muzikale omlijsting werd verzorgd dooi* de Soester band „The Typhoons" ,o. 1. v. Hans van Schalkwijk. Aan 't slot dankte het personeels lid, de heer R. Hilhorst en bood de adj. directeur van het bedrijf, heer Terhorst, een blijvend aandet£ ken aan. Mevrouw Tei horst kreeg bloemen. Ook St. Nicolaas kwam en deze deelde met gulle hand cadeaux aan het personeel uit. Zondagmorgen was het St. Nico- laasfeest voor de kinderen van het personeel. 1/ Prijs 22ct. Van de dezer "dagen In St. Aechten gehouden tentoonstelling van kanaries, waar de leden van de Amersfoortse kanarievereniging „Ons Genoegen" 85 kleur cn 132 zangvogels voor hadden ingezonden, bestond veel belangstel ling De prijzen werden ais volgt toe gekend. Hazarvogcls: klasse 1: (vier vogels ln eigen teelt 1948) 1. A. Sleeking 358 p 2. Idem 345 p 3. idem 334 p.: 4. Vcenendaal 312 p. Kiasse 2 (twee vogels clgcn teelt 1948) 1. A. Sleeking 189 p.; 2 idem 186 p.. Idem 184 p.; 4. A. Onwezen 174 p. Klasse 3: iccn vogel eigen teelt 1948) 1. A. S.ec- king 84 p.. 2. A. Onwezen 78 p 3. Vecnendaal 68 p. Klasse 4- (eon vo gel eigen teelt oud) 1. E C. Schoon- derbeek 60 p. Klasse 5 (open kiasse) 1. A. de Graaf 87 p. Belg. Watersla gere klasse 6. (4 vogels eigen teelt 1948) 1. F. J. Wctstcijn 369 p 2 H. P. ten Beest 366 p.; 3, C. Middendorp 296 p Klasse 7. (2 vogels eigen teelt 1948), 1, C. Middendorp 194 p; Idem 175 p.: 3 G. UI ter t 132 p. Klasse 8. (1 vogel eigen teelt 1948). 1 H P. ten BcesL108 p.; 2. G. van Es 106 p 3, H. P. ten Beest 105 p. Klasse 9 (1 vogel eigen teelt oud) 1. C. Middendorp 108 p Kiasse 10. (open klasse) 1. F. J Wetsteljn 114 p.; 2. idem 111 p. Klasse 11. (kleur en postuurvogels) 1. F. L Wels 90 p.: 2. R Stoffer 88p. Klasse 12 (div. eigen teelt 1948) 1. A. Stam 89 p 2. Idem 38 p. Klósse 13 (div. open klasse) 1. D. van Ginkei 91. 2 F. L. Wcls 87+ p Klasse 14. (zilvcrsabel eigen teelt 1948) 1. A. Stam 90 p.: 2. idem 89 p. Klasse 15 (div Isabel eigen teeit 1948), 1 D van Gin kei 91 p.; 2 Idem 90 p Klasse 16. (div. open klasse), 1. R Stoffer 88 p 2 T L. Wels 87 p Klasse 17 (ci troen eigen teelt 1948) 1 J Waan ders 92 p„ 2. F. van Brake! 91 p; 3. J. Barbie 91 p Kiasse 18 (citroen open klasse). 1. E. van Brakcl 93 p. Klasse 19, (oranje-rood eigen teelt 1948). 1. D, van Glnkel 87 p ~2 D A Bouwmeester 86 p. Klasse 20. 'oranje rood. open klasse). 1. D. van Ginkcl 90 p R Stoffer 89 p Klasse 21. (wit. eigen teelt 1948). 1 Jac Barbie 91 p J. Kaak 90 p. Klasse'22 (wit open) 1. M. Vcenendaal DO p.; 2 T. L. Wels 89-fp. Klasse 23 (oranje, eigen teelt 1948), 1 J van Brakel 90 p 2. J Waanders 88+ p. Klasse 24. (oranje open k'.assc) 1. J Waanders 88 p.; 2 M. Vcenendaal 87 p Klasse 25 (zalmtype. eigen teelt 1948) 1 R Stoffer 83 p. Klasse 26 (zaimtype. open klasse), 1 G. Stam 89 p.; 2 T L Wels 87 p. Kiasic 27. (oranje- schimmel eigen teelt). 1 G Koenen o2 .2 Waanders 88 p Klasse -8 (gekuifden eigen teelt) 1 J van Dijkhuizen 89 p 2 A. Stam 88'p Klasse 29 (oranje, bont). 1. C. Wijnen 04 p. Klasse 30 (div. bont eigen teelt), 1. J Laseur 89 p.; 2 j. Dlik hulzen 86 p. Kiasse 31 (div. bont open klasse). 1. D. van Glnkel 87 p R. Stoffer 86+ p. Schaken Hoe De Vries zijn titel won Na een nerveuze, spannende strijd is het L. de Vries gelukt-beslag te leggen op de titel „Kampioen van Amersfoort". De Vries wint hier*- mede het tournooi met 6Y£» uit, 7, terwijl Goossens tweede is gewor den-met 6 uit 7. Over de partij het volgende. De Vries met wit opende met d4, waartegen Zwart de Ko- nings-Inöische opstelling kiest. Aanvankelijk gaan beide partijen gelijk op waardoor de posities zich toespitsen en. het duidelijk wordt dat- een afruil van stukken ten slotte onvermijdelijk zal worden. De spanning neemt toe als beide spelers in hevige tijdnood komen. Tenslotte komt het critieke mo ment. De niet te vermijden afruil vindt plaats cn als beiden nog juist voor de tijdscontröle hun 35e zet hebben gedaan treedt een ont spanning in, waarin men de stel lingen eens rustig kan bekijken. Ogenschijnlijk lijkt het dat zwart iets beter, staat. Zijn nog niet in de strijd gesneuvelde officieren staan alle in gynstige aanvalspo sitie ten opzichte van de witte Ko ningsstelling en het ziet er naar uit dat wit de aanval moeilijk zal kun nen pareren. De Vries brengt hier echter een schitterend, zowel ma terieel als positioneel verantwoord kwaliteitsoffer. Materieel omdat blijkt "dat zwart voor de kwaliteit twee pionnen zal moeten geven, positioneel omdat hierdoor de wit te d-pion door het zwarte centrum bieekt cn hoogst gevaarlijk wordt. Het beeld van de strijd wordt hier door als bij toverslag anders. De zwarte aanval is gebroken en zwart moet zich thans verdedigen tegen de gevaarlijke witte d-pion. Al spoedig blijkt dat zwart, om deze pion onschadelijk te maken, de kwaliteit zal moeten teruggeven. Een ruil van T tegen P en pion. Hierdoor zijn echter alle officieren van het bord verdwenen terwijl wit een overwicht aan pionnen heeft, waartegen de zw. Majesteit machteloos staat. De nederlaag van zwart is vanaf dit moment slechts een k wést ie van tijd. Wel doet Goossens nog cnl^le wanhopige pogingen om remise te verkrijgen, doch De Vries maakt geen fout en wint hiermede de interessante par tij en het tournooi. A.C.D. WON MET 14—6 Gisteravond speelde A.C D. I in „Bethel" tegen Bunschoten 2 en won won met 14—6 De persoonlijke uitela- gen waren; A.C D I—Bunschoten II. A. de Wit—J. v d Goot 2—0 J Duijst H. Hopman 02: G. v. d. Scheer—E v. Tarnden 11: L W HamminkW. v. d. Groep 1—1; S J. BomhoffG. Poort 1—1: K Buiten—A. v. Twillert 2—0. G. Brockmaat—B. Hartog 2—0; H. Duits— J. Heinen 11; C SchmidtS Hartog 20; H WoerstelJ de Graaf 20. Thans ook auto's met straalaandrijving? Volgens een artikel in de Britse pers, zijn proeven met straalmoto ren voor automobielen genomen, welke zulke goede gevolgen had den, dat een begin zal woiden ge maakt met het ontwerpen van straalmotoren vool- kleinere auto's. Het experimentele model straal motor is ontworpen voor vracht auto's en autobussen. Volgens het artikel zal de nieuwe straalmotor gemakkelijk in het achterdeel van de chassis aangebracht kunnen worden. Het rijden zou vergemak kelijkt worden daar slechts op rem, snelheid en stuur gelet zou behoe ven te worden. Eei\ versnelling zou niet nodig zijn. De nieuwe motor zal goedkoop te produceren zijn cn de snelheid van de automobiel zal groter wor den. Voor de verbranding zou bij na alle brandstof geschikt zijn Als voorbeeld wordt het geval aange haald van een vliegtuig, dat kolen stof als brandstof gebruikt. Handel met Canada in gevaar De, heer N. H. Blink, hoofd van de Nederlandse delegatie bij de FAO (organisatie voor voedsel en landbouw) te Washington, heeft, naar aanleiding van zijn besprekin gen met de Canadese tarweraad verklaard, dat tenzij Canada zijn invoer uit Nederland vergroot, ons land gedwongen zal worden zijn aankopen van Canadese goederen te verminderen. De laatste drie jaar importeerde Nederland tien maal zoveel uit Canada als Canada uit Nederland. Op heterdaad Toen ik gisteravond heel laat thuis kwam trof ik in de gang een man aan die eerst erg van me schrok en onmiddellijk daarna een brutale toon aansloeg. Sta, of ik schiet gromde hij hees en met een vreemd accent en hield me efen re volver op de borst. Doe niet zo dwaas, lachte ik schril, ik zal je heus niks doen. ik weet best dat je een inbreker bent, maar wat zou dat, ik ben goed ver zekerd tegen inbraak, doe dus dat ding maar tveg en steek het in je zak. De man keek me erg wantrou wend aan, maar hij liet de revol ver toch zakken Ik doe het ook niet voor m'n plezier, sprak hij nors. maar je moet toch eten. 't is anders een zenuwe werk, je kan het van me cadeau krijgen, man, wat schrok ïk-daar net van je, wie komt er nou zo laat thuis. Hoe ben je eigenlijk binnen geko men, vroeg ik nieuwsgierig en erg opgelucht toen ik zag dat de man zijn revolver opborg. Kunst, zei de man met vaktrots, gewoon met een sleutel natuurlijk, hier met deze sleutel en dit kleine vijltje kom ik binnen waar ik wil, schepte hij op en hij liet me de inbrekerswerk tuigen zien. Da's m'n hele gereed schap. pochte de man verder, van brandkasten en zo moet ik niks heb ben, ik doe het maar in 't klein, zie je. dat is het minstejMsjco en altijd maar tweemaal in de weck' iVIaah- dags en Vrijdags, dat zijn m'n ge luksdagen, ik ben nog nooit'gegre pen moet je weten en ik werk nou toch al wéér gauw laat 's kijken een jaar of drie. maar altijd al leen, van maats moet ik niks heb ben. da's veel te gevaarlijk. Maar hoe kom je er nu bij juist bij mij binnen te gaan, sprak ik ge animeerd. want ik vond het nu wel een interassante ontmoeting, het ziet toch niet bepaald uit of er wat te halen valt Och, overal is wel wat te halen, zei de man vertrouwelijk, maar hier viel het wel tegen.-dat moet ik zeg gen. hier. heb je de rommel terug en hij opende zijn tas en haalde er wat tafelzilver en het gouden horloge van mijn vrouw uit. O. dank je, zei ik verheugd, het is toch wel heel prettig dat ik het terug heb. vooral dat horloge. Zo da's alles, zei de man en hij liet me als een gooche laar de bodem van zijn tas zien. Ik was zo dankbaar, dat ik de man een glas bier aanbood. Nou, vooruit, zei hij. laten we het af drinken. Toen ik naar de keuken wilde lo pen kwam mijn vrouw ineens lachend achter de trap vandaan en klopte me goedkeurend op de schouder. Bravo, zei ze. je valt me mee. ik had gedacht dat je vrese lijk bang zeu znn, maar nog banger was ik dat je die goeie oom Karei van me aan zou vallen, ik heb je toch wel eens verteld van oom Ka- rel uit Amerika, nou dat is ie nou, we hebben almaar op je zitten wachten en oom heeft zóveel ver teld van zijn ontmoetingen met gangsters en ander gespuis dat ik dit plannetje maakte om eens te zien hoe jij je in zo'n geval zou hou den. nou ik moet zeggen het viel me niet tegen. Zo. zei ik. DESIDERIUS lopen zouden betekenen op de Ne derlandse eisen. De Franse regering schijnt deze eisen wel gunstig gezindste zijn en ook aan Amerikaanse zijde staat men er niet afwijzend tegenover Dat deze kwestie niet kon worden geregeld, vindt zijn oorzaak vooral in de houding van Engeland, dat verantwoordelijk is voor het betref fende deel van Bizbnia. De EngeL sen staan op het standpunt, dat' vooral onder de huidige omstandig heden in Duitsland geen onrust on der de Duitse bevolking moet wor den aangewakkerd. Men deelde ons mede, dat Neder land zowel aan deze voorlopige grenscorrecties, als aan het gehele complex van eisen, vervat in de desbetreffende nota van 1946, on veranderd blijft vasthouden. Leider van Stern-groep voor zijn rechters Zaterdag is te Acre (Israel) het proces begonnen tegen Nathan Friedman Y e 11 i n, de 35-jari- ge leider van de Stemgroep. Hij moet zich verantwoorden als lid van een organisatie die op grond van de Israëlische noodwet als ter roristisch geldt. Deze „wet op het terrorisme" werd een week na de moord op graaf Bernadotte van kracht. IE molenberg MIEP ZWIJGT over wat morgen de pot schaft. Ze heeft een verrassing in petto. De heer P. J. Kers heeft een bijzon der lekker recept voor: SAVOYEKOOL STOOFPOT Snijd 300 gr. varkensvlees aan kleine stukjes, bestrooi het met zout en peper cn bak in 30 gr. vet en 20 gr. boter mooi bruin. Leg het gebakken vlees in een pan, voeg hierbij 1 savoyekool aan kleine stukjes geschaafd. 3 kg. aan stuk ken gesneden aardappelen, wat zout. peper en V» 1- water. Laat zachtjes gaar stoven taf cn toe omschudden). Breng op smaak met ccn paar bouillonblokjes, bind het eventuele vocht met wat aard appelmeel. Geef met appelmoes gevulde llensjcs. waarover wat fijne kaneel en suiker, na. Publ. Centr. Bur. v. d. Tuinbouwveilingen Plattelandsvrouwen vergaderden Voor de afdeling van dc Plattelands vrouwen hield de heer E. Kruidhof een fïzing met als onderwerp: „Hoe het roegcr was". Spreker beschreef daar bij de toestand od de landbouwbedrij ven voor 60 en 70 jaar en hoe zich die toestand door verschillende invloeden geleidelijk had gewijzigd De invoer van buitenlandse granen maakte een andere bedrijfsvoering noodzakelijk, het toenemend gebruik van kunstmest ver hoogde de opbrengsten, de steeds stij gende prijzen van de zuivelproducten maakte het houden van meer melk koeien rendabel. Ook de varkenshoude rij en de pluimveeteelt genoten steeds meer belangstelling, vooral ook doordat er zoveel veevoeder beschikbaar was en doordat de prijzen lonend waren. Met de hygiëne nam men het in die tijd niet zo nauw en dc nadelige gevolgen daarvan bleven niet uit De verdiensten van dc arbeiders wa ren zeer gering, zodat deze mensen alle middelen moesten aanwenden 017? ,.iond" te komen. Ook de vrouwen wa ren in die tijd volledig ln het bedrijf Ingeschakeld en moesten vaak zware arbeid verrichten. De hulpvaardigheid tussen de verschillende landbouwers was zeer groot. Dit bleek vooral bij verhulzen, bij de behandeling van het vlas cn bii nog andere werkzaamheden. Nadat mej. v. d. Willigen, presidente der vereniging, de inleider had bedankt voor zijn gezellige causerie, werden nog enige huishoudelijke zaken afgehandeld. St. Nicolaasfeest De zaal van „De Schans'' was Zaterdagavond geheel gevuld met ouders en kinderen, 't Waren de leden van de afdeling Woudenberg van de Bouwvakarbeidersbond, die gezamenlijk met de leden van de afdeling MaarnMaarsbergen het St. Nicolaasfeest zouden vieren. De voorzitter van de afdeling Wou denberg, de heer H. Vermeulen, begroette de aanwezigen en dankte allen, die hadden meegewerkt om deze avondmaar wens te doen sla gen, inzonderheid de timmerlieden en de schilders. Maanden achtereen hidden deze hun vrije avonden besteed om allerlei cadeautjes te maken. De resultaten waren schit terend. We zagen allerlei speelgoe deren, keurig afgewerkt en prach tig geschilderd. Voor elk der bijna 100 kinderen was zo'n cadeautje aanwezig. De winkelwaarde van al deze geschenken bedroeg zeker meer dan f 500. De bouwvakarbei ders, overtuigd dat de goede Sint over zulke grote bedragen niet kan beschikken, had besloten hem te helper, en zij zijn daarin uitstekend geslaagd, iets, waarover Sint zich ten zeerste verheugde. Voor St. Nicolaas verscheen, wer den enkele films vertoond, die zeer in de smaak vielen. Vooral de propagandafilm werd met grote belangstelling gevolgd De heer H. Kaper, lid van het hoofdbestuur en jeugdleider, gaf een toelichting op deze film die de situatie voor de oorlog,'de verwoesting en-opbouw van Nederland in beeld bracht. In het laatste deel ziet men hoe de bouwvakarbeiders overal bezig zijn met de wederopbouw. Dit laatste deel wekt onze grote waardering voor 't werk van deze groep arbei ders. Hierna verscheen St. Nicolaas met Piet. De Sint werd hartelijk toegezongen. Daarna kreeg het ene kind een pluimpje, het andere een vermaning, doch allen kregen ze een prachtig, passend geschenk, 'i Was voor de kinderen en hun ouders een onvergetelijke avond. De tractatie, bestaande uit choco lade, speculaasjes en taartjes, was royaal. Er werd nog een verloting gehouden om een gedeelte van de onkosten te dekken. Hiervoor be stond veel animo. Scheepstijdingen Alcor, Porto Alegre—Rotterdam, 4 Dcc van Macaibo. Aldabl. Rotterdam —Buenos Aires, 5 Dcc. te Montevideo; Amstclkerk, 5 Dec. nog op reede Ac cra; Arendsdljk. 4 Dec. van Norfolk naar New York; Aveidijk, Antwerpen New York, pass. 5 Dec. Vlissingenj Boisscvain. Honkong—Buenos Aires, 5 Dec. te Mauritius; Britsum, 4 Dec. van Bona naar Holland: Gadiia (T). Car tagena naar Berre, pass. 5 Dec. Gibral tar; Groote Beer, Sabang—Batavia, 5 Dec. in Straat Malakka; Heelsum, 5 Dec. van Kaapstad te Walvischbaai; Hestia, AmsterdamBarbados. 4 Dec. van Lissabon; Hilversum, 4 Dec. van Burnt eiland naar Rotterdam; Hydra, Puerto Plata—Antwerpen, pass. 4 Dec. Scillys; Jaarstroom. Dakar—Havre, pass. 5 Dec. Las Palmas; Keilehavcn, Tabou—Las Palmas, pass. 4 Dcc. Kaap Blanco; Kolo Gede, 5 Dec. van Batavia te Soerabaya; Leopoïdskcrk, Rotterdam —Calcutta, 5 Dec. van Genua; Lombok, TacomaCebu, 5 Dcc. van Manilla naar Ho Ilo; Macula (T), 6 Dec. van Calcut ta te Abadan; Maetsuycker, 4 Dcc. van Penang naar Singapore; Marpessa (T), 4 Dec. van Bachaquero naar Curasao; Meerkerk, RotterdamJapan, 5 Dec. te Port Said; Mcliskerk, 5 Dec. van Dakar naar Havre; Lindekcrk, Perz golf— Rotterdam, 7 "Dec. te Genua verwacht; Noordam, 5 Dcc. van Rotterdam te New York: Oostmarsum, 4 Dec. van Freetown naar Rotterdam; Polyphemus. 5 Dec. van Batavia te Singapore: Park haven, Huelva—Antwerpen, pass. 5 Deo. Finisterrc; Salawatl, 5 Dec. van Port Swettenham naar Dabo; Samaria, 5 Dec. van Dakar te Konakrv; Socrates, 3 Dcc. van Trinidad naar Madeira en Amsterdam: Straat Soenda, Batavia— Kaapstad. 5 Dee. 50 mijl Z Mauritius; Tarakan. 5 Dcc. van Macassar naar Ba tavia; Tjibazar, 7 Dec. van Japan te Batavia vcrw., Tjibodas. 5 Dcc. van Manilla tc Hongkong; Tjipond'ok. 6 Dec. van Adelaide tc Singapore; TJi- sadana, 4 Dec van Batavia naar Soe rabaya; Wieldrecht (T). 5 Dec. van Kaapstad naar Durban; Winsum. 4 Dec van Dakar naar Freetown; Wocns- drcchi, 5 Dcc. van Curacao te Saltend bij Huil, Zwijndrccht, 5 Dec. van IJ- miuden te Lulea; Zuiderkruis, Java- Rotterdam, pass. 5 Dec. n m. Flnlster- re; Friesland. Java—Rotterdam, 5 Dec. 18 uur tc Djcddah; Garoet. Rot terdam—Java. pass. 5 Dec. 3 uur Perira; Kanierlingh Onnes, 4 Dec. 14.30 uur van Anlborg te Schiedam; Kcrtosono. Rotterdam—Java. pass 4 Dec. 4 uur Point de Galle; Limburg. Calcutta— Paciflckust, 5 Dec. 13 uur Midway; Ta mo, pass. 6 Dec. 6 uur Fernando No- ronha; Waterman, Rotterdam—Batavia, pass. 6 Dec. 1 uur Finistcrre; Willem Ruys. 5 Dec. 15.15 uur van Rotterdam naar Batavia; Zeeland, 4 Dec. 17.30 uur van Java te Rotterdam: Zeeman, 5 Dec 19 30 uur Bona naar Eatavia. Aalsdijk.' 3 Dee. van Rotterdam te Havanna; Ab- bedijk, New Orleans—Rotterdam, 8 Dec. 17 uur te Antwerpen verw.; Gouwe. 4 Dee van Skutskar naar Amsterdam: Madoera. 5 Dec. van Amsterdam te Bremen; Stad Maassluis. 5 Dcc. van Genua naar Mclilla; Waterland, Am sterdam—Buenos Aires, 5 Dec. te'Bahl; Wcsterdam, 7 Dec. 4-5 uur van New van Raumo naar Rotterdam. Beurs van New York AtCtl. Behini. -an.Pac. lllln. C N.Y.Ccn, Penns. R. Sout.Pac. Un.Pac. All.Ch. Am.Can. Am.Cor. A.Smelt. A.T.cnT, Am. Tob. Anac.C. Uetlil.S. Uoeinn. A Chrysler Citv B. i-onso«. L Douglas Dup N. tsastm. K Gen.El. Gen.Mot. 6/12 102 102 liii 13»/. 13 30'; 30|; 13 Yi nu i?% 5050", 85 85'/ 175 177 79! 79 33 V, 33!i 54 53' 151151». 62% 61Ji 34'. 34Y* 34'. 34 y, 2i 54'. 53% 36!, 36V. 22'/, 22 50 51 170 170i •15% 43% 38% 38',; 5S% 58% Ooouyeai Hudson M im. Harv. jn.Nickc' int.T.cnT Kcnn.C AiontgW. Pack. M. Radio C. Kep.St. Rcyn. T. Sear. R. shei Un. Socony Mand Br. St.Oii.J. Studcb. Texas C. U.Aircr. Un. Corp, Un Fruh USRubb. US Steel Westing Woolw. 12 6 12 41% 42 13% 13% 27% 27% 30% 30% - 9!. 56% 57% 58% 57 <V, 13 13 26»/. 26% 35% 35 39% 39 37*/. 37". 17% 17% 20'/. 20% V3% 73% ;i% 21% f~t% 55% 24!. 24% 2% i% 52 52% 40% 39% 72 72% 43*/. 43' Omzct 1.180.000 Amsterdamsche Effectenbeurs Storm en regen in Ierland De Noord- cn Zuid-WestcHjkc delen van Ierland zijn de afgelopen 24 uur door stormen geteisterd, die gepaard gingen met zware regens, waardoor gro te overstromingen werden veroorzaakt. Rivieren traden buiten hun oevers, vee verdronk en honderden mensen werden tijdelijk dakloos. In het graafschap Cork staan verscheidene steden onder water. AMSTERDAM 6 Dec. Hoewel het zakenverkeer' op dc Amsterdamse effec tenbeurs niet omvangrijk was cn er ook geen specia liteiten waren, die uit dc band sprongen, kon toch een goed prijshoudende stemming worden opge merkt. Een bvzondere oor- ïaak kon hiervoor niet worden aangevoerd, maar het typische verschiinr- dced zich voor, dat terwijl verleden week verschei dene dagen achtereen enig 3anbdd viel op te merken, waartegenover nauwelijks vraag bestond, zich thans zij het op zeer bescheiden voet. enige kooplust open baarde. terwijl daartegen over het aanbod r.o goed als geheel was opgedroogd. Elj de opening werd, wat de toonaangevende aande len betreft, gehandeld op ongeveer het peil van de vorige slotkoers of Iets daarboven, waarna spoedig nog eop kleine verbetering kon wBrdcn geconstateerd. De omzetten in de aan delen waren echter klein. Na enige schommelingen was de koers op het einde van de rekening slechts een kleinigheid hoger dan Vrij dag. De scrips werden In gezet op 392, liepen vrij snel naar boven tot 399. daarna kon een inzinking worden geconstateerd tot I 391. Actieve _pbllg.: l.k' Ncd '48 (3%) dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Dollar-1. '47 3%- Investcrcert. 3 Ned 1962-64 z.b Ned 1962-64 mb Ned N.W.S 2% Sd eert 100 2% Indië 1937 A 3 Grootboek '46 3 Actieve aand Kol. Bank And N I H. bank Ned Hand. Mil A.K.U. aand Bcrgh's Jurg. v Berkcl's Pat Calvé Delft Cr: Centr Suiker Fokker Aand Gelder Zonen K. N. H.ovens Lever B U. Ned Ford And Ned Kabelfabr Philips' GBvA Wilton Feyen Blllton le rubr dito 2c Rubr. Dordtse P Mil Kon Petr Mij A'dam Rubber Bandar R Mil Dcll-Bat R M Oost-Java R.M Serbadjadl'S R H.A L Aand Ja va-C.-J Ll1n K. Ncd St Mi) Kon. Paketvrt Ncd Sch Unie Rott. Lloyd Stv Mil. Ned Hand. A'dam Jav Cult Mil. N 1 Sulk Unie Ver Vorst CM Dell Bat. Mil. 97\ 97% 100% 98% "8% 80JV, 01% 95% 78 6/12 .K. 100;. 101% 95% 3/i: 142% 140 80 11% - 114% j55% - 157% 175'/. 158% 159*; 290% 121 149 120% 150% 187% 271% 130!'.. 140% 187% 271% 285 249 234'. 168!, 33% 169% 4S3 - 383 385 292 z8S% 108% 313 314% 143 - 152 143 144 - 99 0 65% '60% '50 148% 159 161% 150% 64% 156% 78 90 51% 133 65% 162 150 149 160% 164 129 100% Dell Mij Sencmbah M11 Niet-act obllg. Müller Co. A'dam '47 3% 3 dito '48 (3%) 3 Geld 20 j. '43 3 's-Hage "36 3% dito le 1 '37 3Va dito 1938 3% Groning '38 3% dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl '47 3% 3 R'dam le en 3e dito lc 1. '38 Utr pr. '39 2Vi Zuid-Holl. '46 3 Pandbrieven: Ale Hyp. B. 3 Amst Hyp 3Va Arnh H (3%) 3 Bat. Hyp. B, 3',j Dordr H B. 3% Fr Gr (3%) 3 dito 3ü Grav Hypb 3!2 Gron Hypb 3V? Hypb. v. Ncd. 3 N. Hypb (3%) 3 dito serie E 3 Rott Hvpb. 3Vi Utr. Hypb 3% dito ser KL 3% Wcstl Hyo. 3% ZH Hypb. 3V6 Eerste Nd. Sch Rtt Sch. H 3% Industriële obl. A.K.U. 3Va /i02% Berghs J 3%/ 102 Lever's Z 3% Werkspoor 3% Bat Petr 3% 102'/. Kon Petr. Mij Dell Spoor 3% 42 Ned. Ind S 3% Amsterd Bank Holl. Bank Un Fin. Nat. Herst 6/12 143 154!, 100+ 100».' ïoo-;. 99% 99% 100% 100', 163 95% 100% 92% - 102% 102', 102% 102% 102'/. 102% 42 92% '7% - 156% 0S% 210% Rotterd Bank Twentschc Bk Rott Bel. Cns Ind. Ondcrn. K. Zw. Ketjen Lever Br. 6 dito 4%. Pref Nd Gist- en Sp Rtt Droogd Mii Stork Co. Werkspoor. S A Wycrs* I en H Zwanenberg O Aniem Aand Ned Ind Gas Borneo Sum H Internatio Oost Borneo Amst Ball MJJ Thomsons Hav. Dell Sow. Mil Ned -Ind Snrw 3/12 6 12 173% 105% 170% 169% 94 104% «5 y. 302% - 299 97% 133 - 145 189% 99% 97% .07% 108% 139% 139% 182% 182!, 106 110 - 143% 131% Vrl. genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst Ned Am Fitt. Ned. Mij Walv Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie Amer fondsen; Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kenneeott Rep Steel US Steel Cities Service Cont Oil Midcont Philips Shell Union Tide Water Baltimore N. York Ccntr. 183% 186% 133% 133% 93 92% 139 115 2% 114% 138% 34»; 34% 101% 105 58 26% 26^4 72'. 73', 43% 46% 39% 24% 13%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2