PRODENT Mr. Oud: „Neem besluiten die over 25 jaar nog juist zijn!" VOOR KLEINE DAMES Sprint langs 't perron en sprong op de rijdende trein Wij hebben geen tweede les nodig, zegt Rotterdams burgemeester DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROBHet geheim van de tunnel Hoe hetgrog je" in de wereld kwam De Roode verliest van Thomas de detée/ Geheim agent in oorlogstijd Uii de boekenmolen Dinsdag 7 December 1948 YPENBURG OF SCHIEVEEN? „Dertig jaar lang" zo zeide mr. Oud," heeft Rotterdam tevergeefs gevochten voor een nieuwe lucht haven en altijd als we dachten dat het in orde was stak iemand weer een spaak in het wiel." Wij zagen de papieren van Diepens Ypen- burg reeds stijgen. Want hoe tra gisch ook de achtergrond van dit argument mag zijn, dat maakt het nog geen 23 millioen, het prijsver schil tussen Ypenburg en- Schie- veen, waard. Doch wij hadden onze conclusie te snel getrokken. Burgemeester Oud had meer en puntiger argu menten. „Wij hebben", vervolgde hij, „daaruit onze les getrokken; de les dat men geen op de toekomst ge richt project begint met de zeker heid dat dit project die toekomst niet kan halen, en wij voelen er niet voor, over enkele jaren het drama weer geheel opnieuw te be ginnen, waartoe wij stellig genood zaakt zouden ziin, indien Ypenburg inplaats van Schieveen gekozen zou worden. De gemeente Rotter dam heeft enkele ambtenaren naar de Verenigde Staten gestuurd om daar het vliegveld-vraagstuk te be studeren. Ze hebben er tientallen in vliegvelden geïnvesteerde mil- lioenen gezien, die waren wegge gooid. De luchtvaart heeft de laatste jaren een enorme vlucht geno men. Maar geen mens zal het wa gen te zeggen, dat er nu een sta dium van consolidatie bereikt is. Waaruit kan worden afgeleid, dat wat muals uiterst modern geldt, over enkele jaren verouderd kan zijn. Dat geldt in bijzondere mate voor luchthavens. Een luchthaven van het type E, die op dit ogen blik nog een zekere speling geeft zal dan ijlings moeten worden uit gebreid. New Orleans liet tien jaar geleden een luchthaven bouwen die toen up-to-date was. Op het ogenblik is al het geld dat er in was gestoken weggesmeten omdat dat veld niet kon worden uitge breid. Liever bescheiden En geldt dat niet voor Ypenburg? Ypenburg zelf, geeft toe dat onbe perkte uitbreiding niet mogelijk is. Daarmede is het veroordeeld! Ypenburg aanvaarden betekent voor ons de deur op slot doen en dat mag een stad als de onze geen tweede kee^ doen. En al zal het be gin op Schieveen bescheiden moe ten zijn, dat zijn wij bereid te ne men;- omdat het alle mogelijkheden voor de toekomst openhoudt. Wij (Van een onzer redacteuren) Het doet enigszins onzakelijk aan wanneer, zoals burgemeester Oud deed toen hij ons over de kwestie Schieevecn-Ypenburg sprak, een ge meente haar eisen met betrekking tot zaken als havens, vliegvelden, wegen, bruggen of kanalen, kracht bij zet door naar haar historische rechten te verwijzen. Is men bij de beoordeling van dit soort zaken niet veel eerder geneigd te zwichten voor nv.chtere cijferreeksen., statistieken, argumenten enzovoorts, dan voor in het grijs verleden verworven toe zeggingen. die met het heden en de toekomst geen zekeüjk verband meer houden? moeten in dit soort zaken nu een maal dingen doen die over 25 jaar neg gerechtvaardigd blijven." Aldus ongeveer het betoog waar mede mr. Oud oris ontving op de eerste dag van de rondreis welke wn op uitnodiging van Verkeer en Waterstaat door Nederland maak ten Aan het einde van deze tocht deelde minister Spitzen ons, zoals wij reeds schreven, mede dat hij een commissie had ingesteld om in deze zaak op korte termijn te ad- i viseren. Een commissie met een moeilijke taak, omdat zij gecon fronteerd zal worden met de aan lokkelijkheid van een Ypenburg, dat in deze tiid van uiterste zui nigheid, een Sirene mag worden genoemd Voor het ogenblik is Ypenburg "inderdaad geschikt. Doch hoe lang nog? Dertig millioen heb ben de Duitsers er in moeten ste ken om het bruikbaar te maken. Weggegooid geld, indien de eisen, waaraan het veld voor nog eens drie millioen zou kunnen voldoen, worden verzwaard. Want Ypen burg heeft zijn grenzen bereikt. „Gooit geen goed geld naar kwaad geld", betoogt Rotterdam; en zo heeft Nederland zijn tweede lucht havenkwestie, of eigenlijk zijn derde. Schiphol op drift Want een jaar of tien geleden bestond er ook reeds een kwestie SchipholLeiderdorp, .die overi gens met evenveel succes voor Schiphol bekroond is, als de meer actuele strijd tegen Burgerveen. Deze strijd is thans beëindigd en al heeft het er de schijn van dat c-r aan het landingsterrein van Schiphol nog altijd gedokterd wordt op het oude beperkte plan, een iets nauwkeuriger blik op de tekenin gen leert, dat men zich thans op de toekomst heeft gericht. Schip hol wordt reeds geruime tijd stuk je voor stukje verhuisd. Lang zaamaan schuift het gehele vlieg veld naar het Zuidwesten en men realiseert zich dat pas, wanneer men de plaatsen waar de vliegtui gen thans landen en starten ver gelijkt met de banen; waarover dat vroeger gebeurde. De meeste oude startbanen waarvoor havenmeester Dellaert voor de oorlog met ge rechtvaardigde trots onze aandacht pleegde te vragen zijn tot rijbaan- tjes gedegradeerd. Voor de enorme vliegtuigen waarmede het lucht verkeer na de oorlog bedreven wordt zijn zij te klein, terwijl zij bovendien te dicht in de buurt van de bebouwing liggen. Dieper in het veld ligt thans de ongeveer. 2 kilo- f-f OE vindt u zo'n getailleerd manteltje voor kleine meis jes? Heel lief in één stof met kraag en zakjes van bontmaar ook leuk in tweeërlei stof, waar bij restjes of couponnetjes ver werkt kunnen worden. Zo nodig kan men hierbij nog een naadje maken in cle taille van de rugbaan. Voor meisjes van 4 tot 6 jaar vraagt het eerste mo delletje 1.20 m. stof van 130 cm. breed. Zomen en naden moeten aangeknipt worden. We verbinden de voorbanen met de voorzijpanden. Vooral bij een effen jasje staat het heel aar dig als men de naden ruim 1 cm breed opstikt. Zo zetten we ook de rugzijpandjes aan de rugbaan. De 10 cm diepe zakjes worden afgewerkt en opgestikt, of, als we ze van bont maken, met zijde gevoerd en opgezoopnd. Zij- en schoudernaden sluiten, waarbij we de rugschouders even inwer ken. Het beleg dat ook aange knipt kan worden, over een lin nen inlegsel tegen de voorkanten zetten. Bij het verbinden van on der- en bovenmouio de laatste op ellebooghoogte iets inhouden. Bij tfbt inzetten valt de binnennaad op het tekentje in het armsgat. De halsopening zetten we tussen de dubbele stof van de kraag. De onderkraag nemen we, evenals het inlegsel, schuin. De voering knipt u volgens het patroon, met aftrek van het beleg. Men vergeet ioch nooit;, eerst het papieren patroon te passen, voor de schaar in de stof worat gezet? ELLA BEZÉMER O. 3. g. /I 22 meter lange mistbaan en dwars daarop de tweede hoofdbaan, 1800 meter lang, een 500 meter verder van de hoofdstad dah de oude „Kalverstraat", die eens de trots van Schiphol was. Deze nieuwe Kalverstraat had onze grootste be langstelling, want deze baan vormt eigenlijk het eerste stuk van het nieuwe Schiphol, dat over acht jaar uit de grond zal zijn verrezen. De tweede etappe volgt volgend jaar, wanneer een nieuwe baan precies Noord-Zuid, gereed zal ko men. Ook deze baan sluit nog nor maal aan het oude Schiphol aan, doch de afstand in rechte lijn tot cle stationsgebouwen is al meer dan twee kilometer. Zo verhuist men een vliegveld. Stukje bij beet je wordt het om zijn nieuwe cen trum neergelegd. En zo zal, wanr neer de minister van Verkeer en Waterstaat, die dezer dagen het nieuwe ontwerp voor onze wereld luchthaven kreeg aangeboden, over dit „tangentiéle plan" gunstig be schikt, over acht jaar een nieuw vliegveld in het hart van de Haar lemmermeer zijn verrezen. Als een Phoenix De heer Dellacrt, thans bedrijfs- directeür van Schiphol, trachtte onze aandacht weer naar het Schiphol van dit ogenblik te trek ken, toen wfj op de tweede dag van onze reis zijn luchthaven be zochten. Die aandacht heeft hij met zijn medewerkers en met de gemeente Amsterdam wel ver diend. Want wat daar in die kille hoek van de polder in de drie ja ren na de bevrijding is gepresteerd is schier met geen pen te beschrij ven. Als een Phoenix is de nieuwe interum luchthaven verrezen uit de as van wat men zonder aarze- 29. Een kort, maar he vig gevecht volgt. Del machinist geeft zich niet| onmiddellijk gewonnen en verzet zich. Boven dien heeft hij nog steeds die revolver in zijn hand geklemd. Maar met eer rechtse hoek weet Bcb hem ten slotte buiten gevecht te stellen. En nu wég! Want de atmos feer wordt zo langza merhand verstikkend, omdat de kraan nog al tijd open staat. Als ze aan dek niets in de ga ten hebben gehad, zal Rob wel kans zien een sloep te strijken en het land te bereiken. Diep haalt hij aan dek adem: dat doet je heerlijk, die frisse lucht! Maar kijk, wat komt er een walm uit de luchtkokers. O, dat is natuurlijk die damp uit de machinekamer. En de pech blijft hem springt en wegroeit, zullen ze hem zo achtervolgen, want daar 'nadert ook snel de pakken hebben. Maar aan boord blijven is motorbarkas van Harries. Die is natuurlijk _.r_dpn gealarmeerd door die ellendige gasrommel. Wat moet Rob doen? Als hij nu in een sloep ling een volkomen vernietigd Yatl TlCKim tot begrip Schiphol zou kunnen noemen. En toch kon de heer Dellacrt ons niet van het plan van de toekomst afhouden. Nog liggen de gebou wencomplexen in de uiterste Oos telijke hoek van het veld, doch pal naar het westen in het hart van de polder zal in de nabije toe komst 't nieuwe gebouwencomplex worden opgetrokken, ter weerszij den van de grote rijksweg Am sterdam Den Haag, die onder de startbanen door, via de kern van de luchthaven zal lopen. En in 1956, wanneer de nieuwe startba nen, die als een stralenkrans van bet gebouwen- en hangar-complex zullen uitgaan, gereed zijn, zal men de grote sprong wagen. Dan zal Schiphol een oppervlakte hebben die meer dan de helft van de stad Amsterdam zou kunnen bedekken. De deskundigen zijn het reeds-eens over het plan. Zelfs de K.L.M., die tot het laatste toe krachtig voor Burgerveen heeft^gestreden, heeft geen bezwaren tegen het plan ge uit. „Het moest alleen vijf kilome ter verder naar het Zuiden liggen", is daar het enige commentaar. Admiraal Edward Ver- non was een der Engelse zeehelden, die er niet wei nig toe bijgedragen heeft de heerschappij van zijn land ter zee te vestigen en handhaven. Deze soldaat en zeeman pleegde de ge hele dag en grappen makers beweerden zelfs dat hij er ook 's nachts geen afstand van kon doen een rok te dragen geweven van „grogram" onverslijtbare zijde met kamgaren. En dat ver schafte hem de bijnaam „Old Grog" bij de matro zen van de Engelse vloot. Admiraal Vernon was vooral na een ontmoe ting ter zee met vijande- lijke-schepen een vurig voorstander van het uit- r delen van een oorlam. Daarom had hij opdracht Advertentie Nachten van lijden - Jaren van leed - door Rhcumatische pijnen. En dat. terwijl toch voor velen de af- i doende remedie voor 't grijpen ligt: Kruschcn Salts! De meeste rheumntlsche aandoeningen komen voort uit onzuiver bloed. Daar bronst de bloedzuiverende Kruschen-kuur uitkomst. De zes mine rale zouten, waaruit Kruschcn ls samen gesteld. hebben regelmatig) gebruikt een weldadig aansporende werking op lever, nieren en Ingewanden. De kleine dagelijkse dosis Kruschen spoort zc aan tot krachtiger werking; onzui verheden ln het bloed worden afge voerd. in plaats van zich vast te zetten in spieren en gewrichten, waar ze an ders oorzaak zouden worden van die ondraaglllke pijn. Volg het voorbeeld smaakte, beter dan pure 1 "hpum»,hl0,k-1U^rt.("'" rum. temeer omdat nu dc hck wcrcld- voor wk ■hc' lcvon er een hevige wind stond de hete drank de in- Maar „Old Grog" bracht in hoogst eigen persoon uitkomst. Hij ontbood de proviandmeester eri ga/ hem bevel de rum uit het ene vaatje met kokend water te verdunnen en de „oorlam" met een goede portie suiker uit tc rei ken! Zo ontstond een „drankje" dat tot grote verbazing van de admi raal de matrozen best nerlijke mens waarlijk verkwikte Van dit ogen blik af werd op het vlng- geschip de rum slechts op deze wijze gedronken. „Dat is een recept van „Old Grog"," vertelden de matrozen van zijn schip vol trots aan hun mak- ..-ccr kleur kreeg, nu zc vrij zijn van die tergende, slopende pijn. Vraag Kruschen bij Uw Apotheker of Drogist. gegeven, dat de oorlogs- Admiraal Edward kers op andere schepen en schepen, onder zijn bevel Vernon „Old het duurde niet lang, of staand, over de nodige Grog" die het op alle andere schepen vaaties rum moesten be- ,,grogje" schiep dronk men Old Grog's vaatjes rum moesten be schikken in het ruim. Rum. sterke tfrank, dèt bevre digde de ruwe klanten, die in deze tijden de Engelse oorlogsvloot tot een gevreesd tegenstandster maak ten. Totdatja, totdat „Old Grog's" vlaggeschip, na een zwaar gevecht, enkele goed gerichte ka nonskogels had moeten incasseren. Een kogel had zelfs de vaatjes rum niet ontzien. Slechts één vaatje was heel gebleven, zodat lang niet alle opvarenden aan „hun trek" zouden komen. Onder leiding van prof. dr. A. E. van Giffen worden aan dc Polstraat te Deventer opgravingen verricht, waarbij men op interessante vond sten is gestuit. Men vond o.m. de van tufsteen opgetrokken fundamen ten en muurresten van een gebouw, waarschijnlijk een boerderij uit de 9e of 10e eeuw. 'n Stukje paradijs De bemanning van het stoom schip „Ketch Miena", dat dezer da gen te Sydney arriveerde, ver klaarde een soort paradijs te heb ben ontdekt, waar men nog niet eens urisü, dat er een wereldoorlog was geweest. Het is het eiland Ti- koteia. ongeveer 650 kilometer ten Zuid-Oosten van de Salomons eilanden. Dit eiland is vijf kilome ter lang en twee kilometer breed. Het wordt bewoond door een ne genhonderd mensen, die niets loe ten van politiekinflatie, belastin gen en diverse „ismes". De vrou wen dragen er kort haar. de man nen laten het lang en bleken het. Bruce Woodcock tegen Joe Louis? Het gevecht tussen de Engelsman Ed die Thomas cn de Nederlandse weiter Glel de Roode. dat Maandagavond voor 12.000 toeschouwers ln Harrlngay Arena te Londen werd gehouden, eindigde in een overwinning van Thomas: de Roode kreeg een ernstige verwonding aan zijn rechteroog cn moest in dc zevende ron de de strijd staken. In de zevende cn laatste ronde kwam een linkse swing van Thomas op het rechter jukbeen van dc Nederlander zo aan. dat dc Roode een bloedige ver wonding opliep. Toch zette de Roode tot het eind van de ronde goed door. Toen kreeg hij het advies wegens de verwonding dc strijd te staken, zodat Eddlc Thomas tot overwinnaar werd verklaard. Toen de Nederlander dc ring verliet, oogstte hij voor zijn dapper ge vecht een geweldig applaus en uitroe pen als „well done, old fellow" klonken* uit alle hoeken van de zaal Het was een onfortuinlijk einde aan een interes sant gevecht. Hierna ving de grote ontmoeting aan tussen de zwaargewichten Woodcock (Engeland) en Savold (Amerika). In deze wedstrijd werd Woodcock tot overwinnaar verklaard, doordat Savold door de scheidsrechter gediskwalifi ceerd werd voor een te lage stoot ln het begin van dc vierde ronde. Voor Woodcock betekende dc over winning op de Amerikaan een belang rijke stap op de weg naar de ontmoe ting tegen Joe Louis voor het wereld kampioenschap. Toen hij de te lage stoot van Savold kreeg viel hij als een blok in het midden van de ring neer. In het Amerikaanse kamp was men niet overtuigd van de juistheid van dc scheidsrechterlijke beslissing. Volgens hen was de stoot niet te laag geweest. Ook het publick scheen het met het Amerikaanse gezichtspunt eens tc zijn, getuige de uitroepen van afkeuring toen Woodcock de ring verliet en het ap plaus toen de Amerikaan de kleedka mer opzocht. Bij het staken van de strijd stond de Engelsman op punten voor. Marie Louise Vaessen naar Parijs Marie Louise Vaessen zal op 22 en 23 December deelnemen aan een interna tionaal zwemfeest, dat georganiseerd wordt door de Club de la Plage de l'Ile Adam te Parijs. Op dc eerste dag komt zij uit Jn het nummer 66 2/3 me ter borstcrawl, op de volgende-dag op dc 100 meter. Haar voornaaamste te genstandster zal zijn Josettc Delmas. Marie Louise Vaessen zal worden ver gezeld door mevrouw Braun. Om cle Britse voetbalbeker De wedstrijd Halifax Town—Scunthorpe United, die Zaterdag in de eerste ronde van de Engelse bckercompetitie in een 00 gelijk spel eindigde, werd Maan dagmiddag over gespeeld cn door Scunthorpe gewonnen met 1—0. Biljarter Van de Pol nog niet naar Lissabon De Poolse minister van Bui tenlandse Zaken, Zygmunt Mod- zelewski, heeft aan de Nederlandse buitengewoon gezant en gevol machtigd minister te Warschau, dr. Reynier Flaes, de orde „Polo- nia Restituta" verleend. Hoe is men eigenlijk gekomen aan de namen voor begrippen, die thans voor iedereen „gesne den koek" zijn? Vanwaar stamt het „grogje". de „tram", „Boy cott", shrapnell Wie het antwoord hierop schuldig blijft, doet goed kennis te nemen van de serie korte ar tikelen, die onze medewerker F. Coppersmith aan dit ondcr- werp zal wijden. Gaarne intro duceren wij deze serie korte ar tikelen bij onze lezers met „het grogje". Prix Goncourt voor Maurice Druon De dertig-jarige schrijver Maurice Druon. dfe tijdens de Oorlog omroeper was ln de Franse taal bij de B.B.C., heeft de 45ste Goncourt-prljs voor litte ratuur gewonnen voor zijn bock „De grote Gezinnen"; het eersto deel van een trilogie, genaamd „Het Einde van de mens". De prijs bestaat uit een som van 10.000 fr. en dankt lijn waarde hoofd zakelijk aan de publiciteit, die dc win naar ten deel valt. Een andere belang rijke prijs, de Renaudot-prlj8, werd door de eveneens dertig-jarige journa list Plerry Flsson gewonnen voor zijn eerste novelle, genaamd „Reis naar de Horizonten". In verband met de bezuiniging op clcctricltelt zullen de Haagse gcmeentc- burcaux werken tot half vijf. dronk rum. En daarmede was het „grogje" in de wereld gekomen, het „grogje", dat de moderne mens nog maar al te vaak aanwendt om griep- en verkoudheid^iacillen te bestrijden. Op 18 December zal dc Ne derlandse minister van Binnen landse Zaken, mr. J. H. van Maar- seveen, in Brussel z'in Belgische collega Vermeylen ontmoeten Bij deze ontmoeting zal getracht wor den om in het kader der Bcnelux- gedachte toenadering tc vinrV-n op staats- en administratief-rechtelijk gebied tussen beide landen. Kerknieuws Ned. Herv. Kerk Beroepen te Nleuw-Lekkcrland J v. Malcnsteln te Nieuwpoort tc Kin derdijk J v. d Heuvel tc Schoonhoven te Amsterdam (buurtgemccnte Noord-West vac. P. J de Jong) H A Visser tc Watergraafsmeer te Zul- llchem-Nteuwaal en tc Vlnkevecn P J. F Lamens te Elspcet tc Heemstede (vac. O A. Barger) A Oskamp pred. In buitengewone dienst te Makassar tp Numansdorp A. Slrag te Hlllegers- berg. Benoemd tot hulpprcd. tc Utrecht W. B. Bcrgsma. em. pred. te Driebergen Aangenomen naar Amsterdam (als 2e zlekenhulspred.) A Th Stegcnga te Arnhem. Bedankt voor Muiden J. W de Bruljn te Sprang voor Oostzaan (toez.) A. v Santen te Akersloot. Gcrcf. Kerken Tweetal tc Epe J. v. d MIJe te Loc- nen a. d Vecht cn W. H. Wamsteekcr te Blokzijl. Aangenomen naar Heerlen C. Moens te Leimuiden naar IJmutden R D Beukemn te Eefde-Gorsscl. die bedank te voor Maassluis Bedank voor Krallngschcvecr A. J. Radder tc Numansdorp. Chr. Geref. Kerken Tweetal té Barendrccht M. Overduln te Nieuwpoort en C. v d. Wcelc te Har derwijk. Bedankt voor Rotterdam-C., I. dc Bruijne te Hilversum. Bapt. Gemeenten Aangenomen naar Nleuw-Weerdlngc G. v d. Riet, pred. der Belg. Evang. Zendingsgcm. tc Antwerpen. f flinke tube 30, I zeer grote tube 45., y XII ALS er een afstand van een paar honderd meter tussen mij en de SS-mannen ligt. aanvaard ik dank baar de uitnodiging van een bordje Abort Ik blijf daar zo lang moge lijk, maar ééns moet ik er toch weer uit, want ik weet niet waar eri vriend, een man met ervaring in dit vreemde beroep, me kort vóór mijn vertrek uit Londen gezegd heeft: „Je moet nooit naar mensen kijken, dan kijken ;.e ook niet naar jou." Ik hoor hem die woorden nog zeggen, maar ik ben machteloos. Ik ben als gehypnotiseerd door de wanneer ik een aanslv.iting naar lange man. die uiterst rechts loopt. Leuven kan vinden. U heeft nog vijf en twintig minu ten," licht een kruier me m. „Het is een sneltrein Ik kijk op een klok en zie. dat het tien over acht is. Aanvankelijk zegt me dit niets, maar wanneer ik uitgerekend heb, dat ik dan om 8.35 uur vertrekken kan. realiseer ik me met een schok, dat ik hier werke lijk sta te wachten op de trein, die Pluto én ik volgens ons in Londen uitgewerkte schema moeten nemen. „Werken volgens de plannen." denk ik bij mezelf en ondanks alles, heb ik een voldaan gevoel. Ons feuilleton Van dc Pol die Maandag naar Lissa bon zou vertrekken om In de Portugese hoofdstad deel tc nemen aan de Euro pese kampioenschappen llbre. heeft be richt ontvangen, dat deze wedstrijden 1 - wegens interne moeilijkheden tot na- Patrouille. Als een bliksemschicht der order zijn uitgesteld. gaat het door mijn hoofd wat een Doelbewust probeer ik mijn ze nuwachtig ongeduld in bedwang te houden. Ik kijk onverschillig voor me uit. Want van de andere zijde van het station komen vier mannen in blauwe uniformen met een stort- vloed van gouden tressen en ver sierselen. Ze,komen in mijn richting m ik voel een vreemd gekriebel langs miin rug omhoog kruipen. De drie anderen zwenken linksom, maai» hij komt recht op mij af en ik voel zijn stekende blik Ik sta als verstijfd. Op twee meter afstand heft hij zijn hand op en ik heb het gevoel alsof mijn bloed door mijn voeten wegstroomt: ik doe een laat ste wanhopige poging om mezelf in bedwang te krijgen. Ik moet niets weten! ik ben een gewone arbeider! Dan staat hij naast me: „Papieren, alsjeblieft!" Hij spreekt Vlaams. Ik voel me duizelig De man loopt saai veel zin heb om iets geks te doen en dan voel lk mijn zelfver trouwen weer terugkeren. „Idioot!" zeg ik tegen me zelf. „je gedraagt je als een kind. Die man is een Belgische spoorwegbeambte," Maar waarom heeft de Engelse instructeur me niets verteld over de uniformen der Belgische spoorweg mannen? En wat hebben ze bij mijn opleiding tot geheim agent nog méér vergeten? Ik koop een krant om iets te doen te hebben. De kioskjuffrouw stopt het wisselgeld, een paar cen times In een bus en glimlacht vriendelijk „Winterhilfe" staat er op de bus. De trein loopt binnen en met een bittere smaak in mijn mond zoek ik een plaatsje uit. Precies op tijd loopt de trein het station van Leu ven binnen. Ik bereik de uitgang, loop snel om het gebouw heen en ga de grote hall binnen om een kaartje naar Brussel te nemen. Het Leuvense dialect hebben ze schan delijk vergeten bij mijn Franse schoolonderricht: het enige, dat ik van de man aan de controle be grijp, is. dat de trein, die daar juist vertrekt, de mijne is. Ik neem een sprint langs het per- jon. kom met een sprong op de treeplank en wordt door vijf of zes mensen naar binnen getrokken. In hetzelfde Leuvense Frans vertellen zij mij. dat ik gek ben om op een rijdende trein te springen, of dat het een mooi staaltje was. Ik be grijp het niet allemaal. Mpjr ik weet. dat ik de enige geweest ben. die voor leze trein hard gelopen heeft en beslist de laatste, die er sprong. Als iemand me heeft Jeugd na de oorlog Van Diet Kramer is weer oen nieuw boek vorschcncn. een bericht, dat door vele Jongeren, dlc zo genoten van hnor boeken Begin, Bikkel, Roeland Westwoud met vreugde zal worden ont vangen. Dit nieuwe bock „Thuisvaar t" speelt gedeeltelijk in IndoncsiÖ tijdens de Japanse bezetting en deels in Neder land na de bevrijding. Het geeft de grote tegenstelling tussen de mentali teit van de jongeren, dlc ln dc Jappen kampen hebben geleefd cn dc jeugd, hier in Holland, dlc onn de Illegaliteit heeft deelgenomen. Ook hier ls de hoofdpersoon. Marja, een flink type (ln een zeker opzicht tc vergelijken met Ruth uit Begin). Zij ondergaat vele de cepties en tenslotte moet ze ervaren, dat men niet alles alleen kan ultknob- belcn, doch daarbij hulp van goeds vrienden nodig heeft. Het bock werd uitgegeven door Uit geversmaatschappij Holland to Am sterdam. „Waarom niet" Van de bekende roman „Waarom niet" van Albert Helman, avontuurlijk, romantisch, Idyllisch en voortreffelijk geschreven, ls bij Qucrldo tc Amster dam ccn tweede, tevens omgewerk- t e druk verschenen, waarin het oor spronkelijke verhaal sterk bekort, maar tevens aan lnnerlljko spanning ver sterkt werd. Dit uitstekende boek ls fraai uitgegeven in de Salamander-serie met ccn portret van de schrijver cn het zal zeker zijn weg vinden. „Vader Valentijn" Van de vlotte pen van Hcnrlëttc van Eyk vloeide dc wat bizarre novel!® „Vader Valentijn viert feest", waarin op de geestige cn originele wijze van deze schrijfster dc wonderlijke avontu ren worden beschreven van een wees vader. dlc eens op eigen houtje bulten „het huls Kerstfeest wilde vieren Met nog twee andere verhaaltjes. „Mnan- land" en „Mcrrlemcerie. het paard van Sinterklaas ls „Vader Valentijn". In aardig kleedje gestoken, uitgegeven in de UUenrceks van Bigot cn Van Ros- sum tc Amsterdam. Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I: 19.— Kobus Kwint l 19 10 Boston prom. ork 19.15 radio mu- zlck-journaal; -19 45 rcg. ultz.20 nws; 20.05 echo van de dag; 20.15 Bonte Dlnsdagavondtreln21.30 ik zou zo graag 22 15 buitenlands overzicht- 22.30 zang cn samenspel; 23.— nws23.15 24.avondconc, HILVERSUM II. 19— nws; 19.15 Enny MoLs-De Lccuwc19.30 dit 1b le ven 20 nws; 20.05 dc gewone man i 20 12 Tartuffc22.37 actualiteiten. 22 45 avondgebed; 23.— nws; 23.15—21 Concertgebouw orkest. Morgen HILVERSUM I: 7— Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gram. platen; 8— Nieuws; 8.18 Fred Adlson cn ork.; 8 50 Voor dc vrouw; 9.— Richard Wag ner; 10— Morgenwijding: 10.20 Als do stofzuiger zwijgt; 11.— Pop. non stop prog.; 12.Accordeoln: 12 30 Wcer- praatje; 12.33 Voor het platteland;' 12.30 Kilima Hawalians. 13.— Nieuws; 13.15 Kalender, 13.20 Mctropolc orkest; 14, Gesproken portretten; 14.15 Jcugdcor> eert; 15Regenboog. 16Roodborst jes, 16.15 Het stond ln de krant; 10 45 Vragen staat vrij; 17.15 Vocaie en in strumentale ensembles; 17.30 Mnlnn- do; 18— Nieuws, 18.15 Varia; 18.20 Tonny Schiffersteln; 18 30 Rcg. ultz. HILVERSUM II: 7— Nieuws; 7.15 Tc dcum laudamus; 7 45 Een woord voor dc dag: 8— Nieuws. 8.15 Grom. platen; 9— Bezoek bij zieken; 9.30 Waterstanden; 9.35 Ychudl Menuhln: 10.30 Morgendienst. 11.Plano-duo; 11.15 Hoorspel; 11,50 Celesta ensemble; 12 30 Wcerpraatjc; 12.33 Promenade or kest; 13.00 Nieuws; 13.15 Orgelconcert; 13.45 Lond symph. ork.. 14.— Zang- rlcltal; 14.35 Amatl-trlo; 15 Jcugd- concert; 16.Postzegelverzamelaars; 16.15 Voor onze jongens en meisjes; 17,30 Hriwailanklankcn. 17.45 Rcg. ultz.; •13.Ned koren en corpsen; 18 30 Pla noduo; 18.50 Wcens philh. orkest. langs me heen cn bekijkt me van top tot teen met een vreemde blik. willen schaduwen, staat hij nu nog Maar het kan me niet schelen. Ik .op het perron, voel zó'n opluchting, dat ik kolos- (Wordt vervolgd) TUINKALENDER 8 DECEMBER. In de sier- tuin zijn thans nog allerlei werk zaamheden te verrichten. De on kruiden die zich tijdens het zachte najaar hebben ontwikkeld, worden nog verwijderd De laatste afgeval len bladeren worden bijeengeharkt. Het dorre lover van de vaste plan ten wordt afgesneden. Wie nog heeft verzuimd om zijn dahliaknol len uit de grond te halen, kan dat nog doen. Docli hoe eerder, hoe be ter. Als het gaat vriezen is het te laat geworden. Wanneer men nog bloembollen wil planten kan dit desgewenst ook nog geschieden. Doch ook dit moet reeds spoedig gebeuren. Zodra de vorst zijn in trede heeft gedaan en de grond hard geworden is, kan ook dit werk niet meer geschieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3