Varkensstapel dient spoedig te worden uitgebreid Opium en morphine een verschrikkelijk gevaar LES JEUX S0NT FAITS 0 ÜW BRANDPUNT EIGEN KRANT „Een snoer van wonderstenen" Grand Théatre 3 speciale voorstellingen van het culturele filmwerk F. Beenhakker praktijk volledig hervat uizenden lopen erin Honderden niet WILLEMSE Welkom nieuws! Juist NU Adverteren 4 Dinsdag 7 December 1948 Ir. Labouchere: Deviezen-schaarste laat geen invoer toe De moeilijkheden, waarmee de varkensmesterij ln ons land thans te kampen heeft, liggen in hoofdzaak in het vinden van een juist evenwicht tussen de omvang van de varkensstapel en de beschikbare hoeveelheid voeder. Daarnaast zijn het onze binnenlandse vleesvoorziening en het handhaven van onze positie op de buitenlandse markt, die op het ogen blik even zovele problemen met zich brengen, aldus dr. ir P. C. Labou- chère, rijksveeteeltconsulent. in een Maandagavond voor Hilversum I gehouden radiocauserie. Ir. Labouchère voegde hieraan toe. dat op korte termijn naar een zekere uitbreiding van de vakensstapel zal moeten wor den gestreefd, aangezien de schaarste aan deviezen geen grote vleesinvoer toelaat en alleen bij een grotere binnenlandse productie een'ruimere vleesvoorziening zowel voor binnenland als voor export kan worden ver wacht. aardappelen, daarna 1 kg. meel te gen 4 kg. aardappelen. Vooral bij baconvarkens dient een overmatige aardappelvoeding te worden vermeden. Niet alleen dat de kwaliteit van het product daar van schade ondervindt, het heeft ook tot gevolg, dat een te spekkig varken lager wordt geclassificeerd en in een lagere klasse voor uitbe taling valt. Wat betreft de prtfs, welke voor afgeleverde varkens wordt betaald, gaf spreker aan, dat deze van over heidswege is vastgesteld, waarbij er 'enkel nog enige variatie naar bo ven mogelijk is in de prijs van de baconvarkens al naar gela.ig van de kwaliteit. Deze prijstoeslag ts op dit ogenblik voor de arken* met een slachtgewicht boven de 90 kg. lager dan voor die met een slacht gewicht van 57—90 kg., waardoor de plaatsten dan ook 5 cent ptr kg. hoger worden uitbetaald. Teneinde het mesten van varkens tot zwaar der gewicht niet te belemmeren, zal deze toeslag voor zware varkens worden verhoogd. Dit heeft ook tot gevolg, dat de tegenwoordige hoge biggenprijs dan per kg. geslacht gewicht minder zwaar drukt. Baconvarkens voor export Ook voor de export Is, om het af leveren van prima baconvarkens te stimuleren, de uitbetaling naar kwaliteit ingesteld. Zo wordt voor vlezige varkens met een goede ge wichtsverdeling en niet te dik rug- spek 2.11 per kg. geslacht ge wicht betaald, voor de lagere uitbe talingsklassen respectievelijk 2.U8 en 2.05. De hiervoor bestemde varkens dienen te worden afgele verd op een levend gewicht van on geveer 90 k" Ir. Labouchère merkte tenslotte op, dat door het huidige grote aard appel-overschot de varkensmesterij in het middelpunt der belangstel ling is komen te staan, waardoor wellicht nieuwe mogelijkheden kun nen worden p-eopend. Aardappelen als veevoeder Een en ander zal vanzelfsprekend in sterke mate afhangen van de varkensfokkers, daar deze uiteinde lijk beslissen over het aantal fok- zeugen, dat door hen zal wordeD aangehouden en over de bestem ming ervan. Spreker is van mening, dat het grote overschot van aardappelen, dat tengevolge van de overvloedige aardappeloogst dit jaar is ontstaan, zeer ten goede zal komen aan de voedervoorziening van de varkens stapel in 1919. Volgens berekening zal dit overschot, indien de varkens tot de helft van hun voedsel in de vorm van gestoomde aardappe len ontvangen, hiervoor voldoende zijn. De opheffing van dat dreigend voertekort zal ook uitbreiding van de varkensstapel kunnen bevorde ren, terwijl het tevens voor de fok kers een zekere waarborg is, dat o\1 een grotere aanfok een sterk dalen de biggenprjjs niet zo gauw is te verwachten. Het gevaar ls evenwel niet uitge sloten, dat men er alles op gaat richten om het aardappel-overschot op zeer korte termijn om te zetten in varkensvlees. Spreker wees er op, dat men op deze wijze op een gegeven ogenblik een groot over schot aan varkens zou krijgen, waarvoor geen voldoende voer meer zou zijn. Dit zou ongewenst zijn en het is ook niet nodig. Aardappelen, die aan varkens toch gestoomd moeten worden gevoerd, lenen zich in die toestand n.l. zeer goed voor langdurige bewaring. Daartoe moe ten ze worden ingekuild, waardoor ze, desnoods jaren zonder grote verliezen, kunnen worden bewaard De Nederlandse minister van Overzeese Gebiedsdelen, mr. E. M. J. A. Sassen, in gesprek met de republikeinse premier en vice-president, drs. Moh. Hatta, in het bergplaatsje Kalioerang bij Djokjakarta. Voorzichtig! Indien deze aardappelen van goe de kwaliteit zijn, hebben ze geen nadelige invloed op het voederge- bruik, terwijl ook voor schadelijke invloed op de kwaliteit van het slachtproduct niet behoeft te wor den gevreesd. Wel dient bjj aardap- pelvoedering, vooral als de varkens nog jong zijn, de nodige voorzich tigheid te worden betracht. Men zal er voor moeten zorgdragen, dat het rantsoen voldoende eiwit, mineralen en vitaminen bevat Geleidelijk kan dan later de hoeveelheid aardappe len worden vermeerderd. Op de selectie-mesterijen z^n ge durende de periocfr; dat gestoomde aardappelen werden vervoederd. de volgende richtlijnen aangehouden, tot een gewicht van 50 kg. werd 3 kg. meel gevoederd tegen 4 kg. Dammen Hoe Roozenburg Keiler klopte De meest sensationele overwinning door Roozenburg in het Wereldkam pioenschap behaald, was die op zt)n landgenoot Keiler. Roozenburg liet Keiler zijn eigen spel spelen, deed geheel afstand van het midden en liet Keiler „komen". Vrijwel de hele partij leek Keiler s stand dan ook het beste. Hij wist echter geen goed aanvalsplan te ontwikkelen, was erg weifelend en zijn optreden aarzelde her haaldelijk en werd gekraakt! Ziehier deze partij: R C Keller (wit) P. Roozenburg (zwart) 1. 3127 (een opening die erg in de mode is). 1. 17—21; 2. 37—31, 21—26; 3 32—28 (probeert het met een oude variant, die vrijwel in onbruik is ge raakt), 3. 26X37; 4 41x32. 11—17; 5. 46—41, 17—21; 6 41—37, 21—26; 7. 3430 (tot zover was het spel gelijk aan een partij uit ae match Keiler—Springer, in 1936 gespeeld. Springer met wit ver volgde toen 7 3429, en kreeg aardig spel), 7. 20—25; 8. 37—31 (interes sant ls ook 8 30—24) 8 25X34; 9 39X30. 26X37; 10 42x31. 7—11; 11. 40—34, 19—23; 12 28x19. 14x23; 13. 30— 25. 12—17; 14. 35—30. 1—7; 15 04—29. 23x34; 16. 30X39. 7—12; 17. 47—42, 10—14; 18. 45—40, 17—21, 19. 33—28, 21—26; 20. 40—34, 26x 21 32x41 (ter versterking van de witte lange vleugel), 21 12—17; 22 38—32, 14—19; 23 41—37, 17— 21; 24. 43—38, 5—10; 25. 39—33, 19—24; 26. 44—39, 10—14; 27. 49-44, 21—26; 28. 4440 (wit heeft nu zeer bevredigend spel gekregen. Men lette op de tactiek van zwart, die ln vrijwel de hele partij het centrum niet meer bezet, doch zich tevreden stelt met veld 23 onder con trole te houden. Dergelijke manoeuvres zag men vaak van Fabre), 28 8—12; 29. 34—29, 4—10; 30 29x20. 15x24; 31 37—31 (Keiler 2iet niet duidelijk hoe hij verder moet voortzetten. Het is dan ook een lastige stelling om een goed speelplan te vinden, verschaft zich daar om eerst wat tempi), 31, 26x37; 31. 42X31. 2—8; 33 48—42, 11—17; 34. 2722 (zwart dreigde 2429; 18—22, 8—12; enz 34 18x27; 35 31x11. 6X17. 33. 40—34? (direct 36—31—27 is veel beter. De tekstzet doet de aanvals- kracht uit de witte korte vleugel ver dwijnen). 36 10—15; 37. 42—37. 17—21; 38. 34—29 (er ls weinig lijn in wit's spc! te vinden. Hij zit naar tempi te zoeken), 38 13—18; 39 29x20, 15X24; 40 39—34?? (wit is geheel de kluts kwijt Veld 27 moet bezet worden om een overvleugeling le voorkomen. Daarom was 36—31—27 noodzakelijk en o i. staat wit dan uitstekend), 40 12171 (natuurlijk. Nu is veld 27 buiten bereik van 36 komen te liggen). 41 34—29, 14—20; 12 2öXl4, 9x20; 43 37— 31? (nimmer hebben we Keiler zo weife lend gezien. Het is een gehlnk op twee gedachten. Consequent waren nu 5014 39 geweest, waarna de witte stand o.i. nog steeds de beste ware geweest). 43 8—13: 44. 50—44 (alles met tempoverlies), 44 13—19: 45 31—26 (ook dat nog!). 45. 20—25: 46. 29x 20, 25x14 47. 3631?? (wie zal zeggen welke Invloeden Keiler hier belet heb ben. 3329 te spelen? Nu wordt de witte stelling vastgelegd). 47. 19—2411 48 31—27. 14—20; 49 44—10?? (het offer door 28—23 gaf nog goede remisekansen, b.v 49 28—23!! 18x29: 50 33—28. 24—30 (of) 51 27—22. 30—35; 52 22x11. 16x7; 53 26X17. 29—34; 51 32—271! met remise, want op 3440 volgt 27—21, 40x49; 17— 12, 49X16 of 19; 12X-1en het eindspel is niet meer te winnen'.), 49. 2025; 50 4035 (er is nu niets meer te red den). 50 3—9; 51 28—23 (nu biedt dit offer weinig ressources meer). 51 18X29. 52 33—28. 29—31: 53. 27—22, 34—39; 54. 22X11, 16x7; 55 26X17. 39—44 (materiaalverlies heeft wit weten te voorkomen Het eindspel Is nu echter verloren) 56. 28—22, 44—50; 57 38—33 (wanhoop), 50X41; 53 22—18,-41—231 Wit geeft op. Een zeer merkwaardige partij I Utrecht ligt ongunstig voor lederbeurs Keus viel op Waalwijk Industriëlen cn handelslieden uit de schoen- en lederindustrie- en -handel zijn algemeen van oordeel, dat de accommodatie noch de sfeer, noch 't tijdstip der Utrechtse jaar beurzen geschikt zijn voor een za kelijke expositie en handel van de gezamenlijke branches van deze industrie. Na een conferentie, die onder leiding van mr. R. J. J. La m- booy, burgemeester van Waal wijk, in het gemeentehuis aldaar is gehouden, kwamen de belang hebbenden uit deze industrie en handel in meerderheid tot de con clusie. dat een tentoonstelling van leerproducten 't beste gehouden kan worden in Waalwijk. Dit stad je vond men geografisch beter ge legen dan Utreèht, of een andere Nederlandse stad, vooral in ver band met een komende ruimere handel in leerproducten met Bel gië en Luxemburg. Men besloot dus in principe een jaarlijkse groepsbeurs in Waalwijk te houden en de uitwerking van dit plan op te dragen aan mr. Lam- booy. die contact zal opnemen met de officiële organisaties. Lou Bandv steunt kanker fonds met 12 mille Lou Bandy heeft Zaterdag aan burgemeester D'Ailly van Am sterdam 'n bedrag van f 12.560,27 afgedragen ten bate van het kan kerfonds. Dit bedrag is het resul taat van twee jubileumsvoorstel- lingen. n.l. in Amsterdam en Rot terdam. De opbrengst hiervan heeft Bandy voor dit liefdadig doel afgestaan. Scheepsdiefstallen berecht Dertien, overwegend zeer jeug dige schepelingen vulden Maandag de gehele verdachtenbank in de zaal van de Amsterdamse arron dissementsrechtbank. Tijdens de uit- en thuisreis van de ..Ceram" van de maatschappij „Nederland" hadden deze, hoofd zakelijk lichtmatrozen, zich ver grepen aan de lading. Rollen da- mes- en herenstof, hoeveelheden thee, cacao en blikjes hadden zij uit de ruimen gestolen. Bijna allen erkenden het tenlaste- gelegde. Twee der verdachten achtte de officier van justitie, de aanstich ters van deze serie diefstallen, zij hadden door hun slechte voorbeeld hun jongere, collega's in deze af faire betrokken en hen er toe aan gezet hetzelfde te doen als zij de den. Tegen deze twee eiste hij 7 en 6 maanden met aftrek, tegen 8 ver dachten straffen van 4 tot 2 maan den met aftrek en tegen de drie leatsten voorwaardelijke straffen tot 3 maanden. Uitwisseling onderwijzers NederlandEngeland Christopher Mayhew, onderstaats secretaris voor buitenlandse zaken, heeft Maandag in het Britse lager huis verklaard, dat al het moge lijke wordt gedaan „om de cultu rele betrekkingen tussen Neder land en Engeland te verstevigen". De minister van onder .vijs, Ge orge Tomlinson, zou een uitwisse ling van onderwijzers tussen de beide landen ten zeerste toejuichen, aldus Mayhew. De voorstellen hiertoe waren besproken door de gemengde commissie, benoemd op grond van de Brits-Nederlandse culturele conventie en bij de Ne derlandse regering in overweging gegeven. Tuchtrechtspraak voor journalisten op komst De commissie Pompe heeft de minister van Justitie een rapport uit gebracht over het meest, dringende van de door haar bestudeerde onderworpen, te weten dc mogelijkheid van uitbrei ding van de bestaande strafrechtelijke bescherming tegen misdragingen door middel van de drukpers begaan, met een tuchtrechtelijke. De Indiening van een wetsontwerp, dat ln hoofdzaak overeenstemt met het ontwerp, door deze commissie bij haar rapport ge voegd. kan spoedig worden tegemoet gezien. Het vraagstuk van de publicatie van geheime stukken door onbevoegden heeft de aandacht van ae minister Verwacht mag worden, dat de invoe ring van tuchtrecht voor journalisten in de bestaande toestand, die inderdaad niet in al'.e opzlchtc-n bevredigend is. verbetering zal brengen. Zaak De Vries-Katz nog in onderzoek Het onderzoek naar de strafbaarheid van dc handelingen, die d r De Vries, directeur stichting Nederlands Kunstbezit, en de kunsthandelaar K a t z uit Dieren hebben verricht met schilderijen, die na de bevrijding uit Duitsland terugkwamen, is nog niet gcendigd Het openbaar ministerie heeft dus met betrekking tot verdere ver volging van beide heren die, gelijk met weel op 8 Juli werden gearres teerd, doch negen dagen later weer op vrije voeten kwamen nog geen defi- nitu f standpunt Ingenomen. Dit deelt dc minister van Justitie mee ln zijn memorie van antwoord. T^R duiken de laatste tijd weer berichten in de kranten op over opiumsmokkel. Daardoor word ik weer herinnerd aan het gebruik van opium en morphine. Het is een ziekte. De betrokkenen gaan hun volledige ondergang tegemoet. Het morphinisme in de Westerse en het opiumschuiven in de Oostelijke landen is de oorzaak van de ellendige dood van vele duizenden mensen en van zeer vele misdaden. Smokkelaars maken er misbruik van Opium is. zoals men weet, het sap van de papaver en is sterk vergiftig. Het bevat morphine, codeine en vele andere vergiften Bij het gebruik schijnt men een prettig gevoel in de maagstreek en warmte in het gehele lichaam té voelen, terwijl eventuele pijn, honger en dorst verdwijnen. De patient krijgt een gevoel van groot geluk en voelt zich vederlicht. Wie het eenmaal gebruikt, raakt er aan verslaafd en' krijgt er behoefte aan steeds meer opium tot zich te nemen met het gevolg, dat de gezondheid in groot gevaar komt. In het Oosten is het opiumschuiven zeer in zwang; in het Westen spuit men morphine in. Morphine heeft dezelfde uitwer king. Het gevolg is nervositeit, hoofdpijn, bloedarmoede, slapeloos heid en stofwisselingsstoornissen. Eenmaal verslaafd, wendt de pa tiënt alle middelen aan om het ver gift te verkrijgen. Men schrikt zelfs niet voor misdaad terug. Er zijn ge vallen geweest, dat patiënten hun hele familie opofferden om 'n kleine hoeveelheid van dergelijk vergift te bemachtigen. Zo'n morphinist ver magert. heeft een ingevallen, geel gezicht, de ledematen beven en het lichaam is bezaaid met prikjes van de inspuitingen. Veelal sterft hij door uitputting. Morphine wordt ook voor medi sche doeleinden gebruikt, waarbij de arts terdege in het oog houdt, dat toediening van de stof mogelijk tot morphinisme kan leiden. Het valt hem echter niet altijd gemakkelijk deze stoffen te verkrijgen. Er zijn grote internationale smokkelorgani saties. met vertakkingen in alle lan den. De hoofdzetels liggen in Egyp te. Syrië, de Libanon. Malakka en Zuid-China. Fantastische bedragen worden met deze smokkel verdiend; een halv^ kilo opium in Bombay voor tien dollar verkocht, brengt in Amerika zeshonderd tot negenhon derd dollar op. Deze handel is er waarschijnlijk de oorzaak van. dat de legale voorziening van ?opium voor medische doeleinden in het ge drang is gekomen. De politie-autori- teiten moeten ondanks alle aange wende moeite vaststellen, dat ten hoogste tien procent van de smok kelwaar achterhaald wordt. Dat is ook niet bevreemdend als men weet. dat er smokkelaars gebruik maken van schepen, pantserauto's en vlieg tuigen en dat wegens opiumimport zelfs oorlogen zijn gevoerd. Ik denk wel eens aan de mogelijkheid, dat de UNO hier zou moeten optreden om duizenden voor een vreselijke ellende te behoeden. Handgemeen met zijn a.s. schoonmoeder Zondagavond heeft de 32-Jarlge A. J. K. In een woning te Apeldoorn de 41- jarige vrouw P. K.van K de moeder van zijn toekomstige echtgenote tijdens een hooglopende twist met een dolk in de buik gestoken. De dader werd gearresteerd, de vrouw in het Sint Llduinaziekenmns opgeno men. Haar toestand ls ernstig. Boekbespreking Kinderboekjes Aleid van Rhijn heeft een aan tal aardige kinderboekjes geschre ven. In een eenvoudige taalvorm vertelt zij over „Sjuul van de dok ter" en „Feest in het dorp". De kinderen zullen geen moeite heb ben om de geschiedenis van Sjuul de hond en vaif Wout en Ruud, die samen zo intens het feest in het dorp beleven, in zich op te nemen. Het is ook aardige voorleesstof. De tekst is in een prettige letter gezet en de tekeningen van Gerard van Hcut en Nans van Leeuwen roepen voor de jeugdige lezers geen pro blemen op. De boekjes zijn uitge geven door LRtgeverij „De Sleu tel" te Haarlem. Antia Boers draagt haar kinder boek „Een snoer van wonderste nen" aan „Hansje" op „omdat zijn eerste levensjaren in ballingschap doorgebracht, geen sprookje zijn geweest." Zij is dus bij het schrij ven van haar „wonderstenen" steeds met haar gedachten bij het kind geweest, dat door het wrede noodlot van deze tiid zijn kind-zij» werd ontnoihen. Een kind dus, dat niet geloven kon in „Sneeuwwitje" en andere wat zoete vertelsels uit een wereld van lieve prinsen en lelijke heksen. Vandaar de verantwoor ding op de titelpagina: „Verhalen voor grote mensen aan kinderen verteld." In het vertellen van zulke ver halen ligt een gevaar besloten. Het gevaar, dat het verhaal de sfeer van de wereld van het kind mist. Het gevaar, dat de schrijver, die zulk een moeilijke taak op zich neemt, het kind dwingt problemen op te roepen, die niet van het kind zijn. Antia Boers nu is er niet in geslaagd in haar vertellingen steeds eenvoudig te blijven. Zeker, er zitten aan het snoer wonderstenen. Verhalen die gaaf en eerlijk zijn. Probleempjes van regendroppels, van roggeaar en korenbloem, die een kinderziel kunnen beroeVen, maar teveel neigt de schrijfster, in haar moder ne sprookjes, naar het zieleleven van grote mensen. In dit uit 350 inzendingen be kroonde kinderboek, het beste boek dus, is niet steeds genoeg rekening gehouden met de universele kinder ziel. Een fout, die vergeeflijk is, omdat Antia Boers 't boek schreef voor Hansje die in ballingschap leefde en dus geen kind kon zijn onder de kinderen. Het boek is in een fraaie linnen band bijzonder goed uitgegeven door de Republiek der Letteren te Amsterdam en kost f 5.50. „Appeltjes van Oranje*' De kinderversjes van Han G. Hoek stra en de silhouetten van Frans ter Gast passen uitstekend bij elkaar. Zij hebben beide een speelse en lichte toets, de versjes Uggen gemakkelijk in het gehoor en de plaatjes laten ruimte voor fantasie. Uit hun samenwerking ontstond een kostelijk boekje, gewijd aan H.K.H. Prinses Wilhelmina. Het verscheen onder de titel „Appeltjes van Oranje" bij A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. (Leiden). Ook volwassenen zullen er nog met plel- zier in bladeren. „In de storm" In de Juwelenserle 1948 verscheen bij de uitgeverij J. H. Gottmer te Haarlem- Antwerpen „In de storm" van J. Vlsser-Roosendaal, een streekroman, spelende in het stoere, vlakke vochtige en winderige West-Friesland in de kop van Noord-Holland. Het is een goed ge schreven verhaal, dat de eenvoud van het land ademt, maar waar ook de hartstocht in gloeit. Niet alleen over de weilanden en sloten van dit wijde land kan het stormen, neen, ook dikwijls stormt het in dc harten van dc naar buiten vaak zo gesloten mensen, die hier wonen Men zal dit boek geboeid lezen. De dialogen zijn in de streektaal geschreven, die men in de buurt van Hoorn en Enkhuizen spreekt, maar voor de nict-Westfries levert deze taai-bij zonderheid weinig of geen moeilijkhe den op. „Sexueele opvoeding" Dat de Uitgeverij Ploegsma te Am sterdam moest overgaan tot een derde druk van W. J. van Leeuwen-Vos' .Sexueele Opvoeding" is toe te juichen. Nu blijkt hoezeer er bij de ouders en opvoeders behoefte is aan een hand boek waarin dit vraagstuk op eenvou dige wijze vordt behandeld. De schrijf ster is volkomen geslaagd en wij kun nen niet anders wensen, dan dat dit goede boek, bij ouders cn opvoeders van hand tot hand zal gaan. Boeken die men nooit vergeet Robinson Crusoe. Don Quichote cn Rcinaert de Vos. drie namen uit de we reldliteratuur. die niet aflaten aantrek kingskracht uit te oefenen op de jeugd. De NV. Uitgevers Mij „Kosmos" te Am sterdam heeft goed werk gedaan om van de „boeken die men nooit vergeet" nieuwe bewerkingen voor de jeugd tc laten verzorgen. De uitgever was zorg vuldig in dc keuze van dc bewerkers. De pacdagoog C. Wilkeshuis nam Don Quichote voor zijn rekening de beken de schrijfster J P Zomers-Verrneer verzorgde Rcinaert dc Vos en de niet minder bekende auteur Jan Mens maakte zich verdienstelijk met de be- uerking van Robinson Crusoë, Namen in de Nederlandse schrijverswereld die een borg zijn voor goed verantwoorde jeugdlectuur. Dc Illustraties werden naar modernere opvattingen getekend door C Waasdorp. T. Hazevcld en Th. Wleringa. Al met al betekenen deze uitgaven een zinvolle verrijking van de jeugdlectuur. „M ij en de hoef" „WIJ cn dc hoef" ls een roman voor meisjes geschreven door L. Huisinga Scaf en uitgegeven door Kluitman in Alkmaar. Dc heldinnen uit dit boek zijn tweelingen. Mies en Jos, die volkomen anders geaard zijn. de eerste onbezorgd, de ander meer bedachtzaam, hetgeen tot verscheidene complicaties aanleiding geeft. Dit vlot geschreven boek zullen onze oudere meisjes geboeid lezen en ze zullen zich, door alle. soms wat gril lige lotgevallen der heldinnen in dit boek heen. bezinnen op de ernst van het leven, welke ln deze meisjesroman 1 toch steeds op de achtergrond aanwezig blijft. „Wat zong in hun hart" In de serie kinderboeken bij Kluitman te Alkmaar verscheen er een, waarvoor wij graag de bijzondere aandacht vra gen. Het is het uit het Noors van Titt Fahmer Dahl vertaalde boek „Wat zong ln hun hart" (vertaling van M. J. Mo lanus— Stamperius). Het geeft de le vensgeschiedenissen van drie der grootste componisten uit de geschiedenis. J. s Bach, Beethoven en Schubert, op een klare, eenvoudige manier voor kinderen verhaald, gezellig, boeiend en vlot, met veel anecdoten, maar de historische lijn niet verliezend. Niets is voor onze kin deren zo goed (en naar onze ervaring zegt: ook zo interessant) als hun geest te sterken aan waarlijk grote historische figuren uit de geschiedenis, vooral als dit groten uit het rijk der (ook tot kinderen sprekende) muziek zijn. Voor al onze kinderen ls dit een prachtig boekje. En vooral jongens en meisjes, die muziekles krijgen, moeten het le zen. Het zal hun een stimulans zijn by hun studie. Vertellen uit de Bijhei Bij J. H. Kok te Kampen verscheen het „Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis" van Anne de Vries (be doeld als voorloper tot het Groot Ver telboek). Anne de Vries is een goed schrijver, hij is tevens een kenner van de kinderziel. Hij weet het bijbelver haal, Oude en Nieuwe Testament, dan ook op een bevattelijke manier aan de kinderen voor te zetten, waarbij moet worden aangetekend, .dat hij op eigen, vrije wijze „uit de bijbel vertelt". Vele ouders zullen aan dit boek een steun kunnen hebben bij het rond leiden van hun kinderen in de wereld van de bij bel. Eén ding vinden wij jammer: dat er bij de vele goede Illustraties enkele zijn, die wij nan onze kinderen „van 4 tot 8 jaar" liever niet voorzetten, al. die. waarin het lijden en het aandoen van wreedheid op een dermate sug gestieve wijze ls in beeld gebracht, dat wij vrezen onze kleintjes er al te zeer mee te schokken. De B. „De geest der chemie" Het ls een goede gedachte van Van Loghum Slaterus N.V. geweest de „ge loofsbelijdenis" van dr. R. S. TJaden Modderman „De Geest der Chemie" op nieuw uit tc geven. De eerste druk (in 1944 bij een andere uitgever) genoot niet de aandacht, die het boek ver dient. De schrijver zelf zegt in zijn in leiding geen populaire beschouwing o\er de resultaten der chemie te willen geven, doch veeleer een beschrijving van de dagelijkse arbeid der scheikun digen. Werd ooit arbeid als bron van levensvreugde beter gedemonstreerd dan in dit voortreffelijke boek? De che micus zal er de bevestiging in vinden, dat het vak. ondanks veel routinewerk, zijn liefde verdient, dezelfde liefde, die de schrijver het toedraagt. De ontwik kelde leek. die zich voor de scheikunde interesseert als belangrijk onderdeel der cultuur, zal. toegerust met de vage kennis der chemie uit zijn schooljaren, bij het lezen van dit boek enige koste lijke uren doorbrengen, waarin hem een blik wordt gegund op het wijde ondcr- zockingsveld, waarin de wetenschaps mens op avontuur gaat. AMERSFOORT TELEF. 4632 DONDERDAG 9 DECEMBER A.S. (DE WEG ZONDER EINDE) met MICHELINE PRESLE MARCEL PAGLIERO Scenario: JEAN PAUL SARTRE. Regie: JEAN DELANNOY Hier komen belangrijke en onoplosbare vraagstukken aan de orde. waarmee de mensen sinds eeuwen worstelen, o.a. het probleem van de vrije wil en de vraag of de mens zijn lot in eigen handen kan nemen In ons voorprogramma o.a. De interessante film „DANSKUNST IN IXDONESIë" Plaatsbespreking en voorverkoop van Woensdag -fl Dec. af van 10-12 30 en van 2-4 u (ook tel. 4632). NORMALE PRIJZEN. Toegang 18 jaar. Tandarts wegens beëindiging van de Militaire Dienstplicht Spreekuren: 9—10 beb. Dinsd en Vrijd. 12 beh Zaterd. Spreekuren te Woudenberg: Dinsd. en Vrijd. van 910 Honderden volgt het voor beeld van die du.izenden want ze lopen in LANGESTRAAT 78. Snouckaertlaan no. DEZE WEEK etaleren wij een keurcol- lectie Damesschoentjes, ge maakt door vooraanstaande fabrieken naar eigen ontwerpen van DICK WILLEMSE Jr.. Deze ontwerpen zijn, even als de „New Look" kleding gebaseerd op principes van 1800 en beide met elkaar in overeenstemming. Deze schoentjes zijn nog niet voor de verkoop in voorraad. ZIE ETALAGE. De zaak voor Uw schoenen LEUSDERWEG 27/29 b. d. overweg. rE KOOP AANGEBODEN Te koop: 1 paar z.ga.n. maatlaarzen. maat 45. 30.- Memlingstraat 5, 2x bellen. 3568 Haardkachel. Te zien na i u. Langegracht 9a. 3566 Z g.a.n. mantel te koop. Kleine maat 38. Lobelia straat 4. 3565 Te koop: een toverlan taarn voor ansichtkaarten, prachtig gekleurd beeld, prijs 35 Br. no. 3563 bur. van dit blad. Te koop: i.g.st.z winter mantel met bont 'maat 42). v. Campenstraat 14, na 7 u. 3562 PERSONEEL GEVRAAGD Terstond gevraagd: net meisje van 8 tot 4.30 uur of jonge werkster voor enige dagen per week. Mevrouw KlaasseBos, Nassaulaan 4 3564 1 U kunt weer gul zijn voor Üw huid met het zachte, verkwikkende schuim van Lux Toilet Zeep. Want die heilzame toiletzeep is van nu af aan VRIJ te koop. OVERAL EN ONBEPERKT! Profiteer van die weelde 'I Is nu zo eenvoudig om een frisse, jonge teint te houden. tTZ S* OJOS Huishoudster gevr, 4050 jaar. bij heer alleen, eigen woning. Br. no. 3567 bur. van dit blad Winkeljuffrouw gevraagd, aanvangsalaris van f 80 tot f 100 per maand. Vereiste goed kunnende schrijven en rekenen. LTitvoerige brieven met leeftijd en levensloop onder No. 3530 bureau van dit blad. PERSONEEL AANGEB Werkhuizen gevraagd door net buitenmeisje. Br. onder No. 3573 bureau van dit blad. WONINGRUIL Woningruil. Klein huis. best. uit 2 kamers met keu ken en zolder ruilen voor groter. Br. no. 3569 bur van dit blad. VERLOREN Verloren: Achterplank van vrachtauto tussen café Rozenboom en Amersfoort. Teg. bel. ter. te bez. bij G. v d. Veen. Amersf.str. 170 Nijkerkerveen. 3574 DIVERSEN Moeilijkheden in het hu welijk? Een ervaren psy choloog kan ook U helpen. Consult na telef afspr. 3434 Amersfoort. 3572 Brandstoffen. Neem geen risico. We hebben nog in voorraad prima Friese harde turf Thuis bezorgd. Westsingel19. 3377 Thuiswerk gevr., liefst naaiwerk. Br. no. 3570 bur. van dit blad. Ook familiedrukwerk leve ren wij in fraaie uitvoering. Visitekaarten, huwelijkscir culaires. geboortekaarten, luxe post. enz. Drukkerij Bouman Langegracht 28. Telef 4425. 3571 Verloting Schaakvere niging „Soesterkwartier" Naam van de pop was Sientje". Winnaar B. Sleeking, Violenstr. 7. 3578

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4