DAGBLAD VOOR AMERSFOORT L Ministeriële delegatie in Nederland terug Kamer prijst prof. Lieftinck ondanks veel critiek Sowjets dingen naar gunst van Berlijnse bevolking Smirnoff draagt zijn taak aan jongeren over J „Kabinet zal moeten beslissen of wij andermaal naar Batavia gaan" Valse honderdjes in omloop Kleine sensaties bij de UNO Baby Ion bij de UNO Technisch debat over afwikkeling van de geldzuivering In België stijgt de werkloosheid Uitspraak-Rauter uitgesteld „Niemand zal met lege handen naar huis gaan" Oostenrijk Regering gereserveerd ten aanzien van Europees federalisme In kort .besteik .Woensdag 8 December 1948 Achtste jaargang, No. 1194 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.«5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. Dinsdagavond even voor negen uur landde op Schiphol de Con stellation ..Franeker" uit Ba tavia, aan boord waarvan zich bevonden de ministers Sassen en Stikker, alsmede de heren Neher en dr. Blom, die uit Indonesië terugkeerden, na hun bespre kingen met de republikeinse ge delegeerden. Direct na aankomst hebben de ministers Sassen en Stikker aan een groot aantal journalisten een kort vraaggesprek toegestaan, waaraan wij het volgende ontle nen: Minister Sassen opende zijn ver klaringen met mede te delen, dat de Nederlandse delegatie meent, dat de besprekingen op een punt gekomen waren, welk het wense lijk maakte, een rapport aan de Nederlandse regering uit te bren gen. „Wij geloven, dat het bijzon der belangrijk is. dat tijdig in ieder geval voor 1 Januari 1949 de wet „Bewind Indo nesië in Overgangstijd" tot stand komt. Het voornaamste geschilpunt, dat aan het licht is gekomen tijdens de bespre kingen, betreft de gezagsver houding tijdens de interimre gering" aldus minister Sassen. Minister Stikker vulde deze laat ste mededeling aan met op te mer ken: „Dit is in afwijking met wat wij hadden mogen verwachten. Toen ik de vorige keer Batavia verliet, werd mij door de heer Hat- ta een aide-mémoire overhandigd over deze kwestie. Wij hebben de indruk, dat nu allerlei tegenwerkende krachten in de republiek het Hatta onmogelijk maken de essentiële punten van Let op het watermerk In Zeeland zijn valse bankbiljet ten van honderd gulden in omloop. Zowel op Walcheren als in Zeeuws- Vlaanderen is een aantal biljetten door de politie in beslag genomen. Een persoon, die een vals biljet ontvangen en weer uitgegeven had, terwijl hij wist, dat het vals was, is gearresteerd. Omtrent de valse honderd gulden- biljetten, die in Zeeland in omloop zim, vernemen wij van de zijde van de Nederlandse Bank nog het vol gende: De plaats van de handteke ning van de president der Neder landse Bank is niet op alle biljetten gel\jk. Op de biljetten van de series AA tot en met AY staat zij name lijk boven het woord president, op de latere series gedeeltelijk door dit woord heen. De plaats van deze handtekening op de valse biljetten was dus geen in 't oog springende bijzonderheid. Wel zijn de woorden „Nederlandsche Bank" aan de voor zijde van de valse biljetten uiterst flauw. Het watermerk heeft men hoogst gebrekkig getracht na te bootsen. In tegenstelling tot de echte biljet ten, waarop het watermerk bestaat uit een serie kubussen, die zowel verticaal als horizontaal over het hele biljet lopen, maakt het water merk op de valse biljetten een vlek kerige indruk, hetgeen onmiddellijk opvalt. Splitsing in Ecafe Republiek toegelaten: Nederland treedt uit Nederland is uit de Ecafe getre den omdat de Republiek Indonesië als lid is toegelaten. De Ecafe is de economische commissie voor Azië en het Verre Oosten; zij vergadert te Lapstone (Australië) en gisteren werd stemming gehouden over de toelating van de Republiek, waar tegen Nederland zich verzette. De Republiek werd toegelaten met 3 tegen 2 stemmen bij clrie onthou dingen. Overeenkomstig hetgeen hij gisteren reeds aankondigde heeft dr. Gelissen, de leider dei- Nederlandse delegatie, na de stem ming bekend gemaakt, dat Neder land de huidige zitting van de Ecafe zou verlaten. Marshall geopereerd aan de nieren De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Mar shall, heeft Dinsdag in een zieken huis te Washington een nieropera tie ondergaan. Uit niet-officiële bron wordt ver nomen, dat een van de nieren van de minister is weggenomen. Indien dit bericht juist Is, zou het betekenen, dat minister Marshall gedurende verscheidene weken zijn werkzaamheden niet zou kunnen verrichten. Zeven uur nadat de operatie had plaats gevonden, werd in een door het ziekenhuis uitgegeven verkla ring gezegd, dat zich geen compli caties hadden voorgedaan. De Wereldomroep zal met Kerst mis ..Internationale kerstklanken" uit zenden die in de vorm van een fanta sie werden gearrangeerd door Else v. Epen de Groot en Hugo de Groot De uitvoerenden zijn het Omroepor kest. Omroepkoor. Christine Be vort. alt en Ernst Bjelke, bas. gezags- zijn standpunt inzake de verhouding te handhaven. Minister Stikker vervolgde met te zeggen: „Wij zijn gedrieen naar Indonesië gegaan en denken welis waar over verscheidene feiten en gegevens verschillend, maar ik meen te mogen zeggen, dat wij het thans, wat betreft ons rapport aan de Nederlandse regering, volkomen met elkander eens zijn." Minister Sassen bevestigde dit. Minister Sassen verklaarde voorts, dat tijdens het verblijf in Indonesië verscheidene malen overleg is ge pleegd met de federalisten. Het ka binet zal beslissen of deze delegatie zich op een later tijdstip weder om naar Indonesië zal begeven. "enslotte verklaarde de minister nog: „Het zal nuttig zijn, als de wet „Bewind Indonesië in Overgangs tijd" wordt ingevoerd, deze een overgangsbepaling bevat, waardoor het mogelijk wordt de „inpassing" van de republiek in het interimbe- stel te vergemakkelijken en te be vorderen. De ministers werden op het vliegveld onder andere begroet door de minister president, dr. W. Drces. minister Gotzen en de se cretaris-generaal van het ministe rie van buitenlandse zaken, Mr. J. Lovink. Een brandje en stakende lift jongens De gedelegeerden by de vergade ring van de Verenigde Naties te Parys hebben Dinsdag twee kleine sensaties beleefd. De eerste was, dat de liftbedienden, 's middags, juist tegen het tijdstip waarop de middagzittingen der UNO zouden beginnen, in staking gingen. Zij hadden echter de gedelegeerden te voren geïnstrueerd over de bedie ning der liften, zodat deze zich zelf konden helpen. Na twee uur her vatten zy hun werk. De tweede sensatie was een brandje In het Palais de Chaillot, dat zich aanvankelijk vry ernstig liet aanzien. Men vermoedt, dat hot door kortsluiting is ontstaan. Bin nen enkele ogenblikken zwermden 150 brandwecrlieder* over het com plex. waar de vergaderingen nor maal doorgingen. Twee kamers in de benedenverdieping brandden ge heel uit. Binnen tien minuten had men het vuur onder contróle. Spaans derde werktaal Nadat de algemene vergadering der UNO verleden week Maandag de gehele dag had besteed aan het bespreken van een verdaging der zitting, werd Dinsdag j.l. geheel be steed aan het bespreken van een door acnl Zuid-Amerikaanse staten ingediend voorstel, strekkende tot het maken van Spaar.s tot de derde „werktaal" der Verenigde Naties. Het voorstel werd aangenomen met 32 tegen 20 stemmen en 5 onthou dingen nadat vele afgevaardigden hel hadden bestreden, aangezien het c?e uitgaven der Verenigde Na ties niet een bedrag van 1.250.000 dollar per jaar zou verhogen. Bo vendien werd de vrees geuit dat bij a-inneming van het voorstel, het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in een modern Babyion zou worden veranderd. Frans reuzenvliegtuig voltooid Het Franse viermotorige reuzen- vliegtuig S.E. 2010, het grootste lange-afstandsvliegtuig, is voltooid. Het toestel, dat geladen 70 ton weegt, zal 98 passagiers met een snelheid van ongeveer 450 k.m. per uur kunnen vervoeren. Het biedt 84 slaapgelegenheden. Bij een vlucht over de Atlantische Oceaan zou dit toestel met 52 passagiers en een lading van 1390 kilo de afstand Parijs—New York in 18 uur kun nen afleggen. Internationale vervoers organisatie gesticht Te Parijs is onder de naam Comité d'Experts pour le Transport Routier Professionel International" (CETRII een comité gevormd, dat zich ten doel steït het onderlinge contact te bevor deren tussen de geïnteresseerde Euro pese landen, zowel voor wat betreft het internationale beroepsgoederen- vervoer. als het beroepspersoncnvcr- voer langs de weg. Dinsdagavond zijn per KLM-Constellation Franekerde minister Sas sen en Stikker, alsmede dé heer Neher uit Batavia op Schiphol aange komen, om rapport uit te brengen aan de Nederlandse regering en voor verdere beraadslagingen. Ter begroeiing waren op het vliegveld aan wezig minister-president dr. \V. Drees en minister Götzen. Van links naar rechts: minister-president dr. \V. Drees. minister Stikker, minister Sassen, minister Gotzen en de heer Neher. De Tweede Kamer heeft Dins dag in de middagvergadering een begin gemaakt met de behandeling van het wetsontwerp tot afwikke ling van de geldzuivering. In de avondvergadering heeft de minis ter van financiën de sprekers in eerste instantie'beantwoord. Na re en dupliek werd de vergauering verdaagd tot Woensdagmiddag, om dat de minister een *-ota van wij zigingen had aangekondigd, welke alsdan in het bezit der leden kan zün. Bij de algemene beschouwingen zei de heer Van den Heuvel (A.R.), dat een eenvoudiger afwikkeling hem meer zou hebben geleken. Van de nu gevolgde regeling begrijpt de door snee burger niets, meende hij. HIJ had liever gezien, dat het geblokkeerde geld ln zijn geheel was omgezet ln een aan trekkelijke staatslening Intussen bracht spr. de minister hulde voor de aanvan kelijke instelling der geldzuivering. Spr. was van 'oordeel, dat in bepaalde gevallen ruimer deblokkering mogelijk moet zijn. Hij wees cr op, dat velen uit een groep willekeurige personen, die vrij geld hadden, belangrijke schade hebben geleden, hetgeen hem niet juist voorkwam. Dc heer Lucas (KV.P.) bracht dank en lof aan de minister en zijn medewerkers, ook al had hij liever ge zien. dat een andere weg voor de geld zuivering was gekozen. Hij bepleitte dc wenselijkheid van deblokkering van gelden van ondernemers, die door de blokkering genoopt waren gelden voor hun bedrijf °P te nemen. Hij vroeg de rente der certificaten van 3U op 3Va te bréngen. De heer Van do Wetering (C.H.) bleek van mening te zijn. dat het gehele Nederlandse volk en niet. dc toevallige bezitter van liquide midde len moet worden belast. De nadelen voor houders van geblokkeerde gelden moeten worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke minimum. In het bijzon der vroeg hij de aandacht voor deblok kering van gelden van kleine spaar ders. Ook hij drong aan op verhoging der rente van beleggingscertificaten tot 3>a%. De heer Hof s tra (arb stelde vast. dat cr een onverbrekelijke sa menhang ls tussen de gcldsanertng en de heffingen ineens. Hij ver klaarde van oordeel te zijn. dat dc sanering gelukt is en dat de Neder landse prestatie gezien mag wor den, als men nagaat hoe ln andere landen deze zaak is aangepakt. Al zijn er fouten gemaakt, de sanering ls een groot werk geweest, waar voor de minister hulde verdient. Spreker vroeg aandacht voor de be langen van de honderdduizenden klei ne spaarders bij spaarbanken, daarbij in overweging gevende dc mogelijk heid te scheppen door vereenvoudiging der formaliteiten geld vrij te geven van hun rekeningen. Aan het slot der middagvergadering begon de minister van financiën, de heer L i e T t i n c k. nog met de be antwoording der sprekers Hij dankte de Kamer ervoor, dat zij hem bij her haling gemachtigd heeft die maatrege len te treffen, welke noodzakelijk wa ren Daarin zag hii een blijk van vertrouwen, waarvoor hij zich erkente lijk verklaarde Vervolgens wees hij erop, dat dit wetsontwerp ls een: door trekken van de eerder uitgestippelde lijn. In de avondvergadering herinner de spr. nog eens aan deze lijn en hij zeide. dat het fataal zou zijn nu dc koers te veranderen, even fataal als wanneer nu het tempo vertraagd zou worden. Dat de regeling ingewikkeld ls. hangt samen met de materie en het systeem. Bij een staatslening zoals de heer van den Heuvel had gewild, zouden er tal van vragen rijzen. Er wordt over ge klaagd. dat men enige Jaren rente heeft moeten derven, maar men ver geet. dat men dan verzuimd heeft ge bruik te maken van mogelijkheden, welke spr. al in 1945 had geopend. Hij merkte op. dat cr in omvangrijke mate ls gedeblokkeerd en dat er is te gemoet gekomen aan de reële verlan- langens van houders van geblokkeerd geld. HIJ zeldc de belangen der betrok kenen alleen te kunnen ontzien, als het gemeenschapsbelang daardoor niet wordt geschaad. Voorts wees hij erop. dat onder de gelden bl) de spaarbanken ook veel oneigenlij ke spaargelden waren. Voor dc eigenlijke kleine spaarders bestaat dc mogelijkheid in vijf Jaar hun geld vrij te krijgen. De minister bleek bereid vergroting van de beleggingsrekening érnstig on der het oog te zien. Wat de onderne mingen aangaat vond spr het juister investeringen te laten geschieden uit nieuwe besparingen. Algehele vrijstelling van geblokkeerd geld van culturele verenigingen zelde de minister niet ln overweging tc kun nen nemen. Wel verklaarde hij zich bereid faciliteiten te verbinden aan de betaling van belastingen met lnvcstc- rings- cn beleggingscertificaten. Wat het rentepercentage aangaat ver klaarde spr. het niet Juist te achten thans de rentcpolltiek om te bulgen Er Is z 1. geen enkele reden om de rente der beleggingscertificaten te ver hogen Een voorstel om deze te bren gen van 3*i op V/3T0 zou hij onaanne melijk moeten verklaren. Na re- en dupliek werd de vergade ring verdaagd tot Woensdagmiddag een uur. Deze winter 300.000 man op straat Een van de belangrijkste pro blemen,-waarvoor de Belgische re gering zich gesteld ziet. is dat van de steeds toenemende werkloos heid. Bedroeg het daggemiddelde van het aantal volledig werklozen in de maand September 1947 29 963. in dezelfde maand van 1948 was dit gestegen tot 81.065. Het aantal gedeeltelijk-werk lozen van 13 662 in September 1947 tot 44.451 in October 1948, In de week van 7 tot 13 Novem ber van dit jaar bedroeg het dagge middelde van het totale aantal werklozen In Belgie niet minder dan 172.886. Niets laat intussen voorzien, dat aan deze toeneming van de werk loosheid spoedig een einde zal ko men en het socialistische blad „Le Peuple" voorspelt voor deze winter zelfs een aantal werklozen, dat het cijfer 300.000 zou benaderen. Het aantal werklozen onder de Antwerpse havenarbeiders be draagt om en nabij veertig procent, dat in de lederindustrie elf procent in de hotelindustrie eveneens elf procent en in de meubelindustrie acht procent. Op 15 December zou de Bijzon dere Raad van Cassatie uitspraak doen in de zaak van de gewezen commissaris-generaal Rauter. Naar wij vernemen, zal deze uitspraak worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Abdoellah ook koning van Palestina? Het kabinet van Transjordanië heeft gisteren een resolutie goedge keurd waarin wordt aangedrongen op de samenvoeging van Arabisch Palestina en Transjordanië onder koning Abdoellah. Deze resolutie was op 1 December te Jericho aan genomen door het congres van Palestijnse Arabieren. De kabinetszitting te Amman, waar dit besluit genomen werd, stond onder voorzitterschap van koning Abdoellah zelf. Het besluit zal thans aan het Transjordaanse parlement worden voorgelegd. Parallel aan het Ideologische of fensief, dat de door de Russen ge controleerde organen hebben inge zet om de verkiezingen van Zondag 1.1. te doodverven als „zwendel on der terreur" loopt een poging de Berlijners voor de Sowjet-zone te winnen door het verstrekken van levensmiddelen, schoeisel en tex tiel. Communistische bladen maak ten Dinsdag bekend, dat in de loop van de week op grote schaal aan de bevolking van geheel Berlijn kleding zal worden verstrekt. Het zou gaan om een hoeveelheid van twee millioen paar kousen, 300.000 meter stof en 50.000 paar schoenen. „Niemand zal met lege handen naar huis gaan", werd in de oproep gezegd. In zijn periodieke persconferen tie heeft de Amerikaanse opper bevelhebber in Duitsland zijn vreugde geuit over het verloop van de verkiezingen ln het Berlijnse Westen. Hij voegde er aan toe. dat zelfs bij een volledig gespleten stadsbestuur nog de mogelijk heid bestaat dat de grote vier met elkaar tot overeenstem ming komen. In dat geval, zo zeide generaal Clay, zou de viermogendhedencontróle op Berlijn het gemeentebestuur van Fritz Ebert erkennen als bestuur voor een deel van dc stad. Eveneens tijdens deze conferentie deelde de generaal mede, dat vol gens zijn informaties de economi sche toestand in het Oostelijke deel van Duitsland zeer slecht is. Mede hieruit verklaarde hij de enorme vluchtelingenstroom, die clandes tien de grenzen van de Sowjet- De Britse minister van defensie, Alexander, heeft ln liet lagerhuis ver klaard. dat de totale sterkte van de Britse strijdkrachten op 1 Januari 1949, naar schatting 810.500 man zaï bedra gen en de sterkten van dc vloot, het leger cn dc luchtmacht respectievelijk 144 500, 429.000 en 237 000 man. Eindelijk is men er toe overgegaan de gevaarlijke bocht in de Rijks weg Den HaagRotterdam bij Ypenburg te doen verdwijnen. De weg wordt op het ogenblik verlegd, waardoor de bocht wordt recht getrok ken. XDp 1 Januari hoopt men het nieuwe weggedeelte in gebruik te kunnen nemen „Ik heb 33 jaar gevlogen I w a n Smirnoff, de wereldberoemde K.L M.-piloot, heeft be sloten het vliegen er aan te geven. Hij is nu bijna 54 jaar oud en heeft tijdens zijn loopbaan, of liever vliegbaan, ongeveer zes millioen kilo meter door de lucht afgelegd (dat is rum vijftien maal de afstand van de aarde naar de maan). Bij elkaar bracht hij 28.600 uur, dat is drie en een kwart jaar, ln de lucht door. Beroemde KLM-piloot blijft op de grond „Ik heb nu ruim 33 jaar gevlogen en vind. dat ik nu mijn taak aan jongeren mag overdragen", zei Smirnoff, toen hij zijn besluit mee deelde. Hij vertelde echter, dat hij de K.L.M. niet ontrouw zal wor den, hij blijft in functie, nu „op de grond", nl. bij de hoofinspectie be- drijfsuitvoering. Smirnoff behoort tot die steeds kleiner geworden „oude garde" van piloten die de naam van de K.L.M. over de hele wereld hebben uitge dragen. Zijn bekendste „vlieger- daad" is wel de bekende Kerst- vlucht in 1933, toen hij met Piet Soer, Van Beukering en Grosveld in de „Pelikaan" in recordtijd de Kerstpost naar Indié vloog. Ook de retourvlucht legde hij binnen re cordtijd af. Smirnoff heeft wel een zeer wis selvallige. avontuurlijke loopbaan achter zich. Hij is op 3 Januari 1895 in Wladimir (Rusland) gebo ren. Op 19-jarige leeftijd liep hij van huis weg, nam dienst in het keizerlijke leger, vocht tegen de Duitsers, raakte ernstig gewond aan zijn voet en werd naar Petro- grad vervoerd. Dit incident heeft Smirnoffs leven verder bepaald, want in Petrograd kwam hij in contact met de luchtvaart Na drie en een half uur les moest hij alleen de lucht in en. het ging. Dat was in 1915! Nog dat zelfde jaar ontving hij zijn brevet als militair-piloot. De Russische re volutie kwam, Smirnoff week uit naar het buitenland, kwam in En geland terecht, meldde zich voor de Royal Air Force, maar daar had men hem niet meer nodig, omdat. de wapenstilstand werd gesloten. Eindelijk „rust" Dan zwerft Smirnoff verder, hij is een tijdje in dienst van de gene raal van het „wite" Russische leger Wrangel, wordt monteur op Croy don, verzeilt dan als verkeersvlie ger bij de latere Sabena (de Belgi sche luchtvaart-maatschappij) en komt dan eindelijk in 1922 ,bij de K.L.M. Hier vindt hij dan eindelijk, na zijn vele omzwervingen, (be trekkelijke) „rust." In 1928 vloog Smirnoff voor het eerst van Amsterdam naar Batavia, in 1929 werd hij tot Nederlander genaturaliseerd. In 1940 maakte Smirnoff zijn veertigste retour vlucht naar Indië. De oorlog bracht Smirnoff weer vele avonturen. Toen de Duitsers ons land binnenvielen was hij juist op weg naar Batavia, bij aankomst daar ging hij naar de K.N.I L.M. over. Bij een van zijn vluchten naar Australië hij had een grote Britten houden voet bij stuk Verzet van Duitse zijde mocht niet baten Manschappen van de Britse ma rine hebben, ondanks Duitse pro testen. een aanvang gemaakt met de vernietiging van het grootste Duitse proefstation voor torpedo's naby het dorp Surendorf in Slees- wijk Holstcin. Er weerklonken her haaldelijk hevige ontploffingen. Om hun protest kracht b(j te zetten hebben In de middaguren arbeiders te Kiel, Eckernfördc, Ncumünster, Flensburg en andere steden het werk neergelegd. In Kiel werd een betoging georganiseerd, die onder leiding stond van de burgemeester. Er namen 30.000 arbeiders aan deel. zone overschrijdt. Hij meende te moeten aannemen, dat gemiddeld duizend Duitsers per etmaal de Sowjet-zone ontvluchten. Prof. Ernst Reuter, een der leiders van de sociaal-democra tische partij, is door de weste lijke gemeenteraad eenstemmig gekozen tot tijdelijk burge meester van Berlijn. Prof. Reuter, die deze functie overneemt van mevr. Lojiise Schroder, zal burgemeester blijven tot het midden van de volgende maand, wanneer de nieuwe Westelijke gemeente raad, die Zondag gekozen werd, zijn eerste vergadering houdt. Dr. Suhr, voorzitter van de Wes telijke gemeenteraad, leverde scherpe critiek op de Sowjet-ver- klaring, dat de verkiezingen van Zondag „onwettig en ongeldig" wa ren en dit de Oostelijke gemeente raad onder Fritz Ebert het enige wettige bestuur van Berlijn was. Suhr zei: „Integendeel, de ver kiezingsuitslagen waren een ver trouwensvotum van het volk in het „Westelijk" stadsbestuur. Ebert en zijn Berlijnse stadssowjet zijn on wettig en ongeldig". partij diamanten „aan boord" werd zijn toestel neergeschoten. Smirnoff kwam er goed af en vloog korte tijd later voor de Geallieer den. Ook daar heeft hij zijn spo ren verdiend. Daarvan getuigen wel de vele onderscheidingen, die hij heeft verworven.. Vrede met Oostenrijk weer aan de orde? Oostenryk heeft tot de vier grote mogendheden het verzoek gericht de onderhandelingen over een Oos tenrijks vredesverdrag te herope nen. De besprekingen werden afge broken ln Mei van dit jaar, toen onder meer de aanspraken van Joegoslavië op een deel van Oosten rijk, wensen die toen werden ge steund door de Sowjet-Unie, een onoverkomelijke hinderpaal vorm den. Men meent, dat sedert de breuk tussen de Kominform en Tito deze belemmering tot overeenstem ming ls komen te vervallen. Sowjet herstel-eisen aan Oostenrijk verzwaard Tijdens een Dinsdag gehouden vergadering van het Oostenrijkse kabinet heeft de minister van pos terijen en verkeer verklaard, dat de Russische bezcttings-autorlteltcn haar eisen met betrekking tot spoorwegmateriaal hebben ver hoogd. De minister verklaarde, dat de Russen thans 551 ln plaats van 510 locomotieven en 6575 in plaats van 5575 spoorwegwagons eisen als herstelbetaling. Oostenrijk heeft de Grote Vier voor hervatting van hun bespre kingen over een vredesverdrag voor het kleine landje verzocht en het heeft er alles van. dat dit ver zoek zal worden ingewilligd. De Ver Staten hebben, blijkens de be richten van vandaag, reeds te ken nen gegeven, dat zij er vóór zijn, van Bevin is bekend, dat hij al lang met plannen rondloopt voor deze besprekingen weer op gang te brengen cn dat Frankrijk in deze een ander standpunt zal innemen dan de Angel-Saksische staten lijkt me uitgesloten. Parijs verheugt zich immers principieel over iedere kans om Oost cn West aan één conferentictafel te krijgen. En de Sowjetunie"* Wanneer Mo- lotof niet om de een of andere reden van idee ver andert in de aller laatste fr/eken, dan moet ook zijn ant woord toestemmend luiden. Heeft hij niet reeds enige tijd ge leden aan de Oostenrijkse regering te verstaan gegeven, dat de Sow jetunie het noodzakelijk achtte, do besprekingen ovör een vredesver drag tc hervatten? Een andere vraag is natuurlijk: zullen die nieuwe besprekingen wat uithalen? Zoals men weet is de zaak altijd weer vastgelopen op twee punten: de Russische eisen inzake her stelbetalingen, dc Joegoslavische verlangens naar gebiedsuitbreiding in het Oostenrijkse Karinthië. Of er ten aanzien van het eerste punt een verandering in de situatie is gekomen, d.w.z. of Moskou be reid is veel van zijn eisen te laten vallen, weet ik niet. Daar staat ech ter naast, dat de kans, dat Molotof het Kremlin niet langer de Joego slavische verlangens ondersteunt groot moet heten, nu zijn verhou ding tot Tito zoveel slechter is ge worden. Ik acht het niet onwaar schijnlijk dat Moskou een toege ven op punt twee zal willen ge bruiken om in zake punt één zoveel mogelijk zijn zin te krijgen. Kerstens trekt zich uit delegatie terug Van officiële zijde wordt mede gedeeld, dat de heer P. A. Kerstens, die met de heren Albarda en Bruins Slot deel uitmaakt van de Neder landse delegatie naar de vijflanden- studiecommissie, welke te Parijs een studie maakt van het vraag stuk der Europese eenheid, heeft te kennen gegeven niet langer als Nederlands vertegenwoordiger te zullen optreden. In zijn plaats zal de heer P. J. S. Serrarens, lid der Tweede Kamer, worden aangezocht. Naar aanleiding van het boven staande verklaarde de heer Ker stens, dat de Nederlandse delegatie zich de vorige week naar Parijs had begeven zonder instructies van de regering. Tijdens een onderhoud, dat de heer Kerstens dezer dagen had met minister-president Drees naar aan leiding van de besprekingen te Pa rijs, is het hem duidelijk gewórden, dat de Nederlandse regering op zijn minst zeer terughoudend staat te genover de voorstellen van de Europese beweging. Waar de heer Kerstens voorzit ter is van de Nederlandse raad voor de Europese Beweging, lid is van het „International JoiYit Committee for the European Movement" en organisator was van het bekende Haagse congres voor Europees fe deralisme, was dit voor hem aanlei ding zijn mandaat ter beschikking te stellen. De heer Kerstens achtte het onmogelijk terughoudend te zijn als lid der delegatie en tegelijker tijd enthousiast voorstander der Europese beweging te zijn. Deze dubbele houding zou hem in een onaanvaardbaar scheve positie hebben geplaatst. Congres der Europese federalisten Van 25 tot 28 Februari zal te Brussel de eerste conferentie wor den gehouden van de internationale raad der „Europese Beweging". De erepresidenten Winston Churchill en Paul Henri Spaak hebben reeds een uitnodiging aanvaard. De belangrijkste agendapunten zullen zijn: De voorbereiding van een „poli tieke verklaring voor de Europese Unie". Het opstellen van een „Europees Handvest der Rechten". De organisatie der propaganda voor een „Verenigd Europa". In 1908, twee Jaar na zijn trouwen, trok Otto Buehring, een werktuigkun dige uit Chicago, naar Montana, om goud te zoeken. Zijn vrouw ging zo lang naar Nederland. Na een mljnin- storting verloor Otto zijn geheugen. Zijn vrouw deed, na enige tijd niets meer van hem gehoord te hebben, na sporingen, echter zonder resultaat. In 1918 verkreeg z(J echtscheiding op grond van desertie cn hertrouwde. Om streeks dezelfde tijd kreeg Otto zijn geheugen terug cn ging op zoek naar vrouw en kind. Vla een zuster, die ln Duitsland woont, kreeg hij onlangs eindelijk een brief van zijn vrouw. Hij begaf zleh terstond naar het opgegeven adres. Zijn vrouw was weduwe, haar echtgenoot was vier jaar geleden ge storven. Otto Buehrlng gaat thans op 71-Jarige leeftijd hertrouwen met de vrouw, die hij veertig Jaar geleden ver liet. Het aantal vreemdelingen, zo wel uit binnen- cn als buitenland, dat de eerste acht maanden van dit Jaar Den Haag bezocht, bedraagt 175 180.000. waarbij inbegrepen 18.099 per sonen. die Schcvcnlngcn bezochten. De vooroorlogse bezoekcijfers werden hier mee ver overtroffen. In een Australi sche nederzetting, 145 mijl landinwaarts van Darwin, is 'n plaag van giftige rode spinnen uitgebroken. Het klamme, natte seizoen heeft dc dieren naar de neder zetting gedreven. Het ongcdlerto kruipt ln de kleding en ln de bedden. Een moeder, die haar baby baadde, werd onder de arm gebeten en met een vliegende ambulance naar Darwin over gebracht. De baby, die eveneens een beet kreeg, ls gestorven. Jean Llnard. geboren op 5 Dec. 1848. kreeg dit jaar op zijn verjaardag een onverwacht pre sentje: de Franse militaire medaille. Hij kreeg deze onderscheiding wegens zijn dapper gedrag tijdens de Frans- Duitse oorlog ln 1870. HIJ was toen 22 Weerbericht ZACHT VOOR DE TIJD VAN HET JAAR Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. Meest matige wind tussen Zuid cn Zuid-West. Ver anderlijke bewolking met hier en daar enige regen. Weinig verandering in temperatuur. 9 December: Zon op 8.36, onder 16.29; Maan op 13.44, onder 0.40.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1