DAGBLAD VOOR AMERSFOORT CHINA, het „hemelse rijk" van de gigantische plagen Contact met republiek was teleurstellend" Vol vertrouwen in slagen van Atlantisch Pact Commandant kamp Westerbork voor het B.G. Onverstoorbaar gaat de Chinees zijn weg, door zijn land, door' de eeuwen Voorshands geen nieuwe delegatie naar Indonesië Nota opgesteld voor C.v.G.D. Nieuwe twistappel in Berlijn Geen Westerse consolidatie zonder aandeel van Duitsland Spaans toegegaan In kort 1bestek _J Vrijdag 10 December 1943 Achtste jaarcang, No. 1196 TNVALLEN van Mongolen, Barbaren en Mandsjoe's noopten de Chinezen tot afweer- maatregelen. Hiertoe bouwden zij, typerend voor hun geaard heid, een muur langs de Noord rand van het Rijk. Lang voor 't begin van onze jaartelling maakten generatics van keizers een aanvang met het bouwwerk dat zich als een lint slingert over bergen en dalen. Bijna driéduizend kilometer is deze muur lang, omgerekend in Euro pese verhoudingen wil dat zeg gen, dat hij zich uitstrekt van de Noordzee tot in de Russische steppen achter Moskou. De kern van de muur, die op sommige plaatsen een hoogte van zestien meter, en een breedte aan de top van zeven meter bereikt, is een aarden wal. Deze wal is verstevigd met metselwerk en op afstanden van honderd tot vijfhonderd meter zijn uitkijk posten aangebracht. MR. STIKKER NAAR PARIJS Mr. D. U. Stikker, de minis ter van buitenlandse zaken, is van morgen naar Parijs vertrokken om daar o.m. contact op te nemen met de voorziter van de Nederlandse UNO-delegatie. Hij zal met hem spreken over de situatie in Indo nesië. Mr. Stikker wordt vanavond of morgen weer in Nederland ver wacht. Parlementaire waarnemers uit Indonesië terug Donderdagmiddag arriveerden met het toestel uit Indonesië de heren Tilanus en Korthals, die als parlementaire waarnemers de de legatie voor onderhandelingen met de republiek en de- federalistische nationalisten hebben vergezeld. De heer Tilanus was evenmin als de heer Korthals bereid over de onderhandelingen met de republiek of over zijn verwachtingen voor de onmiddellijke toekomst te spreken. Wel sprak de laatste zijn bewonde ring uit over het vele opbouwende werk, dat er gedurende de laatste twee jaren in Indonesië is verricht. De heer Korthals heeft immers ook in 1946 een reis naar Indonesië on dernomen. Verantwoordelijk geacht voor hft afschuwelijks dat zich tijdens de bezetting in het kamp Westerbork heeft afgespeeld, moest Donderdag de 41-jarige A. K. Gemmeker uit Düsseldorf voor de Drentse Kamer van het Bijzondere Gerechtshof te Leeuwarden terecht staan. Vele Joodse landgenoten hebben dit proces met spanning tegemoet ge zien. In October 1943 werd G. com mandant van het kamp. Hij was een typisch Duitse figuur, stipt onderdanig aan de hem gegeven bevelen. .,Ik kon de verordeningen der rijksregering niet critiseren, dat paste mij niet." „Overigens," zo beweerde G.. „had ik er gedurende lange tijd geen idee van wat er met de Joden gebeurde. Men vertelde mij, dat in ternering de zwaarste straf was die zij kregen." Een groot aantal getuigen gaf een beeld van wat er in het kamp is gebeurd. Barak 51, dc strafcellen de voorbereidingen en het vertrek van de gedeporteerden passeren de revue. Dat alles werd nog aange vuld met een film. die op bevel van G in het kamp was opgenomen en door het rijksinstituut voor oor logsdocumentatie in de rechtszaal gedeeltelijk werd afgedraaid. T J ONGKONGTientsien, Sjanghai of een dier andere Pacific- Jj havensdat is voor de reizigerna dagenlang tussen hemel en water te hebben verkeerd, zijn eerste kennismaking met China. Altijd tvel neemt hij zijn intrek in een of ander machtig, pompeus hotel, dat Claridge of misschien Astoria of anders wel Palace heet. Er zijn brede boulevards, waar hij zich vergaapt aan de overwegend Engelse opschriften in de uitstalkasten van de luxe winkels. En de neon-verlichting aan de gevels van bioscopen en bars of op de daken der zakenpanden tovert hem dezelfde kunstjes voor als in Parijs Aew York of Londen. Als iets hem frappeert is het misschien, dat hij hier op klein bestek in een internationaal gezelschap verkeert, dat alleen geëvenaard wordt in de vergaderingen der Verenigde Aaties. (^HINA zelf is in dit mozaïek niet meer dan een steentje in het geheel Jonken en sampans, die schuil gaan onder hun kleurige zei len, liggen aan de oevers van de rivier; maar alweer wordt het beeld overheerst door koopvaarders van alle kusten en stranden, die hoger op de stroom liggen. Hier en daar vallen hem in de stad Chinese karakters op tussen de vele uithangborden en in het mensengewoel mengen zich ook Chinezen. Toch is dit alles China niet. China begint achter dit verblinden de havenfront. Het leeft in die wij ken die vreemdelingen met plegen te bezoeken. China, dat is dat wijde onmetelij ke land, waarvan de grenzen zich verliezen in nimmer betreden berg- oorden, dat is dat land. waarvan de geschiedenis zich aan het oog ont trekt in mythologische nevelen. Sprekende over China realiseert men zich nauwelijks, dat het een rijk is, even groot als geheel Euro pa, waarin naar schatting, want ge teld zijn zij nimmer. 480 millioen mensen leven en streven. Onze parate kennis over dit „Rijk van het bloeiende Midden," reikt niet veel verder dan dat er van tijd tot Van officiële zijde wordt het volgende medegedeeld over de informele besprekingen in Indonesië: ,,De ministers Sassen en Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur, de heer Neher, die Dinsdag in ons land zijn terug gekeerd. hebben in de ministerraad verslag uitgebracht over de informele besprekingen welke zij in Indonesië hebben gevoerd. Daarbij is gebleken, dat hun contact met de vertegenwoordigers van de republiek op enige belangrijke punten teleurstellend is geweest." Zodra ingevolge de inhoud van deze instructie deze delegatie aan de Commissie van Goede Diensten een nota zal hebben overhandigd, kunnen over de inhoud hiervan na dere mededelingen worden ver wacht. Republikeins dreigement Van officiële Indonesische zijde werd Donderdag te Batavia te ken nen gegeven, aldus meldt Associa ted Press, dat indien vóór 1 Janu ari 1949 zonder medewerking van de republiek de interim-regering- tot stand komt, dit zeker een stij ging ten gevolge zal hebben in het aantal ordeverstoringen op het door de Nederlanders bezette ge bied, omdat, aldus deze spreker, het gewone volk een regeling met, en geen dictaat over de republiek wenst. De woordvoerder hield ei rekening mede. dat de ordeversto ringen zich ook zouden gaan uit strekken tot de rest van Indonesië. Voortgaande stelt de regering vast, dat zij ernstig is verontrust door de toeneming van het aantal bestandsschendingen. Nadat er tijdens het eerste ver blijf in Indonesië van minister Stikker een lichte daling intrad, is sindsdien het droevige record be reikt van het hoogste weektotaal sedert de ondertekening van het Renville-accoord. Als resultaat van het rapport van de delegatie van de heren Sas sen, Stikker en Neher en het daar- opgevolgde overleg binnen het ka binet is een instructie opgesteld voor de delegatie, die via de be middeling van de Commissie van Goede Diensten in Indonesië for mele besprekingen voert met de republiek. tijd overstromingen voorkomen, soms hongersnood heerst en dat er practisch zonder onderbreking generaals met onuitsprekelijke namen elkaar steden betwisten, die we niet op de landkaart kunnen vinden. Vreemde bekoring. Toch heeft dit land immer, mis schien juist door zijn geheimzinnig heid, een vreemde bekoring uitge oefend op het Westen. Afgezien van een vluchtig contact ten tijde der Grieken en Romeinen, zou het duren tot in de dertiende eeuw van onze jaartelling, eer Marco Polo met enkele reisgenoten Oostwaarts gaande, tot China doordrong. Een kwart eeuw duurde zijn reis, heen over land en terug langs de zeeweg. Hij stelde zijn ervaringen te boek en verhaalde van de zijde cultuur der Chinezen, over hun landerijen, die door een ingenieus pompenstelsel werden bevloeid, hun bekoorlijk, kunstzinnig lak werk, hun vermogen papier te ver vaardigen en hun druktechniek. Hij beschreef de voetverminkingen, die de Chinese vrouw onderging ter wille harer schoonheid, vertelde van de mandarijnen, de Chinese dodenverering en het vuurwerk, dat zij op feestdagen ontstaken. Men weigerde zijn relaas te gelo ven, maar nieuwsgierigheid, gevoed door koopmanszin. dreef na hem anderen naar China. Portugezen eerst en later ook Hollanders en Engelsen. De Westerse kennis van China werd door deze mensen niet veel rijker. Waarschijnlijk hebben hun verhalen er meer toe bijgedra gen. dat de Chinees in de Europese voorstelling van hem een wel slu we. maar toch vooral koddige en verdwaasde figuur werd. Met recht kon zelfs in onze dagen de Nederlandse dichter Slauerhoff, een zijner boeken handelende over China de titel „Verboden Rijk" ge ven. Men heeft zich wel verbaasd, dat de Chinese revolutie van 1912, die een einde maakte aan de rij van keizerrijken, die elkaar meer dan 4 duizend jaar hadden opgevolgd, er niet meer toe heeft bijgedragen de geheimen van dit land te ont sluiten. en het toegankelijk te ma ken voor Europese begrippen van handel en nijverheid. Misschien ligt de sleutel tot be ter begrip van dit falen in de aard van de Chinese opvoeding en het tekort schieten van de evolutie om daarin een grondige verandering te brengen. Oude wijsheid. In tegenstelling tot het Westen, waar de opvoeding zich grotendeels concentreert op practische zaken, als het aanleren van lezen, schrij ven en rekenen is het hoogste stre ven van het Chinese onderricht sinds onheuglijke tijden de ver dieping van de liefde voor de oude wijsheid van dichters en denkers. Anders gezegd: het Westerse den ken is expansief, het Chinese con templatief, zich verdiepende in de kennis der geschiedenis, de oude litteratuur en de moraaltheorieën van zijn grote geleerden. De toe komstdromen van de ontwikkelde Chinees waren meditaties over het goede en wijze, dat verloren was gegaan, en waarnaar elke mens als individu diende te zoeken. Het is een gedachtenwereld, waarin voor daadkrachtige koop lieden en generaals weinig waarde ring over is. De Chinees zal ze hoogstens als onvermijdelijk accep teren, maar geeft hun niet de plaats in zijn waardering die dit slag mensen in het Westen geniet. Het is een gedachtenwereld die de Westerling vreemd aan doet en hem bijna ongeduldig maakt als hij ziet. welke mogelijkheden er in dit land liggen, wanneer het verkeers- net verbeterd zou worden, de bo dem ontgonnen, de corruptie be streden en het onderwijs verbe terd. NU de strijd in China nieuwe crises tegemoet gaat is men geneigd zich af te vragen welke plaats de elkaar bestrijdende we reldbeschouwingen bij de Chinees innemen. Wij zeiden het reeds, China het land van gigantische plagen. Rivieren treden er buiten hun oevers, ontnemen honderden het leven en duizenden hun welvaart om daarna weer in hun beddingen terug te vallen. Epidemieën komen uit het niets, om schrikbarend huis te houden in stad en dorp en te verdwijnen zo als zij gekomen zijn. Onverklaarbaar blijft de lang verwachte regen uit en de misoogst heeft hongersnood ten gevolge, die duizenden ten grave brengt. Dikwijls banen legers moordend en brandschattend zich hun weg door een landstreek om weer te verdwijnen naar andere oorden. Er is in zijn beschaving een ele ment, dat de Chinees meer dan de Europeaan in staat stelt deze pla gen te zien als natuurfenomenen. De Chinees blijft zijn weg gaan, door zijn land, door de eeuwen. Op hem. op geheel China, overwegend een boerenland, zouden van toe passing zijn de regels van Weru- meus Buning: en de boer, hij ploegde voort." Oost- en West-Berlijn hebben een nieuwe twistappel: Vuilnis. De onder Russisch beheer staan de spoorwegen weigerden Donder dag goederenwagons beschikbaar te stellen voor de afvoer van vuilnis uit West Berlijn. In de postkantoren van Berlijn stapelen zich intussen de postpak ketten en brieven op, nu het post verkeer tussen de twee delen van de stad al vijf dagen onmogelijk is. Over en weer wordt de andere partij in de schoenen geschoven dat deze de auto's in beslag neemt, welke de post over de scheidings lijn brengt. Het Russische radiostation dat in de Britse sector gelegen is wordt gebarricadeerd uit vrees voor een mogelijke poging om de Russen uit de Britse sector van de stad te ver wijderen. Tijdens een buitengewone zitdng van het Westelijke stadsbestuur, onder welks jurisdictie het Rund- funkhaus valt, is een resolube aan genomen waarin de Britten werd verzocht tot actie over te gaan. Verwacht wordt, dat het Britse militaire bestuur geen aandacht zal schenken aan de Duitse eis. Een op de spits drijven van het conflict over het Rundfunkhaus zou. aldus meent men in Britse kringen, er toe kunnen leiden, dat de Russen de telefoon- en tele graafkabels van West-Berlijn met West Duitsland verbreken. Bende beschikte over een slangemens Kleinste luikje voldoende voor inbraak De Rijkspolitie uit Breda heeft in samenwerking met de politie te Antwerpen een Inbrekersbende on schadelijk gemaakt, die van 1944 tot 1948 in Brabant en in de Bel gische grensstreek niet minder dan 160 Inbraken en diefstallen heeft gepleegd. Elf mannen uit St. Willebrord zjjn gearresteerd. Enigen hunner zijn vrijgelaten, omdat zij slechts een kleine rol hebben gespeeld en twee waren reeds voor de Bredase rechtbank verschenen voor andere inbraken. Deze lieden hadden het op allee voorzien: geld. sieraden, bonnen, eetwaren, textiel, fietsen, etc De meeste gestolen goederen verdwe nen in de zwarte handel, metman dere leurden de „heren" langs de deuren. Zy maakten zich ook schul dig aan smokkelen, waarby zy soms als „zwarte kommiezen" optraden en dc smokkelwaar van „collega's" In beslag namen. By inbraken verschaften zy zich toegang door een kelder- of zolder raampje. Soms was het luikje wel erg klein, maar de heren beschikten over een soort slangemens, die zich door de kleinste openingen kon wringen. IP'eest op Uw hoede Ongeldig bankpapier aangeboden De laatste dagen zijn bij de poli tie te Haarlem verscheidene aan giften binnengekomen van gedu peerden, die ongeldige bankbiljet ten van 100.aangeboden kre gen. De bankbiljetten dateren uit de tijd voor de geldzuivering en zyn toen ongeldig verklaard. Een bioscoopeassière, die op haar hoede was, weigerde het biljet, doch een collega van haar in de kassa van een andere bioscoop accepteerde het briefje. Ook een exploitant van een benzinestation werd het slacht offer. Hij ontdekte de ongeldigheid 'van het briefje van 100.pas nadat zijn klanten vertrokken wa ren. De Haarlemse politie onder zoekt de zaak. Bevin over zijn buitenlands beleid De Britse minister van buitenlandse zaken, Ernest Bevin. heeft Don- derdagnamlddag voor een dicht bezet lagerhuis een uiteenzetting gegeven van de Britse buitenlandse politiek. Bevin zelde. zich hoofdzakelijk te willen beperken tot de problemen van Europa en dc Westerse wereld. Doch hU maakte een uitzondering voor de situatie in China, waarvan hij zelde. dat niemand op het ogenblik kon voorzien, tot hoever dc invloed van de door de communisten geleide legere in China zich zal gaan uitstrekken. „WU kunnen niet onverschillig staan tegenover het lot van onze onderdanen of onze uitgebreide handelsbelan gen in China," aldus Bevin. Weinig waardering voor het federalisme Woensdag wordt Brits prinsje gedoopt Officieel wordt vernomen, dat de zoon van Prinses Elizabeth Woensdag as. zal worden gedoopt. De doop plechtigheid zal ln besloten familie kring op het Buckinghampaleis ge houden worden. GROOT VERLOF VOOR DIENSTPLICHTIGEN Aan alle dienstplichtige soldaten en soldaten le klasse, die niet bui ten Europa dienen en voor 1 Jan. '47 voor eerste oefening in werkelijke dienst zijn gekomen en onafgebro ken hebben gediend, kan indien de belangen van de militaire dienst dit toelaten, met ingang van 1 Januari 1949 groot verlof worden verleend. Zij. die op genoemde datum om redenen van dienstbelang van het groot verlof moeten worden uitge zonderd, kunnen er rekening mede houden, dat aan hen het groot ver lof uiterlijk omstreeks begin April 1949 zal worden verleend. Weer Belgische textiel op a.s. Jaarbeurs Van de zijde van de Belgische textielindustrie wordt medegedeeld dat België voor het eerst sedert de ooi-log met een textielinzending zal deelnemen aan de Utrechtse Jaar beurs in 1949. Ten aanzien van de Bcrlijnse kwestie bracht Bevin lof aan dr Bramuglta. ..Te gelijk echter, aldus Bevin, moet Ik zeg gen, dat het vooruitzicht op ccn bevre digend resultaat ongunstig ls beïnvloed door het optreden van de Sowjct-auto- riteltcn ln Berlijn Sedert Juni en ln het bijzonder sedert October, hebben dc Sowjct- autorltcitcn telkens weer stappen gedaan die dc verdeling van Berlijn verder doortrekken. Onze politick ls niet veranderd. Wij blijven er bij. dat wij, wanneer dc blok kade wordt opgeheven, bereid zijn ln tc stemmen met invoering van een enkele geldsoort. Ten aanzien van dc luchtbrug naar Berlijn zcldc Bevin: ..Wat het dc wes telijke mogendheden ook moge kosten, wij moeten onze positie handhaven en doen blijken, dat de door de Sowjct- rcgcrlng ten aanzien van Berlijn ge bruikte methodes geen succes hebben Met betrekking tot het Ruhrgcbled zelde Bevin, dnt de regering niet van mening was, dat het Franse voorstel om dc Ruhr los van Duisland te maken, een blijvende oplossing zou zijn. Engeland was zich er steeds van bewust geweest, dat. als de Wester se Unie geconsolideerd moest wor den. Duitsland er een aandeel in moest hebben, welk aandeel ten slotte een gelijk aandeel moest wor den. Het kwam er ln de eerste plaats op aan. dc veiligheid van Europa tc be schermen en de zekerheid tc scheppen, dat dc Ruhr niet opnieuw een gevaar zou worden. Bevin zelde, dat cr een merkbare ver betering was Ingetreden bij de Duitse Industrie. De staalproductie stond thans op een peil van ongeveer zeven millioen ton ner jaar tegen enige tijd geleden minder dan vier millioen ton en de stcenkoolproductlc was gestegen tot 325 000 ton ner dag Wat Oostenrijk betreft verklaarde Be vin: „Naar mijn mening zou het niet anders dan fair zijn. dat dc vier grote mogendheden hun troepen terugtrekken uit Oostenrijk en dit land zijn vrijheid laten overeenkomstig de afspraak van Moskou van 1943 Wat voor moeilijkhe den dc grote mogendheden ook onder elkaar mogen hebben, het ls wel heel verkeerd deze onenigheden te wreken od kleinere mogendheden en onschul dige mensen." Ten aanzien van de politieke aspecten van de West-Europcsc Unie was vol gens Bevin goede voortgang gemaakt. Hij bestempelde als „van absoluut fun damenteel belang" de oprichting van een gemeenschappelijk commando en organisatie op permanente basis van de bevoorrading met verdedlglngsmato- riaal. „Wanneer wij komen tot ccn suc cesvol besluit van onze besprekin gen over een Noord-Atlantisch pact, aldus Bevin, cn Ik heb er alle ver trouwen ln. dat zulks het geval zal zijn. zal een dcrgellik pact beteke nen. dat een belangrijk gedeelte van de wereld de gelegenheid zal kril- gen toe tc treden tot een systeem van collectieve veiligheid Doch wat belangrijker ls. het zal vertrouwen geven. In het bijzonder aan de Wcst-Europese mogendheden." ,,Ik ken niets dat ons een betere kans zou geven de eeuwenlange strijd tussen Duitsland en Frankrijk te beëindigen en het vertrouwen van Frankrijk voor de toekomst tc waarborgen als dit Atlan tisch Pact „Over niet zoveel Jaren zullen de mi nisters van defensie cn van financiën van de Westerse wereld met elkander ccn gemeenschappelijke begroting be spreken. een gemeenschappelijke taak en een gemeenschappelijke methode van defensie teneinde zichzelf te kunnen be schermen en de hulpbronnen van hun landen le kunnen ontwikkelen," aldus Bevin Bcvln verdedigde do politick van do Britse regering bij het zich verzetten tegen de aandrang tot Instelling van een Europese asscmbléc. „Alleen maar een facade opzetten, iets. dat niets kan uitrichten, zal wederom tot een teleur stelling lelden." zcldc hij „Wat ik wil doen is stevige constructies bouwen, die het kunnen uithouden." „Ik geloof niet, dat iemand kan ont kennen. dnt cr ccn geest van Europcs© solidariteit groeiende ls WIJ Juichen dat toe. Alleen, wij zullen misschien een weinig langzamer moeten bouwen dan sommigen wel wensen. Doch wij moeten methodisch bouwen, wij moeten ons niet laten opjagen door onpractlsche. zoal aantrekkelijke hulpmiddelen. Wij zullen voor niemand wijken bij ons streven naar het einddoel." Over de positie van dc Verenigde Na ties leverde de Britse minister als enig commentaar, dat hij zeer bezorgd was. of zij wel opgewassen zal zijn tegen do vele. zeer ernstige problemen. De bekende kunstenaar Willy Sluyters, oud-voorzitter van Pul- chri Studio te 's-Gravenhage, schilderde dit portret van H.M. Koningin Juliana, dat zo juist werd voltooid. Spiegel wereld V ATERDAG wordt de Algeme- ne Vergadering der Verenig de Naties verdaagd tot April: dan hopen de gedelegeerden elkaar in New York terug tc zien. Ik denk niet. dat er veel mensen in de wereld zijn, die het uiteen gaan van deze Alg. Vergadering betreuren. Want van haar geldt in hoge mate Zij dronken een glas Zij deden een plas En lieten de zaak zoals zij was. Het is droevig maar waar, dat geen enkele van dc grote kwesties, welke ter beslissing of oplossing aar. deze Assemblée stonden, door de beraadslagingen in 't Palais de Chail- lot ook maar een stap verder geko men zijn. De kwes- tie-Palestina niet, dc kwestie-Korea niet, aan het probleem van de Ita liaanse koloniën is men zelfs hele maal niet toegekomen, aan dat van het vetorecht zijn wel veel woor den gewijd, maar daar zal het voorlopig wel bij blijven, zelfs de stemming over het Charter van de Rechten van de Mens wordt uit gesteld. als de Sowjetdelegatie haar zid krijgt. Neen, er is toch één „belangrijk" besluit gevallen: het Spaans is naast Engels en Frans tot officiële taal gepromoveerd. Een hele mid dag lang hebben de delegaties uit Latijns-Amerika met een beroep op Don Quichote en op zichzelf het belang van 't Spaans en de Spaan se literatuur uit de doeken gedaan. Tenslotte hebben zij, vooral door een kongsi met de Arabische sta ten de nodige meerderheid weten bijeen te brengen voor dit voorstel, dat niet anders is dan een kwestie van prestige, maar dat on dertussen aan de Ver. Naties het liefelijke sommetje van VA milli oen dollar gaat kosten! Een bewijs te meer, dat het er op deze Algemene Vergadering der Ver. Naties Spaans is toegegaan. 1 In de loop van Nov. heeft de Niwln ln samenwerking met het Ned. Jeugd Roode Kruis tienduizend kinderkerst pakketten naar Indonesië verzonden, waar zij in de Kerstweek worden uit gereikt aan kinderen van alle landaar den. die verblijven ln kindertehuizen, hospitalen, wecshuiz.cn, enz. De pro ductie van „volkswagens" ln de Brlts- Amerlkaanse zone van Duitsland ls in het afgelopen Jaar meer dan verdub beld. In November werden er 2403 ge produceerd, wat weer 10% meer was dan In October. Graaf Coudenhove Kalergl, die al 25 Jaar lang voor de Europeso eenheid gearbeid heeft, stelt voor een Europese zegel cn een Euro pese vlag uit te geven. Do vlag zou een rood kruis ln een gouden cirkel dragen op een blauwe achtergrond. Het blauw zou dc lucht weergeven „als het mooi weer ls". dc gouden cirkel de zon van dc Europese dageraad. Het rode kruis ls genomen als symbool van de kruis vaarders. die do oudste vorm van Euro pese eenheid waren. Na eerst door brand. Russische obstructie en een- wcrcld-propagnndlstcn geplaagd te zijn, kregen do leden van dc algemene ver gadering van de UNO Dinsdag nog een stomp op do maag. Net toen de lunch in de restaurants van het hoofdkwar tier zou worden opgediend gingen do kellners ln staking om hoger loon. Plaatsvervangers. die onmiddellijk werden opgeroepen, bicken ln de keu ken slecht de weg tc kunnen vinden, want zij dienden eerst het dessert op en daarna de soep. Weerbericht -Ö: Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond. Matige tot krachtige, In de kuststreken tijdelijk harde Zuidelijke wind. Zwaar bewolkt met en kele opklaringen voornamelijk In het Westen van hot land plaatselijk enige regen. 11 December: Zon op 8 38, onder 16 29; Maan op 14.04, onder 2 48 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonneraents- Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. prijs 32 cent p. w. of 4.»5 p. kw. Losse nummers 10 cent Hoofdredacteur: TDE BOORDER.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1