DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Churchill dringt aan op erkenning van Israël Bijzondere Rechtspleging" maakte vele tongen Hs Wat gezegd werd en geschreven Herstel gevraagd van betrekkingen met generaal Franco Israel opent kans op wapenstilstand Staat van beleg in China Berlijnse kinderen naar ons land? Een vermoeid man In kort 1__bestek Achtste jaargang, No. 1197 Zaterdas 11 December 19 13 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. ..Indien dit ln 1940 of 1939 gebeurd was. dan was het heel goed mogelijk geweest, dat de gehele tragische ge schiedenis van de wereld veranderd was geworden en dat mogelijkerwijze de ramp van de tweede wereldoorlog voorkomen had kunnen worden Aldus Churchill over de mogelijkheid der tot standkoming van een Atlantisch Pact in de rede waarmede hij namens de oppo sitie deelnam aan het tweedaagse debat over de Britse buitenlandse politiek. ..De Verenigde Stoten zijn thans mis schien bereid te doen waarvan zij vroe ger nooit gedroomd zouden hebben: het geven van garanties aan West-Europa tegen agressie en het aangaan van een militaire samenwerking Churchill sprak er zijn leedwezen over uit dat sommige Engelse bladen de persoon van Eisenhower aangevallen hebben naar aanleiding van diens me moires. „Ik was het niet altijd met generaal Elsenhower eens in strategi sche kwesties en lk zal gelegenheid vin den om mijn ideeën te publiceren, als mijn leven en het leven van de Labour- regering mij de tijd daartoe laten", al dus de 74-jarige oppositieleider Over Palestina zeide Churchill dat het zeer dwaas zou zijn om Israël niet te erken nen. „Negen tot tien landen hebben de Is raëlische regering, waarvan het tot stand komen een evenement In de we reldgeschiedenis vormt ofwel de facto ofwel de jure erkend." „Palestina", zo vervolgde hij. „is geen part li-kwestie. De Joden hebben de Arabieren verdreven. Zij hebben een overwinnend leger te hunner beschik king cn zij hebben de steun van Rus land en de Ver. Staten. Dit kunnen minder pleizlerlge feiten zijn maar kun nen zij betwist worden?" Aandringende op een volledig herstel van de diplomatieke betrekkingen met Spanje zelde Churchill. „Spanje heeft het Duitsland In de oor log niet gemakkelijker willen maken door het in Gibraltar en Afrika binnen te laten. Ik zie niet in. dat wij in de sfgcloDen oorlog schade hebben onder vonden van SDanjc. Waarom moeten de Spanjaarden dan als paria's worden be handeld. alleen omdat zij geregeerd worden door Franco, wiens regering de publicatie van mijn boek in Spanje voorlopig heeft verboden7" De oppositie is het in grote trekken eens met de politick die minister Bevin en zijn collega's hebben gevolgd ten aanzien van het verslagen Duitsland, zo verklaarde Churchill. Hij hoopte dat Duitsland ln staten verdeeld zal wor den. die veel eigen individualiteit zul len krijgen Hij zag ln het proces van verzoening met Duitsland een gelegen heid voor Frankrijk om zijn plaats ln de leiding van Europa te herwinnen, en hoopte dat wij het Duitse volk aan moedigen zichzelf te regeren en zo spoedig mogelijk een goed bestaan te verwerven. „Het Is tijd dat de dulzenjarlge strijd die Europa geruïneerd en de wereldbeschaving bijna vernietigd heeft, -tot een einde komt." Churchill betreurde het dat de Britse regering besloten schijnt de Westerse unie als een partij-privilege voor de socialisten te beschouwen in plaats van Vrije uittocht voor 2000 Egyptenaren Israel heeft thans toegestemd in onderhandelingen over de uittocht van de tweeduizend man tellende Egyptische brigade die in de Negebwoestijn door Israëlische troepen is omsingeld. Deze opge sloten strijdkrachten bij Falugo in het hart van de Negeb, zijn een van de voornaamste hindernissen geweest bij de Arabisch-Joods be sprekingen voor een wapenstil stand voor geheel Palestina. Dit besluit van Israel kan de weg openen voor een volledige wa penstilstandsbespreking tussen Joden en Arabieren in Palestina. De president van Israel David Ben Goerion zegt in zijn desbe treffende telegram aan Ralph Bunche, bemiddelaar van de UNO, dat Israel hiertoe besluit in de veronderstelling dat Egypte thans bereid zal zijn de wapenstilstand in Palestina onder de ogen te zien. Bunche toonde zich voldaan over deze stap van Israel. President Tsjiang Kal Sjek heeft de staat van beleg afgekondigd voor het grootste deel van China, dat nog in handen van de regering is. EEN TANGBEWEGING die zich over honderden kilometers uitstrekt bedreigt Nanking, de hoofdstad van China. Het onderste kaartje toont het huidige beeld van de strijd in het Hemelse Rijk boven een meer gedetailleerd gezicht op het frontgebied in de buurt van Nan king. Het gebied dat in handen van communisten is, is zwart aange geven als een toenadering tussen dc volkeren, ongeacht de politieke opvattingen. Naar aanleiding van de commu nistische opmars in China achtte Churchill het gewenst dat het dui delijk gemaakt wordt dat de Britse vloot cn luchtmacht Hongkong te gen iedere aanval zullen verdedigen. Over Rusland sprekende ontkende Churchill dat hij een oorlogspolitiek zou voorstaan: „Ik heb herhaaldelijk aange raden dat wij zouden trachten een over. eenkomst met Rusland te bereiken in de fundamentele kwesties." Churchill eindigde zijn rede met te verwijzen naar een brief die hij ln April 1945 van Stalin had ontvangen waarin deze aandringt op toekomstige samenwerking tussen de drie grote mogendheden. „Dat was mijn vooruit zicht in April 1945. Het was mijn liefste wens en lk geloof dat de drie-eenheid en samenwerking van de Grote Drie een gouden eeuw van productiviteit, vrede cn morele verheffing voor de mensheid had kunnen openen. Ik be treur het diep dat er redenen zijn die het moeilijk maken nog in dat vooruit zicht te geloven of althans het ten volle tot uitdrukking te brengen." Misschien per lucht brug De Nationale Commissie Kinderuit zending Nederland heeft plannen, om ondervoede kinderen uit Berlijn naar ons land te laten komen meldt ..De Volkskrant". Het staat nog niet vast of ook kinderen uit dc Russische zone van Berlijn hiervan kunnen profiteren. Over de organisatie van het vervoeren der kinderen worden nog onderhande lingen .gevoerd. Het is niet onmogelijk, dat de ondervoede kleintjes. Indien de plannen slagen, van de luchtbrug ge bruik moeten niaken. Het vervoer per trein van Berlijn uit met toestemming van dc Russische autoriteiten zou na tuurlijk ideaal zijn. Op deze wijze zou den Nederlandse pleegouders dc nood van Berlijn in de komende winterda gen kunnen verlichten. Onder, auspiciën van het Interkerke lijk Bureau voor pleegkinderen zijn 500 protestantse Duitse kinderen uit Es sen cn omgeving in de doorgangskam pen in Horst-Sevcnum en Well aange komen. MEVR. TSJIANG BIJ TRUMAN Mevrouw Tsjang Kaï Sjek, die reeds een week in de Verenigde Staten vertoeft om hulp te vragen voor de nationalistische regering, is gisteren, naar de Daily Telegrapn meldt, eindelijk door president Truman ontvangen. Over het on derhoud wordt niets bekend ge maakt. Maar de Amerikaanse rege ring heeft zich koel gedragen te genover mevr. Tsjang. Het is dui delijk, dat China geen uitgebreide hulp zal krijgen uit Amerika. Washington heeft zojuist plannen bekend gemaakt voor de evacuatie van Amerikaanse staatsburgers uit China, ook uit Sjanghai. De rege ring is er van overtuigd, dat ver zet tegen de communisten geen zin heeft, zolang Tsjang Kai Sjek de leiding van China's verdediging heeft. Binnenkort zal een aantal Ame rikaanse mariniers in Sjanghai aan komen. Maar vice-admiraal Oscar Badger verzekerde in Sjanghai, dat zij alleen komen om de Amerika nen en hun bezittingen te verde digen. Zij zullen niet deelnemen aan China's burgeroorlog. Rechten van de mens door Assemblée aanvaard De Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft Vrijdag avond laat de Verklaring van de Rechten van de Mens met grote meerderheid van stemmen goedge keurd. Vóór stemden 48 leden, tegen geen enkel lid, terwijl de Sovjet-Unie, v«jf Oosteuropese lan den, Zuid-Afrika en Saudi Arabie zich van de stemming onthielden. In deze verklaring, met het opstel len waarvan men 2»/i jaar geleden is begonnen, wordt gezegd, dat alle mannen en vrouwen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren zijn, zonder onderscheid van ras, kleur, sexe, taal, godsdienst of po litieke overtuiging. Vergadering over de radiodistributie De Unie van Overheidspersoneel zal op Zaterdag 18 December ln het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht een vergadering beleggen. Deze vergadering houdt verband met het feit. dat het wetsontwerp tot naas ting van de radio-distributie van de agenda der Tweede Kamer is afge voerd Dc bijeenkomst zal onder leiding staan van de heer P Kapinga. voorzit ter \an dc Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel. Mr. H Snel. hoofdbestuurder van dc Alge mene Bond van Ambtenaren, zal een inleiding houden en de voorzitter van de katholieke bond. de heer H. A. Vullink, zal het slotwoord spreken. Alarmerend bericht over koning George ontkend Het door de ,,New York Mirror'* gepubliceerde bericht, dat overwo gen zou worden koning George van Engeland één of beide benen te amputeren, om te voorkomen dat de ernstige kwaal in het bloed vatenstelsel kan voortwoekeren, wordt met de grootste stelligheid tegengesproken. Er is een lichte verbetering in zijn bloedcirculatie. Maandag word', een nieuwe mede deling van de geneesheren ver wacht. Meer montagebouw in 't hele land Spoedig werkloosheid in liet bouwvak? Minister In 't Veld heeft tydens het bezichtigen van montagewonin gen In Zaandam verklaard, dat h\j in het hele land het bouwen van montagewoningen en duplexwonln- gen wil stimuleren. Gevraagd naar zijn oordeel over het woningtekort, zei de minister, dat Zuid-Limburg ongetwijfeld de ernstigste woningnood te zien geeft. In 1953 zullen de tekorten over het gehele land gelijkelijk verdeeld moeten zijn, zei hij. Thans zijn nog opmerkelijke verschillen in de ach terstand. In Friesland bedraagt het woningtekort ongeveer zeven pro cent. in Limburg daarentegen 21 procent. De minister voorzag reeds vrij spoedig werkloosheid onder bouw vakarbeiders in de buitenprovin cies. Hij lichtte dit toe door er aan te herinneren, dat Brabant vorig jaar een toewijzing kreeg van 700Ö woningen tegen 3000 voor 1949. Brabant heeft geprofiteerd van mi nister Nehers maatregel van Juli 1947 toen gold: „Wie klaar is, bouwt!" Thans gelden b\j de verde ling strikt objectieve normen. Ge deputeerde Staten verdelen de toe wijzingen onder de provincies, waarbij rekening wordt gehouden met niet minder dan veertig facto ren. De minister deelde ten slotte nog mee, dat voor de regeling bij split sing van woningen minder animo is geweest dan werd verwacht. Ge raamd was, dat deze regeling het rijk in 1948 zes millioen zou kos ten. Voor 1949 is de raming zelfs acht millioen. Er zjjn echter maar 1500 aanvragen binnengekomen, waarvan de kosten minder bedra gen dan de geraamde zes millioen. Kolenbonnen 02 worden ongeldig verklaard Het C.D.K. deelt mede, dat de bon 02 van de brandstoffenkaarteii na 18 December niet meer geldig is voor het koDen van brandstoffen. Men moet de bon 02 dus uiterlijk op 18 December by een brandstof- fenhandelaar Inleveren. Binnenkort twee Zondagen van auto-rij genot De minister van verkeer en wa terstaat heeft bepaald, dat perso nenauto's en motorrijwielen mogen rijden op Zondag 26 December 1948, Tweede Kerstdag, en op Zondag 2 Januari 1949. Kerstamnestie voor Duitsers Generaal Clay, de militaire gou verneur van de Amerikaanse bezet tingszone in Duitsland, heeft beslo ten een „Kerstamnestie" af te kon digen, waarbij ongeveer duizend Duitsers, die door Amerikaanse krijgsraden zijn veroordeeld, onver wijld in vrijheid worden gesteld. Generaal Clay hoopt, dat „deze maatregel de betrekkingen tussen Amerikanen en Duitsers zal helpen verbeteren." Het oude Betuwse stadje Buren heeft in een van zijn straatjes een bouwwerk van historische waarde. Het is een uit 1600 daterend geveltje in de R. Heldenstraat. Gedeputeerde Staten van Gelderland adviseren thans f 2850.beschikbaar te stellen voor restauratie van deze gevel. 's Morgens bij verstek veroordeeld (doodstraf) 's Avonds door politie gearresteerd De rykspolltle Is er Vrijdagavond ln geslaagd Alexander Dirk Hog- gür, lid van de colonne Hennelcke, die enige tyd geleden uit het Inter neringskamp te Laren wist te ont vluchten en juist Vrydag door het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam hij verstek ter dood werd ver oordeeld, te arresteren. Bij een wegcontrólc op de rijks straatweg Amsterdam—Bussnm, nabij Diemen, werd de auto, waar mee H. trachtte naar elders te ont komen, nadat hij kennis had geno men van zijn doodvonnis, aange houden. De politiemannen herkenden Hog- gür, die gesignaleerd stond en ga ven hem ondanks £ijn pogingen als nog te ontkomen, geen kans. Hij is thans veilig opgeborgen. De bestuurder van de auto werd eveneens gearresteerd. Nederland zal de Brits-Ameri kaanse zone van Duitsland 40.000 vaten haring leveren. 312 eieren van gemiddeld 61\2 gram legde deze kip in het eerste jaar uan de leg en zij is terecht trots op deze prestatie. Samen met haar productie werd zij gefotografeerd in haar „stand" op de Ornitophilia- tentoonstelling, die gedurende drie dagen in de Jaarbeurshallen aan de Croeselaan te Utrecht wordt gehouden. Fractieleiders terug uit Indonesië In de afgelopen weck zijn vijf frac tievoorzitters van de Tweede Kamer, die als waarnemers een oriënterende reis maakten naar Indonesië, terugge komen. Vrijdagmiddag arriveerden als laat- sten de lieren H. J. W. A. Meyerink en jhr. mr. M. van der Goes van Naters. van de A.R en P. v. d. A. Jhr. van der Goes van Naters ver telde. dat hij behalve met de federale groepen contact heeft gehad met intel lectuelen uit republikeinse kringen. Hij meende, dat het onjuist is alle republi keinen als „destructief" te zien. Op een desbetreffende vraag ant woordde Jhr. van der Goes van Naters, de indruk te hebben; dat hoewel men niet kan spreken van een scheiding der geesten in republikeinse kringen cr toch een opmerkelijk verschil is tus sen de constructief denkende groepen en de „soldateska". Overigens is jhr. van der Goes van Naters optimistisch gestemd. Hij zelde ten slotte: „Na mijn gesprekken met de republikeinse intellectuelen geloof lk zeer positief niet, dat de zaak mis zal gaan." DE BEGROTINGSDEBATTEN Met spoed beslissing in zaak-Weinreb Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in dc afgelopen week de na volgende verliezen zijn gerapporteerd: Kon. Landmacht: Kapt. J. BOLTJES, uit Groningen, 'i 4 December 1948. Sold J. P A. VAN DE POL. uit Be verwijk. f 5 December 1948. Sold. J. H. SCHALM, uit Amsterdam, t 1 December 1948. Dc Kon. Marine en het K.N.I L. heb ben in de periode van de afgelopen week geen verliezen gerapporteerd. Congres in Utrecht over Marshall-plan Het bestuur van de ..Stichting van den Arbeid" heeft besloten op Donder dag 13 Januari a s. in de Stadsschouw burg to Utrecht een congres te houden, gewijd aan de betekenis van het Euro pese Herstel ProgTamma voor ons land. Daarbij zullen drs E. H. van der Beu gel. A. C. de Bruljn, dr. A. Valentine en dc heren E. Kupers en Ir. M. H. Damme Sr.. het woord voeren. Het con gres begint 13 Januari om 10.15 uur; het zal voor 16.00 uur geëindigd zijn. De muntenstroom voor het te Stichten Nationale Legermonument op de Grebbeberg te Rhenen houdt nog steeds aan. Iedere dag komen uit alle windstreken van ons land zendingen binnen. Zo schonk dezer dagen de burgemeester van Stap horst het respectabele aantal van 4o76 koperen centen. Handgranaten thuis laten Zoals men in andere openbare gelegenheden wel bordjes aantreft met de mededeling, dat men er geen meegebrachte con sumpties kan nuttigen, worden de bezoekers van de Selanger-club te Koea- la Loempoer vriendelijk doch dringend verzocht, hun handgranaten thuis te laten. Sinds de communis tische opstand in Juni op Malakka uitbrak, dragen vele planters en zakenlie den die deze chique club bezoeken, vuurwapens of handgranaten bij zich. Er is echter nogal onvoorzich tig mee omgesprongen vandaar het verzoek. (Straits Times) Zoveel hoofden In een houtvesterij te Stockholm leeft een slang met twee koppen, die to taal verschillend reageren. De rechter valt snel en ve nijnig aan. als zij geprik keld wordt, de linker is angstig en wil op de vlucht slaan. Het „Siamese"- rep tiel. dat in September werd gevonden, zou zonder hulp van de mens niet kunnen leven, want ontmoet het een hindernis, dan wil de rechterkop deze rechts passeren. de linkerkop links. Het gevolg is. dat de slang hopeloos vastloopt. (Aftonbladet) Zoveel (mooie) hoofden Aangezien alle vrouwen in Chelsea mooi zijn, heeft de gemeenteraad besloten, geen schoonheidswedstrijd te organiseren. (Daily Mail) Zoveel toetsen „Typiste gevraagd, moet piano of accordeon kunnen spelen", zo luidde een ad vertentie in de Edinburgh Evening News. (Statesman) Kent Uw Italiaans De Italiaanse fabrikan ten van gedistilleerd mo gen krachtens een nieuwe Italiaans-Franse handels overeenkomst hun cognac geen cognac meer noemen. De drank wordt thans in de handel gebracht onder de naam „Arzento", te verta len dus met „Italiaanse cognac". (Avanti) Kent Uw handels termen Uit een dialoog voor een Engelse rechtbank: „Dat is een leugen, nietwaar?" „Het is niet precies een leugen. Edelachtbare, het is een handelsterm." (News Chronicle) Kent Uw debiteuren Walter Nash, dc Nieuw- zeelandse minister van fi nanciën. was dezer dagen op bezoek in Londen. Ik zou die kastelein nog wel eens willen ontmoeten, bij wie ik in 1944 biljart ge speeld heb", zei hij. Hij doelde op het volgende voorval: Nash speelde in dat jaar in een Londense club biljart met enkele an deren. toen er plotseling een bom op de zaal viel. Terwijl de muren met veel geraas instortten, doken alle spelers onder de bil jarttafel en kwamen er na de aanval ongedeerd onder vandaan. Op dat ogenblik liep de kastelein met een fakkel de zaal rond en scheen iedereen in zijn ge zicht. Toen hij bij een Ame rikaanse kolonel kwam, zei hij: „Ik krijg nog vier shilling van U". ..Zo'n man zou iedere minister van financiën kunnen gebruiken", zei minister Nash. (Daily Herald) Verarmt Zweden? Het aantal Zweedse mil- lionnairs neemt af. Eind 1947 had Zweden slechts 809 milhonnairs tegen 1018 een jaar tevoren. Ook de bezitters van een half en een derde millioen kronen waren geringer in aantal dan eind 1946. (Svenska Dagbladet) Rood wordt groen De Russen willen van Moskou een van de „gróen- ste" steden ter wereld ma ken. Zij hebben daarom gedurende de herfst 263.000 bomen en 1.400.000 heesters in de voornaamste straten van de Sowjethoofdstad geplant. (Ass. Press) Zwart Op de markt te Berlijn is een nieuw schaars arti kel verschenen: de nieuwe telefoongids, waarop de Berlijners twee jaar met ongeduld hebben gewacht. De gids doet honderd Rus sische marken, ongeveer 80 gulden. CA ss. Press) De Tweede Kamer heeft Vrij dag de behandeling van de be groting van het departement van jusitie voortgezet en ten slotte deze begroting zonder hoofdelijke stemming goedge keurd. Bij de afdeling „Bijzondere rechts pleging" heeft mej. T e n d e 1 o o (Arb.) er haar bewondering over uitgesproken, dat er nog oudere po litieke delinquenten in kampen zijn, die nog niet zijn gehoord Het be leid ten aanzien van oorlogsmisda digers vond zij niet doorzichtig en zij vroeg of Wimmer e a vervolgd zullen worden. Ook wilde zij inge licht worden over het gratiebeleid. Jkvr. Wttewaal van Stoet wegen (C.H.) vroeg de aandacht voor de belangen van het voorma lig P.R.A.-personeel. De heer S c h e p s (Arb.) was van oordeel, dat de overheid een plicht heeft ten opzichte van P R A -men sen. voor wie het moeilijk is in het maatschappelijk leven te worden opgenomen. De heer van der Feltz (C.H.) kewde het gratiebeleid af. De heer Terpstra A it.) vond, dat te veelvuldig gratie wordt ver leend. In enige gevallen is de dood straf veranderd in 10 of 12 jaar ge vangenisstraf. Zo krijgt men recht spraak door de regering en niet door de rechter. De heer Stokvis (C.P.N bleek het niet eens te zijn met het gratie beleid. De jubileumgratie droeg het karakter van amnestie en had bij de wet moeten zijn geregeld. In zijn antwoord deelde de minister van Justitie, dc heer W ij e r s mede. dat hem gebleken Is, dat alle door mej. Tendcloo bedoelde oudere gedetineer den een verzoek om voorlopige invrij heidstelling hebben Ingediend, hetwelk is afgewezen. In verband met een an dere opmerking van mej. Tcndeioo zeide spr.. dat cr in het kamp Vught inderdaad ongewenste lectuur is ge drukt. cr wordt een streng onderzoek ingesteld. Op een gratlcverzock-Welnrcb zal met spoed beslist worden. Dc minister zeide thans niet te kunnen antwoorden op de vraag inzake het beleid ten aan zien van oorlogsmisdadigers. De richt lijnen voor het gratiebeleid zijn be stemd voor intern gebruik, spr. kan deze niet publiceren, maar hij verze kerde. dat dc bcsiisslngcr. met do grootste zorg worden voorbereid. Z 1. Is het beleid goed. Naar z'Jn oordeel moet de doodstraf met zeer grote ma tiging worden toegepast. Nu er drie Jaar lang ton aanzien van dc dood straf ccn bepaald beleid is gevolgd, zou het ccn onrecht zijn daarvan nu af tc wijken. Aan de kwestie van het P.R.A.-personeel zal dc minister zijn aandacht wijden. Op het gebied der oneigenlijke trlbbnaaizaken zelde hij geen toezegging tc durven doen. Hij bestreed dc opvatting als zou dc Jubl- leumgratic in strijd zijn met de grond wet. Bij dc replieken merkte dc heer Burger (Arb.) op. dat niet gepas seerd mag worden het feit. dat enige duizenden politieke delinquenten onbe recht in kampen vertoeven. Het gaat erom. dat ze niet berecht zijn. terwijl het bercchUngsapparaat is afgebroken. Dc minister wees erop, dat het nage noeg geen tribunaalzakcn zijn. Hij zegde toe ervoor te zullen zorgen, dat de stagnatie zo gering mogelijk zal zijn. De begroting Is daarna zonder hoof delijke stemming goedgekeurd Nog hechtte dc kamer haar goedkeuring aan negen naturallsatlcontwcrpcn, waar door 194 personen de hoedanigheid van Nederlander zullen krijgen. Tenslotte heeft de voorzitter mede gedeeld. dat dc begroting van buiten landse zaken aan de orde zal worden gesteld ln de avondvergadering van a.s. Donderdag. Twee auto's door brand vernield Oorzaak: drankmisbruik Vrijdagavond zijn op de Leidse Straatweg te Den Haag twee auto's' op elkaar gereden en geheel uitge brand. Een personenauto uit Rotterdam stond aan de kant van de weg. Hoewel het achterlicht van deze wagen brandde, reed een tweede personenauto bestuurd door de 37-jarige P. B. uit Amsterdam, op de eerste. Deze geraakte door de schok in vlammen. Het vuur sloeg over op de tweede wagen. De be stuurder van de tweede wagen wist bijtijds zijn auto te verlaten. De brandweer heeft het vuur met schuim geblust. P. B., die onder invloed van sterke drank verkeerde, werd aan gehouden en naar het politiebureau overgebracht. Dove man slachtoffer van overweg Op een onbewaakte overweg te Borne is Vrijdagmorgen een 57- jarige koopman door de sneltrein AlmeloEnschede gegrepen en ge dood. De man, die hardhorend wa3. werd niet door de trein overreden, doch door de slag, die hij van de locomotief kreeg, werd hij tegen de straat geslingerd en vrijwel op slag gedood. Mijnongeluk vergt twee doden Donderdagavond om kwart voor twaalf ls in de ondergrondse wer ken van de staatsmijn Emma een ernstig ongeluk gebeurd, ten ge volge waarvan een 28-jarige schiet- houwer uit Brunssum en een 25- jarige houwer uit Heerlerheldc on middellijk zijn overleden. By het onderzoek is gebleken, dat zij zich met de voor het ver voer van materiaal bestemde ton ln een ln aanleg zijnde opbraak om hoog hebben laten trekken en daar bij door kabelbreuk naar beneden z\jn gestort. Beide slachtoffers wa ren gehuwd. Slachtoffers brand in Deventer begraven Onder buitengewoon grote be langstelling, zowel uit Deventer als uit Zaandam en Amsterdam zijn Vrijdagmiddag op de algemene be graafplaats te Deventer de stoffe lijke resten van vijf der zes slacht offers van de ramp. welke Maan dagmorgen Deventer heeft getrof fen. ter aarde besteld. Mr. H. W. Bloemers. burgemees ter van Deventer, sprak aan de groeve. Atelier-meisje in brand geraakt Vrijdagmiddag is een 15-jarlg meisje in een atelier aan het Bors- senburgplein te Amsterdam, waar zij met cellulose werkte, in brand geraakt. Met ernstige brandwon den ls zij naar het ziekenhuis over gebracht. De 43-Jarlgc P. de Jong uit Roo sendaal ls veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens roofmoord op Paulina Luyksv. d. Broek. r) E grote rede, waarmee-Bevin Donderdag het debat in het Lagerhuis over de buitenlandse po litiek heeft geopend, maakt een matte indruk. Misschien vergis ik rru, maar ik krijg de indruk, dat hier een man aan het woord is, bij wie van de geestdrift, waarmee hij drie jaar geleden, zijn verantwoor delijk ambt aanvaardde, heel wei nig is overgebleven, wie dc lasten en de teleurstellingen van zijn zwa re taak lighameUjk en geestelijk zodanig hebben aangepakt, dat hij de kracht niet meer kan opbrengen voor het openen van grote perspec tieven noch zelfs de energie voor oen aanval op de krachten, die de verwerkelijking van zijn ideaal sabote ren. Wat 'n verschil tussen dit vlakke overzicht van de in ternationale situatie en zijn grote rede van 22 Januari van dit jaar. Nieuws heeft deze speech niet gebracht, verrassingen nog minder. Hoogstens een zekere tevredenheid over wat ten aanzien van de West- europese Unie bereikt is en ten op zichte van het Atlantisch pact ho- penlijk binnenkort bereikt gaat worden. Ik ontken de waarde van zo'n tevredenheidsbetuiging niet en ik wil ook allerminst zeggen, dat hieruit geen hoop te putten valt voor de toekomst, maar op zichzelf is zij niet voldoende om aan deze rede de nodige dynamiek te geven. De verrassingen kwamen van de kant van de oppositie. Dadelijk al bij Anthony Eden, die de Fransen een hart onder de riem stak. door hun standpunt ten opzichte van Duitsland volledig tot het zijne te maken. En toen Churchill, die eerst een pleidooi leverde voor de sa menwerking van de Grote Drie, dat in de gegeven omstandigheden bijna als onwerkelijk aandoet om vervolgens van de meest nuchtere werkelijkheidszin uit een lans te breken voor de opneming van Franco-Spanje in de Westerse ge meenschap en voor de erkenning van Israel. In Zaandam had dc C.P.N.-fractle een raadsvergadering aangevraagd, die Don- derdagavond gehouden zou worden. Ver voor het aanvangsuur schoolde een grote menigte samen voor het gemeen tehuls. De raadsleden Heten echter, voor zover zij geen lid van de C P N waren, verstek gaan. Burgemeester Thomassen opende de vergadering met het voorlezen van liet reglement van orde, met hevig hamergeroffel probe rend de voortdurende interrupties tc ovcrstcmmc-n. Nog steeds doorhamerend verklaarde hij daarop wegens het niet opkomen van ccn voldoende aantal le den. dc zitting voor gesloten. Luid de Internationale zingend verliet de CPN- fractie het gemeentehuis. Een Haar lemse hulsvrouw heeft een nieuw brandblusapparaat ontdekt. Toen ccn tapijt in brand stond ging zij in haar angst het vuur met dc stofzuiger te lijf. Dc stofzuiger zoog dc brandende vezels op. waarna de vrouw dc Inmid dels vuurvattendc stofzak van het ap paraat in water kon doven. De vrou wen van het Engelse industriestadje Gatclicad-on-Tyne hebben met succes een actie gevoerd tegen dc sodium-vor- lichting langs dc straten. Dc plaatse lijke autoriteiten hebben nu besloten de sodlumlampen met normale straat verlichting af te wisselen, opdat de dames zich niet meer over hun „lijk kleur" te beklagen zullen hebben. Donderdag was op Sicilië het el koning. Speculanten overstroomden de eier markt en dreven de prijs op tot 52 lire per stuk. wat een recordhoogte ls. Ir* vele dorpen werd dc rekening van do dokter en de tandarts al met eieren voldaan. Nu werden ook eieren geac cepteerd voor het betalen yan dc be lasting. De zeven vooraanstaande vroegere nazl-lcidcrs. die dc enige be woners zijn van dc grote Internationale Spandau-gevangcnis tc Berlijn, zullen als enig voorrecht met Kerstmis een uur mogen luisteren naar gramofoon- platen met klassieke muziek. Hun voed selrantsoenen worden niet verhoogd. Weerbericht VRIJ VEEL WIND Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. Matige tot krachtige later ln dc kuststro- 1 ken tijdelijk harde wind uit Zuidelijke richtingen. Meest zwaar bewolkt en voornamelijk ln het Westen van het land plaatselijk enige re gen. Zacht voor dc tijd van het Jaar. 12 December: Zon op 8 39, onder 1 Maan op 14.10, onder 4 01. 13 December: Zon op 8 40, onder 1 Maan op 14.31, onder 5.17.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1