DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Washington bestudeert Nederlandse stap inzake Indonesië Verzoeningscommissie moet vrede stichten in Palestina ABONNEMENTSGELD Politieke druk van Amerika op Tsjiang Kaj Sjek Er zit een gat in de dijk van de „wereldpolder"" Betuwers zijn te zorgeloos met munitie Ie KWARTAAL 1949 USA, Frankrijk en Turkije nemen bemiddelingswerk over Weinreb in vrijheid gesteld Politie vond bij huiszoeking zeer veel wapens Zelfs een tank en afweergeschut Onrust in Midden- Amerika Maandag 13 December 1948 'Achtste jaargang, No. 1198 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Admlnlstratiei* Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Nieuwe bemoeiing van Veiligheidsraad waarschijnlijk geacht Hoge functionarissen van het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken hebben het Nederlandse besluit tot instelling van een interimregering in Indonesië zonder de Republiek in studie genomen. Alvorens deze studie voltooid is wensen zij zich nog niet uit te laten over het Nederlandse communiqué van Zaterdag. Er was echter naar hun mening een zeer belangrijke en ernstige stap gezet, waarvan de gevolgen nog niet konden worden over zien. f. ANP-Aneta, dat het bovenstaan de in Washington vernam, schrijft dat men in Amerikaanse regerings kringen de laatste voorstellen van Cochran als een voldoend brede basis voor overeenstemming tussen Nederland en de Republiek be schouwde. Hoewel beide partijen aanzienlijk voorbehoud maakten op deze voorstellen, vond men te Washington het Republikeinse voorbehoud wezenlijker dan het Nederlandse, aldus ANP-Aneta. Ook de Republiek heeft intussen haar zienswijze op het afbreken der besprekingen kenbaar gemaakt aan de Commissie van Goede Diensten. Het Amerikaanse State Department heeft hiervan een af schrift gekregen. Het wordt te Washington zeer waarschijnlijk ge acht, dat de Republiek de zaak opnieuw voor de Veiligheidsraad zal brengen. De Veiligheidsraad heeft inmid dels van de C.v.G.D. een rapport gekregen over de recente directe besprekingen tussen Nederland en de Republiek. Commentaren Van velerlei zijden is gereageerd op de jongste Nederlandse stap. De New York Times ver oordeelt het Nederlandse besluit om de onderhandelingen af te bre ken en acht het dé plicht van de Veiligheidsraad om met de bestu dering van het Indonesische pro bleem voort te gaan, omdat „wat in Indonesië gebeurt, een heel continent betreft". De Washington Star noemt de huidige ontwikkeling teleurstel lend. Het beste dat men voor de nabije toekomst kan hopen is, dat nieuwe vijandelijkheden kunnen worden vermeden, schrijft het blad. Te Londen weigerde een woordvoerder van het Foreign Of fice onmiddellijk commentaar te leveren op het Nederlandse besluit. In U N O-k ringen te Par ij s voorzag men een nieuwe behande ling van het Indonesische pro bleem door de Veiligheidsraad. Deze is evenwel nog niet officieel op de hoogte gesteld van de Ne derlandse stap. De Nederlandse delega- t i e wilde geen commentaar leve ren op het besluit van de regering in Den Haag. Wel echter was men actief bezig, zo schrijft Ass. Press, zich te verzekeren van de steun van de bondgenoten van de West- europese Unie. Wat doen deelstaten? Te Batavia heeft dr. Koets de verwachting uitgesproken dat nog deze week de wet tot vorming van de interimregering verwacht wordt. Hij zei niet te weten, of de niet- republikeinse staten bezwaar zou den maken tegen een interimrege ring zonder de Republiek. Republikeinse kringen te Batavia toonden zich niet ver rast. Men beschouwt het als de grote vraag, of thans de federale gebieden zich bij het vormen van een interimregering zonder de Republiek achter de Nederlanders zullen scharen. (De staatshoofden Diplomatieke wrijving Roemenië-Amerika De Roemeense regering heeft Amerika verzocht, twee leden van de Amerikaanse legatie te Boeka rest terug te roepen omdat zij be trokken zouden zijn bij de activi teit van „samenzweerders, spionnen en saboteurs". Het zijn de Ameri kaanse militaire attaché en de ge- zantschapsraad. De Amerikaanse regering, ofschoon overeenkomstig het internationaal diplomatiek ge bruik op de verzoeken tot terug roeping ingaande, noemt de hiertoe aangevoerde gronden „belachelijk en in strijd met de feiten". De Amerikaanse regering heeft op haar beurt Roemenië verzocht, twee leden van de Roemeense lega tie te Washington terug te roepen. Dit verzoek viel slechts toevallig samen met het Roemeense, zei de perschef van het State Department. De Roemeense regering heeft in de afgelopen week ook aan Enge land verzocht, twee van haar lega tieleden te Boekarest terug te roe pen. De Britse regering beraadt zich nog over de te nemen stap. Advertentie I Voor abonné's bestaat gelegen- heid hun abonnementsgeld ad 4.15 over het eerste kwartaal i '49 te gireren op postrekening i no. 510330 ten name van ons I dagblad. j Wij verzoeken de abonné's vrien- delijk tijdig te gireren en wel zo: dat het bedrag ad 4.15 vóór 1 I Januari 1949 in ons bezit is, daar i wij na die datum de kwitanties ter incasso aan zullen bieden. De administratie van Oost-Indonesie en West-Java hebben onlangs te kennen gegeven dat naar hun mening de Republiek deel moet uitmaken van de nieuwe interimregering De genoemde Republikeinse woordvoerders zeiden nog, meer onrust en meer gewelddaden van ontevreden Indonesiërs in Neder lands gebied te verwachten. Volgens prof. Soepomo, een lid der Republikeinse delegatie waren de meeste gematigde Repu blikeinen het eens met hetgeen premier Hatta verleden week heeft gezegd, dat de vorming van een interimregering zonder de Repu bliek catastrofaal zou zijn. Kwart millioen kilo papier verbrand Zaterdagmgiddag is brand ontstaan fn een pakhuis te Leiden. In dit moeilijk bereikbare. 19 meter diepe pand lag onder meer ongeveer 250.000 kg. oud papier opgeslagen in balen van 500 k g. Uiteraard breidde het vuur zich hierin snel uit. ondanks het feit. dat de brand weer zeer spoedig na het ontdekken van de brand met motorspuiten aanwezig was. De schade, die door verzekering wordt gedekt, loopt in de duizenden. Vorstelijk bezoek aan Het Loo Prins Bemhard heeft enkele vorste lijke gasten uitgenodigd deel te nemen aan een jacht, die hij Woensdag in de omgeving van 't Loo te Apeldoorn hoopt te houden. Zijn gasten zullen daarbij zijn de hertog van Gloucester, die naar verwacht wordt Dinsdag in ons land zal arriveren, en prins Felix van Luxemburg (de echtgenoot van de groothertogin) en de erfgroothertog Jean van Luxemburg. De beide laatste gasten zouden waarschijnlijk reeds van daag aankomen op paleis Soestdijk. Weiter richt tweede Katholieke partij op Op de Zaterdag te Utrecht gehouden landelijke vergadering van het voorlo pig katholiek comité van actie, werd met algemene stemmen besloten tot oprichting van de K.N.P. (Katholieke Nationale Partij). H.M. de Koningin en het Episcopaat zijn telegrafisch van deze oprichting in kennis gesteld. Alge meen voorzitter van de partij is de heer Ch. J. I. M. Welter, lid van de Tweede Kamer. Zes militairen gewond bij ontploffing te Breda Zes militairen in de Chasseekazerne te Breda zijn Zaterdag gewond doordat een granaat is ontploft. Het projectiel lag in een kastje van een der militairen en is door tol nu toe onbekende oorzaak tot ontploffing gekomen. De bewuste militair had de granaat waarschijnlijk meegesmokkeld uit het kamp Olden- broek. De zes militairen zijn allen naar het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda overgebracht. Twee hunner. Terhorst uit Lichtenvoorde en Ligthart uit Haar- zuilens, zijn er zeer ernstig aan toe. Actrice liep in haar spel hersenschudding op Tijdens de opvoering van het toneel stuk „Liefde in de mist" in theater De la Mar te Amsterdam, viel Vrijdag avond de Haagse actrice Jane Hoger- werf met het hoofd op een divan en liep daarbij een lichte hersenschudding op. Gar la do Raet heeft haar rol tijde lijk overgenomen, zodat de voorstellin gen zullen worden voortgezet. Op onbewaakte overweg overreden Zaterdagmiddag omstreeks 15 uur Is de dertig-jarige weduwe Pots uit Aadorp ln de buurtschap „De Westen bij Almelo bij het passeren van een on bewaakte overweg door een militaire verloftrein gegrepen en op slag gedood. Het ongeluk word ontdekt doordat men de handtas op de locomotief zag liggen. Beverwijk wil ex-directeur gasbedrijf niet terug De gemeenteraad van Beverwijk heeft in een spoedzitting besloten geen uit voering te geven aan de uitspraak van de centrale raad van beroep te Utrecht, waarbij aan de directeur van het ge meentelijk gasbedrijf te Beverwijk, de heer H. J. de Groot, volledig rechts herstel werd verleend. De heer De Groot blijft dus als directeur ontslagen. Washington zou aandringen op overleg met communistenleider Mao Tse Toeng Volgens Reuter dringt de regering der Verenigde Staten cr bU president Tsjiang Kaj Sjek op aan, vredesonderhandelingen aan te knopen met do communistische opstandelingen. In Washington zou men van mening z(jn, dat Mao Tse Toeng. de voorzitter van de C-hineso communistische party, „een tweede Tito" zou kunnen biyken te zyn. Dit bericht doet de ronde sinds mevrouw Tsjiang Kaj Sjek Vrydagavond een onderhoud heeft gehad met president Truman. Vla haar en voorts via de Amerikaanse ambassadeur te Nanking, zou de Amerikaanse druk op Tsjiang worden uitgeoefend. Vorige maand heeft de staat Israël een volkstelling gehouden voor de onder haar controle staande gebieden. Er was een uitgaansverbod van 7 uren uitgevaardigd en in deze periode kwamen 14.000 ambtenaren huis aan huis voor het invullen en controleren der vragenlijsten. De Israëlische regering kan nu de kiezerslijsten samenstellen, identiteits bewijzen uitreiken, bevolkingsstatistieken maken en een permanent re- gistratieapparaat instellen. Een oude Jood zet zijn handtekening onder de vragenlijst, waaraan twee foto's zijn gehecht ten gebruike bij de uit reiking van legitimatiepapieren. DE HEER SERRARENS: Benelux en Westeuropese Unie onderwerp van plenaire zitting van KVP-congres Eens had Europa de leiding in de wereld nu loopt koning Europa in de steun. Deze vergelijking is van de heer P. J. Serrarens. Dit katholieke lid van de Tweede Kamer voerde Zaterdagavond het woord in Tivoli te Utrecht, waar het partijcongres van de KVP zich in een plenaire zitting bezig hield met zulke internationale facetten van de Nederlandse politiek als worden weergegeven door de woorden Benelux en Westeuropese Unie. industrialisatie waren het resul taat van dit KVP-congres. dat twee Zaterdag vertrok van Rotterdam de Volendammet ongeveer duizend emigranten en transmigranten en ongeveer 500 D.P. naar Australië. Het schip, dat ook 250 gedemobiliseerde militairen meeneemt, vaart onder de vlag van de Kon. Rotterd. Lloyd. Aan boord bevindt zich ook een Volendammer echtpaar met twee kinderen, die in Australië een bloe- menkwekerij gaan beginnen. De Volejidammers moeten zich voor het vertrek aan het douane-onderzoek onderwerpen. De heer Serrarens hij zou. zoals enkele dagen geleden gemeld, wor den aangezocht om de heer Kerstens op te volgen in de Nederlandse de legatie die te Parijs de plannen voor een Europese federatie bestudeert vergeleek de wereld met een polder. De polder verlangt naar vredige.rust maar in de polderdijk zit een gat: het veto van Rusland. Daarom zullen we ons voorlopig moeten beperken tot inpoldering van kleine gebieden. En zo kwam de spreker terecht waar hij wilde zijn: de kwesties van West-Europa („het centrale pro bleem" zoals hij zei) en het pro- bleem-Duitsland, dat we aldus spreker niet bitter mogen bekij ken. Men zal moeten leren, federa listisch te denken, betoogde de heer Serrarens, daarmee releverend de motie van hem en de heer Van der Goes van Naters in de Tweede Ka mer. „Benelux" was niet alleen theorie, deze avond. Men had de Beneluxge- dachte ook in de practijk gebracht door de heer A. F. de Schrijver uit te nodigen. Belgisch minister van I staat en voorzitter van de C.V.P., de Belgische katholieke partij. Hij besprak de politiek en economische aspecten van de Benclux-samenwer- king, waarvoor de grondslag al tij dens de oorlog (1944) in Londen werd gelegd. De opzet der drie regeringen, der drie parlementen, is: onder vol strekte eerbiediging der nationale souvcreinitcit, de landsgebieden in Europa te herschapen in één econo misch gebied, binnen welker grenzen goederen, personen en later kapita len vrij kunnen circuleren. Dit is de enige formule om de toekomst der drie landen te vergroten, aldus spre ker. De heer Schrijver maakte mel ding van de verwachting, dat' in Jan uari 1950 de schaarste-economie in België en Nederland ten einde zal zijn, maar dan moet er ook gelijk waardigheid van sociale lasten zijn. Drie resoluties aangaande de cul tuurpolitiek, de jeugdpolitiek en de UNO-ASSEMBLEE TEN EINDE Er komt een uit drie landen (Frankrijk, Amerika cn Turkije) bestaande verzoeningscommissie voor Palestina. En er komt verder een permanente commissie voor het vraagstuk Korea. Dat zijn de twee laatste beslissingen die de UNO-Assemblèe, na bijna drie maanden te zijn bijeen geweest, het afgelopen weekend nam. Met deze twee besluiten was de zitting ten einde op het officiële gedeelte na: de toespraken en receptie bij president Auriol van Frankrijk, dat sinds 21 September de UNO gastvrijheid op zijn grondgebied heeft verleend. Over het plan-Bernadotte wordt niet meer gesproken. Engeland, dat bij monde van Hector McNeil zei. dat het „geloofde in de waarde van Bernadotte's voorstel, doch zich er van bewust is dat Joden noch Ara bieren het zouden aanvaarden" had het plan-Bernadotte eerst gesteund, maar trok die steun enkele weken geleden in. De Assemblée heeft nu alle wijzigingen, die Bernadotte had voorgesteld op het 29 November 1947 aangenomen verdelingsplan ge schrapt. De taak van de zojuist ingestelde verzoeningscommissie wordt nu: de taak van de bemiddelaar over te ne men, Joden en Arabieren te helpen bij hun pogingen om een definitieve regeling te vinden, een voorstel te doen met betrekking tot een perma nent internationaal bestuur voor Je ruzalem, en een regeling te zoeken voor het vraagstuk van de Arabische vluchtelingen. De heilige plaatsen moeten worden beschermd en moe ten voor iedereen toegankelijk zijn. Dr. Bunche, de 44-jarige Ameri kaanse neger, die zijn post zal neer leggen. zodra de nieuwe commissie zal zijn gevormd hij hoopt dat dit nog voor Kerstmis het geval zal zijn Naar een Kerstvrede voor Jeruzalem? Een Israëlische militaire woordvoer der heeft bekend gemaakt, dat Joodse en Arabische commandanten te Jeruza lem vandaag besprekingen hebben ge voerd over de viering van het Kerst feest in Jeruzalem. In gewoonlijk wel ingelichte kringen te Tel Aviv wordt verklaard, dat een overeenkomst is ge sloten voor het vrije verkeer tussen Jeruzalem cn Bethlehem, dat in handen is van de Arabieren. Dc Joodse com mandant, kolonel Mosje Dayan. heeft zijn Arabische collega, kolonel Abdoel- lah Tel, medegedeeld, dat verdere be sprekingen tyssen hen gericht moesten zijn op een regeling voor een bestand in Jeruzalem en later een permanente vrede Kolonel Abdocllah antwoordde, dat hij nadere Instructies moest krijgen voordat hij op dit voorstel zou kunnen ingaan. dam naar New York vertrokken en zal van daar uit nog met zijn staf in Palestina in contact blijven. Hij ge looft dat het einde werkelijk in zicht is. „De verzoeningscommissie moet de zaak in orde kunnen maken", zei hij. Een verrassing was de zitting van is gisteren met de Nieuw Amstér- Zondag. Toen Zaterdagnacht het Pa- lestinadebat eindelijk afgelopen was. gaf voorzitter Evatt duidelijk te ken nen dat het nu wat hem betrof wel uit kon zijn. Maar de vergadering liet zich niet van haar stuk brengen en praatte tot twee uur door over Korea het gevolg was dat de zit ting moest worden verdaagd tot Zon dagmiddag. P3S daarna was officieel deze vergadering afgelopen. Op 1 April 1949 zal de ÜNO-Assemblée weer bijeenkomen, te Lake Success. Het taatste besluit was dan, dat er ccn permanente commissie in het leven wordt geroepen voor Korea. Dit schiereiland aan de Oostkust van Azië, waarvan de Zuidelijke helft door Amerikaanse troepen bezet is terwijl in het Noorden sinds het ver trek van de Russische troepen een „volkscemocratisch" regime heerst, moet een eenheid worden. Om hier voor te werken, krijgt de nieuwe commissie een mandaat. 48 landen stemden voor dit besluit, Zweden onthield zich van stemming en de zes landen van het Sowjetblok stem den tegen. Drs. F. Weinreb. die onlangs door de bijzondere raad van cassatie wegens verraad veroordeeld Is tot zes Jaar ge vangenisstraf met aftrek .van preven tieve hechtenis (Weinreb was in bezet tingstijd dc samensteller van de beken de Weinreb-lijsten' van Joden, die vol gens hem zouden hebben kunnen emi greren naar Zuid-Frankrijk) is Zater dag in vrijheid gesteld. Hij kwam na melijk in aanmerking voor de jubileum gratie van een jaar. Met aftrek van dit Jaar had hij twee derde van zijn straf uitgezeten, na welke tijd bij gunstig ro- classerlngsrapport in vrijheidstelling mogelijk is. dagen heeft geduurd. Uitvoerige be sprekingen van deze drie onderwer pen waren uiteraard in de diverse secties voorafgegaan voordat de re soluties hun definitieve vorm kre gen. Het parlementaire werk werd besproken door pater magister dr. Stokman, die een rede hield over doel, inhoud, richting en achtergrond van dit werk Over het Indonesische probleem sprak pater Stokman niet: dit zou professor Romme doen, naar spr. hoopte, spoedig (prof Romme is op het ogenblik ziek). Wel werd In donesië even aangeroerd door voor zitter Andriessen, die gisteren op de slotzitting het Zaterdag uit gegeven regeringscommuniqué ter sprake bracht. Het bevat ernstige mededelingen en er blijkt uit, dat de regering belangrijke consequenties heeft getrokken ïk meen te mogen spreken van ernstige consequenties de verdere ontwikkeling zal moeten worden afgewacht. Laat het volk achter de regering staan en haar de nodige wijsheid toebidden zo besloot de heer Andriessen zijn slotwoord. Eveneens meldt Reuter, dat een tiental politieke tegenstanders van Tsjiang Kai Sjek naar Charbin zou zijn vertrokken om met de commu nisten te onderhandelen over de vor ming van een coalitieregering voor het geval dat Nanking zou vallen. In China doet dr. Soen Fo, de nieuwe premier, reeds langdurige pogingen om een nieuwe regering te vormen. Het vraagstuk is, of dit een „nieuw kabinet" zal worden of een „zakenkabinet" met bevoegdheden om de communisten te polsen inzake vredesbesprekingen. Gisteren had Soen Fo een onder houd met Paul Hoffman, de admini strateur van het plan-Marshall. Hoffman stelt een onderzoek in naar de financiële behoeften van China. Over de strijd werd Zaterdag ge meld dat de communistische legers op 120 km afstand van Nanking strij den. Dichter bij Nanking, ongeveer 95 km. ten Noordwesten, zouden de rode troepen, na aanvankelijk te zijn opgetroken in Zuidwestelijke rich ting, in twee groepen terugtrekken. De regering meldde enige successen in de strijd bij Pcngpoe. Berichten van Zondagavond, die later weer door een nationalistische generaal werden tegengesproken, zeiden dat Tangsjan, 10Ó km. ten Noorden van Tientsin, door de re geringstroepen zou zijn prijsgegeven. De regeringstroepen die ten Zuid westen van Soehsien opereren, zou den het ingesloten regeringsleger in die streek tot op 33 km. zijn gena derd. In de provincies Anhwei, Honan en Kiangsoe beginnen drie ingeslo ten regeringslegers gebrek aan voed- ^1 te krijgen. Berucht ex-commissaris van politie gearresteerd De beruchte NSB cx-commlssarls van politie te Wagenlngen, later majoor van politie te Amersfoort en Schiedam H Versteegh. Is Vrijdagavond oo Schlohol gearresteerd. Hij bevond zich in Span je, waarheen hij met zijn vrouw ge vlucht was. Nederlandse kinderen voor genezing naar Frankrijk Tweehonderd Nederlandse kinderen zullen een zestal weken in Frankrijk worden verpleegd. Binnenkort vertrekt een groep van 75 kinderen, die lijdende zijn aan bronchitis cn asthma, naar een Chalet ln de Franse Alpen. Een 60-jarlge Noorse machinist van het uit Noorwegen afkomstige s.s. „Relsas" is Zaterdagavond ter hoogte van dc Amsterdamse Droogdok Maat schappij bij het aan boord gaan van zijn schip te water geraakt cn verdron ken. Het stoffelijk overschot werd later opgehaald. De talrijke ongevallen en onge lukken, die in de voormalige front gebieden nog dagelijks geschieden met uit de oorlog achtergelaten projectielen en ander gevaarlijk oorlogstuig hebben ir het gebied var: de procureur-generaal te Arn hem, in overleg met de hulpverle ningsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, tot een proef geleid, waarvan de bevindingen ver boven de verwachtingen uitkwa men. De eerste proef werd genomen in het zwaar geteisterde stadje Huissen, waar onder leiding van 1 de districtscommandant der rijks politie, district Nijmegen, kapitein A. Cammaert, met de com mandant van het gewest Gelder land van de Hulpverleningsdienst, luitenant A. v. d. Horst, veertig man rijkspolitie werden uitgezon den om huis aan huis naar achter gebleven munitie te speuren en 'verder inlichtingen in té winnen naar projectielen etc. in de buurt. Deze politiepatrouilles legden o.m. beslag op 135 granaten, waar van er nog vele volledig intact waren, honderden hulzen, waarvan meer dan de helft niet was afgesla gen, vele blindgangers, verder vliegtuigbommen, verscheidene kis ten geweer- en mitrailleurmunitie, handgranaten, geweren cn revol vers. Opmerkelijk was de buit in de gemeente Eist. In deze Betuwse gemeente, die zeven maanden lang toneel van de strijd is geweest, was de burgerbevolking zo met allerlei oorlogstuig vertrouwd geworden, dat men de gevaren ternauwernood telde. De politie had overigens bij de burgerij alle mogelijke mede werking, nu men huis voor huis kwam aankloppen. Op de haast wekelijkse aanmaningen om zelf aangifte te doen, waarop de Hulp verleningsdienst granaten etc. zou komen ophalen, had men weinig acht geslagen. Vandaar dat de politie in Eist haast een arsenaal vorderde van allerlei soorten munitie. Ruim 800 bewerkte en onbe werkte granaten, waarvan ruim 60 nog gevaarlijk was, meer dan 100 zakjes saskruit, 60 handgranaten, tal van licht- kogels, brandbommen, piatten., een kist met allergevaarlijkste voetmijnen, 'n complete vlieg tuigbom, 154 granaten van al lerlei vorm en soort, geweren, bajonetten, revolvers, duizen den geweer- en mitrailleurko gels, een mitrailleur, zelf een compleet stuk afweergeschut met bijbehorende munitie en om de lijst compleet te maken zelfs een volledige amphibie- tank. Wat overigens uit dit onderzoek ook belangrijk was: de politie werd bij deze recherche ook ingelicht over zeventien lijken van gesneu velde militairen, vermoedelijk meest Duitsers, die hier en daar in het veld begraven lagen en waar van nog geen aangifte was gedaan. Frankrijk snakt naar regen Als het niet minstens twee we ken flink regent, zal de stroom voorziening in Frankrijk moeten worden beperkt tot drie k vier da gen per week, zo voorspelt het blad Libération. De reserve-voorraden van de hydroëlectrische certtrales zijn als gevolg van de recente mijnwerkersstaking niet aange vuld. Duitse kinderen tijdelijk naar ons land Vijfentwintighonderd kinderen uit het Ruhrgebied zullen verscheidene weken ln Nederland doorbrengen. De eerste groep van 500 is reeds onderweg naar Friesland, waar zij zullen worden on dergebracht. Het Initiatief is ln handel van Nederlandse protestantse organlsa ties. Nicaragua overvalt Costa Rica In Costa Rica, de Midden-Ameri kaanse republiek die verleden week haar leger afschafte, is in de nacht van Vrijdag op Zaterdag een troe penmacht uit Nicaragua binnenge trokken. Er wordt gevochten tussen de invallers enerzijds cn politic troepen van Costa Rica anderzijds, die versterkt zijn met 3000 inder haast bewapende vrijwilligers. Costa Rica heeft niet veel plezier beleefd van zijn besluit van tien dagen geleden om zijn leger te ont binden, want zijn buurman. Nica ragua, heeft prompt deze gelegen heid aangegrepen, om de illusie van Costa Rica, dat het niets te vrezen had in deze wereld, te verstoren. Is dit besluit van de regering van Costa Rica om het land te ontwa penen nu een domheid geweest, voortkomend uit een soort van heilige onnozelheid, of is het wellicht een slimme zet geweest, om Nicaragua bij voorbaat en volko men in het ongelijk te stellen? Ik moet zeggen, dat ik bij mijn oordeel eerder tot het laatste overhel, want ik kan me niet voor stellen, dat men in Costa Rica niets van de snode plannen van het buurland zou hebben geweten, al thans vermoed. Costa Rica heelt onmiddellijk een beroep gedaan op de overige sta ten van het pact van Rio, het ver dedigingspact van het Westelijk Halfrond, dat vorig jaar Septem ber werd ondertekend. Nicaragua is geen partner in dit verbond, aan gezien zijn regering op het mo ment, dat dc overige Amerikaanse stoten in Rio, de Janeiro bijeen wa ren, door deze niet werd erkend. Het is dus thans aan de raad van ministers van buitenlandse zaken van de landen, ondertekenaars van het verdrag van Rio, om te beslis sen, of er aanleiding is om de in het pact in kwestie voorziene sancties tegen de aanvaller te tref fen. Paasheuvel-jubileum vrolijk gevierd „Midzomerfeest" ieder jaar in Augustus (Van onze speciale verslaggever) Het winters-rustige Nunspeet is Zon dagmorgen opgeschrikt door een inva sie van A.J.C.-ers en oud-leden van deze jeugdbeweging, die naar Vierhou ten trokken om daar het 25-jarig be staan van hun kamphuis „Dc Paas- heuvel" te vieren. Een zeer gemengd gezelschap was het- jonge „Trekvogels" en deftige burgemeesters, eenvoudige metaalbewerkers en Tweede Kamerle den. huisvrouwen waarvan enkelen al grootmoeder en piepjonge meis jes, allen vervuld van één verlangen: uiting te geven :.n de liefde, die zij koesteren voor die enkele hectares hei degrond, waarop een paar kamphuizen staan. En de Jarige „Paasheuvel" zelf: ln de oorlog door Duitsers en „deutsch- freundllche" organisaties gebruikt, of liever misbruikt, en wel zo, dat er bij de bevrijding een onbruikbare ruïne stond. „Wij hebben bet gebouw met eigen geld en eigen banden gebouwd, wij zullen bet weer laten herbouwen". Onder dit motto brachten de leden en oud-leden van de A.J.C ln korte tijd f 32 000 bijeen: het werk kon beginnen. En daar staat nu weer „Dc Paasheuvel" ln volle glorie. Het verjaardagsfeest Is er een gewor den. waaraan zij, die het mochten bij wonen nog heel lang zullen denken. Daar bloeide weer op die geest van goedlachse kameraadschap en gulle of fervaardigheid, die ook zeer vele an dersdenkenden altijd ln dezo Jeugdbe weging hebben bewonderd. Daar ook hebben dc oud-A.J C -ers besloten een ..Vereniging van Vrienden van De Paasheuvel" te stichten, opdat cr geld blljvc vloeien ter vervolmaking van de outillage cn tot steun van de kamp organisatie. Daar Is ook besloten leder Jaar drie dagen ln Vierhouten bijeen te komen op een Midzomerfeest, dat voor een deel gewijd zal zijn aan kunst beoefening en openluchtspelen. Verder zal dit feest moeten worden „het cen trale feest van de socialistische bewe ging ln Nederland", gelijk dc voorzitter van de nieuwe vereniging, de heer C. v. d. Lende, het uitdrukte. Nieuwe vinding voor straalvliegtuigen De Amerikaanse marine heeft do eerste goede zclfstarter voor straal- vliegtulgmotorcn ontwikkeld. Deze vin ding wordt cr een van het grootste be lang genoemd. Hierdoor zou het o.m. mogelijk worden, gebruik te maken van straalvliegtuigen op afgelegen bases, waar het tot nog toe gebrulkto om slachtige apparaat voor het starten van deze vliegtuigen niet beschikbaar is. Weerbericht De Franse rugslag zwemmer Pirol- ley verbeterde het Europese record 400 meter rugslag door deze afstand af te leggen ln 5 min. 5.6 sec. Het oude record stond op naam van George Vallery met 5 min. 14 sec. 14 December Maan op 14.51, onder 6.37. IETS MINDER ZACHT Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk nevel of raJst en later hier en daar enige regen. Meest matige Zuidelijke wind Iets minder zacht. Zon op 8 41, onder 1G.23:

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1