DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Republiek wil nieuw gesprek met Nederland openen C.v.G.D. toont ernstige bezorgdheid Zware explosies wekten slapend Veenendaal Ministerraad vergadert Zwitserland gaf ons goud nog niet terug Vredescontact tussen Israel en Transjordanië Van 's middags één uur tot 's nachts één uur... CvGD naar Djogja „Alleen communisten zouden belang bij nieuwe oorlog hebben" „Mogelijkheid tot grote onrust in Indonesië" Charles Philip Arthur. George Chemische fabriek van VanSchuppen door felle brand verwoest Brandweer stond voor moeilijke taak Liga ontstemd over koning Abdoeliah Lekke band? Geen nood meer! Versobering nodig, zegt minister In kort bestek _l W oensdag 15 December 1948 Achtste jaargang, No. 1200 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. TDE BOORDER. EEN „DOMINION" INDONESIË? De Republiek Indonesië is bereid, de onderhandelingen met de Nederlanders te hervatten. Dr. S o e ra i t r o, de republikeinse vertegenwoordiger bij de UNO, heeft gisteravond te Washington bekend gemaakt, dat hij zojuist van zijn regering instructies had ontvangen om te verklaren, dat de republiek bereid was tot nieuwe onderhandelingen met Nederland. De Commissie van Goede Diensten was hiervan op de hoogte gesteld, zo zei Soeraitro. Deze heeft toen schriftelijk enige verklaringen en verduidelijkingen gegeven waarover de C. v. G. D. zich zeer verheugd toonde. Zij stelde onmiddellijk de Nederlandse regering op de hoogte. Over de in houd van de verduidelijkingen gaf echter ook dr. Soemitro gister avond geen concrete bijzonderhe den. Wel wees hij in antwoord op een desbetreffende vraag, op de verhouding tussen India en Enge land als mogelijk voorbeeld voor die tussen Indonesië en Nederland. Het is thans aan Nederland, de volgende stap te ondernemen, zo zei Soemitro nog. (Van onze Haagse redacteur) De ministerraad heeft zich Maan dag en Dinsdag langdurig met de Indonesische crisis bezig gehou den. Met betrekking tot deze be sprekingen wordt het diepste stil zwijgen bewaard. Aangenomen wordt echter, dat het niet in het voornemen ligt op korte termijn tot het voortzetten der politionele actie over te gaan. Alle mogelijkheden die zulks kun nen voorkomen, zullen zeker wor den aangegrepen. Dat de regering arbitrage als aanvaardbare moge lijkheid in overweging zou nemen, acht men hoogst onwaarschijnlijk. Ook voor de maanden Juli, Augus tus en September 1949 is weer een be drag aan Zwitserse deviezen ten be hoeve van Nederlandse toeristen ter beschikking gesteld. Op welke basis de republiek het overleg wil hervatten, was uit de berichten van gisteravond nog niet op te maken. Het Franse persbu reau AFP meldde, dat premier Hatta aan Cochran, 't Amerikaan se lid van de Commissie van Goe de Diensten een brief had over handigd, waarin de republiek zich bereid verklaarde, de Nederlandse souvereiniteit over Indonesië te aanvaarden. Associated Press zegt echter in zijn bericht uit Washing ton. dat de republiek dezelfde in terim-status ten opzichte van Ne derland wenst als het dominion In dia ten opzichte van Groot-Brit- tannië. Soemitro, die in de ochtend van gisteren persoonlijk de mededelingen van de republi keinse regering over de laatste ontwikkeling had overhandigd op het Amerikaanse departe ment van buitenlandse zaken, zei dat men daar „zeer vol daan" was over het nieuws. Soemitro deelde gisteravond zijn nieuws aan de pers mee. Hij was eerst van plan geweest, een hartig woordje te spreken over de op han den zijnde dreiging in Indonesië, maar had intussen de nieuwe in structies van zijn regering gekre gen. De reden van de nieuwe repu blikeinse stap was, dat alleen de communisten er wel bij zouden va ren, indien opnieuw ooi*log in In donesië uitbrak. Hetgeen in Indo nesië geschiedt, is van dusdanige aard, dat het in geheel Azië reac ties teweeg zou brengen, aldus de republikeinse woordvoerder. Wat zich de laatste dagen op Ja va heeft afgespeeld, is uit de be richten van vannacht als volgt te reconstrueren: na het bekend wor den van het Haagse besluit van Zaterdag heeft de Commissie van Goede Djensten zich tot Djogja ge wend met de vraag wat hierna net standpunt van de republiek was. Blijkens een speciaal rapport aan de Veiligheidsraad, heeft de Commissie van Goede Diensten in Indonesië, nu de mogelijkheid van politieke overeenstemming kleiner wordt, niet het vertrou wen, dat zelfs de huidige, onbevredigende uitvoering van de bestandsovereenkomst gehandhaafd zal kunnen worden. De Commissie bevestigt de Nederlandse verklaring, dat in dit stadium onderhandelingen onder auspiciën van de C. v. G. D. nutteloos zijn. In afwüking van de Nederlanders voert de Commissie als argument hier voor echter aan de „onverzoenlijkheid van beide partijen". Het bovenstaande is ontleend aan het rapport, dat de C.v.G.D. op 12 December overhandigde aan de Vei ligheidsraad en dat thans voor pu blicatie is vrijgegeven. De Commissie ziet in de huidige gang van zaken een verscherping van de factoren, die reeds tot econo mische verslechtering, sociale woe lingen en algemene onrust leidden. Letterlijk zegt zij: „Vijande lijkheden op grote schaal, waar bij botsingen van georganiseer de gewapende groepen betrok ken zijn, zullen hiervan moge lijk het resultaat zijn". Vervolgens geeft het rapport een samenvatting van het Nederlandse en het republikeinse standpunt aan gaande de mislukking der recente besprekingen. De Nederlandse delegatie ver klaart: 1. De republiek mist daadwerkelijk gezag over haar troepen. 2. Het republikeinse standpunt ten aanzien van de hoge vertegen woordiger van de kroon en in het bijzonder van diens gezag over de troepen is fundamenteel onverenigbaar met de Ne derlandse souvereiniteit. 2. De republikeinse weigering om tijdens de interim-periode de Ne derlandse souvereiniteit te erken nen, maakt de basis-overeen komst. zoals deze door de repu bliek en de Amerikaanse gede legeerde in de C.v.G.D. werd op gesteld van onwaarde. Nadat de Nederlandse regering heeft vastgesteld, dat de bemidde ling van de C.v.G.D. nutteloos is, zegt zij door de loop der dingen ge dwongen te zijn geweest uitvoering te geven van het besluit tot instel ling van de interim-regering, zon- Eerste Kamer Verhogingtabaksaccijns goedgekeurd De Eerste Kamer heeft gisteren zon der hoofdelijke stemming het wetsont werp tot verhoging der tabaksaccijns en uitbreiding van de lijst der artikelen vallend onder de weeldebelasting, goed gekeurd. De communisten wilden ge acht worden te hebben tegengestemd. De tabaksaccijns wordt dus hoger, automobielen, motorfietsen, sportvlleg- tuigen. diverse meubelen, fototoestellen, haarden, portretfoto's, siervoorwerpen en tal van andere luxe-producten vallen nu onder de weeldebelasting. der deelneming daarin van de re publiek. De republiek stelt hier tegenover: 1. Wij hebben goodwill tot het uiterste getoond bij het doen van concessies aan de Nederlandse regering: 2. Bij de Nederlanders heeft niet de ernstige bedoeling voorgezeten door onderhandeling tot overeen stemming te geraken; 3. De instelling van een interim regering zonder de Republiek is een schending van de Renville- overeenkomst en van de Neder landse verklaringen tegenover de Veiligheidsraad. Als haar eigen zienswijze op de situatie die thans is ontstaan, spreekt de C.v.G.D. uit, dat door de vorming van een interimregcring zonder deelneming van de Repu bliek het bereiken van overeen stemming door onderhandelingen ernstig wordt bemoeilijkt. Zij zegt: Dit zou tot grote onrust in Indo nesië kunnen leiden." Aan het rapport is een groot aantal bijlagen toegevoegd. Vanmorgen vroeg is de Commissie van Goede Diensten van Batavia met de zogenaamde delegatietrein naar Djogja vertrokken. Alle commissieleden, bene vens het secretariaat hebben zich naar Djogja begeven. Alleen Nayaran van het secretariaat bleef te Batavia. Drie andere leden hebben de reis gisteren per jeep aanvaard. De namen van het jongste Britse prinsje De zoon van prinses Elisabeth van Engeland, die vandaag wordt gedoopt, krijgt de namen Charles Philip Arthur George. Hij zal prins Charles van Edinburgh worden ge noemd. De prins komt na zijn moeder in aanmerking voor de troonsopvol ging. De laatste koning van Enge land die de naam Charles droeg, was koning Charles II (Karei), die van 1660 tot 1685 regeerde. Prinses Elisabeth en haar gemaal kozen de naam Charles uit „per soonlijke en particuliere overwe gingen". De tweede naam van de baby. Philip, is afkomstig van zijn vader, die slechts een voornaam heeft. Er kwamen gisteren op Bucking ham Palace tal van telegrammen binnen en wel voor drie gelegenhe den: de doop van het nieuwe prinsje, de verjaardag van koning George hij werd gisteren 53 en het feit, dat de koning 12 jaar geleden de troon besteeg. De ver jaardag van de koning is zonder officiële plechtigheden gevierd. De officiële gebouwen vlagden en in Hyde Park werd een salvo van 21 kanonschoten afgevuurd. 's Konings toestand was zover verbeterd, dat hij kon aanzitten aan een familielunch. Op Bucking ham Palace wordt verteld dat de koning, die slechts de allerdrin- gendsfe staatsstukken behandelt, veel detective-romans leest en veel met de koningin het spelletje „bo ter. kaas en eieren" speelt, dat de koningin hem een jaar geleden leerde. De koningin wint meestal, wordt er bij verteld. Costa Rica bindt strijd aan met invaller Regeringsstrijdkrachten van Costa Rlca hebben de strijd aangebonden met de troepen die enkele dagen geleden uit Nicaragua het land zijn binnengeko men. zo melden de radiostations van Costa Rica. De V S hebben zich bereid verklaard zich te laten vertegenwoordigen in een commissie van onderzoek naar de ge vechten in Costa Rica. Deze commissie van onderzoek zou Dinsdag worden in gesteld door de raad van de organisatie van Amerikaanse staten die die dag te Washington zou worden gehouden. Engeland. Nederland en België gewaarschuwd Engeland. Nederland en België zijn er van beschuldigd, dat zij te zamen ongeveer een vijfde van een hoeveelheid van 100.000 ton alumi nium- en loodschroot. aangekocht met Marshall-dollars, aan het Ame rikaanse bedrijfsleven hebben ver kocht De ECA heeft meegedeeld, dat de drie landen gewaarschuwd zijn. deze praktijken te staken, om dat. anders drastische beperk in qcr zullen worden toegepast op de toe komstige aankopen van non-ferro metalen die door de ECA worden gefinancierd. De fabriek aan de N.V. v.h. Wed. D. S. van Schappen en Zn. te Veenen- daal in lichter laaie. Hevige ontploffingen In de chemische fabriek van de N.V. v.h. wed. D. S. van Schuppen en Zn. hebben gisteravond om lialf elf geheel Veenendaal doen opschrikken. Door onbekende oorzaak bleek brand le zijn uitgebroken in een grote benzinetank. Een felle steekvlam had de bovenverdieping van dit bedr(jf in lichter laaie gezet. De nachtploeg, die om tien uur was opge komen. wist zich in allerijl uit de voeten te maken. Brandweercorpsen uit Veenendaal en vele andere plaatsen hebben deze ongewoon hevige brand hardnekkig bestreden, maar konden niet voorkomen, dat een groot deel van de fabriek uitbrandde. De verwoeste chemische fabriek was de enige in Europa, die ver scheidene zeer waardevolle prepa raten fabriceerde uit wolvet. Zij had daarvoor het wereldpatent en haar producten werden over de wereld gevraagd. Nederland ver liest in dit bedrijf dus een belang rijke bron van deviezen. Onmiddellijk na de eerste explo sie werden de brandweercorpsen van Stichts- en Gelders Veenen daal gealarmeerd. Wetend, dat er in djt bedrijf grote hoeveelheden alcohol, benzol en benzine waren opgeslagen, spoedden de brand weerlieden zich met uiterste haast naar het fabrieksterrein. De brand woedde op het gebied van Gelders Veenendaal en nu deed zich de vreemde omstandigheid voor, dat de brandweer van Utrechts Vee nendaal eerst toestemming moest vragen om te mogen helpen. Daar door is enige kostbare tijd verloren gegaan. De belde corpsen zagen echter spoe dig. dat zij alleen de loeiende vuur haard niet meester konden worden. Daarom riep men de hulp in van de corpsen uit Ede. Barncveld en Arn hem. Ook de eigen fabrieksbrandwecr deed wat zij kon Omdat spoedig bleek dat van het brandende fabrieksgcdee]tc vrijwel niets te redden viel. bepaalde men zich hoofdzakelijk tot het nat ho -den van de reservoirs waarin de andere zeer brandbare vloeistoffen wa ren opgeslagen. Nog vreesde men het niet te kun nen houden, want de fabriek brandde letterlijk als een fakkel. Als de reser voirs In brand zouden raken was de ramp niet te overzien geweest. Enorme ontploffingen zouden dan gevaar heb ben opgeleverd voor een groot deel van Veenendaal Daarom riep men ook nog de hulp in van de fabrieksbrandwecr der Ritmeester-sigarenfabrieken. ter wijl ook andere bedrijfsbrandweren ge reed stonden om op het eerste sein uit Een woordvoerder van de Israë lische regering heeft Dinsdagavond tegenover een correspondent van Reuter gezegd, dat er contact tot stand was gekomen tussen Israel en Transjordanië na een Joods ver zoek om vredesonderhandelingen. De woordvoerder weigerde te zeggen op welk niveau het contact tot stand was gekomen. Zondag De Enci-cementfabrieken in Zuid-Limburg hebben een belangrijke concessie verkregen tot verdere afgraving van de Sint-Pietersberg, waardoor een jaarproductie van 600.000 ton cement gedurende bijna een eeuw verzekerd is. Het ministerieel besluit is genomen ondanks het ad vies van het Nationaal Plan Bureau om de berg als nationaal monument zoveel mogelijk ongeschonden te laten. Een overzicht van de afgravin gen. Op de achtergrond een deel der Enci-fabrieken. In de bergwand zijn enkele grotten en gangen duidelijk zichtbaar. deelde de Israëlische commandant van Jeruzalem zijn Arabische col lega mede, dat verdere besprekin gen tussen hen gericht zouden moe ten zijn op een overeenkomst voor een wapenstilstand en later een permanente vrede. Geruchten over een contact tussen afgezanten van koning Abdoeliah en vertegenwoor digers van de Israëlische regering werden enige maanden geleden voor het eerst vernomen, doch toen door beide zijden officieel tegenge sproken. Volgens welingelichte kringen te Tel Aviv is de Israëlische regering hoopvol gestemd over de totstand koming van een regeling met ko ning Abdoeliah. Men gelooft, dat Transjordanië ook vrede wenst, doch bezorgd is over de reactie van de Arabische Liga op eventuële vredesonderhandelingen tussen Is rael en Transjordanië. Een Israë lisch woordvoerder weigerde een I bericht te bevestigen, volgens het welk een afgezant van de bevel hebber van het Arabische legioen kolonel Abdoeliah el Tel Dinsdag een ontmoeting had met de Israëli sche kolonel Dayan in Jeruzalem. Kringen van de Arabische Liga te Cairo lieten vandaag uitkomen dat Transjordanië mogelijk uit de Liga zal worden gestoten indien dat land blijft aandringen op uitroe ping van koning Abdoeliah tot heerser over Palestina. Azzam Pasja, de secretaris van de Arabische Liga, deelde mede dat de raad van de Liga waarschijn lijk zal worden bijeengeroepen om dit vraagstuk te bespreken. Azzam Pasja deelde aan United Press me de: „Ik kan mij niet voorstellen dat een zwakke minderheid zich tegen de meerderheid, die het bij het rechte eind heeft, zal kunnen blij ven verzetten". tc rukken Hun hulp bleek echter niet meer nodig. Intussen was het vuur kilometers ver te zien. Uit verscheidene dorpen in de omgeving stroomden mensen naar Vee nendaal. Omdat deze mensenvloed het blussingswerk in gevaar bracht zetten de politie cn de arbeiders van de nacht ploeg de weg af Radicaal kon men pas ingrijpen, toen om kwart over elf de speciale schuimblusploeg uit Arnhem arriveerde, terwijl de brandweer met tientallen slangen het vuur bestreed. Tegen twaalf uur deden zich geen nieu we ontploffingen voor en om half één kon men vaststellen, ieder gevaar voor explosies Is geweken. Even later kon den de te hulp geroepen brandweer corpsen inrukken, omdat de Gclders- Veenendaalsc ploeg het verder alleen af kon. Op het terrein van de brand was een grote Rnrir Kruv.v>:oeannweMg. die gelukkig niet behoefde op te tre den. De volledige colleges van B. en W. uit Veenendaal en Ede waren bij de brand aanwezig. Het „goudconflict" tussen Neder land en Zwitserland is nog niet op gelost. GelUk men weet hebben de Duitsers in de bezettingstijd grote hoeveelheden Nederlands goud weggesleept, die zij later in Zwit serland In veiligheid brachten. Do Zwitserse regering heeft tot nu toe geweigerd dit goud terug te zen den. De Nederlandse regering pleegt nu overleg met alle betrok ken partijen om dit probleem als nog opgelost tc krijgen. ZU zal deze zaak vast niet laten rusten. Zodra zü in een beslissend stadium is ge treden zal de minister van Buiten landse Zaken, in overleg met zijn ambtsgenoot van Financiën, waar schijnlijk inlichtingen verstrekken aan de Kamer. De regering heeft op dit ogenblik geen aanleiding om tot erkenning van de staat Israel over te gaan. Zij wenst nog een afwachtende houding aan te nemen, omdat de zaken daar in Palestina wel zeer ge compliceerd liggen. De mogelijkheden om familie in Duitsland te bezoeken zijn korte lings aanzienlijk uitgebreid. Voor sterfgevallen, ongelukken, lange scheiding, hoge ouderdom, huwe lijksfeesten, erfenissen en emigra tie wordt reisvergunning verleend. De regering heeft haar eisen t.a.v.4 grenscorrectie niet vergeten. Zij heeft het vaste plan bij een eventueel met Duitsland te sluiten vredesverdrag de grenscorrecties met klem naar voren te brengen. Goed nieuws voor automobilisten en een nieuwe bron van deviezen dat kan de nieuwe Trav-o-flat «travel on flat), een Amerikaanse uitvinding, die thans hier wordt overgenomen, worden. Het apparaatje lijkt iets op een autoped, maar dan zonder verticale stang. Het heeft twee rubbcrwieltjes achter en één draaibaar wieltje voor. Een automobi list. die zich gehandicapt ziet door ccn lekke band, kan het uit de bagageruim te van zijn wagen halen, voor de lekke band plaatsen en over een op een kruk- ns bevestigde korto loopplank het wiel met de platte band in het bekken rij den. Daarna kan hij zijn tocht naar huis of garage met een snelheid van •15 K.M. per uur voortzetten, waarbij het wiel met de lekke band zonder tc draaien op de drie kleine wieltjes van de Trnv-o-flat voortglijdt. De Amerikanen, die zich niet op de export van dit auto-accessoire wensten te werpen, hebben arm de Nederlandse firma Trav-o-flnt N.V. de lieentlerech- ten verkocht, zodat Nederland thnrts kon trachten een exportmarkt tc winnen. De apparaten worden gefabriceerd door de N.V. staalindustrie tc Wfjhc, die cr binnen afzienbare tijd 50.000 per Jaar hoopt te vervaardigen. In Februari worden de eerste opdrachten (13.000 alleen voor de Scandinavische landen) uitgevoerd. In Nederland zal het nog wel enige maanden duren voor men zich een Trav-o-flat kan aanschaffen. Alle Duitse krijgsgevangenen die zich nog In Frankrijk bevinden, zullen voor Kerstmis naar Duitsland terug keren. ...sprak de Tweede Kamer over de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Dc Tweede Kamer heeft zich Dinsdag van 's middags één uur tot 's nachts één uur bezig gehouden met dc begroting van liet departe ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De algemene be schouwingen zijn afgehandeld, dc afdeling „ministerie" is onder de hamer doorgegaan cn met de be schouwingen over de afdeling „la ger onderwijs" was men vannacht zover gevorderd, dat dc minister aan hét woord kon komen. Dat zal dan vandaag in de loop van de middag geschieden. Bij de algemene beschouwingen zei de heer Terpstra (a.r) van oordeel te zijn, dat de minister te recht een grondslagenwet voor het onderwijs heeft afgewezen. Een on derwijsraad met verordenende be voegdheid achtte spr. niet gewenst. Het kleuteronderwijs mist nog elke wettelijke regeling. Wijzende op de uitgaven voor leger en vloot betoogde de heer Gortzak (CPN), dat er niet wordt gebouwd aan de jeugd, maar vernield en vernietigd. Het kleu teronderwijs dient z i. wettelijk ge regeld te worden. Spreker dien de een motie in, dat de Kamer, van oordeel, dat de gehuwde on derwijzeres als onderwijzeres met vaste aanstelling in de school ge handhaafd. respectievelijk be noemd moet kunnen worden. Een 2e motie vroeg de salaris sen van het onderwijzend perso neel, gelijktijdig en evenredig met die der overige ambtenaren om hoog te laten gaan. Testen Mevr. F o r t a n i e rD e Wit (VVD) zei, dat de denkbeelden over vernieuwing, door de minis ter aangeduid, haar wel kunnen bekoren. Zij beval psycho-tech- nisch onderzoek aan om de zeer begaafden onder de leerlingen der zesde klasse te ontdekken. De heer Van SI een (Arb.) meende, dat eei\ staatssecretaris op zijn plaats zou zijn aan het depar tement van Onderwijs. Beurzen Met voldoening zeide de heer W e 11 e r te hebben vernomen, dat de minister niet voornemens is voorshands te komen met een ver andering van ons schoolstelsel. Het invoeren van Angelsaksische syste men met name zou hij niet geluk kig achten. De heer S t o k m a n (KVP) bleek tegen een onderwijs-orgaan met verordende bevoegdheden te zijn. De heer Krol (CH) pleitte voor volledig benutten van de gelegen heid tot godsdienstonderricht. De heer Peters (KVP) drong aan op preventieve didactische controle op de uitgaven der lagere scholen. Geen organisatieplan Minister R u 11 e n, ingaande op de gedachte van de heer Van Sleen ten aanzien van de toevoeging van een staatssecretaris, gaf te kennen, dat de minister eerst enigszins dc materie moet kennen. Hij betoogde, dat op zijn departement hard ge werkt wordt om de achterstand sinds de bezetting in te halen. Ver sobering der uitgaven moet ge schieden door zicht op de toekomst. Bezuiniging in cultureel opzicht achtte spr. verlies voor de toe komst. Een centraal orgaan met beperkte verordenende be voegdheid is een aantrekkelijk idee, maar een solide onderbouw is nog niet aanwezig. Ook als het een overkoepelend, coördinerend or gaan zou zijn, zouden nog verschil lende bezwaren onder het oog moe ten worden gezien, Voor vermindering van de kracht van de vernieuwingsdrift behoeft men z.i. niet bang te zijn. De mi nister verklaarde genegen te zijn te zoeken naar een mogelijkheid om de subsidiepost voor buitenge woon lager onderwijs aldus te ver delen, dat de opleiding der leer krachten beter wordt geholpen. Van de waarde van het kleuteron derwijs zeide hij volkomen over tuigd te zijn. Het kleuteron derwijs zou hij niet te zeer rr-llen koppelen aan het lager onderwijs. Verplicht kleuteronderwijs is van hem niet te verwachten. Minister Rutten deelde verder mee, dat hij zoekt naar wat gedaan kan worden voor begaafde jongelieden De bedoeling is de terugstorting van beurzen over een langer tijd perk uit te strijken. Hij zal nagaan wat er nog meer te doen zou zijn. Buitenlandse officieren in Nederland op bezoek In het kader van de Westelijke militaire samenwerking maken eni ge buitenlandse officieren een stu diereis o.a. naar Nederland. Het doel van deze reis is een indruk te krijgen van de productiemogelijk heden in Nederland en demonstra ties bij te wonen van nieuwe wa penen. Na de officiële ontvangst door de chef van de generale staf op diens hoofdkwartier te 's Gravenhage, he denmorgen, zullen zij een demon stratie bijwonen met licht lucht-, doelgeschut in de omgeving van Ermelo. PEKING OMSINGELD DOOR COMMUNISTEN Peking (Peiping), de oude hoofd stad van China, is door communis tische legers omsingeld In de om geving woeden zware gevechten, de twee vliegvelden van de stad lig gen reeds onder artillerievuur der rode troepen en de situatie in de stad zelf wordt als „steeds hache lijker" beschreven. Generaal Foe Tsjo Jl, de bevel hebber van de regeringsstrijd krachten in Noord-China. heeft er bij de bevolking van Peking op aangedrongen, „stand te houden' De stad zou voor maanden genoeg steenkool en voedsel hebben. Het bericht, dat Tsjiang Kaj Sjek zou zijn afgetreden, is door een officiële zegsman te Nan king „onjuist en belachelijk" genoemd. In Sjanghai vielen gisteren do eerste granaten der communisten. Dc hachelijke toestand van de na tionalisten bij Peking heeft in Nan king weer een dergelijke stroom geruchten doen ontstaan als toen een maand geleden Hsoctsjau be dreigd werd Deze geruchten be treffen opnieuw de vorming van een coalitie-kabinet en over vre desonderhandelingen om een eind to maken aan de burgeroorlog. Generalissimus Tsjiang Kaj Sjek heeft zijn veroordeling uitgespro ken over degenen die deze geruch ten vertellen. Hij noemt hen „vre- desstokers Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft Dins dag ontkend, dat de V S. zouden aandringen op de vorming van een coalitieregering van nationalisten cu communisten. 15.000 IS UIT In de 505e staatsloterij, 5e klasse, 15e lijst is op nr. 21359 de prijs van 15.000.gevallen. Twee tierde van „Krupp' blijft intact Ongeveer twee derde van het geweldige Krupp-concern zal voor de Duitse economie bewaard blij ven. Generaal Bishop, de Britse commissaris van Noord Rijnland- Wcstfalen, heeft aan het ministerie van economische zaken van de staat een lijst gezonden van 127 fabrieken en werkplaatsen van Krupp, die voor dc vredesproductie bestemd zijn Nog 72 fabrieken cn 22 werk plaatsen zullen gereorganiseerd worden voordat zij door Duitse fir ma s worden overgenomen Het res terende deel. dat bestaat uit zwaar beschadigde bedrijven, zal worden vernietigd. Een gemengde Brits- Amerikaanse commissie zal aanbe velingen doen over het toekomstig gebrtuk van 221 Krupp-fabricken. Dat de V.S. het plan koesteren. In Wcst-Dultsland weer een leger op do been tc brengen, Is gisteren met klem tegengesproken door Kenneth Royal, dc Amerikaanse minister voor het leger. Royal kwam gisteren per vliegtuig te Frankfort aan op een In spectiereis door Europa In Duitsland zal hij met generaal Clay en Avercll Harriman. de ambassadeur van het plan-Marshall. besprekingen voeren over de Amerikaanse politiek ln Duits land. Op een avond ln 1944 hield de Bus- sumse politieman J P J. v. d. Vlies ccn auto aan en hoewel dc bestuurder, dl© zich een opvliegend man toonde, hem toesnauwde Zie je niet dat lk Musscrt ben, ging hij op de bon omdat zijn rijbewijs verlopen was. Nu hoorde v. d. Vlies een Jaar gevangenisstraf tegen zich eisen, omdat hIJ te Bussum enkele Joodse Inwoners had gearresteerd „Wees een heer ln het verkeer", luidt hei motto waaronder de Amsterdamse politie op het ogenblik een verkeers- actlc voert. De meneer, die op het Lcldscplcin echter zo'n haast had dat hU een 77-Jarlgc passaglcre van de wa gen duwde, toonde zich geen heer. Het slachtoffer moest met een worvclfrac- tuur naar het ziekenhuis worden ge bracht t' Dc visserij op sardine onder dc Nederlandse kust is aangevangen. f Dc Noorse zangeres Klrsten Flagsted struikelde tijdens een concert in Carne gie Hall te New York over ccn kleedje en viel languit over het toneel Ca nada ls niet voornemens ln vredestijd enigerlei dienstplicht ln te voeren Dc Duitse ex-vcldmaarschalk Albert von Kessclrlng brengt thans acht da gen verlof ln dc buurt van MUnchcn door. HIJ heeft op erewoord beloofd naar de gevangenis terug te keren. Dc Engelse universiteiten zijn overbe volkt, de professoren zijn tc gering ln aantal en hun salarissen zijn te laag volgens het rapport van een commissie die een onderzoek Instelde naar de ont wikkeling der Engelse universiteiten. Voor hei eerst ln het 50-Jarlg bestaan van de universiteit van Oklahoma ls een ncgcr-studcnt tot de colleges toege laten. Ilij moet echter ln een apart kamertje zitten, dat aan dc collegezaal grenst Sonja Henle heeft dc laatste tien jaar 28.000 k m geschaatst. 18 000 k m. in Ijsrcvucs en 12.000 k m. in films In een film van dc Universal-Inter national. getiteld „Mensenjacht aan de Noordpool", zal voor het eerst een echt eskimo-meisje voor de film optreden. Zij heet Qulannn en werd ln een schoon hcldswcdstrijd gekozen tot „Miss Alas ka" Een leerling van he'. lyceum te Albi ln Frankrijk vormt wat zijn li chaamsbouw betreft een groot pro bleem Hij ls twaalf Jaar doch meet reeds 1 88 cn weegt 77 k.g In de periode van 7 November tot 11 December tril de hij 3 c m en hfj ls nog lang niet uitgegroeid- In Zwlefalten ln de Franse zone van Duitsland Is Alois Zahn, ccn generaal van Hitlers vroegere weermacht, met duidelijke meerderheid tot burgemeester gekozen. Weerbericht KOUDER DES NACHTS Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond. Matige tot zwakke Wes telijke wind. Over het al gemeen weinig bewol king, bijna overal droog weer mot ln de ochtend plaatselijk mist. Veel kouder des nachts met op enkele plaatsen lichte nachtvorst. Overdag Iets kouder dan vandaag. 16 December: Zon op 3 43, onder 16.29 Maan op 16.04, onder 9 17.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1