DAGBLAD VOOR AMERSFOORT I meer initiatief c I Minder ordening Prof. Brouwers zegt: Documenten over drama in bunker te Vught gevonden r Amerika zal Indonesië niet ter sprake brengen Brief van Hatta geen basis voor onderhandelingen Thans moet de geleide economie de concurrentie bevorderen Indonesië niet op de agenda Nasleep schiep tegenstellingen in hoogste Duitse regionen „Radio Berlijn" uit de aether In kort .bestek _J .Vrijdag 17 December 1948 Achtste jaargang, No. 1202 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- prijs 32 cent p. w. of 1 4.*5 p. kw. Losse aummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. JS de benoeming van prof. G. Brouwers tot secretaris-generaal op het departement van Economische Zaken een programma? Strikt ge nomen kan zij het niet zijn; de eco nomische politiek immers wordt niet door de eerste medewerker van de minister bepaald, maar door de minister zelf. Wel zal deze naaste medewerker, naar ge lang van zijn persoonlijkheid er in vloed op kunnen uitoefenen. Een zeer recent verleden heeft trouwens getoond, dat als de eerste en de tweede man op Economische Zaken het niet met elkaar eens zijn, een van beiden wijken moet Aan het feit. dat dr. van der Kooy na zijn benoeming tot hoog leraar te Amsterdam, als secreta ris-generaal wordt opgevolgd door prof. Brouwers, tot dusver direc teur-generaal voor de prijzen, moet stellig meer betekenis wor den toegekend dan aan een gewone opvolging. Men mag in die benoeming dunkt ons in elk geval iets van een pro gramma zien. Welk programma? Op die vraag kan een zojuist versche nen boekje antwoord geven, uitge geven door de stichting ..Het Pa rool", dat zeven artikelen bevat, welke prof. Brouwers voor dit Am sterdamse dagblad heeft geschre ven. Het is interessante lectuur, ook indien men tegen het betoog bezwa ren koestert. Laten we enkele pro grammatische punten uit het boekje lichten. Prof. Brouwers stelt als praemisse Benelux-memorandum Plannen voor tijdvak van 1948 tot 1953 Gelijk bekend zal de economische unie tussen België. Nederland en Luxemburg op 1 Januari 1950 in werking treden. Deze unie zal op de internationale markt als een eenheid optreden. De drie regerin gen hebben nu een memorandum ge publiceerd als een vervolg op haar vroeger gepubliceerde pro gramma t.a.v. de gezamenlijke eco nomische politiek waarin plannen voor de jaren 19431953 staan voor de belangrijkste industriële sectoren, de landbouw, de werkgelegenheids- politiek en andere gewichtige pun ten van het economische beleid. Primair stellen de drie regeringen, dat het slagen van deze plannen af hankelijk bluft van de Marshall- politiek. De Amerikaanse hulp blijft noodzakelijk om de Beneluxlanden in staat te stellen hun buitenalndse handel op peil te houden en de be langrijkste investeringen mogelijk te maken. Deze Amerikaanse hulp moet oordeelkundig worden ge bruikt cn daardoor zullen gedwon gen besparingen met hun nasleep van verlaging van de levensstan daard misschien achterwege kunnen blijven. Dat daardoor het overheidsingrij pen in het bedrijfsleven zal toene men is een vrees, die bij velen leeft. Daarom delen de regeringen mee er de voorkeur aan te geven de invloed van de overheid te beperken tot maatregelen van algemene aard. Het particulier initiatief en het particu lier kapitaal zullen de belangrijkste rol spelen bij de verwezenlijking van het grootste deel der plannen Toch zullen de investeringsmogelijkheden bezien moeten worden in het licht van een conjunctuur-nivellerende politiek, d.w z. gericht zijn op het voorkomen van crisis of het even tueel verzachten van de gevolgen daarvan. Dan gaat het memorandum over tot bespreking van de plannen, die zU heb ben t a v. de verschillende sectoren van het bedrijfsleven. Voor de landbouw is herstel van de veestapel een eerste be hoefte. Verder rationalisatie, ruilver kaveling. stimuleren van de productie van groenvoer, het drogen van dit voer en een aanzienlijke verhoging van de productie van aardappelen en suiker, t.a.v. waarvan de Benelux voor een groot deel onafhankelijk wordt van het buitenland. De productie van steenkolen zal sterk opgevoerd moeten worden. Nederland zal twintig pet. meer moeten produceren dan het thans doet. Ook dc capaciteit van de electrlsche centrales moet omhoog. Men zal alle grote centrales tot één net koppelen. Dit vereist ook een modernisering van deze centrales. De drie regeringen verwachten, dat de productie van aardolie tegen 1952 "33 gestegen zal zijn tot vijf millioen ton. waardoor het verbruik vrijgegeven kan worden. Ten aanzien van de productie van ijzer en staal verwacht men in 1952 een productie van 8.675.000 ton staal in sta ven (nu 7.500.000 ton). 7.178 00 ton af gewerkt staal (nu 6.270 000 toni en 1 185.000 ton dun plaatijzer en 225.000 ton blik. Voor deze laatste producten worden de Benelux dan onafhankelijk van het buitenland. De invoerwaarde van al deze producten zal waarschijn lijk dalen van 26 millioen dollar tot 3 millioen dollar. De vooruitzichten t a.v. textiel lijken riet zo gunstig, gezien vooral tegen de achtergrond van de uitbreiding der wereldbevolking en de heersende schaarste. Men verwacht voor wol een kleine toename, doch voor katoen een ongewijzigd verbruik. Eetere perspec tieven biedt de chemische Industrie. Voor de volkshuisvesting voorzien de plannen in de houw van 430 OOf) nieuwe woningen in vijf en een half Jaar. Ook het bouwen van fabrieken en overheids gebouwen, het herstel van land- en waterwegen staan op het program. De grote bevolkingsdichtheid en de snelle industrialisatie maken een tot in details uitgewerkte transport-organi satie noodzakelijk. Verder: snel herstel van dc handelsvloot, modernisering der spoor- en tramwegen en het opvoeren van dc capaciteit van het wegverkeer. Op de plannen t.a.v. de werkgelegen heid. dc buitenlandse handel, en het opvoeren van het nationale inkomen komen wij nader terug. Aan L. G. de Noo, tot de dood straf veroordeeld door het Bijzon der Hof te Arnhem, is gratie ver leend. De doodstraf is veranderd in levenslange gevangenisstraf. dat overheidsingrijpen op het ge bied der economische politiek nodig is. hoe gevarieerd dat ingrijpen ook zij. Het is geen doel op zichzelf, evenmin als volstrekte onthouding. De overheid moet zich evenwel van de beste middelen bedienen; dat kan soms breideling ener moordende concurrentie zijn, dan weer uevor- dering van de concurrentie. ..Para doxaal gesteld kan zelfs gedurende zekere tijd de voornaamste taak dei" geleide economie zijn de vrije con currentie te bevorderen." I A AT is het eerste programma- 1-x punt van prof. Brouwers. Zon der het initiatief van de Nederland se ondernemer, zowel in particulier als in overheidsbedrijf, gaat de Ne derlandse welvaart te gronde, be toogt hij en later sprekend over de noodzaak van concurrentie werkt hij het uit: er moet meer concurren tie komen. Aan het individuele n- derncmers-initiatief en dus aan de onderlinge concurrentie moet gro ter speelruimte gegeven worden. Het streven naar sluiting van de be drijfstak voor nieuwe ondernemers heeft hier en daar reeds ontstellen de vormen aangenomen. „Wat Nederland nodig heeft is niet allereerst ordening die heb ben wij op het ogenblik volop maar concurrentie Laten wij toch beseffen, dat zelfs afgezien van on ze huidige precaire situatie, die tot uiting komt in een sterk tekort schietende export, ook de toekomst door de snelle ontwikkeling der niet-Europese werelddelen, verre van gemakkelijk zal zijn. Het is niet alleen in politiek, maar ook en vooral in economisch opzicht: er op of er onder. Onder die omstandig heden znn de meest efficiënte on- derr emingen nog maar net goed ge noeg." Geleide economie is volgens prof. Brouwers slechts die naam waard, als zij handelt naar gelang van de omstandigheden- Deze vragen nu het activeren van de concurrentie, en een verzet tegen pogingen van gearriveerden om „een lui leventje op kosten der gemeenschap voort te zetten." Meer concurrentie, meer „survi val of the fittest", meer efficiency, minder ordening en meer initiatief, versterking van het productie-ap paraat en beheersing van het prijs niveau. dat zijn de onmisbare voor waarden om er bovenop te komen. Zonder dit alles kan er niet geëx porteerd worden en zonder export komen we niet uit de moeilijkhe den. Van de concurrentie verwacht prof Brouwers veel: „Wij kunnen de gegronde hoop koesteren, dat wanneer de concurrentie inderdaad de gelegenheid krijgt zich door te zetten, in de loop van 1949 op een toenemend aantal gebieden een ze kere prijsdaling zich zal manifes teren." P ROF. BROUWERS bespreekt x dan de kwestie van lonen en prijzen en de jongste maatregelen inzake verlichting van de subsidie- last der regering. Het lijkt ons een uitermate zwak deel van zijn be toog. want het komt er op neer, dat de inkomens-trekkers niet te kla gen hebben; iedereen, die inkomen trekker is, zal daar wel anders over denken Zijn conclussie luidt: ,,In verband met de rentabiliteit van het bedrijfsleven wordt de voorge nomen loonsverhoging (van f 1. per week) in het algemeen niet in de prijzen doorberekend, zodat prij zen en lonen op het nieuwe iets ho gere niveau als opnieuw gestabili seerd kunnen worden beschouwd." Dat zegt de professor nu wel, maar daarom is het nog niet zo. Doch daar komen we op terug. Het gaat ons nu om het programma voor 1949. Daarvan schrijft prof. Brou wers. dat dit resultaat en de moge- )iiku~'d ener toenemende concur rentie in de loop van 1949 gunstige perspectieven bieden voor een defi nitieve oplossing, zowel van het subsidievraagstuk als van de huur- stop. Wanneer de resterende rege ringssubsidies van f 310 millioen worden opgeheven zal do invloed op de kosten van levensonderhoud be perkt zijn. De huurstop zal, al wordt het niet met zoveel woorden gezegd, "wel verdwijnen. Immers „voor de naaste toekomst is het zaak er voor te zorgen, dat een redelijke instand houding van het huizenbezit ge waarborgd wordt en de staat in de kosten der financiering van de wo ningbouw enigermate wordt tege moet gekomen." Ook hier kan volgens de secre taris-generaal concurrentie uit komst brengen. Daarvan is ook een prijsdaling te verwachten, die reeds op enkele gebieden valt waar te ne men. Het prijspeil moet nog verder omlaag, want onze productiekosten zijn reeds hoog cn dat kan onze ex port-kracht aantasten. Dit is dan „De economische poli tiek in de naaste toekomst" zoals prof Brouwers die uitvoerig schetst en waarvan wij enkele punten heb ben genoemd. De klemtoon daarbij valt dan op dit nieuwe element: de geleide economie -gaat de concur rentie en het initiatief bevorderen. Wij hebben er n tegen, al zou den we dat niet bij voorkeur geleide economie noemen. De vraag is nu wat in andere klingen gezegd wordt over deze nieuw e economische politiek, die met de jongste maatregelen der re gering inzake lonen, prijzen en sub sidies is ingeluid. MET DE KERST EEN KALKOEN OP TAFEL. Betrekkelijk weinigen zullen zich dit smulfestijn kunnen veroorloven, maar ieder voelt reeds de gedachte aan 'n welverzorgd maal bij zich opwellen bij de aanblik van deze dieren. In het oude Friese stadje Hindelopen bevindt zich een grote kalkoenenfokkerij. Net als schapen vormen deze vogels een kudde die door een herder naar de weide worden gebracht. Daar scharrelen de kalkoenen hun kostje op. Wijziging van houding in enkele uren Amerika zal de Indonesische kwestie niet voor de Veilig heidsraad brengen. Ook de Australische delegatie te Parijs heeft besloten zich van actie te onthouden. De Amerikaanse delegatie heeft zich gisteren enige uren lang met de Indonesische kwes tie beziggehouden. Aanvanke lijk is zij zelfs van plan geweest, het verzoek van de republiek, om de kwestie aan de raad voor te leggen - de Veiligheidsraad komt vandaag bijeen om Israels aanvraag tot lidmaatschap te behandelen - in te willigen. Na twee uur kwam zij van dat plan' terug. De besprekingen in de boezem van de Amerikaanse delegatie gin gen voornamelijk tussen de leider dr. Jessup en de heer Scott, die tot de staf van Merle Cochran (het Amerikaanse lid van de C.v.G.D.) behoort. Scott was per vliegtuig uit Indonesië aangekomen met de laat ste rapporten van Cochran. Ook James Hyde, een Amerikaanse Indo- nesië-expert, woonde de besprekin gen bij. Dr. Evatt^ de Australische minis ter van buitenlandse zaken, heeft gisteren te Londen een gesprek ge had met Attlee, Bevin en Noel Ba ker. de minister voor het Gemene best. Indonesië is een van de onder werpen van deze besprekingen ge weest. Wacht instructies Een woordvoerder van de Com missie van Goede Diensten heeft te Batavia gezegd, dat de commissie nog steeds zeer verlangend is. het Indonesische geschil op te lossen. De commissie wacht op instructies van de Veiligheidsraad. Dr. Hatta. de republikeinse pre- Hedenmorgen om 10.45 uur werd de vergadering van de Veiligheidsraad door de Belgi sche gedelegeerde van Langen- hoven geopend. Bij het begin van de bijeenkomst werd de agenda goedgekeurd, met als enig punt van discussie de toe lating van Israël tot lid van de Verenigde Naties. Geen der vertegenwoordigers heeft ge vraagd om de Indonesische kwestie als punt van onmiddel lijke bespreking op de agenda te plaatsen. Nederlandse regering licht standpunt toe Van officiële zijde deelt men ons mede ter zake de problemen met de republiek: ..Naar aanleiding van mede delingen uit Republikeinse bron als zou de republikeinse rege ring zich bereid hebben ver klaard de onderhandelingen met de Nederlandse regering te her vatten op basis ener erkenning RAUTER TRILDE VAN WOEDE HET is wellicht nog niet algemeen bekend, dat strikt gesproken het mishandelen of doden van gevangenen in concentratiekampen in Duitsland wettelijk verboden was, een verbod, dat reeds in 1933 was afgekondigd. Speciale SS- und polizeigerichten hadden tot taak uitwassen te berechten. Een beeld van deze wetgeving kan men in het over Grüne- wald gevelde vonnis lezen, waarin o.m. wordt gezegd, ..dat gevangenen bij overtredingen aan zeer bepaalde straffen zijn onderworpen, die zo nodig het lichamelijk welzijn belangrijk kunnen schaden. Dergelijke straffen zijn echter gewettigd, zolang aan de gezondheid geen dusdanige schade wordt toe gebracht, dat zij het wettelijk geoorloofde overschrijden." Oswald POHL. chef van het SS-Wirtschafts-Verwaltungs- Hauptamt, was het met deze wet geving niet eens. Deze Pohl nu was door Himmler gemachtigd in Vught een kampcommandant aan te stel len De eerste was Karl Walter Chmielewski, die zoveel stal, dat het uitlekte, zodat hij in October 1943 naar Dachau werd overge plaatst. Volgens het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie had Pohl weliswaar geen principiële bezwaren tegen het regime van Chmielewski, „maar als er dan toch mishandeld en gestolen moest worden, dan maar niet in Neder land. waar zo zag Pohl het een Seyss-Inquart en een Rauter klaarblijkelijk zich te veel op de vingers gekeken voelden vanuit Engeland." Als opvolger van Chmielewski koos Pohl de ruim 40-jarige Adam Grünewald. Pohl introduceerde deze man als nieuwe kampcommandant bil Rauter. In tegenwoordigheid van de Inspections richter-West der Waffcn SS. Hörtel, wees Ranter Grünewald en zijn adju dant Wlckleln (die later eveneens verd veroordeeld) op de hoogst verantwoor delijke post. die 7-Ii gingen aanvaarden. Het uitlekken van uitwassen kon im mers de Duitse belangen in Nederland slechts schaden. RAUTER WOEDEND Hartel heeft na dc oorlog verklaard, dat nii opnieuw in de kamer van Rau ter was. toen hem. ondanks pogingen van dc angsllg geworden kampcom mandant Grünewald en diens adjudant om het gebeurde voor Rauter geheim te houden, de eerste berichten over het drama werden voorgelegd. „Ik heb Rauter nog nooit zo op gewonden gezien als op dat ogen blik." zo zclde Hartel. Hij was verontwaardigd over de onmenso- lltkheld van Grünewald en noemde hem een dier. dat men moest op sluiten om de mensen tc bescher men. De opwinding van Rauter was RAUTER Verliezer in de tweede ronde niet geveinsd. HU trilde letterlUk over het gehele lichaam." Grünewald werd daarop achter slot en grendel geplaatst. Hij had echter een noodkret naar zUn bescheriner Pohl weten te zenden, die prompt pro beerde het proces tegen te houden. Pohl was diep verontwaardigd; ..Tien doden! Wie maakte zleh daar druk over Aan het Oostelijk front sneuvel den leder uur meer Duitsers. Een pro ces was onzin 1" Maar Rauter hield vol. Zijn conflict met de chef van het SS-Wirtschafts- Verwaltungs-Hauptamt was een presti ge-conflict geworden. Seyss Inquart stond achter hem. De zaak mocht niet in dc doofpot. Met deutsche Grundllchkeit werd het vonnis op papier gezet. Het is vele bladzijden lang Men treft er onder meer eon beschrijving ln aan van de opsluiting der ongelukkigen. waarvan we hier enkele passages laten volgen: „Om zeven uur des avonds werden In aanwezigheid van Grünewald. Wlckleln. SS-Untersturmführer Strlppcl. SS- Hauptscharführer Meyerhoff. S S - Sturmscharführcr Welzel. alsmede de Aufseherinnen Susy Arts en Katja Schot twee cellen geopend. Het meren deel der vrouwen, ongeveer 60 70. werd bevolen in de eerste cel te gaan. Deze werd pas gesloten toen de vrou wen. dicht opeengepakt, tot aan de celdeur stonden. Vóór de cellen werden gesloten, verbood Grünewald nadruk kelijk het kleine raam tc openen, en dreigde de wouwen met de brandslang te laten hespuiten als ze niet rustig zouden zijn. Bij het vullen der cellen was Wlckleln bijzonder actief Het Duitse vonnis gaat op dc ver schrikkingen van de nacht in cel 115. waarover overlevenden zich later uit voerig hebben uitgelaten, met geen woord in. maar vervolgt het overzicht met wat er twaalf uur later bij het krieken van de volgende dag geschied is: ..Om zeven uur de volgende morgen werden de beide cellen volgens bevel weer geopend. In de dtchtstbczetto cel lagen veel vrouwen op de grond. Tien van haar waren dood. twintig anderen waren ln diepe bewusteloosheid, voor een deel eveneens dc doqd nabij. Bij de doden betreft het vrouwen in de leeftijd van 40 tot 58 Jaar. die het meest te lijden hebben gehad. Een deel der vrouwen had verwondingen opge lopen. die ziln toe te schrijven aan het feit. dat ze. nadat ze door het ge brek aan ruimte in elkaar waren ge zakt onder dc voeten der andere, nog staande vrouwen geraakten en door haar schoeisel werden gewond. Men leest er verder in hoe het de destijds als telefonisie aangestelde Ne derlandse Eva Grijseels is geweest, die een telefoongesprek afluisterde en in lichtingen over de ramp Inwon om ten slotte zo openliik haar verontwaardi ging te uiten, dat ze door Wlckleln ont slagen werd met de vermaning dat ze twee jaar „achter het prikkeldraad" zou worden gezet als ze buiten het kamn iets over het voorgevallene zou loslaten. Niettemin liet Eva Griiseels de zelfde dag on het bureau van Rau ter in Drn Haag oroccs-verbaal op maken. Tenslotte kan men er in vinden, dat Wicklcin zich on 16 Januari 1944. onmiddellijk na de vresellike nacht, tot de hoofdkamp- arts. dr Wolter. heeft gewend en hem had gesuggereerd „of het ln het belang van het vermijden van een schandaal mogelijk zou zijn. eenlge van de doden achteraf aan een andere doodsoorzaak te laten sterven." De kamcommandant. S S -Sturmbann- fübrer Grünewald. werd aan het einde van het proces door zijn Duitse rech ters schuldig bevonden aan dood door schuld van tien vrouwen Voorbedachte rade was niet aanwUsbaar. er was slechts sprake van nalatigheid Op deze gronden werd hii veroordeeld tot 3'4 Jaar gevangenisstraf met aftrek van een maand voorarrest. Zijn adjudant. Wlckleln, droeg vol gens de rechtbank moreel een zeker deel van de schuld en werd dienten gevolge tot 6 maanden veroordeeld Misschien zullen vele Nederlanders OP 17 Januari 1943 werden door de Duitsers in een cel, waarin volgens hun eigen opgave slechts plaats was voor twee tot drie gevangenen, 74 vrouwen samengeperst. Na ver loop van twaalf uur bleken twaalj har er aan de kwelling te zijn bezweken. Reeds een maand na hel drama nam hel Neder landse volk er kennis van door de illegale pers. Ook het proces, dat voor enige tijd in Amster dam werd gevoerd tegen de AufseherinSusy Arts wierp licht op dit drama. Thans heeft het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie de hand kunnen leggen op Duitse documenten over hel gebeurde, waaruit blijkt, dat het drama aanleiding was tot een compe tentie-conflict, waarbij Rauter het onderspit heeft moeten del- deze gang van zaken voor de Duitsers merkwaardig vinden, maar daaraan zij direct toegevoegd, dat de vrije wereld zich toch niet zo in het Nazl-rcglem heeft vergist, als uit het bovenstaande wel mocht blijken, want de straffen zijn niet ten uitvoer gelegd. Toen Grünewald op 20 Maart 1944 ln Velp dit vonnis moest aanhoren was hii in feite al vril man. Pohl had het proces niet kunnen verhin deren. maar dat een van ziin kamp commandanten wegens zulk een .belachelijk Incident" meer dan drie jaar zou worden opgesloten, dat was tc dwaas HU bewerkte Himm ler. die blUkbaar niet ongevoelig was voor zijn argumenten. Den Haag werd opgebeld. Toen Rauter Grünewald arresteren liet, had hij over zUn hele lichaam getrild van verontwaardiging: medio Maart echter, zo heeft het Rijksinsti tuut voor Oorlogsdocumentatie uit dc archiefstukken kunnen concluderen, was deze verontwaardiging wel zover "ezakt. dat hij er mee accnord ging. dat Grünewald geen gevangenisstraf behoefde te ondergaan Rauter haalde bakzeil en verloor de tweede ronde In dc strUd tegen Pohl Zo kreeg de kampcommandant zelfs acht dagen ver lof om zijn familie in Duitsland op te zoeken om daarna In zUn oude divisie, de SS-Panzer-Divislon „Totenkopf" te worden opgenomen. Wicklein. die officieel tot zes maan den was veroordeeld, bevond zich nog geen kwartaal later ln het beruchte concentratiekamp Flossenburg als adjudant van de Lagerführer. Juist zo als in Vught. FINALE Noch Grünewald. noch Wicklein heeft men na de Duitse capitulatie terug kunnen vinden. Indien zij nog In leven ziin. wellicht onder valse naam. dan zal het hen zonder twijfel met een heimelijke genoegdoening hebben ver vuld te lezen, dat enige jaren nadat zij de dans ontsorongen. tegen hun belager Rauter de doodstraf werd geëist van de Nederlandse souvereini- teit gedurende de interim-perio de, vernemen wij van bevoegde zijde: Vooreerst is van een verklaring der republikeinse regering niets bekend. Aan de Nederlandse dele gatie te Batavia is door het lid van de Commissie van Goede Diensten, Merle Cochran, een brief overhan digd, die de heer Hatta. minister president van de republiek, tot de heer Cochran richtte. In deze brief ontvouwde de heer Hatta enige ge dachten over de mogelijkheden om tot een oplossing van het hangende geschil te geraken. Zulks geschiedt echter onder niet minder dan drie reserves; de heer Hatta stipuleert uit drukkelijk dat hij z'n beschou wingen geeft: le in zeer ruwe vorm, 2e. informeel en 3e zo als hij ze ziet. Deze drievoudige reserve stem pelt het gehele schrijven tot een persoonlijke daad van de heer Hat ta, waaraan de republikeinse rege ring zich, conform haar in 't jong ste verleden nog meermalen aange nomen houding, in genen dele ge bonden behoeft te achten en waar van zelfs de heer Hatta, krachtens de eerste reserve, altijd terug kan komen. Als basis voor een hervatting der besprekingen komt een dergelijk schrijven dan ook niet zonder meer in aanmerking. In de tweede plaats wordt ontkend, dat van de zUde der republiek ophelde ring (naar de woorden van de heer Soemltro op een persconferentie te Washington) zou zijn gegeven „omtrent zekere factoren, die bij enige Neder landse autoriteiten misschien misver stand hebben veroorzaakt." Bij de onderhandelingen, die kort ge leden op zeer hoog niveau worden ge voerd. zijn van Nederlandse zijde enige concrete, voor geen tweeërlei uitleg vatbare essentiële voorwaarden gesteld. Had de heer Hatta. ln plaats van zich tot het ontvouwen van een aantal per- soonlUkc gedachten te bepalen, in con- creto de bereidwilligheid van dc repu blikeinse regering uitgesproken om de republiek als deelgebied naast de an dere deelgebieden in het federale be stel in te passen, ln de vorm zoals deze in breed overleg met dc federale deel staten van Indonesië is ontwikkeld; had hij blijk gegeven van een ernstig besluit der republikeinse regering om de noodzakelUke maatregelen tc tref fen tot het beëindigen der bestands schendingen en het doen terugvoeren der infiltranten, dan ware een basis tot voortzetting der besprekingen wellicht nog te vinden geweest. Van een dergelijke onvoorwaar delijke en bindende instemming echter ontbreekt in het schrUven van dc heer Hatta ieder 6poor. De heer Hatta bepaalt zich tot alge mene zinswendingen, gelijkend op reeds meermalen van dezelfde zUde gegeven en getekende verklaringen, waaruit de republikeinse autoritei ten echter nimmer de concrete consequenties hebben getrokken. Slechts een onverwijlde bindende ver klaring van de republikeinse regering, dat zij met de gestelde voorwaarden Instemt, zou tot een heropening der onderhandelingen kunnen lelden. In deze geest werd van Nederlandse zUde een antwoord aan de heer Cochran gezonden. EVC cl ringt aan op ver hoging van loonbijslag De landelijke raad van de EVC heeft een verklaring verzonden aan de bij de EVC aangesloten bonden. Hierin verkondigt de raad als zijn mening, dat een verhoging van de loonbijslag verwezenlijkt moet wor den in een vastberaden strijd door loonsverhoging en dringt met klem bij de EVC-bonden aan om met alle betrokken arbeiders in de afzonder lijke bedrijven looneisen op te stel len en aan de werkgevers voor te leggen. mier, heeft gisteren vergaderd met de leiders van de politieke partijen, die voor de Kerstdagen een volks congres hebben georganiseerd. President Soekarno heeft in een dagorder de republikeinse troepen aangemaand, hun plicht te doen in het bewustzijn van de volledige ver antwoordelijkheid jegens het vader land. Hij wekte de troepen op, zich tc houden aan de bestandsovereen komst, doch was overtuigd dat de sympathie van de beschaafde wereld aan de kant van de republiek zou zijn. indien de tegenstanders het be stand weer gingen schenden door woord en daad. Soekarno zei voorts, dat hij dezer dagen op uitnodiging van Pandit Nehroc tien dagen een bezoek aan India zal brengen. ANP verneemt in Den Hang, dat dc afkondiging van het besluit „Be- windvoering Indonesië in Over gangstijd (B.I.O.) binnenkort te ver wachten is. Dat dit nog niet eerder is gebeurd, brengt men in verband met de laatste zinsneden van het of ficiële Nederlandse communiqué van gistermiddag. Hierin staat dat alleen een „onverwijlde bindende verkla ring van de republiek tot herope ning van de onderhandelingen kan leiden." Men meent in Den Haag, dat Nederland hiermee de republiek nog een laatste kans wil geven. De staat van beleg in de repu bliek, tijdens de opstand van Ma- dioen afgekondigd, zal in verband met de huidige toestand van kracht blijven. Op order van de Franse bczet- tlngsautoritcitcn zijn Donderdag morgen dc radiomastcn van de on der Sowjet-Russischc controle staande „Radio Berlin", die in de Fransos ector stonden, opgeblazen. Het opblazen geschiedde door Franse soldaten, omdat deze mas ten dicht bij het nieuwe vliegveld Tegel stonden en daarvoor gevaar zouden hebben opgeleverd voor de vliegtuigen. Naar bericht wordt had generaal Gnneval het radiostation verzocht deze antennemasten, die ongeveer henderdvijftig mter hoog waren, te voorzien van rode lichten doch aan dit verzoek was geen gevolg gege ven. SOWJETPROTEST BIJ Frans commandant Generaal Kotikof, de Russische bevelhebber in Berlijn, heeft bij zijn Franse collega, generaal Gane- val, geprotesteerd tegen het opbla zen door Franse troepen van de zendmasten van rodio-Berlijn. Kotikof, die een onderhoud van een kwartier met Ganeval had, deelde mee, dat hij de gegeven reden voor het opblazen niet als bevredigend kon aanvaarden. Ga neval heeft geantwoord, dat hij „nota nam" van het protest, maar dat zijn enige overweging tot dit besluit de veiligheid der Britse en Amerikaanse vliegtuigen was ge weest. Een Duits bericht, dat Moskou orders zou hebben gegeven tot strenge tegenmaatregelen, is niet bevestigd. Het nieuwsbureau ADN (Sowjet- zóne) karakteriseerde het opblazen van de zendmasten als „een daad van vandalisme, door reactionnaire machten beraamd." Na een onderbreking van 12 uur heeft radio-Berlijn gisteravond om 10 uur zijn uitzendingen op de kor te golf hervat. Directeur Heinz Schmidt vroeg de luisteraars om verontschuldiging voor het uitval len en zei dat het vernietigen van de zendantennes „was uitgevoerd door Fransen, op bevel van Was hington". Tot nu toe zUn ln December ln Am sterdam geen dodelijke verkeersonge lukken gebeurd. Hans Kaart en zijn tochtgenoten hebben van hun tocht door de Sahara moeten afzien Zij kon den niet dc vereiste cautlcsom van 350 000 francs storten Duitse grens politie heeft ln het Ertsgebergte twee vroegere Duitse soldaten cn een vroe gere „Luftwaffehelfcrln" ontdekt, die sinds het einde van de oorlog ln een grot leefden cn zich voedden met klein wild. wilde vruchten en bessen uit vrees dat zij geïnterneerd zouden wor den Uit protest tegen de wet Taft- Hartley heeft de Amerikaanse federatie van musici een jaar lang haar leden verboden voor gramofoonplaten op te treden. Thans Is een contract getekend voor vijf jaar cn de eerste opname die wordt gemaakt zal zijn: „I'm Just wild about Harry (Ik ben gck met Harry, waarmee Truman bedoeld wordt. De Britse regering zal een aantal grote warenhuizen in het buitenland aanko pen tor stimulering van de verkoop van Britse producten. Dit Jaar zal 750 DOO dollar voor dit doel worden be steed. De burgemeester van Wenen heeft de bevolking van de stad ver zocht geen militair speelgoed voor de kinderen te kopen. Het gemeentebe stuur van Drammen ln Noorwegen ont ving een aangetekende brief met 2000 kronen. Ze dachten dat het wel go- wetensgeld zou zijn. maar omdat ze het niet zeker wisten gaven ze het geld maar aan het Leger des Hcils. Weerbericht WEINIG WIND Weersverwachting geldig tot Zater dagavond. Overwegend droog weer met In het alge meen weinig bewol king en weinig wind. Vannacht in het bin nenland op vele plaat sen lichte vorst en hier en daar vorming nevel of mist. Morgen overdag Iets kouder dan vandaag 18 December: Zon op 8 44. onder 16.29; Maan op 18.23, onder 11,12.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1