DAGBLAD VOOR AMERSFOORT slechts symbolische I aandacht Voor de middenstand Republiek blijft arbitrage als enige middel zien ABONNEMENTSGELD Verkoeling verwacht in de Frans-Russische relaties Wat gezegd werd en geschreven 1 4;^ Benarde bevolkingsgroep heeft tal van grieven Kerstgratificaties wel toegestaan Nieuw schrijven van Moh. Hatta Me KWARTAAL 1949 Meer mijnwerkers zijn er nodig Peipings vliegveld zou bezet zijn Naar tolunie tussen Frankrijk en Italië Afgebroken In kort .bestek Gaat Nederland nu DKW's maken? De schaatsen uit het vet Zaterdag 18 December 1948 Achtste jaargang, No. 1203 Opgcrichi door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w of 4.*5 p. kw Losse aummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon odmlnistratlc 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. ITTIflTUM»1 i' IIILUJgUM, - - Benelux-plannen vergaderingen van de mid denstand, die onlangs in ver schillende grote steden. Utrecht, Rotterdam. Amsterdam, Den Haag. Zwolle, zijn gehouden, hebben dui delijk aangetoond, dat de midden stand, de kleine ondernemer, alles behalve gesticht is over de economi sche politiek, welke door de rege ring gevolgd wordt. Men is ontstemd over het verbod tot doorberekening van de loons verhoging van een gulden, die aan de ondernemers is opgelegd; over het verbod tot verlichting van de etalages tussen 4 en 6 uur: men was ontstemd over de „willekeur bij de prijsvaststelling", over de zware be lastingdruk en over het optreden van de overheid als concurrente van de particuliere ondernemer. Tenslot te bleek, dat de middenstand het algemeen als onbillijk voelt, dat kleine zelfstandigen nog steeds geen kinderbijslag ontvangen. Over het algemeen voelt de mid denstand zich de „kop van Jut" op wie alle slagen neerkomen. Aan deze grieven is uiting gegeven in een adres van de hoofdgroep ambacht, die de middenstandsbedrijven in al hun geledingen vertegenwoordigt, aan de minister-president. Daarin wordt alle begrip getoond voor de moeilijkheden der rege ring, doch men acht het „onbegrij pelijk en onredelijk, dat niet de mo gelijkheid van een billijke verdeling van de uit deze maatregelen voort vloeiende lasten over alle daarvoor in aanmerking komende bevolkings groepen is opengehouden, maar dat integendeel voorschriften zijn gege ven, die prijsstijgingen als gevolg van doorberekening moeten voor komen, ook in die gevallen, waarin zulk een doorberekening mogelijk zou zijn zonder te leiden tot een verhoging van de kosten van het direct noodzakelijke levensonder houd." De verhoogde omzetbelasting mocht niet doorberekend worden, nu ook dit niet; er wordt aan de problemen van de middenstand slechts symbolische aandacht be steed. Kleine werkgevers, wier netto inkomen beneden de 3700,blijft, moeten wel aan hun personeel op slag betalen, doch zélf krijgen zij niets. Zij lijden dus dubbel. Ter aanvulling van het ant woord, dat minister Joekes heeft gegeven op de vragen van het Ka merlid Wagenaar betreffende het verlenen van een Kerstgratificatie, verneemt het ANP van het mi nisterie van Sociale Zaken, dat door 's ministers antwoord de in het verleden reeds toegestane ge bruikelijke Kerstgratificaties on verlet blijven. f> ve^e *as*en- die op het klein- bedrijf drukken, worden maar verzwaard en kunnen met meer door de winstmarges worden opge vangen. Tenslotte wordt er op aan gedrongen, dat met de belangen van de middenstand meer rekening wordt gehouden en dat zijn verte genwoordigers meer worden ge hoord; ook al staan zij in een zwak ker onderhandelingspositie dan bv. de hecht georganiseerde vakbonden. Men heeft hier te doen met een groep die zeer op haar zelfstandig heid is gesteld, in eigen kracht en initiatief haar heil zoekt; dat zijn deugden, die eer beloond dan ge straft moeten worden. Prof. Brouwers heeft in zijn boekje „De economische politiek in de naaste toekomst" niet met zoveel woorden over de middenstand ge sproken. Maar hij betoogt immers, dat orde ning moet worden vervangen door „geleide" concurrentie, en dat in die strijd alleen de beste onderne mingen moeten worden gehand haafd. Nu is het wel duidelijk, dat de kleine ondernemer vpn zulk een geleide concurrentie weinig goeds te verwachten heeft, omdat hij niet vrij is in de bepaling der prijzen en winstmarges getuige het verbod tot doorberekening van de recente loonsverhoging. De grote en kleine ondernemers, die nu een aan tal jaren als gebreidelde paarden in de economische arena hebben mo gen rondlopen, zullen nu ongebrei deld op elkaar mogen af-vliegen, om te zien wie de sterkste is. Het is jam mer, dat prof. Brouwers met duide lijk heeft gezegd wat hij met de mid denstand wil. Voor deze benarde be volkingsgroep ziet het er thans niet te best uit. „Vorming interimbewind zou overeenstemming uitschakelen" De republiek Indonesië blijft op het standpunt staan dat arbitral/ de enige weg is om tot een oplos sing te komen in het geschil met Nederland. Dit is gisteren te Djogja meegedeeld door Mohammed Roem. de voorzitter van de repu blikeinse delegatie. Vorming van een interimregering zonder de re publiek zou volgens Roem leiden tot de volkomen uitschakeling van de kans op een overeenkomst. In dat geval zou de republiek blijven voortleven op haar eigen kracht en op die van het gehele Indonesische volk. Roem zei verder, dat het republi keinse standpunt, zoals dat voor Vervroegde uitbetaling van lonen Zowel de Eerste Kerstdag als do Nieuwjaarsdag vallen op Zaterdag. De Stichting van de Arbeid dringt er ln verband hiermede bij de werkgevers op aan. zo mogelijk op Donderdag tot uitbetaling van lonen over te gaan. Op deze wijze worden de gezinnen der betrokken arbeiders in de gelegen heid gesteld hun inkopen op Vrijdag te doen. Hedenmorgen is Merle Cochran per vliegtuig uit Djokja te Batavia teruggekeerd. Hij had daarna on middellijk een bespreking met de vice voorzitter der Nederlandse de legatie, mr. Elink Schuurman. Soetan Sjahrir is gisteren met het vliegtuig van de C. v. G. D. uit Batavia naar Djokje vertrokken. Tot zover het Anetabericht. Het Franse persbureau AFP weet naar aanleiding van de reis van de heer Cochran nog het volgende te melden: Een nieuwe brief van Moh. Hatta is hedenmorgen door de heer Coch ran, die plotseling uit Djokja naar Batavia Is gekomen, aan de Neder landse autoriteiten overhandigd. Men meent te weten, dat in deze brief, die naar Den Haag is over geseind. Moh. Hatta bevestigt dat, toen h\j aan de Nederlandse rege ring mededeelde, dat de republiek bereid was, zonder voorbehoud de Nederlandse souvereiniteit tijdens de interim-periode te erkennen, hg ae zienswijze tot uitdrukking heeft gebracht van de republikeinse re gering en niet zijn persoonlijke me ning heeft weergegeven. Nederland onaanvaardbaar is (het betwiste gezag van de Hoge Verte genwoordiger van de Kroon over de strijdkrachten gedurende de overgangstijd) in feite grotendeels overeenkomt met de voorstellen die Critchley en Dubois (de Austra lische en Amerikaanse leden van de C.v.GD.) destijds hebben ge daan. Dit plan was uitgewerkt door Merle Cochran. Roem zei, dat voor de republiek en het Indonesische volk in het al gemeen welke overgangstijd dan ook behoort te zijn een periode, aie leidt tot de geleidelijke verdwij ning van de Nederlandse maent en souvereiniteit in Indonesië, opdat spoedig tot stand komen de souve- reine staten van Indonesië. Dit dient niet in te sluiten de terug keer van het hoogste gezag in Ne derlandse handen over geheel In donesië. Luitenant-generaal Soedirman, de opperbevelhebber van het repu blikeinse leger, heeft gisteren in een dagorder via radio-Djogjakar- ta de Indonesische situatie .precair' genoemd en beval zijn troepen om de wapenstilstand bij de demarca tie-lijn der UNO na te leven. Intussen heeft het republikeinse ministerie van defensie bekend ge maakt dat het republikeinse leger spoedig in diverse republikeinse streken op Java manoeuvres zal houden. De groepen militaire waarnemers der UNO zijn op de hoogte gesteld „om misverstanden te vermijden". Ouderdomsuitkering wordt verhoogd De regering heeft bij de Tweede Kamer Ingediend een wetsontwerp tot het verlenen van een tijdelijke toeslag op de uitkeringen krachtens de nood wet-ouderdomsvoorziening. Deze zal voor gehuwden bedragen 2.50 per maand en voor ongehuwden 1.50. Een tweede wetsontwerp voorziet ln de verhoging van de kinderbijslag voor invallditelts-, ouderdoms- cn wezen- rentetrekkers met 1,per maand. Beide wetsontwerpen waren reeds aangekondigd in de memorie van ant woord van de minister van Sociale Zaken. Meer textielpunten (Van onze Haagse redacteur) Voor het eerste kwartaal van 1949 is een verhoogde aanwijzing van textielpunten te verwachten. Aangenomen wordt n.l. dat ln plaats van 25 punten, welke gedu rende de laatste kwartalen zijn aangewezen, thans 30 punten gel dig zullen worden. Daarmede is het gemiddelde bereikt dat voor een vrijgeven van textiel vereist wordt geacht. Voor abonné's bestaat gelegen- j heid hun abonnementsgeld ad i 4.15 over het eerste kwartaal i i '49 te gireren op postrekening j no. 510330 ten name van ons dagblad. Wij verzoeken de abonné's vrien- delijk tijdig te gireren en wel zo: dat het bedrag ad 4.15 vóór 1 Januari 1949 in ons bezit is, daar wij na die datum de kwitanties ter incasso aan zullen bieden. De administratie Export vooral gericht op kwaliteitsartikelen Een van de belangrijkste vraag- stukken, waarvoor de Benelux- landen zijn geplaatst, is de werkge legenheid op zo hoog mogelijk peil te handhaven en een omvangrijke werkloosheid te voorkomen. Het memorandum van de drie landen over de economische plannen voor de eerstkomende vijf jaren waaruit wij reeds enkele belangrij ke punten publiceerden gaat dan ook na welke perspectieven er t.a v. daarvan zijn. Het constateert dat vooral de mijnbouw en de landbouw met een tekort aan arbeidskrachten hebben te kampen. liet opvoeren van de kolenproductie wil men stimuleren door woonhuizen in de mijndistric- ten le bouwen, (gunstige voor waarde voor de wei ving van mijn werkers) buitenlandse arbeiders aan te voeren en de outillage der mijnen te pcrfectionneren. Het tekor-t aan landbouwers ziet men van voorbijgaande aard. In deze sector zal een verder doorge voerde mechanisatie de arbeidspro ductiviteit verhogen. Op langere iermijn verwacht men zelfs een jaarlijkse emigratie van 5.000 Ne derlandse arbeiders en boeren naar Australië er. Canada. De Luxemburgse en Belgische zware industrie heeft te kampen met een on derbezetting aan arbeiders Men acht het niet onmogelijk dat dit tekort wordt aangevuld uit Nederland. In 1952 zal de export der drie landen waarschijnlijk een waarde vertegen woordigen van 3-324 mlllloen dollar. Ongeveer 57 pet daarvan moet dienen als tegenwaarde voor de invoer van grondstoffen, de overblijvende 43 pet. om dc Invoer te kunnen dekken van In vesteringsgoederen (machines e d.l, voor het kopen van consumptiegoede ren (levensmiddelen e.d.) en om dien sten en onzichtbare invoer te betalen (verschepingen e.d). Goederen, die bij uitstek geschikt zijn om te worden geëxporteerd zijn o.m. textiel, glaswerk, cera miek. hoogwaardige metaalproduc- tcn. wapens, diamant, chemische producten en landbouwproducten. In het algemeen alle kwallteltsarti- kelen-. Verder spreekt, het memorandum de wenselijkheid uit de handelsbetrekkin gen met Duitsland te herstellen en die met Oost-Europa uit te breiden Ten slotte berekent men. dat het na tionale inkomen van de drie landen in 1952-'53 waarschijnlijk rond 12.7 mil liard gulden zal bedragen. Nationalisten trekken bij Pengpoe terug De Chinese communistische ra dio heeft bekend gemaakt, dat het vliegveld Manjoean ongeveer 10 ki lometer ten zuiden van Peiping, door de communisten is genomen. Er werd tevens gezegd dat de mijn streek Men Tow Kow cn de stad Wanping in communistische handen zijn. Volgens berichten uit Nanking heeft het hoofdkwartier van het Chinese regeringsleger van het cen trale Chinese front zich van Peng- poe, 160 km ten Noorden van Nan king, naar Tsjoehslen, 125 km meer naar het Zuiden, teruggetrokken. Spiegel der wereld Bemanntngen van Nederlandse schepen, die de Can arische Eilan den (Las Palmas) aandoen, komen gaarne thuis met grote wandelende en pratende poppen van het genre dat dit aardige vlotte stel stewar desses bij zich had, toen haar schip in Australië aankivam. De „walkie- lalkiepoppen" kosten in Las Palmas 25 shilling en gaan m Engeland soms voor 30 pond sterling van de hand. Liquidateur krijgt drie jaar De Rotterdamse kamer van het Haagse Bijzonder gerechtshof heeft Vrijdagmorgen de Haagse advocaat en procureur Franssen, die tijdens de bezetting optrad als liquidateur van politieke partijen en verenigin gen en lid was van talrijke Duitse en pro-Duitse organisaties, veroor deeld tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek en ontzetting uit de bei de kiesrechten voor de duur van het leven. Tweëerlei opvatting in het kabinet (Van onze Haagse redacteur) In politieke kringen in den Haag is men van oordeel dat de brief van de Nederlandse regering aan Cochran duidelijk het stempel draagt van het verschil in klimaat tussen de twee vleugels in het ka binet. De rechterzijde van het ka binet heeft kennelijk de stuurse toon van deze brief helpen aandra gen, de linkerzijde het verzoek om onverwijlde opheldering over de houding van de republikeinse re gering. Wat de regering nauwkeu rig onder „onverwijld" verstaat, kon men ons in semi-officiële kringen niet precies omschrijven. Men wilde het daar slechts verta len met de woorden „birrnen enke le dagen". Uiterst verheugd toonde men zich over het bericht dat de Veilig heidsraad de zaak niet op de agen da heeft geplaatst. De Britse ambassade heeft dezer dagen stappen in Batavia en in Den Haag ondernomen. Ginds om duidelijk te maken, dat de Neder landse eisen jegens de republiek geenszins onredelijk worden ge acht, hier om te wijzen op de uiterst ongunstige consequenties welke een hervatting van de poli- tie-actie voor geheel Zuid-Oost- Azië zou hebben. In buitenlandse kringen in Den Haag heeft men niet de indruk dat reeds op zeer korte termijn het ernstigste moet worden gevreesd; vandaar de houding van deze lan den in de Veiligheidsraad. Van bevoegde zijde wordt onze aandacht er op gevestigd, dat de bindende verklaring, welke Neder land vraagt van de republikeinse regering, ook betreft de erkenning van de politie, van de hoge verte genwoordiger van de Kroon en de onderschrijving van de regeling van het commando der strijdkrach ten. Voorts wijst men er hier op. dat er geen sprake kan zijn van nieuwe onderhandelingen over de ze punten via de Commissie van Goede Diensten, omdat zij alle reeds met de republiek besproken zijn. Dinsdag of Woensdag regeringsverklaring De regering is van plan, de vol gende week voor de Kamer te ver schijnen om haar een inzicht te ge ven in het Indonesische vraagstuk. De voorzitter van de Tweede Ka mer heeft dit gisteren bekendge maakt in antwoord op een vraag van de a.r.-fractieleider Schou ten. De regeringsverklaring zal op een dusdanig tijdstip worden af gelegd, dat er volop gelegenheid zou zijn tot gedachtenwisseling. Aangenomen dat deze twee dagen in beslag zal nemen, heeft de voorzit ter de regering gevraagd, haar ver klaring op Dinsdag of uiterlijk Woensdag af te leggen. Verder is in de Kamerzitting van gisteren de Enquêtecommissie Re geringsbeleid 19401945 gemach tigd tot publicatie van de proces sen-verbaal en de verdere stukken, voorzover deze in aanmerking ko men. Na deze mededeling begon het debat over de afdeling „hoger on derwijs en wetenschappen" van de onderwijsbegroting, waarbij de kwestie „Delft" een belangrijke plaats innam. De Technische Hoge school aldaar zal in ieder geval worden uitgebreid, zo deelde minis ter R u 11 e n mee, nadat tal van sprekers op het probleem van Ne derlands dreigende ingenieurste kort hadden gewezen. De inrich ting te Delft moet berekend zijn op 350Ö studenten, thans zijn er 5400. Paul Kiès is conform de els, door het Bijzondere Gerechtshof te Leeuwarden veroordeeld tot twin tig jaar gevangenisstraf. Naar complete isolatie van Berlijn? Men verwacht te Berlijn dat een verdere verkoeling van de Frans- Russische betrekkingen zal intre den als gevolg van het opblazen van twee antenne-masten van ra- dio-Berlijn door dc Fransen. Tot dusverre hebben de Fransen een kleine rol in dc Berlijnse koude oorlog gespeeld en steeds getracht om alles te vermijden wat door de Russen als provocatie zou kunnen worden beschouwd. Als gevolg hiervan ontvingen zij kleine gunsten in dc blokkade. Frans personeel werd in staat ge steld om Berlijn via de Sovjet-zone per autobus te verlaten, terwijl Engelsen cn Amerikanen alleen per vliegtuig weg konden. Westelijke ..aarnëmers vragen zich af of de Russen misschien als een represaille de West-Berlijnsc landverbindingen met de rest van de wereld zullen afbreken. Daar Deze schoenen zijn een deel van de zendingdie de Nederlandse katho lieken aan de noodlijdende bewoners van de Rijnstad Keulen hebben doen toekomen. De eerste lading werd niet de 120 ton metende StAn tonio" aangevoerd. De aartsbisschop van Keulen, Dr. Frings, heeft in de kerk van St. Marie Lyskirchen de dank aan de gevers tot uiting ge bracht, een plechtigheid, die via radio Hilversum werd gerelayeerd. Niet de bedoeling (I) Kranten uit de Weste lijke sectoren mogen niet in Oost-Berlijn gelezen worden. Het gevolg is, dat honderdduizend Berlij- ners voor hun nieuws op communistische kranten aangewezen zijn. „Hoeveel gelooft U van wat U daar in leest?" vroeg een En gelse journalist laatst aan een van deze „Sowjet- Berlijners. Het antwoord luidde: „De Datum". (Newsweek) Niet dc bedoeling (II) Onlangs koos bij Glas gow een Duitse V-l lucht ruim. Arbeiders waren met zuurstofbranders be zig de vliegende bom on schadelijk te maken, toen de helse machine op sprong, tegen een schroot hoop vloog en aan de overkant van de Clyde weer terechtkwam. (Ass. Press) Service Het Amerikaanse leger stuurt 750.000 pond kal koen over de gehele we reld voor het Kerstdiner van een half millioen Amerikaanse militairen en honderdduizend, gezinsle den die Kerstmis buiten de Verenigde Staten moe ten vieren (United Press) Wantrouwen (I) Mr. Dulantv, Eire's Ho ge Commissaris in Groot- Brittannië. heeft het ver haal verteld van een Ier. die wist uit te leggen waarom de zon in het Britse Rijk ncoit onder gaat. „Dat komt", zei hij, ..omdat niemand het Brit se Rijk in het donker ver trouwt!" (Daily Express) Wantrouwen (II) De minister van buiten landse zaken heeft gezegd: „Hoe hoog de kosten ook mogen zijn voor de Wes telijke mogendheden, wij moeten onze positie hand haven om zeker te zijn dat de door de Russische rege ring toegepaste methoden geen succes hebben." Kunt U onverschillig wie van de Labourloden overhalen om aan Bevin te vragen hoe volgens hem Europa zou reageren als kameraad Stalin zou verklaren da4, hoe hoog de kosten ook zouden mogen zijn voor dc Oost-Europese staten, Rusland zijn positie moest handhaven om zeker te zijn dat de door de Anglo- Amerikaanse alliantie toe gepaste methoden geen succes hebben? (George Bernard Shaw) Commentaar Een vrouwelijke collega gaf de volgende commen taar op een nieuwe hoed van de filmactrice Marga ret Lockwood: „Heb je Maggie's hoed gezien? Het lijkt net of-ie juist een noodlanding op haar hoofd heeft gemaakt". Handicap (I) De club was gehandi capt doordat ze met drie invallers moest verschij nen. waaronder één van haar beste spelers (AVRO's sportrevue) Handicap (II) Achtduizend arbeiders in Roemenië hebben in een telegram aan de vakcen trale geklaagd over het feit dat er tussen 24 De- alle telefoon- en telegraaflijnen uit de geblokkeerde stad door de Rus sische zone lopen, zou dit gemakke lijk uit te voeren zijn. Zulk een stap zou de twee en een halt millioen inwoners van West- Berlijn volkomen isoleren, op de ra dio en luchtbrug na. Het Duitse persbureau Dena (Amerikaanse zone) meldt nog he den, dat de Franse commandant te Berlijn, generaal Jean Ganeval. ic Sovjet-commandant, generaal Kot'.- kof, heeft medegedeeld, dat de ra dio-zendmasten. die eergisteren werden opgeblazen, behoorden aan de Duitse radio-omroep cn Duits bezit waren. Ganeval was daarom van mening, dat de vernietiging van de masten slechts een Frans- Duits probleem was, aldus Dena. Graaf Sforza cn Robert Sehumnn, de Italiaanse en de Franse ministers van buitenlandse zaken, zullen elkaar Maan dag te Cannes (Zuid-Frankrijk) ontmoe ten. Zij zullen de kwestie van de Frans- Italiaanse tolunie en die van de Euro pese eenheid bespreken. De Romeinse dagbladen besteden zeer veel ruimte aan het aanstaande onderhoud der beide mi nisters en een ervan, de Voce Repubbli- eana, schrijft, dat Frankrijk en Italië, tezamen 100 millioen inwoners tellend, ln een toekomstige Europese Unie de meest belangrijk rol kunnen spelen. jp1 EN dag of veertien geleden z(jn er handelsbesprekingen begon nen in Belgrado tussen Tsjechoslo- wakije en Joegoslavië. Deze ziin thans plotseling afgebroken en de Tsjechische delegatie is naar huis teruggekeerd. Het ligt voor de hand om ver band te zoeken tussen dit afbreken in Belgrado en de terugkeer van de Tsjechische ministers uit Moskou, waar zij een nieuwe handelsover eenkomst hebben gesloten met de Sowjetunie. Ik heb er al eerder op gewezen, dat deze on derhandelingen een dieper ingrijpende be tekenis hebben gehad, dan alleen maar over leg over een nieuw handelsaccoord en ik heb veronder steld. dat in het bijzonder de ver houding tot Tito wel ter sprake zou zijn gekomen. Ik verwacht al ieder ogenblik een verscherping van de verhou ding der Kominternlanden tot Joe goslavië, dat nog altijd geen teke nen vertoont van berouwvolle te rugkeer tot zijn vroegere gezel schap. Er lopen dan ook weer allerlei belichten over een nieuwe verga dering van de Komintern te War schau, waar deze week vertegen woordigers van „eenheidspartijen" uit allerlei landen van achter het IJzeren Gordijn bijeen zijn ge weest, om de begrafenis van de laatste in naam nog zelfstandige socialistische partij in. deze regio nen (Finland maakt in djt opzicht natuurlijk een uitzondering!) bij te wonen. Een „ongezochte" gelegen heid om met elkaar tegelijk ook over andere kwesties, zoals het probleem-Tito en de vorming van een regering in de Russische zone van Duitsland te overleggen. Klacht van Costa Rica wordt onderzocht Uit Washington is een speciale vijf-mogendheden-commissie per vliegtuig naar Costa Rica vertrok ken om ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de aanklacht van Costa Rica dat op 10 December een uit diverse nationaliteiten samen gesteld leger dit land is binnenge drongen. Deze commissie van de mogend heden van het pact van het Weste lijk halfrond zal de eerste kracht proef moeten leveren van het vre destichtend vermogen van dit pact. De Tsjechen zullen met Kerstmis Ne derlandse sigaren kunnen roken maar... ze zullen ongeveer 80 cent per stuk kosten v Op 22 December zullen Ame rikaanse transportvliegtuigen boven Bastogne 300 kilo noten uitwerpen. Dit is ter herdenking van het beroemd ge worden antwoord van brigade-generaal Anthony MrAucllffe. die op 22 Decem ber 1944. toen zijn 101ste luchtlandings divisie te Bastogne was ingesloten, aan de Duitse commandant op diens els tot overgave, slechts één woord als tegen bericht gaf: „Nuts", wat letterlijk „No ten" betekent en figuurlijk „Je bent gek". Het schijnt dat dc Belgische regering dc zegetocht van Coca Cola ln België gaat stuiten Het ministerie van Gezondheid heeft zich uitgesproken to gen alcoholvrije dranken, die cotfeïne, quinine en andere chemicaliën bevat ten. Deze dranken zullen waarschijnlijk verboden worden In dc Oranje Vrij staat is voor het eerst met goed gevolg een regenmaker nan het werk geweest. De Vrijstaat had buitengewoon zwaar te lijden van de droogte. Een aantal vliegtuigen bombardeerde de wolken met droog Ijs cn een kwartier daarna viel er regen. Maar dc wolken waren zo hoog. dat de regen voor het grootste gedeelte weer verdampt was voor zij de aarde bereikte. Dieven hebben uit een villa te Salt Lake City de voordeur, acht binnendeuren, twee toiletten, een waskom en 15 m. gaspljp gestolen. Toch waren het nette dieven, want voor zij verdwenen spijkerden zij de vooringang met planken dicht. cember en 2 Januari teveel wettelijke feestdagen zijn. De productie wordt daar door verminderd. (Roemeens persbericht) Sterk (I) Een meisje, dat heur haar staat te kammen, wekt een electrische stroom op van 8000 tot 10.000 volt Een fotograat van de General Electric heeft deze stroom met een speciaal apparaatje weten aan te wenden om het bliksemlicht te produce ren. dat hij nodig had voor het maken van een foto van de zich kammende electrische centrale. (Ass. Press) Sterk (II) Op Nieuw Guinea ziin onlangs per vliegtuig de eerste schapen uit Austra lië aangekomen. De in boorlingen, die nooit scha pen hadden gezien, waren naar het vliegveld geko men om de wonderdieren te aanschouwen, maar toen één van de dieren een sprong in hun richting deed, gingen zij aan de haal, de bossen in. (Melbourne Gazette) Reuter meldt, dat er plannen be staan om in Nederlands-Zwitserse samenwerking DKW-auto's te gaan fabriceren ln een bedrijf, dat de naam zal dragen „Nederlandse Automobielfabriek". Een Zwitserse ingenieur heeft het vorige jaar de productierech ten en tekeningen van een Duitse firma gekocht. Deze ingenieur, Os car Bally uit Zürich, trachtte tot productie in Zwitserland te ko men. Aangezien hij niet voldoende kapitaal bijeen kreeg verkocht hij zijn rechten aan de Nederlandse firma „Interpro". Reuter meldt voorts, dat de In- cassobank, de Nederlandse Han delsmaatschappij en de bankiers firma Mees in samenwerking met particuliere zakenlieden toestem ming van de Nederlandse regering hopen te krijgen om de „Neder landse Automobielfabriek" te stich ten. Zij hebben de bedoeling de motoren voor de auto's van „Mo- tosacoche SA" te Genève te be trekken. Motosacoche produceert motoren o.a. voor motorrijwielen, Chassis en carosserieën zullen in Den Haag of in Rotterdam worden gemaakt, meldt Reuter. Indonesië: écn gesneuvelde De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leedwezen het navolgende verlies werd geleden: Kapt. H. M. Wieringa. uit Groningen In de vorige opgave werd als gesneu veld vermeld soldaat J. P A. v. d. Pol. Dit blijkt volgens de regeringsmededc- ling te moeten zijn: sold. P. A. J. v. d Pal uit Beverwijk. Gedurende de laatste 21 uur zijn de barometers in vrijwel geheel Europa blijven stijgen. We treffen nu op onze weerkaarten een langgerekte brug van hoge luchtdruk aan. die zich uitstrekt van Engeland over de Noordzee en Zuid-Scandlnavlë tot diep ln Rusland. Tengevolge van deze ontwikkeling ln de luchtdruk verdeling, draalde de wind in onze omgeving naar richtingen tussen Noord en Oost. waar door nu geleidelijk aan koudere lucht wordt aangevoerd. In Duitsland cn Zuid Scandinavië ls do temperatuur voor deze streken nog ta melijk hoog en komt plaatselijk lichte vorst voor Ook ln ons land zal daarom in de eerstkomende twee nachten niet meer dan ongeveer vijf graden vorst voorkomen. Op langere termijn gezien begint het er evenwel bedenkelijk veel op te lijken, dat we er na het week einde niet zonder vorst van betekenis zullen afkomen In Rusland bevindt zich een machtig hogedrukgobied. waar in buitengewoon lage temperaturen voorkomen. Deze koude lucht stroofit nu ook langzaam In de richting van West Europa Wanneer het afstromen van de koude lucht ln dezelfde mato blijft voortduren als nu het geval ls, dan zal dc vorst in het begin van do volgende week ook de grens van ow land overschrijden. Hoewel het dus nog niet absoluut zeker ls dat het afstro men van de Russische koude lucht on verminderd zal voortgaan, doet men er verstandig aan terdege met de moge lijkheid van een vorstperiode in de vol gende weck rekening te houden. Weerbericht WEING WIND p Weersverwachting. geldig tot Zaterdag avond. Droog weer met over drijvende wolkenvel den en weinig wind. Overdag iets kouder dan glsterpn. 19 December: Zon op 8 45, onder 1630; Maan op 19 51. onder 11 47. 20 December- Zon op 8 45, onder 16.30; Maan op 2121, onder 1211.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1