MOSKOU EN PARIJS Kerststrijd, Kerstvrede en Kerstperspectief Jacob Dooijewaard exposeert Voor de Kerst Uw oostuum geperst P A L T H E &TAES VENSTER- Gebismureerd Thee van de bon Israel geen lid van de UNO 2 DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zaterdag 18 December 1948 Sl/MSNILIllVS Kcrststryd, Kerstvrede en Kerst- I op de balans opgemaakt wordt en de Ver- DE vergadering van enigde Naties te ParUs is af- perspectief waren de drie onder werpen, die werden behandeld in de Kerstvergadering van de afdeling Utrecht van dc Bonden van Chris telijk Gereformeerde Jongelings- en Meisjesverenigingen, Vrijdagavond gehouden in de Chr. Geref. Kerk te Amersfoort. Ds. J. H. Velema van Bunschoten, sprak er in zijn ope ningswoord zyn vreugde over uit, dat dc jongeren in zo grote getale uit de gehele provincie waren opge komen. Ds. B. van Sneden van Kampen, noemde Lukas 2 een boek vol ru moer. Een strijd van machten tegen machten. Geen nieuwe strijd wel een vernieuwde strijd. De Kerst- strijd is het beslissende offensief tegen de machten der wereld. Satan is dan ook in actie. Denk aan Herodes de Grote. Zoals Satan toen de machten van de heiden wereld organiseerde tegen de Christus, organiseert hij thans de macht van het nihilisme tegen dc christenen De strijd van Satan gaat door ook in deze tyd. Immers: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Vóór Christus' komst was Gods Kerk afgezonderd, nü Christus komst moet de kerk in de open baarheid treden, in het offensief gaan, met het zwaard in dc hand. Christus komt als degene, die de strijd brengt, maar Hij is het ook die vooraan gaat en die Zijn be schermende handen uitbreidt ovei sijn volk. Satan is in het offensief èn Chris tus is in het offensief. Beiden zet ten alle macht in. Het conflict zal steeds meer inspanning vragen, of fers en oefening. Wy hebben ons voor te bereiden op de strijd die komt. Schuld ,,Wat dunkt u van de wereld, die het toneel is van de ontzaglijkste strijd, die we ons denken kunnen" aldus begon ds. H. Toorman van Deventer zijn betoog over „Kerst vrede". Trekt er niet een wrange glim lach over uw gelaat, als u zich re aliseert, dat deze eeuw „de eeuw van het kind" genoemd wordt, waarin er zon moest schijnen voor en vergoed moet worden aan de jeugd wat de vorige eeuw hun ont hield? Zullen we ons dan in uitzicht loos pessimisme verliezen? Neen, aldus spr., ook de twintigste eeuw is als andere eeuwen geschikt om te leven, omdat God de Heero in de wereld is gekomen en Het Kind heeft gebracht. Ddérom is het de eeuw van het kind. In dat Kind is vrede en heb ik den Here weer te rug. Wat is het ergste in deze wereld Dat er zo'n onrust is, dat wij arm zijn? Neen. het ergste is, dat wij er mede debet aan zijn. Niet ónderen, maar wij hebben schuld. Kunt U 't begrijpen dat de Here tot ons zegt: Ik ben Vrede, nl. in dat Kind, dat Kind der smarte, dat Gods oordeel heeft afgewend. De Here is vrede, dat is vast, vaster dan de bergen op aarde. het eindoordeel komt. De kerk durft het aan in Decem ber een nieuw begin te maken: de Adventstijd, die straks uitloopt op het Kerstfeest. Er is perspectief in deze wereld, doch slechts op één plaats. De wereld is de weg naar beneden, d.i. de voortgang van wat aanving in het paradijs. Neergang is de richting van de wereld. God maakt een nieuw begin in de Kribbe van Bethlehem, d.i. op- gang. Kerstfeest biedt een zo heerlijk perspectief.. Kerstfeest, d.i. de Eeuwige God. die Geest is, geopen baard in het vlees. Wat in de Here Jezus Christus in beginsel is, zal waar worden voor ons: God, wonend in mensen. Muzikale medewerking aan deze vergadering verleende het Chr. Geref. Evangelisatie Zangkoor uit Zeist, wat wel een zeer slecht de buut maakte, en de bariton Dick de Weert, die zich uitstekend van zijn taak kweet. De pastor-loci van Amersfoort, ds. Drenth, sloot met dankgebed. gebroken. Verleden jaar was zii. na korter duur. reeds ten einde: nu moet zü te New York worden voortgezet, de hemel weet hoe lang nog. Men kan niet zeggen, dat dc bii- na dc Paryse bokvechterijen de Duitsland gemakkelijk de baas nen. Want welke reden of zelfs mo toestand in Europa gevaarlijker is kunnen worden. Het voorbeeld van gelijkheid zou er -dan nog zijn hen - dan te voren. Het tegendeel is Korea, waar hun politiek onmis- in Europa te laten? Geen zekerder ecnko'msr U' Parijs'geen nut heeft waar.. Zelfs generaal Clay, die ln kenbaar op een dergelijke bereke- manier zou er wezen om het At- gchad Het was goed dat zij werd z|jn uitspraken de scherpte der te- ning berust, schiint voor een der- lantisch verbond te laten misluk- gehouden. omdat zij een noodzakc- genstellingen niet pleegt te ver- gelijk plan te pleiten. Het Is echter ken dan doorheen belangrijke Ame- liikheid was. Juist als de tegen- zachten, verklaarde deze week, moeilijk aan te nemen dat de Rus- nkaanse troepenmacht in bevrien- stellingen zo scherp zijn als nu niets op'te merken dat wees op oor- sen niet zouden inzien hoe verschil- de landen te leggen. Geen volk ver- 'tussen Oost en West. moet er con- jogsplannen van Rusland. Men ver- lend de omstandigheden in de twee draagt dat op de duur. De Ameri- tact wezen. Dit contact zal dan, Rusland van heel iets anders, landen zijn. De Russen moeten, als kanen zien dat in en vinden dus in niet iedere zin voor realiteit hun het Russische denkbeeld niet de minste aantrekkelijkheid. De Rus sen zouden enige honderden kilo meters achteruit gaan, zeggen zij, maar wij zouden ons over do Oce aan moeten terugtrekken. Terwijl de Russen in één of twee dagen op hun oude linies terug kunnen zijn, bestaat er voor ons niet veel mo- door Dr. M. v. Blankenstein Geen uitzicht? December staat in het teken van afsluiting, in het teken van dc wee moed voor de kinderen der wereld, zo ving ds. J. C. Maris van Haar lem aan. Wy leven in een wereld, die geen Uitzicht meer biedt. Een wereld, waarin het optimisme gestorven is en plaats heeft gemaakt voor een somber pessimisme en een stom nihilisme. Een grauw waas ligt over de toekomst. Wat is er nog te verwachten voor ons jonge men sen De wereld jaagt naar de oude jaarsavond der geschiedenis, waar- Aanvullingsagenda Raad Voor de openbare vergadering van de Amersfoortse raad op Dins dag 21 December 1948 des avonds om 7 uur, zijn de volgende aan vullende agendapunten vastgesteld: 33. Voorstel van B. en W. om de uitvoering der restauratiewerk zaamheden aan het burger-wees huis te doen geschieden door de dienst van gemeentewerken (ge drukte verzameling nr. 148): 34. Idem tot toekenning van een tijde lijke toeslag aan het distributie- personeel (gedrukte verzameling nr. 150): 35. Idem tot het aangaan van een overeenkomst van ruiling van gronden aan de Jan van der Heijdenstraat en de Robert Koch- straat met de gereformeerde kerk (gedrukte verzarrfeling nr. 151); 35 Idem om de gemeente aanspra kelijk tc stellen voor de betaling van rente en aflossingen van de door de stichting ..Nederlandse Jeugdherberg Centrale" te Am sterdam ten behoeve van de aan schaffing van een inventaris aan te gane geldlening (gedrukte ver zameling nr. 152). Motorrijder raakte macht over het stuur kwijt Vrijdagavond wilde de motorrij der C uit Amersfoort, die van de Arnhemseweg de Vermeerstraat in reed. uitwijken voor een hond. Hij raakte hierbij de macht over het stuur kwijt en viel. Met bloedende verwondingen werd hij naar het Elisabeths Ziekenhuis vervoerd. De motor werd ernstig beschadigd. Noteert U even GRAND THEATRE tel. 4632. Hu- moresque". Toegang 18 jaar. Zon dag 1,30. 4, 6 30 en 9 u. Overige dagen 2.30, half 7 en 9 u. CITY THEATER. Westsingel 7b, tel. 6572. „Vogelvrij' verklaard". Toegang 18 jaar. Zondag 1.30. 4. 6 30 en 9 u. Overige dagen: 2.30, 6.30 en 9 u. REMBRANDT THEATER: Lange- straat ..Prairiehelden". vooraf: „Moord in het Lunapark". Toe gang 14 jaar. Vrijdag en Zaterd. 2,30. 18.45 en 21 u. Zondag 2, 4,15 18,45 en 21 u. Overige dagen 2,30 en 20 uur. VRIJDAG: Studiecentrale Utrecht- seweg 106, 8 uur gesprekavond: Wereldfederalisme en Pacifisme. Inleider: ds Hugenholts (Ammcr- stol). Amicitia 8 uur: Amersfoortse To neelver. „Dc Keitjes". Opvoering: „Polly Perkins". Laatste gang van H. Langendonk Op de Ned. Herv. begraafplaats te Soest, geschiedde Vrijdagmiddag de ter aarde bestelling van het stof felijk overschot van de plotseling overleden oud-directeur van „Kin- derzorg" te Amersfoort, de heer H. Langendonk. In de auta hadden zich behalve familie ook vele vrien den. kennissen en belangstellenden verzameld, toen ds D. van Krugten, Ned. Herv. predikant te Soest, het woord nam en als tekst had geko zen: I Corinthe 15 :28. Ds Van Krugten memoreerde dat de heer Langendonk. In de aula hadden was heengegaan en altijd een uit stekend voorbeeld voor een ander is geweest. De heer Haars, gemeente secretaris van Amersfoort, sprak als voorzitter van „Kinderzorg" en schetste in het kort de goede hoe danigheden van de overledene, die altijd zijn beste krachten voor „Kinderzorg" heeft gegeven. De overledene heeft steeds op de bres gestaan voor het verwaarloosde kind. Hierna spraken de heer Wesselius, vroeger aan „Kinderzorg" verbon den en mej. Van Andel, namens de voogdijraad. Nadat de baar graf waarts was gedragen en allen zich cm de geopende groeve hadden ge schaard, dankte ds Van Krugten met het „Onze Vader". Onhandig chauffeur veroordeeld De Meervoudige Kamer van de uiteraard, niet vriendelijk zijn heet van plan te zjin een af- Maar wrang: contact Is oneindig zonderlijke Oost-Duitse staat op te veel beter dan geen contact. Hitier richten. Daartegen kunnen de Wes- wilde geen aanraking meer. toen tcrlingen niet te zeggen daar zijzelf hü een voorwendsel te baat nam bezig zijn in het Westen hetzelfde om Genève de rug toe te keren. te doen. Van die Oosteliike staat Weinig gebeurtenissen in die da- zou bet, onder communistische lei- gen hebben zo onheilspellende in- <jjn£ staande Berlijn, de hor t istad druk gemaakt als deze stap van 2y-n- communistisch geleide Hitler. Men zag toen niet graag de Oosten zou dan aanspraak erop ontbreekt, beseffen, dat de kansen gelijkheid, nogmaals onze troepen naakte waarheid onder ogen. maj<en het hele Duitse volk te ver- wringer zy'n dan ooit van een ont- naar Europa te zenden. Er zou heel (Wanneer doet men dat wel?) En tegenwoordigen. Daarbij zullen zich rulmd Duitsland een nieuw Tsje- wat voor nodig zijn om de Ame- daarom trachtte men elkaar wijs natuurlijk noch de geallieerden, choslowakije te maken. Zij moeten rikaanse democratie daartoe bereid te maken, dat het uittreden der noch de 42 millioen Duitsers in de weten dat het Duitse volk in zijn te maken. In werkelijkheid zouden Duitsers nog niet het ergste hoef- Westelijke zones zich neerleggen, overgrote ni-erderheid tegen hen is de voordelen voor de Russen nog dc te betekenen. In werkelijkheid Het zou een vrij machteloos gebaar en zijn eigen commuc.-aten t-v^uzeer veel groter zijn. De positie van de betekende het wel degelijk het erg- zijn. Tegelijkertijd zouden dan de baat als het de Russen zelf doet. Amerikanen in Duitsland is de ste. Het was wat het opruimen Russen hun bezettingsleger uit Hct communisme bestaat m Oost rechtvaardiging voor het verblijf van het dek is voor een zeeslag. Duitsland terugtrekken. De verde- Duitsland onder de bescherming van een sterke Amerikaanse lucht- De Duitsers wilden de vrije hand <jjo-jng van de Oostelijke zone zou- van de Russische bajonetten. Een macht in Europa. Verdwenen de voor de voorbereiding van hun ver- ,jen Zjj overlaten aan de Duitsers terugtrekken der bezettingstroepen Amerikaanse troepen uit Duitsland kon zijn einde zijn. dan zouden, onvermijdelijk, ook de M Amerikaanse bommenwerpers van OSKOU heeft, inzake Amerl- de Britse vliegvelden moeten ver- ka. Joegoslavië. Finland en dwijnen. Een reële macht, die thgns ook wellicht ten aanzien van Indo- in West-Europa bestaat, zou dan nesië ernstige rekenfouten ge- ophouden te bestaan. West-Europa maakt. Dit hoeft echter, als het uit zou aan zich zelf overgelaten zijn. I overingsoorlogen. De wereld had van Scydlitz en Paulus, die daar- dat kunnen begrilpen, maar zij voor opgeleid en uitgerust zijn. heeft nooit goed willen geloven tot De bedoeling van dit alles zou de rampen over haar kwamen. wezen, de Westerlingen te dwingen Te Parijs wilde niemand weg en eveneens de bezetting van Duits- dreigde ook niemand met weg- ]aTKj 0p te geven. Of, als zij dat gaan. Men zei elkaar harde dln- nj0t doen, daardoor te weeg te gen. maar de gedachte aan een brengen dat het hele Duitse volk Duitsland weg wil, ondanks de Dit Wil niet zeggen dat de Russen breuk is nooit bij iemand opgeko- ZjCh tegen hen. als de enig overgc- verzwakking van zijn positie, die daar dan militair partij van zouden men. Het was een manoeuvreren bleven bezetters, zou richten. dit vertrek zou meebrengen, toch gaan trekken Wel zou West-Euro- om posities, om voordelen. Geen Zouden de anderen genoopt wor- niet het geval te zijn. Want grote pa dan weerlozer zijn dan te voren der partijen Is ook op dit ogenblik den. eveneens weg te gaan dan voordelen staan er tegenover Bij maar Amerika bleef even gevaar- nog van zins dit manoeuvreren op zouden hun vrienden, zo menen de een opheffing der bezetting van lijk. De Russen hoeven bii dit alles te geven Maar. ondanks alle twist, Russen misschien, beter gewapend West Duitsland zouden de Ameri- niet aan oorlog te denken, doen kan men vooral niet zeggen, dat en georganiseo*'d als zjj zijn, in kaanse troepen uit Europa verdwjj- het waarschijnlijk ook niet.' Maar hun diplomatieke positie in Europa zou ontzaglijk versterkt zijn, daar de staten van West-Europa zich minder zeker tegenover hen zouden voelen. Dit is op het ogenblik de positie. Men begint algemener dan te voren in te zien dat wjj niet voor het di lemma oorlog of vrede staan, maar wel tegenover hardnekkige pogin gen der Russen om met politieke middelen zo veel mogeliik, liefst zelfs sterke revolutionnaire bewe gingen in heel Europa, te bereiken. In dit opzicht was de Assemblée te Parijs zeer verhelderend. Geen enkele beslissing tussen Oost en West kwam tot stand, maar wel ervoer Oost hoe volmaakt geïso leerd het in de wereld staat met zijn satellieten. Dat bleek veel scherper nog dan verleden jaar te Lake Success. Als diplomatieke krachtmeting heeft de Assemblée grote betekenis gehad. Het Russi sche veto was telkens nodig om een evenwicht, dat Rusland wenste, op kunstmatige wrjze tot stand te brengen. Dit waren formele over winningen, waarvan dc Russen zelf de feitelijke holheid stellig moeten gevoelen. Ik heb het zo vaak kun nen opmerken: De fut ontbrak in hun uiterlijke strijdbaarheid. En iedere mogelijkheid van een verge lijk, dat hun, door hen zelf op het spel gezet prestige redden kon, lie pen zij steeds gretig na. Dit was niet enkel de les, maar ook wel degelijk een resultaat van Parijs. Wat ideële besluiten thans waard zijn, wil ik niet gissen. Maar dat er, in de reële politiek even eens het een en ander werkelijk be reikt werd bewijst vooral ook Enge- lands aanpassen aan het algemeen beleid inzake Palestina. Hoe zou het er nu in Palestina uitzien, zonder Verenigde Naties, en zonder de besluiten van Parjjs. Noorse landschappen Jacob Dooijewaard, die zijn kunst van dc laatste jaren exposeert in d'Oude Lanteern. is. hoewel zijn werk een degelijk Hollands stempel draagt, meer cosmooollct dan vele van zijn kunst en het goede zicht meer dan eens be lemmert Dat Dooijewaard een verdienstelijk portrettist is, was bekend. Zijn ontmoe ting met de vluchtelingen heeft zijn visie op het tragische versterkt. De meeste %-an deze koppen hebben dat desolate, dat de opgejaagde eenling zo vaak pleegt broeders. HIJ heeft lang samengewerkt te kenmerken De schilder brengt dc Utrechtse Rechtbank deed Vrijdag uitspraak in de zaak tegen de 25- jarige chauffeur C. K.. die in Mei j.l. op de Snouckacrtlaan door zenuwachtigheid de macht over het stuur van zijn vrachtwagen kwijt raakte en een wielrijder aanreed, die vrij ernstig werd gewond. Het vonnis luidde: 50 boete, subs. 25 dagen hechtenis en ontzetting uit de rijbevoegdheid voor de duur van drie maanden. Onvoorzichtig wielrijder gestraft Voor de Utrechtse Politierechter stond de 40-jarige vertegenwoordi ger J. K. uit Amersfoort terecht wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel aan zekere U. B. Uit het verhoor bleek, dat ver dachte op 9 Juli j.l bij het over steken van de Snouckaertlaan met zijn fiets niet voldoende acht had geslagen op het van rechts komend verkeer met het gevolg, dat hij in botsing kwam met een motorrijwiel met duo-passagiere. De motorrijder kwam te vallen en liep een hersen schudding, benevens een ernstige oogwonde op. die het slachtoffer het gezichtsvermogen heeft gekost. De Officier van Justitie eiste te gen de hoogst onvoorzichtige wiel rijder drie weken hechtenis. De Politierechter maakte er twee we ken voorwaardelijk en f 60 boete van, subs, dertig dagen hechtenis. De gelukkigen Na loting werd J. v. d. Kleut, Dorpsstraat 5 tc Scherpenzeel prijs winnaar van de puzzle van vorige week Zaterdag. M. Balm, Oude Soesterweg 223 tc Amersfoort en E. J. v. d Visch. Jonkersweg 17 te Barneveld „trokken" de tweede prijzen. met zijn Amerikaanse vriend en collega Singer, die in het begin van de oorlog overleed, en met wie hij meermalen Noorwegen bezocht. Zo schijnt ook de oorlog hem te hebben overvallen, toen hij daar vertoefde hij woonde in Olden, Nordfjord zodat hij alle oor logsjaren in Skandinavië heeft door gebracht Eerst na de bevrijding Is hij weer in Holland teruggekeerd Het werk. dat hij thans in d Oude Lan teern laat zien is goeddeels in Noor wegen ontstaan. Het zijn naast typisch Noorse landschappen ook figuren, meer malen van vluchtelingen, vervolgens enkele kolossale stillevens naast kleine dito's, portret en enige binnenhuisjes. Nederland en Noorwegen ontmoeten elkaar hier op een wijze, die iets onge dwongens en vanzelfsprekends heeft. Dooijewaard heeft zich. hoewel hij in zijn visie Hollander blijft, die vooral uit is op de sfeer en zeer gevoelig is voor het serene en de weemoed, op merk waardige wijze met het Noorse land schap verlrouwd gemaakt, dat hij niet benadert als toerist, maar als inwoner. Het is niet voor niets, dat hij vooral getroffen wordt door de winter, de sneeuw, het licht, dc schemer en de stilte. Hij is een beschrijver en verteller, een realist met een fijn poctlscne. muzi kale inslag. Een gevoelig cn geduldig tonallst. wiens palet iets doorschijnends heeft. Dit doorschijnende wordt extra versterkt door het glas waarmee hij zijn schilderijen pleegt af te sluiten. Dit ls een buitenlandse gewoonte, die ons wat hinderlijk aandoet, vooral omdat het glas onwillekeurig de afstand vergroot Lente-allures van een kalkoen Een kalkoen van de heer G. L. Kolff uil huize „Kwewada" aan de Dodenweg bleek onlangs de poten te hebben genomen. Het intelligente dier zo ver onderstelde de eigenaar ver koos waarschijnlijk het onzeke re bestaan van een opgejaagde boven het weliswaar knusse doch immer kortstondige letten in de braadpan: tegen kerstmis de schrik aller kalkoenen. Toch had de heer Kolff zich in het trouwe vogeldier vergist. Want instede zich te onttrekken aan zijn uiteindelijke bestemming, om als kerstbout te fungeren, had het zich alleen maar be scheiden teruggetrokken in de bossen achter het huis om in alle eenzaamheid de baas een kostelijk geschenk te bereiden. Misleid door de milde tempera tuur van deze wonderlijke herfst legde de kalkoen op een verlaten plekje twaalf eieren en broedde ze met een kloppend hart uit. Wat zou men daar wel van zeggen? Zo werd deze jon ge moeder gevonden en kgn de verrassing geen verrassing meer blijven. De teleurstelling om de voortijdige ontsluiering van haar geheim haalt het gelukkig niet bij de vreugde om de wel stand, waarin de twaalf sprui ten verkeren. houding daarmee in overeenstemming cn toont, hoe kundig hij zijn mise-cn-page beheerst. Is er iets ln zijn werk dat mij aan Witsen doet denken. In zijn binnen huisjes, w.o. Brabantse, ls hij lypisch afhankelijk van Neuhuys, van Beever en dc Hollandse 17e eeuw (Nic. Maes') Ook waar hij Noorse interieurs schildert, heeft de herinnering aan Nederland hem kennelijk niet losgelaten. Tegen de grote stillevens, die, ook door 't glas. bijna niet zyn af tc zien, heb ik een instinctief verzet. Ik zie. dat Dooijewaard hier een feilloos schilder is van de materie, een subtiel onderscheider van licht en don ker cn vele schakeringen daartussen, maar dit belet mij niet te zeggen, dat dit werk mij irriteert door zijn gladde, saaie, onverstoorbare burgerlijkheid. Het was mij wel zo lief geweest, als deze doeken hier niet waren verschenen; het is een uitstalling van technisch kunnen en van behaagzieke vertelkunst, die vol komen in de brave gemeenplaats blijft steken. In het kleine formaat is Dooijewaard zeker niet het minst en vandaar ook. dat ik een uitzondering maak voor enkele kleine stillevens zoals dat met dc Chinese beeldjes, die in hun transparante verfijning werkelijk doen denkén aan de edele kunst van Verster Ook op het beminnelijke meisjesportrctje in de tweede zaal met het omgewende gelaat vestig ik speciaal de aandacht. Hier bereikt de schilder als waarnemer en dichter wellicht het hoogste, dat hij ver mag te geven. C. A. S. Utrechtsesfraat 47. Besteljongcn had geluk De besteljongen M., die op de hoek Beekensteinselaan-Bisschops- weg niet bij machte was richting aan te geven hij hield in zijn arm een bloemstuk geklemd ontsnapte in de vroege morgen op 't nippertje aan de dood. De be stuurder van een luxe auto F. uit Harderwijk kon door plotseling uitwijken van M. een aanrijding niet voorkomen. Niettemin is het aan de tegenwoordigheid van geest van de autobestuurder te danken, dat alleen 't rijwiel werd vernield. Grondruiling met de Geref. Kerk In 1942 werd aan de Gerefor meerde kerk het op ten gemeente huize ter visie gelegde tekening in geel gekleurde terrein aan de Jan van der Heydenstraat verkocht. In verband met een in bewer king zijnde herziening van het uit- bveidingsplan-Leusderkwartier, zo schrijven B. en W. aan de raad. is het noodzakelijk dat voorom schreven terrein een andere vorm verkrijgt. Met genoemde kerk zijn onderhandelingen over deze aange legenheid gevoerd en wij hebben het bestuur dier kerk bereid be vonden met de gemeente een over eenkomst van ruiling aan te gaan Hierdoor zal de kerk in het bezit komen van grond aan de Robert Kochstraat. Aangezien deze ruiling in het belang van de gemeente is, komen uiteraard de dqarop vallende kos ten ten laste van de gemeente. Chauffeur veroorzaakte ongeval Op hoogst onverantwoordelijke wijze heeft de 20-jarige monteur J. v. d. H. uit Amersfoort gehan deld, die Vrijdagochtend voor de Meervoudige Kamer te Utrecht moest terecht staan wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel aan zekere M. B. te Amers foort. Hoewel hij eigenlijk niet behoor lijk autorijden kon. trok hij er op de avond van 25 Maart j.l. met een jeugdige vriend na een feestje te Soest te hebben meegemaakt, met zijn vaders vrachtwagen op uit om eer. ritje te maken. Op de Koe- koeksweg geraakte hij in botsing met een wielrijder, M. B die met eer ernstige bekkenfractuur werd opgenomen. Het slachtoffer heeft acht weken niet kunnen werken, hetgeen hem een schade berokken de van f 300.die nóch door de roekeloze rijder, nóch door diens familie is vergoed. In een scherp requisitoir, waarin hij het vlegelachtig gedrag van de onbesuisde chauffeur hekelde, eiste de Officier van Justitie tegen ver dachte drie maanden gevangenis straf. Uitspraak 28 December. 's Avonds ging de goede dat we boeken hebben ont man naar bioscoop, waar vangen. „De Big van het Regiment" werd vertoond Eerst kwam het voorprogramma, waar niet zo veel aan was. en de potten naar de tafel mik ten en met water gooiden. Iemand schoot met een ka tapult op de rug van de man, die een van dc fiet sen vasthield, zodat de 1 1 a-t rv,«n I?'an zich schieliik om- Dat betexent, dat me" draaide en de fiets plus de klaarblijkeliik toch steeds niet inziet nog hoe broodnodig die boeken zijn er bov ONS GAKNIZOKN dat'' Burger Dinges, die ..Pardon, meneer" dokter dacht nog eens na jn het hospitaal en in het over dat malle geval van wazige schimmen. Toen was het pauze cn de lich ten gingen aan. En wie zat er naast de oogarts? In de bioscoop0 „Wat doe jij hier?", vroeg de dokter. „Van middag heb ik je afge- -- keurd omdat je niet zien m rnedemensen kan on nu zit je naar de film te kijken. Hoe kan tafel op de grond viel en we toen pas ontdekten dat cn op de tafel behai- sanatorium. Pat beteken dat wu een streep onder onze boekenactie zouden moeten zetten. Dat betekent ook. dat er mensen zijn, die wel gegeven hebben, ,dic erg, vy(iar PP'}a] e.j} "oor een heel erg teleurgesteld zijn expeditiebedrijf. WORDT VERWACHT ve enkele fikse kluiten modder ook nog een stuk of drie kleine jongens la gen. die lekker voor niets meereden. We laten de tafel toch HISTORISCH Zondag is er in het Kerkgebouw in de Lieve ™°e.sten bei.e Vrouwestraat een biiecn- i4 4 de komst ter voorbereiding keuringsrol. moest 's 0 1- nu vjerkelijk in de trein óns bedrijf spelen in het k!B - p ebouw s° er v00r*dp d a a t Dinges worden. van Amersfoort naar Federatiegebouwtje aan dc KAB-loden ccn kaart- net voor ons stond op de Dinges, „maar zit ik hier personeelsvereniging van Maar de burger in hem Utrecht?" voelde daar niet zoveel voor en dies trachtte hij met slinkse streken steke blind te zijn „Dokter", zei ie tegen WAARSCHUWING Korte Gracht. Wc moesten onze eigen tafel en ons eigen net mee- Men verzoekt ons mede 5™,?" f" dat was het hem te delen, dat hedenmiddag het KAB-gebouw een de oogarts, „U kunt doen knalmiddac van de «meel- fietscn gele6d 7° sjok- lolo., „.-If TT ^n,dlmmai!R, N3n ae speel- tafplt«rmiscf.»r. cn laten wat U wilt, maar ik zie niks dan een wazige schim". „Zo", zei de oogarts. turnvereniging wordt gehouden. „Donar" concours Maandag worden de medailles uitgereikt aan de Amersfoortse athletïck- kampioenen. Dinsdag is er een ten onze tafeltcnnisster- kerstmiridac van de Ned. ren door Amersfoorls bin- Ver. van huisvrouwen in nu juist. Die tafel werd op twee Dc burgerij wordt ver- ,dan zullen we je eens zocde ramcn te openen. een brilletje opzetten!" Maar het brilletje hielp niet en niets hielp. Dinges nenstad. Er waren mensen, die dachten een avondlijke begrafenis te zien, weer anderen spraken over een Voor de eerste maal in biljartkegelconcours en Zwitserland de foyer van „Amicitia". Woensdag is er in de Markthal een opvoering van ..Dc Ster van Beth lehem". een lezing ove; m ..Mono- was en bleef half blind, de geschiedenis van onze nog een paar anderen pole" en begint de kaart- De oogarts kon niets an- boekenactie voor de zieke begonnen iets over ..Zi- competitie van de Fede ders doen dan hem afkeu- militairen zijn cr drie da- geuners" te schreeuwen, ratie van Personeelsver- ren- gen voorbij gegaan zonder Ook waren er, die bloem- cnigingen. Besteller lichtte oude mensen op Wegens verduistering van f 36.- tcn nadele van G. L.-C. J. en/of J. de K. te Amersfoort stond Vrijdag ochtend de 46-jarige W. H. v. A., besteller bij de P.T.T., voor de Meervoudige Kamer van de Utrechtse Rechtbank terecht. Toen hij op 13 Maart aan de oudelieden L. en de K. te Leusden een maandelijkse uitkering van totaal f 92.- bracht, vond hij ge adresseerde L. niet thuis, maar wel diens 78-jarige vrouw aan wie hij volgens zijn verklaringen bovenge noemd bedrag had uitgekeerd, na de gebruikelijke re?u's zelf te heb ben getekend, 's Avonds is v. A. bij de oudjes teruggekeerd en had hij f 2.- geëist van de vrouw als be loning voor zijn moeite daar hij het geld 's middags buiten diensttijd heeft gebracht. De vrouw gaf hem die extra-ver goeding, maar volgens haar verkla ringen ook nog een bedrag van f 36.-. dat voor haar medebewoner was bestemd. De postbode erkende voor de rechtbank de f 2.- provisie ontvan gen te hebben, maar bestreed de bewering van de vrouw, dat hij bovendien genoemde f 36.- had ge noten. De Officier van Justitie vond het gebeurde in hoge mate ernstig en requireerde tegen de postambte naar drie maanden gevangenisstraf. De verdediger vroeg vrijspraak voor wat de verduistering betreft en een lichte straf, bij voorkeur een voorwaardelijke, voor de af persing van f 2.- zg. extra-loon. De rechtbank zal op 28 Decem ber vonnis wijzen. Samenkomst ter voor bereiding van Kerstfeest Zondagavond om half acht is er in het Kerkgebouw in de Lieve Vrouwestraat een bijzondere sa menkomst ter voorbereiding van het Kerstfeest. Hieraan wordt mu zikale medewerking verleend door de violist Boris Lcnski. de sopraan Riek Diepevcen en de organiste Ida Jongsma. O.a. worden werken van Bach en Handel uitgevoerd. Inleiding tot Kerstmis In de Geref. Kerk L. Vrouwe straat gaf het Amersf. Chr. Ge mengd Koor, onder leiding van Mar. Lorijn een Kerstuitvoering. Het programma, dat voor koor o.a. het „Ere zij God" en „Welle kome" uit het Kerstoratorium van Müller, vermeldde, werd goed uit gevoerd. De uitvoering had zeker een betere opkomst verdiend. Als solisten werkten mede de heren Bram Balfoort, tenor en J. J. v. d. Burg, orgel. De leiding van het geheel berust te bij Ds. D. A. Zijlstra. Trompettercorps werd ontbonden Vandaag werd het trompetter corps van de Huzaren van Boreel onder leiding van Adj. Wisman, in het bij zijn van de burgemeester van Amejsfoort. H. Molendijk, de garnizoenscommandant, A. Tolsma, overste Keuvel, Kapt. Van Gulick en Overste Janssens, commandant van de Huzaren,ontbonden. Dit corps, dat één van de beste mili taire corpsen van Nederland be schouwd kan worden bestaat voor meer dan 50 uit oorlogsvrijwil ligers. Deze verlieten de dienst. Voor het politie bureau had deze plechtigheid plaats. De garnizoens commandant sprak namens de mi litairen. Hij zei o.a.: „Met liefde en zorg is dit corps opgebouwd en het is jammer, dat het ontbonden wordt." Wij hebben uw werk altijd be wonderd. Hoe dikwijls genoten we niet van uw muziek, die bij elke plechtigheid werd gehoord. Van daag is het de laatste maal, dat uw corps speelt. Ik hoop, dat degenen die het corps zullen verlaten, in de maatschappij een goed beroep zul len vinden. Voor degenen die hier blijven, spreek ik de wens uit, dat het weer zo'n corps mag worden als het geweest is. Ik zal, net als uw vorige garnizoenscommandant, alles doen om u te helpen bij de opbouw van een nieuw corps. Ik hoop, dat adj. Wisman dit mooie werk weer ter hand zal nemen. Ik dank u allen voor hetgeen gij hebt gedaan. Vervolgens sprak de burgemees ter H Molendijk, namens de Amers foortse burgerij. Hij zei o.a.: „Ik wil mij bij de woorden van uw garnizoenscommandant aansluiten. Als u speelde ging er bij vele hui zen een gordijn opzij om te kijken, hoe keurig het corps marcheerde en musiceerde. Dit is altijd met vreugde gadegeslagen. Het is jam mer, dat dit voorbeeldige corps uit elkaar zal gaan, maar de Amers foortse burgerij en ook ik zijn er van overtuigd, dat adj. Wisman met de kleine kern die er over zal blijven, opnieuw goede resultaten zal opleveren. Met een défilé werd deze plech tigheid besloten. Vrijspraak gevraagd De Officier van Justitie bij de Meervoudige Kamer van de Utrechtse Rechtbank vroeg Vrijdag vrijspraak voor de 40-jarige tand arts H. Ch. H„ die op 21 Juni in de Westerstraat met zijn auto in bot sing kwam met de motorrijder C. v. E. Hoewel het ongeval nood lottige gevolgen heeft gehad v. E kwam n.l. daarbij om het leven meende de Officier deze eis te moeten stellen, aangezien de schuld van het ongeval kennelijk aan het slachtoffer moet worden toege schreven. Uitspraak 28 December. ACD-reserves verloren Het tweede tiental van de dam club ACD speelde Donderdagavond in Baarn tegen OKK II en verloor met 155. ACD had twee inval lers. De persoonlijke uitslagen zijn: OKK II—ACD II: G. Collet—G. Smits 20, A. NolteG. Nieuborg 02, J. LusschenS. J. Bomhoff 20, P. de KleerP. de Groot 1 1. A. v. OosteromA. W. Vetkamp 20, A. NoordijkJ. Vetkamp 2 0, L. WijmaJ. v. Wandelen 1— 1. A. HardeveldC. Bor 11, A. v. d. MeebergW. de Kruyff 20, H DenéP. v. Schaik 26. Tdtaal 15—5. Pas op voor insluipers Vrijdagavond trachtte een man via de keukendeur een huis in de Wijersstraat binnen te dringen. Een meisje dat daar in de keuken stond, begon te gillen en daardoor sloeg hij op de vlucht. Naar aan leiding hiervan waarschuwt de politie de inwoners van Amers foort vooral in de avonduren de achterdeuren van hun woningen goed gesloten te houden. Medische Zondagsdienst Doktoren: Alleen te raadplegen bij spoedgevallen: J. Hendriks, Tes- selschadelaan 3. tel. 6013: J. Plomp, Regentesselaan 15, tel. 5591. Apotheken uitgezonderd Kerst mis: Jansen, Langestraat 74, tel. 3677; A. J. Kraan, O. Soesterweg 89, tel. 4893; Java Apotheek, Leus- derweg 212, tel. 48*87: Kerstmis: Vlezenbeek, Varkensmarkt 19A, tel. 3736. Verloskundigen: H. A. v. d. Grient, Breestraat 8b, tel. 6830; M. A. J. de Leeuw, Soesterweg 15, tel. 4973. Advertentie /ttiMffZUUP? Ik zal U vertellen, wat U doen moet Ja, ik weet hoe onaangenaam die aanvallen kunnen ziln. Zeer vaak worden ze veroorzaakt door te veel maagzuurde hoeveelheid zuur van Uw maag is dan boven normaal en na maaltijden krijgt U een onaan genaam opgeblazen gevoel en last met Uw spijsvértering. Ik beveel Gebismureerd Magnesium" aan, bekend over de gehele wereld als een betrouwbaar geneesmiddel tegen overmatig maagzuur, dat de spijsvertering weer normaal doet functionneren. "Gebismureerd Magnesium" brengt opluchting bin nen drie minuten en helpt U alles zonder pijn of onaangenaam gevoel te verteren. Probeer het vandaag. MAGNESIUM Tabletton ln blikken doosjes d M at» f 0.33 per doosjo Poeder in flacons 1.04 per flacon. Poeder alleen echt in flacon (verpakt in carton) Vcrkrljgb. in Apotheken en Drogisten Koffiedistributie gehandhaafd Met ingang van 1 Januari 1949 wordt de theedistributie opge heven. De koffiedistributie blijft gehandhaafd. Israels verzoek om te worden toe gelaten tot de organisatie der Ver- enige Naties, is gisteren door de Veiligheidsraad afgewezen. Voor toelating zouden zeven stemmen nodig zijn geweest, doch slechts de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie, de Oekraïne, Argentinië en Colum bia stemden voor. Syrië stemde te gen en Engeland, Frankrijk, Cana da, België en China onthielden zich van stemming. In deze zitting werd een Egyp tisch protest ingediend over een grote aanval die door Joodse troe pen zou zijn ingezet tegen de stad Faloeja. waar 2000 Egyptische sol daten zouden zijn ingesloten. De Raad heeft het protest niet ter stond in behandeling genomen. Kolonel Mosje Perlman. de woordvoerder van het Israëlische leger, heeft het bericht over de aanval tegengesproken. De enige berichten uit Faloeja luiden dat het er erg regent, zei hij. Kerstboodschap van koningin Juliana Bij de uitgeverij „De bezige Bij" zal omstreeks Kerstmis een per soonlijke nieuwjaarsboodschap van koningin Juliana verschijnen in haar eigen handschrift, gereprodu ceerd. Dr. van Mooks boek heeft een naam Naar wij vernemen zal de titel van het in Januari verschijnende boek van de vroegere luitenant gouverneur-generaal dr. H. J. van Mook luiden: „Indonesië, Neder land en de wereld." Verkerk speelt in Amsterdam Maandagavond beginnen in de biljartzalen van, „Dubois" te Am sterdam de voorwedstrjjden voor het derde klasse klein-cadre kam pioenschap van Nederland. De heer A. J Verkerk uit Socst- dijk zal. als enige uit het district „Eemland" aan deze voonvedstrij- den deelnemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2