NIEUWJAARSWENSEN Soesterkwartier Attentie!! i I „DEMAGNEET" (M.J.Gerritsen) ÜW BRANDPUNT EIGEN KRANT Dagblad voor Amersfoort BREISTEEK Het witte huis in 't groen Dagblad voor Amersfoort ,Een fijne krant!" zeggen de abonné's Advertenties E. LAMMERINK-BIJL IN UW IS HET TIJD zeggen de abonné's „ZONEN SCHILD" en „HE3RON" VIT AMERSFOORT Zware taak van AAV Het gelijke spel en de nederlagen in de laatste twee wedstrijden die de AAV speelde, brengen de eerste plaats in het gedrang. Het is daar om te hopen dat AAV over haar zwakke punt heen is en in staat is het toch niet zo sterke HHC met een nederlaag naar huis te zenden. De AAV-dames, die in een te zwa re afdeling zijn ingedeeld zullen het op eigen terrein wel niet kun nen bolwerken tegen Amersfoort II. AAV II gaat naar Sport Ver eent III in Utrecht en zal beide punten wel meebrengen. Hand bal programma Het eerste herenelftal van de handbalvereniging „Amersfoort" trekt Zondag naar Achilles in Utrecht Het belooft hier een span nende strijd te worden. In Amers foort werd het destijds in de laat ste minuut, na een uiterst span nende strijd, een 10 zege voor „Amersfoort". Het eerste dameselftal staat Zon dag a.s. voor een bepaald moeilijke opgave en gaat naar Niloc in Am sterdam. Het is de vraag of onze stadgenoten er in zullen slagen Niloc wederom een nederlaag toe te brengen. In Amersfoort werd het ook al een 10 overwinning. Dames: AAVAmersfoort II Amersfoort IIIUHV. Heren: Amersfoort IIUD I. UD IIAmersfoort III. Coubertin (adsp.)Amersfoort (adsp.). Predikbeurten Christian Science Society (R. H. E. S.) Thorbeckeplem 1 10 uur Ned. dienst: 11.15 uur Eng.dienst. Geref. Kerk (L. Vrouwenstraat) 10 uur ds. D. van Enk (Veenen- oaal) 16 uur ds. D. A. Zijlstra 19.30 uur ds. A. de Bruin (Drie bergen). (L. Costerplein) 9 uur dr. N. H. Ridderbos. 16 uur ds. D. van Enk. (Tulpstraat) 9 uur ds. D. A. Zijlstra. 16 uur dr. N. H. Ridderbos. Geref. Kerk (art. 31) Zuidsingel 10 uur ds. E. T. v. d. Born. 17.30 uur Prof. B. Holwerda (Kampen). Westerkerk 10 uur Prof. B. Hol werda (Kampen). 17.30 uur ds. E. T. van den Born. Geref. Gem. (Stoovestraat) 10 uur Bediening H. Avondmaal. 17.30 uur ds. J. v. d. Berg (Utrecht). Rem. Gem. 10.30 uur dr. J. F. van Royen (Amsterdam). Ev. Luth. Gem. 10.30 uur Pro ponent H. Ritsema Ros (Den Haag) Ver. van Vrijz. Hervormden 10.30 uur Gasthuiskerk ds. J. van Ros- sum (Apeldoorn). Gebouw Speeltuin Soesterkwar- tier ds. C. J. van Royen. Oud Geref. Gem. Geen opgaven. Vrije Evang. Kring 10 uur de Doelen, Havik, ds. van Bruggen (Utrecht) 8 uur Appelweg, stud. Bolink (Utrecht). Chr. Geref. Kerk 10 en 17 uur ds. J. Drenth. Doopsgez. Gem. 10.30 uur ds. S. Gosses Gzn., met koor. Verg. van Gelovigen 10 uur Ere dienst. 17 uur Prediking des Woords. Kerk v. Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen. 10.30 en 17 uur dienst. Oud Katholieke Kerk 10 uur H. Mis. 17 uur Vespers. Vrije Katholieke Kerk 10.30 uur H. Mis. Kerkgebouw, Herenstraat Jeugd, adventdienst. 19 uur mej. K. Jon ker. Wijdingsdienst „Comité evens- vragen". Regentesselaan 21. 10.30 uur ds. B. Richters (Baarn). Mu zikaal gedeelte Gernt van den Burg. Leger des Heils. Zondag 19 De cember vm. 10 uur Kapt. Hofman. N.m. 7 uur Openluchtsamenkomst t.o. Oude Pol. Bur.. N.m. 8 uur Maj. Hensbergen. Zaterdag 18 Dec. van 8 tot 9.30 n.m. Straatzang Zevenhuizen. St. Jonskerk (Hof 1) vm. 10 uur de heer Van der Heide. Herden king 40 jaar arbeid als Godsdienst onderwijzer. 3e Collecte voor „Si meon", steunfonds voor bejaarde en behoeftige godsdienstonderw. n.m. 5 uur ds. Vermaas; n.m. 7 uur ds. Warners (Utrecht) Jeugd dienst. Nieuwe Kerk (Leusderweg 110) vm. 10 uur ds. Schipper (Voort huizen), n.m. 7 uur ds. Braakman. Emma-kerk (O. Soesterweg 131) vm. 9 uur ds. Gerritsen, vm. 10.30 uur ds. Gerritsen, n.m. 5 uur ds. H adders. Bergkerk (voorlopig Gymnasium) (Groen van Prinstererlaan 33) vm. 10 30 uur ds. Smits. Kapel Zon en Schild (Utrecht- scheweg 266) vm. 10 uur ds. A. Steenbeek. Joingerendiensten. Kerk (Appel weg) vm. 10 30 uur de heer M. Germans. Wijkgebouw (L. Costerplein 14) vm. 10.30 uur ds. Herfkens. Gebouw Immanuel (Tulpstr.) vm. 10.30 uur de heer H. Schuring. Jeugdhuis (Z. Singel) vm. 10 uur de heer L. Dijkstra. Bijbellezing Donderdag 23 Dec. Gymnastiekzaal school Joan van Dieststr., nm. 7.30 uur ds. Blok. Advents-avond. Filalethes nm. 7.30 uur ds. Ver maas. Emmakerk (O. Soesterweg 131) nm. 7.30 uur ds. Smits. Zondagsscholen. Bethel (Eem- straat 99, 10.30—11.30 uur. Chr. School Kruiskamp 1011.15 uur; Gabrie Mehenschool Plantsoen Z., 1011.15 uur; Wijkgebouw (L. Costerplein 14) 121 en 23 uur: Openluchtschool (Hobbemastr.) 10.3011.30 en 121 uur. Chr. School (Rozenstr.) 10.30 11.30; Filalethes (Havik) 23 uur; Kapel Zon en Schild 11.4512.45 uur. Chr. School (v. Effenlaan) 1011.15 uur; Zonnebloemstraat (O.L. School) 10.3011.30 uur; Joan. v. Dieststraat (Chr. School) 10.1511.15 uur. Westhill-kinder- oiensten (Bergkwartier); 6—8 jaar 10.30, Heinsiuslaan 1; 911 jaar 10.3011.30 uur Utrechtseweg 106. HOOGLAND, vm. 10 uur ds. Jellema. Baay (Amersfoort). Vertegenwoor- LEUSDEN vm. 10 uur de heer diger Egypte-Zending. Boekbespreking „Het witte huis in 't groen", een mooie titel voor een mooi boek over een mooi en bovendien vrijwel ieder interesserend onderwerp. Ds. A. L Broer, doopsgezind predi kant te Hilversum, fijnzinnig litera tor tevens, schreef dit boekje en hij behandelt er het paleis te Soestdijk in. het landschap rondom het paleis en de aangrenzende gebieden van Gooi- en Eemland. De heer J. K v. Loon. voorzitter der oudheidkundi ge Kamer te Baarn voegde er een historische beschouwing over Baarn aan toe en burgemeester Mr. F. J. van Beeck Calkoen schreef een in leiding. Ds Broer moge het ons vergeven, maar voor wij aan zijn tekst begon nen hebben wij eerst heel lang het boek alleen maar zitten „bekijken", d w.z. wij hebben zitten .plaatjes kij ken". Want nog afgezien van de prachtige band en stofomslag is dit boek een juweeltje van uilvoering door de zeldzaam mooie foto's van Jaap Doeser. die het bevat, foto's van het paleis, uitwendig en inwen dig. van het koninklijk gezin, van het landschapsschoon, een oud kerk je. een oude boerderij; men raakt er haast niet op uitgekeken. Maar dan komt toch ook ds. Broer aan zijn trek en wij moeten al gauw toegeven, dat zijn verhaal niet voor de prachtige foto's onderdoet. Hij vertelt niet over het koninklijk ge zin, maar wel over het „witte huis", dat het bewoont, „een lustoord in een lustoord" noemt hij het en over dat indrukwekkende landschap, wijd in de omtrek. Eemland en Gooi, Soest. Baarn. de Vuurse, Eemnes. tot Spakenburg toe. Ieder, die houdt van dit prachtige land, wordt mee gesleept door dit verhaal en men zal het later met hernieuwde vreug de herlezen. Dit boek, een lust voor het oog en een sieraad voor de boe kenkast, werd uitgegeven door A. G. Schoonderbeek te Laren, die er alle eer mee inlegt. Soest Schakers verloren Het derde team van de Soester Schaakclub verloor van Bussum IV met 82. Voor Soest won J. Hoek Remise speelden F. Borcherding en S. de Zoete. Voor de wedstrijd van Soest I verwijzen w\j naar de be richten onder Amersfoort. Kerstnachtdienst Oude Kerk A.s. Maandagavond te 8 uur wordt in de Oude Kerk de generale repetitie gehouden voor de Kerst nachtdienst op 24 December a.s. Gemeenteleden en buitenkerke lijken kunnen en mogen deze repe titie mede maken als vooroefening voor de samenzang. Waslijn leeg gestolen Een bewoner van de Julianalaan te Soest deed bij de politie aangif te, dat in de avonduren een partij wasgoed van de di-ooglijn in zijn tuin was gestolen. Burgerlijke Stand SOEST. Geboren: Rita Theo dora, d. v. K. F. F. de Liefde en Th v. Driest; Karei, z. v. R. Wes- terveld en H. S. C. Verwoerd; Bart, z. v. H. Muijlaert en A. Meurs: Ellen Madeleine Eleonora, a v. W. J. Groenendijk en S. J. v. C-enderen; Hendricus Petrus, z. v. N J. Westhof en A. W.. Sleeking; Gerrigje Wesschna, d. v. C. Ver mont en M. H. Hasselbach; Klaas Marinus, z. v. J. M. van Daal en C. A. F. v. d. Mersch: Antonia An na Maria. d. v. B. W. J. Smeeing en A. A. Dijkman; Margaretha Eli sabeth Maria. d. v. P. J. Hooij- mans en G M. F. Kins; Jan, z. v. J. v. Veenendaal en G. v. Steeg. Ondertrouwd- L. G. H. Mulder en A. Toledo; J. J. M. Sieberg en G. E. Werkhoven; P. H. Schaafsma en J. W. Hart. Getrouwd: G. Soeterik en J. Th. Pol; H. M. Peeters en M. C. Gel derman; J. Th. Weusthof en A. C. v. Leuveren. Overleden; F. J. v. d. Biesen, 84 j. geh. m. H. Puister: C. M. Corne- lissen, 69 j. wdr. v. A. R. J. Kreek; H. O. Pieper. 63 j. geh. m. A. Ba- kema; E. B. Wijnbergen, 59 j. geh. m W. J. M. v. Stokrom. f •ifultind Medische dienst Zondag neemt dr. W. Klaaren- beek, tel. K 3495-210. de medische dienst waar voor Hoogland, Hoog landerveen en Hoevelaken. Predikbeurten Ned. Herv. Kerk. Den Ham. 10 u. ds. O. S. Jellema. Voetbalprogramma Hoewel het Hoogland niet geluk te R.K.V.U.V. er onder te houden moet ze zeker in staat zijn van Soester Boys te winnen. In Soest behaalde Hoogland een 50 over winning op deze club. Hooglander veen ontvangt het sterke Renswou- de en zal wel geen kans zien de gasten de voet dwars te zetten. Hoevelaken Medische Zondagsdienst Voor a.s. Zondag wordt de artsendlenst alleen voor spoedgevallen waargenomen door dr. F. W. Klaarenbcek, telef. 210. Gunning bouw van café-restaurant Het bouwen van een café-restaurant aan het kruispunt Hoevelaken, onder ar chitect J. H. Blom te Amersfoort. Is ge- Rund aan het aannemersbedrijf W. van Deuveren te Hoevelaken. Predikbeurten Zaterdag 18 Dec.: Geref. Gem., geb. „Bouwlust" 7 uur ds. van den Berg van Utrecht. Zondag 19 Dec. 14.30 uur ds. van den Berg van Utrecht. Woensdag 22 Dcc. 19 uur ds. Fraanje van Barneveld. Ned. Herv. Kerk. Zondag 19 Dec. 9.30 en 14.30 uur ds. J. van Amstel. DISTRIBUTIENIEUWS Met ingang van 20 Dec. Is het distri butiekantoor voor het publiek alleen ge opend op Donderdagen des voormiddags. Raadsvergadering Hoevelaken Vrijdagavond kwam de gemeenteraad van Hoevelaken in openbare vergade ring bpecn. Afwezig met kennisgeving was de heer W. Schelck P. v d. A.). Een voorstel tot vaststelling van een regeling tot het toekennen van een vergoeding in verplaatsingskosten voor liet gemeente- en openbaar lager on derwijspersoneel werd zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Tot tech nisch ambtenaar mede belast met het bouw- en woningtoezicht benoemde de raad de heer Leusink te Barneveld. De heer Leusink zal 1 Jan. In dienst treden De nieuwe functionaris zal elke Woensdag zitting houden ln het ge meentehuis van 9—12 uur. Vervol gens vond de aanbieding gemeente begroting dienstjaar 1949 plaats Tijdens de rondvraag vroeg de heer Van Putten of er in 1949 4 of 10 hulzen gebouwd mogen worden. Voorzitter antwoordde vier met een inhoud ieder van 260 mT Er is een mogelijkheid dat dit aantai vehoogd zal kunnen worden. De heer Van Putten vroeg naar de grond die overblijft bij het bouwen bij Wittenberg. Voorzitter: Hiervoor is nog geen bepaalde bestemming, de ruimte zal misschien gebruikt kunnen worden als kinderspeelplaats. De heer Timmermans wilde graag weten of de politieverordening, al Is vastgesteld De voorzitter zei dat er gemeenten zijn die al meer dan 2 Jaar wachten op een beslissing van Gede puteerde Staten Aan het slot dankte dc voorzitter de raad voor de prettige samenwer king in 1948 en wenste de leden een Crettig Kerstfeest. Wethouder Roem- urg dankte namen de Raad. Dat vlees toch Door de rijkspolitie werd een Amers- foorter aangehouden De man had 2'b pond vlees bij zich afkomstig van clan destiene slachting. Het vlees werd ln beslag genomen terwijl proces-verbaal werd opgemaakt. Kiesvereniging „Daniël" De kiesvereniging „Daniël" van de S.G.P. te Hoevelaken organiseert Dins dag 28 Dcc. in het Verenigingsgebouw een openbare vergadering, waarbij de heer A. de Redelijkheid te Ouderkerk a/d IJsel zal spreken over het onder werp „De macht van het communisme". Aanvang half acht. StoutenbuTg. Gunstige beroting voor 1949 Door Burgemeester en Wethou ders der gemeente Stoutenburg is heden het ontwerp van de gemeen te-begroting voor 1949 aan de raad ter inzage aangeboden. Uit deze begroting blijkt dat de belasting-uitkeringen en de uitke ringen uit het gemeente-fonds voor dat jaar naar verwachting zeer bevredigend zullen zijn, zodat een sluitende begroting kon worden samengesteld. Zeer belangrijk is het dat de sub sidies aan het Groene- en Groen- Witte-Kruis aanmerkelijk verhoogd zullen worden, terwijl de restanten der gewone geldleningen geheel af gelost zullen kunnen worden. De financiële vooruitzichten dezer ge meente kunnen derhalve met voor zichtig optimisme, gunstig ge noemd worden. IF nndenbera Jaarfeest van jonge landbouwers Donderdagavond werd in de so ciëteit het jaarfeest gevierd van „Nut en Genoegen", een v afdeling van de Bond van Plattelandsvrou wen en „De Toekomst", een afde ling van de Bond van jonge Land bouwers. Jhr. W. H. de Beaufort, ere-voorzitter van „De Toekomst" opende deze bijeenkomst, 't Ver heugde spreker zeer, dat „De Toe komst" voortdurend groeide en thans ongeveer 80 leden telde. Met genoegen constateerde de heer De Beaufort, dat de meisjes zich hadden aangesloten bij de Bond van Plattelandsvrouwen. Hij hoopte, dat de nieuwe landbouw- huishoudschool spoedig zou verrij zen, want dan zouden zeker nog meer meisjes van dal onderwijs ge bruik maken. Dit zou ook het le dental van de afdeling zeker doen stijgen. Hierna volgden de jaarverslagen van secretarissen en penningmees ters der verenigingen Dit was geen dorre opsomming van feiten en cij fers. Men had het in een aardige vorm gegoten, waarbij ernst en luim elkaar afwisselden. Verschillende zusterafdelingen hadden afgevaardigden gezonden, die hun beste wensen aan de feest vierende verenigingen overbrach ten. Een inleiding van mej. J. v. Ree- nen en een van de heer J. E. v. Woudenberg werden met de groot ste belangstelling gevolgd. Voor de pauze werd nog een to neelstukje opgevoerd: „Je moet haar op je tanden hebben". De speelsters vertolkten haar rollen uitstekend. Vooral het dienstmeisje komt hiervoor bijzon ere lof toe. In de pauze werd ;en verloting gehouden, waarvoor veel animo bestond. Na de pauze werd een toneel stuk opgevoerd, „Boeienstrijd" ge heten. Hierin worden de grot» moeilijkheden geschetst van de kleine boer in een crisistijd. De verschillende spelers waren voor de hun toebedeelde rol uitstekend geschikt, zodat iedereen sterk on der de indruk kwam van dit keu rige spel. De zaal was tot de laatste plaats bezet en allen hebben volop geno ten van alles, wat door de beide verenigingen werd gepresteerd, 't Was een mooie avond. Raadsvergadering De burgemeester der gemeente Woudenberg roept de leden van de gemeenteraad op tot het bijwonen van een vergadering ten gemeente huize op Dinsdag 21 Dec. a.s., om 14.30 uur. Agenda: 1. Notulen van de ver gadering van 23 Nov. 1948; 2. Inge komen stukken; 3. Woningbureau 1949; 4. Behandeling van de begro ting voor het dienstjaar 1949. Kerstwijdingsavond Woensdag 22 December, 's avonds 7 30 u. wordt in Eben Haëzer een kerstwijdingsavond gehouden. De meditatie geschiedt door ds. B. C. Koolhaas van Maarn. De zang staat onder leiding van de heer C. Gei tenbeek. aan het orgel de heer A. van Veen. Zanguitvoering De zangvereniging „Wouden berg" hoopt Donderdag 23 Decem ber in de zaal van „De Schans" een kerstuitvoering te geven. Burgerlijke Stand WOUDENBERG. Geboren: Jannetje Agnes d. v. W. v. Egdom en A. W. van Delft; Marrigje Aar- jaantje, d v. A. J. Rijlaarsdam en M. Verhoek; Cornelis, z. v. A. van Gent en J. v. Rhee, Parklaan 338. Overleden; Hendrik van den Broek echtg. van N. Jansen, 72 j.; Aart Kleinveld. wed. van A. van Ingen, 75 jMaria Jetten, echtg. J. de Biee, 70 j. Predikbeurten Zondag 19 Dec. 1948: Ned. Herv. kerk. v.m. 9.30 u. en nm. 6.30 u. ds P. Bouw Medische dienst Deze dienst wordt Zondag voo Woudenberg, Maarsbergen s Maarn waargenomen door dr. I G. v. d. Hoek te Woudenberg. Gevonden voorwerpen Gevonden: 1 kinderhandschgn en e^n leesboek. Inlichtingen )ij de Rijkspolitie. MODELLEN GERRIT JANSEN Langestraat 18 Pf. JAN GERRITSEN Kortestraat 81. Nijkerk wenst zijn cliëntele een voorspoedig 1°40 Uw wensen bij de Jaarwisseling, welke U wilt doen uitgaan naar ver- wanten, vrienden, kennissen en zakenrelaties, kunt U overbrengen door middel van een annonce in het oudejaarsnummer van het SNOUCKAERTLAAN 7 - AMERSFOORT - TELEFOON 6235 De groeiende krant, met een uitstekende naam Deze advertenties, waarvoor een minimum hoogte geldt van 10 mm (te gen 10 cent per mm) zullen zoveel mogelijk plaatsgewijze worden ge rubriceerd. Geeft s.v.p. nu reeds Uw advertentie op; de plaatsruimte is beperkt. U kunt onderstaand formulier ingevuld en ondertekend aan ons toezenden Verzoeke onderstaande nieuwjaarswens in het oudejaarsnummer van het Dagblad voor Amersfoort op te nemen, ter grootte vanmm. Hoogachtend, (Handtekening) Voor het zeer grote aantal gelukwensen bij mijn terug keer moet ik U tot mijn spijt langs deze weg bedan ken voor Uw medeleven. De datum van praktijkher vatting zal door mij langs deze weg worden bekend gemaakt. L. G. LE ROI. Gedipl. Spraaklerares. Spraakgebrek, stemvorming. liplezen. Spreekuur: i POLIKLINIEK LICHTENBERG Woensdag van 4.30—5.30 uur Dagelijks aan huis UTRECHTSEWEG 82. Tel. 5359. Ten behoeve van het Departement van Scheepvaart te Batavia kunnen worden uitgezonden: JONGERE SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGEN in het bezit van diploma A.M., E.M., V.D. of diploma A Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten tot kamer 125. Ministerie Overzeese Gebiedsdelen, Binnenhof 7. Den Haag KOLENKITTEN, zwart gelakt KINDERSCHAATSEN, NU 3.45 speciale aanbieding 4.35 De bekende zaak in het Soesterkwartier Cw^ voor iedere huisvrouw $lu ))if{ O. SOESTERWEG 99 TELEFOON 3797 (ÜMI |({^})|({=))|f{^})|({s})(({^})|((^ Snouckaertlaan no. 7 MIJ TE ABONNEREN OP HET Tot nu toe behielp ik mij, maar nu weet ik, dat alleen ,,'t Dagblad" actueel binnen- en buiten lands nieuws geeft. Endan die sport! „EEN FIJNE KRANT" Uitknippen en met 2 cents postzegel verzenden aan de administratie van het „DAGBLAD VOOR AMERSFOORT". Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Ondergetekende wenst zich te abonneren op het DAGBLAD VOOR AMERSFOORT met ingang van Betaling per week a 32 cent/kwartaal h f 4.15 (Doorhalen wat niet verlangd wordt) Naam: Straat: Woonplaats: Handtekening - ---- -nnrArji EEN NIEUWE VLAGGETJES De beschrijving van deze bremeek en van nog 23 «ndere moderne breiitekeo leunt U vinden in onze brochure "24 Breiateken". tang doorbladeren is onnodig U vindt onmiddellijk de gewenste steek mee een zeer duideli)ke uitleg en foto ervan. Om deze interessante bro chure te ontvangen, behoeft U slechts een BRIEFKAART (geen brief) met vermelding van Uw naam en adres te zenden aan de i i SUISSES WOLFABRIEKEN, afdeling 25S4 TILBURG. Op de aJrtszydt plakt U, behalve het gewone port-, vier postzegels van 10 ets. voor de de van de brochure HUWELIJK Buiten haar medeweten, zoek ik voor mijn zuster, knappe blonde, sportieve verschijning, huiselijk, le venslustig, degelijk karak ter. een passende levens partner, tot 45 jaar. Zij heeft me steeds bijgestaan in huishouding en praktijk en is mede daardoor niet gemakkelijk in de gelegen heid geweest om kennis te maken met jonge mensen. -Br. M. A. 4433 Adv. Bur. ReAlta. Westersingel 24. Groningen. Ned. Herv. Inrichtingen v. Zenuw- en Gesteszieken te Amersfoort vragen LEERLING-VERPLEGEMJEN van Chr. beg., (ongeh. m. en vr.) ter opleding voor bet B-diploma Sal. ƒ1020.tot 1195.j. onder aftrek van 520.voor k. en 3 weken vacantie p. j. Voor eerste aansch. v. uniformkl. wordt gezorgd Sollicitaties aan de Geneesheer-Directeur RIET VOOR BOUWDOELEINDEN te koop gevraagd door Duitse firma Spoedige offerte vóór 30 December a.s te zenden aa Fa M Steinle. Unterbergstrasse 23. München (Dts! Een pracht collectie varkensleren vliegtuigkoffers, reistassen, attache-cases boxcalfs oefen en diplomaten- mappen enz. Over een paar weken verwachten~~wij Weense damestassen en lederwaren. Kalverstraat 86-90 hoek Burgerweeshuis Amsterdam

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4