DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Beslissing tot militaire actie genomen na veel innerlijke strijd Kamer vrijwel unaniem accoord met verklaring van de regering Er bleef geen andere weg open om vrijheid recht en veiligheid te garanderen Het B.I.O. in staatsblad afgekondigd Veiligheidsraad Woensdag opnieuw bijeen Het verloop van de militaire operaties in Indonesië REGERINGSVERKLARING OVER INDONESIË Geruststellend en nuchter „Republiek bleek onmachtig" Jhr. v. d. Goes v. Naters (PvdA) hoopt op samenwerking met constructieve republikeinse elementen Scherp Amerikaans oordeel over Nederlands optreden West-Java niet in interimregering Dinsdag 21 December 1948 Achtste jaargang, No. 1205 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- prijs 32 cent p w of 4..5 p kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. Maandagmiddag om vier uur heeft minister-president dr W. D r e e s namen" de regering in de Tweede Kamer een verklaring afgelegd over de gebeurtenissen in Indonesië. Dr. Drees legde er de nadruk op, dat pas na lange overweging eli veel innerlijke strijd tot de militaire actie is besloten. De regering is zich dan ook ten volle bewust van de ernst der beslissing. Deze was echter, naar de minister-presi dent vaststelde, noodzakelijk om eindelijk voor alle Indonesische volkeren vrijheid, recht, orde en veiligheid te garanderen, om langs verantwoorde wegen een rechts orde op te bouwen, die culmineren zal in de souvereine Verenigde Staten van In donesië, in gelijkwaardig deelgenootschap met het Koninkrijk. Er bleef de regering geen andere keus meer over dan deze mili taire actie, tenzij Nederland Indonesië eenvoudig aan zichzelf overliet en er van afzag voorwaarden te helpen scheppen voor een ontwikkeling in vrijheid, met waarborgen voor recht, orde en veiligheid. Ging Nederland hiertoe over, dan zou spoedig over geheel Indonesië een chaotische toestand te verwachten zijn, die op de duur vermoedelijk op een dictatuur zou uitlopen, zei dr. Drees. De regering betreurt het diep. dat er weer mensenlevens in de waagschaal worden gesteld en zij geeft er zich rekenschap van. wat zij vraagt van onze jonge mannen, die reeds zo lang in Indo nesië op post hebben gestaan. Zij is er echter zeker van. dat de Nederlandse soldaten de motieven voor het regeringsbesluit zul len verstaan. T")E regeringsverklaring inzake de actie in Indonesië is een geruststellend, een nuchter zowel als een gevoelig stuk. Het is ge voelig daar het duidelijk laat zien, dat de regering haar besluit met tegenzin heelt genomen. Wij betoogden het al eerder, het heeft alle ministers een ernstige inner lijke strijd gekost; zonder van een tegenstelling in de boezem van de regering te willen spreken, moeten we toch zeggen, dat het vooral aan de minister-president, de socialist dr. Drees en de zakenman dr. Stikker, de realist, veel moeite heelt gekost dit be sluit te nemen. Dat de regering het toch over de beslissing eens werd. bewijst dat het niet anders kon. En daarom ontbreekt in de regeringsverklaring de gevoelige toon niet. De regering neemt ge lukkig niet het vechtjassen-stand punt In. Nuchter Is de regeringsverkla ring, daar zij zich aan de feiten houdt en de moeilijkheden, die de toekomst kan brengen, niet ver bloemt en evenmin verheelt, dat het buitenland ons standpunt niet terstond z<# begrijpen. Geruststellend achten wij haar, omdat de regering vasthoudt aan het doel langs verantwoorde we gen een rechtsorde op te bouwen, die leidt naar de souvereine sta ten van Indonesië, in gelijkwaar dig deelgenootschap met het ko ninkrijk. Juist om de vrijheid van Indonesië te waarborgen moet de regering handelen gelijk zij doet. Zij wil volle ernst blijven maken met de verwezenlijking van het vrijheidsstreven der Indonesiërs. *7 OALS de gehele regering staat achter het besluit de politiële actie te voeren, zo staat zij achter deze verklaring. Ook dat achten wij een blijk van nuchterheid en een geruststelling. Want dit houdt in, dat de meerderheid van ons volk daarachter staat, dat de vier grote politieke partijen, wel ke In de regering zijn vertegen woordigd, het zo willen en niet anders. Het is goed hierop de nadruk te leggen. Overheersing, koloniaal bewind, exploitatie van de Indo nesische massa wil de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk niet. Wat het wel wil ls een democratische rechtsstaat, een souverein Indonesië, dat ln moder ne vorm de band met Nederland in stand wil houden en dit wil doen uit vrije wil en uit eigen, dus wederzijds belang. DE regering staat nu voor de moeilijke taak de buitenwe reld te overtuigen van haar goe de wil. Deze buitenwereld acht geweld een gcedkope oplossing en dat is zij in de regel ook. Ook bij vele Nederlanders zal de vraag blijven bestaan: had het niet anders gekund? Voor onze regering is de weg. die zij geko zen heeft, de moeilijkste oplossing. Dat zij die slechts na veel strijd gekozen heeft, bewijst dit en is een blijk van moed. Het past elke Nederlander de regering bij de vervulling van die taak te steunen, een steun, die ook wel eens uit critiek zal kun nen bestaan. De regeringsverklaring ls ook een programma. Niemand blljve ln gebreke de regering te helpen dit programma te verwerkelijken. West-Europa zal mogelijk dit jaar een witte Kerstmis hebben. Het Franse nationale meteorologi sche instituut voorspelt sneeuw en droog, koud weer en voor Parijs een matige Noord-Oostelijke wind, terwijl het Britse ministerie van luchtvaart verklaarde dat heden in Engeland ..een lichte natte sneeuw val" waarschijnlijk was. Weerbericht OVERWEGEND DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Voor het Noorden van het land: overwe gend droog weer met tijdelijke opklaringen. Zwakke tol matige wind tussen Noord en Oost. 's Nachts plaat selijk lichte vorst, overdag temperatuur enkele graden boven het vriespunt. Voor het zuiden van het land: meest zwaar bewolkt of nevelig, maar over wegend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. Lichte vorst tot temperatuur om het vries punt. 22 December: Zon op 8 46, onder 16.31 Maan op onder 12.42. Wij laten hieronder de verkla ring. die dr. Drees aflegde, in haar geheel volgen: Nu ik namens de regering een verklaring heb af te leggen over de gebeurtenissen in Indonesië, moge ik beginnen met een herinnering aan hetgeen in de regeringsverkla ring van 12 Augustus van dit jaar over het Indonesische probleem werd gezegd. Vastgesteld werd dat Nederland zich verbonden had mede te werken tot het scheppen van nieuwe staatkundige verhou dingen, waarbij zullen worden ge vormd de vrije en souvereine Ver enigde Staten van Indonesië, in een hechte en duurzame unie gelijk waardig verbonden met het Ko ninkrijk der Nederlanden. Het vertrouwen werd uitgespro ken, dat overeenstemming zou worden bereikt met vertegenwoor digers van de gebieden buiten de Republiek over de instelling in overgangstijd van een waarlijk In donesische federale interim-rege ring en vervolgens ten opzichte van de inrichting der Verenigde Staten van Indonesië en de vor ming der Unie. Daarentegen werd de verhouding tot de Republiek te leurstellend genoemd, zowel omdat uitwerking van de overeenstem ming, die op de „Renville" was verkregen, tot nog toe niet kon worden verwezenlijkt als omdat de schendingen van het bestand toe namen. Echter werd verklaard: „Voor een herstel van de staatkun dige en economische eenheid in Indo nesië. voor het herleven van de wel vaart. voor het scheppen van een rechtsorde, die waarborgen biedt voor allen, ls het van groot belang, dat de Republiek op korte termijn haar plaats inneemt in de Verenigde Sta ten van Indonesië, die bezig zijn zich te vormen". Aan het einde van de passus over de Republiek werd opnieuw uitgesproken, „dat Nederland ten volle bereid is zijn woord gestand te doen. maar ditzelfde verwacht en verlangt van de weder partij." Tenslotte werd gezegd: „De regering vertrouwt, dat de Sta- ten-Generaal zullen willen mede werken tot een zeer snelle afdoening ln tweede lezing van de grondwets herziening, die voltooiing van de op gang zijnde ontwikkeling mogelijk moet maken, cn daarna tot een spoe dige behandeling van een wetsont werp tot instelling van een federale interim-regering in Indonesië." Geconstateerd mag worden, dat de regering heeft gehandeld overeenkom stig hetgeen zij ln uitzicht stelde, en dat zij dc gevraagde medewerking der Staten-Generaal in ruime mate heeft verkregen. Grondwetsherziening De grondwetsherziening is tot stand gekomen en heeft de zekerheid gege ven. dat Nederland zal medewerken tot het scheppen van de souvereine Ver enigde Staten van Indonesië. Overeen stemming met vertegenwoordigers der niet-republikeinse gebieden over de instelling van een federale interim-re gering werd verkregen, en de Staten- Generaal hebben de regering een mach tiging verleend, die het mogelijk maak te de ontworpen regeling by Koninklijk Besluit met spoed vast te stellen, waar bij tevens nog de gelegenheid zou be staan in overleg met dc Republiek tot wijzigingen te komen. De regering heeft voorts door daden doen blijken hoe zij hechtte ook aan het verkrijgen van de medewerking der Republiek. Dc minister van Buiten landse Zaken is naar Indonesië gegaan om in besprekingen met de vice-presi dent der Republiek te onderzoeken of overeenstemming mogelijk zou zijn. en toen dat niet uitgesloten werd geacht, zijn de ministers van Overzeese Ge biedsdelen en van Buitenlandse Zaken en oud-minister N e h e r. gedelegeerde van het opperbestuur, verdere bespre kingen gaan voeren, eerst op republi keins gebied, daarna in Batavia. Helaas werd het gehoopte resul taat niet bereikt Wat uiteindelijk als standpunt der Republiek ter kennis van de delegatie werd ge bracht sloot integendeel, naar haar oordcel en dat der regering, het verkrijgen van overeenstemming uit. Ik treed thans niet in een gedetail leerd onderzoek van de vraag welke verschillen er bestaan tussen het aide- mémoire. dat dc heer H a 11 a aan mi nister Stikker overhandigde en het geen hij in zijn laatste gesprek met onze delegatie ln Batavia mededeelde. Het staat vast. dat het bekend worden van zijn aide-mémoire in de Republiek, zowel in sommige politieke partijen, als vooral ook in het reoublitc nr-» leger beroering had gewekt, en dat druk op de republikeinse regering werd ultge- I oefend om een onverzoenlijke houding 1 aan te nemen. Vast staat evenzeer, dat hét standpunt, tenslotte ingenomen door de republikeinse regering, in strijd was met de Renville-overcenkomst. en tot onaanvaardbare verhoudingen zou heb ben moeten lelden. Steeds bestandsschendingen Bovendien werd geen enkele positieve maatregel in uitzicht gesteld om een einde te maken aan de gewelddadige bestandsschendingen, wat dezerzijds was voorop gesteld als eerste voorwaar de om met vrucht politieke besprekin gen te kunnen hervatten. Van Juli j.l. af-zijn duizenden repu blikeinse militairen, die na de Renville- ovcreenkomst waren teruggetrokken uit de onder Nederlandse contrftle stnandc gebieden, gewapend teruggekeerd. Dit geschiedde, zoals uit tal van ln onze handen gevallen orders Is gebleken, ln opdracht van republikeinse comman danten. en met het doel om rust en orde in deze gebieden te verstoren en inzon derheid de Indonesische bestuursambte naren te terroriseren. Zoals in het reeds gepubliceerde re- geringscommunlqué ls medegedeeld, zijn bijna 300 van deze Indonesiërs, waar onder vele dessa-hoofden. vermoord, terwijl tal van anderen werden gewond of ontvoerd. Van republikeinse zijde werd het voorgesteld alsof dit spontane daden van dc bevolking zouden zijn. Uit overstelpend feitenmateriaal reu ter bekend, dat er ln werkelijkheid sprake was van een stelselmatige actie, geleid van republikeins gebied uit. Dc republikeinse legercommandant, gene raal Soedirman, heeft zelf ln ge heime orders opdracht gegeven de Infil traties te intensiveren. In dit verband is opmerkelijk het grote verschil in aantal bestandsschen- dingen op Java en Sumatra. De bevol king van Sumatra heeft eer dan die van Java de reputatie strijdlustig te zijn. Daar is echter niet op grote schaal tot Infiltratie overgegaan. Het gevolg was. dat b.v. in de week van 1 tot en met 7 December op Sumatra slechts 16 be- standsschcnd'ngen cn incidenten voor kwamen. tegen 2.91 op Java. Het aantal gevallen is. behoudens enige verminde ring ln de tijd toon minister Stikker i in Indonesië was. vrijwel van week tot week toegenomen Dat naar aanleiding van de Nederlandse protesten president Soekarno en vice-president H a t t a voor de radio tegen bestandsschendin gen hebben gewaarschuwd, heeft niet het minste verschil gemaakt. Republiek onmachtig Tot medewerking aan effectieve maatregelen, als van Nederlandse kant voorgesteld, waarbij gevraagd werd op dezelfde wijze als in Januari na de Renvllle-overecnkomst ge schiedde. de gcifijlr.'cfde o 'cnti- eenheden te ontwapenen cn terug te voeren, is dc Republiek niet be reid of ln staat geweest. Onder deze omstandigheden kan ook met worden verwacht, dat het moge lijk zou zijn voorlopig de federale ge bieden onder een intcrimregering enerzijds, cn de Republiek anderzijds, vreedzaam naast elkanr te doen be staan en af te wachten of zij elkaar tenslotte zouden kunnen vinden. De Republiek ging reeds bij voorbaat tegen die gedachte in met alle mid delen van agitatorische druk cn feite lijke bedreiging. Tegen 1 Januari werden hlciiwe grote acties voorbereid. De Nederlandse regering slond daarom vopr ver reikende beslissingen. Op 11 December gaf zij te kennen, dat zij. gezien deze ontwikkeling, zeer tot haar leedwezen ln verdere besprekingen geen heil zag. cn hel besluit Inzake hel bewind in Indonesië ln overgangs tijd zou afkondigen zonder verder overleg met de Republiek Daarin lag reeds de mogelijkheid opgesloten, dat tegen de republikeinse actie met machtsmiddelen zou moeien worden opgetreden. Een ogenblik scheen het denkbaar, dat daarin nog verandering zou komen door een hr»e» van vice-president H a 11 a. waarin hij op een aantal punten nadere verkla ringen gaf, die aan Nederlandse" be zwaren tegemoet schenen tc komen. Het kabinet heeft zich over de door deze brief geschapen toestand diep gaand beraden. Enerzijds scheen het niet verantwoord de betoonde tegemoet koming te negeren. Anderzijds was de brief van de vice-president HATTA uitdrukkelijk gekwalificeerd als „per soonlijk. onofficieel, en vertrouwelijk", zodat onzeker bleef wat de Republiek als geheel tenslotte bereid zou zijn te doen. Op meer dan één punt van be lang werd bovendien een -voorbehoud gemaakt, dot de eigenlijke bedoeling onzeker deed zijn En eindelijk kwam er geen woord In voor over pogingen om de bcstandsschendingen te doen eindigen. Al-Indonesisch congres Bovendien waren er tal van uitingen van republikeinse zijde, die lijnrecht Ingingen tegen wat de lieer HATTA ln uitzicht stelde, terwijl tegen Kerst mis een al-Indoneslsch congres ln DJogja werd voorbereid op grondslag van dc verklaring van 17 Augustus 1915. d.w.z. van een heersen der Republiek over geheel Indonesië. Dit alles wekte twijfel aan nog bestaande mogelijk heden. (Vervolg op pag. 4) In Staatsblad no. I 544 van Maandag is afgekon digd het Koninklijk Be sluit van 14 December 1948, houdende voorlopi ge regeling van het Bewind in Indonesië. In een met spoed bijeengeroepen zitting van dc Tweede Kamer heeft de minister-presidentdr. W. Drees, Maandagmiddag namens de rege ring een verklaring afgelegd over Indonesië. De minister-presidentdr. IV. Drees, komt bij het Tweede Kamer-gebouw aan. Zes arbeiders gedood Vrachtauto gegrepen door een trein Zes Deventer arbeiders zijn heden morgen gedood, toen de vrachtauto, waarin zij werden vervoerd, op de on bewaakte overweg tussen Deventer cn Diepenveen door een trein werd ge grepen en totaal vernield. Vele van hun collega's zijn zwaar gewond. In de avondvergadering van de Tweede Kamer, die tc ruim acht uur aanving hebben de woordvoerders van de onderschei dene fracties hun visie gegeven op de verklaring der regering ten aanzien van Indonesië. Hierbij bleek, dat de gehele Kamer, met uitzondering uiteraard van de communisten, zich achter de regering schaarde. Sprekende in ironische zin. meende professor Romme (K.V.P.), dat de republiek in ieder geval deze eer toekwam, dat zij stelselmatig de vestiging der nieuwe rechtsorde in Indonesië heeft gesaboteerd. De aanvoerder van dc Kamer fractie der P.v.d.A., de heer van der Goes van Naters hoopte dat voldoende aandacht zou worden geschonken aan de internationale voorlichting omtrent de oorzaken en motieven van deze actie. Ook bepleitte hij spoedige inschakeling van de constructieve elementen in de republiek bij de opbouw der Verenigde Staten van Indonesië De sprekers voor de Volkspartij voor Vrijheid en.. Democratie, de De Veiligheidsraad is Maandagochtend in speciale zitting bijeengekomen ter behandeling van de Indonesische kwestie. Door het ontbreken van het vereiste quorum is de Raad echter tot Woensdagochtend verdaagd. Van links naar rechts de heren F. van Langenhoven, voorzitter van de Veiligheidsraad, in gesprek met A. Pelt en de Indonesische gedelegeerde Palar. Anti-Revolutionnaire Staatspartij, do Christelijk Historische Unie en Katholieke Nationale Partij, res pectievelijk de heren Vonk, Schou ten, Tilanus en Weiter stemden van harte in met het regeringsbesluit doch betreurden slechts, dat hiertoe niet reeds veèl eerder was overge gaan. Dit zou volgens hen ons en de volkeren van Indonesië veel leed hebben bespaard. De communistische heer de Groot verklaarde dat ln de Nederlandse politieke samenleving zijn party de enige is met een zuiver geweten. Minister Sassen'beantwoordde de sprekers. Omstreeks te midder nacht ging de Kante, uiteen. De eerste spreker tijdens de debatten is de heer Romme (KVP). HIJ herin nert eraan, dat hij ruim een jaar ge leden gesproken heeft over een onver hoopte actie, als waartoe de regering thans heeft besloten, omdat haar geen andere keuze overbleef. Dat was naar aanleiding van de regeringsverklaring van 23 September 1947. Voor de doorvoering van de Llng- gadjati-politiek is dit lang geen on gunstig jaar geweest, aldus spreker, en hij wijst op de grondwetsherziening, waardoor de gedachten van vrijheid en onafhankelijkheid samen met Indonesië, zijn verankerd. De voltooiing van het werk stuit helaas af op de republiek, zodat de toestand andermaal onhoudbaar ls ge worden. Aan de leiders komt de twijfel achtige eer toe consequent de ver wezenlijking van de nieuwe rechts orde getraineerd, gesaboteerd en op alle denkbare wijzen doorkruist te hebben. Thans ls de houding van dc katho lieke fractie dezelfde als ruim een jaar geleden. Naar geen windstreek is zij af geweken Andermaal steunt zij dc re gering. die aanvaardt, wat haar verant woordelijkheid voorschrijft, de actie bij het ontbreken van een kcuze-moge- UJkhcid. In de regeringsverklaring ls samenge vat waarom een keuze-mogelijkheid kwam te ontbreken. Heeft dc regering het materiaal inzake De Veiligheidsraad, die Maandagmorgen om half elf bijeen kwam om. op verzoek van de gedelegeerde van Amerika, dr. Jessup, zich te beraden over de nieuw geschapen situatie in Indonesië, heeft zijn vergadering, na enige voor bereidende discussie over procedure-kwesties moeten ver dagen tot Woensdag aanstaande. De gedelegeerden van de Sowjet Unie en de Oekraine wareh niet in staat tijdig aan wezig te zijn en hadden telegrafisch om uitstel verzocht. Vermoedelijk echter, zo meldt een speciale verslaggever van het A.N.P. te Parijs, zal de reso lutie zich stellen op de grond slag van het zesde en het zeven de hoofdstuk van het Handvest der Verenigde Naties. Deze hebben respectievelijk betrek king op de ..vreedzame regeling van geschillen" en ..bedreiging van de vrede." Dit laatste hoofdstuk voorziet in de toepas sing van economische sancties. De Amerikaan, dr. Jessup, die zich tegen uitstel verzette, zeide, dat de Amerikaanse regering zeer bezorgd is over de gebeurtenissen in Indonesië. Hij meende, dat de Nederland se regering woordbreuk had ge pleegd tegenover de Commissie van Goede Diensten. De ontwik keling in de eerst komende dagen, ja zelfs uren, maakte een uiterste uigentie noodzakelijk. Hij drong erop aan Dinsdag op nieuw bijeen te komen. Na een discussie, welke een uur in beslag nam, en waaraan werd deelgenomen door Engeland, Frankrijk, China en Syrië, stelde de voorzitter vr.n de Raad, de Belg Fernand van Langenhove de eerst volgende bijeenkomst vast op Koortsachtige haast Hoe koortsachtig de Ameri kaanse delegatie te Parijs werkt om een einde te maken aan de vijandelijkheden in Indonesië, blijkt uit een United Press be richt: de Amerikanen hebben Jacob Malik, de Russische ver tegenwoordiger in de Veilig heidsraad, aangeboden om met een Amerikaans vliegtuig uit het geblokkeerde Berlijn te vliegen, om de extra zitting van de Vei ligheidsraad, die morgenochtena moet worden gehouden, door gang te kunnen laten vinden. Woensdag aanstaande. In de tus senliggende tijd zal de Veiligheids raad trachten nadere inlichtingen te verkrijgen van de UNO-waarne- mers in Indonesië. De voorzitter heeft in dit verband een telegram gezonden naar de Nederlandse re gering met het verzoek om facili teiten, opdat de leden van de Commissie van Goede Diensten, van wie een zich te Batavia be vindt en de beide anderen in Ka- lioerang, weer bij elkaar kunnen komen. (Aan dit verzoek heeft de Neder landse regering inmiddels voldaan. Red.) De Amerikaanse delegatie bij de Veiligheidsraad werkt aan een re solutie. waarin het Nederlandse optreden in Indonesië wordt ver oordeeld. Bijzonderheden omtrent de inhoud van dit document ont breken nog. bcstnndsschcndlnRori stelselmatig verzameld, vraagt spreker? Hij voegt daaraan toe dc vraag of het zal wor den gepubliceerd. De souvcreinltdt ln overgangstijd op zich telf ziet prof. Romme niet als het belangrijkste. Het is een middel om te komen tot een souvereine rechtstaat. Er moet een stelsel heersen, waarin geen enkele deelstaat of de republiek overheerst. De republiek wil nu over heersen. Daarom acht spr. de actie noodzakelijk. Met genoegen heeft hij gezien, dat ln artikel 67 van het BIO-öeslult voorbe houd ls gemaakt voor de Kroon om voorzieningen tc treffen voor dc gebie den. welke bil het tot stnndkomen ge controleerd worden door de republiek. Elk clement van dwang en elke schijn van dwang moet bij dc federale opbouw uitgesloten zijn. Met dc regering is spr. het eens. dat de stap niet aanstonds algemeen zal worden begrepen; het ls goed daaraan uiting te geven. Tenslotte sprak de heer Romme de bede uit. dat God de jeugd die thans ln Indlö staat, het klaro bewustzijn van haar grootse taak zal schenken. De heer Dc Groot (CPN) als tweede spreker, maakt er bezwaar te gen. dat overal ln het gebouw politie bewaking aanwezig ls. De voorzitter protesteert tegen deze crltick op zijn beleid. De heer De Groot zijn rede ver volgende. beklaagt zich vervolgens cr over, dat het volk pas is ingelicht, na dat de actie ol zes uur aan de gang Het bombarderen van open ste den ls niet ln overeenstemming met het Nederlandse karakter. In 1940 waarschuwden de Duitsers nog eerst dat Rotterdam gebombardeerd zou worden. Nu zijn aanvallen ge daan op mtlllocncn weerlozen. De heer De Groot gaat de motieven na. welke de regering tot haar optreden hebben geleid HIJ betoogt, dat Neder land het bestand heeft geschonden. Het enige punt. waarin do verklaring helder Is. ls de passage, waar de regertng- Drccs zich op een lijn stelt met do Griekse rcgering-Tsnldorls. Dc democraten In Nederland moeten waken tegen de mogelijkheid, dat dc „Griekse politiek ln Indonesië wordt overgebracht naar ons land. ^Spreker vraagt zich af'hoe dc meer derheid (Ier Kamer zich thans zal rechtvaardigen tegenover de kiezéra, want zij breken bet hun gegeven woord. HIJ van oordeel, dat de meerder heid van bet volk niet achter dc be slissing dor regering staat. Hij wenst dc Kamer zich te doen uit spreken. waartoe hij een motie in dient. waarin er bij de regering op aan gedrongen wordt dc Nederlandse strijd krachten ln Indonesië opdracht te ge ven onverwijld het vuren tc staken. Dc Partij van de Arbeid, aldus be toogt hij. gaat dc weg op. welke Mus solini na de eerste wereldoorlog ging, dc weg van het fascisme. De heer De Groot betoogt, dat de communisten tn dc Kamer cn het land de enigen zijn, wier geweten zuiver ls. Hl; kondigt aan dat zij zullen door strijden tot allen terug zijn uit Indo nesië cn hij verklaart, dat dc slacht- otfers van de fascistische oorlog ge wroken zullen worden. (Vervolg op pag. 4) Strijdkrachtenprogramma" wordt nu door radio Djogja uitgezonden Vlucht van Soekarno's lijfwacht verhinderd Het Nederlandse hoofdkwartier te Batavia maakte gisteravond bekend dat S o 1 o k op Midden Sumatra. 25 km. ten Zuiden van het Singkarak- meer door Nederlandse troepen is bezet- Nederlandse mariniers, die Zon dag op de Noordkust van Java aan land gingen, hebben de buitenwij ken van T j e p o e de stad der olie raffinaderijen, bereikt. Nederlandse tronen bezetten ver der Toeren, 24 km ten Zuidoosten van Malang. Tjepoe ligt 35 mijl ten Zuidwesten van de Noord-Javaanse haven Toeban. waar Nederlandse mariniers de vorige dag om midder nacht een landing uitvoerden. Censuur De Nederlandse autoriteiten heb ben gisteravond bekend gemaakt dat „geen militaire inlichtingen, anders dan de inlichtingen vervat in de of ficieel vrijgegeven communiqué's verzonden kunnen worden". De Nederlandse troepen op Suma tra. die van Padang oprukken naar Boekit Tirtggi (Fort de Koek) heb ben bijna een derde van de weg af gelegd. Zij trekken langs het Sing- karak meer en hebben nog 75 km. voor de boeg. Enige berichten over de bezetting van Djogja behalve de leger-com- muniqué's komen nu over Radio Djogja. de zender van de strijdkrach ten-radio. welke door de lucht was aangevoerd en op het vliegveld van Magoewo is opgesteld. Reeds Zon dagnacht te 1130 uur was de zender in de aether. In de uitzendingen van dit station wordt gezegd, dat het op het vlieg veld van Magoewo Maandag reeds aanzienlijk minder druk was dan Zondag. Thans landen slechts vlieg tuigen, welke voorraden aanvoeren en verschillende hoge militairen aan boord hebben, die zich van de toe stand op de hoogte komen stellen Soekarno's paleis te Djogja werd na geringe tegenstand bezet. Zes le den van Soekarno's lijfwacht tracht ten met een auto te vluchten, doch de bestuurder van de auto werd doodgeschoten, waarna de auto te gen een muur botste De eerste Ne derlandse parachutisten, die op het vliegveld van Magoewo landden, vonden de republikeinse bezetting gevlucht. In de gebouwen stonden de porties rijst nog op tafel Intus sen heeft de dienst voor welzljnsver- zorging op het vliegveld reeds een cantine ingericht. „Tidah tahoe" De bevolking is kalm en gereser veerd. doch indien een Nedeilandse militair naar de weg vraagt, krijgt hij gewoonlijk ten antwoord „Tidah tahoe" dat weet ik niet». Een van de parachutisten bleef bij de sprong uit het vliegtuig met zijn valscherm aan het toestel hoken. doch de vlieger wist hem veilig aan de grond te zetten. De deelstaat West-Java (Pasoen- dan) heeft gisteren medegedeeld dat zij niet zal deelnemen aan de formatie van een interim-regering in Indonesië. Dit besluit is geno men in Bandoeng, clc hoofdstad van deze staat en zou reeds geval len zijn op Zaterdagmorgen, 24 uur voor het begin van cté Nederlandse militaire actie. Gisteravond is in West-Java een kabinetscrisis ont staan na het aftreden van premier Ariil Poeradircdja. In Nederlandse kringen le Bata via toont men zich niet verrast over dit besluit noch over de situ atie in Oost-Indonesië, waar pre mier Anak Agoeng gisteren even eens zijn ontslag heeft genomen. Men verklaarde: „Wij hebben met deze mogelijkheden rekening ge houden". Tot dusver heeft' slechts één fe deral e deelstaat zijn steun aan de militaire actie toegezegd. Dit is de staat Sumatra's Oostkust. Dc Indonesische vertegenwoordi ger in Australië, dr. Oesman heeft te Cauberra gezegd: „Het aftreden van de eerste ministers en regerin gen van West-Java en Oost-Indone- sië zijn duidelijke aanwijzingen, dat de Nederlanders door hun onfor tuinlijke actie de volkeren van In donesië hebben verenigd. De C. v. G. D. is nog niet uit Ka- lioerang teruggekeerd en bij het secretariaat le Batavia is niet be kend, of de commissie naar Bata via zal terugkeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1