DAGBLAD VOOR AMERSFOORT HET FEEST GAAT DOOR Dr. Drees: Wij mochten eenvoudig niet langer aarzelen Veiligheidsraad zal vermoedelijk vandaag beslissing nemen De kaarsjes gaan branden JVeer strijd in Palestina Kerstrede van Koningin „De actie kost minder mensenlevens dan het bestand" Rusland vindt Amerikaans foorstel te slap en zal een nieuwe resolutie indienen Zal Nederland Raadsbesluit negeren? Brabantse rovers gearresteerd Vrijdag 24 December 1948 Achtste jaargang, No. 1208 Opgericht door de Stichting -..Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.i5 p. kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TDE BOORDER. In een exclusief interview met Reuter's correspondent te 's-Gravenhage heeft de Neder landse minister-president, dr. W. Drees, verklaard, dat inter nationale bemiddeling in gener lei vorm ooit de verwarde toe stand in Indonesië kan doen be ëindigen. Dr. Drees vertelde de corres pondent „van een menselijk standpunt uit", zoals hjj het uitdrukte, hoo pijnlijk het hem had getroffen en hoe bezorgd hü er over dat de zaak van Nederland in de wereld nog zo verkeerd begrepen werd. „Wij zijn een geduldig volk," al-' dus de minister-president, „en het moet zeker zeer onwaarschijnlijk ge acht worden, dat een klein vrede- en vrijheidlievend volk zich in een koloniale oorlog zou storten om zijn voormalig gezag op te leggen aan een volk, dat voor zijn eigen vrij heid strijdt. Nederland heeft tijdens de Duitse bezetting zo zwaar gele den, dat het ondenkbaar is, dat de Nederlanders met deze actie zouden zijn begonnen, indien zij niet op recht en eerlijk meenden, dat zij niet langer konden aarzelen." „Met ontwapenende eerlijk heid," aldus Reuter's correspon dent. „verzocht dr Drees mij vervolgens vragen te stellen, die tot verheldering van de hui dige toestand zouden kunnen leiden." Geen andere tveg De eerste vraag van de correspon dent luidde: „Wat was precies de oorzaak, dat u van mening was, dat geen andere weg gekozen kon wor den?" Antwoord: „Ik vraag in alle ernst wat zouden Engeland, de V.S. of de Sowjet-Unie gedaan hebben in - de situatie, waarin wij werden ge steld? Zouden zij zich onttrokken hebben aan hun verantwoordelijk heid in hun kwaliteit van verant woordelijke souvereine mogend heid?" „De wereld schijnt niet te besef fen", aldus dr. Droes, „dat wjj ln 1947 eenmaal en in 1948 tweemaal met een republikeinse minister-pre sident tot overeenstemming kwa men, doch dat de repiftlikeinen ln al deze gevallen verwierpen, waar overeenstemming over was be reikt." Volgens dr. Drees bltjkt uit de hou ding van de republiek, die het plan tot vorming van een regering in Indonesië ln overgangstijd op 1 Januari 1949 zelfs als ecö vijandelijk gebaar beschouwt, dat het voor de twee delen Indonesië onmogelijk is met elkaar in vrede te leven. Na vermeld te hebben, dat het aantal bestandsschendingen steeds toenam, zei de minister-president: „Konden wij dat laten voortduren? Wfl waren zelfs van mening, dat hier door internationale bemiddeling geen eind aan gemaakt kon worden. Na het zenden van de delegatie der Nederlandse regering werd het nog dui delijker. dat geen politieke overeen stemming mogelijk was, vooral daar Soekarno ln dit critiekc stadium be sloot naar India te gaan. Zo begonnen wij onze actie cn het verlies van mensenlevens ten gevolge van deze Nederlandse ope ratie schijnt al minder tc zullen zijn dan het door de republikeinen tijdens het bestand veroorzaakte." Daarna werd de minister de vraag gesteld: „Hoe vat u uw Internationale ver antwoordelijkheid op in Zuid-Oost - Azië?" Minister Drees antwoordde, dat Ne derland in dit stadium verantwoorde lijk was voor het scheppen van voor waarden voor vrijheid en welvaart van Indonesië. „De federale niet-republikelnse gebieden hebben reeds veel in deze richting bijgedragen. Dit jaar bij voorbeeld hebben zij voor een waar de van ongeveer 700.000 000 gulden aan goederen geëxporteerd waar aan veel behoefte bestaat. In de republikeinse gebieden staan de zaken echter heel slecht, zo ver volgde dr. Drees. Zij hebben alle vor men van agrarische vooruitgang ver onachtzaamd. Zells de normale werk zaamheden waren door de binnenlandse strubbelingen verminderd. Israel beëindigt het UNO-bestand Israël heeft Donderdag de Vere nigde Naties gewaarschuwd, dat het zich het recht voorbehoudt om iedere actie te ondernemen, welke het verkiest, omdat Egypte gewei gerd heeft het verzoek van de Ver. Naties in te willigen om Joods- Arabische wapenstilstands bespre kingen te openen. Deze waarschuwing was vervat in een brief aan generaal William Riley, hoofd van de UNO-bestands- commissie in Tel Aviv. In de brief werd gezegd, dat Israël in de afgelopen veertien dagen „met zorg gezien had de steeds verslechterende vooruitzich ten voor een vrede met Egypte." Volgens het hoofdkwartier van de wapenstilstandscommissie heb ben land», zee- en luchtstrijd krachten van Israël een aanval op Egyptische sleutel-posities in de Zuidelijke Negeb ontketend. Een woordvoerder van het ge noemde hoofdkwartier deelde mede dat de aanval reeds Woensdag werd ingezet en Donderdag nog de gehele dag voortduurde. In de Joodse pers wordt van of ficiële zijde verklaard, dat de hoop op een spoedige regeling met Transjordanië ook zeer gering is geworden. Daarom was het van groot be lang, dat de economische hulpbron nen van het republikeinse gebied geïncorporeerd werden in het po tentieel van Indonesië als een ge heel, voor het welzijn van het volk van Indonesië in de eerste plaats, doch eveneens voor de behoeften van de wereld in het algemeen, die nog steeds worstelt op de weg naar economisch herstel. Vervolgens werd dr. Drees de vraag gesteld hoe dit te rijmen viel met het tijdelijke verlies, dat zou worden geleden door het stopzet ten van de Marshall-hulp aan Indo nesië. „De Marshall-hulp," antwoordde de minister-president, „heeft voor zover zij was bedoeld als steun aan het econo mische herstel van Indonesië, ertoe bij gedragen de doeleinden, welke ik zo juist heb aangegeven, te bevorderen. Daarom betreur ik het te vernemen, dat deze bijdrage voor het huidige tijds gewricht is stopgezet." „Hierdoor." waarschuwde dr. Drees, „zal het normale productieproces, dat in de niet-republikeinse gebieden we derom voortgang heeft en dat niet wordt beïnvloed door hetgeen thans in de republiek gebeurt, belemmerd wor den." Herstel Dr. Drees verklaarde vervolgens, dat Indonesië ln de meeste niet-republi keinse gebieden hard aan het werk was. ten Tlnde wederom zijn productie-capa citeit van voor de oorlog tc bereiken. Indonesië leverde voor de oorlog aan de wereld-markten 91 pet. van alle ki nine, 86 pet. van de peper. 72 pet. van de kapok. 37 pet. van dc rubber, 33 pet. van de vezelstoffen, 27 pet. van de copra. 24 pet. van de plantaardige oliën, 17 pet. van de thee cn 11 pet. van de tin. „In het belang van Indoneslë's welzijn," verklaarde dr. Drees op warme toon, „moest een eind wor den gemaakt aan het proces van vernietiging. Niettemin zou ik er de nadruk op willen leggen, dat dc republikeinse gebieden in een vrije Indonesische federatie een gelijk waardige plaats met de andere deel staten zullen kunnen innemen en dat zy in staat zullen worden gesteld een waarlijk opbouwende taak te vervullen, wij trachten thans de voorwaarden hiervoor te scheppen." Het antwoord van de minister-presi dent op de vraag welke de volgende Nederlandse stap ls. wanneer de hui dige actie is voltooid en dc „terroristi sche benden" zijn opgeruimd, was even gedetailleerd cn openlijk als zijn ant woorden op de andere vragen. „Wij zullen." verklaarde hij. „de me dewerking van alle Indonesiërs in het republikeinse gebied, die bereid zijn een opbouwend aandeel te vervullen by de verwezenlijking van het grondprincipe van een vrye Indonesische federatie, welkom heten. Zodra een vrye meningsuiting mo gelijk is. zullen wij in staat zyn te be oordelen. welke de kansen zyn om de volledige hulp te verkrygen van dc verantwoordelijke cn van constructieve denkbeelden bezielde republikeinse po litieke leiders, teneinde dc Indonesi sche federale structuur, welke reeds zo zorgvuldig is voorbereid te voltooien." „Wanneer deze Indonesische federatie eenmaal tot stand is gekomen." besloot de Nederlandse minister-president. ..zal de volgende cn laatste stap zijn. dat door haar en Nederland de Nederlands- Indonesische Unie zullen worden ge vormd. waarin Indonesië een gelijk- waardig deelgenoot zal zijn. waaraan de souvereine macht zal worden over gedragen. welke het wenst te bezit ten." Koningin Juliana is voor nemens op Zaterdag 25 December, des middags om 13 uur, over beide zenders een Kerstrede uit te spre ken. Nederlandse regering geeft opheldering Een zegsman van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken zei dat de Nederlandse regering een nota heeft gebonden aan ver- I scheidene regeringen waarin dè Nederlandse houding ten aanzien van Indonesië wordt uiteengezet. Dc kansen van dc Amerikaanse resolutie, die staking van het vuren cn terugtrekking van de troepen eist, waren vanmorgen nog niet tc voor spellen. By dc voortgezette behandeling van het Indonesische probleem in dc Veiligheidsraad hebben gistermiddag nog Syrië, India cn dc S o w j e t-L' n i e hun standpunten in deze kwestie laten horen, standpunten die met elkaar gemeen hadden dat zij alle dc Nederlandse militaire actie veroordeelden. In de ochtendzitting had ook China zich reeds aangesloten bü het Amerikaanse voorstel en Australië had daar nog een amende ment aan toegevoegd, dat vrijlating van de geïnterneerde republikeinse president cn zijn ministers beoogde, een amendement dat later door Syrië (omdat dit land wèl Ud van dc Raad is. anders dan Australië), formeel werd ingediend. Ook India wenste vrijlating van Soekarno. Sjahrir, Hatta cn dc anderen. Gedeeltelijke boycot door Ceylon O oh Pakistan overweegt maatregelen Ceylon heeft Nederland officieel op de hoogte gesteld van de boycot op Ne» dcrland|e schepen en vliegtuigen, die troepen of wapens vervoeren voor ge bruik tegen de Republiek. „Het bericht, dat dc Nederlandse re gering de „politionele actie" ln Indone sië heeft hervat, is rpet grote bezorgd heid ontvangen en hét ls de plicht van dc regering van Ceylon de Nederland se regering uitdrukking te geven van haar zeer grote ongerustheid ten aan zien van de betreurenswaardige gevol gen. welke deze actie waarschgnlijk in Zuid-Oost-Azië zal hebben", aldus do regering van Ceylon. De minister van buitenlandse zaken van Pakistan heeft tc Karatsji ver klaard. dat „als de Nederlandse mili taire actie m Indonesië niet spoedig een keef neemt, de regering van Pakistan stappen zal ondernemen om uiting te geven aan haar veroordeling van de ge welddaad, jegens het Indonesische volk begaan". Voor Rusland sprak Jacob Ma- lik. Hij hield een redevoering die een requisitoir tegen Nederland leek cn betoogde hierin, dat de Ameri kaanse resolutie Nederland niet dui delijk genoeg veroordeelde. Immers, zo zei Malik, in dit voorstel was sprake van terugtrekken der troe pen van beide partijen. maar het was alléén Nederland dat zijn troe pen had doen opmarchercif. Malik, die uitvoerig de voorgeschiedenis van dc huidige gebeurtenissen na ging. eiste, dat uitdrukkelijk moest worden vastgesteld, dat Nederland de aanvaller was. omdat het in de Amerikaanse resolutie net leek of de Veiligheidsraad niet wist, wie de aggressie was begonnen. Dc resolutie die Malik aankondig de. kwam hierop neer: Dc Neder landse regering moet haar troepen terugtrekken tot achter dc demarca tielijn cn dc Veiligheidsraad moet dc aggressie en dc actie van dc Ne derlanders zowel ais de betrekkin gen tussen dc beldo landen bestude ren. Daartoe moet een commissie van elf leden (alle leden van dc Veiligheidsraad) worden gevormd. De Amerikaanse resolutie zou door Rusland niet worden gesteund: Malik zou zich van stemming ont houden. Ook dc Philippijncn hebben gistermiddag hun oordeel in de In donesische kwestie nog doen horen, bij monde van Carlos Romulo. Ook deze voormalige kolonie van Ame rika, die na de Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid kreeg, ver oordeelde de Nederlandse actie in Indonesië uiteraard scherp cn steun de de Amerikaanse resolutie, met het Australische amendement, over de vrijlating der gevangen leiders. Wat doen Engeland en Frankrijk Wat er vandaag zou gaan gebeu ren, leek gisteren al vrij zeker: er kwam een bericht van Ass Press, volgens hetwelk Engeland, Frankrijk en België een ge matigder resolutie zouden indienen, die alleen een staken van het vuren zou eisen en geen terugtrekking van de troepen. Later werd echter weer vernomen, dat de Engelse gedele geerde (dat is Maberley Denning, een Britse Zuidoost-Azie expert, die hiervoor speciaal naar Parijs geko men is) zijn standpunt nog niet had bepaald. Nog later kwam er uit Pa rijs een bericht vap het Franse pers bureau AFP: Engeland en Canada zouden zich toch aansluiten bij de Amerikaanse resolutie. Dit bericht is echter nog niet bevestigd en dc juistheid ervan zal tijdens de zit ting van vandaag moeten blijken Mocht het juist zijn, dan zou het ontwerp van Amerika reeds over zes stemmen beschikken. Een ze vende stem (van Argentinië) zou dan de doorslag kunnen geven. De houding van Frankrijk dat als grote mogendheid het recht van veto heeft cn dus door een tegenstem al les kan tegenhouden, stond" echter vanmorgen ook nog niet vast. T 7 ERWONDERT u niet, als gc, nu dc kerstdagen V naderen, zult horen en zult lezen, dat het dit jaar eigenlijk geen tijd is om kerstfeest te vieren. Dat is al meer dan negentienhonderd jaar gezegd en het is elk jaar toch weer. kerstmis geworden, elk jaar slaan er weer de kerstbomen in de huizen; sieren de kinderen hen op, zingen jongen en ouden dc gewijde liederen; elk jaar weer worden dc tafels bijzonderlijk toebereid en zet men zich opgewekt aan de feestdis. In de jaren der ver drukking was het geen lijd om kerstfeest te vieren en men heeft het toch gedaan. Dit jaar, nu menig gezin grote zorgen kent; nu nadenkende mensen zich zorgen maken over Indonesië, over Rusland, over China, over Amerika, ook nu is het, naar men zeggen zal, geen tijd om kerstfeest te vieren. Ge doet het toch; en ge hebt gelijk Het moet voor hen, die het ons vertellen, toch wel een hopeloze taak zijn, het telken jare Ie hei halen: de tijden zijn er niet naar om kerstfeest te vieren, tenzij ge het zo en zo vicit; tenzij ge het op deze of gene wijze doet, in die of die gezindheidEn het is voor hen, die dit horen zeggen, maar zich niet laten gezeggen, een rustig gevoel, dat hetzelfde al eeuwenlang in allerlei toonaarden en vele talen is gezegd, cn toch te weleii: „Het feest gaat door." Het feest gaat door in honderden vormen. In ziekenhuizen zal het doorgaan, in kerken, in wonin gen, in kazernes en in restaurants, overal gaat het kerst feest door. Hier zal men menen het in de rechte stem ming te doen, omdat hel de gezindheid is van dc ge loofsgemeenschap; daar zal men menen een echt feest te vieren, omdat het zoveel gcschcidencn eens bij elkaar heeft gebracht; elders zal men gewagen van een goede kerststemming, omdat dc maaltijd zo copieus was en ginds is een tere snaar geraakt, toen de glazen even bleven rusten en men een kerstlied zong. Maar altijd is het eender: het feest gaat door en trekt zich niets aan van 'vermaningen over de ernstige tijden, die eigenlijk zo'n feest niet toelaten. Het kerstfeest gaat door en bekommert zich niet om onze-vermaningen en gezindheden. Het is een wonderlijke situatie. Elk feest lijkt men te kunnen uitstellen, omdat de tijden er niet naar zijn. maar het kerstfeest uitstellen is ondenkbaar. Zodra er in het duister van einde December ergens een lichtje op flakkert is het er; en hoe donker liet wereld-duister ook moge zijn, het lichtje van kerstfeest schijnt er altijd doorheen. Het kerstfeest gaal altijd door, ondanks alle bezwaren van wie ook. Zou de reden van deze tweeslachtigheid het kan eigenlijk niet en het gebeurt tóch deze kunnen zijn. dat we eigenlijk leven in twee werelden tegelijkTwee werelden, die in elkaar geschoven zijn, elkaar nu eens dichter naderen, dan weer verder uiteengeschoven lijken Twee werelden, zo met elkaar verstrengeld, dat we zc nauwelijks van elkaar kunnen onderscheidenTwee we relden, die van hei gewone alledaagse leven en die van het kerstfeestf De ene wereld: die waarin we ons bekommeren over het lot van landen cn volkeren, die van onze eigen maal schappelijke moeiten, de wereld van eten cn drinken karig of copieus die van haat en strijd, van politiek cn machtswellust, die van overvloed in liet ene en van schrijnende armoede in het andere land en het andere huis. - De andere wereld: die van kerstfeest, van de dagen, waarin alles wordt samengetrokken op één punt. Op hel kerstfeest wordt hc^ iedereen, waar ook op aarde en in welke omstandigheid ook. weer eens gezegd: die gewone, dagelijkse wereld zit ingeschoven in die andere wereld, ge kunt het in de gewone wereld nog zo bont maken, maar de wereld van kerstfeest kunt ge niet breken; zi; onttrekt zich aan uw invloed en macht, 'ook aan uw zorgen en verdriet. Zij is er, of ge wilt of niet. Hel kerstfeest gaat dóór. Wie wil kaU haar altijd zien. We lazen er iets van in de krant, toen een zangeres vertelde, dat zij alleen bleef zingen, omdat zij gehoord had er anderen gelukkig mee te maken. Wij zagen er iets van op de film Ditteeen mensenkind"; meer nog dan in het meisje zagen wij het in de stiefvader, de vcclbegrijpende, de trouwe, de veel vergevende „hrengenslachter"die zijn vrouw, de moor denares en zijn stiefdochter, die een bastaard is,, en een bastaard zal baren, omgeeft met een zo tedere liefde dathet kerstfeest wordt. Daar, waar gc trouw ziel onder de mensen, waar ge offers ziet brengen, waar ge liefde ziet betonen, waar ge iemand dc ander geluk ziet geven, daar ziet ge de uercld-van-kerstmis, even oplichten, als een kaarsje aan een kerstboom. Ge kunt ze nauwelijks meer uiteenhou den, die ineengeschoven werelden. Behalve op Kerst feest. Dan is hel verschil er opeens cn geen krot, geen villa, geen kazerne, geen restaurant kan er zich aan ont trekken. Dan is het feest er en dan manifesteert die andere, met dc gewone verstrengelde wereld, zich voor iedereen. Het feest gaat door en spot met alle vermaningen. Zoals m Bclhlclieni dc komst van het kind doorging, of schoon er geen plaats was cn de gewone wereld hel geenszins begeerde. Sinds dit kind, als teken van de andere wereld, nj de onze is verschenen, is het kerst feest geweest, cn kunnen er geen trouw en geen liefde, geen offers en geen Mededogen meer betoond worden Han dank zij dit kind. De wereld van dit kind is voor goed met dc onze verweven. Het is een wonderlijke speelsheid, dat door-gaande leest in dc wereld van China, Rusland, Amerika, Indo nesië, dat inschuiven van die wereld van het kind in de onze, het feest van het allesbeheersende kind. Dc oud-Nederlandse dichter die schreef: Ach, hoe tere is de Here, Die 't al draagt in zijne hand. Heeft hij met op de simpelst verheven wijze vertolkt, icaarom het kerstfeest, het wonder van het kind, dat met zijn wereld de onze is binnengedrongen en haar draagt, altijd en overal door-gaat? Dal kind is er en, gelukkig cn wonderlijk, we krijgen het met ons praten cn preken, ons zorgen en sloven, ons feest en ons maal, niet meer weg. Het feest gaat dóór. Sp. „Nederland zal vermoedelijk elko resolutie van do Veiligheidsraad, dlo het terugtrekken van do Neder landse en Indonesische strijdkrach ten op do stellingen van do be- standsovercenkomst van Januari 1948 behelst, naast zich neerleg gen", aldus heeft dr. II. J. Fr I c- (I c r I c y, chef van do politieke afdeling van het Nederlandse mi nisterie van Overzeese Gebiedsdelen te New York tijdens een perscon ferentie verklaard. Volgens dr. Frlcdericy, zo meldt Reuter, zou het terugtrekken van dc troepen uit do door do nieuwe politionele actio verworven posities tot chaos leiden. Met de feestdagen nog geen sinaasappelen De op dc onlangs aangewezen bon te verstrekken sinaasappelen zullen nog enige tyd op zich laten wachten. Hoewel Nederland reeds enige tlld ge leden tot aankoop van sinaasappelen ln het buitenland was overgegaan, zullen deze vruchten eerst ln het begin van het volgend jaar succosslevclUk binnen komen. Sla-olie niet op de vet-keuzebon? Naar het vakblad „Dc Kruide nier" verneemt zal dc sla-olie nog niet ln begin Januari op dc keuze- bon voor spUsvcttcn worden ge bracht. Dit schijnt het gevolg to zijn van dc actie, die dc olie-indus trie voert tegen deze bon-toewij zing. Geen wit bloem meer voor het publiek Room in voorjaar vrij? Wit bloem zal niet meer beschik baar zijn voor hel publick, doch al leen het z.g. rcgcringsblocm. Voor het z.g. verpakte tarwebloem A zijn nieuwe prijzen vastgesteld, nl. f 0J22, f 0.19 en f 0.15 per pakje van resp. 500, -100 en 300 gram. Er is meermalen dc verwachting uitgesproken dat tegen Kerstmis de room vrijgegeven zou worden. Het schijnt echter, dat hierover in amb telijke kringen geen eenstemmig heid bestaat, zodat het waarschijn lijk wei tot het voorjaar zal duren voordat de room vrij komt. Beide berichten lazen wij in „Dc Kruidenier". Prijs van pindakaas Naast potjes pindakaas, waarvan dc maximumconsumcntenprys f 0 90 per potje van ongeveer 37o gram netto ls. komt thans losse pindakaas ln de han del, waarvoor een prijs van 0.24 per 100 gram is vastgesteld. I>e laatste twee jaar zijn ver scheidene grote roofovervallen ge pleegd in vele Brabantse steden en dorpen, o.a. in Oistcrwijk, Ber- kelEnschpt. prucnen, Vcghel, Dongen, Tilburg, llclvoirt, Hilva- renbeek, Waspik, Loon op Zand, Gilse-Rijcn enz. Tien daders van deze overvallen zijn thans door sa menwerkende politie-corpscn gear resteerd. De twee hoofddaders heeft men nog niet kunnen vatten. Gemaskerde overval op boerenleenbank Woensdagavond hebben twee ge maskerde mannen gewapend met stenguns cn revolvers een overval gepleegd op de Boerenleenbank to Emmercompascuum. Tegen tien uur hoorde de heer Visser, de kantoorhouder van de bai\k. lawaai achter het huis. Op hetzelfde moment werd do deur opengegooid en traden twee gemas kerde personen binnen, die de beide mannen met wapens bedreigden en de heer Visser dwongen de brand- kast open te maken. Een bedrag van 23 000.werd ontvreemd. De- inbrekers zijn bij deze roofoverval nogal haastig te werk gegaan, daar er zich nog grotere bedragen ln de brandkast bevonden. De politie heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld, hetgeen tot nu toe geen resultaat opleverde. SNEEUW IN BERLIJN Sneeuw heeft vandaag een dun wit kleed op de Beriynse ruïnes gelegd cn dc luchtbrug kon tljdeiyk niet functlon- neren. Weerbericht TEMPERATUUR OM HET VRIESPUNT Weersverwachting, geldig tot VrUdag- avond. Overdrijvende wolken- maar overwegend weer cn plaatselijk r mist. Meest zwakke wind tussen Noord en Oost. In dc kuststroken van het Noor- s den van het land lichte dool tot temperatuur om het vriespunt. Elders ln het land in de ochtend lichte vorst cn ln de middag tempera tuur om het vriespunt. 25 December: Zon op 8.48. onder 16 33: Maan op 3 03. onder 13.21. 26 December: Zon op 8 48, onder 16.33 Maan op 4.28. onder 13 38. 27 December: Zon op 8 48, onder 16.34; Maan op 5.53, onder 13.59.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1