DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Veiligheidsraad eist onmiddellijke vrijlating van Soekarno c.s. Engeland eist „staakt het vuren" in Palestina Bekwame la bora tori um-assisten te Industrie van de Ruhr onder internationale controle Nog heden antwoord van Nederland verwacht op hernieuwde eis Consuls te Batavia moeten rapport uitbrengen BONNENLIJ ST .Woensdag 29 December 1948 Achtste jaargang, No. 1211 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De Veiligheidsraad heeft gisteren Nederland bevolen, de repu blikeinse president, ir. Soekarno en zijn ministers, binnen 24 uur in vrijheid te stellen. Voorts heeft de raad aan de consulaire vertegenwoordigers te Batavia (dat zijn die van de V.S.. Enge land. Frankrijk, China en België) verzocht, de raad volledig in te lichten over de toestand in de republiek Indonesië. Dit rapport moet omvatten het verslag over de uitvoering van de orders tot staken van het vuren en de toestand in de onder militaire bezet ting staande gebieden en die, waaruit de strijdkrachten kunnen worden teruggetrokken. Het bevel tot vrijlating van ir. Soekarno en de zijnen was ver vat in een Chinese resolutie, die met 8 stemmen vóór en 3 ont houdingen werd aangenomen. Het consulaire rapport werd ge vraagd in een resolutie die door Columbia werd ingediend. Negen stemmen vóór en twee onthoudingen was hier het resul taat. Engeland, Frankrijk en België ont hielden zich van stemming over het Chinese voorstel. Dr. Van Royen. de Nederlandse vertegenwoordiger, had namelijk om uitstel gevraagd, omdat hij nog niet over berichten van zijn regering beschikte. Engeland wilde dit verzoek steunen en stemde der halve niet. Frankrijk en Belgie ont houden zich nog steeds van stem ming omdat zij de competentiekwes tie van de Veiligheidsraad als nog niet uitgemaakt beschouwen. Verder echter stemden alle acht andere le den (Amerika. Rusland, China, Syrië. Columbia, de Oekraïne, Cana da en Argentinië) voor deze resolu tie. Bij het Columbiaanse voorstel schaarde zich ook Engeland aan de zijde der voorstemmer-; alleen Rus land en de Oekraïne onthielden zich, omdat zij het voorstel ..ineffectief' achtten. Het laat zich aanzien dat het van daag de belangrijkste dag wordt. Mr. Van Royen heeft gezegd dat hij hoopte Woensdag in staat te zullen zijn in naam van de Nederlandse re gering een verklaring af te leggen inzake de uitvoering van de resolu tie van Vrijdag, een verklaring die Dinsdag nog niet kon worden gege ven aangezien het consult tussen Den Haag en Batavia nog gaande was. Dinsdag werd te verstaan gegeven, dat de verdere houding van de Raad zal afhangen van de mate waarin Nederland zal willen voldoen aan de eisen, die door de Raad zijn gesteld Wanneer in de zitting van Maandag al gebleken was. dat de leidende de legaties genegen waren Nederland tijd te laten voor het geven van zijn antwoord, (temeer daar dit ant woord ook door diplomatieke kana len kon vloeien) dan kon dit. zoals thans in de wandelgangen van Ame rikaanse zijde werd te verstaan ge geven, slechts een verandering van toon in de beoordeling van dé Ne derlandse actie betekenen, geenszins echter een essentiële wijziging. In het debat van drie uur, dat de Raad Dinsdagmiddag aan de kwestie wijd de, kon zelfs van deze verandering van toon niet veel meer bemerkt worden. De door China opnieuw ge formuleerde eis tot onmiddellijke vrijlating van de gevangen genomen voornaamste republikeinse leiders kon zelfs de op hoger niveau liggen de Amerikaans-Sowjetrussische te genstellingen overwinnen. Voor het eerst tijdens het Indonesisch debat stemden Amerikanen en Sowjets voor de zelfde resolutie. Buiten Frankrijk en België, voor wie het vraagstuk der competentie blijft overheersen, onthield alleen de Britse vertegenwoordiger zijn stem aan dit voorstel op grond van het feit, dat hij geen instructies van zijn regering had ontvangen. Van Neder land is thans geëist dat het binnen 24 uren, dus eventueel nog tijdens de zitting van Woensdagmiddag, zal berichen dat Soekarno c.s. zijn vrij gelaten. De tweede resolutie, die werd aangenomen met slechts twee stemmen tegen, wenst de oude con sulaire commissie weer ten tonele te voeren. De consuls van de vijf in de Raad vertegenwoordigde landen zou den een rapport moeten schrijven, dat de raad bij de komende waarde ring van de gebeurtenissen tot "lei draad zou moeten dienen. Scheepvaart op IJselmeer lag gisteren stil Schelllngwoude. 28 Dec. De vaart op het IJselmeer lag gisteren vrijwel stil. Van Amsterdam ls de Zwolse boot niet meer vertrokken, maar van Kam pen ls gistermorgen om 11 uur de Zwol. se boot afgevaren teramen met een an- dei motorschip. De beide boten waren gisteren nog niet in Amsterdam binnen gelopen. 1 e booldienst LemmerAmsterdam over het iJscltneer is gestaakt. De „Jan Nieveen" is met veel vertraging gis termorgen de haven van Lemmer bin nengelopen De haven van Lemmer is ijsvrij en de havenlichten branden. De Hunzeboot vertrok gistermorgen van Lemmer, maar keerde later terug. Directie Staatsmijnen t jt vijf personen uitgebreid De regering zal in verband met het heengaan van de heer J Mous als directeur der staatsmijnen het directo rium van de staatsmijnen uitbreiden en het getal der directieleden van drie op vfjf brengen. Naast dr. ir Ch. Th Groothoff. pre sident-directeur. en dr. Ir. D. P Ros van Lennep. zullen met ingang van 1 Januari 1949 als directeuren optreden de heren mr. F. M J. Jansen, drs. A. C. J. Rottier en H. H. Wemmcvs Marshall uit ziekenhuis ontslagen George Marshall, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, heeft Dinsdag het ziekenhuis te Washington waar hij in verband met de ondergane operatie aan de nieren drie weken heeft vertoefd, verlaten. Hij is met zijn echt genote per vliegtuig naar zijn huis in Pinehurst, Noord-Carolina, vertrok ken- De toon waarin heden deze beide onderwerpen behandeld werden was voor Nederland alles behalve vleiend. Hij varieerde van de ge bruikelijke Sowjetrussische beschul diging van „koloniale verdrukking" tot de Syrische aantijging van ge bruik van concentratiekampen. Er wordt dan ook aan Nederlandse zij de generlei optimisme gekoesterd ten aanzien van de woorden, die in de Raad gewisseld zullen worden wanneer de Nederlandse verklaring door de delegaties onbevredigend ge acht zou worden. In het bijzonder in de kwestie van de vrijlating der ge vangenen is het moeilijk te verwach ten, dot de Raad tot enige matiging van zijn standpunt geneigd zou zijn. Wanneer het antwoord onbevredi gend is aan moet zeer wel rekening gehouden worden met voorstellen tot uitoefenen van druk op Neder land, alnus schrijft de speciale cor respondent van het ANP, die de zit tingen te Parijs bijwoont. Londense ambassadeur naar Indonesië Officieel wordt medegedeeld: Jhr. mr. E. F. M. J. Ml.chje 1 s van Ver- du y n e n, H. M. ambassadeur te Lon den. zal zich hlnnenkort voor enige weken naar Indonesië begeven. Van bevoegde zijde wijst men erop. dat de zending van deze ervaren di plomaat een aanwijzing Is. dat men zowel In Den Haag als In Batavia aan alle aspecten van de ontwikkelingen In Indonesië zeer grote aandacht wenst te schenken. Heden weer luchtpost uit Batavia naar Amsterdam Blijkens mededeling van de zijde der posterijen kon vandaag uit Batavia Nederlandse luchtpost naar Amsterdam worden gezonden. Over de aard van de verbinding kon geen mededeling worden ge daan. Dr. Beel heeft glsleren te Palem- bang Abdoel Malik geïnstalleerd als Wali Negara (staatshoofd) van Zuid-Sumatra. Republikeinse marine actief op Borneo Een gisteren te Batavia uitgegeven legercommuniqué maakt melding van militaire maatregelen, die ln het dis trict Hocloe Soengcl (Borneo) genomen zijn tegen terroristische benden die daar omust hebben veroorzaakt. Het betreft hier volgens het communiqué leden van de Alri. de Republikeinse Marine, die uit Java zijn overgestoken naar Borneo. Een groep van 35 man is gearresteerd na een vuurgevecht, waar in een aantal hunner gedood of gewond werd. Een deel der bende slaagde erin te ontsnappen Een achtervolging ls in gezet. aldus het Nederlandse communi qué. Groep zakenlieden wil casino's exploiteren Een millioen bijeen gebracht Een Nederlandse groep zakenlieden heeft een millioen gulden bijeengebracht voor de exploitatie van roulette te Scheveningen en Zandvoort. Dit geld wordt gestort bij de Rotterdamse Bank en blijft daar disponibel tot 1 Augustus 1949. Men hoopt, dat voordien ccn wets wijziging tot stand zal komen, welke exploitatie van een of twee Neder landse casino's, zij het ln strikt gere glementeerde zin. mogelijk zal maken. Het openstellen van deze mogelijk heid wordt dringend noodzakelijk ge acht. ln verband met de concurrentie tussen Belgische en Nederlandse bad plaatsen. die zich. naar men stellig verwacht, na het tot stand komen van de economische unie, zal openbaren. Bovenalen wordt gereglementeerde rou lette, die fair geëxploiteerd wordt, ln verhouding tot de thans toegelaten to- tallsator bij paardenrennen ec-n niét zo sterk kansspel, omdat bijkomstige fac toren van technische aard alsmede het gebruik van „levend materiaal" bij roulette zijn uitgesloten. Men hoopt op een spoedige indiening van een wets ontwerp en verwacht, dat binnenkort ln dc Tweede Kamer vragen over rou lette-mogelijkheden aan de minister van Justitie zullen worden gesteld. Zoals reeds wc-rd gemeld, hébben de ministers van Justitie, financiën en eco nomische zaken onlangs ccn verzoek schrift gekregen, om wetswijziging ten behoeve van roulette-exploitatie te willen overwegen. Hierin werd gewe zen. zowel op dc grote fiscale belangen accountants schatten de belasting opbrengst op vier millioen per Jaar (60%) als op de belangen van het vreemdelingenverkeer cn de opbloei en verfraaiing der badplaatsen, welke factoren naar het inzicht van de op steller achterwege zullen blijven. In dien de gereglementeerde roulette niet wordt toegestaan. Twaalf jaar geëist tegen kampcommandant Dinsdag heeft de advocaat-fis caal bfj de Drentse kamer van het bijzonder gerechtshof te Leeuwar- den, jhr. mr. J. E. de Ranltz, een gevangenisstraf van twaalf jaar met aftrek geëist tegen de voor malige commandant van het joden kamp Westerbork, de „SS-obcr- sturmführer" Albert K. Gemmeke uit Dusseldorf. Twaalf leden van dc Amerikaan se luchtmacht die op een ijskap op Groenland geïsoleerd waren sommi gen reeds drie weken zijn gisteren uit hun Isolement bevrijd door een Da- kota-vliegtuig waaronder ski's waren gemonteerd. T~\ IT IS DE EERSTE FOTO van de kleine prins Charles met de ogen open, samen met zijn moeder prinses Elisabeth. ,.De foto houdt een geschiedenis in," Zo leidde 't Franse weekblad ,,Samedi Soir" dit lieve prentje in. En hier is dc geschiedenis, waar deze krant op zinspeelde. Twee dagen voor de doop had Cecil Beaton, een der ho//ofo- grafen, een foto gemaakt van de baby in züft wieg met de ogen wijd open. Deze foto's werden aan alle fotobureaux gedistribueerd met het uitdrukkelijk verbod, dat zij niet eerder dan, twee Januari gepubliceerd mochten worden. Vrijwel alle kranten in dc gehele wereld hielden zich hier strikt aan. Maar het werd bekend, dat in Parijs. Rome. Kopenhagen en New York voortijdig tot publicatie was overgegaan. Er werd over leg gepleegd met het hof, maar daar was men onvermurwbaar: het bleef twee Januari. Wat deed nu de Londense Evening Standard? Die drukte op zijn frontpagina de eerste pagina af van het Franse weekblad Sa- medi Soir waarop de bewuste foto voorkwam. De concurrenten van de Evening Standard beschouwden dit als oneerlijke concurrentie en protesteerden bij het hof. Hier kreeg men zoveel telefoontjejs. dat tenslotte de foto's officieel voor on middellijke publicatie vrij kwamen. S-HL •-<- Bij het einde van de strijd in de Negeb-woestijn waren 1200 man Egyp tische troepen ingesloten bij Faloedja door het Israëlische leger. Onder controle van de UNO-waarnemers zou een vocdselconvooi uil Gaza naar de omsingelde soldaten worden gedirigeerd. Bij het onderzoek bleken echter wapenonderdelen in de zending aanwezig te zijn en de auto's moesten onverrichterzake terugkeren. Het convooi verlaat het door de Egyptenaren bezette gebied voorafgegaan door 2 Egyptische soldatejj, die de weg op mijnen onderzoeken. Ook terugtrekking van Israëlische troepen tot op Oetober-linies gevorderd Bij de behandeling van de hernieuwde strijd in Palestina heeft Enge land gisteren geëist, dat de Veiligheidsraad onmiddellijk zou bevelen het vuren in Palestina te staken en de Joodse troepen zou gelasten zich te rug te trekken op de linies die zij in October in de Negeb innamen. De Britse gedelegeerde Harold Beeley diende een resolutie in die de Joden en Egyptenaren tot 6 Januari tijd zou geven aan het bevel te vol doen. De resolutie wil dat op die datum een subcommissie vergadert om vast te stellen hoe beide partijen op het bevel gereageerd hebben. Beeley zeide, dat de verantwoor delijkheid voor de schending van de wapenstilstand geheel op de schouders van de autoriteiten van Israel rust. Hij beweerde dat Israel een bevooroordeelde houding je gens de Veiligheidsraad had aan genomen en hij zeide dat het alge meen bekend was dat de Joodse troepen die in de Negeb strijden bevoorraad waren met materialen welke hun door de leden staten van de UNO geleverd zijn. Hij doelde kennelijk op de Joodse luchtbrug van Tsjechoslowakije naar Pales tina. De Egyptische gedelegeerde Mahmoud Fawzi Bey had gezegd dat Israel de Veiligheids raad modder in het' gezicht slin gerde door de weigering om aan de wapenstilstand der UNO te vol doen. Fawzi Bey zeide dat de Jood se actie dreigt de gehele structuur van de vrede in het Midden-Oosten te ondermijnen. Maurice Fischer van Is rael antwoordde dat de huidige si tuatie beheerst wordt door het feit dat Egypte weigert te voldoen aan het bevel dat de Veiligheidsraad op 16 November gaf in zake onder handelingen over een wapenstil stand. Egypte voldoet aan delen van de resoluties van de Veilig heidsraad, doch negeert andere delen. Egypte accepteert cease-fire bevelen wanneer haar militaire si tuatie gevaarlijk is, aldus Fischer. WIJ VRAGEN VOOR ONS BEDRIJF: "REDENKT wel wat u -L' doet, als u schrijft op een advertentie: „labo ratorium-assistente ge vraagd." Je hebt kans. dat je be gint met de helpende hand te bieden bij het winnen van slangengif in een la boratorium en dat je een paar jaar later levende alligators vangt in de moe rassen van Noordelijk Florida in de Verenigde Staten. Zo althans ging het me vrouw Roess Ze luistert naar de voornaam Celeste, is 30 jaar oud en moeder van vier kinderen Er zullen weinig man nen en nog minder vrou wen ziin. die haar betrek king benijden, want le vende alligators ziin geen huispoesen en toch moet je ze volgens de dame le vend vangen, want.... „ze zien er zo zielig uit als ze dond zijn." T-j OE gaat het nu eigen- 1 1 lijk toe op zo'n jacht? Het is een kwestie van lange nachten in een bro ze kano op een ondieoe plas temidden der moeras sen. Mevrouw Roess vertelt er het volgende van; Als er op alligators zal worden gejaagd, bestijgen zij en haar metgezel tegen zonsondergang een jeep. waar een kano bovenop gebonden is. Zo gaat het naar een geschikte poel. die tegen het vallen van de nacht wordt bereikt. Onmiddellijk na aan komst belichten zij het water met een schijnwer per. En zodra zij iets roods zien glinsteren, het loerend oog van een alli gator. gaan zij aan het werk. Behoedzaam laten zij hun kano te water. Het eerste werk is dan. een kleine alligator te vangen. klein genoeg om hem in één hand te houden en te schudden. Dat schudden vindt de babv niet leuk en hij be gint te grommen en dat grommen lokt de grote exemplaren naderbij. waar het om te doen is. Als dus de baby gevan gen is en gromt zoals het behoort, glijdt de kano ge luidloos in de richting van het grotere wild. Mevrouw Roess stuurt, geleid door de tekens, die de ander geeft, terwijl hij zich ge reed maakt om zijn slag te slaan. Als de kano een alliga tor nadert doet hij een uitval met een soort las so die bevestigd is aan een lange stok Dc strop sluit zich om de nek van de alligator, die even spartelt om zijn misnoe gen te kennen te geven. Dan komt het gevaarlijk- «•'e deel van het werk Als een woedende alligator onder de kano duikt kan hii die gemakkelijk onder steboven gooien en met een slecht gemutste alli gator in hetzelfde wafer te zwemmen is niet een van de aantrekkelijkste methoden om je boterham te verdienen. Het is dus zaak. de alli gator als hii eenmaal de das om heeft, op een be hoorlijke afstand te hou den en Celeste moet dan ook flink peddelen tot het grote reptiel aan land is gebracht. Eenmaal op de oevei\ wordt het dier solide ge boeid, waarbij eerst en vooral zijn kaken op elkaar worden gesnoerd. Zo gaat het. als de alli gators levend moeten worden gevangen. Is dat niet nodig, dan worden ze geschoten. De huiden worden ver kocht. de maaginhoud wordt voor wetenschap pelijke doeleinden schei kundig onderzocht cn het vlees wordt gegeten Het houdt wat de smaak be treft het midden tussen vis en varkensvlees. Eens is mevrouw Roess ternauwernood aan de dood ontsnapt. Maar op de vraag of ze nooit bang is voor de alli gators. antwoordde ze re soluut: .Ik heb zeker respect voor ze, maar bang neen." Er zou vandaag over de Britse resolutie worden gestemd. Het van een Arabisch radiosta tion afkomstige bericht, [dat Gaza door de Joden op de Egyptenaren zou zijn veroverd, is te Tel Aviv door de Israëlische regering tegen gesproken. Te Tel Aviv werd mel ding gemaakt van een landgevecht bij Gaza en een luchtgevecht boven het gebied van Faloedja. Auto ramde na botsing een huis Op het gevaarlijke kruispunt SchaapswegVecnderweg te Ede, waar dc bebouwing het uitzicht bemoeilijkt, werd Dlndagmorgen de luxe wagen van de Bennckomse Advocaat mr. A. van der Deure in de flank aangereden door een van rechts komende perso nenauto, bestuurd door van H. uit Oos- terbeck. De auto van mr. van der D. ramde door dc schok met flinke vaart de voorgevel van het hoekhuis, dat dc naam „Welkom" draagt. Er werd een geweldige ravage aangericht- de gevel stortte ln en verpletterde het voorste gedeelte van de wagen, die met zijn neus in de woonkamer van het huls stond Mr. van der D kreeg enkele hoofdwonden. De andere bli de aanrij ding betrokken wagen werd zwaar be schadigd, de inzittenden liepen geen letsel op. Smokkelaars weer bezig met pantserauto Nadat geruime tijd niets meer van pantserauto's was vernomen, ls er thans weer een opgedoken ten Zuiden van Breda. De pantserauto kwam bij Zundert over de grens, doch reed daar pal tegen een rail versperring aan, met het gevolg, dat de wagen erin beklemd raakte. De inzittenden hebben over haast de viucht genomen. De wagen bevatte honderd Belgische tapijten Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de smokkelaars het plan hadden op do terugweg naar België vee in te laden. Internationale federit-e van muziekverenigingen Onder auspiciën van dc Nederlandse Federatie van harmonie- en fanfare gezelschappen werd gistermiddag ln Den Haag een internationale federatie van muzipk- en zangverenigingen opge richt. Er waren vertegenwoordigers aanwe zig van ongeveer 7000 aangesloten ver enigingen uit Nederland. Frankrijk, Engeland en Luxemburg. Als voor naamste doelstellingen der federatie werden ln principe vastgesteld. het houden van concoursen in Internatio naal verband en de versteviging van vriendschapsbanden tussen dc volkeren onderling. Ais voorlopige plaats van vestiging der federatie werd Den Haag aangewezen. In het bestuur werd gekozen tot pre sident de heer M. A Manouvrler, Pa rijs. tot vice-president de heer A. Schrtntgen. Luxemburg, tot secretaris de heren J. P. Harmsen. Brummen en C Q M. van Rlcl. Angerlo. tot pen ningmeester de heer F Bonke. Almelo. De besprekingen worden nog voortge zet. Eigendomsrecht nog niet geregeld na weken confereren te Londen zes De Westelijke mogendheden hebben gisteren de machtige Duitse in dustrie ln het Ruhrgcbied onderworpen aan een scherpe internationale controle, haar alle oorlogsproductie verboden en opgedragen voor de vrede te werken. Deze beslissing ls bekend gemaakt in een officieel communiqué en vormt het hoogtepunt van een conferentie van zes weken te Londen, welke is bijgewoond door vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Nederland, België cn Luxemburg. Geen gewag wordt gemaakt van toelating van Rusland tot het lid maatschap van dc internationale contröleraad, die bekend zal zijn als „de Ruhr-autoriteit". Wel werd in de gesloten overeenkomst aan Duitsland een plaats in de raad aangeboden zodra in dit land een wettige regering zal zijn gevormd. De Duitsers zullen evenals de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk drie stemmen hebben. Aan elk der Benelux-landen is slechts 1 stem toegekend. De overeenkomst roept een in ternationaal inspectie-systeem in het leven in de vorm van een in dustriële politie, teneinde te ver hinderen, dat het Ruhrgcbied nog maals gelijk onder keizer Wil helm en Hitier een industrieel apparaat wordt, dat oorlogen voortbrengt. Ongeregeld is gelaten de bran dende en gevaarlijke kwestie van het uiteindelijk eigendomsrecht op de industrieën, hetgeen klaarblij kelijk een concessie aan Frankrijk is. Dc Fransen willen nl. deze in dustrieën tot internationaal eigen dom maken, terwijl de Engelsen ze genationaliseerd willen zien en de Verenigde Staten voorstanders zijn van particulier eigendom. De overeenkomst strekt voor on bepaalde tijd en laat de mogelijk heid open, dat het Ruhrgebied voorgoed onder internationaal toe zicht blijft. Ook dit was een con cessie aan de Fransen, die al her- haaldelijk dé slachtoffers zijn ge weest van Duitse agressie en met succes hebben betoogd, dat de ont wikkeling van Duitslands indus triële macht te danken is geweest aan de kolen, de cokes en de staal- productic der in het Ruhrgebied geconcentreerde industrieën. In het communiqué worden de navolgende doeleinden van de con ferentie bekend gemaakt: 1. De ontwapening en demilita- risatie van Duitsland te verzeke ren; 2. het herstel der landen van Europa met inbegrip van een de mocratisch Duitsland te bevorde ren; 3 die enge verbondenheid van hun economisch leven te bevorde ren, die uiteindelijk bij uitsluiting Opmars naar Nanking spoedig verwacht Uit de berichten, die van de di verse fronten ln China worden ont vangen, valt volgens Ass. Press af te lelden, dat de communistische troepen hun opmars in de richting van Nanking spoedig zullen hervat ten. Inmiddels blijven de nationa listische troepen de hoofdstad bin nenstromen. terwyl aan dc verdedi gingslinie langs de Yangtse druk wordt gewerkt. Over de aanstaande val van Pcl- ping, Tientsin en andere steden ln Noord-China, die nog ln handen der regeringstroepen zijn, bekommert zich niemand. In Nanking doen dag aan dag steeds meer vredesgeruchten de ronde. Verscheidene hoge autoritei ten hebben te kennen gegeven, dat de reorganisatie van de regering slechts een voorspel van de opening van onderhandelingen zal zijn. In weerwil van krachtige tegenspra ken wordt door hoge officiële per soonlijkheden zelfs beweerd dat de onderhandelingen nog voor het einde van het Jaar zullen beginnen. Daarentegen wordt ook de mening gehoord, dat de publicatie van een lijst oorlogsmisdadigers door de communisten elke onderhandeling tussen nationalisten en communis ten onmogelijk heeft gemaakt. HET VEER TE CULEMBORG Naar wij van de A.N.W.B. verne men is de stremming voor het ver keer over het veer te Culemborgr opgeheven. IN DE ZAAL van het Palais Chail- lot, waar momenteel de degens worden gekruist over Indonesië en Palestina wordt de grote, voor de hele wereld waarneembare geschie denis van de Raad gemaakt. Nau welijks minder belangrijk zijn de wandelgangen, waar de gedelegeer den elkaar informeel ontmoeten en in gesprekken onder vier ogen de wederzijdse standpunten trachten af te tasten. Foto: de leider van de Nederlandse delegatie, dr. J. II. van Royen (rechts) in gesprek met de Engelsman Maberly Esler Den ning, die het naoorlogse Indonesië kent uit eigen aanschouwing. in staat is een vreedzaam cn wel varend Europa te waarborgen. Het communiqué is tezelfdertijd in dc zes hoofdsteden van de lan den, die aan dc conferentie hebben deelgenomen, gepubliceerd. Ilct ontslag van de thesaurie-ambtenaar Uit het antwoord op de vragen van mr. G. J. van Heuven Goed hart zou aldus mr. Vonk (WD) moeten worden afgeleid, dat de thesaurie-inspecteur die mr. K. J. Frederiks (n.b. op verzoek van een meerde: e) inlichtingen verschafte, daarmee een niet onrechtmatige opdracht heeft uitgevoerd, te meer daar deze ambtenaar niet op de hoogte was van de publicistische bedoelingen van de heer Frederiks. In dat verband vraagt de heer Vonk of cr dan niet een niet-ge- fundeerd aangeboden ontslag door de minister is verleend. Voorts vraagt mr. Vonk de minister van Financiën, of hij, in verband met de voor alle overige ambtenaren van betekenis zijnde inhoud en strekking van hel antwoord van 22 December op de vragen van de heer Van Heuven Goedhart bereid is mede te delen, of het een admi nistratieve regel is, dat ambtena ren, die (zonder een geheimhou dingsplicht te schenden) aan der den, bij wie publicistische doelein den voorzitten, desbewust voorlich ting geven aan de hand van gepu bliceerde bescheiden, een handeling plegen, die ten scherpste moet wor den veroordeeld .-n tot ontslag kan leiden, en zo ja, waaruit een dus danige administratieve regel kan blijken? KLM opent luchtlijn tussen Batavia en Djogja Met ingang van vandaag zal het ln- terlnsulair bedrijf der KLM een dage lijkse vllcgdienst openen (des Zondags uitgezonderd) van Batavia via Scma- rang naar Djogja v.v. Spaanse sinaasappelen voor Nederland Tussci. het Spaanse syndicaat voor fruit- en tuinbouwproducten cn Ne derlandse economische afgevaardigden in Madrid, is Mnnndag een overeen komst afgesloten volgens wcike 20.000 ton Spaanse sinaasappelen zullen wor den geleverd aan Nederland. Voor het tijdvak van 2 t.m. 15 Januari 1949 zijn de volgende bon nen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 521, 523 VIcca: 100 gram vlees 522 Vlees: 300 gram vlees ALLE BONKAARTEN 901 527 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet BONKAARTEN KA. KB. KC 901 531 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet 532 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korst loze kaas 533 Algemeen: 125 gram koffie B543: 200 gram kaas of 250 gram korstlozc kaas BONKAARTEN KD, KF. 901 537 Algemeen: 125 gram boter of margarine of vet 538 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstlozc kaas TABAK- EN Dl VF.RSENK AARTEN QA. <K' 901 11 Tabak, 11 Diversen: 2 rantsoenen tabak. BONKAARTEN ZA. ZB. ZC, ZE. MD, MF. IVUI 901 (bljz. arbeid, a.s. moeders cn zieken) Geldig zijn de bonnen van strook B. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Donderdag 30 December a.s. worden gebruikt. VORST TEN EINDE Nadot het weer in oris land dagen lang onder invlopd had gestaan van een gebied van hoge luchtdruk boven Mid den-Europa, komt aan deze toestand nu een zeer snel einde. In de nacht van Zondag op Maandag begon namelijk de depressie-activiteit te herleven en dit had tot gevolg, dat er Maandag al een eerste aanval op het vorstgebied werd gedaan. Dc barometers ln onze omgeving be gonnen tijdelijk te dalen, maar dc aan val leed schipbreuk. Daarna ontwikkel de zich midden op de Oceaan een nieuwe en buitengewoon dlcpc de pressie, die Maandagmiddag IJsland be reikte. en aanleiding gaf tot zware stor men In het zeegebied ten Westen van Schotland en Ierland en in het Noorde lijke deel van de Noordzee. Het frontensystecm van de depressie verplaatst zich met grote snelheid naar het Oosten en zal vandaag ons land passeren, daarbij regen of ln het Noord oosten van het land misschien sneeuw veroorzakend. De wind, die aanvanke lijk uit het Zuidwesten waait, draait naar het Westen cn voert dan ocea nische luchtma6sa's het land in, die ons de dool brengen. Weerbericht LATER WEER TOENEMENDE WIND Weersverwachting, geldig tot Donderdag avond: Wisselende bewolking niet voornamelijk in de kustgebieden en kele verspreid optre dende buien. Aanvan kelijk nog wat afne mende, maar later vooral langs de kust wper toenemende wind tussen West en Zuid- West. Vannacht hier en daar in het binnenland lichte nacht vorst. Overdag weinig verandering van temperatuur. 30 December: Zon op 8 48. onder 16.37- Maan op 9 33. onder 16.18.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1