DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 'Nieuw leen- en pachtprogramma in Amerika op stapel van in de geschiedenis onze Volkshuisvesting m/ DR. DREES Bijzonder jaar „Wereld had bijzonder groot* gebrek aan begrip" Brand te Oldenzaal maakt zeventig mensen dakloos „Hulp aan elk vrij land, dat hulp van VS nodig heeft De laatste krant van 't jaar Maandag naar Indonesië door Z. E. MR. J. IN 'T VELD, Vrijdag 31 December 1948 Achtste jaargang. No. 1213 Opgericht door de Stichting „Her Parool Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w of 4 »5 p kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redacüc en Administratie: Snouckacrllaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE B O O.R DER. Naar Reuter uit kringen van de Amerikaanse departementen van Buitenlandse zaken en defensie verneemt, zal de Amerikaanse regering het nieuwe Congres de volgende week vragen een wereldprogram voor militair^ bijstand goed te keuren, volgens hetwelk de V.S. hulp kunnen verlenen aan elk ..vrij land", wan neer het deze hulp nodig heeft. I In het program zullen de programs voor militaire hulp aan VVestcuropa. Griékenland. Turkije en waarschijnlijk Chi na worden opgenomen. In het wetsontwerp zullen geen namen worden genoemd en de regering zou daardoor ruime bevoegdheid hebben om elk land uit te kiezen, .dat vol gens haar op een bepaald ogenblik hulp nodig heeft. Het program zal in vele opzich ten overeenkomen met het Leen- en pachtprogram tijdens de oorlog, toen ondanks krachtige tegenwer pingen van het Congres de presi dent de bevoegdheid verkreeg om „hulp te zenden aan elk land, welks verdediging de president van vitaal belang acht voor de verdediging van de V.S." Er zal geen afzonderlijk program I voor de YVesteuropese militaire ver dediging zijn. geen afzonderlijk pro gram voor Griekenland en Turkije en geen afzonderlijk plan voor Chi na. aldus deze kringen. Voorlopige I bijzonderheden over de behoeften van deze landen zullen in de loop van de debatten worden gegeven, maar zy zullen niet in de uiteinde lijke wet zijn opgenomen. Volgens officieuze schattingen bedragen de kosten van het pro gram in het eerste jaar ongeveer 2\z milliard dollar. Zoals de minis ter van defensie. James Forrestal, gisteren zei, zal het program ..op bescheiden voet" beginnen onge veer 2 milliard dollar voor West- Europa. 350 millioen dollar voor Griekenland en Turkije en 1250 mil lioen dollar voor China hoewol dit geheel afhangt van het resul taat van de huidige gebeurtenissen aldaar. Snelle actie mogelijk In kringen, welke in contact staan met de ministeries van bui tenlandse zaken en van defensie, wordt speciale nadruk gelegd op de wens van Truman's regering tot vrijheid van optreden, waardoor snelle actie mogelyk wordt. De methode om geen namen te noemen zou de regering in staat stellen de beschikbare fondsen, met inachtneming van de behoeften der strategie, toe te wijzen. Indien het aantal aan het ontworpen Noord- atlantische verdedigingsverdrag deelnemende landen zou worden uitgebreid, zouden nieuwe leden van het programma kuhnen profi teren, zonder dat hiervoor eerst de goedkeuring van het congres zou behoeven te worden gevraagd. Als illustrerend voorbeeld t werd in dit verband de wens ?an' de regering genoemd om ook aan Italië, binnen het kader van het in het vredes verdrag veroorloofde, militaire hulp te verlenen. Het is niet waarschijnlijk dat Italië rechtstreeks deeL zal nemen aan het Noord-atlantiscne verdedi gingsverdrag. doch een regeling als de voorgestelde zou de Amerikaanse regering in staat stellen het te hel pen, zonder dat hiervoor enige nieuwe wet nodig zou zyn. T"\E laatste krant van het jaar vindt u vanavond in de bus. Deze krant! De hoeveelste dit jaar? De driehonderdste ongeveer? Driehonderd malen hebt u de krant opgeraapt uit uw gang. Ge hebt er in gekeken of er nieuws was over Indonesië of over Berlijn, of uw voetbalclub goed had ge speeld, of er een aardig patroontje in stond voor kinderkleding, of de advertenties koopjes aankondigden, al naaide richting van uw belang stelling. Misschien hebt ge uw blad aan dachtig gelezen, misschien hebt ge het vluchtig doorgekeken en dan terzijde gelegd. Wij weten het niet. Maar driehonderd malen hebt ge in uw handen genomen het pro duct van ie arbeid van vele tien tallen mensen, correspondenten in binnen- en buitenland, redacteuren, tekenaars, fotografen, letterzetters, pagina-opmakers, drukkers, expe diteurs Zij allen stonden in uw dienst, op de dag, op de avond, vaak in de nacht. Ze werkten voor u, dikwijls gejaagd en nerveus. En ge kent ze niet eens, een enkele misschien uitgezonderd. Maar toch is er een banc tussen u en hen, een band, uie gevormd wordt door dat vreemde, dat dode en toch zo levende ding, dat een krant is. Hebt ge niet zelf herhaaldelijk, door uw brieven, getoond de aan wezigheid van die band te besef fen? TTw krant, met alle mensen die er aan werken, spreekt van daag tot u voor de laatste maal in 1948. Driehonderd malen heeft zij u van het jaar de berichten ge bracht. blijde en droevige, enerve rende en geruststellende, ernstige en grappige. Als'u de krant gelezen hebt kunt u ten naastebij weten hoe het er voor staat in de wereld en met ons eigen land. Dan kunt u weten, voor zover u het ook al niet in uw eigen gezii. ervaart, dat Ne derland een moeilijke tijd door maakt en heel hard moet aanpak ken om de welvaart, die verloren ging. terug te winnen. Daarover kunt u. in iets uitgebreider vorm dan gewoonlijk, ook lezen in deze laatste krant van het jaar. F) EZE krant wil u cp de Oude- ■*-- jaarsdag in vogelvlucht nog eens laten zien wat er in 1948 in binnen- en buitenland gebeurde en met welke problemen wij in Ne derland te maken hebben. Wij warer. zo gelukkig een aantal op hun gebied vooraanstaande perso nen bereid te vinden voor onze Oudejaarskrant een bijdrage te schrijven, o.a. de Minister voor Wederopbouw en Volkshuisvesting, De staf van medewerkers met hoofd cn hand aan ons blad hoopt, dat u deze laatste krant van het jaar met dezelfde-sympathie in uw handen zult nemen, die wij zo dik wijls van onze lezers ondervonden hebben. Wij hopen in 1949 weer met onverflauwde energie voor u aan het werk te gaan. En wij wen sen u allen, met uw gezinnen, een recht voorspoedig nieuwjaar. Australiërs handhaven havenboycott Het besluit van Nederland om de vijandelijkheden in Indonesië te sta ken zal geen invloed hebben op de boycott die Australische havenarbei ders hebben ingesteld tegen Neder landse schepen, die lading ,voor In donesië vervoeren, door de Austra lische havenarbeiders, aldus hebben functionarissen van de bond van deze arbeiders bekend gemaakt. Dr. H. M. Boon krijgt titel van gevolmachtigd minister Bij K B Is aan dr. H. M. Boon. chef der directie politieke zaken van het ministerie van buitenlandse zaken de persoonlijke titel van gevolmachtigd minister verleend. Van de zijde van het ministerie van financiën verzoekt men ons er nog eens de aandacht op te vestigen, dat het \andaag de laatste dag ls waarop dc halve guldens, bronzen en zinken halve stuivers en bronzen halve centen geldig zijn. 0 De minister-president dr. W. Drees zal vermoedelijk Maan dagavond 3 Januari a.s. naar Indonesië vertrekken. Hoelang de minister-president in Indo nesië zal vertoeven is niet te voren te bepalen. Tijdens zijn afwezigheid zal minister Van Maarseveen als minister-presi dent optreden. Het doel van zijn reis is: be vordering van de samenwerking voor de constructieve opbouw van geheel Indonesië. Naar wij voorts vernemen ligt het in de bedoeling, dat de minister president zal vergezeld worden door de heren mr. Blom en mr. de Pont als adviseurs minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting Vrij zeker 35 punten per 1 Januari (Van onze Haagse redacteur) WIJ vernemen, dat het zo goed als zeker ls. dat er per 1 Januari 35 nieuwe textielpunten zullen worden aangewe zen. Vermoedelijk zal het publiek er rekening mee moeten houden, dat deze punten voor een langere periode dan gebruikelijk wellicht vier maanden bestemd zullen zijn. ALS over een aantal jaren de geschiedenis onzer volkshuisvesting na de oorlog geschreven zal wbrden, dan zal het jaar 1948 daarin eên bijzon dere plaats innemen. Omdat voor het eerst na de oorlog in 1948 het woningtekort niet verder toenam. De oorlog heeft voor ons woningbezit rampzalige gevolgen gehad; niet slechts door het grote aantal vernielde huizen, maar meer nog door hei achter wege blijven van nieuwbouw, waardoor voor onze groeiende bevolking 'geen nieuwe woonruimte ge schapen werd. Ook na de oorlog nam onze bevolking toe, sneller zelfs dan ooit te voren. De nieuwbtfciw van wonin gen bleef echter beperkt. Andere taken moesten voorrang hebben: het droogmaken der geïnundeerde gebieden, het herstel van onze verkcersapparatuur, het herstel van havens, sluizen, stuwen. En de voor de woningbouw overblijvende materialen en ar beidskrachten moesten in de eerste plaats worden gebruikt voor het weer bewoonbaar maken van dc 450.000 beschadigde woningen en voor de bouw van noodwoningen en noodboerderijen in de zwaarst getroffen gemeenten. De nieuwbouw van woningen moest in de verdrukking komen en het woning tekort nam ook in 1945, 1946 en 1947 verder toe. Wij moesten steeds meer inschikken en helaas zijn wij van nature blijkbaar weinig inschikkelijke men sen. De gevolgen kent ieder uit eigen omgeving: morele, zedelijke en physieke achteruitgang en een ondraaglijke sfeer in talloze woningen. 1948 heeft de kentering gebracht. Dit jaar kwa men 30.000 nieuwe woningen gereed. Daarenboven zijn door het herstel van een aantal zwaar bescha digde panden "en door splitsing van grote woningen nog enige duizenden woningen beschikbaar geko men. Zo hebben wij dit jaar de bevolkingsaanwas kunnen opvangen en zijn niet verder achterop ge raakt. 1948 is inderdaad het jaar van de kentering. 1949 zal, naar ik verwacht, niet alleen voldoende nieuwe woningen opleveren om de bevolkingsaan was in de komende jaren op te vangen maar we zullen ook een bescheiden begin kunnen maken met het inhalen van de achterstand. Daarbij moet ik onmiddellijk het voorbehoud maken, dat we niet te optimistisch mogen zijn. Ook in 1949 zal vooral de materialenpositie (devie zen) nog een grens stellen aan onze bouwactiviteit. Men vergete bovendien niet, dat er meer moet wor den gebouwd dan uitsluitend woningen. Wij hebben voor de groeiende bevolking meer werkgelegenheid nodig, dus meer fabrieken, meer bedrijfsgebouwen, meer winkels, meer boerderijen. Er zijn meer scho len nodig, meer ziekenhuizen. Er valt nog heel wat oorlogsschade te herstellen. He* onderhoud van de bestaande woningen en andere gebouwen mag niet te veel verwaarloosd worden. En ook de uitvoering van openbare werken vraagt een belangrijk deel der beschikbare middelen. WIJ zullen slechts dan tot een zo snel mogelijk inhalen van dc achterstand op het gebied van de volkshuisvesting komen, indien we van de be schikbare materialen en arbeidskrachten een doel matig gebruik maken. Montagebouw biedt het voordeel, dat ge bruik kan worden gemaakt van ongeschoolde ar beidskrachten, terwijl daarvoor geen of weinig bak steen nodig is, waaraan wij nog steeds groot gebrek hebben. Wij zullen dus meer montagewoningen moeten gaan bouwen. - Duplex woningen dat zijn woningen, die reeds direct bij dc bouw geschikt worden gemaakt voor tijdelijke bewoning door twee gezinnen zul len een belangrijke bijdrage kunnen vormen voor het tempo, waarin het Nederlandse volk weer „onder dak" gebracht zal kunnen worden. Er zullen dus meer duplexwoningen moeten worden gebouwd. Woningsplitsing, dat is het splitsen van één grote woning in twee of meer kleinere wonin gen, is een derde mogelijkheid, die meer dan tot ©u toe toepassing zal moeten vinden. 1\/TIJN verwachting is, dat we in 1949, bijzondere 1» A omstandigheden voorbehouden, 38.000 nieuwe woningen gereed zullen krijgen. Wanneer daarvan enkele duizenden als duplexwoningen worden inge richt, betekent dit een toeneming van de woning voorraad met meer dan 40.000 woningen. Dat is, ik weet het. onvoldoende in verhouding tot de drin gende behoefte. Maar onze mogelijkheden zijn, helaas, nog steeds beperkt. Of ze in de volgende jaren groter zullen worden, hangt af van de vraag, of we onze arbeidsproductiviteit verder kunnen op voeren. En van de vraag, of we de bereidheid heb ben ter wille van onze woningbouw te besparen op andere, niet, of minder noodzakelijke uitgaven. Want slechts zo zullen wij meer deviezen beschik baar krijgen voor het bouwen van huizen. Slechts zo zullen wij de woningnood kunnen overwinnen. Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, (MR. J. IN 'T VELD). 2 lïmmÊÊÊÊSkjd Over de gclttle wereld zien miliioenen kinderen uit naar een 1949, waarin zij vrede, veiligheid en levensgeluk kunnen vinden. Dr. VAN ROY EN terug op Schiphol) Overleg met Soekarno nog niet zeker extremistische elementen in de republiek in toom te houden". Tenslotte zeide dr. Van Royen nog. dat het nog niet zeker is of de Om kwart nvor één Hnnr rip Nederlandse regering na de vrijla- wee^onVstandiehèden tien uur la- l,n* van Soekarno en de andere re- Hatta) en de republikeinse gouve Zr danh£vVrwachtwerd. 1 PUblikcinse leiders nee n^et hen rel neur van Sumatra, dr Hassan „De- veerde vannacht op het vliegveld I onderhandelen over de samenstel - - ling van dp interimregering. Palar te Parijs: „DREES' REIS EEN ROOKGORDIJN" De republikeinse vertegenwoor diger bij dc Veiligheidsraad, de heer L. Palar, deelde gisteren op een persconferentie te Parijs mede, dat de republikeinse troepc. de t._ n- stand zullen voortzetten tot aan de volledige uitputting van de mili taire. economische cn financiële hulpmiddelen der Nederlands; s, zowel in Indonesië als in Neder land Bij een schets die hij gaf over de guerillacampagne zeide Palar, dat een republikeinse nood-regering is ingesteld op -umatra. „Wh tin met deze regering in verbinding door middel van dc radio te Singa pore", zei hij In deze regering hebben zitting Sjafrooddin Prawiranegara, (du is- ter van econ. zaken m het kabinet- Schiphol de Nederlandse gedele geerde in de Veiligheidsraad, dr. II J. van Royen In de stille douaneloods stond hij enkele verslaggevers even te woord. „Naar mijn mening heeft de wereld een bijzonder groot gebrek aan be grip getoond voor het Nederlandse standpunt inzake de Indonesische kwestie", zo zeide hij, en vervolgde aldus: „Dit was niet geheel onver wacht, maar de vorm waarin dit gebrek aan begrip zich uitte was wel zeer teleurstellend In het bij Nederlandse troepen op Sumatra vorderen Officieel Is Ristcren tc Batavia mede gedeeld. dat op Sumatra dc Nederlandse troepen de stad D j a m b 1 hebben be reikt. In de stad werd aan dc- kade van I de rivier dc Batanqhari dc republi- Drees zei de heer Palar: keinsc vliegboot RI-0Ó5 aangetroffen De olievelden Badjoebang. Tempino. Man- goondjaja. Moearatirang. Klocang .oor vernielingen vliegveld van Socngeililin werd bereikt en In gebruik genomen. Aziatische landen zijn thans bezig een conferentie te b< tcggen voor steunverlening aan de republiek" Palar kon niet zeggen, oi Australië en Nieuw Zeeland aan deze confe rentie zouden deelnemen. India, Pakistan en Burma zijn reeds be gonnen, sancties tegen Nederland toe te passen door het verbod aan Nederlandse vliegtuigen om over hun grondgebied te vliegen. Met betrekking tot de reis van Ir. schijnt de bedoeling van de Nederlandse regering te zijn, om in strijd met dc net dij- I soengeTiiiin ïn het DJambische werden bcstandsovereenkomst te komen rot zonder bevreemdde ons de houding voor vernielingen gevrijwaard. Het 1 een eenzijdig gestichte, onder Ne- derlandse controle staande federale interimregering Hij noemde het be zoek van dr. Drees ?cn poging tot „het leggen van een rookgordijn, teneinde tussenkomst van het bui tenland te voorkomen hetzij van dn Veiligheidsraad, hetzij van groepen van landen Onderhandelingen met dr- Nederlanders zijn onmogelijk, zo lang de leiders van republiek worden gevangen gehouden cn zo lang de Nederlandse troepen niet zijn teruggetrokken achter de oor spronkelijke bestandslijnen", aldus de republikeinse vertegenwoordiger. Atlantische IJnie van Engeland ten aanzien van het terugtrekken der troepen Toch ge loof ik, dat in de naaste toekomst, wanneer de wereld meer lijd gehad hëeft zich in onze zaak te verdie pen. zij cn ook dc leden der Veilig heidsraad zich zullen ucdenken en hun houding wijzigen.. Er zijn zeker tekenen, die duiden op wat meer Robert Schuman, de Franse minis- bedachtzaamheid en wat meer be- ter van buitenlandse zaken, zal 13 grip voor de redelijkheid van het i -Januéri naar Londen gaan om tij- Nedcrlandse standpunt" j dons een tweedaags bezoek met zijn Op de vraag naar zijn oordeel Schuman zoekt contact met Bevin Gesprek van de dag, over de jongen in Indonesië over de gewijzigde houding van En geland ten aanzien van Nederland antwoordde dr Van Roven: „Tijdens de laatste zitting heeft Engeland uiting gegeven aan de wens geen verdere resoluties in te dienen of aan te nemen op de nieuwe zitting van de Veiligheidsraad, die op 6 Januari in Lake Success zal begin nen. Dit acht ik een welkom initia tief van de zijde van Engeland". Dr Van Royen zei verder neg overiuigd te zijn. dat de wereld zal inzien in hoevérre Nederland op recht van. zins is cons "'Iff te werken aan de opbouw van Indone sië ..Indien wij de wereld niervan zouden kunnen doen blijken", zo zeide .aj, „zal j niet anders kun nen dan onze goede bedoelingen ten aanzien van het stichten van de democratische Verenigde Stater, van Indonesië in overeenstemming met de Westerse staten te aanvaar den". Dr. Van Royen meende de vraag of Soekarno en Hatta naar zijn mening te goeder trouw zijn. niet rechtstreeks te kunnen beantwoorden. „Dit zal nog moeten blijken. Er zijn ze ker leiders, die het goed bedoe len, maar niet in staat zijn de Britse collega Ernest Bevin van dachten te wisselen over algemene problemen, waarbij beide landen betrokken zijn. zoals het Duitse pro bleem. de kwestie der Italiaanse ko loniën en de Brits-Franse economi sche betrekkingen. Sommige waar nemers te Parijs zien in Schumans reis een poging om ecii gemeen schappelijk Brits-Frans diplomatiek front op richten ten aanzien van zoveel mogelijk belangrijke proble- men. Anthraciet duurder cokes ook Gastarieven omhoog Van 1 Januari af zal de prijs van anthraciet met zestig cent per h.l. worden verhoogd. Ook dc prijs van gas-cokes, voor zover die bestemd zjjn voor huisbrand, wordt 25 cent per h.l. hoger. Dc eierkolen zullen niet in prijs stijgen. In verband met de stijging der kolenprüzen zullen de gas-tarieven met ongeveer twee cent per IVI3 stijgen. Deze prijsverhogingen zijn het ge volg van het intrekken der subsi dies op de kolen. Eind Februari plenaire conferentie? De werkgroep van de zeven mo gendheden die bij het overleg te Washington over het Noord-Atlan tische pact betrokken zijn. is tijde lijk uiteengegaan om de diverse re geringen gelegenheid te geven haar voorlopige aanbevelingen te bestu deren. De werkgroep zal spoedig weer bijeen komen, hetzij in de per manente commissie van de West- Europese Unie, hetzij wanneer de vijf ministers van buitenlandse za ken tussen 25 en 27 Januari een bij eenkomst van de consultatieve raad der West-Europese Unie beleggen. Men verwacht eind Februari een volledige conferentie over een At lantische Unie te kunnen houden. Tien arbeidershuizen in de as gelegd Zeventig inwoners van Oldenzaal zUn gisteravond dakloos geworden, toen een blok van tien zeer oude cn kleine arbeiderswoningen, vlak achter het terrein van de gasfa briek tot de grond toe afbrandde. Een R.K. schoolgebouw is direct reeds gevorderd en zwaar getroffen gezinnen, waarbij zeer veel kinde ren. zijn daar vannacht onderge bracht. Vijf minuten voor zes werd de brandweer gealarmeerd, doch zij heeft tengevolge van de krachtige Zuidenwind vrijwel niets kunnen uitrichten en er zich toe moeten beperken de nabij gelegen wonin gen, welke door dc verzengende hitte en de vonkenregen gevaar liepen nat te houden. Tegen kwart over zeven was er van de 10 wo ningen nog slechtj een smeulend restant over. „Gelukkig", zo deelde de zoon van burgemeester Bloemen mede. „hebben wij het huisraad van 6 a 7 woningen vrijwel geheel naar bui ten kunnen slepen. Met bijlen en andere voorwerpen sloegen wij de ramen van de woningen, die uit huis met een kleine zolderverdie ping bestaan in en ijverige handen repten zich om de inboedels er uit te halen. De hitte was zo groot, dat wij het huisraad, dat aan dc over zijde van de weg was opgestapeld, Gestrand vliegtuig uit Basra teruggekeerd Passagiers in Januari per schip naar Indonesië Gisteravond om kwart over ne gen landde op Schiphol de PH-TEP de Constellation die met 18 vrou wen, 17 kinderen en 16 babies aan boord de reis naar Indonesië te Basra moest staken doordat toe stemming voor het voortzetten van de vlucht werd geweigerd. Vrijwel geen van de passagiers allen waren op weg naar Indo nesië in het kader van de gezins hereniging beschikte meer over een eigen huis in Nederland. De ministeries van Overzeese Gebieds delen en Marine en de BPM heb ben op zich genomen, de leden van het gezelschap onderdak te ver schaffen. De reis naar Indosenië zal nu per boot worden gemaakt. Voor de moeders en de kinderen ls pas sage geboekt op de Sibajak, die 22 Januari vertrekt. De twee stewardessen van het vliegtuig vertelden dat veel kinde ren te lijden hebben van ingewand stoornissen als gevolg van het ont breken van goede voeding te Basra. Het vliegtuig heeft de non-stop- vlucht van Basra naar Schiphol ondanks een sterke tegenwind in 121/2 uur afgelegd. ijlings een tweede maal moesten verhuizen om het buiten het bereik van de vonken te brengen." Dc brand ontstond in een huis aan liet einde van de rij, waar een weduwe met negen kinderen woon de. De oorzaak is vermoedelijk een lekke schoorsteen geweest. Onder de pannen waren de schuine da ken met asphaltpapier afgedekt, dat als een fakkel heeft gebrand, waardoor het vuur steeds op de volgende woning oversloeg. De hui/.cti, die tengevolge van het ge brek aan woonruimte nog werden bewoond, zijn het eigendom van de makelaar P. te Enschede De bur gemeester van Oldenzaal, de heer G. H. P. Bloemen, heeft terstond maatregelen doen nemen om zijn zo zwaar getroffen inwoners on derdak en hulp te verschaffen. Valse biljetten van honderd gulden De Belgische recherche heeft ln Brug ge een aantal personen gearresteerd, die zich hebben schuldig gemaakt aan het vervalsen van Nederlandse biljetten van honderd gulden Tevens Is zij er In geslaagd in een café te Maldcgom dc hand te leggen op het materiaal, dat voor het drukken der valse biljetten werd gebruikt. „Oranje" had defect aan machine Na een oponthoud van twaalf uren wegens een machlncdcfcct ls liet Nederlandse motorschip „Oran je". dat van Amsterdam op weg is naar Indonesië, uit Southampton naar Indonesië vertrokken. Donderdag is de „Sibajak" van de Kofi. Rotterdamsche Lloyd aan gekomen met 450 passagiers, onder wie 92 kinderen en 125 evacué's. Daar de aankoopprijs van de uit Italië geïmporteerde citroenen hoger ls dan verleden Jaar is de consumenten prijs met 2 cent per k g verhoogd tot 76 cent per k.g. Deze prijs geldt thnns ook voor Surinaamse citroenen, hetgeen voor deze vruchten een belangrijke prijsverlaging betekent, nJ. van 1. op 76 cent per k.g. Weerbericht Weersverwachting. T geldig tot Vrijdag- 1 avond. Geleidelijk weer tot lt£ krachtig toenemende wind uit Westelijke richtingen. Zwaar bc- e> wolkt niet later enke- Ie opklaringen tijde- lijk regen of sneeuw, hier en daar In de vorm van buien. Wei nig verandering ln temperatuur. 1 Januari: Zon op 8 43. onder 16.39; Maan op 10.49, onder 18 31. 2 Januari' Zon op 8 48. onder 16 40; Maan op 11 11. onder 19.46. 3 Januari- Zon op 3.48 onder 16.41; Maan op 1127, onder 21.00.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1