DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Voor Nederland meer voedsel, tabak en metalen Einde vijandelijkheden op geheel Java Rouw Zeevaart betaalt zijn tol aan storm op Europa's Westkust Aziatische solidariteit tot steun aan Indonesië „Thans plicht tot consolidatie tot veiligheid een feit is" De verliezen in Indonesië Geen voortzetting demobilisatie Mr. W.v. d. Grinten staatssecretaris Besluit van Pandit Nehroe volkomen verrassing voor Londen Tweede jaar van de Marshall-hulp Vooroorlogs consumptie-peil verwacht tegen 1952 Overstromingen ontwrichten verkeer in Engeland en Amerika Dr.v.Royenopweg naar Lake Success Maandag 3 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1214 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Baak: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.*5 p. kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER. GENERAAL SPOOR BEVAL OP 31-12-'48 Van officiële zijde wordt het volgende medegedeeld: „De legercommandant in Indonesië heeft aan de troepencom mandanten op Java het volgende bevel gegeven: 31 December 1948 waren de militaire acties en daarmede de vijandelijkheden op Java beëindigd: De taak vr onze troepen bepaalt en beperkt zich derhalve na die datum tot het optreden tegen nog rondzwervende groepen en benden of enkelingen, die die ongeregeldheden trachten te veroorzaken of zoals door onze vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad werd gesteld. Ik draag u en de onder uwe bevelen staande troepen op deze taak binnen de haar gestelde grenzen op strikte wijze en met grote naarstigheid tot uitvoering te brengen." w.g. SPOOR, legercommandant. Q P de Oudejaarsdag Is de mill- taire actie op Java beëindigd. Die op Sumatra zal, naar is aan gekondigd, eveneens binnenkort worden afgesloten. En inmiddels is de lijst der verliezen gepubli ceerd. Er zijn 66 Nederlandse mili tairen tijdens de actie gesneuveld. Daarbij is er nog een aantal gewonden. En ook aan Indone sische zijde zijn slachtoffers ge vallen. Ons volk rouwt om de doden, de Nederlandse en de In donesische. Het is hier niet de plaats en nu niet het moment om te discussiëren over de vraag of de actie toch op het laatste moment niet voorko men had kunnen worden. Vast staat, dat het door het volk geko zen parlement, op de partij der communisten na. zich als een ge sloten blok achter de bij de aan vang der actie afgelegde rege- rigsverklaring heeft gesteld. De in Indonesië gesneuvelde militairen vielen in de dienst van hun land en voor een zaak, die door het overgrote merendeel van het Ne derlandse volk als een goede zaak wordt gezien. Zij vielen niet al leen in dienst van het Nederlandse volk, maar ook van het grote ge menebest van blanke en gekleur de volkeren, dat in de toekomst deel zal uitmaken van de Konink lijke Unie. Wij zijn een vredelievend volk. Wij allen weten hoe lang onze re gering geaarzeld heeft voor zij tot de actie der laatste weken op dracht gaf. Wij allen weten even zeer hoe groot ook bij de verant woordelijke mensen in ons land het leed zal zijn om de gevallenen. Wij staan aan hun graf niet met bazuingeschal en met krijgslustige leuzen. Wij staan er stil en met gebogen hoofd. En onze gedach ten gaan uit naar de nabestaan den, hier, in het vaderland, die wij, als mensen, geen troost kunnen geven in hun bitter verdriet. Onze rouw is groot, met hen, die het verlies persoonlijk het smartelijkst gevoelen. En uit het diepst van ons hart stijgt de bede, dat er spoedig en voor goed in het Indo nesische land vrede moge zijn. De regering maakt bekend dat tot baar leedwezen in de afgelopen week de navolgc-nde verliezen zijn geleden: Soldaat A. Bakker uit Veendam over leden op 24 December: sold J C Blaak uil Ri.isoord (ZH l gesneuveld 23 De cember Sold W A Boons uit Raams- donkveer gesneuveld 24 December: Sid J J. H Clement, uit Rudel ges 24 December: Sold. C van Delft uit Dru- nen. gesneuveld 21 December, Soldaat P Dulleineiler uit Gouda, overleden 21 December; Sold. C v Dijk uit Utrecht gesneuveld 23 December; Sold. W Gnc- dcree. uit Groningen, overleden 23 De cember: Sldt. N. I.. Hermans, uit Voor hout. gesneuveld 23 December: korpo raal A J G Hoefnagels uit Gieten ge sneuveld 20 December' sold A. H J van Hussen. uit Utrecht gesneuveld 20 December: soldaat P Th G Jonkers uit Oss. overleden 21 December soldaat A Klein Gotink, uit Eerbeek, gesneu veld °0 December; Soldaat J de Koek uit Haaflen (Gld.) gesneuveld 23 De cember: Sold L van Kranenburg uit Snilkenlsse. overleden 22 December: knrp A J Knijpers uit Rotterdam, ge sneuveld 25 December: sold W Kuii- p»r-= uit St Mirhie'.scestel. eesneuveld 24 December- adl. nnd off T Lam uit Birmingham fEnge'an^i g^sn^u'-eld 20 December: «old .T H Luiken uit 's-OravenhaPe. overleden 2t December: korp J .T p van der Made, uit Gecr- truldenherp eesneuveld 21 December: huzaar P J M H Nies uit Nedcweert gesneuveld 21 December: sold R Ot- ten, afkomstig uit Nieuw Amsterdam Ur rftsneuveld 23 December- huzaar F L. Overhof uit Maastricht, gesneu veld 25 December- soldaat J A H M Poulus uit Dinteloord gesneuveld 25 December- sere G T. van der Schouw uit Utrecht, gesneuveld 23 December- sold L. A van Snaendonk uit Til burg. gesneuveld on 26 December sold W A Theunis*-n uit Amslenrade L l gesneuveld 23 December: korp H F ^isscher uit Rotterdam eesnenvcld 23 December; soldaat M R Wasslnk uit Zelhem. gesneuveld 23 December K N I L Soldaat Kastiman. uit Indo nesië gesneuveld 30 November- soldaat Umbos uit Indonesië gesneuveld 14 De cember: lt vliecer-waarnemer B J Tucslnk. uit 's-Gravenhape. cesneuveld 22 December; sold R H Gilhuis uit Indonesië gesneuveld 24 December: serg -majoor vlieger-waarnemer F W Verdier. uit Appldoorn. gesneuveld 24 December- serrt -maioor vlleeer-waar- nemer M J Janssen afkomstig uit Roosendaal gesneuveld 24 December Koninklijke Marine- heeft in de afge lopen week geen verliezen gerappor teerd. HM Koningin poseert voor Javaans kunstschilder De Javaanse kunsttekenaar Ra den Basoeki Abdullah heeft op dracht gekreeen de Koningin te schilderen. Zondag heeft de ko ningin voor het eerst geposeerd. Naar Aneta verneemt kan een dergelyk bevel dezer dagen even eens voor de troepencommandanten op Sumatra worden verwacht. In zyn Nieuwjaarsrede tot de troepen zeide generaal Spoor: „In 1949 cal ons leger tonen, dat het een vredesleger is met de op rechte wil vrede en veiligheid te brengen. Hoewel de tegenstander in militair opzicht verslagen is, rust thans op u de plicht het resul taat te consolideren door opstan dige elementen uit te schakelen tot dat vrede en veiligheid een feit z\jn." Van officiële zpde werd Zon dag medegedeeld, dat op Su matra onder meer P a k a n b a- r o e van TNI-trocpen gezui verd is. Sinds het begin van de actie sneuvelden nan Neder landse zijde volgens tot dusver re ontvangen berichten 66 mili tairen en w erden 172 militairen gewond. De bevolking van Djambi, die deels gevlucht was voor de komst der Nederlanders, begint nu in groten getale terug te keren. Vele vroegere ambtenaren stellen hun diensten weer ter beschikking. Te Teloek Eetoeng werden de Neder landse troepen door de bevolking verwelkomd met rood-wit-blauwe vlaggen. Van betrouwbare Nederlandse zijde is bekend gemaakt dat het Nederlandse leger thans in de rich ting van Benkoelen optrekt. Benkoelen ligt op Zuidwest Su matra, is een haven, en de laatste belangrijke stad op Sumatra die nog niet in Nederlandse handen is. Volgens de zegsman ondervinden de Nederlanders bij hun opmars naar Benkoelen geen ernstige tegenstand en worden in alle ge bieden van Java en Sumatra zuive ringsoperaties uitgevoerd. In aansluiting op het bericht, af komstig van het directoraat ver keerswezen. waarin o.m. medege deeld werd, dat troepenschepen uit Indonesië zullen blijven vertrek ken, wordt er van de zijde van de directeur voor de demobilisatie de aandacht op gevestigd, dat uit bo venstaand bericht niet de conclusie mag worden getrokken, dat de de mobilisatie der troepen overzee, welke onlangs werd stopgezet, thans voortgang zal vinden. De trocpenschepen, welke van Indonesië naar Nederland varen, vervoeren uitsluitend zieke en af gekeurde militairen. Omtrent het tijdstip van de repatriëring van de tmepen in Indonesië is nog niets bekend. Met ingang van 25 Januari 1949 heeft de Koningin mr. W. C. L. van der Grinten uit Rotterdam benoemd tot staats secretaris van Economische Za ken voor de organisatie van het bedrijfsleven. Het ligt In de bedoeling, dat de staatssecretaris van Economische Zaken voor de organisatie van het bedrijfsleven zich met alle vraag stukken van bedrijfsorganisato rische aard zal bezighouden. Minister v. Schaik naar de West vertrokkep' De minister zonder portefeuille, mr. van Schaik, is Zondagavond van Schiphol naar de West vertrok ken in verband met de voorberei dingen voor de nieuwe staatsrech telijke verhouding tussen Neder land, Suriname en Curasao. Boycot van Australië ten dele opgeheven De Australische zeeliedenvakver eniging heeft Vrijdag besloten, de algehele boycot ten aanzien van de Nederlandse scheepvaart op te hef fen, en dezelfde gedragslijn te-vol gen als de vakvereniging der ha venarbeiders, wier boycot zich al leen uitstrekt tot schepen, welke goederen naar Indonesië vervoeren. De voortdurende druk. die de Chinese communistische troepen uit oefenen op de Noordelijke oever van de Yavgtse Kiangdrijft steeds meer vluchtelingen naar de kust. Duizenden Chinezen hebben een on derkomen gezocht op sampans en jonken en laten zich met de stroom van de Yangtse naar Shanghai drijven. In de Suchow kreek heeft de steeds aanhoudende toevloed van scheepjes een volkomen verstopping veroorzaaktwaardoor deze rivier, die een der belangrijkste levensaders van het Chinese rijk is, b'jna geheel voor het verkeer is uitgeschakeld. INITIATIEF VAN INDIA VOOR: De minister-president van In dia, Pandit Nehroe, heeft Zater dag bekend gemaakt dat zijn regering andere Aziatische re geringen heeft uitgenodigd een conferentie bij te wonen, waar op het Indonesische probleem in beschouwing zal worden geno men. De conferentie zou in de na bije toekomst te New Delhi worden gehouden. Nehroe, die deze verklaring af legde, terwijl hij een openbare ver gadering toesprak, zeide dat India er de voorkeur aan zou geven, indien de deelnemende landen ter conferentie door ministers zouden vertegenwoordigd zijn. Uitgeno digd om aan de conferentie deel te nemen zijn Turkije, Egypte, Syrle, de Libanon, de Hcdjaz (Arabic), Pcrzic, Irak, Afghanis tan, Pakistan, Ceylon, Slam, Birma cn China. Nehroe sprak de hoop uit dat de voorgestelde conferentie ook door vertegenwoordigers van Australië cn van Nieuw-Zeeland zou wor den bijgewoond. Regering vraagt voor KLM-toestel passage door Pakistan De reis van dr. Drees Volgens Associated Press heeft öc regering van Pakistan een ver zoek van de Nederlandse regering ontvangen om het vliegveld van Karachi open te stellen voor een KLM-vliegtuig dat de Nederlandse minister-president naar Indonesië biengt. Het verzoek is bij de re gering in behandeling. Het is waarschijnlijk dat Paki stan de regering van India zal raadplegen alvorens te beslissen. In een vandaag door de negentien Marshall-landen gepubli ceerd rapport wordt medegedeeld, dat deze landen voor 1949 1950 in het kader van het Europese Herstelprogramma een be- drag vragen van 4.347.000.000 dollar, dat is 528 milliocn dollar minder dan hei eirsic jaar. Nederland heeft hetzelfde bedrag gevraagd als het eerste jaar, namelijk 412 millioen dollar. Nederland is voornemens voor het tweede Marshall-jaar het verbruik van voedsel, tabak en metalen aanzienlijk te verhogen, en wel als volgt: broodgraan met 6,6 oliën en vetten 26 vlees 37 tabak 35 aluminium 26 koper 50 lood 14 Daar dc bevolkingstoename voor dc betreffende periode op 2 wordt geraamd betekent deze verhoging dus een aanzien lijke verbetering per hoofd der bevolking. Het voor-oorlogsc consumptiepeil hoopt dc Nederlandse regering weer te bereiken legen 1952. In 1949 zullen enige controles op het verbruik worden afge schaft met o.a. behoud van invoerbeperkingen en loonvoorscbrif- ten. De consumptieverhoging is nodig voor de verwezenlijking der Economische Unie der Benelux-landen. Aan de toelichting ontlenen wij, dat de Nederlandse productieplan- nen voor het tweede Marshall-jaar belangrijke verhogingen vertonen, vergeleken met 1948-'49, voor: Niet alleen boven Europa, maar boven het gehele Westelijke halfrond heeft tijdens de laatste dagen van het oude jaar en de eerste van het nieuwe, zwaar weer geheerst, dat in het bijzon der de scheepvaart zeer zwaar heeft getroffen. Volgens de tot dusver binnengekomen berichten hebben twee Nederlandse schepen in nood verkeerd, de „Jobshaven" metende 3528 brt. van de N. V. Gebr. van Udcns Scheepvaart en Agentuur Maat schappij en de kustvaarder „Elisabeth" V3n 348 ton. Het eerste schip, dat stuurloos voor de Franse kust bij Boulogne dreef, heeft de schade aan de stuurinrichting tijdig kunnen herstellen, zodat de hulp van tor assistentie uitgevaren schepen niet behoefde te worden ingeroepen. Omtrent de kustvaarder die zich in de Golf van Biscaje bevond, is tot dusverre slechts bekend, dat een Britse sleepboot het schip heeft bereikt. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Ook de Queen Mary" een cler grootste schepen ter wereld, heeft nadelige gevolgen van de storm on dervonden Het schip, dat Zaterdag avond le Cherbourg passagiers aan boord had genomen met bestemming New York. liep bij het verlaten van de haven ten gevolge van de storm uit de koers, zodat het schip op een zandbank werd gedreven. De Queen Mary" die Zaterdagavond strandde heeft de gehele nacht vast gezeten en kwam Zondagmorgen met de as sistentie van vier sleepboten en be gunstigd door de hoge waterstand weer vlot. Alvorens de reis naar New York te vervolgen is de kolos oerst teruggekeerd naar Engeland voor een grondig onderzoek naar eventuele verborgen gebreken als gevolg van het ongeval. Aan boord had het schip tal van vooraanstaande persoonlijk heden. onder wie de Russische gedelegeerde in de Veiligheids raad Jacob Malik, zijn Britse collega sir Alexander Cadogan en de bekende filmacteur Char les Laughton. Het enige scheepvaartongeval, dat van de Nederlandse kust wordt ge meld is de stranding van het Britse schip ..Eros", dat nabij Vlisingen aan de grond liep. Het zag kans op eigen kracht weer vlot te komen. Ook op de Spaanse en Portugese kust hebben zich schcensrampen voorgedaan die nog niet ten volle tot opheldering konden worden gebracht Mannen van de Spaanse kust wacht vonden Vrijdag op de rots achtige kust bp Kaap Slllciro een elfjarig meisje Zij zei via een tolk. dat zij de enige overlevende was van het Noorse jacht Thagassa. dat 's nachts om arle uur In stormweer op de rotsen zou zijn gelopen en met 18 opvarenden aan boord zou zijn gezonken Ze had gezwommen tot ze het bewustzijn verloor en was aan dc kust weer bij gekomen Naderhand spoelden de ontzielde lichamen van haar ouders aan. De kustwacht vond geen spoor van het Jacht of van de andere opvarenden. Het meisje Arnhild Karlscn geheten, ligt in het ziekenhuis te Vigo Op de Portugese kust nabil Erlceira strandde Zaterdag tijdens de storm een onbemand vrachtschip van 4000 ton. Aan boord was geen enkel teken van leven, hoewel de ketels opgestookt wa ren Het schip is van Britse makelli De naam van dit schip wordt in dit bericht van Associated Press niet ge meld. Wellicht echter is liet de ..Agios Georges", een Grieks vrachtschip, dat volgens een Reuter bericht voor de Portugese kust los sloeg toen het ge sleept werd In dat geval ls het moge lijk. dat dc bemanning van het veron gelukte vaartuig zich aan boord be vindt van het schip, dat ..Agios Geor ges" op sleeptouw had. Er is echter voor de Spaanse kust nog een schip zoek. namelijk de ..Rena Santa Isabella" Dit schip, een kust vaarder van circa 400 ton. werd door een Grieks vaartuig onbemand aange troffen. De Griek nam het scheepje op sleeptouw, maar ook in dit geval brak de tros en de ..Isabella" verdween spoe dig uit het zicht. Noch omtrent het schip, noch omtrent het Mot van zijn bemanning is iets bekend Voorts hebben elf leden van dc uit tvyaalf koppen bestaande bemanning van de Franse vissersboot ..Robert Ma rie het leven verloren, toen hun vaar tuig tijdens de storm verging De twaalfde man werd door een ander vis sersvaartuig opgepikt In de nacht van Vrijdag op Zaterdag is voorts in Italië, vermoedelijk ten ge volge van het zware weer, een vlieg tuig van het type Dakota togen een bergwand gevlogen Hc-t was een Zuid Afrikaans toestel Alle tien Inzittenden zijn om het leven gekomen. In Engeland en In Frankrllk heeft de zware regenval, die gepaard ging aan de storm vele overstromingen veroor zaakt Dc rivier dc Theems is op vele plaatsen buiten zijn oevers getreden, Ook uit Amerika komen berichten van zeer zwaar weer tijdens de jaar wisseling Gedeelten van de Amerikaanse Oost kust zijn. als gevolg van hoog water, overstroomd, waardoor verbindingen zijn verbroken, terwijl talriike families met al hun bezittingen moesten worden geëvacueerd Er Is voor millioenen dol lars schade aangelicht. In grote gebieden van de staten New York. New Jersey. Connecticut, Massa chusetts. Vermont en Maine ziin de ri vieren. als gevolg van twee dagen re gen en sneeuw, bulten hun oevers ge treden en overstromen zij het land. In de Iraanse hoofdstad Teheran ten slotte, waar sneeuw tot de uiterste zeld zaamheden behoord, zijn 73.000 inwo ners dakloos geworden, toen honderden woningen in de achterbuurten, tenge volge van het gewicht van een sneeuw laag ter dikte van 25 cm instortten Tien personen vonden de bevriezlnes- dood Het stadsbestuur van Teheran heeft een beroep gedaan om hulp. daar duizenden als gevolg van de koude dreigen te sterven. broodgraan, voedergraan, oliën en vetten, vlees, petroleumproducten, ruw staal en textiel. In- cn uitvoer Voor textiel wordt de export van 113 millioen op 134 millioen dollar gebracht, voor landbouwproducten van 465 millioen op 581 millioen dollar. Verwacht wordt, dat de totale waarde van de import, vergeleken met 1948-'49 met circa zes procent zal toenemen. Echter zal er, zowel naar verhouding als absoluut, een aanzienlijke daling komen in het bedrag aan goederen, dat wordt af genomen van het Westelijk half rond, doch een nog aanzienlijker stijging van de invoer uit de ande re deelnemende landen. De commissie merkt op, dat dit een ontwikkeling is, die in de goe de richting voert. De beperkingen in de invoer hebben bijna uitslui tend betrekking op half-afgewerk- te en afgewerkte producten. De export naar het Westelijk halfrond neemt met slechts 18 mültocn toe. Daarentegen zal de export naar de andere deelnemende landen toene men met 122 millioen. Het is de bedoeling van de Ne derlandse regering de productie van d i e landbouwartikelen uit te breiden, waarvan de opbrengst per ha het grootst is. De Nederlandse regering is n 1, van oordeel, dat hel oneconomisch zou zijn de productie van broodgraan verder uit te brei den, wegens de dichtheid der Ne derlandse bevolking en wegens het vele klein grondbezit. De investering in de textiel industrie is geconcentreerd op ver betering van de kwaliteit der pro ducten en schijnt gëbaséerd te zijn op de verwerking van Noord-Ame rikaanse katoen. Het ligt in de bedoeling de doel treffendheid te verbeteren van de tuinbouw en de export van tuin bouwproducten te verhogen. Deze ontwikkeling gaat niet ver gezeld van enige verbetering in de dollarbalans. De export naar de dollarlanden neemt weliswaar toe, maar het hierdoor verhoogde inko men wordt gecompenseerd door een grotere import uit de dollar- landen en door onzichtbare betalin gen. Vooruitzichten De vooruitzichten samenvattende zegt de commissie, dat het Neder landse investeringsprogramma re delijk schijnt te zijn. Het bruto in vesteringspercentage ongeveer 23 van het bruto-nationale pro duct wordt echter zeer hoog ge acht. Nederland is van plan het inves teringsprogramma te bespoedigen en de stijging van de verbruiks- standaard te beperken. Aangezien echter de rechtstreek se contróles op het verbiuik grot- tendeels zullen worden afgeschaft en bepaalde verbruiksverhogingen worden tegemoet gezien, zal de on gunstige druk op de betalingsba lans gehandhaafd, zo niet nog gro ter worden. Deze druk wordt tijdelijk opge vangen door de Marshall-hulp en het Europese betalingsplan. Wan neer men echter de kansen in ogen schouw neemt, die er voor andere deelnemers aan het plan bestaan om dollars te verdienen, lijkt het in het geheel niet uitgesloten, dat de Nederlandse investeringsinspan ning die voor een belangrijk deel volgens het voornemen in 1949-'50 moet plaats hebben dit land, evenals zijn Beneluxpartncrs, het gestelde doel van levensvat baarheid niet te volle zal doen be reiken. I)r. H. J. van Royen, do Neder landse gedelegeerde h(j de Veilig heidsraad. Is Zondagmiddag om kwart voor twaalf met de Constel lation „Norway" van do American Overseas Airlines naar New York vertrokken. Kort voor z(jn vertrek zcide dr. van Royen, dat naar zijn overtui ging het Indonesische probleem op de bijeenkomst van dc Veiligheids raad te Lake-Success op 6 Januari aanstaande een van de eerste pun ten der agenda, zo niet het eerste zal uitmaken. Hoewel uit commentaren uit verschil lende van de door Nehroe opgesomde landen blijkt, dat men aldaar nog geen officiële uitnodiging voor de conferen tie heeft ontvangen, toch geven zij In stemming met zijn plan tc kennen. „Ik beu van mening In deze aangele genheid het standpunt weer tc geven van alle Aziatische landen," relde Pan dit Nehroe. Dc volgende maatregelen zijn volgens hem, het minimum, dat kon worden gedaan. 1. Terugtrekking van alle Nederlandse strijdkrachten op de linie, welke zij voor de aanval bezet hielden. 2. Een onderzoek naar de aanval. 3. Het stoppen van elke vorm van hulpverlening aan Nederland. 4. Het scheppen van voorwaarden, waaronder de Indonesische repu bliek kan functionnercn. De premier van India besloot met de woorden: „Wi| vertrouwen dat de Vei ligheidsraad alsnog doeltreffende maat regelen zal nemen, om deze doeleinden te verwezenlijken. Wij wensen met de Rand in de volvoering van deze taak, ten volle samen te werken en wij ver wachten de medewerking van alle an dere landen, hetzij In Europa, In Ame rika. of elders". Rcutcr's diplomatieke correspon dent te Londen schrijft, dat de be slissing van India, welke door mi nister-president Pandit Nehroe werd bekend gemaakt, voor Lon den kwam als een verrassende stap. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken heeft verklaard dat. voor zover hem bekend was, dc Britse regering door India tevoren niet op de hoogte was gebracht van zijn voornemen, een dergelijke conferentie uit te schrijven. Nederlands commentaar Van gezaghebbende zijde te Batavia verneemt Ancta. dat men met verba zing heeft kennis genomen van het be richt. dat Pandit Nehroe een conferen tie heeft bijeengeroepen ter bespreking van de toestand in Indonesië. Het is wel zeer ongebruikelijk om een conferentie tc beleggen ter bespreking van dc interne aangelegenheden van een ander land. Hierbij komt nog. dat India in dc gelegenheid Is gestfjcl de beraadslagingen van de Veiligheidsraad bij tc wonen en daar zijn stem tc doen horen. Blijkens dit initiatief weigert India zich bij de beslissing van dc meerder heid in de Veiligheidsraad neer tc leg gen, aldus werd van gezaghebbende zijde medegedeeld. Republikeinse zegslieden in Batavia beschreven dc voorgestelde conferentie te Delhi inzake Indonesië als „de meest bemoedigende manifestatie van interna tionaal medeleven" sedert het begin van dc Nederlandse militaire actie. Waar is Soedirman? In een door het Nederlandse le ger uitgegeven communiqué wordt verklaard, dat de commandant van het republikeinse leger op Sumatra, kolonel Hidayat. het opperbevel van het republikeinse leger in ge heel Indonesië overgenorqgn heeft. Gezegd werd dat de vroegere re publikeinse opperbevelhebber gene raal Soedirman, die ernstig ziek is, zich niet in Nederlandse handen her vindt. Ztfn verblgfplaats ls echter bekend. In Batavia werd vernomen, dat het Nederlandse leger gelooft, dat generaal Soedirman in het paleis van de sultan van Djokjakarta ver toeft Ook de sultan is ziek en heeft tot nu toe geweigerd Nederlandse of buitenlandse journalisten te ont vangen. Zondag is de Nederlandse gedele geerde bij de Veiligheidsraad, Dr. H. J. van Royen, met de AOA-Con- stellation Norway" van Schiphol naar New York vertrokken om in de bijeenkomst van dc Raad, die op 6 Januari tc Lake Success begint verder het Nederlandse standpunt inzake de Indonesische kwestie te verdedigen. Met hetzelfde vliegtuig vertrokken eveneens de Nederland se en Belgische prijswinnaars van de opstelwedstrijd, uitgeschreven door het Amerikaanse dagblad „Herald Tribune". Als beloning mogen zij 10 weken in New York doorbrengen. Bij het vertrek v.l.n.r. Gustaaf Sedee. dr.H. J. van Royen, Jenny van Reijen, Louise la Boulle (België) en Roger de Besker (Bel gië). Soekarno c.s. nog niet vrij? Volgens A. F. P., zou de Ne derlandse overheid nog geen maat regel genomen hebben met het oog op de vrijlating van president Soe karno en de andere Indonesische leiders, die volgens de beslissing van de Veiligheidsraad d.d. 20 De cember, „binnen 24 uren" had moe ten plaats hebben. „Duivels-eiland" gaat verdwijnen „Duivels-eiland", de straf-kolo- nic, welke op 40 km afstand van Cayenne, in Frans-Guyana, is ge legen, wordt opgeheven. Zondag zijn te Algiers 500 ver oordeelden vanuit het „Duivels eiland" aangekomen; thans bevin den zich nog slechts 500 man in de strafkolonie. Binnenkort zullen ook deze worden afgevoerd, terwijl er geen nieuwe veroordeelden meer zullen worden heengezonden. Enige leden van het hoofdbe stuur van dc stichting „Tentoon stelling dc Nederlandse Vrouw 18981948" hebben een bedrag van 250.000 aan Prinses Wilhelmlna overhandigd. Dit is het resultaat van de actie der Nederlandse vrou wen. Weerbericht NIEUWE DEPRESSIES IN AANTOCHT Weersverwachting, gel- dig tot Dinsdagavond. 'jK i i Gedurende de nacht tijdelijk opklarend met plaatselijk lichte vorst en weinig wind. Morgen overdag: toenemende bewolking met tijdelijk meeuw of regen. Vooral aan de kvnt weer aan wakkerende wind tus sen West en Zuid. Later Iets zachter. 4 Januari: Zon op *.<t. onder 16 42. Maan op 1.1.40. eatel 2212

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1