DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dr. Drees zal niet lang in Indonesië blijven Uitspraak van P.v.d.A. over Indonesië Verhouding Israël-Engeland vrij gespannen Bij Cupido op bezoek Verklaring bij het vertrek hedenmorgen op Schiphol Zestig uur op een rots Nieuwe problemen voor de Franse regering „Critisch-constructieve" steun aan regering Drees-van Schaik Amerikaanse druk op Joodse staat? Actie op Sumatra vordert snel In kort Ibestek Dinsdag 4 Januari 1949 ra tvt i oi D Achtste jaargang, INo. 121 Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Uitgave: N.V» De Nieuwe Pers Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TT. DE BOORDER. Opgericht door de Stichting „Het Parool' Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Minister-president dr. W. Drees is heden-morgen om 8.28 uur naar Indonesië ver trokken. Gelijk wij reeds hebben meegedeeld, zou dr. Drees eerst Maandagavond vertrek ken, maar het slechte weer, dat Maandagavond boven de Mid dellandse Zee heerste, heeft dat verhinderd. De regering van India heeft, zo meldt United Press, machti ging verleend aan het Neder landse vliegtuig dat dr. Drees naar Indonesië zal brengen om India over te vliegen. Van betrouwbare zijde verluidt dat het verzoek der Nederlandse re gering om het vliegtuig van dr. prees toe te staan over India te vliegen, via de Britse regering aan India werd overgebracht. De regering van India verwees de kwestie naar de voorzitter van de Veiligheidsraad, de Canadees Mac- Naughton. Deze adviseerde India om in het Nederlandse verzoek toe te stemmen. Vervolgens werd de Britse regering door India verwit tigd dat het geen bezwaar had te gen het overvliegen en ook werd dit besluit kenbaar gemaakt aan de regering van Pakistan. Alvorens naar Batavia te ver trekken heeft de minister-presi dent, dr. W. Drees op Schiphol een verklaring afgelegd, waarin hij zei niet alleen naar Indonesië te gaan. Mr. Blom van het ministerie van buitenlandse Zaken, die belang rijke functies in Indonesië heeft vervuld, en mr. De Pont van het ministerie van Overzeese Gebieds delen zullen ook aan de bespre kingen deelnemen. „Het ligt niet in mijn bedoe ling lang weg te blijven, omdat belangrijke beslissingen in Ne derland genomen zullen moe ten worden, zodat ik zal trach ten zo spoedig mogelijk terug te komen," aldus dr. Drees. Persoonlijk contact De minister-president zei, dat het eerste doel van de reis is, in Batavia de gehele situatie onder de huidige moeilijite omstandigheden te bespreken. ,,In kritieke ogen blikken tijdens de ontwikkelingen in Indonesië hebben we altijd ge tracht door persoonlijk contact een goed begrip tussen Den Haag en Batavia te bevorderen. Er gingen ministers naar Batavia of de gou verneur-generaal, nu de hoge ver tegenwoordiger van de Kroon kwam hierheen. Op dit ogenblik zou het veel moeilijker zijn voor de hoge vertegenwoordiger van de Kroon om Indonesië te verlaten FORIGE week Dinsdag liep voor de Spaanse Atlantische kust, op 40 km. van Vigo, de Spaanse vissersboot „Tito" in een zware storm op de Goeira-rots en zonk. De Nederlandse sleepboot Gan ges'van L. Smit en Co.'s Interna tionale Sleepdienst, die met een baggermolen onderweg was van Rotterdam naar Split, was de ha ven van Vigo binnengelopen voor herstel van schade aan de bagger molen. Onmiddellijk toen kapitein P. J. van der Snoek van de „Gan ges" van de schipbreuk hoorde, voer hij uit en hij slaagde er nog dezelfde dag in een lijn naar de rots te krijgen. Het ivas echter Woensdag voor de 36 uitgeputte Spaanse vissers de een na de ander langs de lijn in de reddingsboten waren overgebracht. De Ganges nam de eerste geredden aan boord. De kapitein van de „Tito" was de laatste, die de rots verliet. Hij had er zestig uur op gezeten. De foto's tonen (boven): Kleine bootjes proberen een lijn naar de Goeira-rots te krijgen: (midden) een der Spaanse vissers nadert, hangend aan de lijn, langzaam het redding brengende schip; (onder) een van de laatste schipbreukelin gen bijna in veiligheid. dan voor mij Den Haag te verla ten." Dr. Drees zei verder, dat naar zijn mening de belangrijkste doe len, die voor ogen moeten worden gehouden, zijn: ten eerste de vorming van een volledige Indonesische interimre gering, die waarlijk representatief is voor heel Indonesië en ten tweede de voorbereiding voor de zo spoedig mogelijke vor ming van de Verenigde Staten van Indonesië, waaraan we onze sou- vereiniteit kunnen overdragen. Hiertoe zullen vrije verkiezingen moeten worden gehouden, welke voor verschillende punten beslis send zullen zijn. Waar bleef al dat geld? De Franse regering ziet zich in het begin van het nieuwe jaar plotseling geplaatst tegenover een dreigende politieke crisis, nu on verwachts beschuldigingen zijn ge daan, dat millioenen francs uit openbare inkomsten verkeerd be steed zijn. De beschuldigingen werden uit gesproken in een verslag van de rekenkamer na verificatie van de regerinesuitgave over het jaar 1946—'47 Het rapport van de algemene re kenkamer onthulde dat meer dan vijf millioen francs werden uitge geven voor het op orde brengen van een voor het ministerie van marine gevorderd gebouw, waarin douches, slaapkamers, een.cantine, een speelkamer, een gymnastiek lokaal en een filmkamer werden ïr.eericht. Verder werd opgave gedaan van vorderingen door daartoe niet ge machtigde regeringspersoon van grote hoeveelheden dranken, wij nen. burgerkleren, dameskleren en ondergoed. Het verslag zegt, dat tussen 1944 en 1947 de staat meer dan drie milliard francs heeft he- t^ald wegens ten onrechte gevor derde goederen en voedsel. Het Franse kabinet heeft beslo ten een onderzoek in te stellen naar de in het verslag van de re kenkamer over het jaar 1946-'47 geuite beweringen. Er zal een com missie van onderzoek worden be noemd onder voorzitterschap van André Marie, minister van justitie. Door de zeer slechte weersomstandigheden boven de Middelland se Zee kon de voor Maandagavond aangekondigde reis naar In donesië van de minister-president dr. W. Drees, niet doorgaan. Inmiddels is dr. Drees hedenmorgen vertrokken. In het restaurant van Schiphol legde de minister-presidenttemidden van het kabi net een verklaring af voor9de pers en de radio. Op de foto zien wij staande v.l.n.r. de ministers Sassen, Mansholt, Stikker. Reyers, Gotzen, Schokking, Nehcr, ln 't Veld, JoekesVan de Brink en Lieftinck, zittend Drees voor dc microfoon, Van Maarseveen en Rutten Het bestuur van de Partij van de Arbeid heeft besloten een buitengewoon congres te beleg gen op 17 Januari te Amsterdam ter behandeling van dc Indone sische kwestie. Het heeft de vol gende resolutie aangenomen, die op deze vergadering het onder werp van discussie zal uit maken. De partij heeft na het mislukken van het Linggadjati-accoord het tot stand komen van de Renville-over- eenkomst van 17 Jan. 1948 met vreugde begroet. Daarna is het voor het P.B. een diepe teleurstelling.geweest, dat dit accoord niet is kunnen worden ver wezenlijkt en met grote bezorgd heid heeft het in de loop van 1948 het steeds toenemend aantal be standsschendingen, infiltraties en terreurdaden geconstateerd. Toen in September van het vorig jaar bij anderen de neiging opkwam met de federalistische deelstaten tot een staatkundige opbouw te ko men met terzijdestelling van de re publiek, hebben de organen van de partij er op aangedrongen een laat ste poging te doen de republiek tot samenwerking te bewegen. De par tij heeft de reio van de minister van buitenlandse zaken en van de dele gatie van drie onderhandelaars op het hoogste plan dan ook toege juicht. De naar aanleiding van het aide- mémoire van Mohammed Hatta in Kaüoerang begonnen besprekingen mislukten, omdat Hatta dit ïide- piémolre niet kon handhaven. Ook naar de mening van het P.B. bood. in verband met de duidelijk gebleken onmacht van de republiek om afspraken te verwerkelijken, internationale bemiddeling toen geen uitkomst meer. Het P B. herinnert aan de bespre kingen en onderhandelingen, che ook daarna nog in de weck van 11—18 December zijn gevoerd. Het is van mening, critiek op de toon van enkele regeringsstukken en op de korte duur Dc staat Israël heeft scherp gere ageerd op de Britse druk, die dc laatste dagen op Amerika wordt uitgeoefend om Israël te bewegen de acties in de Negeb woestijn te staken en het dreigement, dat En geland zich in geval Israël daartoe in gebreke zou blüven de zijde van Egypte zou kiezen. Een woordvoerder van het Is raëlische departement van buiten landse zaken zei in een persbij eenkomst. dat Engeland niet langer kan worden beschouwd als een on partijdig lid van de UNO. maar dat dit land 'n bij uitstek actieve bond genoot. is van de Arabieren. Dc Israëlische spreker verbaasde er zich over, dat Engeland zich thans zo verontwaardigd toont, terwijl het er destijds nimmer tegen heeft geprotesteerd dat de Egyptenaren de grenzen van het verdelingsplan overschreden. In Joodse kringen houdt men ernstig rekening ermede, dat Engeland zijn troepen aan het Kanaal van Suez opdracht zal geven actief aan de strijd in de Negeb te gaan deelnemen. Volgens een nog niet bevestigd bericht van Associated Press, zou de Amerikaanse regering, na het onderhoud dat de plaatsvervangen de minister van buitenlandse zaken Lovett nad met de Britse ambassa deur te Washington, hebben beslo ten de regering van Israël te waar schuwen. dat tenzij de acties op Egyptisch gebied een einde namen. Amerika de erkenning de facto van Israël zou moeten intrekken. De staf-chef der UNO in Pales tina. generaal Riley, heeft Maandag verslaggevers medegedeeld, dat hij een klacht van Egypte en een te genspraak van Israël had ontvangen over het gebruik van gifgas aan het Negeb-front Rily zei, dat hij geen comrr.jn- taar kon leveren op de klacht om dat de zaak onmogelijk te onderzoe ken was. Een Israëlische militaire woordvoerder noemde de klacht „een kwaadaardig gerucht". Een Egyptische woordvoerder te Cairo verklaarde, dat Joodse con centraties nabij Faloedja. waar Egyptische troepen reeds enkele maanden belegerd worden, door Egyptische, vliegtuigen werden ver dreven. De actie aan het Negeb- front beperkte zich tot het gebruik van lichte wapens, aldus de woord voerder. van enkele termijnen delende, dat een en ander aan het negatieve resultaat niet heeft toegedaan. De regering der republiek heeft de geest van haar onderhandelaars niet kunnen overbren gen op dc vertegenwoordigers in het republikeinse parlement en nog min der op het leger, dat. als een zelf- slandige soldatenmacht een eigen poli tiek bleef voeren. Het P. B. heeft, met grote bezorgd heid voor de nationale en interna tionale weerslag en voor de directe gevolgen van de gevechtshandelin gen. geen andere weg gezien dan dJc, we.kc door dc regering Is In geslagen. Het is daarom van me ning. dat het standpunt der Kamer fractie om critisch-constructief het kabinct-Drees te blijven steunen, juist is. Het P. B is van mening, dat wat hierna is geschied, de verhouding niet heeft verbeterd, doch ook niet had kunnen verbeteren, al zou het met het oog op de Internationale positie van Nederland beter zijn geweest, wanneer bijv. de wegvoering van de republi keinse leiders ware achterwege ge bleven. Aan de morele en politieke beoordeling der actie zelf verandert dit echter niets. P.B is van oordeel, dat de actie haar verdere rechtvaardiging zoi moe ten vinden In wat nu gaat gebeuren en verwacht: 1) Vrije staatkundige vorming van het republikeinse gebied in hel federaal geheel, met bescherming tegen ge weld en vreesaanjaging. 2 Vrijlating van de te Djogja geïnter neerde .ciders van de republiek. 3) Onverwijlde instelling van een inte rim-regering. die door de Indonesiërs als een werkelijk nationale rege ring wordt aanvaard. 4) Snelle verwezenlijking van de rege ling bewindvoering Indonesië in overgangstijd en daarna een spoedige bijeenroeping door middel van vrije en geheime verkiezingen van een grondwetgevende vergadering. Vooral met het oog op deze punten Juicht het P. B. het toe, dat naast de heer Michicis van Verduynen mi nister-president Drees zich persoonlijk naar Indonesië begeeft om in deze geest werkzaam te zijn Het spreekt zijn vertrouwen uit Sn zijn bekwaamheid en vaste wil om de verwezenlijking van dit program te bevorderen. Dr. v. Royen en Palar in Lake Success aangekomen Het hoofd van de republikeinse delegatie bij de Verenigde Naties, Palar, kwam Maandag per vliegtuig op )a Guardia bi) New York. aan uit Parijs en drukte tegenover verslagge vers zi jn vertrouwen uit. dat 'n „uit eindelijke en rechtvaardige" oplos sing gevonden zou worden van 't In donesischNederlandse geschil. Palar verklaarde, dat de Neder landers er niet in zouden slagen enig voordeel te verwerven door hun bezetting van geheel Indonesië. Hij rei: „Wij zullen alles saboteren wat zij van ons trachten te verkrij gen". en drukte zijn ontevredenheid uit met de Parijse zitting van de Veiligheidsraad Dr. van Royen, die korte tijd later op hetzelfde vliegveld aankwam zei, dat het hem ver schrikkelijk speet, dat Palar zulk een verklaring had afge legd. Dr. van Royen vergeleek de repu bliek Indonesië met Pruisen ïr Duitsland, dat met een minderheid het gehele land wilde regeren docr middel van geweld en militaire ac tie. Hij sprak de waarschuwing uit, dat wanneer aan de republiek de onafhankelijkheid gegeven zou wor den het land communistisch zou worden, omdat de communisten in de republiek waarschijnlijk het best georganiseerd zijn. Dr. van Royen besloot zijn verkla ring zeggend: „Wij trachten Indone sië weer een program van funda mentele menselilke rechten te geven welke het land sedert de oprichting van de republiek heeft gemist. Het enige deel van Indonesië, waar nog geen verkiezingen zijn gehouden, is de republiek." Geen activiteit in Atjeli (Van onze Haagse redacteur) Van militaire zijde wordt er in Den Haag de aandacht op geves tigd dat de acties van de Neder landse troepen op Sumatra er op gericht zijn de verschillende bezet te gebieden thans zo snel mogelijk met elkaar te verbinden. Reeds is een verbinding dwars over Suma tra tot stand gebracht tussen het centrum om Sibolga via Rantoe- prapat naar de Noord-Oostkust. Van Fort de Koek rukt een pa trouille naar het Zuiden in de richting van Padang, van waaruit een andere colonne de eerste tege moet trekt. Uit Padang wordt verbinding gezocht met het gebied van Djam- bi, dat blijkbaar reeds met het centrum, waarvan Palembang het hart vormt, in verbinding staat. Van het gebied van Palembang uit, zijn twee colonnes, die langs ver schillende wegen oprukken, in Bengkoelen aangekomen. Uit Bengkoelen en eveneens uit de omgeving van Palembang wordt thans opgerukt langs de wegen naar de uiterste Zuid-Oost punt van het eiland, waar Telok Be- tong en Oosthaven reeds in han den van gedurende dit week-end uit zee gelande Nederlandse troe pen zijn gevallen. In Atjeh is nog steeds geen acti viteit van Nederlandse troepen te melden. Atjeh wordt ongetwijfeld als een zeer belangrijk politiek centrum beschouwd en een Ne derlands optreden wordt daar wel verwacht. Men vestigt er echter de aandacht op dat Atjeh met de rest van Sumatra zo weinig con tact heeft, dat politieke invloed van daaruit nauwelijks te ver wachten 'is. Wij vernamen voorts dat een of- ciële order tot het staken van het vuren op Java waarschijnlijk niet in die vorm is uitgegeven. In mili taire kringen wees men ons er op dat het niet noodzakelijk is dat een militaire actie wordt afgeslo ten met een zo luidend bevel. Wanneer de troepenonderdelen de gestelde doelen hebben bereikt en de opgedragen taak hebben ver vuld, sluiten zij hun activiteit automatisch af. Dat stadium is thans overal op Java bereikt. Een bevel tot staken van het vuren was toe niet meer nodig. De le gercommandant kon volstaan, zo deelde men ons mede, met te con stateren dat de actie was afgeslo ten. Een woordvoerder vestigde er de aandacht op dat niet te verwach ten is dat op Java nu onmiddellijk een toestand van rust intreedt. Zeven jaar lang hebben in dit ge bied. zo ging hij voort, de meest extreme toestanden geheerst Men kan niet verwachten dat de Ne derlandse troepen daar alleen door hun komst een einde aan kunnen maken. Generaal Spoor naar Djogja en Solo Hedenochtend is generaal Spoor met een aantal staatssecretarissen per vliegtuig naar Djokja en Solo vertrokken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de toe stand en na te gaan, hoe de rehabi litatie versneld kan worden. OP Piccadilly Circus te Londen is Maandag op het spits uur een geweldige dei ning ontstaan, door 'n uitgelaten vrolijke menselijke „vlieg", die boven op Brlttannie's drukst bezochte Cupi do zat en dc pees van diens boog liet sprin gen. De mensen keken zich de ogen uit, ter wijl de waaghals tegen het twaalf meter hoge beeld, naar de top van de Griekse liefdesgod klauterde. Een half uur lang hebben 20 politie agenten tevergeefs ge probeerd hem van het beeld te verjagen, ter wijl het verkeer in het hartje van Londen vol komen tot stilstand kwam. Een der agen ten zei. dat de menigte geweldig groot was, „net zo groot als op wapenstilstandsdag." Met de politie achter hem aan klauterde hij verscheidene malen rond het beeld. Door zijn dolle sprongen viel hij zo nu en dan bijna. I"AE mensenmenigte U schreeuwde toen hij wild naar de boog greep en de pees brak. Gevaarlijk heen en weer zwaaiend hing hij hoog boven Picca dilly Circus, wuifde met zijn hoed en schreeuwde naar de Londenaars op het plein. Ten slotte heeft de brandweer hem met een ladder van het beeld afgehaald. De politie deelde nader- derhand mededat het dc loodgieter William Painter was. tegen wie. proces-verbaal is opge maakt wegens openba re dronkenschap cn het opzettelijk verpor zaken van schade. Regeringsarchitecten hebben in allerijl een onderzoek naar het beeld ingesteld. Zij deelden mede, dat Bill behalve het breken van de pees ook het verbuigen van de boog op zijn geweten heeft. Vandaag zou een gron dig onderzoek worden ingesteld. MAAR, hoe het ook zij, gisteravond zaten de verliefde paartjes net als anders weer onder de flikke rende gaslampen bij het beeld van de ont wapende Eros. Het Eros-beeld Is in 1S93 op Piccadilly Cir cus verschenen ter herinnering aan dc Earl of Shaftesbury, die beroemd geworden was om de verbeterin gen, die hij aange bracht heeft in de ge zondheidstoestand van de Britse fabrieksar beiders. Limburgse dievenbende gearresteerd De gemeentc-politie in Heerlen heeft dertien mannen en vrouwen gearresteerd, die zich alleen of in diverse combinaties hebben schul dig gemaakt aan diefstal, verduis tering, opkoping en chantage. De eerste drie arrestanten had den getracht in te breken in het Heerlense gemeentehuis, later sta- .len zij een grote partij sigaretten uit een kantoortje van de Staats mijnen. Toen de heren eenmaal ge pakt waren kwam de ene misdaad na de andere aan het licht. Men verwacht nog meer arrestaties. „Grote Beer" morgen met troepen in Amsterdam Het troepenschip „Grote Beer" met enige contingenten zieken en afgekeurde militairen van het KNIL, de Kon. marine en de Kon. landmacht aan boord, wordt in de loop van Woensdag 5 Januari uit Indonesië in de haven van Amster dam verwacht. De ontscheping zal onvoor ziene omstandigheden voorbehou den aanvangen op Donderdag 6 Januari des morgens te negen uur. f^jlT IS DE „QM", het schip, dat de Veiligheidsraad een spaak in het wiel heeft gestoken. Het was het plan de Veiligheidsraad op Don derdag 6 Januari in Lake Success te doen bijeenkomen om verder te gaan met de beraadslagingen over Indonesië en Palestina. Maar zie, nauwelijks heeft de „Queen Mary" de Franse haven Cherbourg verla ten, met aan boord de Russische gedelegeerde in de Veiligheidsraad Jacob Malik, zijn Britse collega Alexander Cadogan, zijn Egyptische collega Ahmed Mohamed Farrag en tachtig leden van het secretariaat van de UNO, of een stormvlaag drijft het schip op een zandbank, ivaar het de nacht van Zaterdag op Zondag heeft doorgebracht Zondagmorgen iverd het vlot getrokken door vier sleepboten, maar deze vertraging, samen met die van revisie van het schip, maakt het noodzakelijk de Veiligheidsraad op een later tijdstip bijeen te roepen. Op de foto ziet men het schip, kort nadat het is vlot getrokken (op de achtergrond is de Franse kustlijn nog zichtbaar)koers zetten naar Southampton, waar honderden arbeiders gereed stonden om de kiel aan een nauwkeurige inspectie te onderwerpen. Als onverwachte hindernis sen verder zijn uitgebleven bevindt de 80.000 ton metende „QM" zich thans andermaal op weg naar New York. Amerikaanse congres weer bijeen Gewichtige verklaring van Truman te wachten? De eerste zitting van zes maanden van het 81ste Amerikaanse congres ls Maandag geopend De republikeinse partij heeft beslo ten onmiddellijk de Invloed van dc pre sident op de proef te stellen door alle veranderingen ln hét reglement van het Huls van Afgevaardigden te bestrijden. Zij hopen een effectieve oppositie te kunnen vormen met dc hulp van enkele Zuidelijke democraten, die tegenstan der zijn van Trumans program van bur gerrechten voor negers. De democraten hebben ln het Huls van Afgevaardigden een meerderheid van 2C2 legen 171 en ln dc Senaat van 54 tegen 42. Men verwncht ln Wnshlngton, dat president Truman Woensdag het con gres zal toespreken en ln zijn bood schap een verstrekkend program zal ontvouwen voor dc verdediging van het Westelijk halfrond cn ccn complex van maatregelen van sociale aard. waarmee Hij zal voortbouwen op het „ncw deal" van wijlen president Roosevelt. Dc vier Nederlandse acteurs Hans Kaart, Fred Zuidwijk, Jack Kclllng en Bill van Dijken zijn 30 December met hun kraai uit Algiers vertrokken om toch nog per Jeep de Sahara door te trekken. De Nederlandse oorlog6- sehuld aan Australië ls vastgesteld op 0 5 millioen Australische ponden. Op Oudejaarsavond Is ingebroken ln een garage te Echt. De dieven kwamen per auto en namen voor 1 3000.- aan accu's en banden mee. BIJ het begin van het nieuwe Jaar waren ln de Ver. Sta ten reeds 27 doden gevallen, waarvan 22 door verkeersongelukken. Men voor spelt, dat het totaic aantal doden tij dens het afgelopen weekeinde ongeveer 170 zal bedragen. De feestvreugde over het Nieuwe Jaar bereikte op Tra falgar Square te Londen haar hoogte punt toen ccn Schot om ccn pond te winnen de fontein beklom om uit het bovenste bassin een penny op te dui ken. Te Miami (V.S.) luisterden een tweeduizend Jongelui dc nacht van oud cn nieuw op door dozen en kisten, die in de gehele lengte van een straat op het trottoir lagen in brand te steken en vervolgens een magazijn te plunderen. De brandweer moest uitrukken. Een DC 3 vloog bij de start op het vlieg veld Seattle tegen een afdak en ge raakte ln brand. Van de Inzittenden, waaronder 28 studenten, slaagden slechts enkelen erin 't vliegtuig te ver laten. Met het begin van het nleuwo Jaar Is In Polen de rantsoenering opge heven Een Amerikaans vliegtuig maakte op Oudejaarsdag de lOO.OOOste vlucht naar Berlijn De aankomst ver liep zonder enige plechtigheid, In Teheran staan ,70.000 mensen aan de rand van de dood tengevolge van do hevige sneeuwval en de strenge vorst. In de straten en ln de hutten worden bevroren lichamen gevonden. Nabij Guerchc ln Bretagne is Zondag een au tobus met voetballers ln een vijver ge reden. Zeventien personen vonden de dood. In de omgeving van Trcnto (Italië) ls Zondagavond bij stormachtig weer een autobus in ccn ravijn gestort. Negen personen kwamen om het leven. 30 liepen ernstige verwondingen op. Groot Brlttannlö begon 1949 met een begrotingsoverschot van 272.523.845 pond sterling. Voor 't gehele belasting jaar. dat op 31 Maart eindigt schat sir Stafford Cripps het begrotingsoverschot op 800.000.000 pond sterling. Scotland Yard zou een nieuw onderzoek hebben Ingesteld naar beweerde onregelmatig heden die hoge ambtenaren van de af deling invoervergunningen van de Board of Trade zouden hebben ge pleegd. Weerbericht VERANDERLIJK WEER Weersverwachting geldig tot Woens dagavond. Meest zwaar be wolkt met tijdelijk enige sneeuw of regen. Aanvanke lijk matige tot krachtige wind sen Zuid cn Oost. later afnemende en veranderlijke wind. Iets zachter. 5 JanuariZon op 8.48. onder 16.43; Maan op 11.50, onder 2322.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1