DAGBLAD VOOR AMERSFOORT L Levensstandaard in 1952 weer op vooroorlogs peil Einde actie op Sumatra Tsjiangs vredesaanbod vindt geen goede ontvangst Israel belooft beterschap aan Amerika Minister Drees is Malta gepasseerd WEST-EUROPA BLIKT VOORUIT „Er moet in komende drie jaar zeer hard worden aangepakt" Ook Eerste Kamer aanvaardt hogere kinderbijslag Communisten kondigen instelling aan van „volksrepubliek" Troepen zullen uit Egypte worden terug getrokken Er komt rijst uit Suriname Tweede „New Deal" in Amerika? In kort .bestek _1 Viruly vertrokken naar Batavia Woensdag 5 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1216 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of f 4.15 p. krv. Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdrcoactcur: Tf. DE BOORDER. Naar Aneta uit Batavia meldt, heeft de legercom mandant generaal Spoor, de Nederlandse comman danten op Sumatra een or der gezonden, dat vandaag om 12 uur de militaire ac ties en daarmee de vijande lijkheden zijn geëindigd. Naar A.P. meldt heeft gene raal Spoor opdracht gegeven, dat de acties zich verder zullen beperken tegen zwervende groe pen republikeinen, benden en terroristen, die trachten onrust te wekken. In een Nederlands legercom muniqué wordt gemeld, dat Benkoelen. aan de West kust van Sumatra, van republi keinse troepen is gezuiverd, evenals Rengat en Tenbi- 1 u g a n. Dr. Drees is Dinsdagmiddag op weg naar Batavia op Malta gearri veerd. Ongeveer to middernacht hoopte hij de reis, die per Constel lation van de K.L.M. gemaakt wordt, voort te zetten. Na de landing op Malta opende de piloot de gezegelde orders voor de verdere vlucht. Volgens de geheime route, die thans onthuld is. zo meldt Reuter uit Malta, zal het vliegtuig, tussen Malta en Batavia nog tweemaal landen, en wel te Sjarjali aan de Perzische Golf en te Colombo. Niets bekend omtrent on-officieel contact met Soekarno Met betrekking tot het bericht van de in Indonesië verschijnende Chinese courant, de „Keng Po", volgens hetwelk voor de komst van minister-president Drees reeds contact zou-zijn gelegd met presi dent Soekarno door tussenkomst van vertrouwenspersonen, deelde men het ANP bij informatie te be- voegder plaatse mede. dat van een dergelijk contact niets bekend is. Het is onwaarschijnlijk dat zulk overleg heeft plaats gehad. In de Eerste Kamer is Dinsdag- middag aan de orde gekomen het Wetsontwerp tot Wijziging van de Kinderbijslagwet. Volgens dit ontwerp zal de kin derbijslag bedragen voor het eerste kind 0.40, voor het tweede en derde kind 0.44 per kind en te rekenen van het vierde kind 0.54 per kind. Deze wet wordt geacht te zijn in werking getreden op 1 Oc tober 1948. Zij vervalt uiterlijk met ingang van 1 Jan. 1950. De heer Brandenburg (CP N) acht het hier gevoerde beleid onjuist, hij ontwikkelt bezwaren tegen de loon- en prijspolitiek der regering, waarvan het ontwerp een uitvloeisel is. Door de voorgestelde maatregelen zal niet bereikt wor den, dat de wil tot inspanning der arbeiders verhoogd wordt. Naar zijn oordeel moet een loonsverho ging gegeven worden overeenkom stig de gestegen kosten van het levensonderhoud. De minister van sociale zaken, de heer J o e k e s, zet de beweeg redenen voor de voorgestelde ver hoging der kinderbijslagen uiteen. Het vraagstuk van loon naar be hoefte en prestatie is hier niet aan de orde, dat is van grotere omvang. Het geldt hier een aanvulling van de loonbijslag in verband met de verdwijning der subsidies. Na korte re- en dupliek wordt het wetsontwerp z.h.s. aangeno men. Voorts kwam hedenmiddag aan de orde het wetsontwerp betreffen de een inkomen uit 's rijks kas van prinses Wilhelmina der Nederlan den. De heer Van Santen (CPN) verklaart de verantwoording om voor dit ontwerp te stemmen niet te kunnen dragen gezien de slechte toestand waarin de arbeidersklasse verkeert. Het wetsontwerp wordt z.h.s. aangenomen met aantekening, dat de fractie der CPN geacht wil wor den te hebben tegengestemd. In zijn eerste rapport over het gezamenlijke programma op lange termijn der aan het plan-Marshall deelnemende landen, deelt de Raad van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEEC) mede, dat deze landen plannen hebben ontworpen om hun gezamenlijke industriële productie in de periode tot 1952/53 met 30 en de waarde van de gezamenlijke voedselproductie met 4 milliard dollars op te voeren. De raad waarschuwt, dat een zeer grote inspanning en vele opof feringen noodzakelijk zullen zUn om de plannen ten uitvoer te brengen en dat vele maanden van Intensieve studie en inspanning zullen moeten verlopen alvorens een gecoördineerd plan tot stand zal kunnen komen. Het rapport verklaart, dat het wel slagen van de nationale herstel plannen der 19 deelnemende landen afhankelijk is van een verhoging van de productie per man-uur in de komende vier jaar met ongeveer 15%, en merkt op. dat het herstel van West-Europa sedert de oorlog reeds aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt, doch dat de afstand, welke nog moet worden afgelegd langer is dan de weg, die men reeds achter de rug heeft. Broodgranen 60 93 114 Aardappelen 93 125 131 81 111 134 Oliën cn vetten 77 80 115 Vlees 67 70 106 Melk 76 84 111 120 143 100 95 Na de bezetting van Kepandjan bij Malang) en Wlingi rukken de Ne derlandse troepen op naar Blitar. Infanteristen trekken over de restan ten van een door de republikeinen vernielde brug op circa 3 km. van Blitar. Volgens Amerikaanse kringen, die !n nauw contact staan mét de Ame rikaanse gezant te Tel Aviv, heeft het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken de regering van Israël doen weten, dat ,,de' V S. Israel niet langer zullen kunnen steunen als dit land zijn politiek van agressie voortzet". Tevens wees de gezant Israël erop, dat Engeland aan Egypte defensieve verplichtingen heeft, krachtens een verdrag van 1936. In antwoord hierop, heeft de regering van Israël de Verenig de Staten de verzekering gege ven, dat aan alle Israëlische troepen die zich op Egyptisch grondgebied bevinden, opdracht is gegeven zich terug te trekken. De Britse consul-generaal te Haifa, Cyril Marriott, die Vrijdag uit Lon den te Haifa is teruggekeerd, heeft verklaard: „Groot-Brittannie is niet voornemens oorlog met Israël te voeren". Hij zeide: „Ik ben van mening dat de persberichten aan weerszijden de situatie overdrijven, waardoor een gespannen en betreurenswaardige atmosfeer wordt geschapen. Door de Verenigde Staten te verzoeken hun invloed in Israël uit te oefenen, heeft Engeland vermeden dat het geschil een rechtstreeks twistpunt wordt tussen Groot-Brittannië en Israel, Ik wil niet beweren dat de betrek kingen tussen beide landen normaal zijn, doch in afwachting van een te rugkeer tot normale verhoudingen kunnen beide staten ertoe bijdragen de spanning te verminderen." Volgens Marriott had hij een lang en „zeer vriendschappelijk" onder houd gehad met een vertegenwoor diger van de Israëlische regering te Haifa, voorts had hij elke denkbare medewerking van de Israëlische autoriteiten ondervonden. Fanny BlankersKoen, die op weg is naar Australië om daar deel te nemen aan athletiek-wedstrijden en de kampioenschappen te Syd ney, arriveerde Zondag te Londen. Na aankomst van het vliegtuig maakte onze fotograaf bovenstaand plaatje van ..de snelste vrouw der wereld" en haar man. Toeslag bestemd voor TBC-bestrijding Een half millioen kg. rijst wordt ingescheept in Suriname om via Curagao per „Stuyvesant" naar ons land te worden verzonden. Hier zal hij worden verkocht voor f 1. per kg. vermeerderd met f 1.toe slag. Deze toeslag is bestemd voor de zo noodzakelijke bestrijding van de TBC in het Zuid-Amerikaanse deel van ons rijk. De verkoop van de Surinaamse pinda's is een succes geworden. In weinige dagen was de gehele voor raad uitverkocht waardoor ruim f 15.000,gestort kon worden in het Wilhelminafonds. Een half mil lioen, d.i. f 1.— per verkochte kg. rijst, zal aan dat fonds worden toe gevoegd als de verkoop hiervan evengoed slaagt als die van de pinda's. Nog half millioen Duitsers krijgsgevangen in SU? De Amerikaanse regering heeft Dins dag verklaard, dat in de Sowjet-Unie nog 443.165 vroegere Duitse soldaten worden vastgehouden. Mevrouw Kasenkina is katholiek geworden Mevrouw Oksana Kasen kina, de Russische onderwij zeres, die vorig jaar Augustus uit het Russische consulaat in New York ontsnapte, is opgenomen in de Rooms-Katholieke kerk (Oos terse ritus). Chinese regeringsvliegtuigen heb ben Dinsdag „vredes"-pamfletten uitgestrooid boven de door de com munisten geleide legers, die Nan king met een nieuw offensief be dreigen. In do pamfletten wordt gezegd, dat de regering de oorlog zou kun nen voortzetten, „doch dat z(j in het belang van China heeft besloten vredes-onderhandellngen te voeren". Er is nog steeds geen officiële communistische reactie gekomen op het beroep, dat president Tsjang Kai-Sjek vier dagen geleden op zijn tegenstanders heeft gedaan, om tot vredes-onderhandellngen te komen en waarin hij heeft aangeboden te zullen aftreden. De eerste communistische reactie op het vredesaanbod van generaal Tsjang Kai-Sjek was die van de communistische radio in China, die het aanbod „een blunder" noemde en mets meer dan dat. Generaal Tsjang Kai-Sjek heeft onverwachts een bezoek gebracht aan vice-president Lie Tsjoeng-Jen, die volgens de grondwet zijn opvoi- ger Is, indien hij zijn hoge ambt zou neerleggen. Gemeend wordt, dat de staatslieden een mogelijk aftreden van Tsjang hebben besproken. Te Sjanghai wordt vernomen dat de Chinese regering, bij haar zoe ken naar een aanvaardbare bemid delaar voor het openen van vredes besprekingen, zich mogelijk zal wenden tot de vroegere „oorlogs- heer" van Mandsjoerije, maarschalk Tsjang Hsneeh-Liang. Tsjang Hsoeeh-Liang. welbekend als de „jonge maarschalk", bevindt zich sedert twaalf jaar onder ar rest. Dit arrest Is ingegaan na hpt zogenaamde „Sian-lncident", toen Tsjang Kai-Siok door de „jonge maarschalk" gedurende drie weken in de hoofdstad van Sjensl is ge vangen gehouden. Van het front in Midden-China wordt ^gemeld, dat communistische troepen bezig zijn de ring om circa 200.000 man regeringstroepen, d;e ten Zuid-Westen van Hsoetsjou zjjn omsingeld, te sluiten. In de afgelopen nacht hadden schermutselingen plaats rondom Tientsin. De communistische blok kade van de stad is compleet door het bevriezen van de Haiho, waar aan Tientsin ij gelegen. A.F.P. meldt nog, "dat de Chinese communistische radio-omroep een Ziekenfondsraad nu geïnstalleerd Dinsdag heeft mr. A. M. J o e k e s. minister van Sociale Zaken, de Zieken fondsraad geïnstalleerd. Deze raad zal een belangrijk deel van het beleid t.a.v. het ziekenfondswezen in ons land in handen nemen. De raad bestaat uit een voorzitter dr ir. A. H. W. Hack e, oud-dirceteur-generaal van de arbeid en 35 leden: zeven deskundigen op het gebied der volksgezondheid, der sociale verzekering en der particuliere verze kering. negen vertegenwoordigers van de algemene ztekenfondsen. zeven van het bedrijfsleven en twaalf uit diverse groepen van personen en instellingen. De taak van de Ziekenfondsraad om schreef minister Joekes o m als volgt: hii zal er vóór alles mede verantwoor delijk voor zijn, dat aan het zieken fondswezen een ontwikkeling wordt ge geven ln werkelijk Nederlandse en de mocratische zin en dat op een wijze., dat de belangen van het volk met be trekking tot zijn gezondheid en sociale zekerheid zo goed mogelijk worden ge diend. van geheel West-Europa ln 1952/53 on geveer 15% groter zijn dan voor do oorlog. Dc stijging van de agrarische productie wordt ln het rapport als volgt aangegeven (gemiddelde 1935/38 100): 1947 1948/49 1952/53 communiqué heeft omgeroepen, over de voornaamste t3ak, welke het Chinese volk en de Chines communistische partij wacht. Na het volk te hebben gewaar schuwd voor de Amerikanen, „die zullen trachten de democratische veroveringen van het volk te com promitteren", verklaarde de commu nistische radio-omroep: „Het be vrijdingsleger zal eerlang overgaan tot krijgsverrichtingen op grote schaal. Tjjdens de komende maanden zal de Chinese democratische volksrepubliek worden inge steld en zal een coalitierege ring onder communistische lei ding worden gevormd. Dc regering zal bestaan uit ver tegenwoordigers van alle democra tische partijen. Heden boodschap van Truman aan congres In de regeringsboodschap. die president Truman hedenmiddag voor het congres zal uitspreken, zal hij, naar wordt verwacht, een krachtig pleidooi houden voor de maatschappelijke verheffing van de minder bevoorrechte Amerikaanse burgers, zo meldt Reuter. Waarnemers zijn van mening, dat de president plannen zal ont vouwen voor een tweede „New Deal". Vei-dere punten in Truman's pro gram zijn, volgens waarnemers: een plan voor een nieuwe natio nale ziekteverzekering: wetsontwerpen om de burger rechten van negers in de Zuidelijke staten te waarborgen; voorstellen tegen inflatie; herroeping van de beperkingen, die vorig jaar door het. congres aan de vakverenigingen en aan het stakingsrecht zijn opgelegd; verhoging van belastingen: verhoging van het minimum loon; minder beperkingenop de toe lating van verplaatste personen uit Europa. Men verwacht niet, dat Tru man gedetailleerd zal ingaan od vraagstukken van buitenlandse politiek. Men gelooft, dat een af zonderlijke boodschap over de bui tenlandse politiek later aan het congres zal worden toegezonden. 80 91 UI 148 166 222 98 174 480 69 102 129 74 107 140 84 99 122 115 145 108 152 180 49 67 116 „De inspanningen. waarop wordt aangedrongen, zullen aan de volkeren van Europa zware eisen stellen, waaraan echter moet worden voldaan". Ten aanzien van de in het pro gramma op lange termijn gestelde productiedoelen merkt het rapport op. dat het bereiken hiervan voor ieder land afzonderlijk wel mogelijk kan zijn. doch dat het te betwijfelen valt of zij alle in een zo korte tijd als 3Vt jaar zullen kunnen worden verwezenlijkt Door het gehele rapport heen wordt de nadruk gelegd op de nood zakelijkheid om maatregelen tegen inflatie te nemen. Wat het gezamenlijke vierjarenplan Inhoudt voor de arbeiders van West- Europa. blijkt uit onderstaande tabel, die aangeeft welke productie ln 1947 is bereikt en welke men denkt te berei ken ln de periode tot 1952/53. De cijfers zijn gebaseerd op de gemiddelde jaar productie van de periode 1935/38 100. 1947 1948/49 1952/53 Kolen Electriciteit Ruwe olie Ruw staal Afgewerkt staal Tcxtielgoederen Industr. materieel lncl. machine werktuigen Commerciële motorvoertuigen Personen- motorvoertuigen Door dit tussentijdse rapport, dat aan dc Economie Cooperation Administra tion te Washington zal worden voorge legd, goed te keuren, hebben dc l'J aan het plan-Marshall deelnemende landen opnieuw hun voornemen bevestigd om een gemeenschappelijk Europees her stelprogramma tot stand te brengen. Ten aanzien van het inflatleprobleem i«kt het rapport op. dat de inflatie een redelijk evenwicht in West-Europa onmogelijk heeft gemaakt, welk evcn- vyicht bereikt moet worden alvorens een grotere vrijheid in het intcr-Europese handels- en betalingsverkeer kan wor den toegestaan. Het Voegt hier aan toe, dat tot vele van de maatregelen, die in dc komende 3',~ jaar moeten worden genomen, moeilijk kan worden overgegaan, zolang de inflatoire druk niet ls bedwongen. Het voedselvraagstuk Wat betreft het probleem der voedscl- en grondstoffenvoorziening merkt het rapport op. de toeneming van de we reldbevolking ep de stijging van de le vensstandaard in alle werelddelen heeft tot resultaat gehad, dat de huidige we reld-voedselproductie niet meer toerei kend is. Het zeer hoge peil van dc eco nomische activiteit in dc gehele wereld cn de uitputting van de productlcbron- ncn, die gemakkelijker toegankelijk zijn, hebben een stijging van prijzen van vrijwel alle grondstoffen veroor zaakt. als gevolg waarvan de verhouding tussen de prijzen van grondstoffen en voedingsmiddelen enerzijds en die van de industrieproducten anderzijds Is ver stoord. Het grondstoffentekort vormt een bedreiging voor dc economische be drijvigheid en welvaart van West- Europa. Verschenen is Staatsblad I 519, waarin voorkomt de bekendma king van het op 17 Maart 1948 te Brussel ondertekende verdrag tus sen Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, Groot Brittannië en Noord Ierland. del van onderhandelingen met poten tiële leveranciers, door het aanbieden van contracten op lange termijn en soortgelijke middelen dc ontwikkeling van nieuwe bronnen van aanvoer van i voedsel cn grondstoffen te bewerkstel- I ligen. Aan de regeringen der declne- I mende landen ls verzocht te overwegen, welke verdere maatregelen genomen kunnen worden ter ontwikkeling van dergelijke nieuwe bronnen voor de leve ring van noodzakelijke goederen. De betalingen aan Noord-Amerlka zullen vermoedelijk dc grootste moei lijkheid vormen. Het ziet er naar uit, dat West-Europa slechts ongeveer 75 zal kunnen betalen van zijn voorgeno men invoer uit Noord-Amerika. Een nog grotere beperking van de Invoer uit de landen buiten West-Europa, cn ln het bijzonder uit Noord-Amerlka, zal in 1952/53 noodzakelijk zijn, indien zich een ernstige wereld-depressie en een achteruitgang in de Europese export zouden ontwikkelen. Het langzame tempo van het herstel van dc West- Europese export vormt volgens het rap port een der voornaamste moeilijkheden, waarmede West-Europa sedert de oor log te kampen heeft. Zelfs in 1948/49 zal West-Europa zijn Invoer slechts voor 50 kunnen finan cieren uit zijn eigen inkomsten aan bui tenlandse betaalmiddelen, cn in 1952/53 zullen de West-Europese landen slechts zoveel kunnen invoeren als zij kunnen betalen. Produceren Het rapport dringt er op aan. dat de deelnemende landen zich concentreren op productieplannen, welke dc behoefte aan import uit het dollargebicd zullen verminderen. Het merendeel der nationale pro gramma's gaat uit van de veron derstelling. dat cr dollars zullen kunnen worden verdiend in de han del tussen de deelnemende landen, doch het is niet waarschijnlijk, dat deze verwachting bewaarheid zal worden, zo merkt het rapport op. Behalve het bedwingen van «1c Infla toire druk ln dc deelnemende landen noemt het rapport als voorwaarden voor I het welslagen van de nationale herstel- Jj| programma's het bewaren van dc vrede, het voortduren van een ruime werkge legenheid voor alle arbeiders in de ge hele wereld en in het bljzouder in do V.S. en een wereldhandel op hoog ni veau. Met betrekking tot de resultaten, die dc herstelpogingen tot dusverre hebben opgeleverd, deelt het rapport mede, dat de Industriële productie ln de 19 aan het plan-Marshall deelnemende landen over het geheel genomen ln het tweede kwartaal van 1918 weer het vooroorlogse niveau heeft bereikt en in de voornaam ste industrielanden behalve Duitsland reeds 17 hoger was dan voor de oor- loe. Op het gebied van de landbouw was de vooruitgang minder groot. Volgens het rapport is het waarschijn lijk, dat er gedurende de komende 3'.i Jaar en vermoedelijk nog langer tekor ten zullen blijven bestaan aan grond stoffen. in het bijzonder aan nonferro- mctalcn en hout Ook aan staal, cokes, wol en kunstmeststoffen zullen er waarschijnlijk in vele landen gedurende zekere tijd tekorten bestaan. Indien dc Europese kolcnproductle het voorgenomen niveau kan bereiken, hetgeen uit zuiver technisch oogpunt bezien niet onmogelijk schijnt, zal West-Europa ln 1952/53 geen behoeften meer hebben aan invoer van Ameri kaanse kolen. Volgens dc nationale landbouwpro gramma's zal dc agrarische productie Onze levensstandaard Wat betreft de vooruitzichten op ver hoging van de levensstandaard deelt het rapport mede. dat indien dc nationale programma's in hun geheel ten uitvoer kunnen worden gelegd, het gemiddelde peil van het verbruik in dc deelnemende landen in 1952/53 waarschUitfUk zeer weinig beneden dat van 1938 cn zeer aanzienlijk boven dat van 1948 zal lig gen. Aangezien cr echter redenen zijn om aan te nemen, dat deze program ma's in dc komende vier jaar niet geheel zullen kunnen worden ver wezenlijkt, zou het reëler zijn te streven naar een verbruiksnivcau in 1952/53. dat 5 A 10 boven dat van 1948 ligt. als zijnde een niveau, dat hulp van buitenaf onnodig maakt. Volgens de ramingen zal het texticl- cn kledingvcrbrutk ln 1952/53 43 gro ter zijn dan ln 1947 en 21 groter dan in 1938. Uitgaande van de veronderstel ling. dat dc bevolking van West-Europa ln 1952/53 ongeveer 9 groter zal zijn dan in 1938, raamt het rapport, dat het verbruik per hoofd van dc bevolking van broodgranen, vetten cn melk ln 1952/53 ongeveer gelijk zal zijn aan het vooroorlogse niveau. Verder ls een ver hoging van het vleesverbruik met on geveer 30% ten opzichte van 1948 tc voorzien. De export en de herexport van dc Bonelux-landen zal in 1952/53 naar ra ming 122 bedragen van het niveau van 1938 (in 1949/50 97 Voor Frank rijk zullen deze percentages volgens het rapport resp. 145 en 96 zijn, voor Groot-Brittannië 14G en 126 cn voor West-Duitsland 126 en 22 De ex port naar Oost-Europa zal naar ver wachting ruim 2ls maal zo groot wor den als in 1947. Gestreefd wordt naar een Invoer uit Oost-Europa ln 1952/53 ter waarde van ongeveer 2,2 milliard dollars of onge veer 150 meer dan ln 1947. Vertrek „Queen Mary' weer uitgesteld Het vertrek van de „Quocn Mary", waarop zich een aantal diplomaten bevinden, d.c dc zitting van dc Veilig heidsraad zulicn bijwonen, is Dinsdag wederom een etmaal uitgesteld. Men hoopt nu, dat de ..Queen Mary" heden- Het ls derhalve noodzakelijk, dat dc middag te drie uur zal kunnen ver- landen van West-Europa alles in het j trekken. Zij zal dan Maandag ln New werk stellen om te trachten door mid- I York kunnen aankomen. In de 17e en 18c eeuw had Ame land een belangrijke zeevaart. Vele Amelanders namen deel aan dc ivalvisvaart. Op het kerkhof van Nes treft men nog verscheidene grafstenen aan. die de laatste rust plaatsen van deze Groenlandvaar- ders aanduidlen. Hier de grafsteen van een dezer Commandeurs Ba- rent Hansz, welke een realistische afbeelding van de walvisvangst vertoont. DE LUCHT VERBINDING MET INDONESIË Overstroming dreigt in Engeland Door de aanhoudende en zware regenval neemt in de Thames- vallei het gevaar voor overstro mingen toe. In de stad Wargrave, ten Westen van Londen, worden de bewoners reeds uit hun over stroomde huizen geëvacueerd Men vreest, dat de rivier ook bij Rea ding en Henley spoedig buiten haar oever zal treden. In de gehele Tha- mes-vallei zijn de bewoners door de politie aangezegd om zich op evacuatie voor te bereiden. Intussen wordt uit Noord-Enge- land en de Midlands zware sneeuw val en ijskoude regen gemeld. Londen werd voor zware sneeuw val behoed door een regengordel die zich uitstrekte van Harwich naar Birmingham. De temperatuur was echter om het nulpunt en in vele delen van de stad waren de straten spiegelglad. Nieuwe route over Mauritius Gistermorgen om half toen is een KLM-Constellation met A. Viruly als gezagvoerder van Schiphol ver trokken naar Batavia. Het is de bedoeling, dat dit vliegtuig een nieuwe route zoekt naar Batavia, nu er met enkele Aziatische landen moeilijkheden zijn gerezen over liet landen van Nederlandse toestellen op hun vliegvelden. De KLM kon over de nieuwe route nog geen bijzonderheden meedelen, maar naar wij van an dere zijde vernamen schijnt het de bedoeling te zijn, dat Viruly via Khartoem en Mauritius naar In donesië zal vliegen. De bemanning bestaat, behalve Viruly, uit J. A. Ameels, tweede piloot. Kellenbach, navigator, Groothoff, eerste telegrafist. Lot- slra, tweede telegrafist, Jonker, eerste mecano en Grandia, tweede mecano. Voorts maken voor de KLM twee monteurs en de chef van de radio-afdeling, de heer Sv/eitser, de tocht mee. O'k de heer M. S. Kamminga, adjunct inspecteur der luchtvaartafdeling van de Rijksluchtvaartdienst, vliegt mee. Bij de N.V Kempense Zinkmnat- schappij nabij Weert had een unieke bijeenkomst plaats van 85 jubilarissen, die cr van 25 tot 45 Jaar in dienst wa ren. Eén werkte er al 54 Jaar en die ging thans van zijn welverdiende rust genieten. Bi) een enquete onder de bloemenwlnkeliors verklaarden er 572 zich voor een verplichte winkelsluiting, 946 waren er tegen, 822 gaven geen ant woord. Tijdens een kort maar hevig onweer sloeg Maandag dc bliksem in een fabrieksschoorsteen te Zandvoort. Dc blauwe N.Z.H, tram. die Haarlem cn Leiden verbond. Is verdwenen Maan dagmorgen begonnen autobussen op dit traject tc rijden Britse geleerden hebben een robot-vliegtuig geconstru eerd, dat sneller is dan het geluld. Het ls 3 m. lang cn weegt 408 k.g. Rlta Hayworth cn prins All Khan hebben hun intrek genomen in een hotel ln de Zwitserse plaats Muerren. Zij gaan wintersporten. Prinses Alt Khan had dc avond voor hun aankomst het hotel verlaten Dr. Joseph Pearcc. direc teur van het astrophyslsch observato rium tc Pretoria heeft een ster ont dekt. 1000 maal zo groot als dc zon, Er ls een nieuw pijnstillend middel samengesteld, zesmaal zo sterk nis mor phine en even weinig gevaar opleve rend als aspirine. Het heet „Hcptalgln". Aan Afrika's Goudkust lilden 50 millioen cacaobomen aan wortelzlckte Zij dienen vernietigd te worden, maar dat betekent dat cr 20 Jaar lang geen cacaolndustrlc zou zijn. Veertien ne gers. waaronder tien kinderen, ver dronken nabij Oudckraal toen de sloep waarin zij een plczicrvnart maakten, omsloeg. Er waren zes leden bij uit één gezin. Een groepje soldaten liep in de Nieuwjaarsnacht in Wenen te stoeien. Plotseling ondernamen zij een gezamenlijke aanval op een late voor bijganger. Dat bekwam hun slecht. Drie gingen er knock out voor de vier de erin slaagde de late voorbijganger buiten gevecht tc,steUcn. Die bleek een bekend worstelkampioen te zijn. Weerbericht '~TNk 1 Weersverwachting. 1 geldig tot Donder dagavond. Weinig wind met plaatselijk nevel of mist. Overigens droog weer. Iets kouder met hier en daar lichte vorst. 6 Januari: Zon op 8 48, onder 16.44. Maan op 12.00, onder

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1