DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vooruitstrevend programma herinnert aan de „New Deal" van Roosevelt r Vele Australiërs oneens met steun aan Republiek Bij een aanval zou Amerika dadelijk hulp verlenen Een progressief Amerika REGERINGSBOODSCHAP VAN TRUMAN Nieuwe controle op de prijzen President Truman heeft moeite om met zijn salaris rond te komen Men vreest verzwakking van de „blanken-politiek Cochran naar Washington voor nader overleg Koningin sprak voor de radio Dr. W. Drees in Batavia Donderdag 6 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1217 Opgerlchr door de Stichting „Het Parool' Giro 510330. Bank: Rorterdamsche Bank Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p w of 4 .5 p kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TDB BOORDER. TROONREDES plegen ln de re gel meer welsprekend dan veelzeggend te zijn en met de boodschappen van de president der Ver. Staten aan het Congres ligt het al niet anders. Maar op iedere regel zijn uitzonderin gen. dus ook op deze. Zo'n uitzon dering was de boodschap, die pre sident Roosevelt vlak na zijn in auguratie op 4 Maart 1933 tot het Congres richtte en die de nieuwe politiek van de New Deal inleidde. Zo'n uitzondering is ook de bood schap, waarin president Truman aan het 81ste Congres zijn pro gram heelt voorgelegd. Deze vergelijking van de Tru man van 1949 met de Roosevelt van 1933 is ook daarom gerecht vaardigd, omdat het program, dat eerstgenoemde gisteren heeft ont vouwd de vergelijking met Roose- velts New Deal ongetwijfeld kan doorstaan. Een vergelijking, die men niet punt voor punt kan gaan maken, al valt aan de andere kant niet te ontkennen, dat Truman met sommige van zijn maatrege len en plannen rechtstreeks aan sluit bij wat zijn voorganger heeft gedaan en gewild. Veel en veel belangrijker is het echter, dat de ze vergelijking vooral past op de jreest, welke uit die beide pro gramma's spreekt, een geest, die zich het best laat kwalificeren met ?*ct veel gesmade, want vaak mis bruikte, maar daarom niet min der juiste v/oord: progressief. Oe beloften, die Truman in zijn befaamde eenpersoonsverkie zingscampagne heeft gedaan, worden in dit programma voor honderd procent nagekomen; het wil ons zelfs voorkomen, dat hij er ln bepaalde opzichten nog bo ven uit gaat. En hij kan dit doen. omdat hij de overtuiging heelt, dat niet alleen hij zeil. maar ook de democratische meerderheid ln het 81ste Congres hun verkiezing ln de eerste plaats te danken hebben aan een sterke progressieve wind, welke in begin November door de Ver. Staten woei. Het ls deze wind, die thans de zeilen van zijn New Deal doet zwellen. "LJ OEWEL het program van Tru- A man uiteraard bijna uitslui tend op de binnenlandse politiek en wat daarmee samenhangt be- tiekklng heeft met de New Deal van Roosevelt lag de zaak net zo is de betekenis ervan voor de buitenlandse betrekkingen der Ver. Staten van niet minder on middellijk groot belang. Laten wij ons nu maar tot één ding bepalen. De Ver. Staten zijn door de ont wikkeling van de recente historie op één van de twee of laten we maar meteen zeggen op d e lei dende plaats ln de wereld ge bracht. Dit v/orden steeds meer Amerikanen zich bewust en het feit, dat Truman dit in deze bood schap constateert, is op zichzelf nog geen grote verdienste. Zomin als het van West-Europa een ver dienste mag heten, dat het zich zo langzamerhand bij dit historische feit heeft neergelegd en aange past. Voor de Ver. Staten noch voor West-Euiopa is er op het ogenblik meer een keus: zij zijn als leider en geleiden eenvoudig op elkaar aangewezen. Dit ls zo, afgezien van wat voor soort van regering er in de Ver. Staten is. Maar daarom maakt het zowel voor de Ver. Staten als voor West- Europa wel een enorm verschil, dat Truman heeft begrepen, dat dit leiderschap van de Ver. Sta ten alleen dan tot het doel kan leiden, dat hij zelf en allen, die het beste voor hebben mei West- Europa, zich voor ogen houden, wanneer Washington onversaagd en doelbewust de wég der voor uitgang inslaat niet alleen, maar de durf heeft die weg te banen, wanneer dit nodig mocht zijn. Of denkt men. dat het op hetzelfde neerkomt, of een conservatief Amerika een Atlantisch pact sluit of een progiessief? Alleen al de omstandigheid, dat Labour in En geland en de democratische socia listen op ons continent zich met heel veel meer gerustheid en over tuiging zullen kunnen en willen toevertrouwen aan de volgens Trumans New Deal geregeerde Ver. Staten, kan voor de ontwik keling van de verhoudingen in de wereld in de eerstvolgende jaren van de allergrootste betekenis 'zijn. Toen wij schreven over de ver kiezing van Truman hebben wij. misschien ten onrechte nog altijd enigszins sceptisch gestemd te genover het formaat van deze president, de hoop uitgesproken, dat hij zou groeien met zijn taak. Na de aankondiging van dit pro gram erkennen wij gaarne, dat wij Truman blijkbaar hebben onderschat. NIWIN-pakketten liopen zich op in Batavia In verband met het wegvallen der luehtverbinding tussen Nederland en Indonesië zijn in Batavia ongeveer 1500 Niwin-KLM-pakketten' opgeslagen, die nog niet naar ons land kunnen wor den verzonden Zo spoedig mogelijk zuilen deze pakketten naar Nederland worden overgebracht en aan de ge adresseerden worden uitgereikt. Weerbericht President Truman heeft gisteren voor het Amerikaanse congres een regeringsprogram ontvouwd, dat zowel in omvang als ruimte de „New Deal" van wijlen president Roosevelt overtreft. Truman drong aan op machtiging tot her-instelling van prijs controle, verhoging van inkomstenbelasting met vier milliard dollar en annulering van de door de republikeinen voorgestane arbeidswet van Taft-Hartley. Op de buitenlandse politiek ging hij slechts schetsmatig in en hij maakte in het geheel geen gewag van het Noord-Atlantisch pact, een militair hulpprogram voor West-Europa of aanvullende fondsen voor het plan-Marshall. Wel zei hij, dat hij in de loop van deze zitting van het congres „de gelegenheid zal hebben het congres te verzoeken verschei dene maatregelen in overweging te nemen op het gebied van de buitenlandse politiek". Hij verklaarde, dat het Amerikaanse volk bij de laatste presi dentsverkiezingen „de in discrediet geraakte theorie, dat het lot van de natie moest liggen in de handen van enkele begunstigden, heeft afgewezen." De preside t zette daarna zijn program uiteen, dat het volgende inhoudt: 1) een uit acht punten bestaand plan tot bestrijding van de inflatie. Voor dit doel vraagt hij bevoegd heid or. een controle op de prijzen in te stellen, een toewijzingenstel sel voor schaarse grondstoffen in het leven te roepen en eventueel leningen te verstrekken ter finan ciering van de vervaardiging van materialen, waaraan acute tekorten bestaan: verhoging van de onderne mingsbelasting en andere belastin gen met in totaal vier milliard dollars per jaar. teneinde de staats schuld te vermin*. <»ren; Anti-stakingswet 3) volledige herroeping van de arbeidswet van Taft-Hartley en vervanging ven deze wet dror de vroegere z.g. Wagner-vet, die een meer liberaal karakter droeg. Wel moet laatstgenoemde wet gewij zigd worden met dien verstande, dat jurisdictionele stakingen (sta kingen, voortvloeiende uit geschil len tussen vakorganisaties) en secondaire boycotts (het neerleg gen van het werk uit sympathie met stakers in een niet-aanver- wante industrie) verboden blijven; 4) verruiming van de sociale wetgeving in dier voege, dat de ouderdomspensioenen worden ver hoogd en de overheidszorg zieh ook uitstrekt tot hen. die slachtoffer zijn van werkloosheid, ziekte of in validiteit: 5) het invoeren van een stelsel van ziekteverzekering, dat „iedere Amerikaan n. staat zal stellen goede medische behandeling te verkrijgen"; 6) meer staatssteun voor het onderwijs; 7) een speciale wetgeving, die het Je regering mogelijk moet ma ken volkswoningen met lag», huren te bouwen, krotten te ruimen en een onderzoek naa_* de woontoe standen in te stellen; 8) een veelomvattend program ter Herziening van de burgerrech ten met het doel discriminaties tegen negers of andere rassenmin- derheden tc verbieden. Buitenlandse politiek Ten aanzien van de buitenlandse politiek diende president Truman slechts de twee volgende voorstel len in: 1) verlenging v n de geldig heidsduur van de wel, die op 31 Maart a.s. afloopt, en die de rege ring de bevoegdheid geeft met an dere regeringen overeenkomsten inzake verlaging van de douane tarieven aan te an; 2) schrapping van in het be staande program opgenomen be perkingen nzake de toelating van verplaatste personen uit Europa in de V S. Volgens de huidige regeling mogen gedurende een periode van twee jaar 200.000 verplaatste per sonen in de V.S. immigreren. President Truman legde er de nadruk op, d^t hij zijn program voor het binnenlandse regerings beleid beschouwt als de grondslag voor de buitenlandse politiek der V.S. President Truman heeft het Con gres verzocht voor het fiscale jaar, dat 1 Juli 1948 begon, een begro ting goed te keuren van 39i mil liard dollar. Verwacht wordt, dat voor de periode, die 1 Juli 1948 be gint, een bedrag van bijna 42 mil liard dollar nodig zal zjjn. (Zie voorts pagina 3) UNO krijgt de handen vol Trygve Lie, de secretaris-generaal van dé UNO. heeft een ..zeer zware voorjaarszitting" voorspeld. Lie zeide. dat behalve de vergaderingen van de Veiligheidsraad er op 21 Januari ook nog een bijeenkomst zai zijn van de Trustschapsraad. De. achtste zitting van de economische en sociale raad zal 7 Februari aanvangen 'Verder deelde Lie mede. dat het tweede deel van de zittfng der Asscmblée op 5 Aprii »e Flushing Meadows zal begin nen Het werk der commissies zou ln Lake Success worden verricht. RUSTIG WEER IWeersverwachting. V geldig tot Vrijdag- i ,Jf avond. I, V Plaatselijk nevel 1 of m,5t- Overigens T 2 zwaar bewolkt met y enkele opklaringen. - Droog weer. Over het algemeen zwak- ke Zuidelijke wind. Iets kouder. 7 Januari: Zon op 8 47 onder 16.46; Maan op 1210, onder 0 31. Postbode Drees Vorige week kreeg een Hel- mondse familie bericht uit In donesië. dat haar zoon daar tij dens de actie was gewond De familieleden wilden graag spoe dig nadere bijzonderheden ver nemen, maar de luchtpostver binding was nog niet hersteld. Een poging om Batavia telefo nisch te bereiken mislukte. Toen meldde de krant, dat dr Drces naar Indonesië zou ver trekken. De minister-president werd verzocht een brief mee te nemen en reeds de volgende dag kwam het antwoord: „Accoord". De brief werd daarna per soonlijk in Den Haag ten huize van dr. Drees bezorgd, waar hij door de minister-president in ontvangst werd genomen. VJ Eerste commentaren op Trumans rede Vakverenigingen zijn zeer tevreden Het eerste commentaar op de rede van Truman was afkomstig van de voorzitter van de Amerikaanse re publikeinen. die ln het huidige Con gres de oppositie vormen. HU ver weet de president, dat hU een non chalant spil drijft met het geld van het volk \au Amerika. Hier nog enkele meningen over de presidentiële rede. E. Cos, lid van de democraten: „Wij gaan langzamerhand naar een socialistische staat. De weg is ech ter geleidelijker dan in Engeland." Ta ft (oppositie): ,,De regerings uitgaven kunnen worden vermin derd, in dat geval is geen belasting verhoging nodig." W a 11 s t r e e t: Wij moeten de meer gedetailleerde plannen afwach ten, maar onze eerste indruk is. dat de pil minder bitter is. dan wij vreesden. Vakverenigingen: Enthou siasme over de rede van Truman. .Wat de president wil. stemt volko men overeen met onze eigen ziens wijzen over arbeiderswetgeving." Het secretariaat van het Wereld Vak Verbond heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt gezegd, dat het W.V.V. solidair is met het Indonesiche volk, dat voor zijn on afhankelijkheid vecht Het heeft af schriften van deze verklaring toe gezonden aan de UNO en de Veilig heidsraad. Nederlandse troepen op mars van Goemiwang naar Bandjanegara in Centraal Java 20 Landen nemen deel aan Aziatische conferentie Op de uitnodigingen van de In dische regering, om deel te nemen aan de conferentie van Aziatische landen Inzake de Indonesische kwestie ln New Delhi hebben tot nog toe de volgende landen beves tigend geantwoord: Pakistan. Bir ma. Ceylon, Australië en Egypte. Oorspronkelijk waren dertien lan den uitgenodigd: "Egypte. Turkije, Syrië, Libanon, Irak. Saoedi Arabië Afghanistan. Iran, Pakistan, Cey lon, Birma, Siam en China. Later werden de Philippijnen aan de lijst toegevoegd en Woensdag .werd besloten eveneens uit te no digen: Transjordanië, Jemen, Nepal en Ethiopië. De vertegenwoordiger van Au stralië zal slechts optreden als waarnemer. Hij zal wel aan de dis cussies deelnemen, maar zich niet op verklaringen mogen vast leggen, waardoor de regering van Austra lië gebonden zou zijn. Het Australische volk is lich telijk verbaasd over de houding, die zijn regering ten opzichte van Indonesië inneemt. Velen vragen zich af wat de Britten, Nederlanders, Amerikanen en Indonesiërs zelf denken. Vele Australiërs zijn van me ning, dat de blanken-politiek van Australië verzwakt wordt door de steun van Australië aan Indonesië. Verschillende kranten en politieke tegenstanders van de regering heb ben om een duidelijke uiteenzetting van Australië's politiek gevraagd. Velen zijn van mening, dat Australië een goede strategi sche politiek zou volgen door te trachten de Nederlandse po sitie in Indonesië te versterken. Zij geloven, dat dit zou hel pen Australië blank te houden. Een minderheid van Australiërs geeft de Indonesiërs practische hulp of denkt althans dit te doen. Havenarbeiders, zeelieden, en schilders weigeren iets te doen voor de Nederlandse schepen, die goe deren naar Indonesië willen ver voeren. Havenarbeiders willen geen schepen laden en de zeelieden wil len geen sleepboten bemannen om de Nederlandse schepen te helpen binnenkomen of vertrekken. Deze politiek wordt door de Australische regering niet goedge keurd. Maar er is de arbeiders geen aanwijzing gegeven voort te gaan met hun werk cn de buitenlandse politiek aan Canberra over te laten. Er bestaat alle kans, dat een dergelijk bevel een algemene sta king in de havens tengevolge zou hebben. De Australische kranten hebben de laatste dagen de regering in vele artikelen over haar houding ten opzichte van Nederland aange vallen. De door de Australische ko lonel W. Hodgson in de Veiligheids raad gelanceerde aanval op Neder land heeft veel ertiek losgemaakt. GORDON TAIT (Associated Press) SEINT UIT SYDNEY De „Melbourne Sun Pictorial" noemde het een bulderende anti- Nederlandse tirade. „Grote Beer" vertraagd door de mi9t Het troepentransportschip „Grote Beer", dat Woensdagmiddag in de haven van Amsterdam had moeten aankomen, heeft ten gevolge van de mist enig oponthoud. Indien de mist tijdig zou optrekken, was het de bedoeling, dat het schip in de loop van de nacht zou opstomen naar Amsterdam, zodat de debar- katle hedenmorgen zou kunnen be ginnen. Veiligheidsraad misschien nog deze week weer bijeen Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft Woensdagavond medegedeeld, dat Merle Cochran, de Ameri kaanse afgevaardigde bij de Commissie van Goede Diensten in Indonesië, is teruggeroepen voor raadpleging. In de mededeling werd ver klaard: „Deze slap is gedaan naar aanleiding van de recente actie van de Nederlandse regering In Indo nesië. welke de pogingen van de Commissie van Goede Diensten om door middel van vreedzame onder handelingen een bevredigende re geling van het drie jaar oude ge- Koningin Juliana sprak hedenmid dag om kwart over een over belde zenders een rede uit. Voor de tekst verwijzen wij naar pag. 2. Ontwerp Atlantisch pact Weer een militaire leen en pachtwet? Zal het congres hem „opslag" geven? President Truman, die jaarlijks milliarden dollars voor de rege ring uitgeeft, brengt minder geld naar huis dan menig autoriteit van lager rang. Wanneer en indien het nieuwe congres de president, die momen teel 75.000 dollar oer jaar verdient, opslag geeft, dan zal'dat een welkome dag voor het Truman gezin zijn. De federale belasting op zijn salaris beloopt 37 000 dollar en de in komstenbelasting van de staat Missouri eist nog eens ruim duizend dollar op. Er blijft dan ongeveer 37.000 dollar voor hem oyer. De president heeft zo het een cn ander in de talrijke dagelijkse per soonlijke gastén gecon sumeerd wordt. Ook moet hij de lonen beta len van sommigen van het personeel bij voorbeeld de koks. Hij moet de kleren betalen van zichzelf en van mevrouw Truman, die zich vaak in het open baar moet vertonen, hij moet de kas gedenken van een aantal instel lingen van liefdadigheid en van de democrati sche partij en hij moet zijn staf en zijn vrien den vele cadeaux ge ven. Truman kan zeggen wat hij wil over het „beroerde" tachtigste congres, doch hij had het toch maar aan dit republikeinse congres presidentiële woning te te danken dat een be- betalen Hij moet al lastingverlaging zijn het voedsel betalen dat netto inkomen met on- door zijn gezin en de geveer tienduizend dol lar verhoogde. Dit re publikeinse douceur tje heeft misschien echter slechts een tijde lijk karakter, want de adviseurs van de presi dent zeggen ernstig dat de belastingschroef on getwijfeld weer moet worden aangehaald. Truman had ook al belastingmoeilijkheden toen hij als senator tienduizend dollar per jaar „maakte". Wegens de kosten van levens onderhoud was het no dig dat zijn vrouw op de loonstaat 3.500 dol lar voor haar rekening nam. Het was in de tijd dat hun dochter Mar garet studeerde en de huur van hun apparte- tement 120 dollar per maand bedroeg. Zijn oude vrienden vragen zich nog steeds af hoe hij rondkomt en een van hen merkte op ..ik betwijfel da*- Harry over duizend dollar be schikte toen hij presi dent werd." De in ballingschap levende koning Leopold van België en de Hertog van Windsor doen samen met één parapluie bij hun partijtje golf op de Golfclub van Mandelieu bij Cannes op NiouwjMredag. In Brussel ls een ontwerp van het Noordatlantische verdedigingspact ontvangen, zo meldt United Press. Volgens goed ingelichte kringen be vat dit ontwerp de vier volgende be langrijke conclusies: 1. In geval van agressie tegen een of meer van de Europese onder tekenende mogendheden, zouden dc Verenigde Staten verplicht zijn tot automatische bijstand. Of deze bU- stand bestaat in materiele hulp of hulp door middel van het leger is nog niet bekend. 2. Progressieve herbewapening van West-Europa door middel van een militaire leen- en pachtwet zélfs indien het Europese herstelplan daardoor in het gedrang komt. 3. Spanje zou definitief worden uitgesloten van lidmaatschap, totdat een wijziging in het bewind heeft plaats gevonden. Italië zal herbewa pend worden in het raam van het militaire plan. doch zal voor het ogenblik niet worden opgenomen in het bondgenootschap. 4. De ondertekenende mogend heden zullen „hun anti-communis tische campagnes" coördineren, zo wel in vredestijd als in geval van nood. Washington zou besloten hebben West-Europa aan de Rijn te verde digen in geval van een Sovjet agressie en niet ten Zuiden van de Pyreneeën. Op 14 Januari zullen de minis ters van Defensie van de Vijf Lan den in Brussel vergaderen ter be spreking van gemeenschappelijke vraagstukken. Pblitieke waarne mers te Londen zijn van mening, dat de volgende punten op de agen da staan: 1. Een beschouwing van de be staande Westeuropese verdedigings plannen in het licht van het voor gestelde ruimere Noordatlantische pact; schil tot stand te brengen, abrupt heeft onderbroken." Het ligt in de bedoeling, dat de Veiligheidsraad Vrijdag aanstaande te Lake Success wederom bijeen zal komen, ter bespreking van de Indonesi sche kwestie. Het is echter niet zeker, dat dan alle leden van de Raad aanwezig zullen kunnen zijn. Zou dit inder daad niet het geval zijn, dan zal de Raad voor {iet eerst op Maandag vergaderen. Men verwacht, dat In die verga dering de gedelegeerde van Indo nesië zal aankondigen dat de repu bliek bereid is op vijf voorwaarden de onderhandelingen met de Ne derlanders te heropenen. Deze voorwaarden zijn: 1. Onmiddellijke vrijlating van de leden van de republikeinse rege ring, die door de Nederlanders zijn geïnterneerd. 2. Terugtrekking van de Neder landse troepen naar de demarca tielijn van 18 December. 3. De facto en de jure erkenning van de republikeinse souvereini- teit op Java, Sumatra en Ma- doera. 4. Vorming van een geheel Indone sische regering. 5. Terugtrekking van het gehele Nederlandse leger uit Indonesië zo spoedig mogelijk na de vor ming van een geheel Indonesi sche regering. 2. de levering van Britse straal vliegtuigen aan «ndere landen van de unie. (De leveranties van deze toestellen aan Frankrijk worden reeds verricht); 3. Verdere standaardisatie van wapens en uitrusting in verband met de mogelijkheid van grotere leveranties uit de Verenigde Sta ten. Nieuwe bon aangewezen voor sinaasappelen Hoewel de ln begin December 1948 aangewezen bonnen voor si naasappelen tot dusver slechts in enkele gedeelten van ons land zjjn gehonoreerd, is het noodzakelijk in verband met de te verwachten grote aanvoeren in deze maand reeds thans een tweede bon aan te wilzen. Uiterlijk 15 Januari moet men de bonnen 534 en 540 alge meen bij een handelaar in groente en/of fruit Inleveren. Bon 531 alge meen (voor houders van A-. B- en C-kaarten) geeft recht op 500 gram, bon 540 algemeen (voor hou ders van D- en E-kaarten) op een kilogram sinaasappelen. Naarmate de aanvoer voortgang heeft, zal op de ingeleverde bonnen kunnen worden afgeleverd, met dien verstande, dat eerst de oude bonnen gehonoreerd moeten wor den. „Queen Mary" eindelijk het zeegat uit De ..Queen Mary" is na gedurende vier dagen, als gevolg van de schade, welke het schip bij vertrek uit Cher bourg opliep, te zijn opgehouden, Woensdagmiddag naar New York ver trokken. Dc leider van dc Russische delegatie bij de UNO, Malik, die zich aan boord van de .Queen Mary" bevond, heelt het vertrek niet afgewacht en is per vliegtuig naar New York vertrokken om de aanstaande vergadering van de Veiligheidsraad bU te wonen. Minister dr. D r e e s is heden middag om 16.15 uur in de K. L. M.-Constellation „Delft" (Bataviase tijd) aangekomen op het vliegveld Kemajoran, bij Batavia. Hij verklaarde, naar Indonesië te zijn gekomen om besprekingen te voeren met dc vertegenwoordigers der Neder landse regering en dat het van deze besprekingen zal afhangen, met welke personen hij verder contact zal opnemen. Ter begroeting van minister Drees waren op het vliegveld aanwezig generaal Spoor, vice-admiraal P n k e, dr. Koets, de leden der C. v. G. D. Herremans en C r i t c h 1 e v, de gouverneur van Batavia, Ili lm an Djajadi- ningrat en het hoofd van de directie voor het Verre Oosten, de heer Elink Schuurman. Bij het verlaten van het vlieg tuig werd dr. Drees eerst begroet door de adjudant vari dr. Bee 1, de luit. ter zee Van Ravensteijn. Vergezeld door generaal Spoor en vice-admiraal Pinkc inspecteerde hij daarna de erewacht, die bestond uit detachementen van de Marine, de Kon. Landmacht en het K.N.I.L. Nadat het Wilhelmus was gespeeld en hij was begroet door de leden der C.v.G.D. en de Bataviase auto riteiten, stond minister Drees de pers te woord. Op de vraag, of hij Moh. Hatta en andere republikeinse leiders zou ontmoeten, zei de heer Drees, dat hij in de eer ste plaats naar Indonesië is ge komen om de Hoge Vertegen woordiger van de Kroon en de leden der voorlopige federale regering te ontmoeten „opdat er tussen Batavia en Den Haag een volledig begrip heerse". Van deze besprekingen zal het afhankelijk zijn, welke con tacten er verder eventueel nog zouden kunnen worden ge maakt. Dr. Drees zei, dat hij een goede reis had gehad, met stopplaatsen op Malta, Sjarja en Bangkok. Het vliegtuig, waarmee hij de reis maakte, had geen post aan boord, doch er is wel luchtpost onderweg. Dr. Drees vertrok van Kemajo ran geëscorteerd door motorrijders, rechtstreeks naar het paleis Ko ningsplein, waar een menigte be langstellenden zich had verzameld. Op het bordes van het paleis werd hij begroet door dr. Beel en de leden der voorlopige federale rege ring. De nieuwe Belgische ambassadeur de heer Graef f e. Is naar ons la#J vertrokken om zijn ambt te aanvaar den.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1