DAGBLAD YOOR AMERSFOORT OrderStaakt het vuren' weer van kracht in Palestina Israëlisch optreden lokt scherp Brits commentaar uit Weer felle strijd in China Geen verlaging in Marshall-hulp Bijzonderheden over Atlantisch Pact „volkomen verzonnen" Normen voor overbruggingssteun en sociale bijstand verbeterd Minister Stikker bezocht Brussel „Daily Telegraph" over rede van de Koningin Vrijdag 7 Januari 1949 'Achtste jaargang, No. 1218 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p w of 4.'»5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Zowel Israël als Egypte heb ben zich bereid verklaard hedenmiddag het vuren te sta ken in de Negeb-woestijn. Zij hebben dr. Ralph Bunche, de waarnemend-bemiddelaar in het Palestijnse conflict hiervan op de hoogte gesteld. Direct na het ingaan van het bestand, zullen er rechtstreekse onderhandelingen tussen beide regeringen worden geopend over de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad voor een wapenstilstand. De onderhande lingen zullen worden gevoerd onder supervisie van de UNO- commissic. Naar aanleiding van dit nieuws verklaarde dr. Bunche: ..Ik ben zeer bemoedigd door deze ont wikkeling. en hoop oprecht, dat de beoogde besprekingen zullen leiden tot een blijvende vrede in dit gebied." Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken legde Donderdagavond een officiële verklaring af, blijkens welke de Britse regering betrouwbare infor maties heeft, dat de troepen van Israel zich nog steeds op een punt ten Zuiden van Bersjeeba acht kilometer over de Egyptische grens bevinden. De Joodst troepen hebben dit bruggenhoofd versterkt met prikkeldraad en anti-tankka nonnen. De spreker voegde hieraan toe: „De voor de hand liggende gevolgtrekking is, dat de Joden van plan zijn op Egyptisch grondgebied te blij ven." Peiping wil vrede met zijn belegeraars Aan de betrekkelijke rust, welke ln de afgelopen veertien dagen heeft geheerst aan de fronten in China is een einde gekomen door hernieuwde offensieven van de communistische legers. Op vijftig kilometer ten Noor den van Nanking hebben zij hun Deze soldaat van het Chinese na tionale leger zit op een zak aan de kant van de weg zijn pijp te roken, gedurende een kort oponthoud tij dens een mars naar de Zuidelijke oever van de Yangtse-rivier. Hij was een van de vele duizenden mi litairen, die werden uitgezonden, om de laatste verdedigingslinie voor Nanking te betrekken. opmars hervat, ook ten Oosten van de stad zijn de gevechten weer op gelaaid. Tientsien. dat reeds drie weken door de communisten wordt bele gerd ligt onder hun kanonvuur. Verscheidene fabrieken werden door mortiergranaten getroffen. De gemeenteraad van de stad Peiping. die eveneens door de communisten wordt belegerd heeft bij meerderheid van stem men besloten de belegeraars om vredesvoorwaarden te vra gen. In antwoord op pogingen, die in het werk zijn gesteld om Trygve Lie te bewegen het initiatief te ne men tot een bemiddeling in het Chinese geschil door de UNO, heeft hij geantwoord, dat hij betwijfelt of hij bevoegd is in de oorlog in China stappen te ondernemen. .,In elk geval", zo voegde hij er aan toe. „geloof ik niet dat een actie mij nerzijds onder de huidige omstan digheden zou baten." Harrinian vericaclit: De ambassadeur voor het plan- Marshall in Europa. Averell Harri- man, heeft Donderdag te Parijs verklaard, dat hij geen aanwijzin gen zag voor een verlaging van de Marshallhulp door het nieuwe Amerikaanse congres. Over de bei de rapporten van de organisatie voor Europese economische samen werking. dat voor 1949-'50 en dat op lange termijn, zeide Harriman. dat deze „ons allen tegenover de harde werkelijkheid plaatsen." Mr. M Moesa Soerlanata DJoemena. eerste gezantschaps-se- eretarls van het Nederlandse gezant- ichap te Manilla, heeft de persoonlijke titel van gezantschapsraad gekregen. De diplomatieke medewerker van Reuter seint uit Londen, dat men aldaar, ondanks het uitblijven van officieel nieuws hieromtrent aan neemt. dat de Britten hun garni zoenen in en nabij Palestina ver sterken en ook de zone van het Kanaal van Suez onder verscherpte bewaking hebben gesteld. Eveneens uit officiële Britse kringen komt een gedetailleerde analyse van de sterkte van het leger van Israel. De Britse regering schat de omvang van de Israëlische luchtmacht momenteel op ten min ste 114 vliegtuigen, tegen ongeveer 40 in Juni 1948, toen de Ver. Na ties de leverantie van wapens aan beide partijen in Palestina ver bood. In het huidige totaal zijn vol gens het rapport van het ministerie begrepen 40 jachttoestellen, afkom stig uit Tsjecho-Slowakije. Ook ander oorlogsmateriaal was door dat land geleverd. Waarnemers te Londen zijn van mening, dat de systematische leve ranties van oorlogsmateriaal door Tsjecho-Slowakije slechts kunnen zijn verricht met medeweten en toestemming van de Sowjet-Unie. Minister Drees voert besprekingen Gisteravond heeft minister Drees ten paleize zijn eerste bespreking gehad met de Hoge Vertegenwoor diger van de Kroon en diens advi seurs. Vrijdagochtend heeft dr. Drees een vergadering bijgewoond van de voorlopige federale regering, waaraan eveneens werd deelgeno men door jhr. Michaels van Ver- duynen. Deze vergadering werd ge houden in het gebouw van de voor lopige federale regering: het voor malige Volksraadsgebouw. •Morgenavond zal dr. Drees aan zitten aan een diner met het Bata- viase corps consulair. Inmiddels zyn uit Medan te Batavia aangeko men de Wali Negara van Oost-Su- matra, dr. Mansoer, met de com missaris van de kroon, dr. M. Brou wer, voor het houden van politieke besprekingen. Australische boycot uitgebreid Ook acties in India Het Australische verbond van zeelieden heeft Donderdag onver wacht de boycot van alle Neder landse schepen weer ingevoerd en geweigerd sleepboten ter beschik king le stellen van de Nederlandse vrachtboot ..Nieuw Holland." Het schip moest zonder sleepboothulp uitvaren. Het is geladen met stuk goederen voor Java en Singapore. Havenarbeiders te Bombay (In dia) hebben geweigerd de Neder landse „Leopoldskerk" te lossen. Dit kon toen, hoewel langzamer, geschieden door stuwadoors, die niet behoren tot de verenigingen, die een opdracht tot boycot hebben uitgevaardigd. Men verwacht, dat de oproep tot boycot weldra meer algemeen zal worden opgevolgd. Indonesië heden in de Veiligheidsraad De Veiligheidsraad zou heden middag om drie uur plaatselijke tijd (21 uur Ned. tijd) opnieuw bijeenkomen ter behandeling van de kwestie Indonesië. Amerika wacht op onze daden in Indonesië De Amerikaanse waarnemende mi nister van buitenl. zaken, Robert Lo- vett heeft Donderdag gezegd te hopen dat de Nederlandse regering „de huidige gelegenheid zou aangrijpen om een concreet bewys te leveren van haar voornemens, het wettige streven van de Indonesiërs naar zelfbestuur te bevredigen." Lovett hoopte, dat de Nederlan ders „een Indonesische regering zouden samenstellen, waarin alle partijen zouden zijn vertegenwoor digd in overeenstemming met haar aanhang en volgens vrije democra tische methoden." Hij verklaarde dit in een brief aan de voorzitter van de CIO. (een der Amerikaanse vakbonden) die er bij de Amerikaanse regering op heeft aangedrongen een spoedig einde van de vijandelijkheden in Indonesië te bewerkstelligen. Binnen twee weken nog een verklaring van Truman Over de buitenlandse politiek John Hightower (Associated Press) seint uit Washington: Presi dent Truman zal waarschijnlijk binnen ongeveer twee weken een uitvoerige verklaring afleggen over de buitenlandse politiek. Diplomatieke functionarissen heb ben te kennen gegeven, dat zij ver wachten dat deze verklaring op zijn laatst zal worden afgelegd in zijn inhuldigingsrede op 20 Januari en mogelijk reeds eerder in een speciale boodschap aan het Con gres. In zijn Woensdag gehouden rede heeft Truman de buitenlandse aan gelegenheden slechts met enkele woorden aangeroerd. Men ver wacht dat in de bovenbedoelde verklaring de politiek zal worden uiteengezet, die is uitgestippeld door de ministeries van buitenland se zaken en landsverdediging als mede die der economische samen werking. Twee radicaal nieuwe maatrege len verkeren nog in het stadium van vooi'bereiding, n.l. de deelne ming van de Verenigde Staten aan een Noord-Atlantisch militair ver bond. waardoor een verdedigings barrière zal worden opgeworpen tegen de communistische expansie tot de West-Europese landen voor hun eigen bescherming kunnen zorgen en in de tweede plaats een piogramma van militaire hulpver lening aan het buitenland dat aan de president de bevoegdheid zal verlenen, de West-Europese landen wapens en verdere uitrusting te verschaffen om hun herbewapening te versnellen en hun een gevoel van grotere veiligheid te geven. Men verwacht dat president Tru man er bovendien op zal aandrin gen het Europese herstelprogram (ERP) nog drie jaar voort te zet ten. verdere hulp te verlenen aan Griekenland en Turkije en vooral een krachtige houding te blijven aannemen tegenover Rusland. „Slaapmiddel" bleek vergif te zijn In hoger beroep werd Donderdag vooi het hof te Leeuwarden behan deld de zaak tegen de 29-jarige apothekersassistent H. B te Gronin gen, die volgens de ten laste leg ging op 6 Februari van het vorige jaar gepoogd heeft zijn vader van het leven te beroven door hem kof fie. vermengd met vergif toe te dienen. De officier van justitie te Gronin gen. die in twijfel verkeerde om trent verdachtes bedoeling eiste zes maanden gevangenisstraf, maar het vonnis luidde vijf jaar voor poging tot doodslag. Uit het verhoor van verdachte bleek, dat zijn vader en hij zelf van de koffie hadden gedronken, dat beiden onwel werden en naar het ziekenhuis moesten worden ver voerd. De procureur-generaal achtte net overtuigend bewijs voor poging tot doodslag niet geleverd en vroeg voor dit deel der ten laste legging vrijspraak. Voor het hoogst roeke loze toedienen van vergif vroeg hij zes maanden met aftrek. President 'Truman tijdens de be langrijke rede, die hij Woensdag tot het Amerikaanse Congres in Wash ington heeft pehouden. Links van hem de tijdelijke senaatspresident Kenneth Mc Kellar en achter hem de speaker van het Huis van Afge vaardigden, Sam Rayburn. (Radiografisch overgebrachte foto) Verscherpte controle der SU in Berlijn Sow jet-Russische troepen hebben Donderdagavond een Ijzeren ring" roudom hun sector van Berljjn ge trokken, zü namen de plaatsen van de onder Sowjet-Russlsche controle werkende Duitse politie over. Alle wegen, welke naar de Wes telijke sectoren van Berlijn leiden, werden door groepjes van drie Sowjet-Russische soldaten afgezet. Alle, in beide richting rijdende auto's, werden aangehouden. Ook burgers werden gevisiteerd. Een grote hoeveelheid goederen, waaronder schroot, steenkool en aardappelen, Is ln beslag genomen. Ook op cle Postdamer Platz, waar de Britse. Amerikaanse en Sowjet-Russische sectoren van Berlijn tezamen komen en welk plein berucht is als centrum van dc zwarte handel, voerden Sowjet- Russische troepen controlemaatre gelen uit, welke hier echter meer op voetgangers dan op voertuigen waren gericht. Burgers, die ln het bezit werden gevonden van West- Duitse marken of die in Westelijke zones van Duitsland verschijnen de dagbladen bti zich hadden, moes ten in een vrachtauto plaats nemen waarna zij naar het gebouw, waar- In het Sowjet-Russische militaire bestuur van Berlijn zetelt, werden vervoerd. Verdwijnt prijsstop vis' Naar ln betrokken kringen te IJmuiden verluidt zal op 1 Febru ari de prijsstop voor alle soorten vis vervallen. Het Verdedigingspact binnen twee maanden een feit? Naar aanleiding van de uit Brussel afkomstige bijzonder heden over het Noord-At lantisch Pact (men zie onze editie van gisteren) heeft het Belgische ministerie van buiten landse zaken thans een officieel communiqué uitgegeven, waar in de berichten „volkomen ver zonnen" worden genoemd. Het communiqué zegt verder, dat de pogingen van de schrijver van het bericht om te raden wat het toekomstige pact zou inhouden, op de meeste punten gefaald hebben. Niet ontkend werd evenwel, dat het pact de bepaling zou inhouden dat de Ver. Staten de onderteke naars automatisch te hulp zullen komen, indien zij het slachtoffer worden van een militaire aanval. Ondanks dit officiële demen ti, weet Reuter thans, zowel uit Brussel als Parijs te melden, dat Noorwegen, Denemarken, IJsland, Eire (Ierland) en Por tugal zijn gepolst over hun eventuele bereidheid aan dit pact deel te nemen. Hij voegde aan deze nieuwe me dedelingen toe, dat het Atlantisch verdedigingspact binnen de vol gende twee maanden een feit zou kunnen worden. Indien het pact beperkt zou blijven tot de zeven oorspronkelijke landen de vijf landen van de West-Europese Unie, de VS en Canada zou het eerder kunnen worden onderte kend. Het polsen langs diplomatie ke weg van de vijf andere landen zou waarschijnlijk de eerste tijd nog geen succes opleveren, aldus Een Nederlandse colonne trekt over de Westbrug van Soerakarla. Op het laatste moment kon nog worden voorkomen, dat deze brug werd op geblazen, waarvan de uitgegraven vliegtuigbom (links) een duidelijk bewijs vormt. Regeling gaat in op 17 Januari De minister van Sociale Zaken heeft met ingang van 17 Januari 1949 eeu aantal wijzigingen aange bracht in de overbruggingsregeling en in de sociale bystandsregeling. Deze regelingen zyn bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud van valide en bonafide werknemers tiidens een periode van gedwongen werkloosheid. De uitkeringen van de overbrug- gingsregeling zijn in beginsel geba seerd op een percentage van het voor het beroep van betrokkene geldende loon. De sociale bystands- regellng daarentegen gaat van nor men uit. die o.a. afgestemd zijn op de behoefte en de samenstelling van het gezin. De overbruggingsregeling heeft een beperkte uitkeringsduur van dertien weken, daarna kan even tueel de sociale böstandsregeling toepassing vinden. De voornaamste wijzigingen zijn 1. In de overbruggingsregeling: a) tot nu toe gold de bepaling dat een werkloze, die dertien we ken uitkering had genoten, niet op nieuw voor een zodanige uitkering in aanmerking kon komen, voor hij tenminste dertien weken achtereen door arbeid in het vrije bedrijf in eigen onderhoud had kunnen voor zien. Thans luidt de bepaling dat deze dertien weken niet-aaneenge- slotcn in een periode van 26 weken mogen vallen; b. het uitkeringspercentage voor thuislnwonenden boven 30 jaar wordt verhoogd van 40% tot 60% van het geldende loon; c. de plaatselijke commissies voor sociale bijstand en het reeds be staande orgaan van overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en de Raad van Vakcentrales zullen voortaan tevens kunnen optreden als (plaatselijke. respectievelijk centrale) revisie-instantie. Aan deze instanties kunnen in bepaalde gevallen klachten of bezwaren in zake de uitvoering van de over- bruggings- en van de sociale bij- standsregeling door betrokkenen worden voorgelegd. De bestaande ambtelijke commis sies voor sociale bijstand (waarin het gemeentebestuur.» de rijks-con sulent voor sociale bijstand en het Arbeidsbureau zijn vertegenwoor digd) kunnen voorzover zy als revisie-Instantie optreden een vertegenwoordiger van elk der bi) de Stichting van de Arbeid aange sloten vakorganisaties uitnodigen aan de besprekingen deel te nemen Zowel de plaatselijke als de cen trale revisie-instantie hebben een adviserende taak. 2. In de sociale bijstandsregeling: a. De normen van deze regeling, die onlangs in verband met het weg vallen van bepaalde subsidies op de levensmiddelen reeds met ƒ1 wer den verhoogd, ondergaan opnieuw een verhoging van 2.voor een echtpaar en van ƒ1.10 voor kostgan gers en alleenwonenden. De gezins ledenbijslag, die thans 2,40 per ge zinslid bedraagt wordt van het vier de gezinslid af op 3.gebracht; b. teneinde aan de moeilijkheden in de gezinnen met geringe inkom sten tegemoet te komen zal voortaan een bedrag van 10 per week per verdienend gezinslid buiten beschou wing worden gelaten. Scandinavische blok pleegt geheim overleg Defensie en Atlantisch Pact besproken De leiders van de regeringen van Noorwegen, Denemarken en Zwe den zijn Donderdag voor belangrij ke besprekingen In Karlstad (Zwe den) bijeengekomen. Naar verluidt liepen de bespre kingen over het voorgestelde Noord Atlantische verdedigingspact en de gezamenlijke verdediging van Scandinavië. De bijeenkomst was niet van te voren aangekondigd en kwam voor de Scandinavische hoofdsteden als een volledige verrassing. De regeringsleiders die aan de besprekingen deelnemen zjin: Voor Noorwegen: premier Einar Gerhardseivr'de minister van bui tenlandse zaken Halvard A. Lange cn de minister van defensie Jens Christian Hauge. Voor Denemarken: premier Hand Hcdtoft. de minister van buiten landse zaken Gustav Rasmussen en de minister van defensie Rasmus Hansen Voor Zweden: premier Tage Er- lander. de minister van buitenland se zaken Osten Unden en de mi nister van defensie Allan Vougt. Stoffelijk overschot van een fier jagers gevonden Niet ver van de plaats waar op ie Kortenhoefse Plas de omgeslagen boot is gevonden heeft men Donder dagmiddag het li.ik gevonden van de 44-jarige J. Bleyer uu Kortenhoef. een der jagers, die Dinsdagavond bij de eendenjacht op de Kortenhoefse Plas om het leven kwam. Naar het stoffelijk overschot van de heer O. van Dtjk uit Den Haag wórdt nog gezocht. Radiotoespraak over onze landschap ver zorpin^ Maandag 10 Januari van kwart voor acht tot acht uur zal over de zender Hilversum I ir. G. A. Over- dijkink. hoofd van de afdeling landschapsverzorging van het Staatsbosbeheer een toespraak hou den onder de titel ..Landschaps verzorging in Nederland." de woordvoerder. Hij verklaarde verder, dat aan het opstellen van het Atlantisch verdrag in Wash ington door de ambassadeurs van de vijf landen van het Pact van Brussel en Amerikaanse en Cana dese vertegenwoordigers thans de laatste hand gelegd werd. De lan den van de West-Europese Unie hadden zojuist nieuwe instructies aan hun ambassadeurs doen toeko men betreffende de eindfase van het werk. Indonesië en Westelijke Unie aan de orde De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken, mr. D. U. Stikk*r heeft Donderdag een kort bezoek gebracht aan de Belgische premier, tevens minister van buitenlandse zaken, Paul Ilenri Spaak. Volgens het socialistische blad „Lc Feuple" zou minister Stikker z'jn Belgische colleca op de hoogte; heb ben gebracht van de toestand in In donesië en van ue ontwikkeling welke met betrekking tot deze aan gelegenheid in de toekomst te ver wachten is. De beide ministers zou den eveneens hun gemeenschappe lijke houding met betrekking tot het Atlantisch Pact hebben bepaald. Bovendien zou van gedachten ge wisseld zijn over het Duitse pro bleem en in het bijzonder over de vragen die rijzen met betrekking tot de vestiging te Londen van een internationaal bureau voor de Ruhr. Slagersvakwedstrijd in Utrecht Grotere internationale belangstelling dan vorig jaar Het grote succes, dat met de I Utrecht gehouden slagersvakwedstrlj- den en daaraan verbonden tentoonstel ling Is geoogst blijft niet /onder gevolg Ook in 1949 zal tijdens de Jls voor- Jaarsheurs weer een internationale vakwedstrljd-mct-exposltle In dc Vee markthallen worden georganiseerd. Reeds thans blijkt dc belangstelling uit het buitenland groter dan vorig Jaar te zijn en men heeft om de inzendingen uit verschillende landen van Europa een speciale Jury gevormd die bestaat uit dc directeur van de ln oprichting zijnde Zwitserse vakschool, leraren uit Kopenhagen, Brussel cn Antwerpen, benevens de controleur van S V O De internationale tentoonstelling, welke van 29 Maart t.m. 6 April wordt gehouden, omvat een viertal rubrieken namelijk voor fijne vleeswaren en worstsoorten, sierstukken, speciale schotels en werkstukken uit het buiten land. Na de radiorede van Koningin Juliana, aldus de Dally Telegraph in het hoofdartikel van heden, moet het zeker voor een ieder, behalve de slechtgezinde of de met opzet dove, moeilijk zijn om de Neder landse politiek in Indonesië te la ten doorgaan voor een poging om Westers imperialisme met geweld opnieuw op te leggen aan een on willig Oosters volk. Het blad vervolgt: „Zoals Hare Majesteit duidelijk maakte gaf zij een bevestiging van de meer dan zes jaar geleden in een gelijke radiorede door Koningin Wilhelmi- nn afgelegde belofte van een vrij willige doch duurzame vereniging van Indonesië met Nederland op voorwaarden van gelijkheid. Het is niet de fout geweest van de succes sieve Nederlandse regeringen of van het Nederlan-^e volk dat de Japanse bezetting, gevolgd door anarchie waaraan herhaaldelijk door buitenlandse inmenging steun is verleend deze ontwikkeling langzaam heeft doen gaan. Refererend aan het verlangen van dc Koningin naar dc instelling van een verantwoordelijke plaat selijke Indonesische regering bin nen enkele weken, via welk over- gangsbestuur men hoopt souverelne Verenigde Staten van Indonesië tot stand te brengen, op basis van verkiezingen, welke de gewenste Unie met Nederland kan vormen, zegt de Daily Telegraph: ..Had de Neaenanase regering niet, onder invloed, gelijkend op pressie van de UNO en van de ge matigde opinie in eigen land, vele maanden lang voorbeeldig geduld geoefend, dan zouden deze wensen cn hoop, misschien veel eerder dan thans mogelijk is, vervuld zijn ge worden. Wanneer de huidige poli tiek van herstel van de orde, ge paard aan de federale hervormin gen. belemmerd zou worden door voortdurende inmenging van bui ten-af. dan zou het totstandbren- gen van gunstige omstandigheden voor een Oosterse Unie van Indo nesië en Nederland worden ver traagd. Nu heden de Veiligheidsraad bij een komt mogen de betrokken re geringen zich ,wel afvragen, niet of zij een wettig recht tot interventie hebben en dit wordt betwist doch wat haar doel is. Is het, de vorming van vrije Oosterse staten aan te moedigen, die in staat zijn de wereld wederom te vooftTên van onschatbare voorraden voedsel, rubber en olie? Of is het, integen deel, om de Nederlanders te straf fen voor het ingevoerd hebben van beschaving en democratische idee- en in een groot achterlijk gffiied en deze weldaden te vervangen door een terugglijden naar primi tieve anarchie, waarin het bandi tisme zal tieren onder de naam van nationalisme en miinoenen ter plaatse zullen verhongeren, ter wijl de rest van de wereld te kort heeft?" Betreffende het bezoek aan Ba tavia van de Nederlandse minister president voor overleg met dr. Beel, zegt de Daily Telegraph: Wanneer een regeling met Soe- karno en Hatta, de repuoiikeinse „president" en „minister-presi dent" bereikt kan worden zullen dr Drees en dr. Beel wel geneigd zijn die gelegenheid te baat te ne men". „Wanneer het mogelijk is de me dewerking van de republikeinen te verkrijgen bij het vestigen van een Oosterse Unie zullen de Nederland se vertegenwoordigers des te har telijker gelukwensen verdienen. Wanneer het nodig is zonder hen voort te gaan zal de Indonesische federatie onder niet minder goede wensen beginnen.'. Grote Beer in Amsterdam gedebarkeerd Gisterochtend om half tien meer de het troepentransporthospitaal- schip „De Grote Beer" aan de Javakade te Amsterdam, na een oponthoud voor IJmuiden. Gisteren kon de Grote Beer door de mist niet binnenkomen. De ontscheping begon nu om tien uur en om 12 uur waren bijna alle gezonde en zieke manschappen van boord. Toen het schip 21 dagen geleden uit Indonesië vertrok waren er onder de 864 passagiers van land en zeemacht ongeveer 400 zieken. Bij aankomst in Amsterdam was het aantal zieken, dat naar zieken huizen of hospitalen vervoerd moest worden, ingekrompen tot een honderdtal. Dc anderen kon den allen naar huis gaan voor hun ontschepingsverlof. Prov. Staten op 25 Januari hijeen De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten van Utrecht, die aanvankelijk was vastgelegd op 18 Ja nuari. moet door vertraging ln de be- handehng van verschillende stukken ln het bijzonder de provinciale begro ting 1949 worden uitgesteld De Sta tenvergadering heeft thans plaats op Dinsdag 25 Januari Het bestuur van de American Bu- slnessmens Club heeft het initiatief ge nomen tot het oprichten van een Inter national House ln Amsterdam. Commentaar op de rede van koningin Nederlandse zegslieden te Bata via. die verband leggen tussen de rede van koningin Juliana en de komst van dr. Drees, zien in de wens der koningin tot een spoedige vor ming der federale regering een aan wijzing voor de belangrijkste oog merken van de reis van dr. Drees. Van republikeinse zijde, voorzo ver te Batavia bereikbaar, werd de mogelijkheid van medewerking der republikeinse leiders aan de vor ming van een federale regering in de huidige omstandigheden verworpen. Men was aan republikeinse kant de mening toegedaan dat de republi keinse leiders, vrij of niet vrij, de resultaten zullen afwachten van de conferentie te New Dehli en dat er in de tussentijd een guerillastrijd zal worden geleverd. Dr. Soebandrlo, republikeins vertegenwoordiger te Londen, zeide dat de rede van koningin Juliana „weinig toevoegde aan de beloften, die reeds door koningin Wilhelmlna waren gegeven." Soebandrlo verzekerde, dat naar zijn mening Nederlandse poli tiek in Indonesië geleid wordt door prof. Rommel en zeide: „Het zou van meer betekenis zijn. wanneer de verklaring van de koningin her haald zou kunnen worden door prof. Romme." „Het is aan hem te wijten, dat vorige overeenkomsten niet uitge voerd zijn". Weerbericht IETS MEER WIND Weersverwachting, gel- dig tot Zaterdagavond. Meest zwaar bewolkt met later In het Noord- Westen van het land p" plaatselijk enige lichte regen. Aan de kust krachtige, overigens meest matige Zuid-Wes telijke wind. Weinig verandering ln tempe- I ratuur. 8 Januari: Zon op 8 46. onder 1647; 1 Maan op 12.21, onder 1.42.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1