DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Marshall treedt af en wordt opgevolgd door Acheson Ibestek J Gaande en komende man Veiligheidsraad weer bijeen voor Indonesische kwestie Onderminister Lovett gaat weer in zaken In Negeb-woestijn Vrijdag het vuren gestaakt Viruly in Arabië vast gehouden Marshall's besluit diep betreurd Min.-pres. dr. W. Drees te Batavia Vrijheid van beweging voor leiders van Republiek op eiland Banka CvGD dient nieuw rapport in Dr. Bunche verheugt zich overveel belovende gang van zaken De verliezen in Indonesië In kort Zaterdag 8 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1219 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of f 4.»5 p. kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. President Truman heeft bekend gemaakt, dat gene raal George Marshall, minister van buitenlandse zaken der Verenigde Staten zal aftreden. Dean Acheson is tot zijn opvolger benoemd. Het aftreden van Marshall gaat 20 Januari in. Tegelijk met de bekendmaking over het aftreden van Marshall wordt ook het aftreden van Robert Lovett, onder minister van buitenlandse zaken der V.S., gemeld. Tot zijn opvolger is benoemd James E. Webb, thans directeur van het bureau voor de begrotingen. GEORGE MARSHALL In Dcihran mocht toestel niet meer opstijgen Aan gezagvoerder Viruly, die met de K.L.M.-Constellatlon PH TDB (do ..Batavia") cn drieduizend kilogram post aan boord, op weg is naar Indonesië, werd gisteren door Arabieren het opstijgen belet op het vliegveld Dahran In Saoedi- Arabië aan de Perzische Golf. aldus meldt de Volkskrant. De „Batavia" Is Dinsdagmorgen om half tien van Schiphol vertrokken. Aan boord zijn het normale aantal leden van de bemanning, twee extra-mon teurs, de chef \an de radio-afdeling \an do K.L.M. en een adjunct- inspecteur van de Rijksluchtvaart dienst. Nu Irak en India en Pakistan en Birma aan Nederlandse machines geweigerd hebber; toestemming te verlenen tot het gebruik van vlieg velden als Basra, Karachi. Calcutta en Rangoon, had de K.L M. voor deze postvlucht Dahran als vlieg veld voor een tussenlanding geko- KLM wil via Mauritius gaan vliegen Nederland heeft Engeland ver zocht de KLM. toe te staan van Mauritius gebruik te maken bij de dienst op het Verre Oosten zo is Vrijdag van gezaghebbende zijde te Londen meegedeeld. Het Neder landse verzoek wordt door het Britse ministerie 'van buitenlandse zaken bestudeerd. Luchtvaartdeskundigen te Lon den betwijfelen, of de faciliteiten op Mauritius voor de K.L.M vol doende zouden zijn. Atlantische Pact maakt goede vorderingen De binnenkort aftredende waar nemend minister van buitenlandse zaken der Va., Robert Lovett, zes de Vrijdag, dat de nieuwe minister van buitenlandse zaken. Dean Acheson. persoonlijk de onderhan delingen over een Noord Atlantisch Pact verder zou voeren. Lovett deelde verslaggevers mede. dat de onderhandelingen iets sneller op schoten dan >orspronkeiijk ver wacht werd. Het was echter een in gewikkelde kwestie, die nog lang niet afgehandeld was. Hij weigerde enige gissing te maken omtrent de datum, waarop het ontwerp van het verdrag van bondgenootschap zou zijn voltooid of eetekend. Voor zo ver hij wist wareix nog geen andere landen gepolst over een toetreden tot het pact. Minister Marshall diende zijn ont slagaanvrage op drie Januari b|j Truman in. In een brief van zeven Januari aanvaardde de president dit ontslag. Truman heeft meege deeld. dat de benoeming van Ache son 20 Januari van kracht zal wor den de dag dat hij zelf officieel zijn tweede presidentschapsperiode ingaat. Bij het bekend maken van Mar shall's aftreden noemde Truman hem „de in het oog vallende figuur uit de oorlogstijd". Hij ontkende dat er enig verschil van mening tussen hem en Marshall zou heb ben bestaan over dc buitenlandse politiek. Volgens Truman zal de benoeming van Acheson geen wij ziging met zich meebrengen in de buitenlandse betrekkingen der V.S. In zijn ontslagaanvraagbrief schrijft Marshall: „lk betreur het, dat het nood zakelijk voor mij is mijn ontslag als minister van buitenlandse za ken in te dienen. Wil mijn dank aanvaarden voor de buitengewo ne welwillendheid en de volledige steun, die gij mij deze afgelopen twee jaar hebt gegeven. Ik zal nooit uw vriendelijk heid vergeten en ik dien dit ont slag in met gevoelens van toewij ding en oprechte hoogachting. Uw toegenegen G. C. Marshall." De president antwoordde hem: „In Uw brief van drie Januari komt tot uiting, dat gezondheids redenen u nopen u in het ambte loos leven terug te keren; ik had gehoopt, dat dit in het belang van uw land nog lang uitgesteld kon worden. Gij zijt liet voorbeeld van het type van een dienaar des staats, dat ik mij voorstel. Als stafchef van het Amerikaanse leger waart Marshall, architect van liet Europese herstelprogram George catless marshall werd 31 December JS80 gebo ren te Uniontöwnih de staat Penn sylvania. Hij diende als of/icier bij het wapen der infanterie en door liep in 1008 de hogere krijgsschool. Tijdens de .eerste wereldoorlog was hij chef-operaties van het eer ste leger yan de Amerikaanse ex- peditionnaire- strijdmacht in Frank rijk. In 1939 werd Marshall staf-chef met de rang van generaal. Hij werd tevëns opperbevelhebber van het Amerikaanse léger en volgens zijn eigen woorden was het zijn taak „in twee jaar te doen wat de Duit sers in zeven jaar hadden gedaan." Toen hij in Januari 1947 na ge ruime tijd in China te zijn geweest als speciaal afgezant van president Truman, tot minister van buiten landse zaken werd benoemd, nam hij een taak op zich, die zelfs nog geweldiger was dan die waarvoor hij zich tijdens de oorlog geplaatst zag. Immer zal aan zijn naam ver bonden blijven het Europese her stelprogramma. Als „architect van de wederopbouw" droeg hij de meeste verantwoording voor de Amerikaanse politiek ten opzichte van Europa en het Verre Oosten. Marshalls ontslag is niet geheel als een verrassing gekomen. Er zijn geruchten geweest dat hij van plan was deze stap te doen. Hij onder ging een nieroperatie in December, die met goed gevolg werd verricht. In Januari 1947 noemde presi dent Truman hem „een staatsman en soldaat aan wie iedereen in de V.S. zijn toekomst te danken had." gij de leids- en raadsman van twee opperbevelhebbers. Toen het belangrijke ambt van minister van buitenlandse zaken vacant kwam. achtte ik het een geluk, dat gij daarvoor beschik baar was. hoewel gij rust rijkelijk verdiend had. Ik had gehoopt, dat gij door medische behandeling, rust en herstel, uw taak zou kunnen blij ven vervullen, lk wil echter niet de verantwoordelijkheid op mij nemen, uw gezondheid verder in de waagschaal te stellen. Ik aanvaard daarom, met in gang van twintig Januari 1949. uw ontslag. Ik doe deze stap slechts node en met groot leed wezen. Uw gevoelens van toege negenheid en achting beantwoord ik van harte. Uw H. S. Truman" Het aftreden van Lovett. die sinds lang in hechte vriendschap met Marshall verbonden was, ging gepaard met een soortgelijke in vriendschappelijke bewoordingen gestelde briefwisseling met de pre sident. Naar te Washington verluidt wenst Lovett terug te keren naar het particuliere zakenleven. Acheson, doorkneed in buitenlandse politiek PiEAN ACHESON, die thans 55 jaar oud is, is het meest be kend geworden door zijn werk zaamheden als onderminister van buitenlandse zaken in de jaren, die onmiddellijk op de oorlog volgden, Augustus 1945 tot Juli 1947, toen hij een belangrijke rol speelde bij de leiding der Amerikaanse buiten landse politiek. In 1941 was hij toegevoegd mi nister van buitenlandse zaken en zijn eerste belangrijke politieke post was die van onderminister van financiën in 1933. Vaak beschouwt men Acheson als 'n even groot inspirator van 't Euro pees herstelprogram als Marshall zelf. Hij was het ook, die zelfs voor Marshalls beroemde redevoering te Harvard het eerst in het open baar, namelijk in een te Greenville gehouden redevoering, sprak over de noodzakelijkheid, dat de VS hun hulp tot Europa uitstrekten op een welomschreven en gecoördineerde basis. Men schrijft aan Achesop ook voor het grootste deel de vorming van de anti-communistische poli tiek in de VS toe. Dit was een on derdeel van zijn actie voor meer stabiele economische toestanden in de wereld, eerst tijdens Byrnes en daarna onder Marshall. Acheson trad in Juli 1947 af, om dat zijn eigen kapitaal in de twee jaar regeringsdienst op klein sala ris sterk geslonken was en de ver liezen door zijn advocatenpraktijk hersteld moesten worden. Opvolger heeft een goede pers Telegrammen uit vele hoofd steden. geven de wereld-reactie weer op het nieuws over het af treden van de Amerikaansê mi nister van buitenlandse zaken. George Marshall. In een verklaring, die door het Britse ministerie van buiten landse zaken werd uitgegeven, verklaarde Bevin dat hij het nieuws van Marshalls aftreden met gevoelens van ..grote spijt" vernomen had. Bevin beschreef Marshall als „deze grote Ameri kaan". Voorts zeide Bevin. dat Marshalls opvolger, Dean Acheson, „geen vreemde voor ons is en ook hij ver zekerd kan zijn van onze verdere medewerking." Desgevraagd verklaarde de Neder landse minister van buitenlandse za ken, mr. D. V. S t i k k e r. dat hij het vertrek van minister Marshall een groot verlies voor de internationale politieke wereld acht. Hij heeft zijn naam onsterfelijk gemaakt door het Marshall-plan, dat de weg heeft geopend naar het eco nomisch herstel van een ontwrichte wereld. In Franse diplomatieke kringen betreurde men Marshalls aftreden ten zeerste Men zag echter de komst van Dean Acheson als minister van buitenlandse zaken met vertrouwen tegemoet en verwachtte niet dat hierdoor de hoofdlijnen van de Ame rikaanse buitenlandse politiek een verandering van betekenis zouden ondergaan. C o r d e 11 Huil, voormalig minister van buitenlandse zaken der V S. onder wie de nieuwe minister van buitenlandse zaken. Dean Acheson. als medewerker in de beginperiode van de oorlog heeft gewerkt, was vol lof over zijn benoeming. Over het algemeen was men in kringen van het Amerikaanse con gres zeer tevreden over de verkie zing van Acheson en uitte men het vermoeden, dat de bekrachtiging van de benoeming door de senaat zonder enige moeilijkheid gepaard zou gaan. De benoeming van Dean Acheson wordt in vakbondskringen te Wash ington toegejuicht. Philip Murray, voorzitter van de CIO, is de mening toegedaan, dat deze benoeming „een aanmoediging zal zijn voor alle de mocraten. zowel in de V.S. als in het buitenland". Direct na aankomst op het vliegveld Kemajoran met de KLM Constel lation „Delft" begaf Dr. Drees zich naar het paleis Koningsplein, alwaar hij door de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, Dr. Beel, werd ont vangen. Van links naar rechts: Jhr. Michiels van VerduynenDr. W. Drees, Gieben, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, Dr. Beel en Hoessein Djajadiningrat Santoso. (Radiografisch overgebrachte foto). Arrestaties te Batavia Naar Aneta verneemt, zijn de laatste drie maanden door de poli tie van Batavia 300 personen gear resteerd, die verdacht werden lid te zijn van zes verschillende onder grondse organisaties. ..De Nederlandse regering houdt nog steeds vast aan de poli tieke principes, die ten grondslag liggen aan de overeenkomsten van Linggadjati en van de Renville en zal deze ten uitvoer leggen. Mijn regering zal dit doen, zonder dat zij daarbij door de Veilig heidsraad behoeft te worden aangespoord",'aldus dr. van Royen, in de Veiligheidsraad bij de hernieuwde behandeling van de Indonesische kwestie. Kruideniers richten zich tot regering „Rotterdamse suikerstrijd moordend" De gezamenlijke kruideniersbon den hebben zich gericht tot de mi nister van economische zaken in verband met de „suikeroorlog", welke in Rotterdam is ontbrand. In het schrijven wordt geconsta teerd dat voor de kruidenier sedert de bevrijding van „vette" jaren geen sprake is geweest. Terugkeer tot grotere vrijheid, dan de laatste jaren kon worden genoten, wordt toegejuicht. Even wel zal de herkregen vrijheid niet mogen ontaarden in een ongebon denheid, die tot excessen leidt, als Rotterdam thans te aanschouwen geeft. In het licht van het bovenstaan de is het hoofdbestuur van de bond tot de conclusie gekomen, dat de in Rotterdam ontbrande suikeroor log op korte termijn het nemen van maatregelen door de overheid on vermijdelijk maakt. Dit was de eerste bijeenkomst van de Raad sedert zij na haar Pa- r|jse periode weer in Lake Success vergaderde. Het eerste punt, dat aan dc orde kwam was het verzoek van België, dat thans geen lid meer is van de Raad. om te mogen wor den toegelaten als „belanghebbende partij". België baseerde dit verzoek op grond van het feit, dat het nog steeds lid is van de Commissie van Goede. Diensten en van dc consu laire commissie tc*Batavia. Het verzoek werd toegestaan, zo dat thans zes niet-leden van de Raad aan de besprekingen deel ne men. Het zijn België, India, de Phi- lippijnen, Nederland en de Repu bliek. „Mijn regering," zo vervolgde dr. Van Royen, die de eerste spreker was over het Indonesische vraag stuk, zijn rede, „streeft ernaar op de kortst mogelijke termijn een in terim-regering voor alle delen van Indonesië, zonder uitzondering, sa men te stellen. De reis van de mi- nister-president, dr. Drees is in dit overleg een eerste stap." „Dit nieuwe land zal niet alleen onafhankelijk zijn want dat is op zichzelf niet genoeg maar ook levensvatbaar en immuun voor de invloed van extremistische groepen. Dr. Van Royen zei. dat de Neder landse verliezen bij dc campagne tot 3 Januari 66 doden bedroegen, een cijfer „dat ver ligt beneden het aantal vreedzame Indonesische bur gers. dat gedurende de aan onze ac tie voorafgaande maanden door re publikeinse infiltranten is ver moord. Vergeleken bij het aantal slachtoffers van het Republi keinse terrorisme is het aantal slachtoffers van deze militaire zuivering laag. De Republi keinse strijdkrachten hebben een dergelijke prijs betaald. Dat is tragisch, omdat het had kunnen worden vermeden. Prijs niet te hoog Gegeven echter het feit, dat de Republiek niet kon of niet wilde samenwerken om de veiligheid te herstellen, is de betaalde prijs niet te hoog, vergeleken bij het dage lijks verlies aan mensenlevens door de terreur, die maanden en maan den heeft geduurd en die ongetwij feld zou zijn voortgezet als wij niet tussenbeide waren gekomen." Vervolgens verklaarde dr. Van Royen. dat de vier Republikeinse leiders, ir. Soekarno. Mohammed Hatta, Soetan Sjahrir en Hadji Agoes Salim hun vrijheid van beweging hebben herkregen. Voorlopig echter, daar een al gemene bewegingsvrijheid van deze figuren de openbare vei ligheid in gevaar zou kunnen brengen, blijft deze beperkt tot het eiland Banka. Zij genieten op dit eiland volledige vrijheid en kunnen hun gezinneh laten overkomen als zij dit wensen. Dr. Van Royen wees op Palars verklaring tijdens een persconferen tie te Parijs, dat de strijd tegen Ne derland zou worden voortgezet en dat volgens persberichten drie ver schillende „republikeinse nood-rege ringen" een soortgelijke houding aannamen. Dr. Van Royen verklaar de, dat Nederland alle verantwoor delijkheid zou moeten afwijzen, in dien verklaringen als die van Sjaf- froedin en Prawranegara, op zes Januari door Associated Press ge meld. tot nieuwe botsingen met ver spreide groepen zouden leiden. Dr. Van Royen eindigde met het voorle zen van een uitvoerig citaat uit de radiorede van Koningin Juliana. Palar spreekt De republikeinse vertegenwoordi ger, Palar, zei dat Nederland het bevel van de Veiligheidsraad om het vuren te staken naast zich neer had gelegd „totdat het zijn militaire doe len had bereikt." „Nu hebben de Nederlanders of ficieel het staken van de vijandelijk heden bevolen", aldus Palar. „maar zij hebben tegelijkertijd hun leger bevolen op de vijanden te schieten, die tussen de Nederlandse eenheden zijn achtergebleven, zulks op grond van defensictactiek". Palar zei, dat het Nederlandse be vel om het vuren te staken „een be spotting" van de Veiligheidsraad was. Hij drong er bij de raad op aan niet te aarzelen de Nederlanders te dwingen te voldoen aan het bevel van de Raad wat betreft de volledi ge vrijlating van de Republikeinse leiders. De Philippijnse afgevaardigde Carlos Romulo zei, dat de Indone sische kwestie thans „aanzienlijk explosiever" was dan twee weken geleden. „Niemand zal geloven", aldus Romulo, „dat de vijandelijk heden zijn gestaakt, zolang de Ne derlandse troepen niet tot de posi ties van voor de actie zijn terug getrokken." Norman Makin (Australië) zei: „De Raad kan niet voor struisvogel spelen en zijn kop in het zand van Lake Success steken. Het gebruik van geweld kan piet door de vin gers worden gezien." De Indische afgevaardigde Rau critiseerde de Nederlandse reactie op de resoluties van de Raad tot staking van het vuren en vrijlating der republikeinse leiders. De vrij heid van de Republikeinse leiders had geen betekenis als zij op een eiland moesten blijven. Rama Rau verklaarde met na druk, dat de door Pandit Nehroe, de Indische minister-president, be legde conferentie ter bespreking van de Indonesische kwestie niet bedoeld was om de UNO ter zijde te schuiven. Na de rede van de Indische afge vaardigde werd de vergadering verdaagd tot Dinsdagavond negen uur Nederlandse tijd. Voortbestaan van weinig nut geacht TerwUI dr. van Royen in de Vei ligheidsraad het woord voerde, werd het Jonfste rapport van de Commissie van Goede Diensten aan dc raad overhandigd. Volgens dit rapport werden de Nederlandse be velen om de vijandelijkheden te sta ken „meer dan een weck na de aanneming van de resolutie van dc veiligheidsraad gegeven en kunnen in de vorm waarin zU waren ver vat. niet worden beschouwd als een bevredigende naleving van de reso- lutio". Zover de commissie bekend, al dus het rapport, worden president Soekarno, vice-president Hatta en andere leden van de republikeinse regering nog steeds vastgehouden. Het rapport critiseert de Neder landse autoriteiten in Indonesië, omdat zij dc militaire waarnemers van de Commissie niet de nodige faciliteiten hebben verschaft om naar hun posten terug te keren. De commissie is ..diep en blijvend bezorgd over het welzijn van Indo nesië" en voegt eraan toe. dat zij niet" in een positie geplaatst wenst te worden door haar deelneming of zelfs haar bekrachtiging schijnbaar ccn regeling goed te keuren, die het gevolg is van geweld in plaats van werkelijke onderhandelingen". De Commissie, aldus het rapport, is in de eerste plaats bedoeld als een instrument voor onderhande lingen. doch dc huidige omstandig heden werpen de vraag op, of de voortzetting van de Commissie wel enig practisch doel heeft, of zou kunnen bijdragen tot een vreedzame regeling. Andere dienstregeling van voortreinen Ingaande Maandag 10 Januari ral de voortrein 's-Hcrtogenbosch (v. 7-441— Den Haag SS/Rotterdam Maas. die al leen 's Maandags rijdt, lopen vanaf Eindhoven In de volgende dlenstrege- 11 Eindhoven v 7.03: Best stopt v. 7.13: Boxtel v 7.25: Vught stopt T.J3: Den Bosch v 7.44 enz. Met ingang van dezelfde datumzul- lcn de voortreinen Utrecht (v. 6.23)-- Geldermalscn cn Gcldermalsen (v. 7.001 —Utrecht (alleen 's Maandags) niet meer rilden t De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: ICorp. C van den Aarsscn, uit Amsterdam; Sold. P. T. M. van Aasten, uit Leen de; sold G. van Baarlen, uit Rot terdam; sold. Bakker, uit Alkmaar; sold. J. L. M. Berndsen, uit Heer; «old. V. L. E. Beuving, uit Assen; korp. J Dousma, uit Velp; sold. R. Drewes, uit Amsterdam; sold. T. de Graaf, uit 's-Gravenhage; sold. P. C. H. Mlttemetfer, uit Amsterdam; 3e It. P. A. J M. de Nerée tot Bab- berich, uit Utrecht; sold. P. A. van Rlel, uit Tilburg; sergt.-maj. M. de Ruiter, uit Kerkradc; sold. P. Schoonveld, uit Zuidwolde; sold. P. Slomp, uit Enschede; wachtmr. M. J. Verstappen, uit 's-Gravenhagc; sergt.-mai. D. van der Vllst, uit 's-Gravenhage; sold. C. de Vos, uit Rotterdam. K.N.I.L.: Sold. Tana; sold. Ahu- luheluw; sold. Oh Gwan Liong; sold. Sadji; sold. Sonhadjl; sold. Tan Ing Sioe; sold. R. A. Beelt; serg J. Rogl; korp. E. Make; sold. L. Massang; sold. A. Hatoenesen; sold A Lapian; sold. -Moesa Sar- din; sold. B Thcnu, allen uit Indo nesië en kapt. W. J. Scheepens, uit Den Haag. Kon. Marine: Mar. C. Bil, uit Rotterdam; mar. L. de Groot, uit Aalsmeer. Economische maatregelen in nieuw bezette gebieden Een woordvoerder van het minis terie van Overzeese Gebiedsdelen deelde mee. dat de controle over nieuw bezette gebieden op Java en Sumatra het nemen van tal van maatregelen op financieel en econo misch terrein noodzakelijk heeft ge maakt. Zodra de veiligheid op de onder nemingen, die zich in deze gebieden bevinden, voldoende is verzekerd, worden deze ondernemingen en be drijven t.b.v. hun eigenaren van overheidswege onder toezicht ge steld. danwel indien dit reeds mo gelijk is door de eigenaar zelf in beheer genomen. Te Cairo Is Vrijdag bekend ge maakt, dat Egypte een aanbod tot bemiddeling om een eind te maken aan de strijd in de Negeb heeft aangenomen, op voorwaarde, dat de nodige maatregelen genomen worden om uitvoering van beslui ten van de Veiligheidsraad te ver zekeren. In een officieel Egyptisch oorlogs communiqué dat Vrijdagavond werd uitgegeven, is bevestigd, dat alle Egyptische troepen het vuren hadden gestaakt in overeenstem ming met de getroffen overeen komst betreffende Zuid-Palestina. Kami! Abdoel Rahim Bey, de Egyptische ambassadeur te Wash ington, h§eft verklaard, dat bij een bombardement van doelen achter de Egyptische linie door Israëli sche vliegtuigen 102 burgers zijn gedood, enkele uren nadat het be vel van de V.N. tot staken van het vuren van kracht werd. Dr. Bunche prees Egypte voor zijn ..constructief handelen" bij het doen van voorstellen tot staken van het vuren en noemde dit „een veel belovende gang van zaken De Egyptische regering stel de haar aanvaarding van het bemiddelingsvoorstel afhanke lijk van maatregelen ter verze kering van de uitvoering van de besluiten van de Veilig heidsraad van 4 en 16 Novem ber en 29 December. De resolutie van 4 November deed een beroep op Egypte en Is rael om het bestand in de Negeb te herstellen. De resolutie van 16 November beval de Arabieren en Joden in ge heel Palestina tot een wapenstil stand te komen en onmiddellijk on derhandelingen te beginnen voor een permanente vrede- De resolutie van 29 December drong aan op een antwoord op de beide vorige resoluties. Mahmoed Bey Fzwai (Egypte) zei, dat het aanvaarden door zijn land van het voorstel om het vuren te staken een teken was van de „bereidheid om te allen tijde met de Veiligheidsraad samen te wer ken voor de handhaving van de vrede in en om Palestina". Arthur Lourie (Israel) zei, dat „Israël niets van plan is ten aan zien van de integriteit of het grondgebied van welke Arabische staat dan ook. Israel wenst vriend schappelijke betrekkingen en sa menwerking met al deze staten." Uniforme prijs voor sinaasappelen Daar de aankoopprijs van Italiaan se en Spaanse sinaasappelen hoger is dan verleden jaar, is de maxi- mumconsumentenpr|js voor deze vruchten thans vastgesteld op 90 ct. per kg. Ook sinaasappelen, afkomstig uit Suriname mogen tegen ten hoogste bovengenoemde prijs verkocht worden, zodat thans voor alle sinaasappelen een uniforme prifs geldt. De oude prijzen waren 1,15 voor Surinaamse en 0,76 per kg. voor andere sinaasappelen. Maandag onderzoek naar „NijmegeiT'-ramp Het onderzoek naar de ramp van de K.L.M.-Constellation „Nijme gen", die op 20 October bij Tarbol- ton in Sfchctland is neergestort, zal, naar het Britse Ministerie van de Burgerluchtvaart heeft bepaald, Maandag te Ayr in Schotland be ginnen. Voor dit onderzoek zijn 77 getuigen opgeroepen, onder wie dertien functionarissen en em- ployé's van de K.L.M. De lichtgordel, welke ccn onderdeel vormt van de algehele veiligheidsmaat regelen In en om het Rijksmuseum te Amsterdam. Is thans voltooid. Icófe avond werpt zij hot geelachtig schijnsel van haar natrlumbulzen op het gebouw dat de kostbaarste kunstschatten van ons land bevat, Drie Inwoners van Dordrecht hopen dit jaar een eeuw oud tc worden. Het zijn de heer N. P van Stnkrom, mevr. dc wed. W. H. van Btl- dcrbeck en mevr. de wed. M. van Hees. die resp. op 28 Febr.. 17 Maart en 18 April hun verjaardag vieren In 1948 ontving het Rijksmuseum 423.985 zockers. dat Is minder dan ln het top jaar 1947 toen 548 103 personen de ver schillende tentoonstellingen bezochten. In ..DIc Kerkbode", het officiële or gaan van de N.H. kerk ln Zuid Afrika maakt ccn dominee zijn bezwaren ken baar tegen het gebruik van kerstbomen tijdens de kerstdiensten ln dc Neder landse Hervormde kerken Dr Mau rice Ernest, een Engelse bioloog, die zich 46 Jaar lang heeft bezig gehouden met dc bestudering van het probleem van het lange leven, heeft verklaard dat een mens 200 jaar behoorde te wor den Zijn recept om oud te worden luidt" Gli kunt naar belleven alles eten. mits gij het met mate doet. Ook moet gij er od letten, dat alle vitale organen be hoorlijk functionneren Een employé van de electrlcltcitsmaatsehapplj In Ca sablanca wilde vöor 20.000 francs twee schilderijen verkopen. Hij gaf ze aan een restaurateur om ze schoon te ma ken en deze ontdekte, dat het een prachtige Rembrandt uit 1634 en een Murlllo waren. De productie van de Nederlandse kolenmilnen bedroeg ln het vorige Jaar ruim elf mlllloen ton. Weerbericht IETS KOUDER Weersverwachting, geldig tot Zondag avond. Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Aan de kust aanvankelijk krachtig? of harde, later le»t af nemende Noordelijke wind. In het binnen land vrij krachtige wind tussen West cn Noord. Iets kouder. 9 Januari Zon op 8 46. onder 16.49; Maan op 12 34. onder 2 55 10 Januari: Zon op 8 46, onder 16 50; Maan op 12 51, onder 4.13.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1