DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Israëliërs schoten vijf Britse vliegtuigen neer In Indonesië binnenkort ordelijke toestanden Dit jaar komen 40.000 woningen gereed Amsterdam-Rijnkanaal in 1952 in gebruik? Ernstige diplomatieke spanning; Britten bezetten Akaba Vredespogingen van China's kabinet Viruly in Batavia aangekomen Vertraging bij de aanleg van de autoweg Utrecht-Amsterdam ,Wij werden goed behandeld" Bezorgdheid in de Britse dominions Nog geen beslissing over huurverhoging Begrips-. verwarring Radio kostte in '47 ruim 11 millioen Maandag 10 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1220 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p w. of f 4.i5 p. kw. Losse aummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: Tl. DE BOORDER. In het Midden-Oosten is de afgelopen dagen grote diploma tieke spanning ontstaan doordat Israëlische vliegtuigen in de buurt van de Palestijns-Egyptische grens vijf Britse jachtvlieg tuigen hebben neergeschoten. Engeland heeft Israël een scherpe protestnota gestuurd en er zijn Britse troepen naar Transjor- danië gezonden. De vliegtuigen van de RAF die in Egypte ge- stationneerd zijn hebben instructie gekregen, vliegtuigen van Israël voortaan als „vijandelijk" te beschouwen. Het vertrek uit Haifa van acht Britse employé's van een olie raffinaderij gaf Zondag aanleiding tot geruchten dat alle Britse onderdanen zou zijn aangeraden. Israël te verlaten. De RAF-jagers, vier Spitfires en manschappen die aan de wal waren, een Tempest, hadden opdracht, in verkenningsvluchten de omvang en diepte van de Joodse inval op Egyp tisch grondgebied vast te stellen. Het staat nog niet vast of zij bij deze verkenningsvluchten aan de Pales tijnse kant van de Egyptisch-Pales- tijnse grens zijn geraakt. Volgens een communiqué van het Britse mi nisterie van luchtvaart hadden de pi loten strikte orders. Palestina niet binnen te vliegen, maar Israëlische woordvoerders zeggen, dat het lucht gevecht boven Palestijns gebied heeft plaats gehad. In het Britse communiqué wordt gezegd, dat de RAF-vliegtuigen thans opdracht heb ben gekregen ieder Joods vliegtuig dat boven Egyptisch gebied vliegt, als vijandelijk te beschouwen. Protest geweigerd Een scherpe Britse protestnota is te Lake Success door de waarnemen de Britse vertegenwoordiger aldaar aan de Israëlische afgevaardigde al daar overhandigd. (Engeland heeft Israel niet als staat erkend en heeft dus geen diplomatieke vertegen woordiging te Tel Aviv). De verte genwoordiger van Israël te Lake Success had het protest aanvankelijk ..beleefdheidshalve" aangenomen, maar heeft het later teruggestuurd omdat het op grond van zijn termi nologie onaanvaardbaar was. Het sprak namelijk van ..de Joodse dele gatie te Lake Success" en „de Joodse autoriteiten te Tel Aviv". De Britse consul-generaal te Haifa heeft een afschrift van de protestno ta overhandigd aan een vertegen woordiger van het Israëlische minis terie van buitenlandse zaken. Ook dit protest is door Israël niet aan vaard en teruggegeven. Het gebeurde heeft intussen een verhevigde activiteit van de Britse vloot in de Middellandse Zee ten ge volge gehad. Het vliegdekschip ..Triumph" dat een bezoek aan Tu nesië zou brengen, is uit Tripoli te ruggeroepen. de kruiser Phoebe", die op weg was naar Venetië, is eveneens teruggeroepen en twee fre gatten zijn van Malta naar Cyprus gevaren nadat de verloven van de In gewoonlijk betrouwbare krin gen te Nanking wordt gemeld, dat de Chinese regering de ambassa deurs der vier grote mogendheden heeft verzocht te helpen bij het ver krijgen van een regeling met de door de communisten geleide strijd krachten. De Chinese minister van buiten landse zaken. dr. WoeTehTsjen, heeft een onderhoud gehad met de Britse. Franse en Amerikaanse am bassadeurs om hun aandacht te ves tigen op het door Tsjang Kai Sjek op Nieuwjaar gedane vredesaanbod. De Sowjet-gezant te Nanking was niet bij het onderhoud aanwezig wegens ziekte, maar hij is door een van zijn diplomatieke collega's in kennis ge steld van hetgeen besproken was. Volgens onbevestigde berichten maakt Tsjang Kai Sjek zich gereed de hoofdstad te verlaten. Het door communistische troepen belegerde Tientsin heeft Zaterdag een officiële delegatie, die de witte vlag met zich voerde, uitgezonden, teneinde tot een wapenstilstand met de belegeraars te komen en openlijke vredesbesprekingen met de bevel hebbers der communistische legers te openen. De uit vier leden bestaande dele gatie is naar het ongeveer 25 km. ten Zuid-Oosten van Tientsin gelegen Yangi Loetsjing vertrokken, tenein de een onderhoud met de communis tische bevelhebbers tot stand te brengen. Hedenmiddag te vijf uur Ba- tavia-tijd, is de Constellation Batavia met gezagvoerder Viruly en 3000 kilo post aan boord op het vliegveld Kema- joran geland. Nieuw Scandinavisch overleg op komst In Kopenhagen zal op 22 Januari een nieuwe conferentie worden ge houden tussen de politieke leiders van de drie Scandinavische landen, zo verneemt Reuter. Deze vergade ring sluit aan op de bijeenkomst die de afgelopen week te Karlstad (Zweden) werd gehouden. De Deense premieHedtoft en zijn collega's die de besprekingen met de Noorse en Zweedse politici hebben gevoerd, bracht Zaterdag verslag uit aarr zijn kabinet en aan koning Frederik. De Deense bladen putten zich nog steeds uit in gissin gen omtrent de inhoud van de te Karlstad gehouden besprekingen. plotseling waren ingetrokken. Op Cyprus houden de Britse ma rine en de luchtmacht oefeningen. Zaterdagavond heeft het Britse ministerie van buitenlandse zaken bekend gemaakt, dat de Britse rege ring op verzoek van Transjordanië troepen naar Akaba had gezonden. Akaba ligt bij de Palestijnse grens en is de enige zeehaven die Transjorda nië heeft. Het zenden van deze troe pen vloeit voort uit een bepaling in het verleden jaar hernieuwde ver drag van wederzijdse militaire bij stand tussen Engeland en Transjor danië. Dit Britse optreden wordt op zijn beurt door Israëlische regeringskrin gen als een ..definitief vijandige han delwijze" beschouwd De regering van Israël zou overwegen, deze kwestie bij de Veiligheidsraad aan hangig te maken omdat de Britse handelwijze „een slag toebrengt aan de vooruitzichten voor een vreedza me regeling tussen Israël en zijn Arabische buren". Een regerings woordvoerder te Londen heeft ge zegd dat de Britse troepen naar Aka ba waren gezonden om de territoria le onschendbaarheid van Transjorda nië te beschermen en niet om in Pa lestina tussenbeide te komen. Buitenlandse diplomaten te Tel Aviv beschouwen de BritsIsraëli sche crisis als meer dan een „onder linge ruzie". De Amerikaanse gezant wordt voortdurend op de hoogte ge houden van alle ontwikkelingen en de Sowjetgezant Pavel Yersjof heeft aan Mosje Sjertok, Israels minister van buitenlandse zaken de steun van de Sowjet-Unie aangeboden. DIRECT OVERLEG ISRAEL-EGYPTE De besprekingen tussen Israëlische en Egyptische afgevaardigden over een wapenstilstand, welke het huidi ge bestand in Zuid-Palestina zou vervangen, zullen Woensdag op het eiland Rhodos beginnen. De waarnemende bemiddelaar van de V.N., dr. Ralph Bunche, heeft Joden en Egyptenaren ge vraagd delegaties naar het eiland, dat het hoofdkwartier van wijlen graaf Bernadotte was. te zenden. Dr. Bunche zal met zijn persoonlijke vertegenwoordiger in Palestina, Henri Vigier, bij de besprekingen aanwezig zijn. Hoewel Zaterdag te Tel Aviv of ficieel bekendgemaakt werd dat de strijd in de Negeb gestaakt was. werd later weer gezegd dat Egypti sche artillerie nu en dan actief was. De Egyptenaren maken melding van Joodse activiteit tussen Rafah en El Arisj. in Egypte, terwijl volgens AF P Britse vliegtuigen in actie zouden zijn geweest tegen Joodse troepen concentraties. Spaak's mening „Concessies nodig voor herstel van Europa" De Belgische premier Spaak heeft Zaterdagavond verklaard dat hij een politiek zou steunen, waar bij van elk der 19 landen, welke thans Amerikaanse hulp voor hun economisch herstel ontvangen, geëist wordt, dat zij concessies zul len doen ten bate van het herstel van Europa. Spaak zei, na een uur met de reizende ambassadeur van het Marshall-plan, Averell Harriman, te hebben gesproken: „Ik ben een sterk voorstander van hel beginsel om een programma voor het her stel van Europa op te stellen, waar bij van elk land op zichzelf een zeker aantal concessies en waar schijnlijk veranderingen in zijn economische politiek, worden ge vergd". Een hoge functionaris van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, Roger Makin, heeft even eens een onderhoud met de Belgi sche premier gehad. De minister van Verkeer en Waterstaat, mr Spitzen, kondigt in zjjn memorie van antwoord aan, dat voor de aanleg van het Amster dam-Rijnkanaal een bedrag van 4.000.000 is aangevraagd. H(j hoopt echter, dat voor de verdere aanleg in de komende jaren hogere bedragen beschikbaar zullen komen en hij stelt zich voor. dat dit kanaal in 1952 opengesteld kan worden voor de vaart met 2000-tons schepen. Daardoor zouden de oorspronkelijke plannen niet meer dan één jaar ver traging ondervinden. Na 1949 is er voor de voltooiing van het kanaal nog rond 17.000.000 nodig. Snelle treinverbinding Oost en Noord De aanleg van de nieuwe Auto snelweg UtrechtAmsterdam on dervindt, vooral door het zeer slechte terrein, waardoor de weg wordt aangelegd, veel vertraging. De financiële omstandigheden dwingen tot een langzamer tempo van uitvoering dan aanvankelijk was beoogd. In verband met de schaarste aan deviezen en materialen-mogelijk heden bij de Nederlandse industrie is een urgentie-programma voor de Spoorwegen opgesteld, datin on geveer vflf jaren zal moeten wor den voltooid wil het bedrjjf behoor lijk kunnen functionneren. Dit pro gramma voorziet in een geleidelijke vervanging van de stoomtractie c'oor electrische- en diesel-clectrische tractie, hetgeen de electrificatie van alle hoofdlijnen tengevolge zal hebben. Met ingang van 15 Mei 1949 zal het beperkte Dieselmateriaal wor den aangewend voor het rijden 's Maandags t.m. Vrydags van vier treinen tussen Amsterdam. Den Haag en Rotterdam enerzijds en Enschede, Groningen en Leeuwar den anderzijds, die zullen worden toegevoegd aan de bestaande twte- uursdienst met stoomsneltreinen. De vertrektijden van deze treinen zo wel uit Groningen, Leeuwarden en Enschede naar het Westen als uil Den Haag. Rotterdam en Amster dam naar het Noorden en het Oos ten zullen, voor zover mogelijk, aangepast worden aan de eisen van het zakenverkeer. Het is op het ogenblik nog niet mogelijk, het verbod voor het rij den met auto's op Zondag op te heffen. Griep in Frankrijk De Franse griep-speciaüst pro fessor Moreau heeft volgens het Parijse blad „Combat" verklaard, dat de griep-epidemie gekentekend wordt door dezelfde beginsympto- men als de Spaanse griep van de jaren 19181919. Het Franse departement van ge zondheid heeft studenten in de pharmacle verzocht zich gereed zc houden om bij te grote drukte in de apotheken te helpen. „Zeehond" met averij in Engelse haven Het 249 ton metende Nederland se motorschip „Zeehond" (volgens Lloyd's register van de fa. Nooit- gedacht te Groningen) is na een aanvaring met een onbekend schip, toen het in de baai van Bridlington (Yorkshire) beschutting zocht te gen de zware zeeën, met averij aan bakboordzijde de haven van Brid lington binnengelopen. Brieven van Soekarno c.s. aan bewakingscommandant De republikeinse leiders S o e - karn o. Salim en Sjahrir hebben elk een brief gericht aan de commandant van het detachement, dat met hun bewaking was belast. Zij spreken daarin lof uit voor de wijze, waarop zij werden behan deld. Gezamenlijk ondertekenden zij op 31 December te Brastagi de volgen de verklaring: „Ondergeteknden verklaren gaarne, dat gedurende hun verblijf te Brastagi van 22-31 December 1948 zij slechts lof en dank hebben voor de behuizing, ligging, voeding en verzorging in het algemeen, ter wijl de bewaking hen steeds met alle voorkomendheid heeft behan deld." Aan de brief van Soekarno ont lenen wij de volgende zinsneden: „Ik haat de Nederlanders niet. Ik haat alleen de koloniale verhou ding, het imperialisme. Waarom zou ik het Nederlandse volk haten? Ik droom van een wereld-broeder schap van vrije volkeren, een vrij Nederland en een vrij Indonesië, echte vriendschap kan de twee verbinden. Het kolonialisme moet weg." Siam neemt niet tleel aan Aziatische conferentie Siam heeft India laten weten, dat het niet kan deelnemen aan de Aziatische conferentie over Indone sië. Als reden gaf Siam op, dat het plechtig had beloofd, de Veilig heidsraad in deze kwestie te steu nen. De begindatum van de conferen tie is thans definitief op 20 Januari vastgesteld Bevin en Indonesië De Britse Hoge Commissarissen voor Australië, Nieuw Zeeland, India. Pakistan en Ceylon hebben Zaterdag een bezoek gebracht aan minister Bevin om hem te waarschuwen, dat de Britse poli tiek van niet-inmenging in de Ne derlands-Republikeinse strijd de communisten in de kaart kan spe len. Regeringswoordvoerders te Lon den zeiden, dat de commissarissen zich bezorgd maakten over het ef fect. dat het falen van Groot-Brit- tannië niet betrekking tot een ver oordeling van dv Nederlanders zal hebben op de prikkelbare bevol- ning in het Verre Oosten. In het bij zonder is India, een van de nieuw ste en meest pro-republikeinse do minions, geïrriteerd over de poli tiek van Bevin, werd van gezag hebbende zijde vernomen. Alle Hoge Commissarissen zouden van oordeel zijn, dat het Britse prestige in het Verre Oosten zal lijden en dat de campagne om het commu nisme op Malakka de kop in te drukken bemoeilijkt zal worden. Op 3 Januari arriveerde de vice-president van de Nederlandse wiiiisler- raad. mr. J. R H van Schaik. per KLM CoTistellafion „Roermond" op Curacao. Leden van de NVP brachten hem en ir. Peters, de gouverneur van Curacao, een ovatie in het stationsgebouw. Minister Stikker verwacht Weldra hervattinp der productie Minister'S t i k k e r heeft in een interview met Ass. Press de ver wachting uitgesproken, dat er bin nenkort ordelijke toestanden in ge heel Indonesië zullen heersen, dat export en productie spoedig zouden worden hervat in de gebieden waar de militaire operaties hebben plaats gehad, en dat het levenspeil gestadig zal stijgen. Verder zei de minister te ver wachten. dat de Amerikaanse en Ne derlandse standpunten inzake Indo nesië elkaar zouden naderen en voorts dat de Westelijke mogendhe den in Zuidoost-Azië eerlang zouden samenwerken. Op een vraag omtrent de aan vaardbaarheid van de republikeinse leiders voor de Nederlandse rege ring. antwoordde mr. Stikker: „Het is niet aan de Nederlandse regering om te beslissen wie de constructieve leiders van het Indonesische volk zullen zijn in de V.S. van Indonesië. Wij hopen dat het Indonesische volk die mannen zal kiezen die in staat zullen zijn. de handhaving van de orde en d»? democratische vrijheid te verzekeren. U vraagt mij om namen. Daarover beslissen de kiezers in In donesië, niet wij." Op de vraag of de instelling van de interimregering zou worden opge schort iotdat het republikeinse ge bied erin kon worden opgenomen, gaf de minister ten antwoord: „Alle delen van Indonesië zullen zo spoedig mogelijk in de totale politieke struc tuur van de V S. van Indonesië on der de interim-regering moeten wor den opgenomen." Minister Stikker sprak de hoop uit dat de schorsing van de Marshall hulp voor Indonesië spoedig tot het verleden zal gaan behoren. Een Reuterbericht uit Batavia maakt melding van pogingen die volgens republikeinse kringen aldaar door de Nederlanders zouden wor den gedaan om onofficiële besprekin gen met republikeinse leiders te ope nen. Er zou in de republikeinse zienswijze een kleine verandering van zienswijze zijn op te merken als De navolgers van de eerste wereldburger, Garry Davis, in Berlijn hebben onder grote belangstelling van hun stadgenoten een demonstratieve op tocht over de Kurfiirstendamm gehouden. De wereldburgers met hun spandoeken bij hun eerste openbaar optreden in de voormalige Duitse hoofdstad. Op de achtergrond de Gedachteniskerk. Minister In 't Veld heeft in de memorie van antwoord van het voorlopig verslag van de Twepde Kamer onder meer het bouwplan voor 1949 bekend gemaakt. Dit bouwplan sluit met een bedrag van 1300 millioen. Daarbij zijn nog bui ten beschouwing gelaten de werken waarvoor geen of weinig materialen nodig zijn Van deze 1300 millioen zullen 400 millioen voor de woningbouw worden gebruikt. Een grote post vor men ook de weg- en waterbouwkun dige werken, 295 millioen en de bedrijfsgebouwen voor nijverheid, handel en verkeer 240 millioen. In de memorie van antwoord wordt er op gewezen, dat de groot ste moeilijkheden voor de uitvoering van de onderhanden zijnde werk zaamheden van het bouwplan 1949 liggen bij de materiaalvoorziening. Deze is door het tekort aan deviezen ten behoeve van de bouwnijverheid onvoldoende en daardoor wordt de arbeidsproductiviteit op het werk nadelig beïnvloed. De voornaamste bouwmaterialen waaraan in dit ver band moet worden gedacht zijn: hout, cement, walsproducten, metsel steen en dakpannen. In het nationaal budget 1949 wordt het totaal beschikbare bedrag aan deviezen geschat op 5 41 milliard. Om het bouwprogramma te kunnen. uitvoeren is een bedrag van 330 millioen (6Ccaan deviezen nodig. Het is van groot belang, dat meer deviezen voor import van bouwma terialen beschikbaar komen. De mo gelijkheid daartoe houdt natuurlijk verband met de vraag of wij er in de komende jaren in zullen slagen door krachtige bevordering van de industrialisatie te komen tot een slui tende betalingsbalans. Er zijn in 1948 meer dan 30.000 wo ningen gereed gekomen. Voor 1949 wordt geschat dat het aantal ge reedkomende woningen zal liggen tussen 35.000 en 40.000. In de latere jaren zal, wanneer tegenslagen uit blijven, de woningproductie gelei delijk kunnen worden opgevoerd tot 60.000. Huurpolitick Ten aanzien van de huurpolitick merkt de minister op, dat op dit ogenblik nog niet te voorspellen is, of de omstandigheden een huurver hoging zullen toelaten. De regering is stellig van plan dit vraagstuk in de loop van het komende jaar tot een oplossing te brengen, al is de huurpolitiek niet los te zien van de gehele loon- en prijspolitiek. Wan neer er een huurverhoging komt, zal deze misschien slechts gedeelte lijk ten goede kunnen komen aan de huiseigenaren, als tegemoetkoming voor de gestegen exploitatielasten. Tegen „Hilfswillige" levenslang geëist Tegen de 37-Jarlge Amsterdammer C. V r i e n s is Zaterdagmorgen voor het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam levenslang geëist Vriens. die ln de bezettingstijd als Hilfswillige deel uit maakte van het SS-batalJon Nord-West, moest na September 1944 in het grens gebied Utrecht-Geiderland voor orde en rust zorgen Hij was tot zijn functie gekomen nadat hij In 1943 door een Inwoner van Amersfoort H. de Ruig. was mishandeld. Vriens had zich daarop met de SD en de Sipo in Utrecht In verbinding gesteld en was daarna van kwaad tot erger vervallen. Zijn contact met de Hilfswillige da teerde uit September 1944, toen hij een onderzoek moest instellen naar de ont voering door de illegaliteit van de toen malige NSB -burgemccrstcr van Leer- sum. Door V 's toedoen ook kreeg het arbeidsbureau te Amersfoort een lijst met vijftien namen van mensen, die volgens hem voor de „arbeidsinzet" in aanmerking kwamen. Uitspraak op 22 Januari. gevolg van een aanvaarden van de bestaande situatie. De stemming valt echter moeilijk te peilen doordat vier van de belangrijkste leden der repu blikeinse regering op Banka moeten verblijven, vier anderen zich niet buiten Djogja mogen begeven, een zich in het buitenland bevindt en zes anderen zich verborgen houden. De republikeinse leiders te Batavia, dr. Soepomo, dr. Darmaseliawan en prof. Soejono, hebben geen contact met de leiders op Banka of in Djog ja. Er zijn nog geen aanwijzingen om trent de Nederlandse plannen met de republikeinse leiders. De Neder landse autoriteiten schijnen er. vol gens Reuter, tegen gekant te zijn. hun thans onbeperkte bewegings vrijheid toe te staan. HET kan niet vaak cn niet na drukkelijk genoeg worden ge- ztgd: de Indonesische kwestie en haar oplossing zijn niet een pro bleem van Nederland alleen, het is een vraagstuk van de grote In ternationale politiek en dus een zaak. die de hele wereld aangaat, Formeel juridisch moge het juist zijn. dat de Veiligheidsraad niet het recht heelt zich met deze „in terne" aangelegenheid van de politionele actie te bemoeien, het moge uit een oogpunt van tak- 11 e k niet alleen begrijpelijk, maar zelfs hoel verstandig zijn. dat onze regering zich beroepen heelt op dit formeel-juridische be ginsel, maar daarmee zijn wij niet klaar. Want de praktijk is nu eenmaal zo. dat de Veiligheids raad het bij de ligging der verhoudingen in de wereld niet eens laten kan om zich met „ons" probleem te bemoeien. Nu moet men ondertussen niet verder gaan dan noodzakelijk is en aan de uitspraken van de Vei ligheidsraad een moreel ka rakter verlenen, zoals uit een bepaalde hoek van de oppositie tegen de politionele actie gebeurt. Want dit getuigt, naar mijn me ning, van een weinig begrip voor de werkelijkheid als de afwijzing van de interventie van de Raad op formeel |uridische gronden. De Veiligheidsraad is geen hoogste gerechtshof, waar uitsluitend op zakelijke gronden wordt geoor deeld, hij is ook niet de hoogste morele autoriteit in de statenwe- reld, hij is een politiek lichaam en zijn leden oordelen en brengen hun stem uit op grond van het mengsel van redelijke en irrationele overwegingen en ma teriële belangen, dat men nu een maal politiek noemt. Men moge het betreuren, dat politiek en mo raal geen synoniemen zijn, men moge hopen of zelfs verwachten, dat onze wereld eens zover zal komen, dat deze begrippen elkaar volkomen dekken, maar op het minste, wat we mogen constate- icn. is, dat het op dit ogenblik nog niet zover Is. 1" RAP ik met het bovenstaande een open deur ln? Des te be ter, zou lk haast zeggen, want dan zijn wij met zijn allen op de goede weg om het probleem, dat ons zo hevig bezig houdt, in de juiste proporties te bekijken. Intussen heb ik de laatste paar weken een op zichzelf merkwaardige, ja iet- De minister van Onderwijs, K. en W. heeft de Tweede «Kamer een voorlopige opgave doen toekomen van de uitgaven I wat paradoxale verwarring me- voor de radio-omroep over 1947. Hij tekent hlerby aan. dat gedurende het tijdvak 1 Januari1 Maart 1947 de omroep werd beheerd door de stichting Radio Nederland ln de Ove gangstijd en sedert 1 Maart 1947 door dc (Nederlandse Radio Unie cn Radio Nedc<iwul Wereld omroep. De uitgaven van ideze laatste twee stichtingen van de omroeporgani saties, voor zover het betreft haar omroeptaak, hebben dus betrekking op een tijdvak van 10 maanden. Dienst regeringscommissaris (inclusief rubriek „Het rijk over zee") 98 663 86 Nederlandse Radio Unie: totale lasten ge- wone dienst 4.076.688.22 59.241.52 nen te bespeuren. Het wonderlijke verschijnsel doet zich n.l. voor, dat er bij degenen onder ons, die de politionele actie goed en de interventie van de politieke Veilig heidsraad afkeuren, bepaald een neiging bestaat om aan de onder scheiden landen, leden van dit lichaam, die de staf over ons heb ben gebroken, het morele recht hiertoe te ontzeggen. Zij houden staten als de Sowjetunie, maar vooral ook India, Syrië (of zijn op volger: Egyptel) en China voor, dat zij te veel boter op het hoofd heb ben om ln de zon der morele ver ontwaardiging te gaan staan. Daarentegen wachten degenen, die zich voortdurend op de mo rele autoriteit van de Veiligheids raad beroepen er zich zorgvuldig voor om zelfs maar aan te dulden, dat er nog zo Iets bestaat als, wie Uwer zonder zonden is, werpe de eerste steen. Dit ls trouv/ens maar één van de paradoxen, welke zich bij dit geval voordoen. Een andere is, dat het vooral de links-socialisten zijn, die zich als kampioenen van het t nationalisme ln de Republiek, ja in heel Zuidoost-Azië opwerpen. Ziekenfondspremie voor D* "id "gt n°g n>ct hoe' ver I achter ons. dat nationalisme door vrijwillig verzekerden uitgaven kapl- taaldienst 1.075.151 58 A V.H O KRO VARA N C R.V V PRO IKOR. R VU Nederlandse strijdkrachten Wereldomroep, gewone dienst 822 240.74 kapitaaldienst 62.737.36 R N I.O. 5 092 598 28 858 483 65 763.439 70 711 146 32 664 497 21 92.681.49 36 456 09 3 133 130.787 02 Totaal uitgaven Loods uit Hoek v. Holland vermist De 37-jarige gehuwde loods J. Veenstra uit Hoek van Holland wordt óinds Zaterdagavond ver mist. Hij voer die dag om half zes met de loodsboot „Rigcl" naar bui ten Een collega heeft hem om 8 uur nog aan dek gezien maar toen de boot om half twaalf in de haven terugkeerde, v.as V. niet meer aan boord. Twee boten hebben Zater dagnacht tot vier uur op zee ge zocht zonder evenwel een spoor van V. te ontdekken. Prinses Wilhelmina steunt Joods sociaal werk Prinses Wilhelmina heeft voor de arbeid van de „Centrale Financie- rings-actie voor Joods-sociaal werk in Nederland (Ceflna)" een gift be schikbaar gesteld. Deze stichting vormt een overkapping van de be langrijkste nog actieve instellingen van sociale zorg der Joodse ge meenschap in ons land. Zij finan ciert in het bijzonder alle vereni gingen op het gebied van verzor ging van Joodse kinderen en jeug dige personen, die de bezetting overleefden. Velen van hen hebben geen ouders of verdere familie. wordt verhoogd „Noodgedwongen cn onder ernstig protest" hebben thans alle zieken fonds-organisaties in principe beslo ten de premie voor ieder betalend vrijwillig verzekerd lid per weck met 13 cent tc verhogen. Voor dc meeste verzekerden betekent dit, dat zij In plaats van 50 cent met in gang van' 17 Januari, 63 cent per week zullen moeten betalen. De verhoging is noodzakelijk ge worden doordat de subsidie uit het vereveningsfonds aan de gezamenlij ke ziekenfondsen, die verleden jaar twaalf millioen bedroeg, voor 1949 teruggebracht is tot zeven en een half millioen, terwijl zij volgens dc federatie van maalschappij-zieken- fondsen tot 15 millioen had moeten worden verhoogd. Aan de fondsen wordt geadviseerd, de verhoging zo mogelijk op 17 Jan uari te doen ingaan, hoewel men aan neemt. dat verscheidene fondsen hieraan niet onmiddellijk zullen kun nen voldoen. In een motie, die Zaterdag op een vergadering te Utrecht werd aange nomen, noemt de federatie van ver enigde maatschappij-ziekenfondsen de verhoging voor velen niet meer sociaal verantwoord. Er wordt aan herinnerd, dat begin 1947 de gecal culeerde premie van 50 cent door de overheid als het maximum toelaat bare bedrag werd beschouwd. De motie dringt aan op directe maatre gelen ten behoeve van hen die in het bijzonder door de nieuwe rege ling worden getroffen. Weerbericht IETS ZACHTER Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond. Mepst zwaar bewolkt met tijdelijk enige re gen. Aanvankelijk ma tige, later vooral aan de kust krachtige wind tussen Zuid cn West. Iets Zachter. 11 Januari: Zon op 8 45. onder 16.52; Maan op 13.16, onder 5.33, deze zelfde groep vereenzelvigd placht te worden met de zwartste reactie. Bij even doordenken zien wij echter al gauw in, dat deze paradox in ieder geval maar schi|nbaar is: wat deze links socialisten in dit nationalisme aantrekt, fs het revolutionnalre karakter ervan; het tamme Neder landse nationalisme, dat ongetwij- leid mede een element ls ln de po litionele actie, heeft, omdat het meer conserverend dan dynamisch is, voor deze mensen geen aan trekkingskracht. '"Tot welke merkwaardige be- gripsverwarring deze behoef, te aan (revolutionnalre) dynamiek kan voeren is dezer dagen duide lijk gebleken uit een groot artikel van B W. Schaper in Het Parool. Zijn afkeer van de politionele ac tie ls zo groot, zijn gêne over het feit, dat Nederland, zoals hij het ziet, tegenover de v/ereld moreel in zijn hemd is komen te staan zo oprecht, dat deze van ouds repu blikeinse socialist uit de grond van zijn hart roept om.... de bevrijdende daad van onze Koningin over het hoofd van de regering h een. Krasser kan het bijna nietl Dat Henriëtte Roland Holst vervol gens in een ingezonden stuk in hetzelfde blad getuigd heeft van haar warme bewondering voor het artikel van Schaper en heeft voor gesteld om dit in honderdduizend exemplaren te verspreiden, is een aanwijzing te meer, dat de poli tiek voor onze grote dichteres al tijd een kwestie van het hart en niet van het hoofd is geweest. Voor de heer Schaper en dege nen, die het met hem eens zijn, moet de radiorede van onze Ko ningin een grote teleurstelling zijn geweest. Wij verheugen er ons over, dat onze regering door de mond van onze vorstin, en daar om met extra prestige, de wereld nog eens duidelijk heeft gezegd, wat Nederland wil en bedoelt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1