DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Werd een onjuist weerbericht Parmentier noodlottig? In Indonesië gebeuren voor de kerk ontzettende dingen Truman vraagt het Congres om 42 milliard dollar van Marshall Drie-en-dertig landingslichten tekort, onjuiste hoogtekaarten Soekarno c.s. niet meer op Bangka? Ds. P. H. DE BRES SCHRIJFT ONS; Zwendelaar lichtte duizenden op Minder dollars voor auto's Ongeveer de helft voor defensie VERONTRUSTEND bericht! Ver ontrustend omdat een groot stuk werk, dat de eeuwen door ver richt is door de Christelijke kerk. ontijdig dreigt te worden afgebro ken en deze dienst aan het volk daardoor wellicht in gróte stukken van Indonesië niet meer tot haar recht zal kunnen komen. Dinsdag 11 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1221 Opgericht door de Stichting „Het ï^rool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4 .5 p. kw Losse ouraraers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDER. ONDERZOEK NAAR VLIEGRAMP BIJ PRESTWICK „Wij hebben iets geraakter is brand uitgebroken wij stijgen", seinde Koene Dirk Parmentier enkele minuten voordat de „Nijmegen", de KLM-Constellation, bij Prestwick in Schotland neerstortte. Even later vroeg hij nog aan het grond personeel van het vliegveld: „Weet U waar wij zijn?" Voordat er antwoord kwam klonk er een daverende explosie, een felle steek vlam verlichtte het Schotse heuvelland en enkele seconden later waren veertig mensen óf reeds dood óf zo zwaar verwond, dat zij later overleden. In de sombere zaal van het gerechtshof van Ayr, een stadje aan de Westkust van Schotland, zijn enkele honderden mensen bijeen, die als getuige of als belangstellende het officiële onder zoek willen volgen, dat Engelse luchtvaartdeskundigen instellen naar de oorzaak van deze vreselijke ramp. Scherpe en spannende verhoren Op de eerste dag zijn al enkele feiten aan het licht gekomen, die er op wijzen, dat er waarschijnlijk fouten zijn gemaakt. Het is vooral de Engelsman John Edwards, sou-chef van de operationele af deling van de KLM. die scherp op deze fouten wijst. T Edwards is een oud-oorlogsvlie ger. Hij kent zijn vak door en door, dat blijkt voortdurend. Met on verstoorbare kalmte staat hij de deskundigen van het Britse minis terie van luchtvaart te woord als die trachten een leemte te vinden in zijn betoog. Nu en dan wijst hii op een kaart iets aan met zijn lin kerhand, want zijn rechter is van leer, gevolg van de oorlogshande lingen. Minstens onvolledig Wat wil deze man bewijzen? „De weers-inüchtingen, die Prest wick aan Parmentier gaf. waren onjuist, op zijn minst onvolledig. Toen de „Nijmegen" van Schiphol opsteeg gaf het Schotse vlieg veld een windsnelheid op van 31 K.M. per uur, toen Parmentier bo ven de startbanen verscheen bleek de windsterkte op de grond veel groter, wel ongeveer 80 K.M. per uur. Bh zijn eerste landingspoging heeft Parmentier zich natuurlijk ingesteld op die vrij matige wind. Had hij van tevoren geweten dat er een storm raasde over het vlieg veld. dan had hij ongetwijfeld an dere maatregelen genomen, en had hij zijn machine hoogstwaarschijn lijk veilig aan de grond kunnen zetten. Nu dreef hij af, raakte uit de koers en raakte later de hoog spanningskabel. die zijn machine in brand zette!" Dit heldere betoog doet bij velen in de rechtszaal de vraag rijzen: „Wie is er verantwoordelijk voor. dat Parmentier deze verkeerde in lichting kreeg? Of was misschien op het moment dat de „Nijmegen" van Schiphol opsteeg, de wind sterkte bij Prestwick inderdaad 31 K.M. en is later de wind aange- wakkerd tot een storm? Waarom is dan Parmentier niet op de hoog te gesteld van deze verandering?" Nog meer vragen rijzen er in de hoofden van de vele luisteraars: „Hoe is het mogelijk, dat op de kaarten van Prestwick, die vrijwel alle piloten gebruikten, een heuvel van 135 meter hoog stond aange geven als een kleine oneffenheid t in het landschap van slechts 13.5 meter?" Verantwoordelijk voor deze kaarten zijn de luchtvaart maatschappijen, dus in dit geval de K.L.M. Maar de K.L.M. maakte haar kaarten naar het voorbeeld van de plaatselijke kaarten. Verder blijkt uit het logboek van de verkeerstoren te Prestwick, dat van twee landingsbanen 33 lan dingslichten ontbraken. Het grond personeel had die dag opdracht ge kregen de ergste gapingen aan te vullen met draagbare electrische lampen; deze waren echter niet aanwezig. En daar staat nog op de tafel van Thomas M c-D~o n a 1 d. die het onderzoek leidt, een model van de hoogspanningslijnen, die de ..Nij megen" noodlottig werden. Van daas zullen de onderzoekers zich waarschijnlijk hieermee bezig hou den. Drie advocaten Tijdens het onderzoek heerst er een sfeer van hevige spanning In de zaal. Daar is eerst de bepruikte procureur Leslie, die aller aan dacht vraagt. In de rede, waarmee hij het onderzoek inleidt, spreekt h\j woorden van oprechte bewondering voor het knappe vakmanschap van Koene Dirk Parmentier. die met zijn bemanning en de dertig nassa- De Nederlanders hebben de drie republikeinse leiders Soekarno, S.iahrir en Agoes Salim van het eiland Bangka verwijderd, aldus meldt Reuter uit Batavia. Naar Reuter verder bericht, zou dit me degedeeld zijn in een antwoord op een verzoek van de Commissie voor Goede Diensten om de drie ge noemde leiders te bezoeken. Het antwoord zegt niet, waar de drie personen zich bevinden, maar be vat wel een aanduiding, dat Hatta nog steeds op het eiland is. giers zo'n gruwelijke dood vond. Daar is verder de advocaat M a- nuel Kissen, die de belangen behartigt van nabestaanden van de slachtoffers. Een klein, dik manne tje. dat snel uit zjjn slog schiet als hij denkt een belangrijke ontdek king te doen. Wat wil hij? Bewij zen. dat de KLM schuldig is aan deze ramp? Voortdurend botst hij tegen de schijnbaar onberoede rust van Edwards, wiens verklaringen eerder wyzen op schuld van het Prestwickse grondpersoneel. En deze K.L.M.-man wordt kalm ter zijde gestaan door mr. Cameron, de rechtsgeleerde die de K.L.M. vertegenwoordigt. Na een urenlang verhoor schorst de president de zitting. Wat zal 'volgende verhoor opleveren? Zal ooit de oorzaak van de Njjmegen- ramp geheel worden verklaard? Guerilla-activiteit in Oost-Ja va Naar Reuter verneemt is de heer Ro nald Macphcrson, de Engelse admini strateur van een rubberonderneming, gelegen op ongeveer 60 km Oost van Malang. op 5 Januari bij een aanval op de onderneming gedood. Drie Ne derlandse employé's wisten zich te red den. Van gewoonlijk betrouwbare zij de wordt verder vernomen, dat de guo- riila-actie in hevigheid is toegenomen in het gebied van Tasikmalaja cn van SocKaboemi. Zuid Asalian wordt deel van „Sumatra's Oostkust" De vertegenwoordigende raad van de negarc Sumatera Timur (de staat Su matra's Oostkust) heeft eenstemmig besloten een verzoek tot aansluiting in te willigen dat was ontvangen van de bevolking van Zuid Asahon en Laboe- han Batoe. liet besluit is telegrafisch ter kennis gebracht van de waii negara van Sumatera Timur. dr. Mansoer, die te Batavia vertoeft. Goede vangst van recherche te Hilversum De Hilversumse recherche heeft gistermorgen door de arrestatie van de 62-jarige G. K.. eigenaar van een commissiebureau voor staats- en ge meente-obligaties. een eind gemaakt aan een zwendelpraktijk waarvan duizenden goedgelovige spaarders in het gehele land het slachtoffer zijn geworden en waarmee de bedrijver van deze praktijk tienduizenden guldens heeft verdiend ten koste veelal van mensen met kleine inko mens. K. verkocht obligaties, waarop hij nummers aantekende, die betrek king zouden hebben op de staatslo terij. De nummers bleken echter fic tief te zijn en de kopers, meestal kleine spaarders, zagen van hun spaargelden mets terug. K. had vijf of zes agenten in dienst die voor hem het publiek bewerkten. K. liet ook obligaties van de stad Amsterdam en de N.V. Nederlandse Sportpark verkopen. Om het aan trekkelijk te maken, stelde hij een soort afbetalingssysteem in cn maak te het zijn cliënten tevens mogelijk, een twintigste lot In de staatsloterij te kopen In plaats van loten gaf hij echter een kaart met het nummer van het lot. Viel er inderdaad een prijs op een van de nummers, dan vroeg hij de kaarten op zoge naamd ter controle en werkte de nummers weg. De opbrengst ver dween in zijn eigen zak. Komen er meer ivaqens uit Tsjecho-Sloivakije (Van onze Haagse redacteur) In verband met de nog altijd be staande dollarschaarste heeft de mi nister van Economische Zaken de beschikbaarstelling van dollars voor de import van auto's uit het buiten land sterk moeten verminderen. Het gevolg daarvan zal zijn. dat het aantal Amerikaanse wagens, dat in Nederland aan de markt zal ko men. sterk terugloopt, terwijl de in voer van wagens uit andere landen er. vooral uit Tsjechoslowakije daarentegen wellicht wat zal stijgen. Herman Boersma, een jonge Ne derlandse boer van Texel, voelt zich uitstekend thuis in Canada, waarheen hij met duizenden ande ren in het kader .van het gemeen schappelijk Canadees-N ederlandse vestigingsschema voor landbouwers is gecmigreerd. Zijn nieuwe baas weet zijn gedegen kennis van de landbouw wel te waarderen. Op Texel heeft hij nooit mais in' dergelijke hoeveelheden verbouwd gezien en dus kijkt Herman Boers ma eens goed naar de eerste vork vol kolven, die.hij op Canadese bo dem heeft geoogst. OP mijn bureau ligt een brief uit Indonesië. Het is het eerste bericht, dat ik ontvang van een col lega ginds, nadat opnieuw het Ne derlandse militaire apparaat is in gezet Hij had bezoek gehad van de voorzitter van de Synode der Indo nesische Kerk in het gebied, waar hij zo spoedig mogelijk samen met deze Kerk cn vanuit deze Kerk zijn arbeid hoopte te verrichten Nu bij na een jaar geleden was hij aange komen. De afgelopen maanden wa ren benut voor het bestuderen van de taal en het leggen van de eerste contacten. Zo was er dan ook reeds een min of meer vriendschappelij ke en vertrouwelijke verhouding ontstaan tussen hem en de genoem de Indonesiër Dat is al iets, waar we ontzaglijk dankbaar voor kun nen zijn. Deze predikant ik tracht me hier in te leven in de visie der Indonesiërs behoort dan toch maar tot die „blanda's", die hier hebben gekoloniseerd en willen ko loniseren. Die hier hun ambtenoren heenzenden cn hun leger. Die de Weerbericht IETS KOUDER Weersverwachting geldig tot Woens dagavond. Wisselende bewol king met plaatse lijk enkele buren. Aan de kust krachtige en wel licht tijdelijk har de. In het binnen land vrij krachtige Westelijke wind. Iets kouder. 12 Januari: Zon op 8 44. onder 16.53; Maan op 13 52. onder 6 53. Op zijn oude, vertrouwde vervoermiddel, de fiets, begeeft Herman Boersma zich naar zijn werk. President Truman heeft gisteren het Congres een begroting voorge legd, die de grootste is welke Amerika ooit in vredestijd heeft gekend. Het bedrag beloopt 41,9 milliard dollar, dat is 1,7 milliard meer dan de behoeften van het lo pende jaar. De president kondigde aan, dat hij in de loop van het jaar nog meer geld zal vragen om wapens voor Canada en West-Europa te kopen. Tezamen met de kosten die voor defensie zijn uitgetrokken ongeveer een derde van het totaal, namelijk ruim 14 milliard zullen de buitenlandse uitgaven die de president wil doen, de kosten van de „koude oorlog" op minstens 22 milliard dollar brengen, ongeveer de helft van het voorgestelde bud get. Het grootste deel van de 6 709 millioen dollar die voor buiten landse uitgaven worden gevraagd, zou naar West-Europa gaan voor het tweede jaar van het plan- Marshall. Indien Trumans begroting door het Congres wordt aangenomen zal gemiddeld pér hoofd door de bevolking 282.82 dollar moeten worden bijgedragen, tegen 271.04 dollar in het lopende begrotings jaar. Van elke dollar die in het fiscale jaar, dat van Juli 1949 tot Juni 1950 zal lopen, in de staatskas zal vloeien, zal 43 cent afkomstig zijn van de directe belastingen, die van de gewone man worden gehe ven. De vennootschappen dragen via de directe belastingen 28 cent aan die dollar bij, de omzetbelas ting 19 cent, invoerrechten en an dere belastingen 8 cent, terwijl de resterende 2 cent verkregen zullen worden door nieuwe belastingen. Wat de uitgaven betreft zal van elke dollar 34 cent besteed worden aan de landsverdediging en 16 cent aan internationale aangelegenhe den en hulpprogramma's. Truman kan niet rondkomen Waarschijnlijk zal het congres deze vv.eek een wetsontwerp behandelen om het salaris van president Truman te verhogen Het salaris van de president bedraagt op het ogenblik 75 000 dol.ar waarvan hij ongeveer 35.000 dollar belasting moet betalen. Zowel de democratische als de repu blikeinse leiders zijn het er over eens dat het salaris van de president ver hoogd meat worden Sjoerd Hoogterp, tijdens de be zetting enige jaren hoofdredacteur van het ..Algemeén Handelsblad' heeft Maandag voor het Amster damse Bijzondere Gerechtshof te recht gestaan. republiek geen kans geven en in Oost Indonesië alles willen zetten naar hun handEen enorme overwinning als er in deze situatie een band ontstaat, die iets in zich heeft van vriendschap en vertrou wen. Nederland is opnieuw overgegaan tot de politionele actie. Reeds nn korte tijd is Djokja bezet. Het leger bezet met grote snelheid de belang rijkste centra op Java en Sumatra. De begroeting tussen Indonesische Kerk en de vertegenwoordiger der Zending is anders dan gewoon. Toch wil hij praten Enkele dagen tevoren hadden hQ en andere leiders der kerk zich beraden op de samen werking met de Hollanders en was zelfs sprake geweest van een offi cieel schrijven gericht aan de ker ken in het Westen, die hun diensten aanbieden. En nu? De mededeling is kort. sober, maar duidelijk genoeg. „Nu wij gezien hebben wat de Ne derlanders in werkelijkheid willen zullen wij wellicht moeten afzien van elke vorm van samenwerking en overwegen een brief te schrijven naar Holland, dat wij alle contac ten verbreken". Het is voor een groot deel van het Nederlandse volk vanzelfsprekend dat er nu weer een tijd komt van orde cn rust in Indonesië. Nu zul len alle communisten, extremis, n en ik weet niet welke -isten al niet meer opgeruimd worden. Even ge vaar voor het leven van de Neder landse jongens, maar dan zal er veiligheid zijn. Gelukkig dat een einde gemaakt wordt aan dat broei nest in Djokja. Zelfs hoort men in kerkelijke kringen: nu zal ook de zending weer vrij kunnen werken en haar zegenrijke arbeid voortzet ten. |\/TET een ontstellende naïveteit -1-*1 aanvaarden de meeste Neder landers al deze dingen, hoogstens wat bezorgd over hun jóngens daarginds, laat staan bezorgdheid over de levens der Indonesische soldaten 'cn hun gezinnen En of er nu felle reacties komen vanuit bui tenland, of men ook leest van een samenkomst van alle Aziatische lam den om te spreken over hun hou ding ten opzichte van het Indonesi sche probleem (en wie twijfelt aan de stemming die daar heersen zal!), zonder critiek wordt het Neder landse standpunt als het enig juiste geslikt. De goede elementen zullen worden uitgezocht en dan zal met allen, die constructief willen sa menwerken, het nieuwe Indonesië worden opgebouwd. Wij zullen de laatsten zijn om dit niet van harte te hopen, maar bet is niet zo simpel als men wel denkt. Onze samenwerking zou naar het woord onzer koningin gebaseerd z:Jr op „vrijwilligheid". Maar betekent het praktisch niet dat alleen die In donesiërs mee mogen doen, die het Nederlandse standpunt aanvaarden? Zal het niet op elk gebied zo zijn, dat de kansen op samenwerking na de „politionele actie' aanmerkelijk geringer zijn dan daarvóór? „Voor ons ligt het momenteel zo dat wij ens niet meer gebonden weten aan afspraken en beloften van vroeger Alles is veranderd". Zo ging de In donesische predikant voort. Op 22 September van dit jaar heeft de Generale Synode der Her vormde Kerk een briof gericht iah de Raad van ministers Daarin is een dringend beroep op de rege ring gedaan. We citeren een paar zinnen: „In het volle besef van de toene mende spanningen en overtuigd van het gevaar, dat in de huidige ver warring in de Republiek gelegen is. moge de Generale Synode voorts thans nog tot uitdrukking brengen, dat een oplossing van de problemen die door geweld van wapenen zal worden gevonden, onvermijdelijk mede een bron van zeer grote toe komstige moeilijkheden zal worden Afgezien nog van complicaties, die dit zal oproepen bij de verwezenlij king van een nieuwe vorm van sa menleving, staat ons in het bijzon der voor ogen, hoe de opdracht tot kerstening van zulk een samenle ving kan worden vervuld. Voor kerk en zending beide zal een even tuele gewapende oplossing van het huidige conflict leiden tot een men selijkerwijs gesproken, onoverko melijke en catastrophalr» verwijil"- ring met de Indonesische bevol king". Ds. P. H. DE BRES Het strekt niet tot eer van de vele leden der kerk. dat zij deze bewo gen. diep ernstige woorden langs zich hebben laten afglijden. Er ge beuren in deze dagen voor haar ont zettende dingen. Juist de Christe nen in bijna geheel Indonesië beho ren tot diegenen, die politiek 't felst staan tegenover het Nederlandse streven. Dit geeft ons te denken. Zij zien het zo dat de Nederlandse regering niet de goddelijke opdracht vervult van het brengen van recht en gerechtigheid. En het is ook weer typerend dat wij lezen in het nieuwsbulletin dat een der vier ministers, die niet in Nederlandse handen zijn en een guerillastrijrl wil len voeren vanuit de bergen, de Christen Dr. Leirpena is. Hij zal het juist omdat hij Christen is voelen als een groot onrecht, dat Nederland op deze wijze optreedt en acht het zijn Christenplicht om illegaal te strijden. „Waarom, zo schrijft mijn collega, waarom aanvaardt het Nederlandse volk dit alles klakkeloos? Waarom kan de regering een zo grote meer derheid krijgen in de Kamer. Het is ons onbegrijpelijk. Nu gaat alles ka pot en kunnen we straks wel ver trekken Verontrustend bericht voor ons hele volk. We mogen immers gerust zeggen dat het de mensen uit de kringen der zending zijn met wie nog het eerst zou worden samenge werkt? Wat kan men dan verder verwachten? Het is nodig dat Ne derland ontwakc cn dat wij bewo gen zijn over het lot van deze mil- lioenen. Het is nodig dat wij onze grote verantwoordelijkheid besef fen tegenover dit deel van het ont wakend Azië. En op zijn minst zul len wij ons ernstig moeten afvragen of wij dit inderdaad op deze wijze in onze naam door dc regering mo gen laten geschieden, dat het beste deel van ons volk wordt ingezet om met de wapens te zorgen voor her stel van „orde en rust". Het is trouwens nog de vraag waar gedu rende de laatste jaren de ware „orde en rust" heeft geheerst, n.l. of het was in het gebied waar de republiek do onbetwiste heer en meester was I of daar waar ons leger het land be- 1 zette. Wc herinneren ons het ver- 1 slag van de commissie-Koets en an- tlere gunstige rapporten van be zoekers aan Djokja. I Het is maar één brief, geschreven door één man. het was maar één Indonesiër, die hem- bezocht. Maar het is een symptoom, het is een waarschuwend teken zo het al niet te laat is om dit nog te kunnen ziin. Het is een bewijs van de breuk, aic geslagen is tussen de volkeren ginds en hier. Alleen vanuit het diepe schuldbesef dat wij hier niet ge daan hebben wat wij schuldig waren te doen is er misschien mogelijk 1 nog eens een weg tot een nieuw samengaan van Indonesië en Hol- j land. Ds P. H. de Bres, Amersfoort Sampn nn ppn hnnkieDean Acheson cn James E. YVebb, zitten oumen op een oannje hier samen op een bankje in het plant in li Pt nlnntsnen soen op het Lafayetteplein in de nabij- heid van het Witte Huis te Washington te praten. Deze foto werd gemaakt op 7 Januari direct nadat president Truman Acheson had benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken en Webb tot onderminister MARSHALL heeft plotseling zijn ambt neergelegd. De waar schijnlijkste reden is dat de opera tie, de verwijdering van een nier, hem harder aangepakt heeft dan hij zelf had verw.cht. Het is mogelijk dat Marshall, die tussen beide partijen stond, niet kan instemmen met de, zo beslist naar links gerichte Dolitiek, welke president Truman aangekondigd heeft. Maar men heeft niet nodig, naar een dergelijke reden te zoe ken. Want Marshall was man voor een taak. Die taak lag op het ge bied der buitenlandse politiek. Hij had het gevaar, dat uit Moskou dreigde, leren beseffen. En wan neer een figuur als hij zoiets be seft. dan zal hij in de strijd ertegen niet licht de leiding uit handen ge ven. In beveiliging 'an de wereld tegen t it gevaar zag hij zijn taak. Daarom verliet hij onlangs plotse ling Parijs voor enige dagen, toen president Truman, in zijn afwezig heid, het plan had opgevat de, in internationale zaken onervaren voorzitter van het Opperste Ge rechtshof, Fred Vinson, al; onder handelaar naar Moskou te zenden. Hoe gemakkelijk spel zou Moskou met deze man hebben gehad. Dat was een stap, die Marshall tot af treden had kunnen bewegen. Voor het overige: Zou de vader van het Plan-Marshall, uit economisch con servatisme, zijn post in de steek laten? De gezondheidsredenen zijn in dit geval waarlijk geloofwaardig. EEN monumentale figuur verlaat de internationale staatkunde, een man, eenvoudig en fors van lijn, ontoegankel.jk voor bijkom stigheden, voor drijfveren als per- soonlijk belang of eerzucht, en vooral ook voor vrees. Bijtijds heeft 1 ;j het gevaar Beseft dat Duitsland voor de hele wereld op leverde. Roosevelt had hem. over de hoofden een van tientallen hoger geplaatsten op de ranglijst, in 1939 tot Chef van de Amerikaanse Staf benoemd. En onmiddellijk toog hij aan het werk. dat Amerika bij tijcis onvergelijkelijke militaire macht en de wereld daardoor haar redding geschonken heeft. Voor menig ander zou de verleiding groot zijn geweest, zelf die militai re macht aan te voeren in de be slissende strijd, en aldus de lauwe ren van de veldheer in te odgsten. Generaal Eisenhower heeft in zijn, zo openhartige gedenkschriften, het grote en onzelfzuchtige van Mar shall sterk in het licht gesteld. Maar z jn invloed op de loop van zaken was groot. Hij zag in, dat het Oosten verwaarloost' moest worden terwille van het Westen, omdat in het Oosten niet. maar in het Wes ten wel onherstelbare dingen kon den gebeuren. Hij heeft geloofd, in tegenstelling tot Churchill, in de overwinning door een invasie van West Europa. Churchills invloed op zijn nnen is in sommige op zichten heilzaam geweest. De over winning is er misschien door ver traagd, maar des te zekerder ge worden. Het was echter het mili taire „plan-Marshall" dat aan onze bevrijding ten grondslag lag. TV/f AR SHALL was nu de voor- -LV-L naamste exponent geworden van de strijd tegen het Russische gevaar, dat door de gebeurtenissen van de laatste jaren zo onmisbaar duidelijk is geworden. Men kan hem echter niet verdenken van de bekrompen geaardheid, die zich in de actie tegen het „on-Amerikaan- se" in üe Verenigde Staten open baart. Toen Marshalls taak als Stafchef afgelopen was, ging hij in opdracht van president Truman naar China, om daar een vergelijk tussen de -door Dr. M. v. Blankenstein beide strijdende partijen tot stand te brengen, en tc bestuderen, op welke wijze Ame.'ika het best het Chinese volk te hulp kon komen. Na ruim een jaar van krachtige be moeiing keerde hij zonder hoop op de oplossing van het Chinese pro bleem terug. Zijn verzoeningspo gingen waren vooral gestrand op de bekende onhandelbaarheid van Tsjiang Kai Sjek en diens corrupte en heerszuchtige omgeving. Gene raal Marshall vor.d het blijkbaar zonder nut, de dictator te Nanking te steunen met grote middelen, die als in een danaidenvat zouden ver dwijnen. Zeker heeft toen vooroor deel tegen de communisten hem niet gedreven. Het mislukken van zijn verzoeningspogingen heeft hij veeleer aan Tsjiangs onwil toegeschreven. Het is goed daaraan te herinneren, nu zijn ervaringen met het Kremlin hem tenslotte zo zeer tegen het communisme van Moskou in het harnas hebben ge bracht. Langzaam is dat gekomen. Toen echter Marshall overtuigd was geraakt van het kwaadaardige en heerszuchtige van de politiek van Moskou was hij ook weer er de man naar om heel zijn beleid daarnaar te richten. Niets kon hem daarin meer aan het wankelen brengen. Komt er nu een machtige, Atlantische eenheid tot stand, clan zullen wij die te danken hebben aan de stuwkracht, die van het Department of State onder zijn lei ding uitging. In het openbaar en in het verborgene heeft die stuw kracht gewerkt. "P UROPA zal hem wellicht nog -1—' dankbaar zijn voor de verkre gen eenheid, als de reden daarvan, het Russische gevaar, niet meer te vrezen is. En zeker zal Europa zijn naam nooit meer vergeten door het plan-Marshall, waaraan het naar alle waarschijnlijkheid zijn econo mische herrijzenis te danken zal hebben, Hoe revolutionnair, hoe strijdig met Amerikaanse begrip pen scheen dit plan, toen hij het voor het eerst in de Harvard Uni versity verkondigde; hoe weinig kans schee het te hebben op aan vaarding in het republikeinse Con gress. Het was een gedachte als eens Roosevelts leen- en pacht- systeem. Maar hoe onaannemelij ker nog leek het door de omstan digheden! Marshall heeft het doorgezet, met zijn forse eenvoud van betoog, die de feiten gelegenheid geeft op hun allerduidelijkst te spreken. Marshall kan met vuur betogen, maar toch is hij eer de zwijgzame figuur, waarvan zijn portretten schijnen te getuigen. Hoe groot de eerbied van de Amerikaanse jour nalisten voor hem zijn moge, op persconferenties mochten zij hem niet, tegenstelling als hij daar vormde tot de slagvaardige en me dedeelzame president Truman, die geen vraag uit de weg gaat. Voor Nederland heeft Marshall zich een vriend betoond. Neder landse staatslieden, die hem over ons Indonesisch beleid kwamen raadplegen, vonden in hem een welmenend waarschuwer voor on bedachtzaamheden. Hij sprak zo, niet uit wanbegrip voor onze posi tie en bedoelingen, maar uit zijn inzicht in de, in Amerika almachti ge openbare n ening. Geen Neder lands bezoeker is er geweest, die hem niet dankbaar» was voor zijn heldere, oprechte, vriendschappe lijke taal, hoe onwelkom de inhoud daarvan zijn mocht. TE Washington in omloop zijnde berichten uit betrouwbare bron wijzen erop, dat het aftreden van Marshall in ieder geval niet een verzachting in de houding van pre sident Truman inzake Rusland be tekent. Daarin zou de president zo beslist gestemd zijn als ooit. De benoeming van Dean Acheson tot Secretaris van Staat, is daarmede zeer zeker niet in tegenspraak. Men heeft te Washington wel eens gevreeid dat de nobele, maar zeker niet op Russische manoeuvres be rekende rechter Vinson Marshall zou vervangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1