DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amerika stelt aan Nederland drie scherpe eisen Voedingsniveau steeg bijna tot vooroorlogs peil Israel klaagt Engeland aan bij Veiligheidsraad Opmerkelijke rede van Frans communistisch kamerlid Ibestek _l Spoedig verkiezingen, overdracht der souvereiniteit en terugtrekking der troepen verlangd Italiaanse griep verspreidt zich over Europa Raad in nieuwe samenstelling Rauters beroep is verworpen Voorlopig zal nog een tekort blijven aan vetten en dierlijke eiwitten Prof. dr. P. Kuin In kort Woensdag 12 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1222 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w of 4.*5 p. kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TDE BOORDER. VEILIGHEIDSRAAD BESPREEKT INDONESIË De Veiligheidsraad, ditmaal weer in Lake Success bijeen, heeft gisteravond de behandeling van dc Indonesische kwestie hervat. De eerste spreker die het woord kreeg was de Amerikaan dr. Philip Jessup, die de Nederlandse regering verweet, de Parijse resoluties van de Raad niet te hebben opgevolgd en de militaire acties te hebben voortgezet ..met duidelijke trotsering van de UNO Jessup eiste o.m. zo spoedig mogelijke terug trekking van de Nederlandse troepen uit Indonesië, een over dracht van de souvereiniteit binnen een verloop van maanden en het houden van vrije, geheime verkiezingen. Jessup zelde. dat de verklaring van dr. Van Royen van Vrijdag j.l de Nederlandse regering niet ont last had van de beschuldiging, dat zij het handvest van de UNO had geschonden. Het niet vrijlaten van de politieke gevangenen was het duidelijkste bewijs van de Neder- landse weigering de resolutie op e volgen, aldus z?ide J up. Hij ver- r klaarde, dat het minste wat de raad ten aanzien vz de politieke gevan genen kon aanvaarden zou zijn de toestemming naar hun residenties terug te keren, polit gezag uit te oefenen, contact op te nemen met andere republikeinse functie .taris- sen, en opnieuw maatregelen te ne men ter verzekering van recht en orde. Jessup beschuldigde de Neder landse regering ervan een politiek te hebben gevolgd zelfs met ge bruikmaking van militaire actie gericht op verzwakking van de re publiek door middel van economi sche maatregelen. Hij zeide dat de Nederlandse regering de republiek een „kant-en-klaar gemaakte inte rim-regering" had aangeboden. Hij herhaalde, dat werkelijke vrede slechts verwacht kan worden op basis van Linggadjati en de Rcn- ville-overeenkomst, en wanneer de republiek een vrije stem heeft in de vorming van de federatie, omdat zii het grootste samenstellende deel ervan zou uitmaken. Jessup zeide. dat de Verenigde Staten er op stonden, dat een defi nitieve datum werd vastgesteld voor verkiezingen in geheel Indo nesië met geheime stemming en waarborgen tegen dwang, en een definitieve datum voor het over dragen van de souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië. Het terugtrekken van de Neder landse troepen uit Indonesië zou zo spoedig mogelijk moeten beginnen en voltooid moeten zijn vóór de overdracht van de souvereiniteit. Dit zou moeten gebeuren in een verloop van maanden, en niet van Jaren. Jessup besloot met de Nederland se regering verantwoordelijk te stellen voor de belemmeringen op het pad van de Commissie van Goede Diensten terzake het streven naar een vreedzame oplossing en dit te vergelijken met gelijksoor tige ..obstructie-tactiek" van de Sowjet-Unie tijdens de besprekin gen van de Indonesische kwestie door de raad, toen de Sowjet-Unie in de raad de Republiek steunde doch tegelijkertijd de bladen van de communistische partijen in de gehele wereld zich verkneukelden in de Nederlandse actie als een be straffing van de republikeinse re gering voor het onderdrukken van de communistische opstand. Niet bevoegd? De tweede spreker was N i s o t (België), die een korte verklaring aflegde, waarin hij zeide. dat de be voegdheid van de Veiligheidsraad volgens Belgische en Nederlandse opvatting nog steeds betwist werd en dat daarom de resoluties van Parijs niet als bindend voor de Ne derlandse regering beschouwd kon den worden. China deed daarna een beroep op de Nederlandse regering niet de bevoegdheid van de raad te betwis ten. De Veiligheidsraad, aldus —'de de Chinese afgevaardigde, moest De Wereldgezondheidsraad heeft gisteren meegedeeld, dat de Ita liaanse griep zich verder over Europa uitbreidt, maar dat de grfep een goedaardig karakter draagt, zodat de toestand niet verontrus tend is. De Raad heeftjvan 12 van de 26 Europese regeringen, welke om in lichtingen gevraagd was, antwoord ontvangen. De epidemie neemt af in Italië, waar zij in begin November 1948 uitgebroken is. In Frankrijk heerst de griep nog steeds in het Oosten en het Noorden. In het Zuiden van Nederland heeft de griep de afmeting van een epidemie aangenomen. In Oostenrijk hebben zirh dui zenden gevallen van griep in Vorarlberg en Tyrol voorgedaan. De Amerikaanse zone van Duits land, Spanje en Hongarije zijn blijkbaar nog niet door de epidemie bereikt. In Zweden, Noorwegen, Dene marken en Finland is geen sprake van een groter aantal gevallen van griep. In Engeland hebben zich enige gevallen voorgedaan, „maar niets wijst in de richting van een epide mie." Turkije maakt melding van klei ne haarden in sommige steden. integendeel een meer positieve rol spelen dan tot nog toe in de Indo nesische kwestie, zowel met betrek king tot de volksraadpleging als tot de handhaving van recht en orde. Ook de Chinese afgevaardigde wil de spoedig verkiezingen in Indo nesië doen houden. Niet wit-zwart Finn Moe (Noorwegen) zei dat hij. ofschoon de militaire actie on gerechtvaardigd was en niet in overeenstemming met letter en geest van het handvest, nog steens van gevoelen was. dat niet gezegd kon worden, dat de ene partij ge heel wit en de andere geheel zwart was. De republiek was klaarblijke lijk niet in staat geweest de mili taire situatie in eigen gebied geheel onder controle te houden, hetgeen volgens Moe twijfel doet rijzen aan de verantwoordelijkheden, welke de Republiek zou kunnen aanvaar den als onafhankelijk land Hoewel de Nederlandse houding begrijpelijk was. kon de politionele actie niet door de vingers worden gezien omdat daaruit veronacht zaming van de UNO sprak. De raad moest er op toezien, dat de vijan delijkheden niet werden voortgezet onder het mom van een actie tegen rondzwervende benden. De veiligheid zou door Neder landse en Republikeinse troepen gezamenlijk moeten worden ge handhaafd in samenwerking met en onder toezicht van de Commissie van Goede Diensten. Finn Moe sloot zich bij China aan wat betreft de noodzakelijkheid van grotere bevoegdhedeh voor de C v. G. D.. de data voor de verkiezingen en voor de overdracht van de sou vereiniteit moesten zo spoedig mo gelijk worden vastgesteld. Jacob Malik (Sowjet-Unie) beschuldigde Engeland en de Ver. Staten er van. dat zij de Nederlana- se agressie dekten en aanmoedig den Hij zei dat de Brits-Ameri kaanse meerderheid in de raad zieh had verzet tegen de Sowjet-voor- stellen, die de agressor zouden heb ben bedwongen. De basis van de Westerse Unie is. zo zei Malik, dat de leden met elkaar overleggen. Daarom moest de Nederlandse agressie in Indonesië op zijn minst met stilzwijgende instemming van Engeland, Frankrijk en België zijn De Veiligheidsraad, waarin sinds 1 Januari België, Columbia en Sy rië vervangen zijn resp. door Noor wegen, Cuba en Egypte. omvat thans de volgende elf leden: V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, Sowjet-Unie, China. Argentinië, Canada. Cuba, Egypte, Noorwegen en de Oekrainc. Behalve deze elf leden spreken nog een zevental landen mee bij de Indonesische kwestie omdat zij er op enigerlei wijze belang bij heb ben. Deze zeven die uiteraard geen stemrecht in de Raad hebben zijn: Nederland, de Republiek Indonesia, India, de Philippijnen, Australië, Belgie en Birma. uitgevoerd Het agressieve karak ter van die Unie was daardoor nog duidelijker geworden. In antwoord op de critfck van dr. Jessup op de rol van de Sowjet- Unie in Indonesië zei Malik: ..Geen laster of insinuatie over Moskou en de zogenaamde communistische oe dreiging van Indonesië zullen de Amerikaanse vertegenwoordiger helpen de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse regering voor de voorbereiding en de ontketening van de Nederlandse agressie onge daan te maken". Malik noemde de beweringen over een communistisch gevaar in Indonesië „sprookjes" en zei dat dt Amerikaanse monopolisten een ko loniaal Indonesië wensten teneinde het Indonesische volk gemakkelij ker in slaafse afhankelijkheid te kunnen houden. De raad verdaagde de oespreking van de Indonesische kwestie tot Vrijdag. Dc Bijzondere Raad van Cas satie heeft het cassatieberoep van Hans Albin Rauter, verworpen. Het Bijzonder Gerechtshof in 's Gravenhage had hem tot dc doodstraf veroordeeld. Er is geld nodig voor gevluchte studenten Het Universitair Asj I-Fonds, dat In Utrecht aan de Kromme Nieuwe Gracht 70 is gevestigd, heeft van de regering toestemming gekregen nog twintig vluchtelingen-studen ten op te nemen boven het reeds toegelaten aantal van vijftig. Het U.A.F.. dat in het voorjaar van 1948 werd opgericht na de ge beurtenissen in Tsjecho-Slowakije en zich ten doel stelt studenten, die om der gewetenswille uit het eigen land zijn uitgeweken, de mo gelijkheid te bieden in Nederland hun studie voort te zetten, hoopt dit aanbod te kunnen accepteren, maar heeft daarvoor geld nodig. Het doet daarom een beroep vooral op de reeds afgestudeerden. Tegen SJoerd Hoogterp. In oorlogstijd hoofdredacteur van het ..Algemeen Hapdelsblad" Is In Amster dam twaalf Jaar gevangenisstraf ge ëist. De Israëlische reuring heeft haar vertegenwoordiger bij de UNO in structie gegeven te verzoeken om een spoedzitting van de Veiligheids raad. ter behandeling van een Is raëlische klacht tegen Engeland, wegens ..eenzijdige interventie in de Palestijnse toestand." Het verzoek was vervat in een brief van Aubrey Eban, de Israëli sche vertegenwoordiger bij de UNO. aan generaal McNaughton van Ca nada. de voorzitter van de Veilig heidsraad voor deze maand. De brief van Eban refereert aan de bewegingen van Britse vloot- en lucht-eenheden in het Oostelijk Mid- dellandse-zcegebied en zegt daar over: ..Aangezien geen enkel Brits gebied of belang in het Oostelijk Middellandse-Zeegebied bedreigd wordt is het moeilijk aan te nemen, dat deze bewegingen uitsluitend met doeleinden van verdediging te ma ken hebben." In de brief wordt verder gezegd: ..Het is ons bekend geworden, dat de Voormalig Duits gebied bij Polen ingelijfd Het Poolse parlement heeft een wet aangenomen, waarbji de gebie den, die Polen aan het eind van dc tweede wereldoorlog op Duitsland heeft verkregen, hetgeen bijna een vierde deel van het vooroorlogse Duitsland omvat, deel worden van de Poolse staat. De Westelijke mogendheden heb ben. hangende een officieel vredes verdrag met Duitsland, geen defini tieve Westgrens voor Polen erkend. In Mei werd bekend gemaakt, dat vijf millioen Polen zich hebben ge vestigd in de ..herwonnen gebieden", waartoe Silezië behoort, voorheen de „graanschuur van Europa", dat in industriële productie alleen voor het Ruhrgebied onderdoet. De betrokken gebieden beslaan 111.290 vierkante kilometer, hun Duitse bevolking bedroeg meer dan negen millioen. Republikeinse ministers te Djogja in vrijheid In een overzicht over de verblijf plaatsen der republikeinse leiders seint Reuter, dat volgens een Ne derlandse woordvoerder de vier re publikeinse ministers Leimena, Laoh, Djuanda en Kusnan te Djog ja volledig in vrijheid zijn gesteld en, zo zij dit wensen, de stad kun nen verlaten. ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN 1948 (1) Mcrrietje gaat skiën leren in de Franse Alpen Britse militaire voorbereidingen ma noeuvres omvatten, die gehouden zijn in Tripolitanië, en gebaseerd waren op gefingeerde landingen op de kust van Israël." Op de vraag of Israël om een of andere speciale actie zou verzoeken antwoordde Eban: „Alles wat wij in dit stadium vragen is een procedure van bespreking cn onderzoek. Wij zijn van mening, dat onze klacht misschien tot een ontspanning zal leiden, niet tot een vermeerdering van de spanning." ARTILLERIEDUEL TE TIENTSIN Hsoetsjan voor regering verloren beschouwd Tussen de belegerde verdedigers van de N.-Chinese stad Tientsin en de communistische strijdkrach ten is vandaag een nieuw artillerie- duel uitgebroken, enkele uren na dat enige gemeenteraadsleden wa ren teruggekeerd van onderhande lingen met de communisten omtrent de overgave van de stad. De New York Times radio had gisteravond laat meegedeeld, een bericht te hebben ontvangen, vol gens hetwelk Tientsin reeds was gevallen. Ook werd gisteren een overeenkomst tot staken van het vuren gemeld, die na onderhande lingen tussen belegerden en belege raars zou zijn bereikt. Het 200.000 man sterke garnizoen van de stad Hsoetsjau. dat meer dan een maand lang door dc com munistische strijdkrachten op ver nietigende wijze is aangevallen, wordt door het regeringshoofd- kwartier to Nanking thans als ver- loron beschouwd In de te Nanking verschijnende .Kianckan Evening Post'' wordt gezegd, dat de communistische lei der Mao Tse-Toeng. in gezelschap van maarschalk Li Tsji-Sjeng. lei- Hor der Kwomintang-leden te Hong Konc. die het oneens zijn met de politiek der Chinese regering, in West-Hopei is aangekomen Het doel van zijn komst is het houden van een nieuwe politieke oriën teringsconferentie. die spoedig zou aanvangen. Leden van de provinciale raad van Hopei zouden aan generaal Tsjiang Tsjoen openlijk hebben meegedeeld dat naar hun mening president Tsjiang Kai Sjek de hin derpaal is. die het sluiten van vrede in de weg staat en dat het beter voor China zou zijn indien hij af- trad. Koning Gustaaf stortte in na troonrede De negentigjarige koning Gustaaf van Zweden werd op een draag baar naar de ingang van het Rijks daggebouw gedragen, toen hij gis teren de nieuwe parlementaire zit ting opende. Hij verliet het ge bouw na afloop der plechtigheid op dezelfde wijze. Eenmaal in het gebouw aangeko men. was de koning, ondersteund door kroonprins Gustaaf Adolf en Prins Bertil, in staat naar de troon te lopen. Nadat koning Gustaaf zijn plaats op de troon welke een trede lager was geplaatst dan ge woonlijk had ingenomen, deelde hij de rijksdag in de kortste ope ningsrede, welke hij ooit had ge houden, mede dat de volksverte genwoordiging ingelicht zou wor den omtrent het verloop der be sprekingen tussen de regeringen van Zweden, Noorwegen en Dene marken over het organiseren van een gemeenschappelijke verdedi ging van Scandinavië. De koning sprak met vaste stem. Toen hij uitgesproken was kreeg hij echter een hoestbui, waardoor zijn krachten afnamen en hij van de tioon naar de deuren van 't Rijks daggebouw moest worden gedra gen. De dienst, die na afloop van de plechtigheid in de kapel van het paleis werd gehouden, is door de koning niet bijgewoond. Toestand van koning George gaat snel vooruit De gezondheidstoestand van ko ning George verbetert snel. In hofkringen te Londen wordt verwacht, dat de koning binnen twee maanden aanzienlijk meer re presentatieve plichten zal kunnen vervullen. HET jèar 1948 is voor ons volk en voor de regering een jaar geweest van grote zorg en spanning, ook in economisch op zicht. De burger merkt dat het meest in zijn moeite om rond te komen. De regering heeft dezelfde moeite, maar dan met de devie zen: de buitenlandse leveranciers moeten betaald worden en dat kost soms moeite genoeg. Voor de zorgen van beide, de con sument en de regering, is er voorlopig maar één remedie: produ ceren en nog eens produceren. Hoe meer goederen er worden voortgebracht, hoe harder er gewerkt wordt, des te meer goede ren en diensten komen er te staan tegenover het geld dat in omloop is. Dat wil zeggen, des te meer kan de consument kopen, des te meer ook kan het land exporteren. [N de landbouw hebben in het nu door pas afgelopen jaar de weers omstandigheden niet meegewerkt. De abnormale droogte heeft voor een deel teniet gedaan, wat het grotere verbruik van kunst mest en de uitbreiding van het be bouwde oppervlak aan goeds brachten De oogst van granen en peulvruchten was aanzienlijk lager dan verleden jaar. Van de akker bouwproducten vielen alleen de aardappelen mee. Vlees en zuivel producten waren iets minder schaars dan verleden jaar, maar nog niet rijkelijk. De beperkte hoeveelheid veevoeder (een im portproduct) vormt hier een rem. Des te meer viel het mee, dat in de loop van het jaar de distributie van melk werd opgeheven. Hoewel bij verschillende artikelen het afschaf fen van de distributie een vermin dering van het verbruik mee brengt, was dit bij melk niet zo. Het verbruik van dit goede Voe dingsmiddel schijnt, sinds het vrij verkrijgbaar is, met ongeveer 25% te zijn gestegen. Hiervoor is zeker het tekort aan vetten in ons dieet verantwoorde lijk. De voeding van het Neder landse volk is in de loop van 1948 verbeterd: het dagelijks ge middelde per hoofd kwam van 2660 op 2768 calorieën. Het ligt nog wel niet op het niveau van voor de oor log, toen het 2908 calorieën was, maar het is toch vrij bevredigend. In de hongerwinter was het onge veer 400 calorieën! Alleen, de sa menstelling van ons voedsel is nog niet ideaal. We eten te weinig vet en dierlijk eiwit en maken dat goed met koolhydraten (aardappelen en brood). En wat het meeste zorg baart aan de regering: we kopen ons voedsel nog voor een te groot ge deelte met geleend geld. Dat is een toestand die zo vlug mogelijk moet veranderen. In 1948 op niet om te Juichen, de industrie die minder van de natuur afhankelijk is bood een beter beeld. In October WAS de productie landbouwgebied Proefballon van Stalin? Herriot weer voorzitter van Assemblée Edouard Herriot, de leider van de radiraal-sociali.sten is herko zen aLs voorzitter van de Franse Nationale vergadering, die gisteren haar zitting voor 1949 opende. Herriot verkreeg 274 stemmen, de communistische leider Marcel C a c h I n 140. Hcrriot's partijgenoot Gaston Monnervllle, werd herkozen als voorzitter van dc Raad van dc Republiek (de Franse Eerste Ka nier). De zitting werd geopend door de tachtigjarige Marcel Cachin als oud ste lid van de vergadering. Hij drong aan op eenheid m Frankrijk en in de gehele wereld. Stalin heeft herhaaldelijk gezegd, dat hij niet ge looft in het gevaar van een nieuwe oorlog. Hij blijft van mening, dat er. ondanks de verschillen in systeem en ideeën tussen de twee grote sec toren van de wereld geen werkelij ke twist bestaat tussen deze beide sectoren, noch een wrijving van groot belang, aldus Cachin. die ver der zeide. dat er „nog steeds sprake is van een mogelijke ontmoeting tussen Truman en Stalin." Naar aanleiding van de door Ca chin uitgesproken openingsrede, me nen politieke kringen te Parijs, dat Stalin de Westeuropese communisti sche partijen verzocht heeft dc weg Kravtsjenko te Parijs: „Sowjet-agenten zaten mij op de hielen" Victor Kravtsjenko, de auteur van „Ik verkoos de vrij heid", die naar Parijs is gekomen in verband met de door hem inge diende aanklacht tegen een Frans communistisch weekblad, dat hij van laster beschuldigt, heeft op een persconferentie verklaard dat Sow- jetrussische agenten hem op de hielen zaten. „Ik ben me bewust van alle moeilijkheden van de taak. welke ik ondernomen heb", aldus Kravt sjenko. „Ik ken de macht van de agenten van de Sowjetregering, die in staat zijn tot de onmenselijkste daden om hun doel te bereiken. Vluchtelingen, uit de Sowjet-Unie, die de verschrikkelijke realiteit van het Sowjetregiem hebben on dergaan, zullen voor de balie ko men om de wereld te vertellen, wat zij van de Sowjetrussische politie- regering en haar leider weten", al dus voegde Kravtsjenko er aan toe. De schrijver zei, dat Sowjet- agenten in het afgelopen jaar tot driemaal toe zijn woning waren binnengekomen onder gefingeerde namen. Eenmaal dreigden zij de eigenaar van het huis, bij Kravi- sjenko's afwezigheid, een bom in het huis te zullen plaatsen. „Ik ge loof niet, dat er meningsverschillen van belang bestaan tussen de leden van hef politiek bureau", aldus zei Kravtsjenko naar aanleiding van een door een communist ge stelde vraag. te bereiden voor verdraagzaamheid en begrip tussen het Oosten en het Westen. De toespraak van Cachin. een der Franse communistische leiders, was gematigd van toon. Er werd in aan gedrongen op nationale eenheid en er werd geen gewag in gemaakt van Amerikaanse ..oorlogsophitsers". Cachin vermeldde eerder op hof felijke wijze generaal Eisenhower en prees de Amerikaanse industriëlen die streven naar uitbreiding van de SowjctrussischAmerikaanse han del. In welingelichte regeringskringen te Parijs neemt men het als vast staand aan. dat Cachin zijn toespraak niet voorbereid heeft zonder enige „leiding" van Moskou en dat deze toespraak beschouwd kan worden als een Sowjetrussische proefballon. 1947 bereikten we voor het eerst het punt, waarop onze totale in dustriële productie boven het peil van 1928 uit kwam. Dat Is het hele jaar 1948 door zo gebleven, wel eens met schommelingen, maar in October 1948 bereikten we zelfs een niveau van 121 procent van het maandgemiddclde van 1938. Nu staan we daarin niet alleen, ook andere landen hebben dit tot stand gebracht. Maar ons uitgangspunt in 1945 was door de ontwrichting van de oorlog lager dan in enig ander Westeuropees land, zodat het tem po van het herstel bij ons sneller was. Intussen is het dé vraag, hoe lang wij in deze richting nog verder kunnen gaan. Dc verbeterde aan voer van grondstoffen en het in orde brengen van dc apparatuur hebben veel tot do stijging bijge dragen. Deze factoren zijn nog niet uitgewerkt, maar het ergste is toch achter de rug Nu zal het vooral op de menselijke factor aankomen. Al vorens daarop ln te gaan willen wij zien. wat dc grotere productie en de ruimere invocrmogelijkheden tot gevolg hebben gehad. ALS verbruikers hebben w(J het meest gemerkt van dc afschaf fing der distributies van fietsen, fietsbanden cn serviesgoed, van bruinkoolbriketten, schoenen, melk. brood, suiker, zeep thee en eieren. Alleen serviesgoed is nog schaars, voor de andere artikelen stelt onze beurs de grenzen vast. Vorder opge heven distributies zijn die van ven sterglas, autobanden en motorvoer tuigen. De distributie van papier voor periodieken werd opgeheven, de papiertoewijzing voor dagbladen enigszins verhoogd. Dit alles geeft een Indruk van de ontspanning, die ln onze voorzie- ningssituntie gedurende het afge lopen jaar is opgetreden. Maar het is niet alleen weelde, die ons de schaarstcmaatrcgelen deed afschaf fen. Immers: voor een deel worden deze artikelen nog met geleend geld ingevoerd. Het is ook een bewuste politiek van grotere vrijheid. De nieuwe minister van Economische Zaken. prof. Van den Brink, is geer. man van uitersten maar heeft in deze dingen toch stelselmatig de weg bewandeld van het terugtrek ken van de Overheidsbemoeiing waar dat maar enigszins mogelijk is. De filosofie, die daarachter liet. is dat dc staatstaak tijdelijk te groot is geweest, dat de staatsfinanciën tot bezuiniging dwingen, dat door moer vrijheid niet alleen de ont stemming in het land vermindert maar ook dc productie wordt ver groot. De cijfers van do industriële productie lijken de Minister gelijk te geven. Maar de speculatie, dat ecu grotere vrijheid van consumptie ook de productiviteit per arbeider zou vergroten, is voorlopig nog niet uitgekomen. Moeder liet haar baby omkomen Ergerlijke verwaarlozing te Rotterdam Te Hillegersberg is de 29-jarige C. H U.Den H„ moeder van 'n zes maanden oude baby, gearresteerd omdat zij het kind. een jongetje, dusdanig heeft verwaarloosd, dat het Zondag is overleden. Tegen de vader, de 35-jarige J. U.. is proces verbaal opgemaakt wegens dood door schuld. Het gezin bestond uit een man, vrouw cn vijf kinderen. Reeds na dc geboorte van het vierde kind had de vrouw, na een ruzie, het huis verlaten De pasgeboren baby kreeg wel eten, maar werd zelden gewassen of verschoond, doch door stond niettemin het leed. Het jongste knaapje echter, dat in een ziekenhuis werd geboren en enige tijd in een couveuse moest worden verpleegd, kreeg, toen het weer thuis kwam. niet het door de arts voorgeschreven dieet. De man verdiende als meubel maker 65 gulden per week. De staat van vervuiling, die in het huis heerste, scheen hem niet te deren. Toen hij enkele dagen geleden zijn vrouw vroeg, het vijfde kind eens te mogen zien. kreeg hij ten ant woord: „Niet nodig, het ligt rustig in de achterkamer en wordt gned verzorgd". Deze „verzorging" leidde tot de dood van de baby. Palmolie, copra en thee uit Indonesië Niet minder dan byna 10.000 ton palmolie cn palmpitten van Belawan. 10041 ton copra van Makassar en 2000 ton andere Indonesische producten, waaronder veel thee. komen deze week ln Rotterdam aangevoerd met de „Wel tevreden" en de „Bantam", belde 12.000 tons vracht passagiersschepen van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Post voor militairen op weg naar Indonesië Het s.s. „Zuiderkruis" vertrekt Vrijdag met troepen naar Indone sië. De opvarenden kunnen in Port Said post ontvangen, indien deze uiterlijk op de dag van het vertrek, dus 14 Januari, is gepost. Ouden van Dagen vragen om bijslag De Algemene Bond van Ouden van Dagen heeft aan de ministers van binnenlandse en van sociale zaken het verzoek gericht de bij slag te verlenen op de uitkeringen die verstrekt worden door de ge meentelijke diensten van sociale zaken of volgens de noodwet ouderdomsvoorziening. In zijn begrotingsboodschap aan het congres deelde president Tru man mee. dat de Amerikaanse re gering voornemens is aan Indo nesië een lening van 25 millioen dollars te verstrekken, die ten doel heeft de productie van copra en palmolie in Indonesië te stimuleren. ,jv l i. wciCitlDurger, Gary Davis, wint ln Bel ié steeds meer aanhang Per dag worden 200 Jpdcn ingeschreven bU dc vereniging van vrienden van Gary Da vis Voor het eerst sinds 1932 heeft het Maandag in Los Angelos ge sneeuwd Een specialist op het gebied van vraagstukken betreffende hoge leeftijden zei. dat do gemiddelde Ame rikaanse vrouw acht Jaar weduwe is Vrouwen moeten hun mannen, die toch ai zo'n kort leven hebben helpen, door bijv. ln treinen en trams voor hen op te staan Lissabon heeft een minl- mumsnclhcld vastgesteld voor begrafe nisstoeten In dc voornaamste straten mogen deze zich niet langzamer voort bewegen dan met ccn snelheid van 25 km per uur De bevolking van dc V S. is Jn 1948 met 3 millioen zielen toegeno men. zodat zij thans 148 millioen zie len bedraagt. Meer dan 3 millioen ge zinnen moet met andere samenwonen Driehónderd inwoners van de Spaanse plaats Codo. die vlees hebben gegaien van door dolle honden gebeten schapen moeten thans een behandeling onder gaan tegen hondsdolheid Een heer te Plymouth bezit ccn merkwaardige ver zameling, die bestaat uit monsters zand van meer dan 50 stranden. Hij weet precies te vertellen van welk strand elk monster komt Een PhlllpplJnse koppensneller, die tijdens de oorlog de tijd kortte met het verzamelen van Japanse scalpen en na de oorlog de be ruchtste struikrover ln de Phlltppijnse bergstreken werd. antwoordde toen de politie hem gepakt had op de vTaag. waar hij zijn vermetele cn moderne methoden vandaan had gehaald „Voor al uit dc misdadigersfilms en beeldro mans". (AP). Weerbericht KOUDE NACHT Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond. Vannacht: over het al gemeen weinig bewol king met aanvankelijk nog enkele verspreide buien. Afnemende wind tLissen Noord-West en West- Op vele plaatsen lichte vorst. Morgen overdag: gelei delijk toenemende be wolking met later voor namelijk ln het Noord westen van het laijd enige sneeuw of regen, weer aanwakkerende Zuld-WestcliJke wind en Iets zachter. 13 Januari Zon op 8 44. onder 16 54; Maan op 14 45, onder 8 05.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1