DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Parmentier misleid door onjuist weerbericht, zegt Snitslaar Er is meer gedrang ontstaan op de arbeidsmarkt Zweden niet warm te krijgen voor Atlantisch pact Verschil van mening onder Britse ministers? Treffen met guerillabende te Djogjakarta Hoofd van vliegbedrijf der KLM acht fout in berekening oorzaak van ramp BONNENLIJST Oppositie tegen Bevins politiek Krawtsjenko is strijdlustig Spanning tussen lonen en prijzen grootste probleem voor economisch zwakkeren Prof. dr. P. Kuin In kort .bestek Donderdag 13 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1223 Opgericht door ae Stichting ..Het Parool" Giro 510330.* Bank: Rotterdamsche Bank Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w of f 1.5 p kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291 Telefoon administratie 6235. Hoofdreoactcur: TI. DE BOOR DER. Onderzoek naar vliegramp te Prestwick ..Als Parmentier een juist weerbericht had gehad, zou hij zich nooit bevonden hebben in de koers die hem naar het ongeluk heeft geleid". Deze pertinente verklaring werd gisteren in het gerechtshof te Ayr (Schotland) afgelegd door de KLM-functio- naris S n i t s 1 a a r. Deze is hoofd van het vliegbedrijf van de KLM en neemt thans de plaats van wijlen Parmentier in. Snits laars verklaring kwam aan het eind van de zitting van gisteren, waarin eerst lange tijd was besteed aan het verhoor van Edgar J e s s o p. de weerkundige van het vliegveld Prestwick. waar op 20 October 1948 de „Nijmegen" verongelukte. WOLKENDEK ZAKTE 400 VOET Eij het verhoor van getuige Snitslaar werd te berde gebracht, dat het weerbericht van Prestwick op 20 Oct. voor 23 uur een wol kendek had opgegeven op een hoogte van 700 voet. Een half uur later werd een hoogte van 300 voet opgegeven. Indien het weerbericht van 23.30 voor de piloot had gelegen, zou Parmentier dan geseind hebben Ground Control te aanvaarden van landingsbaan 32 en een zichtlan ding gemaakt hebben op baan 26 indien hij de landingsbaan voorbij geschoten was? Antwoord: Hij zou nooit een zichtlanding hebben ge maakt. Volgens Snitslaar ver wachtte een vlieger bij een nacht landing inlichtingen over zicht en wolkendek. Cameron las hierop een weerbe richt van de radio voor, dat bijna gelijkluidend was aan het weerber richt van Prestwick Alleen kwam hierin niet de verslechtering van zicht en wolkendek voor. Verder las Cameron een radiogesprek tus sen Prestwick en het vliegtuig voor van 22 55. Het vliegtuig had ge vraagd of het Ground Control Ap proach systeem te gebruiken was en welke landingsbanen gebruikt werden. Prestwick antwoordde, dat baan 26 en 32 vrij waren voor ge bruik onder de toen heersende weersomstandigheden en seinde daarna het weerbericht. Snitslaar zeide. dat de boodschap betekende, dat Ground Control Ap proach op 32 mogelijk was, doch dat op 26 een zichtlanding gemaakt diende te worden. Cameron verklaarde, dat om streeks de tijd van aankomst van het vliegtuig twee weerberichten gereed waren gemaakt. Een ervan bevatte de woorden „verslechtering van het zicht" en een waarschuwde tegen verslechtering van het wol kendek. Snitslaar zeide dat inder daad twee weerberichten naar het toestel geseind waren doch. dat hierin niet de waarschuwing over wolkendek en zicht vervat waren. Voor het tijdvak van 16 Januari t.m. 29 Januari zijn de volgende bon nen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 561, 563 Vlees: 100 gram vlees 562 Vlees: 300 giam vlees ALLE BONKAARDEN 567 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet BONKAARTEN KA. KB. KC 901 571 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet 572 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas B 585, C 587: 500 gram boter of margarine of vet BONKAARTEN KD. KE 901 577 Algemeen: 125 gram boter of margarine of vet 578 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAK- EN DIVERSENKAARTEN ENZ. QA. QC 901 21, 22 Tabak, 24 Diversen: 2 rants. sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA. ZB. ZC. ZD. ZE, MD. MF, MH 902 (bfjz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook C. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 Januari a.s. wor den gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen worden vernietigd. Textielbonnen „D-81" worden ongeldig Deze maand werkkleding aanvragen Het C. D. K. deelt mee, dat de rantsoenbonnen voor textiel, voor zien van de opdruk „D 81" na 27 Februari a.s. niet meer geldig ziin. De rantsoenbonnen voor textiel met de opdruk „E 81" blijven tot nader order geldig. Op plaatselijk nader te benalen dagen tussen 16 en 30 Januari kun- ren weer aanvragen voor werkkle ding worden ingediend. Personen, die werkzaam zijn in een zelfstandig beroep of in be drijven met minder dan vijf werk kleding dragende arbeiders moeten hun aanvraag indienen op een for mulier MD 39310. Personnen, werkzaam in bedrij ven waarin vijf of meer werkkle ding dragende arbeiders(sters) werkzaam zijn, moeten zelf geen aanvraag indienen. Inplaats daar van moeten deze bedrijven voor al hun werkkleding dragende werk nemers per formulier MD 33328, vergezeld van een formulier MD 33329, een aanvraag indienen In Noord, Auckland (Nieuw Zeeland) heeft men een tand van twee en een halve inch op gegraven, afkomstig van een reusachtige haai, die ongeveer 50.000.000 (vijftig millioen) jaar geleden geleefd heeft. Indien het weerbericht van 23.30 om 23.16 in handen was geweest van Parmentier had deze nooit een poging gedaan op baan 26 te lan den. Cameron: een fout in de bereke ning van de windsterkte of in de windmelding zou Parmentier mis leid hebben met betrekking tot de plaats ten opzichte van de grond en met het oog op de nodige snel heid? Antwoord: Ja. Gesprek kerk staat in Hongarije gestaakt Het Hongaarse episcopaat heeft gisteren bekend gemaakt, dat het de besprekingen met de regering, die gevoerd werden sinds de arres tatie van kardinaal Mindszenty, niet kan voortzetten. De Hongaar se regering werd van het besluit der twaalf bisschoppen op de hoogte gestelc1 door een brief aan premier Istvan Dobi, waarvan de inhoud echter niet bekend gemaakt is. Men neemt echter aan, dat de bisschoppen ingevolge instructies van het Vaticaan hebben gehan deld. Op een desbetreffende vraag van Cameron verklaarde Snits laar. dat Parmentier zich nooit in een richting bevonden zou hebben, die hem naar het on geluk leidde, indien hij een juist weerbericht had gehad. Het was volgens zijn mening mogelijk de oorzaak van de ramp te herleiden tot het weg laten van verhelderende en be langrijke inlichtingen omtrent het weer. Wilson van het ministerie van burgerluchtvaart vroeg of er nog andere mogelijkheden waren, die een ongeluk konden verklaren. Bij voorbeeld een defect aan de machi ne Snitslaar achtte dit niet moge- iijk. t Dr. Drees had informeel contact met Supomo Prof. Supomo, lid van de repu blikeinse delegatie, heeft een in formele oriënterende ontmoeting gehad met de Nederlandse minis ter-president dr. Drees, aldus ver neemt Aneta. De vertegenwoordi gers van de deelstaten zullen he denmiddag ten paleize besprekin gen voeren met de hoge vertegen woordiger van de kroon, dr. L. J. M. Beel en de Nederlandse minis ter-president dr. Drees. Scandinavische eenheid op losse schroeven? Woensdagnacht is de KLM-Constellation PH-TDE „Eindhoven" onder commando van gezagvoerder Schultz uit Batavia op Schiphol aangeko men. met aan boord 600 NIWIN-pakketten. 1010 kg. post. 6 passagiers en 2 baby's. Dit is het eerste toestel dat dit jaar met post uit Batavia aankwam. De tocht werd volbracht in 42 uur, waarvan 30 vliepu/er?. Het uitladen van de post, ongeveer 200.000 brieven. De Drenteis iét Batavia in aantocht. De Palestijnse kwestie Griep epidemie is niet kwaadaardig Naar aanleiding van het feit, dat door geheel Nederland berichten worden verspreid, dat griep in ons land epidemisch zou heersen, deelt de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid mede: De griep heeft in het Zuiden des lands een epidemisch karakter aan genomen. Tot nog toe kan de aard der ziekte niet kwaadaardig ge noemd worden, zodat er dus op het ogenblik geen reden tot angst is. TJet belangrijk- 11*-* ste is de vrijheid''. Dat was het antwoord dat een strijdlustige Krawtsjenko klaar had op een vraag uit de communisti sche hoek tijdens een persconferentie die hij dezer dagen in Parijs hield. De vraag hield in, of hij de voorkeur gaf aan Amerika boven de Sowjet Unie. Een ander ant woord kon men nauwelijks verwach ten van deze uitge weken ex-Sowjet burger, die zich zich laten zitten Parijs laaft een wereldnaam heeft verworven zich reeds maanden aan de sensa- met zijn boek „Ik verkoos de vrij heid." tie -die aan het proces vooraf gaat. De beledigde wil een batterij van Hij is naar Parijs gekomen voor getuigen te zijnen gunste laten op een proces tegen 't communistisch georiënteerde „Les Lettres Fran- daises" dat beweerd heeft, dat het boek helemaal niet door hem. maar treden, onder wie een eveneens uitgeweken „held van de Sowjet- Unie". Toen het nog op bluffen aan- door de Amerikaanse spionnage is kwam bleven „Les Lettres Fran- geschreven en dat hem voorts er van beschuldigd een dronkaard te zijn, een bruut, een vrouwengek en zeker niet in staat tot het schrij ven van dit boek. Het werd door de „Lettres" geklasseerd als „een samenraapsel van verdichtselen en door het dollar-imperialisme be taalde propaganda tegen de Sow- j et-Unie." Krawtsjenko heeft dit niet op caises" niet bij hem achter. Grote namen werden genoemd, onder an dere die van de Sowjet-litterator Ehrenburg en de drie van de door Krawtsjenko bedrogen vrouwen. Met het naderen van het proces, dat na herhaalde keren te zijn uit gesteld thans op 24 Januari is vastgesteld, is het gerucht in de communistische hoek echter vrij wel verstomd. Een ongewoon langdurige zitting van het Britse kabinet die gisteren werd gehouden heeft voedsel gege ven aan geruchten over de moge lijkheid van een regeringscrisis naar aanleiding van de Palestijnse kwes tie. Volgens een persbericht zou de minister van financien, sir S t a t- ford Cripps, de leiding geno men hebben van een „opstand"' te gen de politiek van Ernest Bevin inzake het Midden-Octeten. Andere geruchten zeiden dat Bevin op het punt zou staan af te treden. Cripps zou de steun hebben van Aneurin Bevan, de minister van gezondheid, en de vice-minister-president Her- bert Morrison, terwijl Attlee en de minister van defensie. Alexander, aan de zijde van Bevin zouden staan. In officiële regeringskringen wer den Woensdagavond echter de ge ruchten over een meningsverschil in het kabinet terzake van de Pa lestijnse kwestie categorisch tegen gesproken. Men verwacht, dat Bevin Dinsdag voor het parlement een verklaring over Palestina zal afleggen. Een Britse regeringswoordvoerder heeft gisteren categorisch de Israe lische klacht bij de Veiligheidsraad tegen gesproken volgens welke Groot-Brittannië in strijd met het destijds door de UNO afgekondigde embargo wapens aan Arabische landen zou hebben gestuurd. Frank Close, een van de piloten van de neergeschoten Britse Jacht vliegtuigen, die thans in een zieken huis te Tel Aviv wordt verpleegd, heeft gezegd, dat hij op het ogen blik dat zijn toestel werd neerge schoten, wist dat hij boven Israë lisch grondgebied vloog. De pogingen om tot een Scandi navische defensie-alliantie te ko men zijn vrijwel mislukt. Dit werd gisteren te Londen door Scandina vische diplomaten meegedeeld. De reden zou zijn. dat Noorwegen en Denemarken deze alliantie wilde koppelen aan het Noord-Atlantische verdedigingspact. Zweden wil slechts tot een Scan dinavisch blok toetreden, indien Noorwegen en Denemarken beslui ten de Zweedse politiek van zich buiten de tegenstellingen tussen het Oosten en Westen te houden tot de hunne zouden maken. De Scandinavische diplomaten zeiden te verwachten, dat Noor wegen en Denemarken In de ko mende weken fórmele uitnodigin gen zullen ontvangen voor het Noord-Atlantische pact. Volgens de ze zegslieden was het vrijwel zeker, dat beide landen de uitnodigingen zouden aanvaarden. Tijdens de besprekingen, welke de ministers-presidenten en de mi nisters van buitenlandse zaken en van defensie der drie Scandinavi sche landen in de afgelopen week te Karlstad, in Zweden, hebben ge houden en over de inhoud waarvan niets is bekendgemaakt, hebben de Noorse vertegenwoordigers ver klaard. bereid tp zijn toe te treden tot het Atlantische bondgenoot schapsverdrag De Denen aarzelden zich te ver binden. doch zij waren geneigd het Noorse voorbeeld te volgen. De Zweden waren echter vast besloten hun traditionele neutrali teit te handhaven en zich buiten alle internationale bondgenoot schappen te houden. Drs. Nederhorst wordt rijksbemiddelaar Het Tweede Kamerlid drs. G. M. Nederhorst (Arbeid) is door de minister van Sociale Zaken met ingang van 1 Februari be noemd tot lid van het College van Rijksbemiddelaars. Israels premier zegt: Ook vredescontact met de Libanon David Ben Goer ion, Is rael's eerste minister, heeft gisteren te Tel Aviv medegedeeld, dat Is rael vóór het einde van de week vredesonderhandelingen zou aan knopen met twee landen van de Arabische Liga. waarvan er één in het Zuiden en één in het Noorden lag. Men neemt aan dat hier be halve Egypte de Libanon bedoeld is. Gisteren is de Egyptische dele gatie. welke op het eiland Rhodos vredesonderhandelingen met Israel zal voeren, op dit eiland gearri veerd. Zij bestaat uit drie kolonels en een juridisch adviseur. De Is raëlische delegatie omvat zeven le den en is eveneens gisteren op Rho dos aangekomen. Op Rhodos bevindt zich thans ook dr Ralph Bunche, de waarnemend UNO-bemiddelaar in Palestina. Sommige waarnemers verwachten, dat de Egyptische delegatie nog zal worden uitgebreid met hogere auto riteiten. eventueel ministers, die bevoegdheid tot het tekenen van een overeenkomst hebben. Zij weten nog niets van de Uno, van een Atlantisch. Pact of van Tsjang Kai Sjek, en gelukkig behoeven zij zich daar ook nop niets van aan te trekken! Drie paar tweelingen, ongeveer tegelijkertijd geboren in- een hospitaal in Ogden, USA op de armen van hun verpleegsters. Een rijke oogst! De dienst Legercontacten te Bata via heeft bekendgemaakt. dat Maandagavond een gewapende ben de heeft getracht, Djogjakarta bin nen te dringen. De meeste leden der bende werden gedood, slechts twee Nederlandse soldaten werden ge wond, aldus de mededeling. Volgens Ass. Press is dit de eer ste officiële erkenning, dat het sinds de Nederlandse bezetting van Djog- ja niet rustig is geweest. In het communiqué wordt gezegd, dat de bende een transformatorgebouw heeft vernield, waardoor de electri- citeitsvoorziening werd afgesneden. Voorts zou zij hebben getracht, brand te stichten. ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN 1948 (II) NEDERLAND is het enige land, dat officieel een cijfer van de arbeidsproductiviteit in de industrie publiceert. Aan vankelijk was dit bedoeld als een aansporing: de gemiddelde prestatie per man liep op van 55 tot 65 en 70 procent van vóór de oorlog. Naderhand bleef het cijfer merkwaardig stabiel en momenteel werkt het zelfs weinig bemoedigend. In het laatste kwartaal van 1947 was het 82%, het tweede kwartaal van 1948 bracht het niet verder dan 81%. Latere cijfers zijn nog niet ge publiceerd Voor alle takken van be drijvigheid tezamen schat men vol gens het Economisch Statistisch Kwartaalbericht de productiviteit op 90% van vóór de oorlog. Het zou verkeerd zijn. de vrij lage arbeidsprestatie alleen toe te schrijven aan geringe werklust. Nog steeds zijn niet alle hulpmiddelen zo goed en zo overvloedig als voor de oorlog. Maar voor een deel is de menselijke factor toch wel degelijk van belang. Na-oor logsmoeheid en minder goede gezond heid vormen eén van de verklaringen Gebrek aan scholing een andere. Van belang Is echter ook. dat nóch de werk nemers nóch de werkgevers biizonder veel aanleiding hebben gehad zich extra Ln te spannen De werknemers niet om dat de lonen gebonden zijn aan maxima en er practisch geen werkloosheid was. De werkgevers niet omdat er in 't alge meen goed verdiend werd en wat er werd bezuinigd toch „voor de helft naar Lieftinck" ging Dit is een fout ln ons bestel Een situ atie als die van ons land vereist In spanning van alle krachten, zeker ook door van de bedrijfsleiding om zo veel moge lijk en zo zuinig mogelijk te produ ceren. Er moet een premie staan op harder werken en op goede organisatie en het Is de taak van de regering, dit ln haar loon- cn belastingpolitlek tot uiting te doen komen. Overigens is het tekort aan werk krachten in het algemeen onn het ver minderen (aan administratief personeel is er zelfs eerder een overschot), maar het zijn vooral de geschoolde werk krachten die nog ontbreken Ouders, laat uw kind een vèk leren en stuur het niet gedachteloos naar kantoor! De woningbouw H EN van de sectoren met de laagste arbeidsproductiviteit is het bouw bedrijf. Dit is niet alleen de schuld van de bouwvakarbeiders, al hebben die over de hele wereld het tempo wat ver traagd. Materiaalgebrek is nog steeds een belangrijke factor: hout en Ijzer zijn schaars, andere materialen even eens. Vergrote binnenlandse productie en rationalisatie van de bouw zijn de belangrijkste remedies. Het afgelopen jaar bracht tenminste dit resultaat, dat een productie van 40.000 woningen per Jaar binnen het bereik kwam Dit Is juist genoeg om de Jaarlijkse behoefte tengevolge van het bevolkingsoverschot op te vangen. Wij hebben echter een achterstand van 300.000 woningen ln Nederland Om deze in 10 Jaar in te ha len, zou men een jaarlijkse productie van 70 000 moeten halen Zover zijn wij nog lang niet. Voorlopig zal de woning nood op zijn best niet erger worden Maar bestaan, zij het afnemend, blijft hij zekér nog een Jaar of tien Huren en prijzen AARMATE er meer woningen ko- 1 11 men, wordt het huurvraagstuk acuter. Reeds nu merkt men, dat de nieuwe woningen zeer veel duurder komen dan de oude. vermoedelijk zeker driemaal zo duur. als ze gelijkwaardig zijn. Op de duur zal dit een verhoging van de huren noodzakelijk maken In het afgelopen Jaar werd een eerste stap hiertoe gedaan door ln beginsel huur verhoging toe te staan voor huizen waar Inwoning is. Voor het overige bleven echter de huren op het peil van 1940 gehandhaafd. Het ziet er niet naar uit dat dit In 1949 zo zal blijven Mede tengevolge van deze huurpoli- tiek onderdeel van de prljsbeheer- sing bicven de kosten van levenson derhoud in het jaar 1948 nog betrekke lijk stabiel Het laatste cijfer van Oc tober is 205% van 1938/39. tegenover 202% ln Januari jl. Het leven is over het geheel dus tweemaal zo duur als voor de oorlog, al zijn sommige artike len drie- of viermaal zo duur Wie vóór de oorlog 35 per week verdiende zou nu 70 moeten ontvangen om zich hetzelfde te kunnen veroorloven. Maar omdat de toestand van het land niet toelaat, dat wij ons hetzelfde veroor loven als vroeger, is het begrijpelijk dat het loonpeil de kosten van levens onderhoud niet ls gevolgd Dat wil zeggen, het gemiddelde loonpeil De landarbeiders verdienden In 1948 onge veer 2\ó maal zoveel als voor de oor log. de Industriearbeiders ongeveer 1% maal Daarnaast zijn er echter grote groepen ambtenaren, kleine renteniers, gepensionneerden pw. die nog verder achter zijn gebleven Toch kan de lichte stijging van de kosten van levensonderhoud niet de al gemene Indruk van duurte en geldge brek verklaren die onder de bevolking ln het afgelopen Jaar nog zoveel sterker ls geworden Die Indruk komt voort uit de ruimere voorziening van goederen Deze maakt het mogelijk terug te keren naar vroegere verbruiksgewoonten. terwijl wij verleden Jaar nog veel meer ..gerantsoeneerd" leefden. Bovendien konden wij nu gaan denken aan het aanschaffen van enkele meer duurzame verbruiksgoederen, die v-U al zo lang hadden moeten of willen hebben maar die er steeds niet waren Uit deze rui mere mogelijkheden ontstaan het geld gebrek, het interen op besparingen Vrn het 3anga»n van schulden, waarmee 7.ovele huishoudingen In 1948 hebben geworsteld. Een en ander natuurlijk verscherpt naarmate ons Inkomen de algemene duurte niet heeft kunnen volgen. In dit opzicht zal het nieuwe Jaar niet veel verlichting brengen Met een grove vereenvoudiging blijkt dit uit een klein rekensommetje De hoeveel heid geld Jn omloop is ongeveer 300 pet van voor de Oorlog. De goederenpro ductie kan op ongeveer 100 pet woTden gesteld Als alles gelijk bleef, zouden de prijzen dus ongeveer driemaal zo hoog moeten zijn als voor de oorlog Ze zijn tengevolge van prljsbeheersing cd., slechts tweemaal zo hoog Een verdere „opwaartse druk" blijft dus bestaan. Natuurlijk ls dit te simpel gesteld De grootnandelsprijzen gijn al bijna driemaal zo hoog Het grote invocr- oversehot brengt goederen ln het land die bij de productie kunnen worden ge teld en vermindert de opwaartse druk De hoeveelheid geld ln omloop ls niet onveranderlijk, enz. Maar toch doet men goed zich geen grote illusies te maken over de loop van het prijs niveau. De enige oplossing is ook hier weer. produceren opdat het grotere aanbod Een ander bericht over guerilla- actie kwam uit republikeinse bron: een geheime radiozender meldde, dat guerilla-strijders de plaats Ran- dudongkal. 80 km ten N.W. van Djogja aan de voet van de Slamat, zouden hebben heroverd. Te Batavia is gisteren bekend ge maakt dat er documenten zijn ge vonden over de laatste republikein se kabinetszitting, die in de och tenduren van 19 December, enkele uren voor de bezetting van Djogja. in de republikeinse hoofdstad werd gehouden. Onder deze documenten bevinden zich drie oproepen van president Soekarno. premier Hatla en minister Natsir (voorlichting) aan de bevolking, waarin deze werd aangespoord tot verzet en sabotage tegen alle pogingen tot vestiging van een Nederlands gezag, verhin dering van economische consolidatie door belemmering van de productie en verhindering van de vorming van een „marionetten-regering". Tip van sluier rond Venlo-incident opgelicht Werk enquête-commissie vordert snel Verschenen is het derde verslag omtrent de stand van de werk zaamheden der enquêtecommissie over regeringsbeleid in do Jaren 1940—1915 In dit verslag wordt meegedeeld, dat het onderzoek ln de afgelopen periode zeer belang rijke vorderingen heeft gemaakt. Hieraan wordt echter toecevoegd, dat het nog lang niet gereed )9. Het onderzoek naar militaire be leid gedurende de Meidagen van 1910 en de wijze, waarop in de mi1 nisterruad het besluit tot het over brengen van de zetel der regering naar het buitenland is tot stand ge komen, cn de uitvoering van het besluit is afgesloten. De opvattingen, waardoor de ka binetten in 19401945 en hun le den zich hebben laten leiden ten. aanzien van de voortzetting van de oorlog en de Nederlandse deelne ming daaraan, het aftreden van jhr. mr. D J. de Geer als minister van Algemene Zaken en van finan ciën en nis voorzitter van dc r.4ad van ministers, tenslotte de aan jhr. De Geer yerstrektb opdracht voor een reis naar Nedcrlands-Indlë en het falen daarin en de wijze, waar op hij naar Nederland heeft kunnen terugkeren, zjjn onderwerpen waar van niet alleen de voorbereiding en de verhoren zyn afgelopen doch ook is het verkregen materiaal vrij wel geheel verwerkt. Ook de verwerking van hel materiaal omtrent liet financiële beleid, wanron- heinngrljkc mate gevnrdrrd, Met be- der begrepen het aankoopbeleid is ln trekking tot andere punten is het on derzoek nog in volle gang. Over het militaire beleid gedurende de Meidagen Is reeds een concept verslag gemaakt. Blijkens het verslag hangt er over het Vcnio-incldpnt nog altijd een waas vnn geheimzinnigheid De commissie Is er nu ln geslaagd de beschikking te krijgen over documenten, die een hel der licht werpen op het Incident zelf en op hetgeen daaraan voorafgegaan «s. Ook kan zij de verblijfplaats ln Duitsland te welon komen van de voor naamste tussenpersonen tussen de bij dit Incident betrokken Engelse agenten en de vertegenwoordigers van de Ge stapo. Deze getuige ls Intussen gehoord. Het onderzoek naar de verbindingen met het bezette Nederlandse gebied, in het bijzonder de militaire en civiel® lnllchtigcndienstcn (hieronder valt oolc het „Englandsplel") ls nog steeds gaan de. Regeringspersonen verlaten Nanking Volgens gewoonlijk welingelichte bronnen te Nanking z|jn gisteren zeven van Tsjiang Kai Sjeks negen kogelvrije auto's uit Nanking weg gevoerd naar Foetsjow. Drie van deze auto's zouden overgebracht zijn naar Formosa. De uittocht uit Nanking van functionarissen en hun gezinnen duurde Woensdag voort. Gratie voor ter dood veroordeelde Bij K - .ijk F uit is gratie verleend aan Luwe Muusse, tot de doodstraf veroord .ld bi) sententie van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam De doodstraf is ver anderd in levenslange gevangenis straf. de prijzen omlaag brengt. Dit hebben wij bij de meubelen Bezien. En verder zal het opraken van ae spaargelden de consumenten brengen tot beperkingen, die de detailprijzen omlaag zullen bren gen voor het ene na het andere artikel, waarvan de ergste achterstand ls inge haald. Doodstraf tegen Duits student gCëist „Ik um verplicht tot het aangeven van sabotage" De doodstraf is gisteren geëist te gen Rolf Hubert Bel, een 26- jarig Duits student uit Dusseldorp. Hij stond terecht voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam Bel. die kort na de bevrijding van Neder land de P.O D. vroeg om een bewijs van politieke betrouwbaarheid en verzocht op vrije voeten te worden gesteld omdat hij ervan overtuigd was, geen ernstige misdaden te heb ben gepleegd, werd verantwoorde lijk gesteld voor de dood van zeven inwoners van Amersfoort, o a. de heren Veenendaal. Kees Bunnik en Klaas de Graaf. Bel. die zich van de schuilnaam „Jacob Hendrik de Lange" bediende, was in Maart 1944 getrouwd met een Nederlands meis je te Alfen aan de Rijn en had in korte tijd zo goed Nederlands leren spreken, dat vele illegale strijders hem accepteerden als een „Limbur ger. die in Duitsland had gestu deerd". Behalve aan verraad maak te hij zich in de bezettingstijd ook aan oplichting schuldig. De advocaat-fiscaal noemde Bel een Judas, die zijn eigen weldoe ners had verraden, en eiste daarom de doodstraf. Pleidooi voor verruiming textielvoorziening De Stichting van de Arbeid heeft met nadruk onder de aandacht van de minister van Economische Zaken gebracht, dat de textielvoor ziening nog steeds reden geeft tot vele klachten. Zij heeft op verrui ming aangedrongen. Mus Janet Green stond te Londen op een bus te wachten toen achter haar een auto stopte, waaruit een goedgek.c- cie heer stapte, die haar bontmantel van 250 pond afrukte en zich uit dc voeten maakte De westelijke wereld weet volgens radio Moskou niet hoe laat het ls De Russische tijdsberekening Is Juist tot op 0.006 seconden De Britse be rekening ls maar Juist tot op 0.008 sec., de Washlngtonse tot op 0,009 sec. Frankrllk wist er volgens radio Moskou het minste van Dit l.->nd heeft een tijd die slechts tot op 0 017 sec. accuraat is. Mej. Holly Berlins, mede-elgenaress® van de ..Berllngr.kc Tidende" ln Kopen hagen. heeft aan twee Amerikanen van Deense afkomst, Odvnr en Lorraine Nielsen. 500.000 Deense kronen nagela ten. omdat z.ij een Jeugdromance heeft gehad met de oom van deze twee men sen Dc Amerikaanse luchtmacht heeft voedsel en mpdische artikelen uit geworpen voor 8000 Indianen, die door sneeuw ln het Plneridge-reservaat zijn geïsoleerd. In het kinderuurtje van de Deense radio is Koning Frcderlk ge ïnterviewd De koningin, zo zei hl), ls een droom van een moeder en (te drie orlnscsles zijn schatten, al moet Ik wel eens ..hola" zeggen als zij nl te veel kattckwaad uithalen. Een Duits iour- nallst uit WUhclmshaven Hans Wilhelm Ernst, heeft betoogd, dat hij en niet Gary Davis ..wereldburger no I" ls. Reeds op 31 Maart 1948 zou hij een telegram aan dc V N. gestuurd hebben, waarin hU om het wereldburgerschap vroeg Weerbericht VRIJ ZACHT Weersverwachting, medegedeeld door het KNMI te dp Bilt, geldig van Donder dagavond tol Vrijdagavond In de nacht zwak ke of matige en morgen overdag ma tige en In de kust streken vrij krachti ge Zuidwestelijke wind Hier en daar nevel of mist. overi gens zwaar bewolkt met enkele plaatse lijke opklaringen Overwegend droog Vrij zacht. 14 Januari: Zon op 8 43, onder 15.56 Maan op 15.57, onder 9 03.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1