DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c 1 Plan-Marshall bracht ons goederen en hernieuwde koopkracht Acheson: Ik zal Marshall's koers blijven volgen CvGD morgen naar Banka om Hatta te ontmoeten Wij houden van voetballen, maar ook van zingen! Geen kloof tussen ons en de Britten, zegt Truman Chinese communisten hebben hun voorwaarden al klaar Militaire hulp aan West-Europa Federaal overleg te Batavia Haarlok van Beethoven naar V.S.? Benelux-samenwerking versterkt ondanks incidenteel verzet Prof. dr. P. Kuin In kort .bestek .Vrijdag 14 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1224 Opgericht door de Stichting „Het Paroor - Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.i5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDER. Trumans kabinet blijft „voorlopig" ongewijzigd Dean Acheson, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken der 7.S., heeft gezegd, dat hü vast besloten is „de standvastigheid en continuïteit" in dc Amerikaanse buitenlandse politiek voort te zet ten en het voorbeeld van George Marshall ten aanzien van de be trekkingen van Amerika met de Sowjet-Unie te volgen. Acheson legde getuigenis af voor de commissie voor buitenlandse betrekkingen var de Senaat, welke zijn benoeming in overweging heeft. Hij zei: „de politieke lijnen, die president Truman sedert de oorlog volgde, zijn vastgesteld met behulp van twee ministers. Ik werkte onder beiden. Ik denk. dat ik iets 'eet van de problemen en de behoefte aan standvastigheid en continirleit. Het schijnt overvloe dig duidelijk, dat niemand Mars hall's plaats kan innemen, maar iemand, die onder hem werkte, kan Marshali's voorbeeld velgen." Acheson werkte als onder-minis ter van Buitenlandse Zaken, samen zowel met Marshall als diens voor ganger, James Byrnes. Er de nadruk op leggend, dat de president zelf in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de poli tiek van de V.S., zei Acheson dat „Truman in de meest positieve ter- Truman keurt program goed President Truman heeft een pro gram \oor militaire hulp aan de ïandon van West-Europa goedge keurd, aldus een verklaring van James Forrestal,, Ameri kaans minister van defensie. Forrestal zei, dat het program ook was goedgekeurd door de na tionale veiligheidsraad, het orgaan, dat de militaire en buitenlandse politiek coördineert. Men schat do kosten van de hulp op 1 2 mil liard dollar. Grenswijzigingen nog vóór eind Februari? Van gezaghebbende zUde te Lon den verneemt Reuter dat waar schijnlijk kleine wijzigingen In de Duitse Westgrens ten gunste van Frankryk en de Benelux-landen van kracht zullen worden In een (jestuursdecreet van de Westelijke bezettingsmogendheden voor het eind van Fc."— -ari. Het rapport van de werkgroep der zes mogendheden, welke te Pa rijs bijeen is om onmiddellijke klei ne grenswijzigingen aan te bevelen, ls thans door de zes betrokken re geringen goedgekeurd. De zes be- betrokken landen zijn: Engeland, Frankrijk, de V.S. en de drie Bene lux-landen. Minister-president dr. Drees had gisteren een informeel onderhoud met enige bestuursleden van de „Progressieve Concentratie", waar bij. naar vernomen wordt de hui dige toestand werd besproken. men heeft verklaard, dat hij in het geheel geen verandering in de bui tenlandse politiek der V.S. ver wacht." Acheson's verklaring werd uitge lokt door vragen van de republi keinse senator Arthur van den Berg, naar aanleiding van speculaties over mogelijke veran- j deringen in de politiek. Acheson verze'cerde de commis sie. dat hii, indien hij minister van buitenlandse znken werd, geen op standige personen om zich heen wilde. lij zou geen stap ongedaan laten om het ministerie van buiten landse zaken ie beveili.en, wat de afdoening van ziin zaken betreft. Na de enquete -'oorspelde de voorzitter, de democratische sena tor Tom Conr.ally, dat de commis sie vandaag Acheson's benoeming tijdens een besloten zitting zou be vestigen. Hij verwabhtle een zeer grote meerderheid ten gunste van Acheson zowel in de commissie als in de senaat. „Wacht af!" President Truman heeft tijdens zijn wekelijkse persconferentie verklaard, dat er geen wijzigingen in zijn kabinet zouden plaats heb ben voor het ingaan van zijn twee de ambtsperiode op 20 Januari a s. Op een vraag, of er wijzigingen zouden plaats vinden na deze datum antwoordde de president lachend: „Wacht maar af. Men kan nooit weten." Truman z opnieuw, dat hij gaarne een onderhoud met Stalin zou hebben, indier deze naar Was hington kwam. Bij wijze van proef heeft men in het Engelse plaatsje Hayes (Midd lesex) verkeerslichten aange bracht, die de voetgangers instrue ren, wanneer zij mogen oversteken. Deze instructies zijn opgenomen op gemagnetiseerde plastic stroken en bevinden zich in een klein kastje aan de lichtinstallatie. Bij het wis selen van de verkeerslichten wordt automatisch het betreffende deel van de geluidsstrook ingeschakeld. Mr. A. Trayner, die het geluids systeem voor verkeerslichten uit vond, brengt de plasticstrook in het kastje aan. „Geef Truman meer macht dan Roosevelt had Oud-Dresident Herbert Hoover (republikein) heeft er bij het Ame rikaanse Congres op aangedrongen, president Truman grote bevoegd heden te geven voor het reviseren van het regeringsapparaat. Deze volmachten moesten zelfs verder gaan dan die, welke president Roo sevelt in 1939 kreeg, zo zei Hoo ver. SCHUMAN EN BEVIN: „STRIKT GEHEIM" Robert Schuman. de Franse mi nister van buitenlandse zaken, is gisteren te Londen aangekomen om met zijn Britse collega Ernest Bevin besprekingen te houden over di verse Brits-Franse problemen. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft een „strikt verbod" uit gevaardigd op het publiceren van berichten over de bijeenkomsten, maar Ass. Press noemt een vijftal punten, waarover de beide minis ters zouden spreken. Dit zijn: de toekomst van Duitsland, in het bij zonder die van het Ruhrgebied, uit breiding van het Noordatlantisch pact. de Westeuropese eenheid, er kenning van de koloniale politiek der beide landen in het Verre Oos ten en in Afrika. Zaterdag begint in Hilversum een wedstrijd tussen 92 koren (Van een eigen verslaggever) NEDERLANDERS houden van voetballen. Maar ook van zingen! Wist U. dat er in ons kleine land ruim zeven duizend koren bestaan, met bijna driehonderdduizend actieve zangeressen en zangers? Dat is even veel en misschien wel iets meer dan het aantal actieve voetballers in de K.N.V.B. Waarmee we alleen maar willen zeggen, dat er in ons land - vooral buiten de grote steden - nog altijd veel liefhebberij is voor het koorzingen. Dat er Zaterdag in Hilversum een Zangfestival begint, waar niet minder dan 92 koren met vierduizend zangers aan deelnemen, bewijst, dat er ook nog altijd heel veel belangstelling bestaat voor de wedstrijd-zangerij. „Breng concoursen op beter peil!" Dit concours, dat in het teken staat van het Nederlandse lied. zal vier dagen in beslag nemen: Zater dag en Zondag. 15 en 16 Januari en Zaterdag en Zondag, 12 en 13 Fe bruari. De organisatie berust bij de redactie van het maandblad „Kooi en Kunstleven", in samenwerking met de Koninklijke Bond van Ge mengde Zangverenigingen en het Algemeen Nederlands Zangverbond in Vlaanderen. Vier dagen lang zul len in theater „Gooiland" schijn werpers branden om filmoperateurs in de gelegenheid te stellen, dit grootse zangersfeest te vereeuwigen Alle uit te voeren werken zullen bovendien op de gramofoonplaat worden vastgelegd. Wat men daarmee vóór heeft? Welnu, het is voorheen op zangcon coursen herhaaldelijk voorgekomen, dat bijvoorbeeld twee juryleden over een koor zeiden, dat het mooi gezongen had. terwijl een derde jurylid van mening was. dat het eerste couplet bepaald onzuiver had geklonken. Dergelijke verschillen van mening kunnen nu niet voor komen. Men hoeft de gramofoon maar aan te zetten om te horen, wie gelijk had. De organisatoren van het Festival te Hilversum hebben nog andere adspiraties. Zij willen proberen, de fouten, die het wedstrijdzingen sinds jaren aankleven, langzamer hand weg te nemen en het ge hele concourswezen op hoger peil te brengen. Men wil breken met de gewoonte, de juryleden de ver plichte nummers te laten compo neren. omdat dit gelegenheidswerk meestal slechts weinig voldoening schenkt. Er is reeds een zgn. Klein Co mité gevormd, dat een geheel nieuw reglement voor het concours wezen zal samenstellen en dit voor leggen aan de besturen der zangers bonden. Een der voornaamste voor stellen van het „Klein Comité" zal zijn, een groot college van jury leden te benoemen, dat uit zestig tot tachtig personen bestaat en dat elk jaar herkiesbaar kan zijn, zodat ook jongere musici aan de beurt komen. Voorts wil men het prijzenstelsel grondig herzien. Doel van het „Festival" en de propaganda-actie is verder, de dui zenden nog ongeorganiseerde koren in de zangersbonden onder te bren gen, waardoor de invloed dier bon- cien en daarmee de kans op over heidssubsidies aanmerkelijk groter zou worden. „Caronia", het eerste na de oorlog In Groof Brittannie gebouwde U passagiersschip, genoot na het volbrengen van haar eerste trip over de Atlantische Oceaan in de haven van New York de traditionele overweldigende ontvangst. Bij het Vrijheidsbeeld werd deze nieuwe aanwinst van de Cunard-White Star lijn ontvangen met fonteinen uit de brandslangen der boten van de brandweer, terwijl hoog in de lucht vliegtuigen ais groet naar beneden doken. Op de foto zien wij de ..Groe ne Godin", zo noemt de bemanning het schip, langzaam de haven bin nenvaren, omringd door tien gepavoiseerde, luid fluitende sleepboten. Wist Washington van RAF-vluchten? De berichten over een groeiende verwijdering tussen Amerika en Engeland naar aanleiding van de Palestijnse kwestie, berichten die dc laatste dagen steeds vastere vorm aannamen, zijn gisteren tegenge sproken door president Truman. De Amerikaanse president ontken de het bestaan van spanning tussen de twee landen als gevolg van de ontwikkeling in het Midden-Oos ten. Truman zei dit nadat hij een .on derhoud had gëhad met sir Oli ver Franks, de Britse ambas sadeur te Washington. Franks heeft daarbij Truman in kennis gesteld van het Britse standpunt. De En gelsen achten het gevaar voor com munisme in het Midden-Oosten groot als Joden en Arabieren niet tot overeenstemming komen en Groot-Brittannië is niet van plan. de veiligheidsmaatregelen die het op verzoek van de verdragspartner Transjordanië heeft genomen, weer ongedaan te maken, aldus zou Franks tegenover Truman hebben te kennen gegeven. President Truman zal vanavond een persconferentie over de kwestie houden. In diplomatieke kringen te Lon den werd gisteren meegedeeld, dat de verkenningsvluchten welke de RAF boven het Sinai-schiereiland (Egypte) heeft uitgevoerd, gemaakt waren met voorkennis en goedkeu ring van de Amerikaanse regering. Een officiële verklaring van het Foreign Office zei echter dat de vluchten geheel op Britse verant woording zijn gemaakt. Dit laatste bericht is door McDermott, de perschef van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken, „juist" genoemd. McDermott sprak berichten tegen, volgens welke de Engelse verkenningsvluchten wa ren uitgevoerd op verzoek van de Amerikaanse regering. Een Transjordaanse woordvoer der te Amman heeft Egyptische be richten. dat de Engelsen het com mando over het Arabische Legioen hadden overgenomen, tegengespro ken. Volgens een Israëlische zegsman is Israel begonnen met de demobi lisatie van zijn leger. Op het eiland Rhodos zijn giste ren de Israelisch-Egyptische vre desbesprekingen geopend Dr. Ralph Bunche, de waarnemende bemidde laar. heeft op alle bij de Palestijn se kwestie betrokken regeringen een beroep gedaan „elk incident te vermijden". Hij sprak in een tele gram aan UNO's secretaris-generaal Trygve Lie over „goede vooruit zichten". daar beide partijen geneigd schijnen tot een-spoedige overeen komst. Drie leden van de Commissie van Goede Diensten een Amerikaan, een Australiër en een Belg zul len Zaterdag naar het eiland Banka vliegen om daar de republikeinse premier Hatta en de heer M o h. Rum, de voorzitter van de repu blikeinse delegatie, te ontmoeten. De Nederlandse autoriteiten heb ben geweigerd, buitenlandse ver slaggevers de reis te laten mee maken. Ook is van Nederlandse zijde aan de CvGD verzocht, géén ruchtbaarheid aan het bezoek te geven, anders dan in het officiële verslag aan de Veiligheidsraad. Dr Sujono, secretaris van de republi keinse delegatie, heeft eveneens verzocht, de commissie te mogen vergezellen, doch de Nederlandse toestemming daarvoor was gister avond nog niet gegeven Twee republikeinse staatslieden die tot nu toe te Djogja hadden vertoefd, nl. M o h. N a t s i r, mi nister van voorlichting, en R a t u L a n g i, voormalig republikeins gouverneur van Celebes zijn met een Nederlands vliegtuig te Bata via aangekomen. In Batavia hebben dr. D r e e s en dr. B e e 1 gisteren een bespreking gehad met de leiders van de deel staten. Ook jhr. Michiels van Ver- duynen was hierbij aanwezig. Eerder op de dag hadden de lei ders der deelstaten een resolutie aangenomen, waarin wordt gezegd dat (le) de vorming van een na tionale federale regering voor ge heel Indonesië als beginsel nood- zakeiyk is voor een overgang naar de vrije en souvereine V.S. van In donesië, (2e) dat als uitgangspunt hiervoor wordt aanvaard het „Be wind Indonesië in Overgangstijd", (3e) dat tevoren overleg moet wor den gepleegd met vooraanstaand* personen uit die gebieden die nog niet georganiseerd zijn. Dr. Drees en dr. Beel hebben la ter hun instemming betuigd met deze resolutie. De republikeinse geheime radio zender heeft berichten uitgezonden over een offensief dat door eenhe den van het republikeinse leger zou zijn begonnen in de provincie Atjeh op Sumatra. Ook meldde deze radiozender guerilla-activi- teit op Java, tussen Djogja en Su- rakarta en ten Zuiden van Cheri- bon. Deels kwijtschelding consumentencrediet Waardebonnen na 28 Februari onpeldi» ZU. die consumentencrediet heb ben genoten cn gedurende twee jaar regelmatig dit crediet hebben afgelost, zal kwijtschelding worden verleend van het nog niet terugbe taalde bedrag. Voor de in de zomer van 1947 verleende crcdlcten moet de regelmatige afbetaling over an derhalf jaar hebben plaats gevon den. De kwijtschelding zal ook worden verleend aan dc credietne- mers, die wegens gemis aan draag kracht van de afbetalingsplicht werden vrijgesteld. Alle waardebonnen van het con sumentencrediet zijn na 28 Febru ari a.s. ongeldig. Over de verzilve ring van de waardebonnen door de winkeliers zullen neg nadere in_ structies volgen. Ministers van defensie W.-Europese Unie bijeen (Van onze Haagse redacteur) Heden z(Jn In Brussel de bespre kingen begonnen tussen de minister* van Defensie van de v(Jf landen van het Pact van Brussel die daarbli ter zijde worden gestaan door militaire deskundigen en politieke specialis ten. Van de Nederlandse delegatie maakt onderanderen deel uit de minister van Oorlog en Marine a i., mr. W. Schokking. Hoewel officieel te kennen, wordt gegeven, dat tijdens deze conferen tie de vorderingen van de West- Europese Unie zullen worden be sproken wordt in daartoe bevoegde kringen aangenomen, dat de minis ters hun aandacht vooral zullen richten op het ontwerp voor het Atlantisch Pact. dat onlangs aan de Europese regeringen is voorgelegd. Tijdens de conferentie zullen, naar wij aannemen, in de eer ste plaats besprekingen wor den gevoerd over het verdedi- gingsplan voor Europa in het licht van het Atlantisch Pact en voorts over de mate van militai re biistand en de versterking en standaardisatie van de bewape ning der betrokken Europese landen. Op de conferentie van de minis ters van Buitenlandse Zaken van de West-Europese Unie, welke op 25 Januari in Londen wordt belegd, zal de politieke draagwijdte welke in het ontwerp-verdrag aan het At lantisch Pact wordt gegeven, aan een nader onderzoek worden onder worpen. Men meent hier in doorgaans wel ingelichte kringen te weten, dat er naar gestreefd wordt het Atlantisch Pact nog voor het einde van Maart aan de parlementen van de betrok ken landen te kunnen voorleggen. Ass Press verneemt te Pelping, dat de Chinese communisten reeds hun voorwaarden hebben opgesteld voor het openen van vredesonder handelingen De zegsman die deze voorwaarden opsomde, noemde vijf punten: 1. Het aftreden van president Tsjiang Kai Sjek en vice-president Li Tsoeng-jen. 2. Buiten werkingstelling van de Chinese grondwet. 3. Een bevel voor beide partijen het vuren te staken, waarbij de troepen in hun huidige stellingen zullen blijven. 4. Bestraffing van „oorlogsmisda digers". (Tsjiang staat aan 't hoofd van de communistische lijst). 5. Oprichting van een coalitie regering, waarin vijf communisten, drie leden van de Kwomintang en vier vertegenwoordigers van alle Chinese politieke partijen zitting hebben. De Chinese nationale regering staat waarschijnlijk al zo dicht voor haar militair en financieel bankroet, dat dit ook zal volgen zonder een rechtstreekse communistische aan val op de hoofdstad. Het gebrek aan contante betaal middelen is van die aard, dat hier onder niet alleen het evacuatie schema ten zeerste lijdt, maar het overheidsapparaat zelfu niet meer de allernoodzakelijkste betalingen kan verrichten. Het werk van de regering wordt zoveel mogelijk overgedragen aan de plaatselijke overheden, wier macht toeneemt, naarmate die van Tsjiang Kai-Sjek vermindert. De belastinginning is onmogelijk geworden door de burgeroorlog. Na langdurige om- men met een door Overigens schijnt zwervingen is een Beethoven onderte- het, dat dit aandenken haarlok van Ludwig kende uitnodiging aan de grote compo- von Beethoven, af- voor een concert en nist niet in Friesland komstig uit de Beetho- twee brieven van zal blijven. De koper venverzameling van Mendelssohn-Barthol- uit Friesland zou n.l. de Weense verzame- dy verkocht voor f 150. het'curiosum ten ge laar Alois Fuchs, on- De haarlok bestaat schenke willen geven langs in het bezit van uit een veertigtal grij- aan de bezitster van een Haarlemse kunst- ze haren, vastgeplakt een zeer rijke en uit- handel (Heerkens boven een afbeelding gebreide particuliere Thijssen) gekomen, van de kunstenaar. Do collectie op muzikaal samen met een serie koper, een onbekende gebied, de Amerikaan- „curiosa als handschrif- inwoner van Friesland se filmster D e a n n a ten van de componist had opdracht» tot aan- D u r b i n. Deanna en van Clara Schu- koop van deze lok ge- Durbin heeft tot advi- mann, Robert Schu- geven en daarbij prac- seur voor haar aanko- mann en Felix Men- tisch geen maximum pen de dirigent Leo- delssohnBartholdy. gesteld, waaruit valt pold Stokowski, en de De haarlok kwam af te leiden, dat hij vrouw van de Friese gisteren in openbare veel prijs stelde op het ingezetene is aan Sto- veiling en werd teza- bezit van de lok. kowski verwant. ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN 1948 (slot) DE uitdrukkingen „in- en uit- vf\or" f>n bpfalinn^Kalans voer" en „betalingsbalans' klinken heel technisch maar in werkelijkheid slaan zij op de be langrijkste barometer van onze welstand. Wanneer wij zeggen dat alles vrij goed gaat in Ne derland, er is geen werkloosheid en de voorziening wordt beter, maar alleen de betalingsbalans baart nog zorg, zijn wij te ver gelijken met een particulier, die zegt dat alles vrij goed gaat, hij is regelmatig bezig en eet er goed van, de enige reden tot zorg is nog dat hij elke week meer verteert dan hij verdient. Dit kan een volk evenmin vol houden als een particulier. Het jaar 1948 heeft ln dit opzicht niet veel wezenlijke verbetering gebracht. Import en export lagen beide hoger dan verleden jaar, maar het Im port-overschot, d.i. het tekort, bleef hetzelfde. In de eerste 10 maanden van het jaar. was de verhouding: invoer 4 milliard, uitvoer 2 milliard, tekort (evenals verleden jaar) 2 milliard. Dit tekort verminderd met wat wjj aan diensten presteerden, werd voor het grootste gedeelte ge financierd door leningen, voor een kleiner gedeelte door giften en door het interen van ons bezit in het bui- 1 tenland. Al deze middelen zijn maar van tijdelijke aard en wii zullen dus zo snel mogelijk naar een even wicht moeten, door méér productie en als het moet opnieuw door ver laging van onze levensstandaard. Doen wil dat niet geordend, dan zorgt een onvermijdelijke inflatie wel voor een grovere methode. De wég naar een grotere productie door wordt ons mede gebaand door de Amerikaanse hulp. Het Marshall-plan I IE belangrijkste economische ge- beurtenis van het afgelopen jaar was het Inwerkingtreden van het Marshall-plan. Amerika stelt aan de Europese landen koopkracht en goede ren ter beschikking, gedeeltelijk als le ning en gedeeltelijk als geschenk, om de economie van die landen weer op gang en ln evenwicht te brengen. Voor ons land kwam de hulp precies op tijd, een maand later zou er een zeer ern stig dollartekort, aan de dag ziin ge treden. Over 1948 kan de Marshall-hulp vermoedelijk geschat worden op een 300 mlllioen dollar of 750 mlllloen gul den. dat ls idus een groot deel van het tekort op de handelsbalans. Intussen is een belangrijke vraag, hoe Nederland er na verloop van de vier jaar. waarvoor het plan ls gepro jecteerd, voor denkt te staan. Hierom trent ls een memorandum gepubliceerd dat in ruime bewoordingen spreekt over Industrialisatie, rationalisatie en heroriëntatie, en een tweede memoran dum, dat deze voornemens ln cijfers concretiseert. Beide stukken werden opgesteld en in het licht gegeven teza men met België en Luxemburg Dit toont duidelijk aan hoe de Benelux ge dachte bezig is. werkelijkheid te wor den. Benelux )p 1 Januari 1943 trad de douane- overeenkomst ln werking, krach tens welke Nederland. Belgie en Lu xemburg ln het onderlinge verkeer geen invoerrechten meer heffen en een gemeenschappelijk tarief naar bulten hanteren. De bedoeling was. dat deze eerste stap een jaar later zou worden gevolgd door gelijkmaking van accijn zen en omzetbelasting ln de drie lan den. waardoor ook de compenserende Invoerrechten en de tnvoerbelastlng zonden vervallen Eind Januari Jl. bleek echter, dat er op dit punt nog belang rijke moeilijkheden bestonden In de loop van het Jaar ts aan de oplossing van die moeilijkheden gewerkt en ver wacht wordt, dat ln de eerste helft van 1949 deze tweede stap zal kunnen wor den gedaan Intussen hebben de rege ringen ln Juni 1948 na een conferentie op het Chétcau d'Ardennes opnieuw te kennen gegeven, dat het hun bedoe ling ls. op 1 Januari 1950 de volledige economische unie in te %-oeren. Dat zou dus betekenen volledige vrijheid van ln- en uitvoer over en weer en vrije omwlsselbaarheid van guldens en francs Hieraan staat voorlopig nog in de weg het gebrek $an evenwicht ln het betalingsverkeer tussen ons land en zijn partners, dat er toe heeft bijge dragen dat wij bij België voor ongeveer 250 millioen gulden ln de schuld staan. Deze schuld groeit momenteel niet meer, maar deze grotere Invoer wordt na een periode van goud- en dollar- betalingen thans voorlopig gefinan cierd door de Marshall-hulp. Dit pro bleem. en dat van onze totale beta lingsbalans. tezamen met enkele andere financiële aspecten van de economische unie, zullen de hoofdschotel vormen van een nieuwe ministerconferentie, die vermoedelijk ln Februari a s. zal worden gehouden .Op deze conferentie zullen besluiten van zeer vérstrekkende betekenis moeten worden genomen. Intussen werpt de geprojecteerde economische unie al zijn schaduwen vooruit. Zeer tastbaar was reeds de sa menwerking van de partners op de vele internationale conferenties, die ln 1948 wederom over economische aangele genheden werden gehouden: ln verband met de U N.O.. het internationale char ter van de handelspolitiek, de Mars hall-hulp. het Duitse vraagstuk. Overal was de Benelux een aanduiding var. volledig compagnonschap In de binnenlandse politiek was dc gedachte der komende unie te bespeu ren in de vrijere koers met betrekking tot distributies e d. en In de gedeelte lijke afschaffing van de subsidies op levensmiddelen en kolen Deze afschaf fing zou om budgetalre redenen toch wel zijn gevolgd, maar zij lag geheel ln de lijn van de Belgische opvattingen. Het valt minister Van den Brink niet zo moeilijk, de Belgische koers te varenzijn collega's Lleftlnck en Mans- holt zullen daar wat meer moeite mee hebben. Toch zijn de ministers ln de drie landen nog steeds, evenals de hoge ambtenaren, vastberaden voorstanders van de economische unie. Dc oppositie tegen de Benelux die in 1948 sterker is geworden dan zij In 1947 was. komt vooral van bepaalde Belgische indus trieën. met name van verbrulksgoedc- ren die de Nederlandse concurrentie vrezen. Ook de Belgische land- cn tuinbouw is huiverig voor onze goede en (betrekkelijk) goedkope producten, Desondanks ls het overheersende ge voelen nog wel. dat de economische unie. door een vergroting van de bin nenlandse markt, voor alle partijen uiteindelijk een voordeel ls. En interna tionaal gesproken is de unie niet eens meer een voordeel, maar een nood zakelijkheid. De indiening van het wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie in Juni 1948 is er een teken van dat de Nederland se Regering haar eigen karakter tegen over België en Luxemburg toch wil be waren Hetzelfde geldt voor de weder instelling van dc Economische Raad in April Jl. en voor de belangrijke mate waarin onze minister van Financiën zijn begrotingen ln zijn devlezenpoll- tiek gaat stellen tegen de achtergrond van de ramingen, die het Centraal Planbureau opstelt over het vernroode- lljke verloop van onze volkshuishou ding in de komende periode In deze opzichten hebben wij Iets te bieden en het is goed, dat de toenadering ln de economische politiek niet de vorm aanneemt van een ondoordacht naboot sen der Belgische methoden Neder land heeft ln dit opzicht zijn eigen bijdragen te leveren; p3S uit het sa mengaan van de Noordelijke en de Zuidelijke mentaliteit kan een geluk kige synthese ontstaan van snelle be sluitvaardigheid en vastheid van lijn Wij zullen die ln 1949 en later nog nodig hebben! P. KUIN Boter en margarine van de bon? Onze vetpositie schijnt zich gun stig te bleven ontwikkelen. Men oppert In kringen van deskundigen de veronderstelling, dat de boter en margarine vrijgegeven kunnen worden. Een dergelijk besluit schijnt echter afhankelijk van de ontwikkeling ln Indonesië. Bljjft doze gunstig, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat binnenkort tot afschaffing van de distributie on boter, vet en margarine kan worden overgegaan, meldt het vak blad „De Kruidenier". Cacao spoedig vrij (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen wordt over wogen. cacao vrij te geven, door het gebruik van cacaobonen op andere wijze te verdelen dan tot nu toe het geval was. Het zou in de bedoeling liggen meer cacao-bonen beschik baar te stellen voor de bereiding van cacao-poeder, hetgeen er echter toe kan leiden, dat voor de berei ding van chocolade en couverturen minder grondstoffen ter beschikking komen. Een werkman ln Rome heeft een mll lloen dollar geëerfd van een oom in Amerika, die in 1924 overleed en het geld aan een vriendin, die thans even- eens overleed, naliet. De arbeider. Aldo Bruschl. is nu de naaste bloedverwant. Schoenmakers te Eastbourne in Enge land hebben geweigerd kinderschoenen te repareren, die zij te klein vinden. Vele meisjes van 18 tot 20 Jaar lijden aan eeltgezwellen. doordat zij ln hun Jeugd te nauwe schoenen droegen e Hoewel 100 Jaar oud Is Henry Potts ln de Kaapprovincie (Zuid Afrika) de ge lukkige vader geworden van een zoon. De 39-Jarlgc moeder en het kind maken het goed ln de zomer van 1900 wa ren er ln Zwitserland 130 „bewoondë" ooievaarsnesten, in 1929 nog maar 60. in 1940 maar 8 en ln 1948 nog slechts 6. De regering neemt thans maatregelen om het algehele uitsterven van ooie vaars ln Zwitserland te voorkomen, e Om het geboortecijfer op te voeren be taalt de Franse regering een premie van 36 000 francs voor het eerste kind, geboren binnen drie Jaar na de vol trekking van een huwelijk cn 24 000 francs voor elk volgend kind. geboren binnen niet meer dan drie Jaar na het voorafgaande Columbus Is Indertijd om zijn grote verdiensten Jegens d$ Spaanse staat tot admiraal honoris eau. sa benoemd Deze titel zou ook over gaan op al zijn nakomelingen. Daardoor kan thans de adelborst Christopher Co lumbus de Carjaval en Moayoto, zeven tiende hertog de la Vega. markies de Aguilafuente en Jamaica tevens zeven tiende achterkleinkind van Columbus voor zijn huwelijk, dat volgende maand wordt voltrokken, een admiraalsuni form laten maken. Weerbericht AANHOUDEND ZACHT Weersverwachting, geldig van Vrijdag avond tot Zaterdag avond: Overwegend zwaar bewolkt met aanvan kelijk op de meeste plaatsen enige lichte regen of motregen. I Matige of krachtige 1 wind tussen West en 1 Zuid-West. Aanhou- dend zacht. 15 Januari: Zon op 8 42 onder 16.5 Maan op 17.24, onder 9.44.'

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1