„Gijsbreght van Aemstel" boeiend en kleurrijk spel in Grand VERTEGENWOORDIGERS A.C.M. geeft haar leden wenken Noteert U even Kapelaan Van de Anker bracht Rome nader tot Amersfoort Snellere verbinding met het Zuiden NBM heft laatste tramdienst op Programma biljart competitie Belangrijke BONTVEILING EEN ENORME PARTIJ BONTMANTELS Nederlandse Bontveiling DE KROON 2 Vrijdag 14 Januari 1949 Sr-WSNIKtlWS Rond Albert van Dalsum en Von dels treurspel „Gijsbreght van Aemstel" is enig rumoer ontstaan over de wijze waarop deze grote acteur en regisseur Vondels Kerst spel meent te moeten interprete ren. In „Vrij Nederland" heeft Van Dalsum te kennen gegeven dat hij het met de opvatting van de mees te recensenten moeilijk eens kan zyn. Velen vinden de wel zeer sterke religieuze verdieping van de „Gijsbreght" aanvechtbaar en kun nen vooral de wijze waarop Van Dalsum de zegging van de reien met rhythmische accenten meent te moeten begeleiden moeilijk waar deren. Amersfoort kreeg gisteravond zijn derde Gijsbreght-opvoering te aanschouwen. Er bleek voor dit hoogtepunt in Amersfoorts cultu reel leven een verminderde belang stelling te bestaan. Dat is jammer en wij mogen alleen maar hopen dat dit niet aanleiding zal zijn tot een gedwongen besluit van de di rectie van het Grand Theatre, dat kunstminnend Amersfoort achteraf zeer zou betreuren. Wij zouden breedvoerig kunnen schrijven over de indrukken die de opvoering, door leden van de Stich ting Amsterdams Toneelgezelschap, van Vondels onvergankelijk spel op ons heeft gemaakt. Wij willen er slechts van zeggen dat Van Dal sum zijn regie nog strakker heeft gevoerd. Wij hebben het gevoel dat de religieuze verdieping van dit Kerstspel haar hoogtepunt heeft bereikt en is gekomen tot de grens van het aanvaardbare. Bezwaren hebben wij o.a. tegen de inleidende koren voor de rei-zegging. Vooral de zang van het mannenkoor ver mocht door onzuiverheid niet te boeien. Gijsbreght van Aemstel (Albert van Dalsum) heeft zich geheel in de rol van de vrome krijgsman in geleefd. Badeloch (Loudi Nljhoff), Gijsbreghts vrouw, maakte zich het: „Waar werd oprechter trouw Dan tusschen man en vrouw Ter wereld oit gevonden?" volkomen waardig. Beter dan an dere jaren kwam haar innerlijke bewogenheid tot uitdrukking ii dictie en mimiek. Tenslotte kwam men in de spaar zaam gelukkige ogenblikken van Het bestuur van de Amersfoort- se Coöperatieve Vereniging voor handel in melk en melkproducten (ACM) heeft zich in een schrijven tot de ACM-leden gericht. Daarin wordt o-m. geschreven: Klanten bedienen „Wij verzoeken u vriendelijk om de nieuwe leverancier bij de klanten waar u afscheid van neemt aan te bevelen en zeg hun dat al les zal worden gedaan om hun huishoudelijke belangen te dienen en dat alle maatregelen zijn geno men om de nieuwe wijze van be dienen vlot te doen verlopen. Mocht onverhoopt toch nog een kleinigheid haperen, dan wordt de betrokkene verzocht ons telefo nisch (no. 6400) even te berichten en er wordt direct gezorgd dat al les in orde komt. Besteedt alle zorg en aandacht tjan uw nieuwe klanten en succes is voor de consument en voor u verzekerd. Ten laatste: ook het bestuur zal steeds, vooral voor de consumen ten en ook voor u op de bres staan. Vonken, maar geen brand De brandweer rukte Woensdag avond omstreeks acht uur uit, voor het blussen van een schoorsteen brandje in de Muurhuizen. Het bleek loos alarm te zijn. De be woners stookten met een open haard en daardoor vielen er af en toe wat vonken uit de schoorsteen. Grand Theatre. Snouckaertlaan, tel. 4632, t.m. Donderdagmiddag „Go West". Zondag 2, 4.15. 6.45 en 9 uur. Overige dagen: 2.30, 6.45 en 9 uur. City Theatre: „Bambi". Dagelijks 2, 4, 6.45 en 9 uur. Rembrandt Theatre, Langstraat. Laatste deel van King Kong en de Arabieren. „De vallei der verlore nen". Zondag, Vrijdag en Zaterdag 2.30, 6.45 en 9 uur. Overige dagen 2.30 en 8 uur 14 JAN Gebouw Regentesselaan 21, Genootschap Nederland Frankrijk. Jean Daniel Maublanc over Gabriel Fauré, poète-musi- clen, 8 uur. Openb. Leeszaal. Volksuniver siteit. Lezing ir. H. T. Hylkema. „Radar". 8 uur. 35 JAN. Amicitia. Feestavond handbalgroep, 8 uur. 16 JAN Grand ThéStre. Inst Volksontwikkeling. Filmochtend, 10 uur. St. Aechten Kath. Amersfoort Muziekavond, 8 uur. 16 JAN. Sportparadefilm, 2 en 4 uur K.A.B.-gebouw. 17 JAN. - Geb. Ver. Vrijz. Her. vormden. Inst. Volksontwikkeling Muziekavond Hilversum trio. 8 u. Amicitia. Ned Ver. van Huis vrouwen. Lezing. 2.30 uur. 18 JAN. Amicitia 20 uur Feest avond Handelsschool. Theosof. ver. Liederenavond 20 uur dóór Mari Naveu, begelei ding van Hans Schouwman. 19 JAN: Amicitia 20 uur Nut v. h. Algemeen, Voordrachtavond door Aafje Top. Volksgcbouw: W. F. Wertheim „De ontwikkeling in Indonesië in Aziatisch verband". 20 JAN. Meer Vreugde Bewe ging K.A.B. Stadsparochies 8 uur Vrolijke avond. Amicitia 20 uur: Oda Hobods- kaya, zang. 21 JAN. 's Prinsenhaf 8 uur, Ned. Reisveren. Filmavond „Het mooiste ter wereld". Dansstudio „Dan Bearda", Soi- rée voor leerlingen van 20-1 uur met medewerking van het Radio orkest Jan Corduwener. Openb. Leeszaal, Volksuniversi teit 20 uur. Lezing door ir. H. T. i Hylkema, onderwerp: „Radar". ingehouden hoestbuien der luiste rende schare, in de ban van de kleurrijke taferelen, die herinne ringen opriepen aan de zo boeiende schilderijen van onze meesters uit do Gouden Eeeuw. Kortom alle medespelenden heb ben Van Dalsums visie op Vondels Gijsbreght geen gèweld aan ge daan. Zij maakten ook voor Amers foort deze toneclgebeurtenis tot een onvergetelijke, waaraan Arnold Juda's muzie nog een zo uitzon derlijke klank verleende. C. F. Wie vonden de dood door verraad van Bel? Het ANP-verslag over de rechts zitting van het Bijzonder Gerechts hof te Amsterdam tegen de 26-ja- rige Duitse student, Rolf Hubert Bel verdient enige rectificatie. Geschreven werd o.a. dat de Amersfoorters Veenendaal en Kees Bunnik door het verraad van Bel de dood zouden hebben gevonden. Dit is 'n onjuistheid. Beide Amers foorters behielden het leven, doch wel vonden de dood de Amers foorters Kolkman, Klaas de Graaf en Schipper. Voorts werden d<por het verraad van deze Duitse spion op hun onderduikadressen gegre pen. de Amersfoorters Van Diest en Waterkoort, de Nijmegenaar Stephenson en de Fries Wubbo Sikkema. Deze keerden niet weer. Bel, die zich als Engels agent uitgaf, had met al deze mensen omgang in het huis te Amersfoort, waar later de Duitsers hun slag sloegen. Begrijpelijk dat de advocaat-fis caal Bel een Judas noemde, die zijn eigen weldoeners had verra den. Tegen Bel is de doodstraf ge- cist. „De Witte" kegelt voort De kegelwedstrijden van het Concours der kegelclub „De Witte" werden Donderdagmiddag in het kegelhuis bij her Autopark voort gezet. Voor de hoogste gooiers was het de laatste kans een goede plaats te bemachtigen. De vrije baanwedstnjden worden Dinsdag en Donderdag voor het laatst ge speeld. Bij de hoogste gooiers was spanning genoeg, omdat er nog verscheidene goede krachten moes ten gooien. Dammen deed nog een laatste poging, maar zijn serie van 128 bracht hem slechts op de zesde plaats van de ranglijst. Ook Bos kon er niet goed inkomen en gooi de slechts 113. De einduitslagen worden dus: Hoogste gooiers: 1. W. Hoogland, 2. N. Weijssenfeld, 3. P. Snijders, 4 J. Coenders, 5. J. H. de Rooze, 6 A. Dammen. Bij de vrijebaan wedstrijden kwam B. Stroker met 41 uit de bus en won voor de tweede maal een dagprijs. Ondanks het feit, dat de heer Reitsma beloofd had, met iets goeds voor de dag te komen, is dit hem toch niet gelukt. De Hofman-druppels schijnen niet ge- holnen te hebben. Hij kon zich niet bij de hoogste gooiers groeperen en wacht nu af tot Dinsdag en Donderdag, om dan ziin kansen waar te nemen. Dins dag a.s. zullen de prijzen voor de handicapwedstrijden worden uit gereikt. Loudi NyhofJ als Badeloch en Albert van Dalsum als Gijsbreght in Vondels treurspel „Gijsbreght van Aemstel" Gouden huwelijksfeest Woensdag j.l. herdacht het echt paar J. v. d. Lugtv. Fulpen het feit, dat zij vijftig jaar geleden in de echt werden verbonden. De dag werd begonnen met een gezongen H. Mis om 9 uur in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus, die werd opgedragen door pastoor Voss geassisteerd door enige kleinkinderen. Het feest werd daarop voortgezet in „De Gouden Ploeg". Tijdens de receptie kwamen velen het echt paar gelukwensen. Namens het gemeentebestuur complimenteerde de gemeentesecretaris, de heer J. Batenburg, het gouden echtpaar. Afgevaardigden van de begrafenis vereniging St. Barbara, waarvan de bruidegom 35 jaar dienaar was geweest, gaven van hun belang stelling blijk. Talrijke bloemstuk ken en andere geschenken, die in de loop van de dag werden aan geboden, waren een bewijs, hoe fa milieleden en bekenden in Soest meeleefden met dit gouden feest. Als bijzonderheid willen wij nog vermelden, dat de moeder van de bruid, de 96-jarige mevr. de wed. A. v. FulpenHilhorst, het bruidspaar haar gelukwensen in uitvoerige dichtvorm aanbood. Meun was weer voor Voor de tweede maal werd Woensdag te Utrecht door de afd. Tribunaalzaken van het Kanton gerecht de zaak behandeld tegen Gerrit Meun, de 76-jarige gewe zen café- en filmexploitant te Soest, aangezien de Hoge Autori teit zijn fiat niet heeft verleend t.a.v. de verbeurdverklaring van f 5000.—. De raadsman van beschuldigde ging nog eens in détails de finan ciële kwestie na en wees het Kan tongerecht er op, dat het vermo gen van zijn client lager dient te worden beschouwd dan indertijd door het Tribunaal is vermeld. Hij verzocht clementie voor zijn cliënt, die op leeftijd is en nog een gezin met kinderen moet onderhouden. Uitspraak op 22 Januari. Schaken Amersfoort IV won De gisteravond gespeelde wed strijd voor de 4e kl. S.G.B. tussen Amersfoort IV en Soesterkwartier II eindigde in een overtuigende 8'/j>VA overwinning voor de AGG-leden. Hiermede maakt Amersfoort IV wederom een goede kans op de le plaats in haar afde ling, waarvan ze door Den Dolder was verdrongen. AMHC-dames naar Pinoké De AMHC-heren hebben Zondag vrij en kunnen dus de dames ver gezellen naar Amstelveen, waar Pinoké wordt ontmoet. De wed strijd op Birkhoven vorig jaar was een 50 nederlaag voor onze stad genoten. Sindsdien incasseerden de Amsterdamse dames echter enkele zware nederlagen, zodat wij dit maal geen débacle verwachten. Hoewel een overwinning van A. M. H. C. zo goed als uitgesloten is. durven wij toch te hopen op een verrassing in de vorm van een gelijk spel. De dames-reserves ontvangen Hilversum III, dat momenteel de leiding heeft, zodat de kans op een overwinning gering is. Het derde damesteam krijgt Hil versum IV op bezoek, waar het een sterke tegenstandster in zal vinden. De heren-reserves spelen op Birkhoven tegen Hilversum IV. Wij voorzien een gelijk spel. Heren AMHC IIISchaerweyde IV is voor de thuisclub. Ons dagelijks teveel Ook Donderdag waren de ver keersovertredingen niet van de lucht. Het ging nu voornamelijk om mensen, die zonder achter- of voorlicht reden, en bestuurders van auto's, die verkeersheuvels links passeerden. De jongen, die zijn vriendje achterop zijn baga gedrager liet meerijden, ontbrak natuurlijk niet op het appèl. Iets, dat niet elke dag voor komt, was dat van de knaap, die op ver boden grond liep. Hij overtrad art. 461, dus kreeg een bekeuring. De Engelse internationale tafel- tennlsspeelstcr. m!?s Peggy Franks won te Pariis het Franse internationale ta- feltenniskamoloenschap dames enkel spel. Zij sloeg in de finale de Fran- caise Yolande Vannoni in drie ganrtes- Boeiende lezing over reis naar Italië In het kader van de culturele avonden voor de KAB. was Don derdagavond kapelaan Van de An ker uitgenodigd, om in het KAB- gebouw aan de Lieve Vrouwestraat te vertellen van zijn reis naar Rome. De KAB heeft er goed aan gedaan haar leden deze avond aan te bieden. Het ontbrak dan ook geenszins aan belangstelling. Wei nig plaatsen bleven onbezet. Kape laan Van de Anker begon met een inleiding op de lichtbeelden, die hij speciaal uit Rome had meegeno men en die ons o.a. een beeld ga ven van de St. Pieter en het Vati- caan. Met Pasen ben ik naar Rome gegaan aldus de inleider en op Beloken Pasen was ik getuige var een zaligverklaring. Ik heb daar genoten van de Christelijke kunst van vele eeuwen her. Het jaar 1949 kunnen we noemen het Pnusjaar, want in dit jaar viert de paus zijn gouden priesterfeest en zijn kroning tot paus,, 10 jaar ge leden. Heel Rome is nu druk bezig het volgend jaar duizenden bezoe kers en pelgrims te herbergen. Dit 5 een moeilijk probleem. Aan de linkeroever van de Tiber wordt 'n groot hotel gebouwd, dat plaats zal bieden aan 20.000 mensen. Een eind verder langs de Tiber is een groot vliegveld in aanbouw, niet ver van het centrum van het va- ticaan. In Rome zelf is men druk doende herstelwerkzaamheden te verrichten. Veel reizigers komen in de heilige stad, om cr de oude kunst te bewonderen. Zij komen er als geschiedkundigen en als artis- ten, maar de meeste gaan als pel grim. om de zegen van deze 263e paus over hen en hun gezin af te smeken. Velen gaan ook, om er de grootste kerk en de zeven hoo'd- kerken te bezoeken. Vervolgens gaf kaplelaan Van de Anker een uiteenzetting over het pausschap, waarin hij de vaak moeilijke taak van de paus uiteen zette. „De paus op aarde is de zichtbare plaatsbekleder op aarde", zo eindigde de kapelaan zijn uit eenzetting. „Rome is voor mij" het wonder- lijkte van het Christendom', zo vervolgde hij. „Het Christendom is in het Oosten ontstaan en het won derlijke voor mij is, dat het Chris tendom niet naar het Oosten is uit gebreid, maar naar het Westen. Petrus en de apostelen zijn in Jerusalem met de geloofsverkondi ging begonnen. Zij vonden daar weinig gehoor en moesten naar Griekenland vluchten. Twintig jaar later ging Petrus naar Rome en ik kan wel zeggen, dat Rome eigenlijk een tweede Jerusalem is geworden. Sprekende over de strijd tussen Rome en Moskou zeide de inleider dat het Communisme een vorm is van godsdienst en geen na tuurlijke wereldbeschouwing, al denken zij dit. Kapelaan Van de Anker eindigde met een opwekking hierover eens goed na te denken. De lichtbeelden gaven een goed inzicht in de pracht en praal van het oude Rome. waar de kunst de boventoon voert. Wij zagen de meesterwerken van Michael Ange- lo, o a. de Picta, voorstellende Ma ria en haar Zoon; de reuzen zuilen gangen. de koepel van de St Pie ter. die zich 167 meter hoog in de lucht verheft en een breedte h"e(t van 41 meter, verschillende graven van de daar begraven pausen er» vorstelijke personen en oude kloos ters. In de loop van dit jaar zullen er snelle clectrisehe treinverbindingen komen tussen AmsterdamMaas tricht en AmsterdamHeerlen. De z.g. stoptreinen zullen iedere twee uren rijden. Do rijtijd, die nu 4 uur en 36 minuten bedraagt, zal met één uur en acht minuten worden bekort. De sneltreinen, gewone wa gons, getrokken door electrlsche locomotie>en, zullen de gehele af stand afleggen In slechts drie uur. Zij zullen dit traject vier maal per dag rjjden. Deze mededelingen deed de pre sident-directeur van de Nederland se Spoorwegen in een vergadering van de Zuid-Limburgse maatschap pij voor Handel en Nijverheid. Ook de Internationale verbindin gen zullen een verbetering onder gaan, doordat er een geregelde dagverbinding komt van Maas tricht met Basel: in de zomermaan den ook een nachtverbinding. Ook trachten de Spoorwegen snellere verbindingen tot stand te brengen met België, hetgeen echte- op de moeilijkheid stuit, dat de electrifi- catie in België langzamer verloopt dan in ons land. Kivartierdienst van bussen Utrecht-Zeist-Doorn De Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij, die vrijwel alle tramtractie geleidelijk heeft ver vangen door busdiensten heeft al leen op de trajecten Amersfoort ZeistDoorn en UtrechtZeist naast een reeds ingevoerde bus dienst nog een regelmatige tram- dienst. Met Februari worden ook hier de laatste tramdiensten vrij wel opgeheven. Na 1 Februari zul len de trams op Zondagen in het geheel niet meer rijden en op werk dagen alleen, nog 's morgens en 's middags tijdens de spitsuren eni ge ritten maken. In plaats daarvan wordt ingaande 1 Februari een half-uur autobusdienst ingevoerd tussen AmersfoortZeist, Zeist Doorn en ZeistUti;echt. Zo ont staat er tussen UtrechtZeist Doorn, tezamen met het daar reeds lopende materieel, een kwartier- dienst. De {IBM meent, dat de autobussen het gehele vervoer zeer zeker kunnen verwerken. Om de Biltstraat en de binnenstad in Utrecht te ontlasten rijden de bus sen over de Museumbrug door de Maliebaan, langs de singels en Le dig Erf naar het station. Ten gerie ve van de laatste-trein-reizigers uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn er nog bussen ingelegd die om 0.00 uur en 0.20 uur van Utrecht naar Zeist rijden. Tijdens de uren dat de tram niet loopt, dus ook op Zondag, zijn de tramabonnementen geldig voor de bussen. De autobusdienst Amersfoort SoesterbergUtrecht (over de Pan) ondergaat per 1 Februari eveneens enige wijziging. De wijzi gingsbladen worden vóór deze da tum beschikbaar gesteld. Eerste winst voor ir. Van Steenis Door twee remises tegen Van Schel tinga en Bergsma heeft de Utrechter lr. Van Steenis de eerste winst in het Hoogovenschaaktournooi geboekt. Een tweede verrassing was de nederlaag van Schmidt tegen O'Kellv de Galwav waardoor Tartakowcr gelijk met Schmidt Is komen te staan. De uitslagen van de afgebroken par tijen van de vijfde ronde zijn- Van ScheltingaVan Steenis O'Keliy de Galway—'Wade De resultaten van de partijen van de zesde ronde luiden: Van Stccnls—Bergsma Wade— Henneberke TartakowcrBaav 1—0. Van ScheltingaGolombek 1—0. SchmidtO'Kellv de Galway 01. De stand luidt thans* 1 en 2 Schmidt en Tartakower 4 punten. 3 en 4 O'Keliy de Galway en Van Scheltinga 3% punt. 5 Henneberke 3 punten en 1 afgebro ken, 6 Golombek 3 punten: 7 en 8 Wade en Baav 2)A punt; 9 Bergsma 2 punten: 10. Van Steenis 1 punt en 1 afgebroken partij. Dronken autobestuurder achterhaald Bij de Soester politie werd door een autobestuurder gemeld, dat een auto, slingerend in de richting Amsterdam reed. Per jeep werd een achtervolging ingezet en het gelukte de auto op de Amsterdam sestraatweg onder de gemeente Baarn te achterhalen. Het bleek, dat de bestuurder in zo'n dronken toestand verkeerde, dat hij ter ontnuchtering mee naar het bureau te Soest werd genomen. Dr. Al sprak te Soest De Partij van de Arbeid hield Donderdagavond in De Gouden Ploeg een ledenvergadering, die onder voorzitterschap van de heer Bakker stond. Tot leden van de kascommissie werden benoemd: mevr. Bakker en de heren Gorter en Verra. Tot afgevaardigde naar net bui tengewoon congres van de Partij werd benoemd de voorzitter, de heer Bakker. Hierna hield dr. B. S. A. Al uit Amersfoort een causerie over het onderwerp: „De Internationale Verhoudingen". Dr. Al gaf een uiteenzetting over de problemen Rusland en Amerika en de Indonesische kwestie. Dat deze problemen zijn op te lossen kwam duidelijk aan het licht en wij moeten, volgens dr. Al, niet pessimistisch zijn. De regering staat voor een moei lijke opgave, doch zü is voor haar taak berekend. Verschillende leden stelden vra gen. die door dr. Al op bevredi gende wijze werden beantwoord. Scheepstijdingen Abbekerk, BrisbaneRotterdam, 11 Jan. van Fremantle; AJgorab. Rotter dam— Perz. Goif. 11 Jan. van Basra: Amsteldicp, 11 Jan. van Batavia te Amsterdam: Drenthe, 12 Jan. van Be- lawan te Batavia. 17 Jan. vandaar naar Semarang; Garoet, 12 Jan. van Ballk Papan naar Tarakan; Katwijk. 12 Jan. van Duinkerken naar Casablanca; Tiba, 11 Jan. 23 uur van Las Palmas naar Montevideo. Lutterkerk, Rotter dam—Perz. golf. 11 Jan. te Suez; Mo- lenkerk, JapanRotterdam. 11 Jan. te Hongkong: Kota Agoeng, vertrekt 14 of 15 Jan. van Batavia naar Rotterdam: Kertosóno, 9 Jan. van Socrabaya naar Makassar; SalaUga, 11 Jan. van Java te New York; Zeeman, 10 Jan. van Belawan 13 Jan. te Batavia verwacht: Zeeland (KRL). 12 Jan. 10 30 uur van Rotterdam naar Antwerpen. Ball. 13 Jan. te Galveston; Clavellat, 10 Jan. van Las Piedras naar Rotterdam; Eemdljk. 13 Jan. te Havanna; Nieuw Amsterdam. 12 Jan. te Kingston Jam: Marken. 13 Jan. van New York naar Java; Roeblah. Java—New York, 13 Jan. voor anker te Dieddah; Soestdljk, New Orleans—Java. 13 Jan. van Aden; Tamo, per sleepboot Zwarte Zee. 13 Jan. 8 uur van Lissabon naar Rotterdam. Aalsum, Kaapstad—Amsterdam. 12 Jan. van Dakar; Aldabl. Buenos Aires —Rotterdam. 12 Jan. dwars van Sahla; Amsteldijk. 12 Jan. van Batavia naar Soengeigcrong: Amstclkcrk. 14 Jan. van Port Bouet te Monrovia: Annenkerk. Rotterdam—Sydney, 12 Jan. te Karachi; Arnedyk. 12 Jan. van New York naar Norfolk; Bonaire. Amsterdam West Indië, 12 Jan. te Antwerpen; Dulvcn- dijk, Rotterdam—Vancouver, pass. 12 Jan. Portland B1U; Es60 Rotterdam. Ras Tanura—Havre, pass. 12 Jan. Malta; Gaasterkerk, 12 Jan. van Lorenzo Mar- quez te Beira: •Heelsum, 12 Jan. van Hamburg naar Amsterdam: Hilversum. 12 Jan. van Civita Vecchla naar Sfax; Joh. van Oldenbarneveit. Amsterdam— Batavia, pass. 12 Jan. Kaap Bon; Ma- cuba (tl 12 Jan. van Abdan naar Lo renzo Marquez; Modjokerto, Rotterdam Java. pass. 12 Jan. 9 uur Las Palmas: Muiderkerk, Dakar—Le Havre, pass. 12 Jan. Ouessant; Ondina (t) 12 Jan. van Las Palmas naar Curacao; Oranje. Am sterdam—Java. pass. 12 Jan. Socotra; Ovcrijsel, New OrleansLorenzo Mar quez. 12 Jan. ten anker ln baal Port Elisabeth: Papcnch-echt (tl. Abadan— Land's End. 13 Jan. te Suez; Rondo. 13 Jan van Makassar te Batavia; Sla mat. Batavia—Rotterdam. 13 Jan. te Aden; Stad Maastricht. Sfax—Rotter dam. pass. 13 Jan. Ouessant; Tawali. 12 Jan, van Batavia naar Singapore: Tjipondok, 13 Jan. van Singapore te Brisbane; VanderWaals Amsterdam— Woudenberg Burgerlijke stand Geboren: Gerrit Marinus, z. v. M. Morren en J. H. Wolfswinkel; Wicherina Klasina, d. v. H. Brede- roo en P. van Vliet; Roelof Hen drik, z. v. H. van Ginkel en T. Henken. Ondertrouwd: Frans Ruiter en Maria van Ginkel. Getrouwd: Jan van Lunteren en Johanna Hendrika van Groningen Schinkel. Overleden te Utrecht: Jansje, d v. J. van Essen en J. Veenhof, oud 15 dagen. Predikbeurten Zondag 16 Jan. 1949. Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 uur en nam. 6.30 uur ds. P. Bouw. Medische dienst De medische dienst wordt Zon dag 16 Jan. '49 voor Woudenberg. Maarsbergen en Maarn waargeno men door dr. H. G. v. d. Hoek te Woudenberg. Gevonden voorwerpen Een paar witte wollen dames handschoenen. Inlichtingen bij de politie. SPREEKUUR BURGEMEESTER De burgemeester is Donderdag 14 Januari verhinderd spreekuur te houden. Java. pass. 12 Jan. Kaap St Vincent: Volenaam, Rotterdam—Sydney. 13 Jan. te Fremantle; Willem Ruys, Java—Rot terdam. pass. 12 Jan. 23 uur Perlm: Zeeman. 12 Jan. van Rotterdam te Ba tavia; Zeeland 13 Jan. van Rotterdam te Antwerpen (4 uur): Zwljndrecht. 12 Jan. van Danzlg n. Rotterdam: Buys- Ballot. 12 Jan. van Curacao op West- indische rondreis; Ganymcdes, 9 Jan van Punta Arena* te Montevideo: Leer- sum. Rotterdam—Calcutta. 12 Jan. van Port Said; Limburg. 7 Jan. van Van couver te Tacoma; Prins Maurits. 12 Jan. van Barcelona te Torrevieja: Pr. Willem V. Rotterdam—Valencia, pass 12 Jan. Ouessant', Samarlnda. 10 Jan van Manilla naar Los Angeles: Sapa- roea, 8 Jan van Vancouver naar Ran goon; TJlkampek, 10 Jan. van Penang naar Mauritius; Algenlb, Rotterdam- Porto Alegre. 12 Jan. van Santos: Al- waki. 9 Jan. van Baltimore te Hamp ton Roads: Hugo de Groot 10 Jan. van Mobile naar Pensacola; Salatlga, 11 Jan van Java te New York. Beurs van New York 4tch. Balttm. Can.Pac, lllln. C. N.Y.Cen. Penns. R. SouLPac. On.Pac. All.Ch. \m.Can. Vm.Car. V.JmelL V.T.enT. Vm. Tob. Vnac.C. Bethl.S. 3oeiiingA Chrysler :itv B. 2onsol. E Douglas Dup. N. Sastm. K Den.El. Den.Mot 12i1 13/1 102ïoi y* 10»% 10'. i 14 13»/* 29 29 y, 12% 12% 17 17 48% 47% 84% 85 183 185% 87% 88% 32% 31% 55% 55 149»/, 149% 63% 63% 34% 34% 32.% 32% 22*/, 22% 56% 56% 38% 38% 22% 22% 186^186 H 44»/, 43». 39% 39% 59% 59% Goodyear Hudson M lnt.Harv. Jn.NIckel Int.T.enT Kenn.C, MontgW. Pack. M. Radio C. Rep.St. Reyn. T. Sears R. Sheü Un. Socony Stand Br. SUOH.J. Studeb. Texas C. UAlrcr. Un. Corp. Un. Fruit USRubb. US Steel Westing Woolw. 12 <1 13/1 44 43% 13% 13 27% 26% 30% 30% 9% 9% 56 56 55% 54% 4% 4 13% 13% 25% 25% 35'A 35% 39% 39% 38% 38% 17% 16% 20% 20% 72 71% 20»% 20% 53»/, 53% 23% 23% 2% 2% 52 52% 40% 40% 71% 71% 25'/, 25% 45% 46%' I Omzet; 700.000 Amsterdamsche Effectenbeurs Snest le Klasse libre: 17 Jan. De Gou den Ploeg IIMetropole I. Zon- neheuvel IDe Vergulde Wagen II 18 Jan Theomicn IDe Nieuwe Kei I. 20 Jan. Soestdljk ILeus- derkwartier I. 2e Klasse libre A: 18 Jan. Me tropole IIDe Vergulde Wagen III. ODL IOns Genoegen III. 20 Jan. Centraal IILeusderkwartier II 21 Jan. Oosterpark IAnimo I. 2e Klasse libre B: 19 Jan. Mid- delwijk IDe Nieuwe Kei II. 20 Jan. De Gouden Ploeg IIIMid del wijk II. 20 Jan. Metropole III KOT I. 3e Klasse libre A: 17 Jan. Me tropole IVSoestdijk II. De Ver gulde Wagen IV—ODL II. 18 Jan. Centraal IIIOns Genoegen IV. 19 Jan. KOT IITheomien II. 3e Klasse libre B: 17 Jan. Leus- derkw. IIIAnimo II. 18 Jan. De Nieuwe Kei IIIZonneheuvel II. Ons Genoegen VTavenu I. 21 Jan. Metropole V—ODL III. 3e Klasse libre C: 17 Jan. Animo III—Centraal IV. DOS II—KOT III. 18 Jan. Middelwijk IIILeus derkwartier IV. 20 Jan. Zonneheu. vel III—ODL IV. Evenals de laatste dagen droeg de handel op de effectenbeurs te Amsterl dam een traag karakter Het publiek betoonde niet de minste ondernemings lust en een van de voor naamste kenmerken van dc markt was dnn ook het grote gebrek aan orders. De stemming kon wellicht het best worden gekwalifi ceerd als lusteloos Zoals veelvuldig voorkomt bij ge ringe affaire legden de koersen ook thans een nei ging tot achteruitgaan aan de dag, maar de affaire was te gering dan dat er plaatsruimte was voor grote koersafwijkingen. De be kende toonaangevende aan delen bewogen zich tussen zeer nauwe grenzen. Ko ninklijke werden Iets lager ingezet en zakten vervol gens nog een kleinigheid ln. waarna tegen het slot een licht herstel volgde. De transacties waren echter spaarzaam, per saldo kwam de koers Iets lager te lig gen. Van affaire In Indus trieaandelen was weinig te bemerken, alleen ging nu cn dan iets om in de Phi- '.lpsaandelcn die na prijs houdende opening een klei nigheid reageerden. Het zelfde kon worden gezegd van Unilever Dc minder courante Industricaandelen waren door elkander maar heel weinig veranderd. De scheepvaartmarkt was stil en in aansluiting op de algemene beurstendens wa ren de koersen merendeels wat lager. Rubberaandelen waren merendeels iets luier. Op de tabaksmarkt waren aandelen Deli-maatschapplJ zo goed als onveranderd. Actieve obUg.: Ned '48 (3%) dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 DoIIar-1 '47 3«7r Investercert. 3 Ncd 1962-64 z.b Ncd 1962-64 mb Ned N.W S 2% Spcert 100 2% Indlë 1937 A 3 Grootboek '46 3 Actieve aand Kol. Bank And N I. H bank Ned Hand. Mil A KU, aand Bergh's Jurg v Berkei's Pal Calvé Delft Cri Centr Suiker Fokker Aand Gelder Zonen K. N. H.ovens Lever B U. Ned Ford And Ncd Kabelfabr PhiliDs' GBvA Wilton Fevcn Biliton le rubr dito 2e Rubr. Dordtsc P Mil Kon. Petr Mil A'dam Rubber Bandar R. Mil Dell-Bat KM Oost-Ja va R.M. ScrbadJadl SR HAL Aand Java-C.-J Llin K. Ned St M11 Kon. Paketvrt. Ned Sch Unie Rott. Llovd Stv Mij Ned Hand. A'dam Jav Cult M11 N I Suik Unie Ver Vorst CM Dell Bat Mil 12/1 13/1 E.K E.K 100% - 100% 98% 99% 99\ 80 "i 101% 96% 98% 13 '1 L.K 100% 97% 98 100% 98% 99% 81% 101% 96% 98% 95 92% 118% 117'; 155% 156 162% 303 299 112% 112% 152 151 168 168% 130% 134 140% 141% 190 269 267 267 248 252 227% 227»/, 226% 166% 162% 507 407 407 '86% 284% 315% 313% 313% 166»; 167 166', 155 155 113 72 72% 74% (16% 166 152 153% 145 146 165% 166% 167% 168% 169% 152 154 171% 172% 174»; 174% 175»; 96 97% 108 103 50»; 52% 141' 12/1 13/1 De" Mu "5!i Senembah MIJ. 149 Nlet-act oblie. 156% 100% 100% Mtlller Co. A'dam '47 3% 3 dito '48 (3Va) 3 's-Hage '36 3% Geld. 20 J. '48 3 dito 1938 3% dito le 1 '37 3% Gronlng '38 3% dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl. *47 3% 3 R'dam le en 3e '101% dito le 1. '38 101 Utr pr. '39 2% Zuld-HoU. '46 3 Pandbrieven: Alg Hyp. B. 3 Amst. Hyp 3Va Arnh H (3%) 3 Bat. Hyp. B. 3Vi Dordr H B. 3% Fr Gr. (3%) 3 dito 3%. Grav. Hypb 3Va Gron. Hypb 3% Hypb. v. Ned. 3 N Hypb (3%) 3 dito serie B 3 Rott. Hypb. 3% Utr. Hypb 3% dito ser KL 3%. Westl Hvo. 3% ZH. Hypb 3% Eerste Nd. Sch. Rtt Sch. H. 3Va Industriële obl. 153% 99% 99 101% 100% A K.U. 3 Va Berghs J. 3ti Lever's Z. 3Va Werkspoor 3Va Bat. Petr 3% Kon. Petr. MIJ. Deli Spoor 3% Ned. Ind Sdw. Amsterd. Bank Holl. Bank Un. Fin. Nat. Her^t 94« - 100 iöö% 94% 94% 94% 97 100% 100 100 100 91% 91% - 102% - 104 103% 103% 104% 103»/, 102% 103 103% 103% 94 158»/, 159% 219 219% 100% 100% Rotterd. Bank Twentsche Bk. Rott Bel. Cns. Ind. Ondern. K. Zw. Ketjen Lever Br. 6 dito 4Tb Pref Nd Gist- en Sp. Rtt. DroogdMü Stork Co. Werkspoor. S A Wycrs' I en H. Zwanenberg O. Anlem Aand. Ned. Ind. Gas Borneo Sum H Internatio Oost Borneo Amst Ball. MU Thomsons Hav. Deli Sow. MU. Ned.-Ind. Sorw Vrl genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst. Ned Am. Fltt. Ned. MU Walv. Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie Amer. fondsen: Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kennecott Rep. Steel U.S. Steel Cities Service Cont. Oil Mldcont. Phillips Shell Union Tide Water Baltimore N. York Centr. 12/1 13 1 166 168 173% 171 168 168 159 158% 142% 142% 105 105 292% 301 131% 132 144 144% 199 196% 180% 180 106% 106 124% 123 149»; 149% 199 116 144 144 70 70 33% 33H 193 191% 130 86% 88% 113% 113){ 138 139 106 107 2% 2% 45 55 101% - 60% 58% 58 - 518 47% 47 56% 46% 58% 39',; 39% 24% - 9% V/XA V INFLUENZA-COMMISSIE De minister van Sociale Zaken heeft een z.g. influenza-commis'sie geïnstalleerd die tot taak heeft te onderzoeken in hoeverre er maat regelen genomen kunnen worden ter bestrijding van eventuele ernstige griep-epidemies. Pseudo-geneesheer kreeg bekeuring Te Soesterberg werd regelmatig door een zekere F. W. C. uit Bus- sum, zitting gehouden in de ge neeskunde. De hem bezoekende patiënten werden onderzocht en adviezen en kruiden verstrekt. Thans is tegen C. wegens het onbevoegd uitoefenen van de ge neeskunde proces-verbaal opge maakt. Burgerlijke Stand Geboren: Jan Willem, z. v. J. W. Rooks en F. Zwart. Ondertrouwd: F. Ehrismann en H H G Thijssen. H van Zwol en P Breuning. G H Blok en J A J Brouwer. G van Appel en C v d Beek". L v d Linde en A P Dieters. M v d Hooff en N Vormer. Overleden: Hermanus Jan Engel- kes oud 69 jaar wed. van J A Dijkttra. Ten overstaan van deurwaarder D, SCHROOR zal worden geveild in Dansinstituut KAMPERMAN, Langestraat 113, Amersfoort, op ZATERDAG 15 JANUARI. 3 uur nam. Mede door het vergevorderde seizoen GROTE VERLAGING VAN LIMIETPRIJZEN Nu is het voor U de tüd om zich een mantel voor een spotkoopje aan te schaffen KIJKDAG: Zaterdag 15 Jan. van 103 uur Voorradig: CHEVRETTE. LAPIN, SOBELFé. PESIANER PATTES, BISAM. BIBERETTE, SEAL. CHENOTTE YEMEN. enz, enz, in New Look. en vingertips KALVERSTRAAT 173 Veilinghouder-Makelaar AMSTERDAM, Tel. 31849 - H. J. A: SUURENBROEK INDUSTRIEEL BEDRIJF vraagt voor haar buitendienst enige representatieve, actieve voor verschillönde delen van het land. Sollicitaties met beschrijving van opleiding, ervaring en levensloop te richten een hot Advertentiebureau „Prad" Herengracht 168. Amsterdam onder nummer 335.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2