DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederland wil souvereiniteit in 1950 overdragen Westelijke alliantie stelt ons volk zeer hoge eisen Israëlisch temperament VERKIEZINGEN IN INDONESIË WELLICHT NOG IN DIT JAAR Gesneuveld in Indonesië Ontwerp wet BIO ingediend Oproeping van nieuwe lichtingen, verlenging van de oefentijd Zaterdag 15 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1225 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w of f 4.i5 p. kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. Dr. Van Royen in de Veiligheidsraad: De Nederlandse regering zal alles doen wat in haar macht ligt om de souvereiniteit in dc loop van 1950 aan de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen. Nederland hoopt dat binnen een maand een federale interimregering zal zijn ingesteld. Terstond daarna zullen de voorbereidingen beginnen voor de vrije, alge mene verkiezingen, die wellicht in het derde kwartaal van dit jaar zullen plaats vinden. Nederland wil UNO-waarnemers bij deze verkiezingen uitnodigen. Dit was de hoofdinhoud van een verklaring, die dr. H. J. v a n Royen gisteren te Lake Success aflegde voor de Veiligheids raad die de kwestie-Indonesië weer behandelde. Nieuws over gewonden in Indonesië Speciale berichtendienst Strijdkracht en programma Er zijn families, die via hun bur gemeesters telegrammen ontvan gen met de mededeling, dat de zoon of man in Indonesië gewond is geraakt of ziek geworden. Door de ernstig vertraagde postverbin ding kunnen deze families lange tijd van nadere inlichtingen verl sloken blijven. In verband hier mee heeft het programa voor de Nederlandse Strijdkrachten een 6peciale, radiografische berichten dienst ingesteld. De betrokken families kun nen bij het StrijdkrachtenDro- gramma aanvragen doen om nadere informaties. Men moet dit schriftelijk doen by het „Radioprogramma Nederland se Strijdkrachten', Hoge Naar- derweg 10 te Hilversum, on der het motto „Bericht me vrouw Spoor". Men dient duidelijk te vermel den WELKE militair het be richt betreft, WAAR hij zich bevindt, W A T de aard van ver wonding of ziekte is en W E L K E mededeling men van officiële zijde het laatst heeft ontvangen. De ernstigste gevallen zullen het eerst v/orden behandeld. De mógelijk heid bestaat, dat de betrokken fa milies schriftelijk van de toestand van zoon, vader of verloofde op de hoogte worden gesteld. Zo veel mogelijk zullen de berichten echter in het Strijdkrachtenprogramma, in de rubriek van mevrouw Spoor worden uitgezonden. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: mar. III z.m J. L. M. Bast uit Rotter dam; Tijd. serg.-majoor der ma riniers U. du Cloo uit Soera- baya; Mar III z.m. L. Hagting uit Vries (Dr.). Koninklijke Landmacht: sold. W. J. M. Aarns uit Andelst (gem. Valburg); sold. J N. H. van den Bergh uit Rotterdam; sold. J. I. Bervoets uit 's-Gra- venhage; sergt-majoor V. P. Blomjous uit Voorburg; sold. Ie kl. J. Bos uit Hilversum; sold. J. Bravcnboer uit Rotter dam; sold. J. de Bruijn uit Woubrugge (Z.H.); sold. M. P. C. de Bruijn uit Breda; sold. A. Cnossen uit Heeg (gem. Wijm- britseradeel); sold. G. van Dijk uit Amersfoort: sold. W. Th. v. d Geest uit Oud-Ade (gem. Alkemade); sold. J. Dijkstra uit Huizum (gem. Leeuwarden»; sold. H Goeree uit Post Val- thermond (gem. Odoorn); sold. C A. de Haas uit Eindhoven; sold. Ie kl. L. van Ilaastrcdn uit Leiden; sold J. F. van Hug- ten uit Asten (N.B.); sold. H. H. Jansen uit Voorburg; serg. J. Jung uit Delft; sold. T. J. W. Kampchreur uit Eist; korp. T. van der Knaap uit Maassluis; sold. J. Koster uit Groningen; korp. G Manussen uit Amster dam. sold A H. Marges uit Delft, sold B W. C. Massop uit Ulft; sold J. Meerman uit Hol ten: sold. J B. Meerssman uit Maurik; sold. J. Meinders uit Wildervank; sold. W Metting uit Nieuwe Schans; sold. J. M. A. Mourits uit Noordwijk; korp. D. Perlot uit 's-Graven- hage; sold. A. C. de Rooij uit Boskoop; sold. C. J. Schaap uit Schiedam; le It. J. R. Simonis uit Utrecht; sold, le kl. J. Ver beek uit Rotterdam; huzaar D J Verhoog uit 's-Gravenhage; korp. C. H. Vink uit Rotterdam; huzaar G. Vis uit Heerenveen; sold. B. de Wit uit Amersfoort; sold le kl. W. Th. van Zant- voort uit Oss; sold M. J. van Zoggel uit Schijndel. Koninklijk Nederl.Ind-. leger: serg-majoor instructeur E. G. van Ling uit Indonesië; Amb. sold. W. Gerrits uit Indonesië; Jav. sold. Ngadio uit Indonesië; Jav. sold. Wijono uit Indonesië; Tim. sold. R Raturadja uit In donesië; Toradja sold. Rante Danoen uit Indonesië; Jav sold. Sanbardi uit Indonesië; Chin, sold Ang. Tjan Tjoei uit Indo nesië; Jav. sold. Senen uit In donesië; Soend. sold. Idi Alias Achmat uit Indonesië: Jav. korp. Paino uit Indonesië; Amb. sold. J Lewaherila uit Indone sië; Man. sold. W. Palar uit In donesië. Het gekozen vertegenwoordigend lichaam zal een grondwet voor de V. S van Indonesië opstellen, die aan de deelnemende staten ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Een rondetafelconferentie zal ten slotte volden, waarin vertegen- oordi^ers van Nederland en Indo nesië een ontwern-statuut zullen bespreken voor de Nederlands- Indonesische Unie, aldus de verkla ring van de Nederlandse afgevaar digde. Dr. Van Royen beantwoordde de critiek die door vele leden van de Raad was uitgeoefend, met betrek king tot het stopzetten der vijande lijkheden en het vrijlaten der poli tieke leiders met enige voorbeelden uit het gedrag van andere leden- staten van de Raad. Volgens hem was het volkomen normaal, niet slechts 'n geval van internationale oorlogen, maar nog meer bij bin nenlandse onlusten de leiders tijde lijk hun bewegingsvrijheid te ont nemen. ..Hoeveel oppositieleiders mogen hun vrijheid behouden zelfs in vredestijd in de Sowjet- Unie?" vroeg srfr. Kennelijk doelend op Syrië en Egypte, zei dr. Van Royen vervol gens: ,,Ik wil geen party in het bij zonder critiseren wegens het niet- gevolg geven aan de resoluties, doch daartegenover verwachten wij zeker geen critiek aan ons adres van een vertegenwoordiger van een Arabische staat wegens het niet opvolgen van een resolutie in min der dan een week. Ook herinnerde spr. aan het feit, dat er een t\jd van veertien maanden nodig was om tot een bestand Kasjmir te ko men. Hy las in dit verband 'n brief voor van 5 Mei '48 waarin India de Raad mededeelt: „De regering van India betreurt het. dat het haar niet mo gelijk is te voldoen aan die gedeel ten van de resolutie, waartegen haar bezwaren door haar dedegatie duidelijk uiteengezet zijn". Nederland kon niet zijn troenen op hun voormalige stellingen terug trekken, zo zei dr. Van Royen nog, omdat dan alle samenwerkende groepen, die de extremisten helpen bestrijden, ten prooi vallen aan re presailles van die extremisten, die weer de macht in handen zouden nemen. Bewijs verwacht Sir Alexander Cadogan, de Britse afgevaardigde, gaf toe. dat algehele en onmiddellijke terug trekking der Nederlandse troepen een „zeer gevaarlijk vacuum" zou scheppen. Maar toch moet er iets gedaan worden, zei hij, wa»»t eens zullen de Nederlandse troepen moeten terugtrekken en dan moet de leemte gevuld worden. Cadogan zei dat zijfi land de verklaringen van koningin Juliana en minister president Drees toejuichte, maar dat de wereld wachtte op het be- wys. dat de Nederlandse autoritei ten stappen deden om de beloften uit te voeren of de resolutie van de Veiligheidsraad van 24 December uit te voeren. Hij drong aan op vor ming van een interimregering waarin verantwoordelijke vertegen woordigers van de republiek zitting hebben. Na Engeland spraken nog Cuba. Birma en Australië. De spreker van laatstgenoemd land noemde de ONTWERP VOOR EEN REGELING Naar Reuter van gezaghebbende 'zijde verneemt, hebben Je V.S., Canada, Cuba en Noorwegen een ontwerp-voorstel doen rondgaan onder de leden van de Veiligheids raad, dat vier punten bevat voor een regeling in Indonesië. Het plan houdt in: 1. dat de Nederlanders de mi litaire operaties staken en dat de Indonesische Republieken daartoe medewerken; 2. dat alle Republikeinse leiders worden vrijgelaten; 3. dat tegen 1 Maart 1949 over eenstemming wordt bereikt over de Verenigde Staten van Indone sië en dat de verkiezingen voor een constituerende vergadering zijn voltooid tegen 1 October 1949 4. dat de overdracht van de souvereiniteit aan de nieuwe rege ring is voltooid tegen 1 April 1950. verklaring van dr.' Van Royen te leurstellend en zonder nieuwe ge zichtspunten. Hjj vond de voor stelling van dr. Van Royen over de situatie in de republiek misleidend en verwees dan ook naar het rap port van de militaire waarnemers. De Veiligheidsraad, aldus de Australische vertegenwoordiger, draagt de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan der republiek. Deze dient te worden hersteld, niet slechts op papier. Zonder dat er resoluties waren ingediend, werd de zitting daarna verdaagd tot Maandagmiddag 3 uur (9 uur m de avond Nederlandse tijd Militaire waarnemers rapporteren Guerilla-activiteit op Oost-Java In een rapport van de militaire waarnemers van de C.v.G.D., dat heden te Batavia werd gepubli ceerd, wordt gezegd, dat republi keinse guerilla-troepen zich vrU In uost-Java bewegen cn op grote schaal wegen, bruggen en eigen dommen vernielen. De Nederland se troepen, zegt- het rapport, zijn te gering in aantal om in de steden rust en orde te handhaven. BU de Tweede Kamer ls het ont werp van wet „Bewind Indonesië in Overgangstijd" ingediend. Het ontwerp Is geiyklutdend met het op 18 Dec. Jl. afgekondigde Konlnkiyk Besluit B.I.O. In de memorie van toelichting schrijft de regering o.m., dat dit ontwerp niet is bedoeld als een eerste proeve van de toekomstige grondwet van de Verenigde Staten vfln Indonesië, terwijl er evenmin eer. gewijzigde editie van de Indi sche staatsregeling in moet worden gezien. Het beoogt uitsluitend een overgangsvoo.ziening te treffen, te weten de instelling van nieuwe re- geerorganen en de overdracht aan de nieuwe Indonesische regering van de uitoefening van bevoegd heden, die tot dusverre door de landvoogd of door Nederlandse or ganen werden uitgeoefend. Met de bestaande staatsinrichting en de bestaande wetgeving als uitgangs punt moet thans uitsluitend wor den aangegeven, welke verschui vingen, welke veranderingen in de uitoefening van bevoegdheden en de organisatie der regering aan stonds zullen intreden. Een verder- I gaande voorziening is thans nood zakelijk. noch mogelijk. Het Cubaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft medegedeeld, dat Cuba Israel de facto erkent. Volgens Joodse oronnen hebben thans 22 landen het bestaan van de staat Israel hetzij de jure, hetzij de facto erkend. Acht vredesvoorwaarden van Mao Tse Tsoeng Volgens de communistische radio heeft de leider van de communis tische partij. Mao Tse Toeng. de volgende voorwaarden gesteld voor het beginnen van vredesonderhan delingen: Berechting van de „oorlogsmis dadigers", afschaffing van de hui dige grondwet, aftreden van de Kwo Min Tang, reorganisatie van de nationalistische legers, verbeurd verklaring van het „bureaucrati sche kapitaal", agrarische hervor mingen, opzeggen van de „misda- werpers /~)E „Qucen Maryaan de grond, waarom ik dan ook niet", dacht dit U enorme luchtschip, dat in Los Angelos voor reclame-doeleinden ge bruikt wordt. Een onverwachte sneeuwbui, die plotseling met een onge kende hevigheid losbarstte, legde een dikke vacht boven op de lucht reis. Hij voelde zich daardoor wat zwaar in zijn hoofd oftewel topzwaar en begon om zijn as heen en weer te zwaaien. Dat ging net zo lang voort tot een der staartvinnen lek sloeg, en het opgeblazen geval met een grote sisser gedeeltelijk leegliep. VELDMAARSCHALK MONTGOMERY KOMT PRATEN Op doorreis van Duitsland naar Engeland voert veldmaar schalk Montgomery dit weekend in Den Haag besprekingen met een aantal leden van de Nederlandse regering en Neder landse militaire kopstukken. Veel zal naar men verwacht afhangen van het gesprek met minister Lieftinck over de financiële problemen, samenhangende met de ver hoging van onze militaire paraatheid. Indien de Ideeën van de veld maarschalk werkelijkheid zouden worden zou dit de plannen van minister Lieftinck om dit jaar met een sluitende begroting uit de bus te komen ernstig in gevaar brengen. Nederland is door zijn ligging aan de mond van grote Europese rivieren voor de verdediging van buitengewone militaire betekenis. Het is voor ons land aireen ondoen lijk dit gebied tegen een invallend groot, modern uitgerust leger te beschermen, maar dat wordt ook niet van ons geëist. Wij maken thans een onderdeel uit van een zeer sterke Europese alliantie, die bovendien nog op het punt staat versterkt te worden met die enor me bijstand, die Amerika en Cana da kunnen verschaffen. Maar wat daarbij van Nederland moet wor den gevraagd en door Montgomery ook wordt verlangd, is toch voor ons niet gering. Wij zullen bijv. een defensieve luchtmacht moeten heb ben, niet bestaande uit bommen- met grote actieradius, dige verdragen" en „bijeenroeping maf,r U1.t een behoorlijk aantal zeer van een politieke adviserende sneNe jagers Engeland kan ons raad" zonder deelneming van de I daartoe straalvliegtuigen leveren. reactionnaire elementen ten einde een democratische coalitieregering te vormen. De communistische generaal Lin Piao heeft een proclamatie gericht tot het nationalistisch garnizoen van Tientsin, waarin hij verklaart dat een algemeen offensief zal worden ingezet, indien onvoor waardelijke overgave niet onmid dellijk wordt aanvaard. Reeds Donderdag is de stad, na dat de vredesonderhandelingen, die tijdens een bestand van 24 uren werden gevoerd, waren mislukt, met een totnogtoe ongekende he vigheid gebombardeerd. De hoofdzaak ligt echter op ander gebied: de manschappen. De huidige lichtingen zijn te klein en de opleidingstijd is te kort. Wel hebben wij in Indo nesië een grote troepenmacht liggen, doch zelfs al zou de toestand daar zo worden, dat wij die naar het vaderland te rug zouden kunnen brengen, dan zijn deze troepen voor een strijd aan de Europese fronten niet geschikt. Een oorlogvoering in de tropen stelt heel andere eisen aan een le ger dan in Europa. Om ze voor dit doel gescihkt te maken, zouden de militairen enige maanden lang „herschoold" moeten worden. Wie zou dit van de gerepatrieerde sol daten kunnen eisen? Zij hebben er niet alieen een lange, maar ook zeer moeilijke diensttijd op zitten. Als zij terugkomen, hebben zij recht op onmiddellijke demobilisa tie. waaraan dan ook niemand wil tornen. De enige oplossing zal dus zün, grote nieuwe lichtingen op te roepen en deze twee Jaar onder dc wapenen te houden voor oefeningen. In geval van nood moet men over een jong. goed geoefend leger kunnen beschikken, dat niet, zoals in 1939, uit de diepte van elf jaargangen moet worden sa mengesteld, doch uit de breed te van jonge, „vers" geoefende mannen. Dit leger moet goed bewapend zijn. Nooit meer mogen onze jonge mannen zonder adequate uitrusting tegenover een overmachtige vijand staan als in 1940 het geval was, toen men streed met wapenen uit de vorige mobilisatie. Die wapenen wil de wereld ons wel leveren. Men wil er ons land ook wel crediet voor geven Maar grote offers zal dit toch van ons vergen. Voor een dergelijk leger heeft men kader nodig. De opleiding daarvan eist offers. Offers eisen ook de legering, niet alleen in geld. maar ook aan grond en gebouwen. Men zal oefenplaatsen nodig hebben, die ook betekenis heb ben als bouwland of als re creatie-oord. De oefeningen zullen „reëel" moeten zijn: er zal met scherp geschoten en gebombardeerd moeten wor den. Men mag nooit- meer onze jeugd in een strijd brengen, zonder dat zij de kogels om zich heen hebben horen flui ten, de betekenis van luchtaan vallen kennen, hun eigen ge schut over zich heen hebben horen vuren en tanks voor zich hebben zien opdoemen. De ervaring, in vredestijd opge daan, spaart levens bij honderden in een onverhoopte oorlogstijd. Het bondgenootschap, dat Neder land heeft aangegaan en dat Ne derland ook de bijstand garandeert als het ooit wordt overvallen, legt ons land dus orttzaglijke verplich tingen op. Regering en parlement zullen op korte termijn hun beslis singen moeten nemen. Er zullen suppletoire begrotingen nodig zijn. Het is volgens onze inlichtingen daarover dat Montgomery nu be sprekingen komt voeren. Niet over details, want die worden elders ge regeld door internationale militaire commissies, waarin ook Neder landse hoge militairen onder lei ding van de chef staf zitting heb ben. De regering staat voor zware beslissingen, waarvoor spoedig de aandacht van het gehele volk- zal worden gevraagd. KABINETSCRISIS IN GRIEKENLAND Temistocles Sofoelis, de Griekse minister-president, zal vandaag aan koning Paul het ontslag van zijn kabinet aanbieden. Sofoelis was voorstander van verbreding van de kabinetsbasis, doch zijn po gingen om hieraan uitdrukking te geven zijn mislukt. De regering be stond uit een coalitie van liberalen, waartoe Sofoelis behoort, en popu listen (de conservatieve volkspartij van Tsaldaris). Onderhandelingen die werden gevoerd met de so ciaal-democratische oppositieleider Papandreou, zijn afgebroken. Brusselse conferentie reeds nu gesloten Onverwacht vroeg werd gister avond om half zeven dc conferen tie van de ministers van defensie van de West-Europese Unie die aanvankelijk twee dagen zou duren, na vyf uren van bespre. 1ngcn ge- aioten. Na afloop van de conferentie zei Paul Ramadier, de Franse minister van defensie: „De gehele militaire organisatie van de Wes terse Unie is nu geregeld, wy heb ben nu een werkprogramma goed gekeurd, dat de defensie commissie onder leiding van veldmaarschalk Montgomery zal moeten uitvoeren. Ramadier vervolgde: Wy hebben niet gespi -ken over het invoegen van het verdrag van de vyf mo gendheden In het Atlantische pact, daar het te vroeg voor een derge- ïykc bespreking ls." Tempo woningbouw weer gestegen In de maand November kwamen 4203 woningen gereed, een groter aantal dan in welke andere maand na de bevrijding, ook meer dan het vooroorlogse maandgcmiddelde. In dezelfde maand werd begon nen aan 2430 nieuwe woningen. Aan het eind van de maand waren 44.682 woningen in aanbouw. r) E vreedzame president van Israël, Chaim Weizmann, pu bliceert in deze dagen een autobio grafie. En wie het nog niet wist kan daaruit leren, wat hij te stellen heeft gehad in zij.i Zionistische be weging, met het ongeduld en de strijdbaarheid, die het kenmerk zijn van een groot gedeelte van zijn volgelingen. Hij moet, waar schijnlijk toch niet zonder inner lijke voldoening, voor zich zelf ge constateerd hebben dat deze ge aardheid in dc loop van een kleine 2000 jaar van ballingschap, zich tamelijk gelijk gebleven was. De Romeinse overheersers van Pales tina wisten reeds, dat er met het kleine herdersvolkje der Joden niet te spotter viel. De Romeinen mochten verdraagzaamheid tonen tegenover de vreemde goden en ere-diensten, die zij in hun wingewesten aantroffen, zij eisten daarnaast de verering van de „goden" die zij, als zinnebeelden van het Rijk hadden opgesteld. Overal in hun machtsgebied verre zen de tempels voor de goddelijke keizer. Tegenover de Joden echter waagden zij dit niet, zeker als zij waren dai deze inbreuk op hun streng monotheïsme onmiddellijk een van de gevreesde opstanden dezer fanatiek en met volmaakte doodsverachting strijdende ijver- aars zou hebben uitgelokt. Het te gendeel gebeurde. Jeruzalem kreeg geen tempel voor de „goddelijke Augustus" maar Augustus stichtte een fonds voor een jaarlijks offer, in zijn naam, aan Jahwe. De mun ten. die in l.et hele Rijk de beelte nis van dt keizei vertoonden, wer den halfgemunt naar Judea gezon den, omdat de Joden, volgens hun wet, geen geld wilden aanvaarden dat de afbeelding droeg van een levend wezen. Dus werd het hun volgen geen rekening gehouden is. bracht die niemand meer kan stui- INf levend wezen. Dus werd het hun overgelaten op de onbewerkte zijde te stempelen wat zij wilden. En zij drukten er een vrijheidsboom op, die merkwaardig gelijkenis ver toont met de afbeelding op onze zinken munten. MET dit teperament heeft de grote, en daarom bij alle vol harding gematigde staatsman Chaim Weizmann steeds te kampen gehad en nu meer dan ooit. In zijn extreemste uitingen leidde het tot een meedogenloos terrorisme, dat tenslotte doodliep toen het zich aan Bernadotte vergreep; en waarvoor de regeerders van de staat in op komst zich zeker lange tijd zelf niet veilig gevoeld zullen hebben. In positiever richting gaf het de Palestijnse Joden een strijdbaar heid, waartegen de overmacht der Arabieren op den duur hulpeloos is gebleken. Op den duur, omdat de dqeltref'endheid van die militante geest eerst belemmerd werd door een te vurig en eigenwijs persoon lijk initiatief, waar tucht noodzake lijk was. Men krijgt de indruk, dat het gewapende volk van Israël nog steeds een moeilijk betoombare kracht is. Men kan zich moeilijk voorstel len dat het neerschieten van vijf Britse liegtuigen met instemming van de diplomaten van Tel Aviv is geschied. Inderdaad, wie het goed meende met Israël moet zeer daar van zijn geschrokken. Stellig was het een daad van overmoed, de genen die ervoor verantwoordelijk waren, waarbij met politieke ge volgen geen rekening gehouden Dit komt voor het overige ook elders voor bij strijdbare én met gezag beklede naturen! Men kon dat het Engelse volk niet aandoen. Zijn zo kostbaar prestige in het Naburige Oosten kwam erbij in het gedrang. En dienovereenkomstig kwam Londen in actie. Het nam tal van militaire maatregelen, waarvan het gerust- •door Dr. M. v. Blankenstein stellende slechts in de overdrijving van hun omvang te vinden was. Weer leek het of Engeland tegen een grote natie ten strijde moest trekken. A CHTERAF ziet het er naar uit, of uit deze bloedige onbesuisd heid goeds kan voortkomen. De daad heeft dingen ontketend, waar voor Israël achter de Veiligheids raad beschutting zoekt. De conse quentie hiervan is, dat het zich meer naar de Veiligheidsraad zal moeten richten dan 4e voren. Dit is van grote betekenis op een ogen blik, waarop de Arabieren zich wat rijper tonen voor onderhande len dan zij totnogtoe geweest zijn. Mocht Engelands optreden dit voor een ogenblik onzeker hebben ge maakt. het ziet er nu naar uit, dat een bemiddeling op gang is ge- ten. De verschijnselen daarvan tonen zich ook in Engeland. De openbare mening heeft er veel minder fel gereageerd, dan een ogenblik te vrezen stond. En dat is niet enkel de invloed van Washington. Men is er de beweringen van eigen over heid critisch gaan beschouwen. Men voelt zich helemaal niet zeker meer dat de vliegtuigen zich in derdaad boven Egyptisch gebied bevonden. Dat wordt te moeilijker te handhaven, nu wel gebleken is dat de overlevende vliegers op ge bied van de Negeb gevangen geno men zijn. Dit echter is niet de enige over weging van de critici. De Times in hoogst eigen persoon is begonnen: Wat hadden de Britse vliegers daar te doen? zo vroeg het blad. Te in specteren hoever de Joden op Egyptisch gebied waren doorge drongen? Maar dat is de taak van de mannen van Dr. Bunch, en niet van de Britse militairen, zo luidde de conclusie. Men weet, dat Antho ny Eden, die het niet erom te doen is, gelijk Churchill, de regering bij iedere gelegenheid een hak te zet ten. overeenkomstige critiek heeft uitgeoefend. En er komt meer los. Was het verantwoord. Engelse vlie gers in formatie boven oorlogsge bied los te laten, met verbod zich te weren als zij zouden worden aangevallen? Daar men in Engeland zich ge noopt ziet, de zaak toch aan de Veiligheidsraad over te laten, houdt men zich nu bezig met de fouten, aan eigen kant begaan. Israël komt daarbij betrekkelijk veel beter dan eerst waarschijnlijk leek. Amerika heeft men allerminst fel gereageerd op hetgeen wij. wat er ook ui< moge voortkomen, nog steeds als een capitale „vergis sing" aan Israëlische kant beschou wen. Washington zelf schijnt vooral te willen voorkomen, dat Londen ongelukken aanricht. De omstan digheden zyn daar nog gunstiger geworden v< y Israel: De schom melingen in de Palestijnse politiek van Amerika werden vooral ver oorzaakt door het verzet van het State Department onder Marshall tegen Trumans emotionele beslui ten. Maar Acheson staat in deze aangelegenheid aan de kant van de President. Daarover bestaat te Washington geen twijfel. En Bevin is er impopulair met zijn Palestijns beleid. Telkens krijgt hij, in gezaghebbende Amerikaanse bladen te horen niet ten onrech te voor het overige dat hij een eigen, anti-Israëlische gevoelspoli- tiek voert. Soms schuwt men het woord anti-semietisch niet. Reeds heet het ook dat in het Britse kabinet zelf verzet ontstaat tegen Bevins beleid. Het parle ment zal Bevtn nog wel meekrij gen, als hij daar dezer dagen het geval behandelt. Maar de morele krachten, die nooit in Engeland in slapen en waarvan men nu reeds zo merkwaardige tekenen ziet, zul len het sterkst blijken. De houding van Amerika komt deze krachten ten goede. En er is ee voortreffelijke stel ling voor een eervolle terugtocht: De Veiligheidsraad. Moge nu te Tel Aviv de geest van Chaim Weizmann zegevieren. Wederinvoering goedkope spoortarievcn gevraagd Het Comité voor Volkstoerisme, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Nederlands Vakverbond, de Ka tholieke Arbeidersbeweging, het Christe lijk Nationaal Vakverbond, dc Neder landse Rcisverenlging. de Nederlands Christelijke Rcisverenlging, dc Neder landse Rcisverenlging voor Katholieken cn het Instituut vpor Arbeidersontwik keling, heeft zich tot dc directie van de Nederlandse Spoorwegen gewond met het verzoek tot wederinvoering van de speciale tarieven, welke voor dc oorlog bestonden cn welke In belangrijke mate tot dc bloei van het volkstoerisme heb ben bijgedragen. Het verzoek heeft betrekking op de destijds zo populaire tarieven als zomer- retour, avondrctour. vacantlekaarten, gczelschapstaricf, spor^tarlcf, etc. TURKSE REGERING AFGETREDEN Het Turkse kabinet, onder pre mier Hassan Saka, heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Reeds on langs had de premier er over ge klaagd, onvoldoende steun te krij gen van de Volkspartij, die 400 van de 465 zetels in 't parlement heeft. Voorts bestond er sinds enkele da gen verschil van mening met Ka- zim Goelek, de minister van staat. Zijn benoeming tot minister die be last is met de coördinatie van de buitenlandse hulp, was reeds be kend gemaakt, toen Goelek de functie weigerde te aanvaarden en aftrad. Radiorede over medische nood in Indonesië De gezondheidstoestand van de Indonesische bevolking baart het Nederlandse Rode Kruis zeer grote zorgen. Over dit onderwerp zal Zaterdagavond de voorzitter van het Rode Kruis, ir. F. C. C. baron Van Tuyll van Serooskerken van Zuylen, spreken om 8.05 uur over de zender Hilversum I. De rede zal herhaald worden Maandag avond om 8.05 uur over de zen der Hilversum. De Franse minister-president heeft gistermiddag de Nederlandse ambassadeur te Parijs, mr. C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oos terhout ontvangen. Op 10 April a.s. zullen Coppi en Schulte elkaar nogmaals ontmoeten in een achtervolgingswedstrijd, en wel te Milaan. Weerbericht Weersverwachting geldig tot Zondag avond: Meest zwaar be wolkt met tlldcllfk regen of motregen, matige tot krachtige en langs de Wadden- kust mogelijk harde wind uit Westelijke richtingen. vrij zacht. 16 Januari' Zon op 8 41. onder 16.59. Maan op 13.57 onder 1012 17 Januari: Zon op 8 40, onder 17 01; Maan op 20.30, onder 10 33.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1